Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.800

Rīgā 2008.gada 29.septembrī (prot. Nr.69 10.§)
Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos
Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Konkurences padomē (turpmāk –padome) iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos (turpmāk – ziņojums), kā arī tirgus dalībnieku apgrozījuma aprēķināšanas nosacījumus.

2. Šo noteikumu izpratnē ietekmētais tirgus ir:

2.1. konkrētais tirgus, kurā darbojas apvienošanā iesaistītie tirgus dalībnieki;

2.2. ar konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanā iesaistītiem tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks.

II. Ziņojuma iesniegšana

3. Ziņojumu par Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto apvienošanos iesniedz tie tirgus dalībnieki, kuri apvienojas, savukārt ziņojumu par 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto apvienošanos iesniedz tas tirgus dalībnieks, kurš pievieno citu tirgus dalībnieku. Ziņojumu par Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā noteikto apvienošanos iesniedz fiziskas personas vai tirgus dalībnieki, kas iegūst izšķirošu ietekmi vai cita tirgus dalībnieka, vai citu tirgus dalībnieku aktīvus (daļu vai visus) vai tiesības tos izmantot. Ziņojumu iesniedz rakstiski.

4. Ziņojuma saņemšanas diena ir diena, kad padomē saņemts pilns vai saīsināts ziņojums, kas atbilst šo noteikumu prasībām. Ja pilnais vai saīsinātais ziņojums neatbilst šo noteikumu prasībām, padome piecu darbdienu laikā rakstiski informē par to ziņojuma iesniedzēju (turpmāk – iesniedzējs).

5. Iesniedzējs nekavējoties informē padomi par apstākļu vai faktu izmaiņām, kas kļūst zināmas pēc ziņojuma iesniegšanas. Ja attiecīgās izmaiņas var ietekmēt apvienošanās izvērtēšanu, padome var noteikt, ka ziņojuma saņemšanas diena ir diena, kad padomē saņemta pilnīga informācija par attiecīgajām izmaiņām, un piecu darbdienu laikā rakstiski informē par to iesniedzēju.

6. Vienu vai vairākus tādus darījumus, kas divu gadu laikā notiek starp tiem pašiem tirgus dalībniekiem un kuru rezultātā viens tirgus dalībnieks iegūst divu vai vairāku citu tirgus dalībnieku aktīvus (daļu vai visus) vai tiesības tos izmantot, uzskata par vienu apvienošanos, kas rodas dienā, kad notiek pēdējais darījums.

III. Apgrozījuma aprēķināšana

7. Aprēķinot apvienošanās dalībnieku kopējo apgrozījumu saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta otro daļu, ņem vērā tirgus dalībnieku kopējo apgrozījumu.

8. Tirgus dalībnieka neto apgrozījumu aprēķina, saskaitot iepriekšējā finanšu gada ieņēmumus no tirgus dalībnieka darbības, preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Latvijas teritorijā un no iegūtās summas atskaitot tirdzniecības atlaidi un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodokli un citus ar apgrozījumu tieši saistītus nodokļus.

9. Aprēķinot tirgus dalībnieka kopējo apgrozījumu, ņem vērā gan apvienošanās dalībnieka neto apgrozījumu, gan arī šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5.apakš­punktā minēto tirgus dalībnieku neto apgrozījumu. Tirgus dalībnieka kopējā apgrozījumā neiekļauj apgrozījumu no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas tiem tirgus dalībniekiem, kuri minēti šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5.apakšpunktā. Nav pieļaujama dubulta apgrozījuma aprēķināšana.

10. Ja apvienošanās notiek saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu, aprēķinot apvienošanās dalībnieku kopējo apgrozījumu, fiziskas personas apgrozījuma aprēķinā ņem vērā to tirgus dalībnieku apgrozījumu, kuros attiecīgajai fiziskajai personai ir kāda no šo noteikumu 13.2.apakš­punktā minētajām tiesībām vai iespējām.

11. Ja apvienošanās notiek saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3. vai 4.punktu, iegūstot tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem, apgrozījuma aprēķinā neņem vērā tā tirgus dalībnieka neto apgrozījumu, kurš pēc apvienošanās zaudē izšķirošo ietekmi.

12. Ja apvienošanās notiek saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3. vai 4.punktu, iegūstot cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku aktīvus (daļu vai visus) vai tiesības tos izmantot, apgrozījumu aprēķina, saskaitot ieguvēja neto apgrozījumu un neto apgrozījumu, kas iegūts no šo aktīvu izmantošanas saim­nieciskajā darbībā.

13. Tirgus dalībnieka kopējo apgrozījumu aprēķina, saskaitot neto apgro­zījumu:

13.1. apvienošanās dalībniekam;

13.2. tiem tirgus dalībniekiem, kuros apvienošanās dalībniekam tieši vai netieši ir vismaz viena no šādām tiesībām vai iespējām:

13.2.1. vairāk nekā puses kapitāla vai saimnieciskās darbības aktīvu kontrole, tai skaitā īpašuma tiesības;

13.2.2. iespēja īstenot vairāk nekā pusi balsstiesību;

13.2.3. iespēja iecelt vairāk nekā pusi no pārvaldes institūciju locekļiem vai tiesību subjektiem (to apvienībām), kas juridiski pārstāv tirgus dalībniekus;

13.2.4. tiesības pārvaldīt tirgus dalībnieka lietas, neaprobežojoties tikai ar tirgus dalībnieka saimnieciskās darbības vadīšanu;

13.3. tiem tirgus dalībniekiem, kuriem apvienošanās dalībniekā ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā paredzētās tiesības vai iespējas;

13.4. tiem tirgus dalībniekiem, kuros šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem ir šo noteikumu 13.2.apakš­punktā paredzētās tiesības vai iespējas;

13.5. tiem tirgus dalībniekiem, kuros diviem vai vairākiem šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3. un 13.4.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem kopīgi ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā paredzētās tiesības vai iespējas.

14. Ja tirgus dalībniekiem kopīgi ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās tiesības vai iespējas, aprēķinot minēto tirgus dalībnieku kopējo apgrozījumu:

14.1. neņem vērā apgrozījumu, kas rodas no preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas starp kopīgai izšķirošai ietekmei pakļauto tirgus dalībnieku un katru no tirgus dalībniekiem, kuriem ir kopīga izšķiroša ietekme, vai jebkuru citu tirgus dalībnieku, kas saistīts ar kādu no minētajiem tirgus dalībniekiem, kuriem ir kopīga izšķiroša ietekme saskaņā ar šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. vai 13.5.apakšpunktu;

14.2. ņem vērā apgrozījumu, kas rodas no preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas starp kopīgai izšķirošai ietekmei pakļauto tirgus dalībnieku un jebkuru trešo tirgus dalībnieku. Iegūto apgrozījumu proporcionāli sadala starp tirgus dalībniekiem, kuriem ir kopīga izšķiroša ietekme.

15. Kredītiestāžu neto apgrozījumu aprēķina, ņemot vērā minēto ienākumu summu:

15.1. ienākumi no procentiem;

15.2. ienākumi no vērtspapīriem;

15.3. saņemtā komisijas atlīdzība;

15.4. finanšu operācijās gūtā neto peļņa;

15.5. citi darbības ienākumi.

16. Kredītiestāžu apgrozījumā ieskaita ienākumus, kas ietverti kredīt­iestāžu gada pārskatos un konsolidētajos gada pārskatos.

17. Apdrošināšanas sabiedrību apgrozījumu aprēķina, ņemot vērā parakstīto prēmiju bruto vērtību, kas ietver visas saņemtās un saņemamās summas par apdrošināšanas sabiedrības vai tās vārdā noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem (arī pārapdrošināšanas prēmijas), atskaitot nodokļu maksājumus un nodevas vai obligātos maksājumus, ar kuriem apliek apdrošināšanas prēmiju vai prēmiju kopējo apmēru.

IV. Saīsinātā ziņojuma saturs

18. Ziņojumā norāda šādu informācija:

18.1. par katru iesniedzēju:

18.1.1. nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā vai – ārvalstu komersantiem – reģistrā, kas pielīdzināms komercreģistram. Fiziska persona norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu;

18.1.2. juridisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, tās kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kas kompetenta risināt apvienošanās jautājumus. Fiziska persona norāda deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa un faksa numuru un e-pasta adresi;

18.1.3. pašreizējos un plānotos darbības veidus;

18.2. par pārējiem apvienošanās dalībniekiem:

18.2.1. nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, tās kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kas kompetenta risināt apvienošanās jautājumus;

18.2.2. pašreizējos un plānotos darbības veidus;

18.3. apvienošanās dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, amatu, korespondences adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, tīmekļa vietnes adresi.

19. Par katru apvienošanās dalībnieku (arī ārpus Latvijas teritorijas) ziņojumā norāda (var norādīt shematiski):

19.1. tirgus dalībniekus vai fiziskās personas (un to darbības veidus), kuriem apvienošanās dalībniekā tieši vai netieši ir šo noteikumu 13.2.apakš­punktā minētās tiesības vai iespējas;

19.2. tirgus dalībniekus (un to darbības veidus), kuros apvienošanās dalībniekam tieši vai netieši ir šo noteikumu 13.2.apakš­punktā minētās tiesības vai iespējas, un šo tirgus dalībnieku darbības veidus;

19.3. tirgus dalībniekus (un to darbības veidus), kuros šo noteikumu 19.1.apakš­punktā minētajiem dalībniekiem tieši vai netieši ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās tiesības vai iespējas, un šo tirgus dalībnieku darbības veidus;

19.4. tirgus dalībniekus (un to darbības veidus), kuros diviem vai vairākiem šo noteikumu 19.1., 19.2. vai 19.3.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem kopīgi ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās tiesības vai iespējas;

20. Par katru apvienošanās dalībnieku, ievērojot šo noteikumu III nodaļas prasības, ziņojumā norāda pēdējā finanšu gada neto apgrozījumu un tirgus dalībnieka kopējo apgrozījumu Latvijas teritorijā.

21. Par apvienošanās juridiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem ziņojumā norāda:

21.1. apvienošanās veidu atbilstoši Konkurences likuma 15.panta pirmajai daļai;

21.2. paredzētos nozīmīgākos apvienošanās procesa posmus un to termiņus;

21.3. konkurences ierobežojumus, kas tieši saistīti un nepieciešami apvienošanās īstenošanai, to veidus un termiņus.

22. Ziņojumā par konkrētajiem tirgiem Latvijas teritorijā norāda šādu informāciju:

22.1. tirgus, kuros darbojas apvienošanās dalībnieks;

22.2. vērtējumu par apvienošanās rezultātā ietekmētajiem tirgiem iepriekšējā gadā:

22.2.1. tirgus lielumu pēc apgrozījuma (euro) un pēc apjoma (vienībās), ja ir šāda informācija;

22.2.2. katra apvienošanās dalībnieka aptuveno tirgus daļu procentos pēc apgrozījuma un pēc apjoma.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.916)

23. Ziņojumam pievieno šādus dokumentus:

23.1. pilnvaras. Pilnvarās norāda pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt vienu vai visus apvienošanās dalībniekus ziņojuma iesniegšanas un izskatīšanas laikā;

23.2. katra apvienošanās dalībnieka statūtus;

23.3. katra tirgus dalībnieka pēdējā finanšu gada pārskata kopijas;

23.4. iesniegtās informācijas patiesuma apliecinājumu;

23.5. apvienošanās dalībnieku līgumu kopijas, pārvaldes institūciju lēmumu kopijas, vienošanās protokolu kopijas, priekšlikuma kopiju par piedalīšanos izsolē vai citu to dokumentu kopijas, kas pieņemti saistībā ar apvienošanos un apliecina apvienošanās procesa norisi pēc tajā iesaistīto apvienošanās dalībnieku kopējas vienošanās.

24. Ziņojumu paraksta paraksttiesīgās personas un norāda ziņojuma aizpildīšanas datumu un vietu.

V. Pilnā ziņojuma saturs

25. Ziņojumā norāda šādu informācija:

25.1. par katru iesniedzēju:

25.1.1. nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā vai – ārvalstu komersantiem – reģistrā, kas pielīdzināms komercreģistram. Fiziska persona norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu;

25.1.2. juridisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, tās kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kas kompetenta risināt apvienošanās jautājumus. Fiziska persona norāda deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa un faksa numuru un e-pasta adresi;

25.1.3. pašreizējos un plānotos darbības veidus;

25.2. par pārējiem apvienošanās dalībniekiem:

25.2.1. nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, tās kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kas kompetenta risināt apvienošanās jautājumus;

25.2.2. pašreizējos un plānotos darbības veidus;

25.3. apvienošanās dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, amatu, korespondences adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, tīmekļa vietnes adresi.

26. Par katru apvienošanās dalībnieku (arī ārpus Latvijas teritorijas) ziņojumā norāda (var norādīt shematiski):

26.1. tirgus dalībniekus vai fiziskās personas (un to darbības veidus), kuriem apvienošanās dalībniekā tieši vai netieši ir šo noteikumu 13.2.apakš­punktā minētās tiesības vai iespējas;

26.2. tirgus dalībniekus (un to darbības veidus), kuros apvienošanās dalībniekam tieši vai netieši ir šo noteikumu 13.2.apakš­punktā minētās tiesības vai iespējas;

26.3. tirgus dalībniekus (un to darbības veidus), kuros šo noteikumu 26.1.apakš­punktā minētajiem dalībniekiem tieši vai netieši ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās tiesības vai iespējas;

26.4. tirgus dalībniekus (un to darbības veidus), kuros diviem vai vairākiem šo noteikumu 26.1., 26.2. vai 26.3.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem kopīgi ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās tiesības vai iespējas;

26.5. tirgus dalībniekus (un to darbības veidus), kuru pārvaldes institūciju locekļi darbojas arī apvienošanās dalībnieka pārvaldes institūcijā. Papildus norāda šo pārvaldes institūciju locekļu vārdu, uzvārdu, amatu, adresi, tālruņa un faksa numuru;

26.6. tirgus dalībniekus ietekmētajos tirgos, kuros apvienošanās dalībniekam un šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem atsevišķi vai kopīgi ir vairāk nekā 10 procentu balss­tiesību, kapitāla daļu vai vērtspapīru (norāda attiecīgos procentus).

27. Par katru apvienošanās dalībnieku, ievērojot šo noteikumu III nodaļas prasības, ziņojumā norāda pēdējā finanšu gada neto apgrozījumu un tirgus dalībnieka kopējo apgrozījumu Latvijas teritorijā.

28. Par apvienošanās juridiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem ziņojumā norāda:

28.1. apvienošanās veidu atbilstoši Konkurences likuma 15.panta pirmajai daļai;

28.2. ekonomisko mērķi un pamatojumu;

28.3. apvienošanās ekonomisko un finansiālo raksturojumu;

28.4. paredzētos nozīmīgākos apvienošanās procesa posmus un to termiņus;

28.5. konkurences ierobežojumus, kas tieši saistīti un nepieciešami apvienošanās īstenošanai, to veidus un termiņus;

28.6. paredzēto īpašuma, lietojuma tiesību un kontroles struktūru pēc apvienošanās.

29. Ziņojumā par konkrētajiem tirgiem norāda šādu informāciju:

29.1. tirgu (tirgus), kuru ietekmējusi apvienošanās;

29.2. vērtējumu par pēdējiem trim finanšu gadiem katrā ietekmētajā tirgū:

29.2.1. tirgus lielumu pēc apgrozījuma (euro) un pēc apjoma (vienībās);

29.2.2. katra apvienošanās dalībnieka un šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.3.apakš­punktā norādītā tirgus dalībnieka apgrozījumu (euro) un pēc apjoma (vienībās);

29.2.3. katra tirgus dalībnieka tirgus daļu procentos pēc apgrozījuma un pēc apjoma;

29.2.4. ārvalstu preču tirgus daļu procentos pēc apgrozījuma un pēc apjoma (norāda valsti);

29.2.5. to konkurentu tirgus daļu procentos pēc apgrozījuma (ja iespējams, arī pēc apjoma), kuru tirgus daļa pārsniedz 10 procentus;

29.2.6. kvotu, tarifu un citu barjeru, kā arī transporta un pārējo izdevumu ietekmi uz importu;

29.3. piegādes struktūru katrā ietekmētajā tirgū:

29.3.1. katra apvienošanās dalībnieka piecus lielākos piegādātājus;

29.3.2. piegādes struktūras raksturojumu;

29.4. pieprasījuma struktūru katrā ietekmētajā tirgū:

29.4.1. katra apvienošanās dalībnieka piecus lielākos klientus;

29.4.2. pieprasījuma struktūras raksturojumu;

29.5. šķēršļus ieiešanai katrā ietekmētajā tirgū.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.916)

30. Par apvienošanās mērķi un paredzamajām sekām ziņojumā norāda:

30.1. iespējamās pozitīvās un negatīvās sekas, īpaši attiecībā uz konkurenci;

30.2. ietekmi uz preču ražošanu vai izplatīšanu, tehnisko vai ekonomisko attīstību;

30.3. apvienošanās atbilstību klientu, patērētāju un sabiedrības interesēm kopumā.

31. Ja apvienošanās ir tāda tirgus dalībnieka veidošana, kas pakļauts kopīgai izšķirošai ietekmei, ziņojumā papildus norāda:

31.1. kuri kopīgu izšķirošu ietekmi iegūstošie tirgus dalībnieki turpinās nozīmīgu darbību tajā pašā tirgū, kurā darbojas kopīgai izšķirošai ietekmei pakļautais tirgus dalībnieks, vai ar šo tirgu vertikāli sais­tītajos tirgos;

31.2. katra kopīgu izšķirošu ietekmi iegūstošā tirgus dalībnieka iepriekšējā finanšu gada apgrozījumu;

31.3. kopīgai izšķirošai ietekmei pakļautā tirgus dalībnieka darbības saimniecisko nozīmi attiecībā pret kopīgu izšķirošu ietekmi iegūstošā tirgus dalībnieka iepriekšējā finanšu gada apgrozījumu;

31.4. katra kopīgu izšķirošu ietekmi iegūstošā tirgus dalībnieka tirgus daļu;

31.5. pamatojumu, ja kopīgu izšķirošu ietekmi iegūstošie tirgus dalībnieki neturpinās darbību tajā pašā tirgū, kurā darbojas kopīgai izšķirošai ietekmei pakļautais tirgus dalībnieks, vai ar šo tirgu vertikāli saistītajos tirgos.

32. Ziņojumam pievieno šādus dokumentus:

32.1. pilnvaras. Pilnvarās norāda pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt vienu vai visus apvienošanās dalībniekus ziņojuma iesniegšanas un izskatīšanas laikā;

32.2. katra apvienošanās dalībnieka statūtus;

32.3. katra tirgus dalībnieka pēdējā finanšu gada pārskata kopijas;

32.4. iesniegtās informācijas patiesuma apliecinājumu;

32.5. apvienošanās dalībnieku līgumu kopijas, pārvaldes institūciju lēmumu kopijas, vienošanās protokolu kopijas, priekšlikuma kopiju par piedalīšanos izsolē vai citu dokumentu kopijas, kas pieņemti saistībā ar apvienošanos un apliecina apvienošanās procesa norisi pēc tajā iesaistīto apvienošanās dalībnieku kopējas vienošanās.

33. Ziņojumam var pievienot dokumentus, kas atspoguļo informāciju par konkrētajiem tirgiem, kā arī ietekmētajiem tirgiem attiecībā uz konkurences apstākļiem, esošajiem un potenciālajiem konkurentiem un tirgus apstākļiem.

34. Ziņojumu paraksta paraksttiesīgās personas un norāda ziņojuma aizpildīšanas datumu un vietu.

VI. Ziņojuma izskatīšana

35. Padome pēc ziņojuma saņemšanas triju darbdienu laikā tīmekļa vietnē http://www.kp.gov.lv publicē informāciju par ziņojuma saņemšanu un norāda apvienošanās dalībniekus un ziņojuma saņemšanas dienu.

36. Lai nodrošinātu tirgus dalībnieku viedokļu uzklausīšanu par apvienošanās ietekmi uz konkurenci, padome tīmekļa vietnē http://www.kp.gov.lv pēc apvienošanās papildu izpētes uzsākšanas var publicēt uzaicinājumu tirgus dalībniekiem sniegt pamatotu viedokli par apvienošanās ietekmi uz konkurenci. Uzaicinājumā norāda apvienošanās dalībniekus, apvienošanās veidu, tautsaimniecības nozares, kuras skar apvienošanās, viedokļa sniegšanas termiņu un veidu. Padome drīkst neņemt vērā viedokli, kas saņemts, neievērojot uzaicinājumā norādīto termiņu.

37. Katru apvienošanos vērtē, ņemot vērā, vai apvienošanās rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis, kā arī vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. Veicot apvienošanās izpēti, var ņemt vērā:

37.1. konkrētā tirgus struktūru, tirgus dalībnieku radīto konkurenci, kā arī nepieciešamību saglabāt un attīstīt konkurenci Latvijas tirgū;

37.2. konkurences ierobežojumus, kas tieši saistīti ar apvienošanās īstenošanu, to veidus un termiņus;

37.3. tirgus dalībnieku ekonomisko un finansiālo stāvokli, alternatīvu tirgu pieejamību piegādātājiem un patērētājiem, administratīvās un citas barjeras ieiešanai konkrētajā tirgū, konkrēto preču pieprasījuma un piedāvājuma tendences, starpnieku un patērētāju intereses, tehnisko un ekonomisko attīstību un iespējamos šķēršļus konkurencei;

37.4. tirgus dalībnieku stāvokli starptautiskajā tirgū un to preču un pakalpojumu eksporta iespējas;

37.5. patērētāju un sabiedrības iespējamo sociālo vai ekonomisko guvumu.

38. Ja tirgus dalībnieks pēc apvienošanās tiks pakļauts kopīgai izšķirošai ietekmei un šādas kopīgai izšķirošai ietekmei pakļauta tirgus dalībnieka izveidošanas sekas vai mērķis ir vai var būt kopīgu izšķirošu ietekmi iegūstošo tirgus dalībnieku darbības koordinēšana, šādu apvienošanos izvērtē, ņemot vērā arī Konkurences likuma 11.panta pirmo un trešo daļu.

39. Izskatot šo noteikumu 38.punktā minētās apvienošanās, īpaši ņem vērā:

39.1. vai kopīgu izšķirošu ietekmi iegūstošie tirgus dalībnieki veic nozīmīgu saimniecisko darbību tajā pašā tirgū, kurā darbojas vai kurā darbosies kopīgai izšķirošai ietekmei pakļautais tirgus dalībnieks, kā arī ar šo tirgu saistītajos tirgos;

39.2. vai konkurējošās darbības koordinācija, kas var būt kopīgai izšķirošai ietekmei pakļautā tirgus dalībnieka izveidošanas tiešas sekas, radīs iespēju būtiski samazināt konkurenci ievērojamā attiecīgo preču vai pakalpojumu tirgus daļā.

40. Ziņojumā ietvertās ierobežotas pieejamības informācijas noteikšanai piemērojamas Konkurences likuma 26.1 panta prasības.

41. Padome ziņojuma izskatīšanas laikā lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju iegūst no apvienošanās dalībniekiem un citiem tirgus dalībniekiem, ievērojot Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās prasības.

VII. Noslēguma jautājums

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministra kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumus Nr.897 “Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 173.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 800Pieņemts: 29.09.2008.Stājas spēkā: 04.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 03.10.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Citi saistītie dokumenti
181924
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2008","iso_value":"2008\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2008.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"