Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.856

Rīgā 2008.gada 14.oktobrī (prot. Nr.74 15.§)
Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par aviāciju30.panta
otro daļu, 31.panta trešo daļu un 50.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veic pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudi (turpmāk – pārbaude) trešo valstu (valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts) gaisa kuģiem, kas izmanto Latvijas Republikas lidlauku, lai pārliecinātos, ka tie atbilst 1944.gada 7.decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju un tās pielikumos ietvertajām drošības prasībām, kā arī ārvalstu gaisa kuģu drošības novērtējuma programmas (turpmāk – SAFA programma) prasībām atbilstoši Eiropas Kopienas tiesībām;

1.2. kārtību, kādā veic pārbaudi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts gaisa kuģiem;

1.3. kārtību, kādā tiek pārtraukta vai aizliegta jebkura ārvalsts gaisa kuģa ekspluatācija vai noteikti gaisa kuģa ekspluatācijas ierobežojumi;

1.4. veidu, kādā informācija, kas iegūta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ir pieejama Eiropas Komisijai, Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA), kā arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu kompetentajām iestādēm un sabiedrībai;

1.5. prasības civilās aviācijas personālam, kas pārbauda ārvalstu gaisa kuģus (turpmāk – SAFA inspektors), un apmācību organizācijām, kas sagatavo SAFA inspektorus.

2. Šos noteikumus nepiemēro 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.pantā minētajiem valsts gaisa kuģiem un gaisa kuģiem, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kilogramiem, ja gaisa kuģa ekspluatants tos izmanto nekomerciālos nolūkos.

3. Ārvalstu gaisa kuģu pārbaudi veic valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra), norīkojot vienu vai vairākus SAFA inspektorus. Ja pārbaudes veikšanai norīkoti vairāki SAFA inspektori, tie savstarpēji sadala pienākumus.

II. Pārbaudes veikšana un ar to saistītās turpmākās darbības

4. Trešo valstu gaisa kuģa, kā arī Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts gaisa kuģa pārbaudi Civilās
aviācijas aģentūra veic, ja ir saņemta informācija, ka tas var apdraudēt sabiedrisko kārtību un drošību. Pastiprinātu uzmanību pievērš, ja:

4.1. saņemta informācija, ka ārvalsts gaisa kuģim nav veikta atbilstoša tehniskā apkope vai gaisa kuģim ir vizuāli defekti;

4.2. saņemts ziņojums, ka ārvalsts gaisa kuģis, ielidojot Latvijas Republikas gaisa telpā, veicis manevrus, kas rada pamatotas aizdomas par gaisa kuģa lidojuma drošību;

4.3. attiecīgajam ārvalsts gaisa kuģim iepriekšējā pārbaudē atklāti trūkumi, kas rada pamatotas aizdomas par gaisa kuģa neatbilstību SAFA programmas prasībām, un Civilās aviācijas aģentūra nav pārliecināta, ka defekti ir novērsti;

4.4. ir pierādījumi, ka ārvalsts gaisa kuģa reģistrācijas valsts kompetentā aviācijas iestāde nav veikusi atbilstošu lidojuma drošības uzraudzību;

4.5. šo noteikumu 5.punktā minētā informācija norāda, ka gaisa kuģa ekspluatanta vai tā ekspluatējamā gaisa kuģa iepriekšējā pārbaudē atklāta neatbilstība SAFA programmas prasībām.

5. Civilās aviācijas aģentūra izmanto šo noteikumu 1.pielikumā noteikto SAFA standarta ziņojuma veidlapas paraugu, lai apkopotu informāciju par:

5.1. ārvalsts gaisa kuģa lidojumu drošību;

5.2. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz ārvalstu gaisa kuģiem vai to ekspluatantiem saskaņā ar ārvalsts gaisa kuģa pārbaudē atklāto neatbilstību SAFA programmas prasībām;

5.3. ārvalstu gaisa kuģu ekspluatantiem, kuri izmanto vai plāno izmantot Latvijas Republikas lidlaukus.

6. Šo noteikumu 4. un 5.punktā minēto informāciju Civilās aviācijas aģentūra iegūst no:

6.1. datubāzes, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīva­jiem aktiem, kuri nosaka ziņošanas kārtību par atgadījumiem civilajā aviācijā. Datubāzē apkopo un glabā informāciju par atgadījumiem, kas apdraud vai, ja tos nenovērš, var apdraudēt gaisa kuģi, personas, kas atrodas gaisa kuģī, vai jebkuru citu personu;

6.2. Eiropas Aviācijas drošības aģentūras uzturētās ārvalstu gaisa kuģu drošības novērtēšanas centralizētās datubāzes;

6.3. gaisa kuģu ekspluatantu ziņojumiem;

6.4. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu kompetento aviācijas iestāžu ziņojumiem;

6.5. privātpersonu sūdzībām.

7. Civilās aviācijas aģentūra, ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras prasības un šo noteikumu 2.pielikumā minētās pārbaudes gaitā veicamās darbības, kā arī pārbaudei atvēlēto laiku un resursus, gaisa kuģim nosaka:

7.1. pilnu pārbaudi – pārbaudi visās SAFA pārbaudes ziņojuma veidlapas parau­gā (3.pielikums) minētajās pozīcijās;

7.2. daļēju pārbaudi – pārbaudi atsevišķās SAFA pārbaudes ziņojuma veidlapas paraugā (3.pielikuma) minētajās pozīcijās.

8. Civilās aviācijas aģentūra neatkarīgi no šo noteikumu 4.punktā minētajām pārbaudēm, ievērojot diskriminācijas aizlieguma principu un atbilstoši starptautiskajām un Eiropas Kopienas tiesībām izlases veidā var veikt arī to ārvalstu gaisa kuģu pārbaudi, kuru atbilstība SAFA programmas prasībām netiek apšaubīta.

9. Pēc ārvalsts gaisa kuģa pārbaudes Civilās aviācijas aģentūra 15 darb­dienu laikā sagatavo ziņojumu, izmantojot šo noteikumu 1.pielikumā noteikto SAFA standarta ziņojuma veidlapas paraugu. Ziņojumā iekļauto informāciju ievada SAFA datubāzē.

10. Civilās aviācijas aģentūras norīkotais SAFA inspektors pirms pārbaudes uzsākšanas par to informē attiecīgā gaisa kuģa kapteini, citu lidojuma apkalpes locekli vai gaisa kuģa ekspluatanta pārstāvi. Ja šajā punktā minētās personas nav informētas par plānoto pārbaudi, SAFA inspektors pārbaudes laikā drīkst veikt tikai gaisa kuģa vizuālu apskati no ārpuses.

11. Pēc pārbaudes SAFA inspektors aizpilda perona pārbaudes apliecinājuma veidlapas paraugu (4.pielikums), kuru paraksta arī viena no šo noteikumu 10.punktā minētajām personām. Ja šo noteikumu 10.punktā minētās personas atsakās parakstīt pārbaudes apliecinājumu, SAFA inspektors to ieraksta pārbaudes apliecinājumā.

12. Informāciju par ārvalstu gaisa kuģa neatbilstību starptautiskajām lidojumu drošības prasībām šo noteikumu 5.punktā minētajā ziņojumā iekļauj tā, lai nebūtu iespējams identificēt ziņotāju.

13. Civilās aviācijas aģentūra, veicot gaisa kuģa pārbaudi, nodrošina, lai ārvalstu gaisa kuģa izlidošana no Latvijas Republikas lidlauka netiek kavēta, izņemot gadījumu, ja Civilās aviācijas aģentūra ārvalsts gaisa kuģim ir piešķīrusi šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minēto neatbilstības kategoriju.

14. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 9.punktā minētajā ziņojumā ieraksta gaisa kuģa pārbaudes gaitā atklāto ārvalsts gaisa kuģa neatbilstības kategoriju. Saskaņā ar SAFA programmas prasībām gaisa kuģu neatbilstība tiek klasificēta šādi:

14.1. pirmā neatbilstības kategorija – gaisa kuģa neatbilstība ir nenozīmīga un nerada būtisku ietekmi uz gaisa kuģa lidojumu drošību;

14.2. otrā neatbilstības kategorija – gaisa kuģa neatbilstība var būtiski ietekmēt gaisa kuģa lidojumu drošību;

14.3. trešā neatbilstības kategorija – gaisa kuģa neatbilstība rada tiešus draudus gaisa kuģa lidojumu drošībai.

15. Atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūras noteiktajām prasībām, ņemot vērā ārvalsts gaisa kuģim piešķirto neatbilstības kategoriju, Civilās aviācijas aģentūra veic šādus pasākumus:

15.1. par gaisa kuģa pārbaudes rezultātiem mutiski informē šo noteikumu 10.punktā minētās personas, kā arī iesniedz šo noteikumu 11.punktā minēto pārbaudes apliecinājuma kopiju. Šīs darbības Civilās aviācijas aģentūra veic neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem;

15.2. ja pārbaudes laikā atklāta otrās vai trešās kategorijas neatbilstība, Civilās aviācijas aģentūra:

15.2.1. rakstiski informē gaisa kuģa kapteini, gaisa kuģa ekspluatantu, kā arī gaisa kuģa ekspluatanta un gaisa kuģa reģistrācijas valsts kompetentās iestādes par gaisa kuģa pārbaudē atklātiem būtiskiem trūkumiem;

15.2.2. saskaņo ar gaisa kuģa ekspluatanta un, ja nepieciešams, ar citām šo noteikumu 15.2.1.apakšpunktā minētajām iestādēm pasākumus, kas veicami, lai novērstu pārbaudē atklātos trūkumus;

15.3. ja pārbaudes laikā atklāta trešās kategorijas neatbilstība, Civilās aviācijas aģentūra informē šo noteikumu 15.2.1.apakš­punktā minētās personas un iestādes, nekavējoties nosūtot gaisa kuģa pārbaudes ziņojumu, kā arī:

15.3.1. nosaka ekspluatācijas ierobežojumus (atļaut gaisa kuģa lidojumu noteiktos laikapstākļos vai noteiktā maršrutā), kurus ievērojot gaisa kuģis drīkst izlidot no Latvijas Republikas lidlauka. Ja neatbilstība ietekmē apliecības par derīgumu lidojumiem spēkā esību, gaisa kuģa ekspluatants pirms izlidošanas saņem rakstisku atļauju no to valstu kompetentām iestādēm, virs kuru teritorijām tiks veikts lidojums;

15.3.2. pieprasa novērst neatbilstības pirms gaisa kuģa izlidošanas, izņemot gadījumu, ja gaisa kuģim nepieciešams veikt lidojumu līdz tehniskās apkopes bāzei.

16. Ja Civilās aviācijas aģentūra konstatē, ka gaisa kuģa ekspluatants nespēj novērst gaisa kuģa pārbaudē atklātās neatbilstības SAFA programmas prasībām šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētajā kārtībā, tā pieņem lēmumu aizliegt ārvalsts gaisa kuģim izlidot no Latvijas Republikas lidlauka līdz neatbilstību novēršanai, izņemot gadījumu, ja gaisa kuģim nepieciešams veikt lidojumu līdz tehniskās apkopes bāzei.

17. Šo noteikumu 16.punktā minēto izņēmumu nepiemēro, ja Civilās aviācijas aģentūra konstatē, ka tas ir bīstami gaisa kuģa lidojuma drošībai saskaņā ar SAFA programmas prasībām.

18. Par šo noteikumu 16.punktā minētā lēmuma pieņemšanu Civilās aviācijas aģentūra nekavējoties informē gaisa kuģa ekspluatanta un gaisa kuģa reģistrācijas valsts kompetentās iestādes un Satiksmes ministriju. Lēmumu par aizlieguma atcelšanu pieņem, kad novērstas neatbilstības un saņemta gaisa kuģa reģistrācijas valsts atļauja.

19. Ja šo noteikumu 16.punktā minētais lēmums ir pieņemts attiecībā uz trešās valsts gaisa kuģi, Satiksmes ministrija par to nekavējoties informē Eiropas Komisiju.

20. Civilās aviācijas aģentūra pēc citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu pieprasījuma sniedz tām, kā arī pieprasa no tām informāciju par:

20.1. valsts teritorijā esošajiem lidlaukiem, kas atvērti starptautiskajai gaisa satiksmei;

20.2. attiecīgajā lidostā katra kalendāra gada laikā veiktajām gaisa kuģa pārbaudēm un tajās atklātajām neatbilstībām (atsevišķi nodalot trešo valstu gaisa kuģus);

20.3. attiecīgajā lidostā katra kalendāra gada laikā veikto trešo valstu gaisa kuģu lidojumu skaitu.

21. Civilās aviācijas aģentūra reizi mēnesī informē Eiropas Aviācijas drošības aģentūru par Latvijas Republikā veiktajiem pasākumiem pārbaudes laikā atklāto neatbilstību novēršanai.

22. Civilās aviācijas aģentūra pēc Eiropas Komisijas, citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu kompetento iestāžu vai Eiropas Aviācijas drošības aģentūras pieprasījuma sniedz šo noteikumu 5. un 9.punktā minētajā ziņojumā un gaisa kuģa pārbaudes ziņojumā ietverto informāciju.

23. Ja ziņojumi liecina, ka pastāv potenciāli draudi lidojumu drošībai, vai gaisa kuģa pārbaudes ziņojumā norādīts, ka gaisa kuģis neatbilst SAFA programmas prasībām un var radīt draudus lidojumu drošībai, Civilās aviācijas aģentūra attiecīgos ziņojumus nekavējoties nosūta visām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Eiropas Komisijai.

24. Informācijai, kas saņemta šo noteikumu 5., 9. un 20.punktā noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir ierobežotas pieejamības statuss.

25. Civilās aviācijas aģentūra sniedz publisku pārskatu par katra kalendāra gada laikā Latvijas Republikas teritorijā esošajos lidlaukos veikto gaisa kuģu pārbaužu skaitu.

III. Prasības SAFA inspektoriem un apmācību organizācijām, kas sagatavo SAFA inspektorus

26. Par SAFA inspektoru var būt persona:

26.1. kura strādā civilās aviācijas nozarē;

26.2. kuras izglītība vai praktiskā darba pieredze ir saistīta ar aero­navigācijas vai aviācijas tehnisko jomu;

26.3. kura ir ieguvusi kvalifikāciju gaisa kuģu ekspluatācijas, lidojumu derīguma, personāla licencēšanas vai bīstamo kravu pārvadāšanas pārbaudes veikšanai.

27. SAFA inspektors šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minēto kvalifikāciju iegūst, ja atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūras noteiktajām prasībām:

27.1. sekmīgi apguvis teorētisko apmācību kursu jebkurā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts aviācijas kompetentā iestādē vai tās atzītā apmācību organizācijā;

27.2. sekmīgi apguvis praktisko apmācību kursu šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētajās iestādēs vai organizācijās. Apmācību kursu SAFA inspektora kandidāts var apgūt jebkuras Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts aviācijas kompetentās iestādes iecelta vecākā SAFA inspektora vadībā;

27.3. jebkuras Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts aviācijas kompetentās iestādes iecelta vecākā SAFA inspektora vadībā ir veicis ne mazāk kā trīs pārbaudes.

28. Lai uzturētu spēkā iegūto kvalifikāciju, SAFA inspektors:

28.1. ne retāk kā reizi trijos gados piedalās šo noteikumu 27.1.apakš­punktā minētajā apmācību kursā;

28.2. gada laikā veic ne mazāk kā trīs pārbaudes.

29. Šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto nosacījumu nepiemēro SAFA inspektoram, ja SAFA inspektors ieguvis kvalifikāciju gaisa kuģu ekspluatācijas vai lidojumu pārbaužu veikšanai Civilās aviācijas aģentūrā un regulāri piedalās Latvijas Republikas gaisa pārvadātāju gaisa kuģu pārbaudēs.

30. Lai pārbaudes tiktu veiktas atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūras un šo noteikumu noteiktajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūra var norīkot vecāko SAFA inspektoru.

31. Par vecāko SAFA inspektoru var norīkot personu, kura:

31.1. ne mazāk kā trīs gadus ir pildījusi SAFA inspektora funkcijas;

31.2. pēdējo trīs gadu laikā veikusi ne mazāk kā 36 SAFA inspekcijas;

31.3. akreditēta gaisa kuģu ekspluatācijas vai gaisa kuģu lidojumderīguma uzraudzības nodrošināšanai;

31.4. pārvalda vismaz divas svešvalodas, tai skaitā brīvi angļu valodu.

32. Latvijas Republikā SAFA inspektoru apmācību organizācija var būt fiziska vai juridiska persona, vai iestāde, kas saņēmusi Civilās aviācijas aģentūras sertifikātu par tiesībām veikt SAFA inspektoru apmācības.

33. Lai saņemtu šo noteikumu 32.punktā minēto sertifikātu, apmācību organizācija iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

33.1. iesniegumu, kurā norāda paredzēto apmācību veidu, nosaukumu (vārdu, uzvārdu) un juridisko (deklarēto) adresi;

33.2. dokumentu par vadības struktūru un plānoto apmācību kvalitātes iekšējo kontroli;

33.3. personāla sarakstu un personāla kvalifikāciju un darba pieredzi apliecinošus dokumentus;

33.4. dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības vai lietojuma tiesības uz mācību telpām;

33.5. apmācību procesā izmantojamo aprīkojumu un iekārtu sarakstu;

33.6. SAFA inspektora apmācības kursa detalizētu plānu.

34. Civilās aviācijas aģentūra 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu saņemšanas izskata tos un pārbauda apmācību organizācijas spēju nodrošināt SAFA inspektoru apmācības atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūras noteiktajām prasībām.

35. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izlemšanai, Civilās aviācijas aģentūra atliek jautājuma izskatīšanu un rakstiski par to informē apmācību organizāciju. Jautājumu izskata pēc tam, kad ir saņemta nepieciešamā informācija un dokumenti.

36. Ja Civilās aviācijas aģentūrai, izvērtējot apmācību organizācijas sagatavoto SAFA inspektora apmācības kursa plānu, rodas šaubas par tā atbilstību Eiropas Aviācijas drošības aģentūras noteiktajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūra nosūta SAFA inspektora apmācības kursa plānu Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai, kā arī rakstiski par to informē apmācību organizāciju. Jautājumu par sertifikāta izsniegšanu Civilās aviācijas aģentūra izskata pēc tam, kad ir saņemts Eiropas Aviācijas drošības aģentūras atzinums.

37. Pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu pārbaudes un, ja nepieciešams, Eiropas Aviācijas drošības aģentūras atzinuma saņemšanas Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu izsniegt apmācību organizācijai sertifikātu par tiesībām veikt SAFA inspektora apmācības vai atteikt sertifikāta izsniegšanu.

38. Sertifikātu par tiesībām veikt SAFA inspektora apmācības atsaka izsniegt, ja:

38.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 33.punktā minētajiem dokumentiem;

38.2. SAFA inspektora apmācības kursa programma neatbilst Eiropas Aviācijas drošības aģentūras noteiktajām prasībām.

39. Sertifikātu par tiesībām veikt SAFA inspektora apmācības izsniedz uz nenoteiktu laiku.

40. Pēc apmācību organizācijas sertifikāta izsniegšanas Civilās aviācijas aģentūra:

40.1. regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā veic apmācību organizāciju auditu;

40.2. saskaņā ar Komisijas 2006.gada 16.maija Regulu (EK) Nr. 736/2006 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras standartizācijas pārbaužu darba metodēm var pieaicināt Eiropas Aviācijas drošības aģentūru veikt auditu tās sertificētā apmācību organizācijā.

IV. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumus Nr.449 “Kārtība, kādā tiek veikta ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaude, noteikts ierobežojums vai aizliegums izlidot no Latvijas Republikas lidlauka” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 96.nr.).

42. Šo noteikumu III nodaļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

43. SAFA inspektors šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minēto apmācību kursu atkārtoti apgūst līdz 2010.gada 1.jūlijam.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/36/EK par Kopienas lidostas izmantojošo trešo valstu gaisa kuģu drošību;

2) Komisijas 2008.gada 16.aprīļa Direktīvas 2008/49/EK, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/36/EK attiecībā uz kritērijiem perona pārbaužu procedūrās, ko veic gaisa kuģiem, kas izmanto Kopienas lidostas.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministra vietā – bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.856
Satiksmes ministra vietā – bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.856
Pirmslidojuma vai pēclidojuma pārbaudes gaita

1. Pirmslidojuma vai pēclidojuma pārbaudes gaitā Civilās aviācijas aģentūra veic šādas darbības:

1.1. pārbauda dokumentāciju, kas nepieciešama, veicot starptautiskos gaisa pārvadājumus ar gaisa kuģi (gaisa kuģa reģistrācijas apliecība, borta žurnāls, apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, gaisa kuģa apkalpes locekļu licences, radio licence, pasažieru saraksts un kravas dokumenti), un tās derīguma termiņu;

1.2. pārbauda gaisa kuģa lidojuma apkalpes sastāva un apkalpes personāla kvalifikācijas atbilstību 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – konvencija) 1. un 6.pielikuma prasībām;

1.3. pārbauda gaisa kuģa ekspluatācijas dokumentāciju (lidojuma dati, lidojuma plāns, tehniskais borta žurnāls) un gaisa kuģa gatavību lidojumam atbilstoši konvencijas 6.pielikuma prasībām;

1.4. pārbauda, vai gaisa kuģī atbilstoši konvencijas 6.pielikuma prasībām ir:

1.4.1. gaisa kuģa ekspluatanta apliecība;

1.4.2. trokšņu un emisijas sertifikāts;

1.4.3. ekspluatācijas rokasgrāmata (ar minimālā aprīkojuma sarakstu) un lidojuma veikšanas instrukcija;

1.4.4. drošības aprīkojums;

1.4.5. aprīkojums, kas nepieciešams konkrētā lidojuma veikšanai, tajā skaitā radiosakaru un radionavigācijas iekārtas;

1.4.6. lidojuma datu reģistrācijas iekārtas;

1.5. pārbauda gaisa kuģa un tā aprīkojuma (iekaitot veiktos gaisa kuģa remontdarbus) atbilstību konvencijas 8.pielikuma standartiem.

atbilstību konvencijas 8.pielikuma standartiem.

2. Pēc perona pārbaudes Civilās aviācijas aģentūras SAFA inspektors sagatavo perona pārbaudes ziņojumu, kurā iekļauj šā pielikuma 1.punktā minēto informāciju un pārbaudīto gaisa kuģa elementu sarakstu kopā ar visiem pārbaudes laikā atklātajiem trūkumiem par katru elementu atsevišķi. Civilās aviācijas aģentūras SAFA inspektors perona pārbaudes ziņojumā var iekļaut arī citu informāciju, kuru minētais inspektors uzskata par svarīgu.

Satiksmes ministra vietā – bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.856
Satiksmes ministra vietā – bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.856
Satiksmes ministra vietā – bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 856Pieņemts: 14.10.2008.Stājas spēkā: 08.11.2008.Zaudē spēku: 28.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 07.11.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
183493
08.11.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)