Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.835

Rīgā 2008.gada 7.oktobrī (prot. Nr.72 16.§)
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti “Biznesa inkubatori”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.prioritātes “Uzņēmējdarbības aktivitātes un kon­kurēt­spējas celšana” 2.3.2.pasākuma “Uzņēmējdarbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabošana” 2.3.2.1.aktivitāti “Biznesa inkubatori” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesnie­gumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesnieguma iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī sadarbības iestādes funkcionālās pado­tības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komerc­darbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem.

3. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

3.1. izveidoto biznesa inkubatoru skaits;

3.2. attīstīto biznesa inkubatoru platība.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir pašvaldības, kuru teritorijā tiks veicināta komercdarbība, biznesa inkubatora operatori un biznesa inkubatoros izvietotie, izveidotie un citu veidu atbalstu saņēmušie komersanti (turpmāk – biznesa inkubatoros iekļautie komersanti).

5. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

6. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus 85 % apmērā līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 15 % apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.

7. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 28 754 249 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 24 444 111 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 310 138 euro apmērā.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

8. Pieejamais finansējums veikto publisko iepirkumu procedūru rezultātā vienādās daļās tiek sadalīts biznesa inkubatoru operatoru pakalpojumu sniegšanai Rīgas plānošanas reģionam, Vidzemes plānošanas reģionam, Latgales plānošanas reģionam, Zemgales plānošanas reģionam un Kurzemes plānošanas reģionam. Rīgas plānošanas reģionam pieejamais finansējums tiek sadalīts vienādās daļās starp Rīgas plānošanas reģionu (izņemot Rīgu, Jūrmalu un Rīgas rajonu) un radošo biznesa industriju nozaru biznesa inkubatoru Rīgā.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

9. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde atrodas atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

10. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

10.1. atbildīgās iestādes kompetence:

10.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

10.1.2. piemēro n+3 un n+2 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

10.1.3. izveido Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

10.1.4. izstrādā projektu iesniegumu veidlapas vērtēšanas un pārbaudes lapas aizpildīšanas kārtību;

10.1.5. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

10.1.6. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

10.1.7. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

10.1.8. uzkrāj datus par projekta iesniegumu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

10.1.9. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

10.1.10. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu;

10.1.11. ievieto atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē paziņojumu par projekta iesnieguma pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu;

10.2. sadarbības iestādes kompetence:

10.2.1. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju;

10.2.2. izskata Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.2.3. sniedz informāciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

10.2.4. veic Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu pārbaudi, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās vadošajai iestādei pārbaudīšanai;

10.2.5. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

10.2.6. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā pēc vienošanās noslēgšanas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju;

10.2.7. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

10.2.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprinātā projekta uzraudzību un kontroli;

10.2.9. uzraugot naudas plūsmu plānu, piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

10.2.10. analizē problēmas aktivitātēs un projekta īstenošanā un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projekta īstenošanas uzlabošanu;

10.2.11. izskata un apstiprina Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos starpposma vai noslēguma pārskatus;

10.2.12. pārbauda, kā biznesa inkubatoru operators nodrošina komersanta nodokļu parādu pārbaudi.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.409)

II. Prasības projekta iesniedzējam, projektu iesniegumu iesniegšana un atlase

11. Projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību.

12. Projekta īstenošanā projekta iesniedzējs nodrošina projekta vadītāja un projekta vadības komandas kapacitāti.

13. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 11.punktā minētajai prasībai.

14. Uzaicinājumā norāda projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski. Uzaicinājumam pievieno projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamos dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas jomā.

15. Pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma saņemšanas projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

15.1. aizpildītas standarta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – projekta iesnieguma veidlapa);

15.2. iepirkuma dokumentācijas, kas nepieciešama šo noteikumu 40.1.apakš­punktā minētās iepirkuma procedūras uzsākšanai.

16. Iepirkuma dokumentācijā par saim­nieciski izdevīgāko biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēju iekļauj:

16.1. informāciju par biznesa inkubatora operatoru;

16.2. biznesa plānu (ar apliecinājumu par finanšu plāna ilgtspēju);

16.3. informāciju par uzņēmējdarbības atbalstu;

16.4. informāciju par ieguldījumu reģiona ekonomiskajai izaugsmei.

17. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt atbildīgajā iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt atbildīgajā iestādē, nosūtot uz atbildīgās iestādes elektronisko pasta adresi, kas norādīta uzaicinājumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

18. Iesniedzamie dokumenti atbilst šādām prasībām:

18.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots datorrakstā un latviešu valodā;

18.2. projekta iesnieguma oriģināls ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

19. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, sanumurētu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem un uz uzlīmes jābūt norādītai informācijai par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību, dokumenta autora nosaukumam, dokumenta datumam, dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukumam un parakstam. Uz oriģināl­eksemplāra pirmās lapas jābūt norādei “Oriģināls”, savukārt uz kopijas pirmās lapas jābūt norādei “Kopija”.

20. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

20.1. tas ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

20.2. tas ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formā;

20.3. projekta iesnieguma veidlapa ir parakstīta ar drošu elektronisku parakstu un apliecināta ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

20.4. papildu iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti ar autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu.

21. Ja projekta iesniegumu sūta pa pas­tu, tad domstarpību gadījumā par tā iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad sūtījums nodots pastā.

22. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz pro­jekta iesnieguma vērtēšanas beigām, bet, ja projekta iesniegums tiek apstip­rināts, – līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt pieeju šiem dokumentiem Eiropas Komisijai un Latvijas Republikas institūcijām.

III. Projektu iesniegumu vērtēšana

23. Iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ietilpst:

23.1. 15 pārstāvju ar balsstiesībām:

23.1.1. kopskaitā astoņi pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes;

23.1.2. viens pārstāvis no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

23.1.3. viens pārstāvis no Kultūras ministrijas;

23.1.4. viens pārstāvis no katra plānošanas reģiona (kopā pieci pārstāvji);

23.2. Finanšu ministrijas un vadošās iestādes pārstāvji (ar novērotāja tiesībām).

24. Projekta iesnieguma vērtēšanas komisijas locekļi un šo noteikumu 42.punktā minēto iepirkuma komisiju locekļi ir valsts amatpersonas.

25. Projekta iesnieguma vērtēšanas komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

26. Projekta iesnieguma vērtēšanas komisiju izveido šādā kārtībā:

26.1. komisijas priekšsēdētāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

26.2. komisijas priekšsēdētāja prombūtnē viņu aizstāj cits atbildīgās iestādes pilnvarots pārstāvis;

26.3. ja nepieciešams, atbildīgā iestāde projektu iesniegumu vērtēšanai var piesaistīt neatkarīgus ekspertus atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

27. Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesniedzēja atbilstību pēc šādiem kritērijiem (1.pielikums):

27.1. kvalitātes kritēriji:

27.1.1. biznesa inkubatoru telpu pieejamība;

27.1.2. biznesa inkubatoru pakalpojumu pieejamība;

27.1.3. biznesa inkubatoros iekļauto jauno mazo un vidējo komersantu skaits;

27.1.4. biznesa inkubatoros iekļauto mazo un vidējo komersantu darbības profils;

27.2. kritēriji par horizontālām prioritātēm:

27.2.1. horizontālā prioritāte “Makro­ekonomiskā stabilitāte”;

27.2.2. horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”;

27.2.3. horizontālā prioritāte “Vienādas iespējas”;

27.2.4. horizontālā prioritāte “Informācijas sabiedrība”;

27.3. atbilstības kritēriji:

27.3.1. projekta iesnieguma atbilstības kritēriji:

27.3.1.1. projekta mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos;

27.3.1.2. projekta ietvaros atbalstu biznesa inkubatoros iekļautajiem komersantiem sniedz ne ilgāk kā piecus gadus;

27.3.1.3. projektā ir izstrādāta nepieciešamā iepirkuma dokumentācija un prasības. Projekta iesniedzējam ir izstrādāta skaidra un saprotama biznesa inkubatoru operatoru atlases kārtība;

27.3.1.4. projektā ir definēti projekta īstenošanas personālam veicamie darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

27.3.1.5. projekta ietvaros ir paredzēts atbalstīt vismaz vienu biznesa inkubatoru katrā plānošanas reģionā un vienu radošās industrijas biznesa inkubatoru Rīgā. Projekta ietvaros nav paredzēts atbalstīt biznesa inkubatoru operatorus Rīgā, Rīgas rajonā vai Jūrmalā, izņēmums – paredzēts atbalstīt vienu radošās industrijas biznesa inkubatoru Rīgā;

27.3.1.6. projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projektu izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus;

27.3.1.7. pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst šo noteikumu 7.punktā noteiktajam apmēram;

27.3.1.8. pieprasītais finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 8.punktā noteikto finansējuma apmēru attiecīgajam plānošanas reģionam;

27.3.1.9. projekta attiecināmo izmaksu veidi un apmērs atbilst aktivitātē noteiktajam;

27.3.1.10. projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu;

27.3.1.11. projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz šo noteikumu 45.punktā noteikto termiņu;

27.4. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

27.4.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

27.4.2. projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra;

27.4.3. projekta iesniedzēja darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību;

27.5. administratīvie kritēriji:

27.5.1. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, pievienoti visi šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti, un tie ir no­for­mēti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

27.5.2. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

27.5.3. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

27.5.4. projekta iesnieguma oriģināla lapas ir sanumurētas;

27.5.5. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrā­sojumu, svītrojumu un papildinājumu;

27.5.6. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats;

27.5.7. projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

27.5.8. projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta latviešu valodā un datorrakstā;

27.5.9. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros.

28. Projekta iesniedzējam projekta iesnieguma veidlapas 5.punktā ‘’Horizontālās prioritātes’’ ir jāsniedz informācija par projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti “Vienlīdzīgas iespējas”.

29. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 27.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās insti­tūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

30. Uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 27.5.7.apakšpunktā minētajam kritērijam. Vērtēšanu pēc pārējiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem turpina tikai tādā gadījumā, ja nav konstatēta neatbilstība šo noteikumu 27.5.7.apakšpunktā minētajam kritērijam.

IV. Kārtība, kādā pieņem un paziņo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu

31. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

31.1. projekta iesniedzējs atbilst visiem projektu iesniegumu atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas minēti šo noteikumu 27.3.1., 27.4. un 27.5.apakš­punktā;

31.2. projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ieguvis vismaz 23 punktus.

32. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

32.1. projekta iesniedzējs neatbilst kritērijiem, kuri ir minēti šo noteikumu 27.3.1.1., 27.3.1.5., 27.4.1., 27.4.2., 27.4.3. un 27.5.7.apakšpunktā;

32.2. projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem nav ieguvis vismaz 23 punktus;

32.3. projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ieguvis šādu vērtējumu:

32.3.1. par kvalitātes kritēriju, kurš minēts šo noteikumu 27.1.1.apakš­punktā, – mazāk nekā piecus punktus;

32.3.2. par kvalitātes kritēriju, kurš minēts šo noteikumu 27.1.2.apakšpunktā, – mazāk nekā piecus punktus;

32.3.3. par kvalitātes kritēriju, kurš minēts šo noteikumu 27.1.3.apakšpunktā, – mazāk nekā astoņus punktus.

33. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kuri jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu:

33.1. jāprecizē projekta iesnieguma izmaksu tāme, ja ir pieļautas aritmē­tiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsumma, finansējuma apjoms un intensitāte nevar tikt palielināta;

33.2. jāsniedz papildu informācija, ja projekta iesniegumā nav ietverta pilnīga informācija vai ietvertā informācija ir neskaidra;

33.3. jāprecizē finansējuma apmērs atbilstoši šo noteikumu 50. un 64.punktā minētajām prasībām;

33.4. jāprecizē projekta īstenošanas laiks;

33.5. jāapliecina nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu samaksa pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

33.6. projekta iesniegums jānoformē atbilstoši šo noteikumu 18., 19. un 20.punkta prasībām.

34. Informāciju, kas minēta šo noteikumu 33.punktā, pieprasa pēc projekta vērtēšanas. Pēc attiecīgās informācijas iesniegšanas vērtējums par kvalitātes kritērijiem netiek mainīts.

35. Atbildīgās iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par sešām nedēļām no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē. Atbildīgā iestāde izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un:

35.1. ja projekta iesniedzējs ir nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, atbildīgā iestāde pieņem atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi;

35.2. ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nosacījumi netiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu un atbildīgā iestāde pieņem atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi.

36. Šo noteikumu 35.punktā minētais nosacījumu izpildes termiņš nevar tikt pagarināts.

37. Lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta pa pastu projekta iesniedzējam.

38. Ja projekta iesnieguma iesniegšanas noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs neiesniedz projekta iesniegumu vai projekta iesniegumu noraida, atbildīgā iestāde rakstiski nosūta aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu atbilstoši šo noteikumu 13. un 14.punktā noteiktajām prasībām.

39. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt atbildīgās iestādes pieņemtos lēmumus un šo noteikumu 35.punktā minēto atzinumu, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma IV nodaļa.

V. Projekta īstenošanas noteikumi un atbalstāmās darbības

40. Aktivitātes ietvaros ir atbalstāma biznesa inkubēšanas pakalpojumu apmaksa, ievērojot šādus pamatprincipus:

40.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai ir izvēlēti saimnieciski izdevīgākie biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēji;

40.2. biznesa inkubatorā tiek atbalstīta un veicināta komercdarbības attīstība, tā darbības pamatfunkcija ir veicināt jaunu komersantu izveidi, nodrošinot tos ar telpām un konsultācijām uzņēmējdarbības pamatjautājumos;

40.3. biznesa inkubācija ir unikāls un elastīgs komercdarbības attīstības process – infrastruktūras un personāla apvienojums, kas veidots, lai palīdzētu attīstīties jauniem un nelieliem komersantiem, atbalstot tos agrīnās attīstības stadijā ar ikdienas konsultācijām par pamata komercdarbības attīstības jautājumiem;

40.4. biznesa inkubatora operators ir persona, kas apsaimnieko biznesa inkubatoru un sniedz pakalpojumus biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem;

40.5. biznesa inkubatorā iekļautie komersanti, komersanti, kuri darbojas biznesa inkubatora telpās, saņem šo noteikumu 62. un 62.1 punktā minētos pakalpojumus no biznesa inkubatora operatora vai no biznesa inkubatora operatora piesaistītajiem izpildītājiem.

(Grozīts ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr.789)

41. Iepirkuma konkursu par saimnieciski izdevīgāko biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēju izsludina mēneša laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs izsludināt vairākus iepirkuma konkursus šo noteikumu 7. punktā minētā finansējuma apmēra ietvaros.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

42. Lai izvēlētos biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzējus, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs izveido biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēju iepirkuma komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus ar balsstiesībām no Ekonomikas ministrijas, atbildīgās iestādes un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja. Vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji komisijas sēdēs var piedalīties novērotāju statusā.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

43. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

43.1. izmaksas, kas radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

43.2. samaksa natūrā;

43.3. ieguldījumi natūrā;

43.4. izmaksas, kas radušās ārkārtējo gadījumu un to seku novēršanai;

43.5. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumi;

43.6. apdrošināšanas izmaksas;

43.7. projekta īstenošanai nepieciešamā konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas;

43.8. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu transakcijām;

43.9. muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi;

43.10. citas izmaksas, kas nav saistītas ar šīs programmas ietvaros segtām izmaksām;

43.11. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punkta "d" un "e" apakšpunktā minētās izmaksas, izņemot izmaksas saistībā ar dalību tirdzniecības izstādēs, maksu par mācībām vai konsultāciju pakalpojumiem, kas vajadzīgi jaunas vai esošās produkcijas laišanai tirgū.

(Grozīts ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr.789; MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.409)

44. Saskaņā ar vienošanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē starp­posmu pārskatus:

44.1. ceturkšņa pārskatu – noslēdzoties kārtējam kalendāra ceturksnim;

44.2. gada pārskatu – noslēdzoties kārtējam kalendāra gadam.

45. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2015. gada 31. decembrim.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

46. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par visas ar projekta īstenošanu saistītās informācijas nodrošināšanu un uzturēšanu, kā arī tas nodrošina pieeju visiem ar projekta īstenošanu saistītajiem dokumentiem, finanšu līdzekļiem un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo finanšu kontroli vai auditu, vienošanās izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām, Valsts kontrolei, kā arī neatkarīgiem auditoriem.

47. Sadarbības iestādei ir tiesības jebkurā projekta īstenošanas posmā veikt finanšu kontroles attiecībā uz vienošanās ieviešanu un pieprasīt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar vienošanās nosacījumu izpildi.

48. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu par projekta ieviešanas gaitu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

VI. Biznesa inkubatora operatora darbība

49. Biznesa inkubatora operatori nodrošina vizuālās identitātes prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem par vizuālās identitātes prasību ievērošanu Eiropas Savienības fondos.

50. Biznesa inkubatora operators nodrošina visus šo noteikumu 62.punktā minētos pakalpojumus.

51. Minimālā biznesa inkubatora telpu platība ir 250 m2.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

51.1 (Svītrots ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.409)

52. Biznesa inkubatora operators nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju dokumentiem, kas pamato visus attiecināmos izdevumus un veiktās darbības pakalpojuma līguma ietvaros.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

53. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs ar biznesa inkubatora operatora pakalpojumu sniedzēju noslēdz līgumu par pakalpojumu sniegšanu. Līgumā nosaka līguma priekšmetu, pakalpojuma sniegšanas noteikumus, līgumslēdzēju pušu pienākumus, tiesības, saistības, atbildību, finansēšanas un savstarpējo norēķinu kārtību, līguma izpildes termiņu un vietu, ievērojot šo noteikumu prasības. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs uzrauga biznesa inkubatora sniegto pakalpojumu kvalitāti saskaņā uz noslēgto līgumu ar biznesa inkubatora operatoru. Ja pakalpojumi sniegti nekvalitatīvi vai iesniegti tādi dokumenti, kas satur nepatiesu informāciju, radot zaudējumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs tiesīgs lauzt līgumu ar biznesa inkubatora operatoru.

54. Biznesa inkubatora operators pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem un šā atbalsta summu un saskaņā ar šo noteikumu 64. punktu nodrošina de minimis atbalsta prasību ievērošanu, sniedzot atbalstu biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

55. Biznesa inkubatora operators veic biznesa inkubatorā iekļauto komersantu pārbaudes par atbilstību šo noteikumu 60. un 61.punktā noteiktajām prasībām.

56. Biznesa inkubatora operators var sniegt pakalpojumus komersantiem, kas ir iekļauti biznesa inkubatorā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ņemot vērā šādus nosacījumus:

56.1. biznesa inkubatorā iekļautais komersants atbilst visām šo noteikumu prasībām;

56.2. netiek segtas izmaksas, kas ir radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

57. Biznesa inkubatora operators, izmantojot parauga veidlapas, kas pievienotas tehniskajai specifikācijai, kopā ar piedāvājumu iesniedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam biznesa inkubatorā iekļauto komersantu minimālā atbalsta (de minimis) uzskaites kārtību. Ja pēc līguma noslēgšanas biznesa inkubatora operators izdara grozījumus minētajā kārtībā, viņam piecu darbdienu laikā par to ir jāpaziņo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam, iesniedzot biznesa inkubatorā iekļauto komersantu minimālā atbalsta nodrošināšanas un uzraudzības kārtību ar veiktajiem grozījumiem.

58. Ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendāra gada 1.oktobrim biznesa inkubatora operators iesniedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam apstiprināšanai nākamā gada darbības plānu. Attiecīgā gada darbības plānu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu. Darbības plānus izstrādā saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja izstrādāto paraugu.

59. Visus maksājumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu pakalpojuma līguma īstenošanai atvērto biznesa inkubatora operatora kontu, kuru biznesa inkubatora operators norāda līgumā, starpposmu vai noslēguma pārskatā.

VII. Nosacījumi biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem

60. Aktivitātes ietvaros biznesa inkubatora pakalpojumus sniedz komersantiem, kas ir reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā, ievērojot šādus nosacījumus:

60.1. biznesa inkubatorā uzņem komersantu, kurš atbilst sīkā, mazā vai vidējā komersanta statusam atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikumā noteiktajai definīcijai;

60.2. līguma noslēgšanas dienā ar biznesa inkubatora operatoru un iestājoties biznesa inkubatorā, komersants reģistrēts komercreģistrā ne ilgāk par diviem gadiem;

60.3. biznesa inkubatorā var iestāties komersants, kura saistītais komersants jau saņem atbalstu šajā vai citā biznesa inkubatorā, ja saistītie komersanti ievēro šo noteikumu 64. punktā minētās de minimis atbalsta piešķiršanas prasības un atbilst šo noteikumu 60.1. apakšpunktā minētajiem sīkā, mazā vai vidējā komersanta statusa nosacījumiem. Saistītais komersants šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai;

60.4. biznesa inkubatora pakalpojumus vai daļu no biznesa inkubatoru sniegtajiem pakalpojumiem komersants var saņemt ne ilgāk kā četrus gadus pēc kārtas piecu gadu periodā;

60.5. biznesa inkubatora komersantam sniegtie pakalpojumi atbilst šo noteikumu, iepirkuma līguma, finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes sniegtajiem metodiskajiem skaidrojumiem;

60.6. komersanta dalībnieki, amatpersonas, darbinieki vai jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks nav biznesa inkubatora operatora dalībnieki, amatpersonas vai darbinieki.

(Grozīts ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr.789; MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.409)

61. Aktivitātes ietvaros biznesa inkubatora pakalpojumus nesniedz:

61.1. komersantiem, kuri darbojas šo noteikumu 2. pielikumā norādītajās nozarēs;

61.2. saimnieciskās darbības veicējam, kam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai kam ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai kam ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta;

61.3. ja komersantam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nav vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parādu samaksas grafiku. Par šīs prasības izpildi biznesa inkubatora operators, pirms slēdz līgumu ar komersantu un līguma darbības laikā, pārliecinās katru kalendāra ceturksni līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit septītajam datumam. Ja tiek konstatēta šīs prasības neizpilde, inkubatora operators pārtrauc pakalpojumu sniegšanu komersantam;

61.4. ja komersanta interesēs fiziskā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kura rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

61.5. ja komersants saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem, ievērojot šo noteikumu 64.3 punktā minēto nosacījumu;

61.6. ja komersants nav ievērojis vai ir pārkāpis finansējuma saņemšanas nosacījumus.

(Grozīts ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr.789; MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.409; MK 28.07.2015. noteikumiem Nr.411)

62. Aktivitātes ietvaros biznesa inkubatora operators biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem nodrošina šādus minimālos pakalpojumus:

62.1. telpu noma un apsaimniekošana (aprīkotu vai neaprīkotu darba vietu noma (elektrība, gāze, ūdens, sētnieks, apsardze, atkritumu apsaimniekošana));

62.2. komunikāciju pakalpojumi (internets, tālrunis, juridiskā adrese);

62.3. sekretariāta pakalpojumi;

62.4. biznesa vadības (atbalsta) konsultācijas:

62.4.1. biznesa plāna izvērtēšanas un sagatavošanas konsultācijas (finanšu plānošana);

62.4.2. grāmatvedība;

62.4.3. papildu finansējuma piesaistīšanas iespējas (banku kredīti, riska kapitāls (riska kapitāla fondi, komerceņģeļi)) un piesaistīšana;

62.4.4. papildu atbalsta iespējas (informācija un konsultācijas par citiem atbalsta instrumentiem, piemēram, EEN (Enterprise Europe Network), VAP (Valsts atbalsta programmas), Altum);

62.4.5. pārdošanas un mārketinga konsultācijas (tirgus identificēšana);

62.4.6. juridiskie pakalpojumi (līgumu sagatavošana ar vietējiem piegādātājiem vai pasūtītājiem un valsts piegādātājiem un pasūtītājiem eksporta veicināšanai, darba līgumu sagatavošana un līgumprojektu sagatavošana citu valstu valodās);

62.5. sadarbības organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī (sadarbības tīklu veidošanas pakalpojumi);

62.6. personāla atlases pakalpojumi;

62.7. “virtuālā inkubācija”, biznesa inkubatora operatora sniegto uzņēmēj­darbības atbalsta pakalpojumu sniegšana tiem komersantiem, kas darbojas ārpus biznesa inkubatora telpām (šo noteikumu 62.2., 62.3., 62.4. un 62.5.apakšpunktā minētie pakalpojumi).

62.1 Aktivitātes ietvaros biznesa inkubatora operators biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem var sniegt citus specializētos pakalpojumus, kas nav minēti šo noteikumu 62.punktā, bet atbilst aktivitātes mērķim un atbalstāmajām darbībām un ir atrunāti šo noteikumu 53.punktā minētajā līgumā.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.789 redakcijā)

63. Šo noteikumu 62. un 62.1 punktā minēto pakalpojumu izmaksas biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem, kuri atbilst šo noteikumu 60.punktā minētajām prasībām, biznesa inkubatora operators var segt no aktivitātes līdzekļiem, ņemot vērā šādu proporciju:

63.1. ja komersants iestājas biznesa inkubatorā pirmajā gadā pēc komersanta reģistrācijas komercreģistrā:

63.1.1. līdz 85 % pirmajā gadā;

63.1.2. līdz 60 % otrajā gadā;

63.1.3. līdz 40 % trešajā gadā;

63.1.4. līdz 10 % ceturtajā gadā;

63.2. ja komersants iestājas biznesa inkubatorā otrajā gadā pēc komersanta reģistrācijas komercreģistrā:

63.2.1. līdz 80 % pirmajā gadā;

63.2.2. līdz 55 % otrajā gadā;

63.2.3. līdz 35 % trešajā gadā;

63.2.4. līdz 10 % ceturtajā gadā.

(Grozīts ar MK 11.10.2011. noteikumiem Nr.789)

63.1 Biznesa inkubatora operators inkubatora darbības izmaksas 100 % apmērā var segt no aktivitātes līdzekļiem, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no šo noteikumu 53. punktā minētā līguma kopējās summas un ne vairāk kā 13 507 euro ceturksnī. Operators attiecina inkubatora darbības izmaksas uz inkubatorā iekļautajiem komersantiem, un tas ir komercdarbības atbalsts attiecīgajiem komersantiem.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

64. Komercdarbības atbalsts komersantam (biznesa inkubatora operatora sniegto pakalpojumu ietvaros, kā arī inkubatora darbības izmaksām) tiek sniegts saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem, kas noteikti Komisijas regulā Nr. 1407/2013 un normatīvajos aktos par de minimis atbalsta piešķiršanu.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

64.1 Piešķirot atbalstu komersantam, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

64.2 Ja komersants pretendē uz atbalstu, atbalsta sniedzējs pārbauda informāciju par komersanta iepriekš saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

64.3 Atbalstu aktivitātes ietvaros var apvienot ar citu de minimis atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja atbalsta apvienošanas rezultātā atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %, ievērojot šo noteikumu 61.5. apakšpunktā minēto nosacījumu.

(MK 28.07.2015. noteikumu Nr.411 redakcijā)

64.4 Atbalsta sniedzējam ir pienākums uzglabāt informāciju par sniegto de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā noteiktajām prasībām.

(MK 28.07.2015. noteikumu Nr.411 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 11.10.2011. noteikumu Nr.789 redakcijā)

65. Šo noteikumu 51.1, 62.1 un 63.1 punktā minētās izmaksas ir attiecināmas (var tik segtas no aktivitātes finansējuma), ja tās radušās pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.835
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums

2.

“Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Prioritātes numurs un nosaukums

2.3.

“Uzņēmējdarbības veicināšana”

Pasākuma numurs un nosaukums

2.3.2.

“Uzņēmējdarbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabojumi”

Aktivitātes numurs un nosaukums

2.3.2.1.

“Biznesa inkubatori”

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde

Ekonomikas ministrija


1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Piešķirot punktus

Minimālais skaits – 23 punkti (kopsummā par visiem kritērijiem)

1.1.

Biznesa inkubatoru telpu pieejamība

Šajā kritērijā tiek vērtēts, cik pieejamas ir biznesa inkubatora telpas. Augstāks novērtējums tiek piešķirts, ja biznesa inkubators ir decentralizēts un tā telpas ir vairāk kā vienā pilsētā vai pagastā reģiona ietvaros.

25 punkti – piecos plānošanas reģionos biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

20 punktu – četros plānošanas reģionos biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

15 punktu – trijos plānošanas reģionos biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

10 punktu – divos plānošanas reģionos biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

5 punkti – vienā plānošanas reģionā biznesa inkubatora telpas ir iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, kā arī plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā;

0 punktu – nevienā plānošanas reģionā biznesa inkubatora telpas nav iekārtotas vismaz divās pilsētās vai pagastos, un nav plānots finansēt radošās industrijas biznesa inkubatoru, kuram ir telpas Rīgā

25

Minimālais skaits* –
5 punkti

1.2.

Biznesa inkubatoru pakalpojumu pieejamība

Šajā kritērijā tiek vērtēts, cik pieejami ir biznesa inkubatora pakalpojumi. Augstāks novērtējums tiek piešķirts, ja biznesa inkubators sniedz pakalpojumus arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām (“virtuāls inkubators”).

25 punkti – piecos plānošanas reģionos biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

20 punktu – četros plānošanas reģionos biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

15 punktu – trijos plānošanas reģionos biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

10 punktu – divos plānošanas reģionos biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

5 punkti – vienā plānošanas reģionā biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami arī tiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām;

0 punktu – nevienā plānošanas reģionā biznesa inkubatora pakalpojumi nav pieejami uzņēmumiem, kas atrodas ārpus biznesa inkubatora telpām

25

Minimālais skaits –
5 punkti

1.3.

Biznesa inkubatorā iekļauto jauno mazo un vidējo komersantu skaits

20 punktu – reģionālajos biznesa inkubatoros vidēji gadā iekļauti vairāk nekā 125 jaunie mazie un vidējie komersanti un radošās industrijas biznesa inkubatoros Rīgā – vairāk nekā 15 jauno mazo un vidējo komersantu;

14 punktu – reģionālajos biznesa inkubatoros vidēji gadā iekļauti vairāk nekā 100 jauno mazo un vidējo komersantu un radošās industrijas biznesa inkubatoros Rīgā – vairāk nekā 10 jauno mazo un vidējo komersantu;

8 punkti – reģionālajos biznesa inkubatoros vidēji gadā iekļauti vairāk nekā 50 jauno mazo un vidējo komersantu un radošās industrijas biznesa inkubatoros Rīgā – vairāk nekā pieci jaunie mazie un vidējie komersanti;

0 punktu – reģionālajos biznesa inkubatoros vidēji gadā iekļauti mazāk nekā 50 jauno mazo un vidējo komersantu un radošās industrijas biznesa inkubatoros Rīgā – mazāk nekā pieci jaunie mazie un vidējie komersanti

20

Minimālais skaits –
8 punkti

1.4.

Biznesa inkubatorā iekļauto mazo un vidējo komersantu darbības profils

10 punktu – paredzēts biznesa inkubatorā iekļaut uzņēmumus, kas ražos produkciju ar augstu pievienoto vērtību, kā arī darbojas radošās industrijas vai zinātnes un pētījumu jomā;

0 punktu – nav paredzēts biznesa inkubatorā iekļaut uzņēmumus, kas ražos produkciju ar augstu pievienoto vērtību, kā arī darbojas radošās industrijas vai zinātnes un pētījumu jomā

10

Minimālais skaits –
0 punktu

2. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Piešķirot punktus

2.1.

Horizontālā prioritāte “Makroekonomiskā stabilitāte”

5 punkti – īstenojot projektu, tiks radītas jaunas darba vietas;

0 punktu – īstenojot projektu, netiks radītas jaunas darba vietas

5

Minimālais skaits –
5 punkti

2.2.

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”

5 punkti – paredzēts biznesa inkubatorā iekļaut uzņēmumus, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas un (vai) ražo videi draudzīgus produktus/pakalpojumus;

0 punktu – nav paredzēts biznesa inkubatorā iekļaut uzņēmumus, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas un (vai) ražo videi draudzīgus produktus/pakalpojumus

5

Minimālais skaits –
0 punktu

2.3.

Horizontālā prioritāte “Vienādas iespējas”

Projektā ir plānots izvēlēties vienu vai vairākus biznesa inkubatora operatorus, kuri nodrošinās vienu vai vairāku pamatprincipu ievērošanu:

1. Tiks iesaistīti darbinieki, kas atbilst definīcijai par “neizdevīgiem darbiniekiem”:

• persona, kas jaunāka par 25 gadiem, kurai iepriekš nav bijis pirmā regulāri apmaksāta darba;

• persona, kurai ir fizisko, garīgo vai psihisko traucējumu radīta ievērojama darbnespēja, bet kura tomēr spēj konkurēt darba tirgū;

• ikviens darbinieks migrants, kurš pārvietojas vai ir pārvietojies Kopienā, vai kļūst par Kopienas rezidentu, lai uzsāktu darbu, un kuram ir vajadzīgas profesionālās un (vai) valodas mācības;

• ikviena persona, kas vēlas atsākt darba gaitas pēc vismaz triju gadu pārtraukuma, jo īpaši persona, kas pametusi darbu sakarā ar grūtībām, lai saskaņotu darba dzīvi un ģimenes dzīvi, pirmajos sešos mēnešos pēc pieņemšanas darbā;

• ikviena persona, kas vecāka par 45 gadiem un kas nav ieguvusi vidējo izglītību vai tai līdzvērtīgu izglītību;

• ikviena persona, kas ilgu laiku bijusi nenodarbināta – persona, kas bez darba bijusi 12 mēnešus pēc kārtas, ir uzskatāma par “neizdevīgu darbinieku” pirmos sešus mēnešus pēc pieņemšanas darbā.

2. Biznesa inkubatora operators ir apzinājis darbinieku sociālo portretu un dalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes.

3. Biznesa inkubatora operators veiks spe­ciālus pasākumus, ņemot vērā darbi­nieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzi­mumu, vecuma grupu un citiem iespē­jamiem sociālās atstumtības riskiem.

5 punkti – projektā tiks nodrošināta trīs pamatprincipu ievērošana;

3 punkti – projektā tiks nodrošināta divu pamatprincipu ievērošana;

1 punkts – projektā tiks nodrošināta viena pamatprincipa ievērošana;

0 punktu – projektā netiks nodrošināta pamatprincipu ievērošana

5

Minimālais skaits –
0 punktu

2.4.

Horizontālā prioritāte “Informācijas sabiedrība”

5 punkti – projektā paredzēts iesaistīt inkubatora uzņēmumus, kas darbojas informācijas tehnoloģiju risinājumu un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu jomā;

0 punktu – projektā nav paredzēts iesaistīt inkubatora uzņēmumus, kas darbojas informācijas tehnoloģiju risinājumu un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu jomā

5

Minimālais skaits –
0 punktu

3. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

3.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

3.1.1.

Projekta mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos

N**

3.1.2.

Projekta ietvaros atbalstu biznesa inkubatoros iekļautajiem komersantiem sniedz ne ilgāk kā piecus gadus

P***

3.1.3.

Projektā ir izstrādāta nepieciešamā iepirkuma dokumentācija un prasības.

Projekta iesniedzējam ir izstrādāta skaidra un saprotama biznesa inkubatoru operatoru atlases kārtība

P

3.1.4.

Projektā ir definēti projekta īstenošanas personālam veicamie darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

P

3.1.5.

Projekta ietvaros ir paredzēts atbalstīt vismaz vienu biznesa inkubatoru katrā plānošanas reģionā un vienu radošās industrijas biznesa inkubatoru Rīgā.

Projekta ietvaros nav paredzēts atbalstīt biznesa inkubatoru operatorus Rīgā, Rīgas rajonā vai Jūrmalā, izņēmums – paredzēts atbalstīt vienu radošās industrijas biznesa inkubatoru Rīgā

N

3.1.6.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projektu izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

3.1.7.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram

P

3.1.8.

Pieprasītais projekta finansējuma apmērs nepārsniedz noteikto finansējuma apmēru attiecīgajam plānošanas reģionam

P

3.1.9.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam

P

3.1.10.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu

P

3.1.11.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz aktivitātē noteikto laika periodu

P

3.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

3.2.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

N

3.2.2.

Projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra

N

3.2.3.

Projekta iesniedzēja darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību

N

4. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

4.1.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām

P

4.2.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

P

4.3.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

4.4.

Projekta iesnieguma oriģināla lapas ir sanumurētas

P

4.5.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

4.6.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

P

4.7.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

4.8.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

4.9.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros

P

 Piezīmes.

1. * Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

2. ** N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

3. *** P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.835
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

(Pielikums MK 15.07.2014. noteikumu Nr.409 redakcijā)

Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komersantu ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komersanti piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja norādīts citādi.

I. Tērauda rūpniecība

1. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 43. punktā noteiktajai definīcijai.

II. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare

2. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 44. punktā noteiktajai definīcijai.

III. Lauksaimniecības nozare

3. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 9. un 11. punktā noteiktajām definīcijām.

IV. Zivsaimniecība un akvakultūra

4. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā noteiktajai definīcijai.

V. Ogļu rūpniecība

5. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13. punktā noteiktajai definīcijai.

VI. Alkoholisko dzērienu ražošana

6. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. 11. nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana".

VII. Tabakas izstrādājumu ražošana

7. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. 12. nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana".

VIII. Kuģu būve

8. Kuģu būves nozare ietilpst NACE 2. red. klasē 30.11 "Kuģu un peldošo iekārtu būve".

IX. Tirdzniecība

9. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts".

X. Finanšu starpniecība

10. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības".

XI. Komercpakalpojumi

11. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".

XII. Azartspēles

12. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. 92. nodaļu "Azartspēles un derības".

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 835Pieņemts: 07.10.2008.Stājas spēkā: 30.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 29.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
183034
{"selected":{"value":"30.10.2015","content":"<font class='s-1'>30.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.10.2015","iso_value":"2015\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2015","iso_value":"2015\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2015.-29.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2014","iso_value":"2014\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2014.-29.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2011","iso_value":"2011\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2011.-23.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2008","iso_value":"2008\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2008.-21.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.10.2015
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"