Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.921

Rīgā 2008.gada 4.novembrī (prot. Nr.78 42.§)
Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu un 9.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un kontroli;

1.2. kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām (turpmāk – atbalsts) saskaņā ar:

1.2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – Regula Nr. 1308/2013);

1.2.2. Komisijas 2011.gada 7.jūnija Īstenošanas Regulu (EK) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk – Regula Nr. 543/2011);

1.2.3. Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģēto regulu (ES) Nr. 499/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013, grozot Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk – Regula Nr. 499/2014).

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.845; MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 549)

II. Ražotāju grupas atzīšanas kārtība un tās darbības nosacījumi

2. Augļu un dārzeņu ražotāju grupa (turpmāk – ražotāju grupa) ir juridiska persona, kas atbilst šo noteikumu 3. un 19.punktā minētajām prasībām.

3. Ražotāju grupa var pretendēt uz atzīšanu, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. tās pamatdarbība ir ražotāju grupas biedru saražoto produktu realizācija;

3.2. tajā ir apvienojušies tikai Regulas Nr. 1308/2013 1.pielikuma IX daļā minēto produktu ražotāji, kuru kopskaits nav mazāks par pieci;

3.3. ražotāju grupas biedru realizēto Regulas Nr. 1308/2013 1.pielikuma IX daļā minēto produktu kopējā vērtība, kuru realizācijā specializēsies ražotāju grupa (turpmāk – produkti), pēdējo 12 mēnešu laikā pirms atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas ir vismaz 46 950 euro;

3.4. šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto produktu vērtība ir lielāka par ražotāju grupas citu realizēto produktu kopējo vērtību;

3.5. tai ir pozitīva naudas plūsma;

3.6. tai nav nodokļu parādu;

3.7. tā neatbilst normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1414 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.345; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.512; MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 549)

4. Lēmumu par ražotāju grupas atzīšanu pieņem Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

5. Lai pretendētu uz ražotāju grupas atzīšanu, ražotāju grupa iesniedz dienestā atzīšanas plāna iesniegumu (1.pielikums), kurā ietverts nepieciešamo pasākumu saraksts Regulas Nr. 1308/2013 154. panta 1.punktā minēto prasību sasniegšanai.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.345 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 549)

5.1 Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojas un sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu, no attiecīgajām iestādēm iegūst:

5.1 1. ražotāju grupas statūtu kopiju;

5.1 2. ražotāju grupas biedru vienošanās protokola kopiju par dalību ražotāju grupā;

5.1 3. informāciju par ražotāju grupas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā;

5.1 4. gada pārskatu par pēdējo noslēgto gadu pirms atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas. Ja ražotāju grupa ir nodibināta mazāk nekā gadu pirms atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas, - ražotāju grupas biedru gada pārskatu vai biedru gada ienākumu deklarāciju.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.345 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1414)

7. (Svītrots ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.845)

8. (Svītrots ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.345)

9. Dienests izvērtē ražotāju grupas atzīšanas plāna iesniegumu un šo noteikumu 5.1 punktā minētos dokumentus un pēc Regulas Nr. 543/2011 111.pantā noteiktajām pārbaudēm Regulas Nr. 543/2011 38.panta 1.punktā norādītajā termiņā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par ražotāju grupas atzīšanas plāna iesnieguma provizorisku apstiprināšanu, atzītas ražotāju grupas statusa piešķiršanu un līguma slēgšanu par atzīšanas plāna iesnieguma īstenošanu;

9.2. par atzīšanas plāna iesnieguma noraidīšanu, ja:

9.2.1. ražotāju grupa neatbilst šo noteikumu 3. un 19.punktā minētajām prasībām;

9.2.2. veicot pārbaudes ražotāju grupā vai grupas biedru saimniecībās, konstatēts, ka atzīšanas plāna iesniegumā norādītā informācija ir nepatiesa;

9.3. pieprasīt grozījumu izdarīšanu atzīšanas plāna iesniegumā, norādot nepilnības un to novēršanas termiņu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.845)

11. Atzīšanas plāna iesnieguma īstenošanu sāk pēc līguma noslēgšanas ar dienestu atbilstoši atzīšanas plāna iesniegumā norādītajam termiņam.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1414 redakcijā)

12. Atzīšanas plāna iesnieguma darbības ilgums nepārsniedz piecus gadus.

13. Ražotāju grupa atzīšanas plāna iesniegumā paredz ikgadēju realizēto produktu vērtības pieaugumu vismaz tādā apmērā, lai pēc atzīšanas plāna īstenošanas tā būtu sasniegusi minimālās realizētās produkcijas vērtību, kas ir noteikta normatīvajos aktos par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.345 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.845)

15. Ražotāju grupa, saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu iesniedzot dienestā iesniegumu, kurā norādīta informācija par apstākļiem, kas traucē sasniegt Regulas Nr. 1308/2013 154. panta 1.punktā noteiktos ražotāju organizācijas atzīšanas kritērijus un darbības mērķus, divas reizes darbības gadā var izdarīt grozījumus atzīšanas plānā saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 39.panta 2.punktu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 549)

15.1 Ja šo noteikumu 15.punktā minētais iesniegums paredz palielināt atzīšanas plāna izdevumu kopējo apmēru, iesniegumu par grozījumu izdarīšanu atzīšanas plānā ražotāju grupa iesniedz līdz attiecīgā gada 15.jūnijam.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

15.2 Saskaņā ar Regulas Nr. 543/2012 39.panta 2.punktu ražotāju grupa var samazināt atzīšanas plānā paredzēto izdevumu apmēru līdz 30 procentiem no sākotnēji apstiprinātās atzīšanas plāna summas.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

16. Par izmaiņām atzīšanas plāna iesniegumā ražotāju grupa iesniedz dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu, pamatojot nepiecie­šamās izmaiņas.

16.1 Par atzīšanas plāna iesnieguma grozījumiem neuzskata gadījumus, ja publiskā iepirkuma dēļ ir samazinājusies plānotā pasākuma izmaksu summa.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

17. Biedrs rakstiski brīdina ražotāju grupu par izstāšanos no tās sešus mēnešus iepriekš.

18. Ražotāju grupā katram tās biedram ir viena balss.

19. Ražotāju grupas biedri pašu saražotos atzītos produktus realizē ar ražotāju grupas starpniecību saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 26. pantu un Regulas Nr. 499/2014 1. panta 1. punktu. Regulas Nr. 499/2014 1. panta 2. punktā minētais maksimālais atzīto produktu apjoms, ko ražotāju grupas biedrs ar ražotāju grupas atļauju var pārdot tieši saimniecībā vai ārpus tās gala patērētājiem personīgām vajadzībām, nepārsniedz 25 procentus no biedra saražoto un realizēto atzīto produktu kopējā apjoma.

(MK 16.08.2016. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

20. Ražotāju grupa katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz dienestā Regulas Nr. 543/2011 XIV pielikuma A daļas 1.punkta "c" apakšpunktā norādīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

21. Dienests atsauc ražotāju grupas atzīšanu saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 115.pantu un 116.panta 1.punktu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

22. Ja četru mēnešu laikā pēc atzīšanas plāna īstenošanas ražotāju grupa netiek atzīta par ražotāju organizāciju atbilstoši Regulas Nr. 1234/2007 125.e panta 1.punkta otrās daļas nosacījumiem, tā atmaksā saņemto atbalstu Regulas Nr. 543/2011 116.panta 2.punktā noteiktajā apmērā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.345)

III. Atbalsts ražotāju grupas darbībai

24. Atzīšanas plāna iesnieguma īstenošanas laikā atzīta ražotāju grupa saņem atbalstu:

24.1. administratīvo izdevumu segšanai, ievērojot realizēto produktu vērtību, saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 103.a panta 3.punkta "a" apakšpunktu un Regulas Nr. 543/2011 43.panta 1., 2. un 3.punktu un 50.pantu (Eiropas Savienības daļa – 75 procenti un valsts budžeta daļa – 25 procenti). Realizēto produktu vērtībā iekļauj arī šo produktu realizētos blakusproduktus;

24.2. investīcijām – 75 procentu apmērā (Eiropas Savienības daļa – 50 procentu un valsts budžeta daļa – 25 procenti), ja investīcijas veiktas saskaņā ar dienesta apstiprināto atzīšanas plāna iesniegumu.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.845)

25. Dienests piešķir, administrē un uzrauga šo noteikumu 24.punktā minēto atbalstu.

26. Regulas Nr. 543/2011 42.panta 2.punktā minētais realizēto produktu vērtības samazinājums ir attaisnojams ugunsgrēka, plūdu vai augu karantīnas dēļ.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

27. Atbalstu investīcijām piešķir saskaņā ar dienesta apstiprināto atzīšanas plāna iesniegumu šādām attiecināmajām izmaksām:

27.1. produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas būvju rekonstrukcijai vai būvei saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumā noteikto maksimālo atbalsta apjomu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

27.2. administratīvo ēku rekonstrukcijai saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumā noteikto maksimālo atbalsta apjomu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

27.3. lauksaimniecības nojumēm (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem vai ar triju sienu apšuvumu bez vārtiem un logiem) saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumā noteikto maksimālo atbalsta apjomu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

27.4. (svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1414);

27.5. (svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1414);

27.6. uzglabāšanas telpu aukstumiekārtām;

27.7. kravu celšanas un specializētajai kraušanas tehnikai, kā arī transportēšanas iekārtām;

27.8. atdzesēšanas vai mākslīga klimata regulēšanas iekārtām kravas automobiļiem produktu transportēšanai;

27.9. datorizētajai produktu pirmapstrādes procesa vadībai un kontroles tehnikai un iekārtām (tostarp programmnodrošinājumam);

27.10. šķirošanas, tīrīšanas, mazgāšanas, mizošanas, fasēšanas tehnikai un iekārtām;

27.11. konteineriem produktu īslaicīgai uzglabāšanai un transportēšanai;

27.12. iekārtām, kas paredzētas vairākkārt izmantojamās produktu taras mazgāšanai;

27.13. organisko atkritumu uzglabāšanas un kompostēšanas laukumiem un būvēm;

27.14. iekārtām, kas veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu vai dabas resursu vairākkārtēju izmantošanu, ar nosacījumu, ka tās nav paredzētas produkcijas audzēšanas procesa nodrošināšanai;

27.15. ūdensapgādei un kanalizācijai, apkures un vēdināšanas, kā arī notekūdeņu attīrīšanas tehnikai un iekārtām par to investīciju daļu, kas nav paredzēta produkcijas audzēšanas procesa nodrošināšanai. Šo attiecināmo izmaksu daļu saskaņā ar būvprojektu nosaka proporcionāli ieguldījumam, paredzot, ka no kopējās investīcijas tiek finansēta tā ieguldījuma daļa, kas nav saistīta ar produkcijas audzēšanas procesa nodrošināšanu;

27.16. mobilajiem un stacionārajiem svariem;

27.17. (svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1414).

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1414; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.345; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.845)

28. Iegādājoties šo noteikumu 27.punktā minēto tehniku un iekārtas, par attiecināmajām izmaksām ir uzskatāmas arī vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to darbību.

29. Ražotāju grupa nevar saņemt investīciju atbalstu lietotas tehnikas un iekārtu iegādei.

30. Šo noteikumu 27.punktā minētās investīcijas iegādājas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu, ko apliecina vismaz divi derīgi piedāvājumi. Investīcijas, kurām atbalsts piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 24.2.apakšpunktu, ir ražotāju grupas īpašumā ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas, un tās šajā laikposmā:

30.1. izmanto tikai atzīšanas plānā paredzētajām aktivitātēm;

30.2. neatsavina vai nepatapina;

30.3. neizīrē vai neiznomā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

30.1 Ražotāju grupai pēc atzīšanas plāna īstenošanas, saņemot ražotāju organizācijas atzīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām, pāriet arī saistības attiecībā uz investīciju īpašumtiesībām, kas ir minētas šo noteikumu 30.punktā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

IV. Atbalsta saņemšana

31. Lai saņemtu šo noteikumu 24.punktā minēto atbalstu, ražotāju grupa atbilstoši Regulas Nr. 543/2011 45.pantam iesniedz dienestā atbalsta iesniegumu (5.pielikums). Lai saņemtu šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minēto atbalstu, iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

31.1. atzīšanas plāna iesnieguma pasākumu īstenošanu apliecinošo maksājumu un darījumu dokumentu apliecinātas kopijas;

31.2. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu apliecinātas kopijas;

31.3. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas;

31.4. iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādiem nosacījumiem:

31.4.1. ja paredzamā līguma summa pārsniedz 170 000 euro būvniecības iepirkumiem vai 70 000 euro iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iepirkumiem, tad atbalsta pretendents nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;

31.4.2. atzīšanas plānā paredzēto ieguldījumu attiecināmajām izmaksām saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu, ja tās ir lielākas par 700 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei. Ja iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājums, ražotāju grupa dienestā iesniedz dokumentus, kas pierāda preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus cenai;

31.5. attiecībā uz būvniecību un rekonstrukciju papildus iesniedz:

31.5.1. akceptēta būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) un būvatļauju apliecinātas kopijas;

31.5.2. apliecinātu akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

31.6. (svītrots ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.345);

31.7. zemesgrāmatas kopiju un nomas līguma kopiju, kas apliecina, ka šo noteikumu 5.1.apakšpunktā paredzētie ieguldījumi izdarīti uz ražotāju grupas īpašumā esošas vai nomātas zemes vai ēkās. Minētais nomas līguma termiņš nav īsāks par pieciem gadiem pēc atzīšanas plāna iesnieguma īstenošanas. Ja ražotāju grupa zemesgrāmatas kopiju neiesniedz, dienests to iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojas, sniedz informāciju elektroniskā veidā un apliecina šādas informācijas patiesumu;

31.8. naudas plūsmas pārskatu par pēdējiem 12 darbības mēnešiem.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1414 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.345; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.845; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.512; MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 549)

32. (Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1414)

33. Šo noteikumu 31.punktā un 33.1 1.apakšpunktā minētās kopijas apliecina ražotāju grupas pilnvarotā persona.

(Grozīts ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.345)

33.1 Ja ražotāju grupa, īstenojot atzīšanas plānu, kas ir apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 9.1.apakšpunktu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu) un par iekārtām, tehniku un aprīkojumu (turpmāk – preces) vai jaunu būvniecību vai rekonstrukciju (turpmāk – būvniecības pakalpojumi) ir samaksājusi daļēji, tad atbalstu piešķir šādā kārtībā:

33.1 1. ražotāju grupa sagatavo maksājuma pieprasījumu sabiedriskā finansējuma saņemšanai un iesniedz to dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šie nosacījumi:

33.1 1.1. preces piegādātājs vai būvniecības pakalpojuma sniedzējs ražotāju grupai ir izrakstījis rēķinu par visu pirkuma vai būvniecības pakalpojuma summu, bet, ja būvniecības projektu īsteno vairākos posmos, preces piegādātājs vai būvniecības pakalpojuma sniedzējs ražotāju grupai ir izrakstījis rēķinu par visu attiecīgā posma izmaksu summu;

33.1 1.2. preces piegādātājam vai būvniecības pakalpojumu sniedzējam ir pilnībā samaksāta privātā ieguldījuma daļa, pievienotās vērtības nodoklis (izņemot būvniecību) un citas neattiecināmās izmaksas atbilstoši apstiprinātajā atzīšanas plāna iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un dienestā ir iesniegtas attiecīgos darījumus apliecinošo dokumentu kopijas un konta izdrukas;

33.1 1.3. dienestā ir iesniegtas attiecīgā ieguldījuma īstenošanu apliecinošo darījumu dokumentu apliecinātas kopijas un konta izdrukas vai kredītiestādes apliecināts veiktā maksājuma uzdevums, ja par precēm vai būvniecības pakalpojumiem maksājumu uz preces piegādātāja vai būvniecības pakalpojuma sniedzēja kontu pārskaita nevis ražotāju grupa, bet kredītiestāde, kas izsniegusi aizdevumu ražotāju grupai;

33.1 1.4. iegādātā prece atrodas pie ražotāju grupas un ir tās īpašumā vai faktiskajā valdījumā;

33.1 1.5. dienestā ir iesniegta apliecināta būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas akta kopija par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bet, ja būvniecību veic vairākos posmos, – apliecinātas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas;

33.1 1.6. dienestā ir iesniegta ražotāju grupas un preces piegādātāja vai būvniecības pakalpojumu sniedzēja noslēgtā darījuma konta līguma apliecināta kopija;

33.1 2. dienests 30 dienu laikā izskata šo noteikumu 33.1 1.apakšpunktā minēto maksājuma pieprasījumu:

33.1 2.1. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi atbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par 65 procentu faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā atzīšanas plāna iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, triju darbdienu laikā veic pārskaitījumu ražotāju grupas norādītajā kredītiestādes darījuma kontā un par to informē ražotāju grupu;

33.1 2.2. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam, neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē ražotāju grupu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

33.2 Ja sabiedriskā finansējuma atmaksa ir saņemta saskaņā ar šo noteikumu 33.1 2.1.apakšpunktu, ražotāju grupa 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no dienesta par sabiedriskā finansējuma pārskaitīšanu preces piegādātājam vai būvniecības pakalpojumu sniedzējam, izmantojot kredītiestādes darījumu kontu, iesniedz dienestā kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka sabiedriskais finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts preces piegādātājam vai būvniecības pakalpojumu sniedzējam.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

33.3 Dienests pēc atzīšanas plānā noteiktā perioda beigām, kurā veikts ieguldījums, īsteno Regulas Nr. 543/2011 114.pantā minētās pārbaudes un pārskaita uz ražotāju grupas norādīto kredītiestādes darījumu kontu atlikušo maksājuma daļu 10 procentu apmērā no šo noteikumu 33.1 1.1.apakšpunktā minētā rēķina.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

33.4 Ja ražotāju grupa, īstenojot atzīšanas plānu, kas ir apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 9.1.apakšpunktu, maksājumiem par precēm izmanto finanšu līzinga līdzekļus, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

33.4 1. ražotāju grupa sagatavo maksājuma pieprasījumu sabiedriskā finansējuma saņemšanai par izdevumu summu, kas ražotāju grupai ir radusies, norēķinoties ar līzinga devēju, un iesniedz to dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šie nosacījumi:

33.4 1.1. dienestā ir iesniegta finanšu līzinga līguma kopija (uzrāda oriģinālu), kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas līdz atzīšanas plāna īstenošanas beigām preces nonāk ražotāju grupas īpašumā, kā arī darījumu apliecinošie dokumenti un līzinga kompānijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tā ir pilnībā norēķinājusies ar preces piegādātāju;

33.4 1.2. iegādātā prece atrodas pie ražotāju grupas un ir tās valdījumā;

33.4 2. dienests 30 dienu laikā izskata šo noteikumu 33.4 1.apakšpunktā minēto maksājuma pieprasījumu un:

33.4 2.1. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi atbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par 65 procentu faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā atzīšanas plāna iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un triju darbdienu laikā veic pārskaitījumu ražotāju grupas norādītajā kontā;

33.4 2.2. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam, neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē ražotāju grupu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 549)

33.5 Ja sabiedriskā finansējuma atmaksa ir saņemta saskaņā ar šo noteikumu 33.4 2.1.apakšpunktu, ražotāju grupa 10 darbdienu laikā pēc sabiedriskā finansējuma pārskaitīšanas līzinga kompānijai iesniedz dienestā kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka sabiedriskais finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts līzinga kompānijai.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

33.6 Dienests pēc atzīšanas plānā noteiktā perioda beigām, kurā veikts ieguldījums, īsteno Regulas Nr. 543/2011 114.pantā minētās pārbaudes un pārskaita uz ražotāju grupas norādīto kontu atlikušo maksājuma daļu 10 procentu apmērā no šo noteikumu 33.4 1.1.apakšpunktā minētā līzinga līguma attiecināmo izdevumu summas.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

34. Ražotāju grupa apkopo iesniegtos dokumentus un kopsavilkumā norāda dokumentu nosaukumus un lapu skaitu.

34.1 Pēc atbalsta iesnieguma saņemšanas dienests pārbauda ražotāju grupas atbilstību:

34.1 1. šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 112.panta "a" apakšpunktu. Šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētās prasības pārbauda par 12 mēnešu periodu no darbības perioda pēdējās dienas, par kuru tiek prasīts atbalsts;

34.1 2. vismaz diviem no šādiem rādītājiem:

34.1 2.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,10;

34.1 2.2. apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥1,00 (no īstermiņa kreditoriem svītro īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā ietverto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

34.1 2.3. pārskata perioda peļņa pēc nodokļu samaksas + ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums ≥ 0.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

34.2 Ja ražotāju grupas atzīšanas plāna iesnieguma ieviešanas termiņš pārsniedz trīs gadus, dienests, noslēdzoties atzīšanas plāna pirmajam gadam, pārbauda ražotāju grupas atbilstību tikai šo noteikumu 34.1 2.3.apakšpunktā minētajam rādītājam.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

35. Dienests pēc pilnībā noformēta atbalsta iesnieguma saņemšanas Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta 7.1 daļā noteiktajā termiņā, nepārsniedzot Regulas Nr. 543/2011 45.panta 3.punktā minēto termiņu, pieņem lēmumu par atbalsta izmaksu un nodrošina pārskaitījumu ražotāju grupas norādītajā kontā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

35.1 Ja dienests šo noteikumu 35.punktā minētajā termiņā konstatē, ka ražotāju grupa neatbilst šo noteikumu 34.1 2.apakšpunktā minētajām prasībām, dienests lūdz ražotāju grupu mēneša laikā iesniegt atbilstoši Gada pārskatu likumam sagatavotu zvērināta revidenta revidētu operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, bet ne vecāku par diviem mēnešiem.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1414 redakcijā)

V. Ražotāju grupu darbības kontrole un ziņošana Eiropas Komisijai

36. Dienests atbilstoši Regulas Nr. 543/2011 97.panta "b" un "c" apakšpunktam sniedz Eiropas Komisijai attiecīgo informāciju.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

37. Dienests veic ražotāju grupu atzīšanas plāna iesniegumu izvērtēšanu, darbības ikgadēju kontroli, pārbaudot atbilstību atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un atzīšanas kritērijiem, kā arī iesniedz nepieciešamo informāciju un ziņojumus Eiropas Komisijai.

38. Pēc šo noteikumu 31.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienests veic administratīvās pārbaudes, kā arī pārbaudes ražotāju grupā saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 112.pantu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

39. Ja dienests, veicot šo noteikumu 38.punktā minētās pārbaudes, atklāj trūkumus vai nepilnības atzīšanas plāna iesniegumā minēto pasākumu izpildē, tas var pieprasīt ražotāju grupai veikt attiecīgas darbības, lai nodrošinātu atzīšanas plāna iesniegumā minēto pasākumu izpildi.

40. Ražotāju grupa uzrāda dienesta amatpersonām ar atzīšanas plāna iesniegumu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju. Minētos dokumentus ražotāju grupa glabā ne mazāk kā piecus gadus pēc atzīšanas plāna iesnieguma īstenošanas.

41. Pēc dienesta pieprasījuma Pārtikas un veterinārais dienests reizi gadā (audzēšanas sezonā) veic ražotāju grupas produktu kvalitātes pārbaudi un 10 darbdienu laikā informē dienestu par pārbaudes rezultātiem.

41.1 Dienests katru gadu Eiropas Komisijai sniedz informāciju saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 38.panta 4.punktu.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.338 “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

43. Ražotāju grupām, kurām piešķirta atzīšana pirms Regulas Nr. 1234/2007 spēkā stāšanās, atbalstu administratīvo izdevumu segšanai piešķir saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 103.a panta 3.punktā noteiktajām atbalsta likmēm.

44. Atbalsts ēku renovācijai, kas ražotāju grupai piešķirts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

45. Ražotāju grupām, kuras ir atzītas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minēto atbalsta likmi piemēro tām investīcijām, kuras ir veiktas pēc ražotāju grupas atzīšanas un par kurām ražotāju grupa ir iesniegusi dienestā atbalsta pieteikumu pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

46. Ražotāju grupas, kuras ir atzītas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās:

46.1. līdz 2009.gada 1.janvārim var veikt izmaiņas atzīšanas plāna iesniegumā 20 procentu apmērā no noslēgtā līguma kopējās summas, nepiemērojot šo noteikumu 15.punktu;

46.2. (svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1414).

47. Šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju par 2007.gadu ražotāju grupas dienestā iesniedz līdz 2008.gada 15.novembrim.

48. Atbalstu tādas transportēšanas tehnikas iegādei, kas aprīkota ar atdzesēšanas vai mākslīga klimata regulēšanas iekārtām, ražotāju grupa var saņemt tad, ja minētās investīcijas ir ietvertas ražotāju grupas atzīšanas plānā, ko dienests ir apstiprinājis pirms 2012.gada 4.aprīļa.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

49. Šo noteikumu 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 un 33.6 punktu nepiemēro ražotāju grupām, kas atzītas pēc 2012.gada 4.aprīļa.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra noteikumiem Nr.921

(Pielikums MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.512)

Ražotāju grupas atzīšanas plāna iesniegums

Pretendents 
Klienta numurs 
Atzīšanas plāna iesnieguma numurs 

Apliecinājums par atzīšanas plāna iesnieguma reģistrēšanu

Pretendents 
Klienta numurs 
Atzīšanas plāna iesnieguma numurs 
Atzīšanas plāna iesnieguma
reģistrēšanas datums un laiks1
 
Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1 
   

A. Vispārīgā daļa

A.1. Vispārīga informācija par ražotāju grupu

Pilns ražotāju grupas nosaukums Vadītāja vārds, uzvārds 
Pamatdarbības veida kods
(turpmāk – NACE 2.red. kods)
 Pamatdarbības veida NACE
2.red. nosaukums
 
Uzņēmuma reģistrācijas Nr. Pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk – PVN) maksātāja Nr.
 

A.2. Kontaktinformācija

Ražotāju grupas juridiskā adrese Kontaktadrese (adrese korespondencei) 
Tālruņa un faksa numurs 
E-pasta adrese Tīmekļa vietnes adrese 

A.3. Ražotāju grupas kontaktpersona

Vārds, uzvārds Amats 
Tālruņa un faksa numurs E-pasta adrese 

B. Informācija par ražotāju grupu atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā datumā

B.1. Darbības apraksts (ietverot arī informāciju par tirgus izpēti, konkurenci, problēmām, riska faktoriem, trūkumiem un nepilnībām tās darbībā, kas neļauj saņemt atzīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām)

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

 

 

 

 

B.2. Ražotāju grupas biedri

Nr.
p.k.

Nosaukums/
vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/
personas kods

Adrese

Ja ir kādas citas augļu un dārzeņu ražotāju grupas/organizācijas biedrs, – tās nosaukums

1.

    

2.

    

    

B.3. Ražotāju grupas un ražotāju grupas biedru kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība

Nr.
p.k.

Zemes īpašnieks vai nomnieks

Īpašumā (ha)

Nomā (ha)

Kopējā platība (ha)

1.

    

2.

    

    

Kopā (ha)

 

B.4. Ražotāju grupas biedru produktu ražošanas platības

Nr.
p.k.

Ražotāju grupas biedrs

Produkts

Platība (ha)

I. Atklātā laukā audzētie produkti

1.   
2.   

   

Kopā

 

II. Segtajās platībās audzētie produkti

1.   
2.   
   

Kopā

 

Kopā (I + II)

 

III. Citi produkti

1.   
2.   
   

Kopā

 

B.5. Pārskata periodā ražotāju grupas biedru realizētie produkti

Pārskata periods

Realizēto produktu vērtība
(B.6.tabulas I daļas kopsumma), euro

no
(datums, mēnesis, gads)

līdz
(datums, mēnesis, gads)

   

B.6. Ražotāju grupas visu realizēto produktu vērtība B.5.tabulā norādītajā periodā

Nr.
p.k.

Produkts

Summa bez PVN, euro

I. Produkti, uz kuru atzīšanu ražotāju grupa pretendē

1.  
2.  

  

Kopā

 

II. Citi produkti

1.  
2.  

  

Kopā

 

B.7. Informācija par ražotāju grupas saistību ar jebkuru citu uzņēmumu attiecībā uz B.6.tabulā norādītajiem produktiem

Nr.
p.k.

Nosaukums

Saistības veids (līdzdalības daļa pamatkapitālā)

Apraksts

1.

   

2.

   

   

B.8. Ražotāju grupas un biedru nodrošinājums ar ēkām, būvēm un tehniku B.6.tabulas I daļā minēto produktu ražošanai

Nr.
p.k.

Nosaukums, tehnikas vai iekārtas marka (modelis)

Atrašanās vieta, adrese

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība, platība/mērvienība

I. Ražošanas ēkas un būves

1.    
2.    
    

II. Tehnika un iekārtas

1.    
2.    
    
Paskaidrot, kā norādītajās ēkās un būvēs, kā arī izmantojot attiecīgo tehniku tiek nodrošināta saražotās produkcijas uzglabāšana un realizācija. Aprakstīt, kāda būs situācija, palielinoties saražotās produkcijas apjomam

 

 

 

B.9. Atzīšanas plāna saistība ar citiem finansētajiem projektiem

Vai atzīšanas plāns, par kuru tiek iesniegts atzīšanas plāna iesniegums, ir saistīts ar Eiropas Savienības, valsts, pašvaldības finansētajiem projektiem?

 

 

Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet informāciju par citiem ar šo atzīšanas plānu saistītajiem projektiem.

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un numurs

Projekta īstenošanas laiks (mēneši, gadi)

Attiecināmo izmaksu summa (euro)

Sabiedriskais finansējums (euro)

Projekta iesniegšanas datums

Saistītā projekta saturiskā saistība ar šo atzīšanas plānu

I. Eiropas Savienības finansētie projekti

1.       
2.       
       

II. Citi

1.       
2.       
       

B.10. Ražotāju grupas biedru iesniegtie projekti

Vai pirms šā atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas ir iesniegti vai īstenoti Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldību projekti?

 

 

Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet informāciju par citiem pirms šā atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas iesniegtajiem vai īstenotajiem projektiem.

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un numurs

Projekta īstenošanas stadija

Projekta īstenošanas laiks (mēneši, gadi)

Attiecināmo izmaksu summa (euro)

Sabiedriskais finansējums (euro)

I. Eiropas Savienības finansētie projekti

1.

      

2.

      

      

II. Citi

1.

      

2.

      

      

C. Informācija par atzīšanas plānu

C.1. Atzīšanas plāna īstenošana

Atzīšanas plāna īstenošana tiks sākta
(atzīmēt ar x)
1.janvārī pēc apstiprināšanas 
nekavējoties pēc apstiprināšanas 

C.2. Atzīšanas plāna īstenošanas ilgums

Plānotais ražotāju grupas atzīšanas plāna īstenošanas ilgums gads(-i)

C.3. Ražotāju grupas plānotā realizēto produktu vērtība atzīšanas plāna īstenošanas laikā (saskaņā ar noteikumu 13.punktu)

Darbības gads

1.

2.

3.

4.

5.

Plānotā realizētās produkcijas vērtība,
euro (bez PVN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4. Atzīšanas plāna mērķis (nepieciešamo atzīmēt ar x)

1.Nodrošināt ražošanas plānošanu, ievērojot tirgus pieprasījumu, īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti un kvantitāti 
2.Koncentrēt piedāvājumu, nodrošinot biedru saražotās produkcijas savākšanu, šķirošanu, glabāšanu, fasēšanu un laišanu tirgū 
3.Optimizēt izmaksas un stabilizēt cenas 

C.5. Pasākumi C.4.tabulā norādītā mērķa vai mērķu sasniegšanai

Nr.
p.k.

Esošā situācija

Plānojamie pasākumi

Gūstamais rezultāts

I. Ražošanas plānošana, ievērojot tirgus pieprasījumu, īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti un kvantitāti

1.

   

2.

   

   

II. Piedāvājuma koncentrācija, nodrošinot biedru saražotās produkcijas savākšanu, šķirošanu, glabāšanu, fasēšanu un laišanu tirgū

1.

   

2.

   

   

III. Izmaksu optimizēšana un cenu stabilizācija

1.

   

2.

   

   

C.6. Ražotāju grupas grāmatvedības vadība, kā arī biedru piegādāto un realizēto produktu uzskaites sistēma

 

 

 

 

C.7. Ražotāju grupas produktu kvalitātes nodrošināšanas sistēma

 

 

 

 

C.8. Plānotie ieguldījumi atzīšanas plāna īstenošanas laikā

Nr.
p.k.

Ieguldījuma nosaukums

Skaits

Jauda, ietilpība, platība/mērvienība

Izmaksas, euro/m2, m

Izmaksas kopā, euro

Atrašanās vieta, adrese

I. Tehnika, iekārtas, programmnodrošinājums

1.   

X

  
2.   

X

  

   

X

  

Kopā

 

X

II. Būves un rekonstrukcija

 

X

    

 

X

    

 

X

    

Kopā

 

X

Kopā (I + II)

 

X

Plānojamo ieguldījumu pamatojums (problēma, izvēlētā risinājuma pamatojums, kā minētais ieguldījums veicinās ražotāju organizācijas statusa iegūšanu)

 

 

 

C.9. Atzīšanas plāna attiecināmās izmaksas saskaņā ar C.8.tabulu

Ieguldījuma nosaukums

Cena par vienību, euro

Vienību skaits

1.darbības gads

2.darbības gads

3.darbības gads

4.darbības gads

5.darbības gads

I. Tehnika, iekārtas, programmnodrošinājums

        
        
        

Kopā

     

II. Būves un rekonstrukcija

      
      
      

Kopā

     

Kopā (I + II)

     
Ieguldījumu izmaksas tiek segtas, izmantojot:
sabiedrisko finansējumu (75 %)     
privāto finansējumu (25 %)     

C.11. Citās nozarēs vai citu produktu ražošanai (saskaņā ar C.8.tabulu) izmantojamo pamatlīdzekļu procentuālais sadalījums atkarībā no izmantošanas intensitātes

Izmaksu pozīcija
(saskaņā ar C.9. vai C.10.tabulu)

Nozare vai produkts

Procenti

   
   
   

C.12. Atzīšanas plāna ieguldījumu kopējais apmērs (saskaņā ar C.9.tabulu)

Ieguldījumu summa kopā pa atzīšanas plāna īstenošanas gadiem, euro 
No tiem tiek segts no: 
sabiedriskā finansējuma (75 %) 
privātā finansējuma (25 %) 

C.13. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Nr.
p.k.

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānojamiem atzīšanas plāna pasākumiem, kas nav atspoguļoti C.8.tabulā, bet ir saistīti ar atzīšanas plāna ieviešanu

Summa, euro

1.

  

2.

  

  

Kopā

 

C.14. Atzīšanas plāna finansējums

Atzīšanas plāna kopējā summa, euro Atzīšanas plāna attiecināmo izmaksu summa, euro 

C.15. Atzīšanas plāna kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Finanšu resursu avots

Summa, euro

Ražotāju grupas pašu līdzekļi 
Aizņēmumi (norādīt veidu) 
Citi līdzekļi (norādīt veidu) 

Kopā

 

D. Finanšu informācija

D.1. Naudas plūsmas pārskats atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas gadā (0.gads) vai pirmajā īstenošanas gadā (1.gads) (pēc izvēles)

 

... gads

 

1.Naudas atlikums perioda sākumā 
 

Ienākošā naudas plūsma

 

I. Pamatdarbības naudas plūsma

2.Ieņēmumi no augkopības 
3.Ieņēmumi no citu nozaru produkcijas realizācijas 
4.Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības ieņēmumi 
 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

5.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 
6.Saņemtie procenti 
7.Saņemtās dividendes 
8.Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības 
 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

9.Saņemtie aizņēmumi (kredīti) 
10.Saņemtais valsts un Eiropas Savienības atbalsts (norādīt veidu) 
 

Izejošā naudas plūsma

 

I. Pamatdarbības naudas plūsma

11.Maksājumi piegādātājiem, tai skaitā 
12.Izdevumi par izejvielu 
13.Izdevumi par zemes, ēku un iekārtu nomu 
14.Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju un kurināmo 
15.Izdevumi par transportu un degvielu 
16.Izdevumi par apdrošināšanu un sertifikāciju 
17.Izdevumi par darba algas maksājumiem 
18.Izdevumi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem 
19.Administrācijas izdevumi 
20.Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis 
21.Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis 
22.Samaksāti pārējie nodokļi un nodevas 
23.Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības izdevumi 
24.PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna pasākumiem kopā 
 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

25.Izdevumi par nekustamo īpašumu, iekārtām, nemateriālie un citi ilgtermiņa ieguldījumi 
26.Citām personām izsniegtie aizdevumi 
27.PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna izmaksām kopā 
28.Citi ieguldīšanas darbības izdevumi 
 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

29.Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai 
30.Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem 
31.Izdevumi par nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem 
32.Izdevumi par līzinga procentu maksājumiem 
33.Izmaksātās dividendes 
34.PVN maksājums budžetā 
35.Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 

D.2. Pamatdarbības, ieguldīšanas, finansēšanas naudas plūsmas rezultāts

  

0.

 Naudas atlikums perioda sākumā 

1.

Pamatdarbības rezultāts
(ienākošā naudas plūsma – izejošā naudas plūsma)
 

2.

Ieguldīšanas darbības rezultāts
(ienākošā naudas plūsma – izejošā naudas plūsma)
 

3.

Finansēšanas darbības rezultāts 
 Naudas atlikums perioda beigās 

E. Pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) atzīšanas plāna iesnieguma veidlapā un citos iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir patiesa;

2) šā atzīšanas plāna finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

3) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu un visa sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no atzīšanas plāna sabiedriskā finansējuma summas;

4) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Komisijas 2004.gada 10.marta Regulu (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003, Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Komisijas 2011.gada 7.jūnija Īstenošanas Regulu (EK) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;

5) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar atzīšanas plānu un tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc minētā plāna īstenošanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atzīšanas plāna iesnieguma apstiprināšanas, atzīšanas plāna ieviešanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) atzīšanas plānā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

7) atzīšanas plānā paredzētie pasākumi tiks ieviesti paredzētajā termiņā;

8) piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez Lauku atbalsta dienesta rakstiskas piekrišanas neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt atzīšanas plānā paredzētos un ieviestos pasākumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;

9) neizdarīšu nekādus grozījumus atzīšanas plānā, iepriekš tos rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

10) īstenojot iepirkumu procedūru, nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai varētu rasties interešu konflikts;

11) es un iepirkuma procesa dalībnieki nav savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;

12) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

13) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuras skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

14) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu;

16) esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un man nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā;

17) iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, kuru dēļ pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

18) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu atzīšanas plāna iesniegumu vērtēšanas gaitā;

19) manā rīcībā būs pietiekami finanšu līdzekļi atzīšanas plānā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

20) atzīšanas plāna ieviešanas laikā ievērošu atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi noteiktās prasības;

21) atzīšanas plāna ieviešanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar atzīšanas plāna aprakstu;

22) ieguldījumi atzīšanas plāna īstenošanai netraucēs konkurenci citās saimnieciskās darbības jomās, kurās iesaistīta ražotāju grupa;

23) nodrošināšu, lai visiem ražotāju grupas biedriem būtu iespēja izmantot iekārtas, kas ir iegādātas saskaņā ar atzīšanas plānu.

Ražotāju grupas pilnvarotā persona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts1, datums1)

Piezīme. 1 Dokumentu rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra noteikumiem Nr.921
Realizētās produkcijas vērtības pamatojums

(Pielikums svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1414)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra noteikumiem Nr.921
Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra noteikumiem Nr.921
Maksimālās attiecināmās izmaksas ražotāju grupu finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

(Pielikums MK 06.08.2013. noteikumu Nr.512 redakcijā)

Nr.
p.k.

Būvju tipi

Mērvienība

Jaunbūvei par kopējo būves platību vai tilpumu bez PVN

Rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību vai tilpumu bez PVN

Vienkāršotai rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību vai tilpumu bez PVN

1.

Administratīvās ēkas*

Euro/m2

358,56

281,73

2.

Augļu un dārzeņu noliktavas un glabātavas

Euro/m3

92,49

44,11

35,57

3.

Augļu un dārzeņu noliktavas ar regulējamām temperatūras vai mākslīgā klimata iekārtām

Euro/m3

128,06

89,64

71,14

4.

Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves

Euro/m2

512,23

409,79

281,73

5.

Lauksaimniecības nojumes ar triju sienu apšuvumu bez vārtiem un logiem

Euro/m2

213,43

119,52

93,91

Piezīme.

* Maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 30 % no kopējām atzīšanas plānā norādītajām būvniecības izmaksām.

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra noteikumiem Nr.921

(Pielikums MK 11.12.2012. noteikumu Nr.845 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.512)

Ražotāju grupas atbalsta iesniegums

Atbalsta pretendents 
Klienta numurs 
Atbalsta iesnieguma numurs 
LAD apstiprinātā atzīšanas plāna iesnieguma numurs 
Noslēgtā līguma numurs 

Apliecinājums par atbalsta pieteikuma reģistrēšanu

Atbalsta pretendents 
Klienta numurs 
Atbalsta iesnieguma numurs 
Atbalsta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks1 
Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1 

A. Vispārīgā daļa

A.1. Vispārīga informācija par ražotāju grupu

Pilns atbalsta pretendenta nosaukums Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds 
Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida kods (turpmāk – NACE 2.red. kods) Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2.red. nosaukums 
Uzņēmuma reģistrācijas numurs Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN) maksātāja numurs 

A.2. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Ražotāju grupas juridiskā adrese Kontaktadrese (adrese korespondencei) 
Tālruņa un faksa numurs 
E-pasta adrese Tīmekļa vietnes adrese 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona

Vārds, uzvārds Amats 
Tālruņa un faksa numurs E-pasta adrese 

B. Informācija par atbalsta pretendentu atbalsta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā datumā

B.1. Darbības apraksts (ietverot informāciju par pārskata periodā īstenotajiem un neīstenotajiem pasākumiem)

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 

 

 

B.2. Ražotāju grupas biedri

Nr.
p.k.

Nosaukums/
vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/
personas kods

Adrese

1.

   

2.

   

...

   

B.3. Atbalsta pieteikuma saistība ar citiem finansētajiem projektiem (Eiropas Savienības finansētiem, valsts, pašvaldības finansētiem projektiem)

Vai atbalsta pieteikums ir saistīts ar Eiropas Savienības, valsts, pašvaldības finansētajiem vai citiem projektiem?

 

 

Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet informāciju par Eiropas Savienības, valsts vai citiem finansētajiem ar šo atbalsta pieteikumu saistītajiem projektiem

Nr. p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un numurs

Projekta īstenošanas laiks (mēnesis, gads)

Attiecināmo izmaksu summa (euro)

Sabiedriskais finansējums (euro)

Projekta iesniegšanas datums

Saistītā projekta saturiskā saistība ar atzīšanas plānu

I. Eiropas Savienības vai valsts finansētie projekti

1.       
2.       
...       

II. Citi

1.       
2.       
...       

C. Atbalsta apmēra aprēķins

C.1. Periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts

Darbības gads

Periods, par kuru tiek iesniegts atbalsta pieteikums

Nr.
p.k.

no (datums, mēnesis, gads)

līdz (datums, mēnesis gads)

no (datums, mēnesis, gads)

līdz (datums, mēnesis gads)

     

C.2. Ražotāju grupa pretendē uz (atzīmē ar X)

atbalstu ražotāju grupas administratīvo izdevumu segšanai 
atbalstu investīcijām 

C.3. Ražotāju grupas pārdotās produkcijas vērtība un galamērķis

Nr.
p.k.

Produkts

Realizētais apjoms, t

Summa bez PVN, euro

1.   
2.   
   

Kopā

  

No tiem

X

X

Saražoja ražotāju grupas pašu biedri

  

Iepirktie produkti

  

Produktu galamērķis

Svaigie produkti, euro

Tirdzniecības ķēdes  
Vairumtirdzniecība, tirgus  
Mazumtirdzniecība, atsevišķi veikali  
Citi  

Pārstrādei pārdotie produkti, euro

Produkti pārdoti pārstrādei svaigā veidā  
Produkti, ko pārstrādā pati ražotāju grupa  

C.4. Atbalsta attaisnotie izdevumi investīcijām (saskaņā ar noslēgto līgumu par atzīšanas plāna īstenošanu)

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas saskaņā ar līguma tāmi

Darījumus un maksājumus apliecinošo dokumentu raksturojums

Summa līguma tāmē bez PVN, euro

Faktiskā summa bez PVN, euro

Attiecināmo izmaksu summa bez PVN, euro

I. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

 

1.

     

2.

     

...

     

Kopā

   

II. Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas

 

1.

     

2.

     

...

     

Kopā

   

Kopā (I + II)

   

C.5. Kopējā atbalsta summa par ražotāju grupas administratīvajām izmaksām un īstenotajām atzīšanas plāna investīcijām norādītajā pārskata periodā

Izmaksu pozīcijas

Attiecināmās izmaksas, euro

Privātā finansējuma daļa, euro

Kopējā par atbalsta pieteikumu pieprasītā sabiedriskā finansējuma daļa, euro

I. Atbalsts par veiktajām investīcijām

Faktiskās investīcijas kopā

  

 

  

II. Atbalsts administratīvajām izmaksām

Pārdoto produktu vērtība (saskaņā ar C.3.tabulu) 

 

Kopā

  

  

  

D. Pavaddokumenti

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X (pretendents)

Atzīmē ar X (dienesta darbinieks)

neattiecas

neattiecas

1.Atbalsta pieteikums divos eksemplāros (viens papīra formā un otrs elektroniski)Oriģināls      
2.Atzīšanas plāna īstenošanu apliecinošo maksājumu un darījumu dokumentiKopija2      
3.Ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtie līgumiKopija2      
4.Darbu nodošanas un pieņemšanas aktiKopija2      

Ja piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētajiem projektiem

5.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijaKopija2      
6.Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiemKopija2      
7.Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) publicētais uzaicinājums iesniegt piedāvājumusIzdruka      
8.IUB publicētais paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos       
9.IUB publicētais paziņojums par lēmuma pieņemšanuIzdruka      

Ja tiek veikta jauna būvniecība un rekonstrukcija

10.Akceptēts būvprojekts (tehniskā projekta stadijā)Kopija2      
11.Būvvaldes izsniegta būvatļaujaKopija2      
12.Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijāKopija2      

Ja atbalsta pieteikums tiek sniegts, beidzoties kārtējam ražotāju grupas darbības gadam

13.Zemesgrāmatu apliecība un nomas līgumsKopija2      
 Citi dokumenti

14.

Naudas plūsmas pārskats par pēdējiem 12 darbības mēnešiem       

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā

 

Piezīme. Ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām, D.2 sadaļa nav jāaizpilda.

D.2.

Ir iesniegti visi dokumenti

Nav iesniegti visi dokumenti

1. Piekrītu2. Piekrītu
Atbalsta pretendentsAtbalsta pretendents

 

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Dienesta darbinieksDienesta darbinieks

 

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

E. Atbalsta pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) atzīšanas plāna iesnieguma veidlapā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) šā atzīšanas plāna finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai citus valsts līdzekļus;

3) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu un visa sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir uzrādīta un atskaitīta no atzīšanas plāna sabiedriskā finansējuma summas;

4) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Komisijas 2004.gada 10.marta Regulu (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003, Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Komisijas 20011.gada 7.jūnija Īstenošanas Regulu (EK) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;

5) apņemos glabāt visu ar atzīšanas plānu un tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc minētā plāna īstenošanas un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atzīšanas plāna iesnieguma apstiprināšanas, atzīšanas plāna īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) atzīšanas plānā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

7) atzīšanas plānā paredzētie pasākumi tiks ieviesti paredzētajā termiņā;

8) piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez Lauku atbalsta dienesta rakstiskas piekrišanas neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt atzīšanas plānā paredzētos un ieviestos pasākumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;

9) neizdarīšu nekādus grozījumus atzīšanas plānā, iepriekš tos rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

10) īstenojot iepirkumu procedūru, nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai kuru dēļ varētu rasties interešu konflikts;

11) es un iepirkuma procesa dalībnieki nav savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;

12) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

13) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

14) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu;

16)  esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un man nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā;

17) iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, kuru dēļ pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

18) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu atzīšanas plāna iesniegumu vērtēšanas gaitā;

19) manā rīcībā būs pietiekami finanšu līdzekļi atzīšanas plānā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

20) atzīšanas plānā paredzēto pasākumu ieviešanas laikā ievērošu prasības atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktos par ietekmi uz vidi;

21) atzīšanas plāna ieviešanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar atzīšanas plāna aprakstu;

22) ieguldījumi atzīšanas plāna īstenošanai netraucēs konkurenci citās saimnieciskās darbības jomās, kurās iesaistīta ražotāju grupa;

23) nodrošināšu, lai visiem ražotāju grupas biedriem būtu iespēja izmantot iekārtas, kas ir iegādātas saskaņā ar atzīšanas plānu.

Atbalsta iesniegums iesniegts 
 

(datums)

 

(mēnesis)

 

(gads)

divos eksemplāros uz ___________ lapām ar pievienotiem ________________ dokumentiem3.

Ražotāju grupas paraksttiesīgā persona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts1, datums1)

Piezīmes.

1 Dokumentu rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 Prasība iesniegt dokumentu kopijas ir attiecināma tikai uz papīra formā izsniegtajiem dokumentiem.

3 Eksemplāru skaitu norāda tikai papīra formā sagatavotajiem dokumentiem.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 921Pieņemts: 04.11.2008.Stājas spēkā: 08.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 07.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
183501
{"selected":{"value":"19.08.2016","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2016","iso_value":"2016\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2012","iso_value":"2012\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2011","iso_value":"2011\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-14.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2009","iso_value":"2009\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2009.-17.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2008","iso_value":"2008\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2008.-28.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)