Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumus Nr. 773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"".
Ministru kabineta noteikumi Nr.938

Rīgā 2008.gada 11.novembrī (prot. Nr.80 35.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu veidā pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (turpmāk – atbalsts) piešķiršanas kārtību pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” (turpmāk – pasākums).

2. Pieteikšanās atbalstam, projektu iesniegumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana, līguma slēgšana un pārskata sniegšana notiek saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai kompensāciju maksājumu veidā.

3. Projektu īsteno un publisko finansējumu pieprasa saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

4. Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto nepārstrādāto lauk­saimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktus, ražošanā, kas veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību nodibināšanu vai pārņemšanu un līdztekus tam nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi, veids un apjoms

5. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.

6. Lauku teritorija šo noteikumu izpratnē ir:

6.1. līdz 2009.gada 30.jūnijam – visa Latvijas teritorija, izņemot repub­likas pilsētas un rajonu administratīvo centru pilsētas. Par lauku teritoriju uzskatāma arī lauku teritorija rajonu administratīvo centru pilsētās ar lauku teritoriju;

6.2. sākot ar 2009.gada 1.jūliju, – visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju (1.pielikuma A.2.tabula). Par lauku teritoriju uzskatāma arī novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar lauku teritoriju – lauku teritorija, ja attiecīgajā pilsētā ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

7. Atbalsta pretendents ir:

7.1. fiziska persona, kura:

7.1.1. ir jaunāka par 40 gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas dienā;

7.1.2. ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecisko izglītību atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajai profesionālajai kvalifikācijai vai uzsākusi mācības lauksaimnieciskās izglītības iegūšanai, kuras pabeidz 36 mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu;

7.2. juridiska persona:

7.2.1. kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

7.2.2. kuras dalībniekam, kas atbilst šo noteikumu 7.1.1. un 7.1.2.apakš­punktā noteiktajām prasībām, pieder vairāk par 51 % pamatkapitāla daļu komercsabiedrībā vai zemnieku saimniecībā, kas nodarbojas ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto nepārstrādāto lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktus, ražošanu (turpmāk – saimniecība).

8. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

8.1. īstenojot projektu, sasniedz attiecīgā pasākuma mērķi;

8.2. šo noteikumu 7.1. un 7.2.2.apakšpunktā minētā persona pēc pirmā pilnā noslēgtā gada un turpmākajā piecu gadu saistību periodā gūst vairāk nekā 50 % ienākumu no nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā veiktās lauksaimnieciskās darbības;

8.3. visā saistību periodā nepilnvaro citu personu pārvaldīt saimniecību uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

8.4. ar nodibinātajā vai pārņemtajā saim­niecībā veiktajiem ieguldījumiem, kas norādīti biznesa plānā, sasniedz spēkā esošos Eiropas Kopienas standartus ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas;

8.5. apņemas veikt lauksaimniecisko darbību nodibinātajā vai pārņemtajā saim­niecībā ne mazāk kā piecus gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu;

8.6. izstrādājis saimniecības attīstības plānu turpmākajiem pieciem gadiem saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.

9. Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas nodibina vai pārņem saimniecību kā dalībnieks, kam pieder vismaz 51 % pamatkapitāla daļu.

10. Atbalsta pretendents saimniecības attīstības plānā saskaņā ar šo notei­kumu 1.pielikumu:

10.1. apraksta saimniecības sākotnējo situāciju;

10.2. pierāda saimniecības ekonomisko dzīvotspēju saskaņā ar šo notei­kumu 11.punktu;

10.3. norāda detalizētas ziņas par nepieciešamajiem ieguldījumiem;

10.4. apraksta plānotās darbības (mācības, konsultācijas vai citas darbī­bas), kas nepieciešamas saimnieciskās darbības attīstībai;

10.5. trešajā saistību gadā paredz:

10.5.1. saglabāt pārņemtās saimniecības lauksaimnieciskās darbības neto apgrozījumu, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, vismaz esošā līmenī, salīdzinot ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju, bet ne mazāk kā 10 000 latu apmērā – atbalsta pretendenti, kuri pārņem saimniecību;

10.5.2. sasniegt lauksaimnieciskās darbības neto apgrozījumu, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaim­niecībai un lauku attīstībai, vismaz 10 000 latu apmērā – atbalsta pretendenti, kuri nodibina saimniecību.

11. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma pārskatā projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs.

12. Projekta iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem, kas minēti šo noteikumu 3.pielikumā. Ja atbilstoši projektu atlases kritērijiem iegūto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kas projektu īsteno teritorijā ar mazāku attīstības indeksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību.

13. Ja atbalsta pretendents atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un par viņa projektu pieņemts pozitīvs lēmums atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai kompensāciju maksājumu veidā, Lauku atbalsta dienests ar saimnie­cību slēdz līgumu par atbalsta piešķiršanu.

14. Pasākuma ietvaros tiek kompensēti šādi ieguldījumi:

14.1. tādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (ieskaitot informācijas tehnolo­ģiju un programmu nodrošinājumu) iegāde un uzstādīšana, kas paredzēti šo noteikumu 4.punktā minētās lauksaimniecības produkcijas ražošanai (ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu):

14.1.1. lauksaimniecības traktortehnika;

14.1.2. augsnes apstrādes tehnika un iekārtas, ieskaitot akmeņu novāk­šanas tehniku;

14.1.3. sējas tehnika un iekārtas;

14.1.4. ražas novākšanas tehnika un iekārtas, ieskaitot lopbarības novākšanas un smalcināšanas tehniku un iekārtas;

14.1.5. sējumu, stādījumu kopšanas tehnika un iekārtas, ieskaitot mēslošanas, augu aizsardzības un laistīšanas tehniku un iekārtas;

14.1.6. kravu celšanas, kraušanas un transportēšanas tehnika un iekārtas;

14.1.7. lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika un iekārtas, ieskaitot aukstumtehniku un iekārtas, uzglabāšanas un saldēšanas kameras;

14.1.8. sēklas un stādāmā materiāla apstrādes tehnika un iekārtas;

14.1.9. datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (arī programmnodrošinājums), ieskaitot mobilos un stacionāros svarus;

14.1.10. tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas dzīvnieku turēšanai, ieskaitot fermu un ganību aprīkojumu, dzirdināšanas, barošanas, dzīvnieku fiksēšanas un kopšanas tehniku un iekārtas;

14.1.11. fermu mehanizācijas tehnika un iekārtas, ieskaitot kūtsmēslu krātuvju mehanizācijas tehniku un iekārtas;

14.1.12. piena slaukšanas un dzesēšanas tehnika un iekārtas;

14.1.13. laboratorijas un kvalitātes kontroles veikšanas tehnika un iekārtas;

14.1.14. lauksaimniecības tehnikas tehnisko apkopju un remonta staciju tehnika un iekārtas, ieskaitot mazgāšanas, dezinfekcijas tehniku un iekārtas;

14.1.15. enerģētiskās iekārtas un tehnika, ieskaitot apkures un vēdināšanas tehniku un iekārtas;

14.1.16. ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas tehnika un iekārtas;

14.1.17. siltumnīcu tehnika un iekārtas;

14.1.18. specializētā tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai;

14.2. jaunu ēku būvniecība un ēku rekonstrukcija, bet nepārsniedzot izmaksas, kādas minētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”;

14.3. nepieciešamo būvmateriālu iegāde;

14.4. tāda stādāmā materiāla iegāde, kas paredzēts ilggadīgo stādījumu ierīkošanai augļkopībā (izņemot zemeņu stādus);

14.5. lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegāde, bet nepārsniedzot 10 procentus no projekta iesniegumā norādītās kopējās ieguldījumu summas;

14.6. vispārējās izmaksas, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz astoņus procentus no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. un 14.5.apakšpunktā;

14.7. vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.

15. Publiskā finansējuma apmēra aprēķinā iekļauj visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, ieskaitot iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmu izmaksas.

16. Atbalsts tiek maksāts kā vienreizēja kompensācijas prēmija par saimniecības izveidošanu 80 % apmērā no kopējās šo noteikumu 14.punktā minēto ieguldījumu summas, kas visā 2007.–2013.gada periodā vienam atbalsta pretendentam nepārsniedz EUR 50 000 ekvivalentu latos. Kompensācijas prēmija nepārsniedz EUR 40 000. Atbalstu izmaksā latos pēc Eiropas centrālās bankas noteiktā priekšpēdējā maiņas kursa, kas noteikts pirms tā mēneša, kurā tiek veiktas izmaksas.

17. Pēc līguma noslēgšanas par atbalsta piešķiršanu atbalsta saņēmējs saņem 40 % no projekta īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma apmēra. Atlikušos 60 % atbalsta saņēmējs saņem pēc līgumā paredzēto ieguldījumu īstenošanas. Atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

18. Publisko finansējumu maksā tikai par iegādātajām precēm un būvēm, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā. Ja preces pērk uz nomaksu, par tām publisko finansējumu izmaksā tikai tad, kad tās ir kļuvušas par atbalsta pretendenta īpašumu.

III. Iesniedzamie dokumenti

19. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi (izņemot gadījumu, ja iesnie­gumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz:

19.1. projekta iesniegumu divos eksemplāros (arī elektroniski) saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu:

19.2. atbalsta pretendenta pases kopiju. Ja uz atbalstu piesakās juridiskā persona, iesniedz šo noteikumu 7.2.2.apakšpunktā minētās personas pases kopiju;

19.3. ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, – izziņu no kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevu sabiedrības par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Ja projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, atbalsta pretendents iesniedz pamatojošus dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;

19.4. lauksaimniecības izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu) vai izziņu no mācību iestādes par to, ka izglītojamais apgūst kādu no mācību programmām atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Ja uz atbalstu piesakās juridiskā persona, iesniedz šo noteikumu 7.2.2.apakš­punktā minētās personas izglītību apliecinoša dokumenta kopiju vai izziņu no mācību iestādes;

19.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus. Ja projektā pare­dzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programm­nodrošinājuma iegādei attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 50 000 latu, kā arī ja būvniecībai vai rekonstrukcijai paredzētā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 120 000 latu, atbalsta pretendents projekta iesniegumam pievieno aprakstu brīvā formā, norādot, kādā veidā konkrētajai iegādei ir noteikta zemākā cena, un pievienojot informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem, reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti. Ja atbalsts paredzēts būvniecībai vai rekonstrukcijai, būvniecības un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un Lauku atbalsta dienesta un atbalsta pretendenta līguma noslēgšanas par atbalsta piešķiršanu;

19.6. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti, kas pārņem saimniecību, papildus iesniedz vienu no šādiem dokumentiem:

19.6.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatiem sagatavotā pēdējā noslēgtā gada pārskata kopiju (pilns komplekts) ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu. Ja pārskats iesniegts elektroniski, kopā ar pārskatu iesniedz izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas, kas apliecina, ka pārskats ir pieņemts. Ja pārskats ir nosūtīts pa pastu, iesniedz kvīts kopiju par ierakstītas vēstules nosūtīšanu (uzrāda oriģinālu);

19.6.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju sagatavotas gada ienākumu deklarācijas un tās pielikuma “Ieņēmumi no saimnieciskās darbības” kopiju par pēdējo noslēgto gadu ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu. Ja deklarācija ir iesniegta elektroniski, iesniedz izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas, kas apliecina, ka deklarācija ir pieņemta. Ja deklarācija ir nosūtīta pa pastu, iesniedz kvīts kopiju par ierakstītas vēstules nosūtīšanu (uzrāda oriģinālu), ja atbalsta saņēmējs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu nesniedz gada pārskatus;

19.7. attiecībā uz stacionāru pamatlīdzekļu iegādi – zemesgrāmatu nodaļas izsniegta nostiprinājuma uzraksta kopiju (uzrāda oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecības kopiju par nekustamo īpašumu (uzrāda oriģinālu), vai ilgtermiņa nomas līguma kopiju, kas reģistrēts zemesgrāmatā, ja ilgtermiņa nomas līgumā minētais nomas termiņš nav mazāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (uzrāda oriģinālu), – par nekustamo īpašumu, kurā projekta ietvaros paredzēts uzstādīt tehnoloģiskās iekārtas;

19.8. attiecībā uz būvniecības un rekon­strukcijas projektiem papildus iesniedz:

19.8.1. zemesgrāmatu nodaļas izsniegtu nostiprinājuma uzraksta kopiju, (uzrāda oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu) par nekustamo īpašumu, uz kura vai kurā paredzēts veikt būvniecību, vai ilgtermiņa nekustamā īpašuma nomas līguma kopiju (uzrāda oriģinālu), kas reģistrēts zemesgrāmatā, ja ilgtermiņa nomas līgumā minētais nomas termiņš nav mazāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

19.8.2. ja līdz iesniegšanas dienai nav apstiprināts tehniskais projekts, plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju (uzrāda oriģinālu);

19.8.3. ja paredzēta vienkāršota rekon­strukcija, apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopijas (uzrāda oriģinālus), kā arī atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

19.8.4. ja tiek iegādāti būvmateriāli, – akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu);

19.8.5. akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju, (uzrāda oriģinālu), būvatļaujas kopiju (uzrāda oriģinālu);

19.9. ja paredzēts iegādāties zemi, – sertificēta zemes vērtētāja izsniegtu zemes vērtējuma apliecinājumu.

20. Atbalsta pretendents attiecīgajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu (izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas). Ja atbalsta pretendents minēto izziņu neiesniedz, Lauku atbalsta dienests to pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

21. Atbalsta saņēmējs saistību periodā saskaņā ar noslēgto līgumu katru gadu iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

21.1. pārskatu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam (divos eksemplāros, arī elektroniski, izņemot gadījumu, ja pārskats sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

21.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatiem sagatavotu pēdējā noslēgtā gada pārskata kopiju (pilns komplekts) ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu. Ja pārskats iesniegts elektroniski, iesniedz izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas, kas apliecina, ka pārskats ir pieņemts. Ja pārskats ir nosūtīts pa pastu, iesniedz kvīts kopiju par ierakstītas vēstules nosūtīšanu (uzrāda oriģinālu);

21.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju sagatavotas gada ienākumu deklarācijas un tās pielikuma “Ieņēmumi no saimnieciskās darbības” kopiju par pēdējo noslēgto gadu ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu. Ja deklarācija ir iesniegta elektroniski, iesniedz izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas, kas apliecina, ka deklarācija ir pieņemta. Ja deklarācija ir nosūtīta pa pastu, iesniedz kvīts kopiju par ierakstītas vēstules nosūtīšanu (uzrāda oriģinālu), ja atbalsta saņēmējs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu nesniedz gada pārskatus.

22. Pēc trešā saistību gada, saņemot pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām aktivitātēm, Lauku atbalsta dienests izvērtē atbilstību izvirzītajiem saimniecības attīstības mērķiem attiecībā uz:

22.1. projekta iesniegumā izvirzīto mērķu sasniegšanu;

22.2. ieguldījumu atbilstību spēkā esošajiem Eiropas Kopienas standar­tiem;

22.3. iegūto izglītību lauksaimniecībā;

22.4. šo noteikumu 7.1. un 7.2.2.apakš­punktā minēto personu gūtajiem ienākumiem, no kuriem pēc pirmā pilnā noslēgtā gada un turpmākajā saistību periodā vairāk nekā 50 % ienākumu jābūt gūtiem no nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā veiktās lauksaimnieciskās darbības;

22.5. saimniecības atbilstību šo noteikumu 10.5.1. un 10.5.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

23. Ja atbalsta saņēmējs pirmo triju saistību gadu laikā šo noteikumu 22.punktā minētos saimniecības attīstības plānā iekļautos rādītājus nav sasniedzis, Lauku atbalsta dienests pieprasa atbalsta saņēmējam atmaksāt saņemto publisko finansējumu normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra oteikumiem Nr.938
Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.938
Augstākās un profesionālās vidējās lauksaimniecības izglītības profesionālās kvalifikācijas dokumenti Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” īstenošanai

1. Augstākās izglītības diploms, ja iegūta kvalifikācija: agronoms ar spe­cializāciju laukkopībā, dārzkopībā vai zootehnikā (lopkopībā), uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, lauksaimniecības zinātņu bakalaurs, veterinārārsts, inženieris ar specializāciju lauksaimniecības mehanizācijā vai lopkopības mehanizācijā, profesionālais bakalaurs lauksaimniecības enerģētikā vai lauksaimniecības enerģētikas inženieris.

2. Profesionālās vidējās (vidējās speciālās) izglītības diploms, ja iegūta kvalifikācija: agronoms, agronoms dārzkopis, dārzkopis, dārznieks, biškopis, zootehniķis, veterinārfeldšeris, veterinārārsta asistents, lauku uzņēmējs, uzņēmējs dārzkopībā, lauku īpašumu apsaimniekotājs, lauksaimnieks, lauksaimnieks ar specializāciju agronomijā vai dārzkopībā, vai mežkopībā, vai puķkopībā, vai zirgkopībā un zemkopis ar specializāciju lauku tūrismā vai zirgkopībā, vai mežkopībā, lauku māju saimniece ar specializāciju lauku tūrismā.

3. Augstākās vai profesionālās vidējās (vidējās speciālās) izglītības diploms šādās specialitātēs: agronomija, zootehnika, lopkopība, biškopība, dārzkopība, lauksaimniecības mehanizācija, lauksaimniecības tehnika, lopkopības mehanizācija un elektrifikācija (kvalifikācija – tehniķis elektromehāniķis), lauksaimniecības elektrifikācija, hidromeliorācija, veterinārija, mežsaimniecība, lauksaimniecības plānošana, lauksaimnieciskās ražošanas plānošana (kvalifikācija – tehniķis plānotājs), tehniķis plānotājs (kvalifikācija – tehniķis plānotājs), lauksaimniecības ekonomika, kā arī šādās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes specialitātēs: lauksaimniecības ekonomika un organizācija, lauksaimniecības grāmatvedība, lauksaimniecības grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīze – līdz 1993.gadam un studiju programmā – ekonomika – līdz 2000.gadam.

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.938
Projektu atlases kritēriji Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.

Projekta īstenošana

projektu īsteno atbalsta pretendents, kas pārņem visu saimniecību kopumā

10

10

pārējie atbalsta pretendenti

0

2.

Atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītība1

augstākā izglītība lauksaimniecībā

30

30

profesionālā vidējā (vidējā speciālā) izglītība lauksaimniecībā

15

uzsācis mācības lauksaimniecības izglītības iegūšanai

0

3.

Akceptēta būvprojekta esība2

akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

30

30

apliecinājuma karte iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

15

pārējie projekti

0

Kopā

70

Piezīmes.

1 Saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

2 Saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra oteikumiem Nr.938
Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 938Pieņemts: 11.11.2008.Stājas spēkā: 26.11.2008.Zaudē spēku: 19.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 25.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
184200
26.11.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)