Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.409

Rīgā 2014.gada 15.jūlijā (prot. Nr.39 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitāti "Biznesa inkubatori""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 7. oktobra noteikumos Nr. 835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitāti "Biznesa inkubatori"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 168. nr.; 2011, 167. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 28 754 249 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 24 444 111 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 310 138 euro apmērā.

8. Pieejamais finansējums veikto publisko iepirkumu procedūru rezultātā vienādās daļās tiek sadalīts biznesa inkubatoru operatoru pakalpojumu sniegšanai Rīgas plānošanas reģionam, Vidzemes plānošanas reģionam, Latgales plānošanas reģionam, Zemgales plānošanas reģionam un Kurzemes plānošanas reģionam. Rīgas plānošanas reģionam pieejamais finansējums tiek sadalīts vienādās daļās starp Rīgas plānošanas reģionu (izņemot Rīgu, Jūrmalu un Rīgas rajonu) un radošo biznesa industriju nozaru biznesa inkubatoru Rīgā."

2. Papildināt noteikumus ar 10.2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2.12. pārbauda, kā biznesa inkubatoru operators nodrošina komersanta nodokļu parādu pārbaudi."

3. Izteikt 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

"41. Iepirkuma konkursu par saimnieciski izdevīgāko biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēju izsludina mēneša laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs izsludināt vairākus iepirkuma konkursus šo noteikumu 7. punktā minētā finansējuma apmēra ietvaros.

42. Lai izvēlētos biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzējus, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs izveido biznesa inkubatora pakalpojumu sniedzēju iepirkuma komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus ar balsstiesībām no Ekonomikas ministrijas, atbildīgās iestādes un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja. Vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji komisijas sēdēs var piedalīties novērotāju statusā."

4. Izteikt 43.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.11. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punkta "d" un "e" apakšpunktā minētās izmaksas, izņemot izmaksas saistībā ar dalību tirdzniecības izstādēs, maksu par mācībām vai konsultāciju pakalpojumiem, kas vajadzīgi jaunas vai esošās produkcijas laišanai tirgū."

5. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2015. gada 30. novembrim."

6. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Minimālā biznesa inkubatora telpu platība ir 250 m2."

7. Svītrot 51.1 punktu.

8. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Biznesa inkubatora operators nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju dokumentiem, kas pamato visus attiecināmos izdevumus un veiktās darbības pakalpojuma līguma ietvaros."

9. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Biznesa inkubatora operators pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem un šā atbalsta summu un saskaņā ar šo noteikumu 64. punktu nodrošina de minimis atbalsta prasību ievērošanu, sniedzot atbalstu biznesa inkubatorā iekļautajiem komersantiem."

10. Izteikt 60.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.1. biznesa inkubatorā uzņem komersantu, kurš atbilst sīkā, mazā vai vidējā komersanta statusam atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr.  651/2014), I pielikumā noteiktajai definīcijai;".

11. Izteikt 60.3. un 60.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.3. biznesa inkubatorā var iestāties komersants, kura saistītais komersants jau saņem atbalstu šajā vai citā biznesa inkubatorā, ja saistītie komersanti ievēro šo noteikumu 64. punktā minētās de minimis atbalsta piešķiršanas prasības un atbilst šo noteikumu 60.1. apakšpunktā minētajiem sīkā, mazā vai vidējā komersanta statusa nosacījumiem. Saistītais komersants šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai;

60.4. biznesa inkubatora pakalpojumus vai daļu no biznesa inkubatoru sniegtajiem pakalpojumiem komersants var saņemt ne ilgāk kā četrus gadus pēc kārtas piecu gadu periodā;".

12. Papildināt noteikumus ar 60.5. un 60.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.5. biznesa inkubatora komersantam sniegtie pakalpojumi atbilst šo noteikumu, iepirkuma līguma, finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes sniegtajiem metodiskajiem skaidrojumiem;

60.6. komersanta dalībnieki, amatpersonas, darbinieki vai jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks nav biznesa inkubatora operatora dalībnieki, amatpersonas vai darbinieki."

13. Izteikt 61.1., 61.2. un 61.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.1. komersantiem, kuri darbojas šo noteikumu 2. pielikumā norādītajās nozarēs;

61.2. saimnieciskās darbības veicējam, kam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai kam ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai kam ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta;

61.3. ja komersantam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nav vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parādu samaksas grafiku. Par šīs prasības izpildi biznesa inkubatora operators, pirms slēdz līgumu ar komersantu un līguma darbības laikā, pārliecinās katru kalendāra ceturksni līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit septītajam datumam. Ja tiek konstatēta šīs prasības neizpilde, inkubatora operators pārtrauc pakalpojumu sniegšanu komersantam;".

14. Izteikt 63.1 un 64. punktu šādā redakcijā:

"63.1 Biznesa inkubatora operators inkubatora darbības izmaksas 100 % apmērā var segt no aktivitātes līdzekļiem, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no šo noteikumu 53. punktā minētā līguma kopējās summas un ne vairāk kā 13 507 euro ceturksnī. Operators attiecina inkubatora darbības izmaksas uz inkubatorā iekļautajiem komersantiem, un tas ir komercdarbības atbalsts attiecīgajiem komersantiem.

64. Komercdarbības atbalsts komersantam (biznesa inkubatora operatora sniegto pakalpojumu ietvaros, kā arī inkubatora darbības izmaksām) tiek sniegts saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem, kas noteikti Komisijas regulā Nr. 1407/2013 un normatīvajos aktos par de minimis atbalsta piešķiršanu."

15. Papildināt VII nodaļu ar 64.1 un 64.2 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Piešķirot atbalstu komersantam, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

64.2 Ja komersants pretendē uz atbalstu, atbalsta sniedzējs pārbauda informāciju par komersanta iepriekš saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem."

16. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.oktobra
noteikumiem Nr.835

Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komersantu ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komersanti piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja norādīts citādi.

I. Tērauda rūpniecība

1. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 43. punktā noteiktajai definīcijai.

II. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare

2. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 44. punktā noteiktajai definīcijai.

III. Lauksaimniecības nozare

3. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 9. un 11. punktā noteiktajām definīcijām.

IV. Zivsaimniecība un akvakultūra

4. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā noteiktajai definīcijai.

V. Ogļu rūpniecība

5. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13. punktā noteiktajai definīcijai.

VI. Alkoholisko dzērienu ražošana

6. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. 11. nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana".

VII. Tabakas izstrādājumu ražošana

7. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. 12. nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana".

VIII. Kuģu būve

8. Kuģu būves nozare ietilpst NACE 2. red. klasē 30.11 "Kuģu un peldošo iekārtu būve".

IX. Tirdzniecība

9. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts".

X. Finanšu starpniecība

10. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības".

XI. Komercpakalpojumi

11. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".

XII. Azartspēles

12. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. 92. nodaļu "Azartspēles un derības"."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 409Pieņemts: 15.07.2014.Stājas spēkā: 24.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 23.07.2014. OP numurs: 2014/143.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
267741
24.07.2014
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"