Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.808

Rīgā 2008.gada 29.septembrī (prot. Nr.69 25.§)
Kārtība, kādā atzīst Eiropas Savienības enerģētisko kultūraugu savācējus, pirmos pārstrādātājus un lauksaimniekus, kuri savā saimniecībā izmanto vai pārstrādā enerģētiskos kultūraugus
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atzīst Eiropas Savienības enerģētisko kultūraugu savācējus, pirmos pārstrādātājus un lauksaimniekus, kuri savā saimniecībā izmanto vai pārstrādā enerģētiskos kultūraugus saskaņā ar Padomes 2003.gada 29.septembra Regulu Nr. 1782/2003 (EK), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulu (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr.2358/71 un (EK) Nr.2529/2001 (turpmāk – regula Nr. 1782/2003), un Komisijas 2004.gada 29.oktobra Regulu Nr. 1973/2004 (EK), ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV “a” sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izej­vielu ražošanai (turpmāk – regula Nr. 1973/2004), ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2007.gada 13.marta Regulu Nr. 270/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV “a” sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai.

2. Lauku atbalsta dienests atbilstoši regulas Nr. 1973/2004 37.pantam atzīst enerģētisko kultūraugu savācējus, pirmos pārstrādātājus, kuri iepērk, pārstrādā, ražo vai uzglabā enerģētiskos kultūraugus, kā arī lauksaimniekus, kas enerģētiskos kultūraugus izmanto vai pārstrādā savā saimniecībā (turpmāk – pašpārstrādātājs).

3. Enerģētisko kultūraugu atzītā savācēja, pirmā pārstrādātāja vai pašpārstrādātāja statuss ir spēkā vienu gadu.

II. Nosacījumi savācēja, pirmā pārstrādātāja un pašpārstrādātāja atzīšanai un tā pienākumi

4. Enerģētisko kultūraugu savācējs (turpmāk – savācējs), pirmais pārstrā­dātājs vai pašpārstrādātājs tiek atzīts, ja tas ir reģistrēts Lauku atbalsta dienesta pārziņā esošajā klientu reģistrā. Ja savācējs, pirmais pārstrādātājs vai pašpārstrādātājs nav reģistrēts minētajā reģistrā, tas iesniedz aizpildītu Lauku atbalsta dienesta klienta veidlapu, pievienojot šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā minēto informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai administrēšanu un uzraudzību.

5. Lauku atbalsta dienests var atzīt paš­pārstrādātāju, ja tas vēlas veikt regulas Nr. 1973/2004 33.panta 1.punktā noteiktās darbības.

6. Savācējs, pirmais pārstrādātājs vai pašpārstrādātājs, kurš vēlas, lai viņu atzītu, katru gadu līdz 20.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (turpmāk – atzīšanas iesniegums) (pielikums).

7. Savācējs atzīšanas iesniegumam pievieno iepriekšējā gadā ar pirmo pārstrādātāju noslēgtā līguma kopiju vai nodomu protokola kopiju par enerģētisko kultūraugu nodošanu pārstrādei kārtējā gadā.

8. Pirmais pārstrādātājs un pašpār­strādātājs atzīšanas iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina izejvielu uzglabāšanas vai ražošanas jaudas, norādot, kādas izejvielas pārstrādā un kādus galaproduktus iegūst, vai tehniskā projekta kopiju kopā ar tehniskā projekta īstenošanas plāna kopiju kārtējam gadam.

9. Pirmais pārstrādātājs un pašpārstrādātājs, kas ir bijis atzīts iepriekšējā gadā un kura izejvielu uzglabāšanas vai ražošanas jaudas nav mainījušās, iesniedz atzīšanas iesniegumu un apliecinājumu, ka šo noteikumu 8.punktā noteiktā informācija nav mainījusies.

10. Savācējs vai pirmais pārstrādātājs katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par enerģētisko kultūraugu iepirkšanu (iepirkto kultūraugu sugas, daudzums un iepirkšanas datumi, kā arī katras līgumslēdzējas puses vārds, uzvārds un adrese, kultūraugu piegādes vieta un līguma numurs).

11. Savācējs:

11.1. slēdz ar Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu pirmo pār­strādātāju, kas ir iemaksājis garantijas naudu, ievērojot regulas Nr. 1973/2004 31.pantu, vai kas atbilst regulas Nr. 1973/2004 37.panta alternatīvās apstiprināšanas sistēmas kritērijiem, līgumu par piegādāto izejmateriālu pārstrādi viena vai vairāku enerģētisko produktu ieguvei, ievērojot regulas Nr. 1782/2003 88.panta otro daļu;

11.2. paraksta enerģētisko kultūraugu piegāžu deklarāciju;

11.3. piegādā pirmajam pārstrādātājam visus lauksaimnieka piegādātos enerģētiskos kultūraugus, lai izejmateriālu pārstrādātu vienā vai vairākos enerģētiskajos produktos saskaņā ar regulas Nr. 1782/2003 88.panta otro daļu;

11.4. glabā vismaz piecus gadus šādu informāciju:

11.4.1. visu iepirkto un pārstrādei pārdoto enerģētisko kultūraugu daudzums;

11.4.2. katra pirmā pārstrādātāja nosaukums un adrese;

11.5. informē Lauku atbalsta dienestu par enerģētisko kultūraugu pārdošanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai aizstāšanu ar ekvivalentu daudzumu. Informācijā norāda enerģētisko produktu daudzumu, pirmā pārstrā­dātāja pilnu nosaukumu, adresi un identifikācijas numuru.

12. Pirmais pārstrādātājs:

12.1. līdz 31.jūlijam otrajā gadā pēc ražas novākšanas visus no savācēja vai lauksaimnieka iepirktos enerģētiskos kultūr­augus pārstrādā vienā vai vairākos enerģētiskajos produktos saskaņā ar regulas Nr. 1782/2003 88.panta otro daļu;

12.2. paraksta enerģētisko kultūraugu piegāžu deklarāciju;

12.3. slēdz līgumu par piegādāto enerģētisko produktu turpmāko pārstrādi ar Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu turpmāko pārstrādātāju (ja tāds ir), ja tas ir iemaksājis garantijas naudu, ievērojot regulas Nr. 1973/2004 31.pantu, vai atbilst regulas Nr. 1973/2004 37.panta alternatīvās apstiprināšanas sistēmas kritērijiem;

12.4. glabā vismaz piecus gadus šādu informāciju:

12.4.1. iepirktais enerģētisko kultūraugu daudzums, kas paredzēts pārstrādei;

12.4.2. pārstrādātais enerģētisko kultūraugu daudzums un iegūto enerģētisko produktu, blakusproduktu un starpproduktu veidi un daudzums;

12.4.3. zudumi pārstrādes laikā;

12.4.4. likvidēto enerģētisko kultūraugu vai produktu daudzums un likvidēšanas iemesli;

12.4.5. pārdoto produktu daudzums, veidi un cenas;

12.4.6. katra turpmākā pārstrādātāja (ja tāds ir) nosaukums un adrese;

12.5. informē Lauku atbalsta dienestu par enerģētisko kultūraugu, starpproduktu vai blakusproduktu pārdošanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai aizstāšanu ar ekvivalentu daudzumu, lai ražotu enerģētiskos produktus. Informācijā norāda enerģētisko produktu daudzumu, otrā pārstrādātāja pilnu nosaukumu, adresi un identifikācijas numuru.

13. Pašpārstrādātājs:

13.1. katru gadu uz 15.maiju reģistrē enerģētisko kultūraugu krājumu apjomu saskaņā ar regulas Nr. 1973/2004 38.panta 4.punktu;

13.2. glabā vismaz piecus gadus šādu informāciju:

13.2.1. ievākto izejvielu daudzums pa enerģētisko kultūraugu veidiem;

13.2.2. pārstrādāto izejvielu daudzums un iegūto enerģētisko produktu, blakusproduktu un starpproduktu veidi un daudzums;

13.2.3. zudumi pārstrādes laikā;

13.2.4. likvidēto enerģētisko kultūraugu vai produktu daudzums un likvidēšanas iemesli.

14. Savācējs, pirmais pārstrādātājs un pašpārstrādātājs pēc visu enerģētis­ko kultūraugu (kas novākti no enerģētisko kultūraugu atbalstam pieteiktajām platībām) vai ekvivalenta to daudzuma pārstrādes iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par iegūtajiem enerģētiskajiem produktiem un to daudzumu līdz 15.augustam otrajā gadā pēc ražas novākšanas.

15. Ja notikušas izmaiņas šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā minētajā infor­mācijā vai mainījies iegūtais enerģētiskais produkts, savācējs, pirmais pārstrādātājs vai paš­pārstrādātājs divu nedēļu laikā pēc izmaiņu rašanās rakstiski informē par to Lauku atbalsta dienestu.

III. Savācēja, pirmā pārstrādātāja un pašpārstrādātāja kontroles kārtība

16. Pirms lēmuma pieņemšanas par savācēja, pirmā pārstrādātāja vai paš­pārstrādātāja atzīšanu Lauku atbalsta dienests pārbauda iesniegtos dokumentus, ja nepieciešams, veic savācēja, pirmā pārstrādātāja vai pašpārstrā­dātāja pārbaudi uz vietas un sagatavo attiecīgu ziņojumu.

17. Veicot šo noteikumu 16.punktā minēto pārbaudi, Lauku atbalsta dienests pārliecinās, vai:

17.1. savācējs, pirmais pārstrādātājs vai pašpārstrādātājs kārto dokumen­tāciju atbilstoši šo noteikumu 11., 12. un 13.punktam;

17.2. pirmajam pārstrādātājam ir ražošanas iekārtas un pietiekamas ražošanas jaudas, lai pārstrādātu lauksaimnieka vai savācēja piegādātos enerģētiskos kultūr­augus, vai arī ražošanas iekārtas tiek uzstādītas vai nodotas ekspluatācijā saskaņā ar iesniegto tehnisko projektu un tehniskā projekta īstenošanas plānu;

17.3. pašpārstrādātājam ir ražošanas iekārtas un pietiekamas ražošanas jaudas, lai pārstrādātu ievāktos enerģētiskos kultūraugus, vai arī ražošanas iekārtas tiek uzstādītas vai nodotas ekspluatācijā saskaņā ar iesniegto tehnisko projektu un tehniskā projekta īstenošanas plānu;

17.4. atzīšanas iesniegumā norādītā informācija atbilst faktiskajai situācijai.

18. Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 10.decembrim pieņem lēmumu par savācēja, pirmā pārstrādātāja vai pašpār­strādātāja atzīšanu. Attiecīgo lēmumu rakstiski paziņo iesnieguma iesniedzējam.

19. Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 15.decembrim laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par atzītajiem savācējiem, pirmajiem pārstrādātājiem un pašpārstrādātājiem.

20. Lauku atbalsta dienests veic atzīto savācēju, pirmo pārstrādātāju un pašpār­strādātāju pārbaudi uzņēmumā uz vietas atbilstoši Eiropas Savienības tieši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem par enerģētisko kultūraugu atbalstu.

IV. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumus Nr.746 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 184.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā – īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.septembra noteikumiem Nr.808

KN808P_PAGE_1.JPG (66695 bytes)

KN808P_PAGE_2.JPG (96064 bytes)

KN808P_PAGE_3.JPG (141145 bytes)

KN808P_PAGE_4.JPG (196460 bytes)

KN808P_PAGE_5.JPG (43457 bytes)

Zemkopības ministra vietā – īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atzīst Eiropas Savienības enerģētisko kultūraugu savācējus, pirmos pārstrādātājus .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 808Pieņemts: 29.09.2008.Stājas spēkā: 04.10.2008.Zaudē spēku: 15.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 03.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
181921
04.10.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)