Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.803

Rīgā 2008.gada 29.septembrī (prot. Nr.69 18.§)
Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 16.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības, kas jāievēro, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās, lai aizsargātu nodarbinātos pret risku, kas rodas viņu drošībai un veselībai, ja nodarbinātie ir vai var būt pakļauti kancerogēnu vielu iedarbībai.

2. Kancerogēnas vielas (turpmāk – kancerogēni) šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. vielas vai maisījumi, kas atbilst 1. A vai 1. B kategorijas kancerogēnu klasifikācijas kritērijiem, kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008), I pielikumā;

2.2. vielas vai maisījumi, kas izdalās kādā no šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem procesiem;

2.3. mutagēnas ķīmiskas vielas vai maisījumi, kas atbilst 1. A vai 1. B kategorijas cilmes šūnu mutācijas izraisošu vielu klasifikācijas kritērijiem, kuri noteikti regulas Nr. 1272/2008 I pielikumā.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.166 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 109)

4. (Svītrots ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 109)

5. Noteikumi attiecas uz visām nodarbinātības jomām, kurās nodarbinātie tiek vai var tikt pakļauti šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kancerogēniem vai citiem kancerogēniem, kas nav minēti šo noteikumu 1. pielikumā un kas atbilstoši šo noteikumu 2. punktam tiek klasificēti kā 1.A un 1.B kategorijas kancerogēnās vai 1.A un 1.B kategorijas mutagēnās vielas un maisījumi, kā arī uz šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem darbiem un citiem tiem pielīdzināmiem darbiem, kuros tiek lietoti vai izdalās kancerogēni.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 109 redakcijā)

6. Nodarbināto uzskata par pakļautu kancerogēnu iedarbībai, ja viņš veic ar kancerogēnu ražošanu, izmantošanu, glabāšanu, transportēšanu, pārstrādi, savākšanu vai iznīcināšanu saistītu darbu vai darbu, kura procesā rodas kancerogēns.

7. Šie noteikumi neattiecas uz nodarbinātajiem, kuri ir pakļauti tikai riskam, ko rada jonizējošais starojums, kam ir pierādīta kancerogēnā ietekme uz cilvēka veselību.

8. Attiecībā uz darbu ar azbestu šie noteikumi piemērojami, ja to piemērošana nodrošina nodarbinātajiem labāku aizsardzību, nekā noteikts normatīvajos aktos par aizsardzību darbā ar azbestu.

9. Par šo noteikumu izpildi un ievērošanu ir atbildīgs darba devējs.

10. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts darba inspekcija, bet atsevišķas kontroles funkcijas atbilstoši kompetencei veic Veselības inspekcija un Valsts vides dienests, kā arī Aizsardzības ministrija.

II. Darba devēja pienākumi

11. Ja tiek konstatēts risks nodarbināto drošībai un veselībai, darba devējs novērš attiecīgo risku, veicot šādus pasākumus:

11.1. novērš kancerogēnu lietošanu, pēc iespējas tos aizvietojot ar citām vielām, maisījumiem un procesiem (darbiem), kas nav bīstami vai ir mazāk bīstami nodarbināto drošībai un veselībai;

11.2. ja kancerogēnu nav tehniski iespējams aizstāt ar vielu, maisījumu vai procesu, kas saskaņā ar tā izmantošanas nosacījumiem nav bīstams vai ir mazāk bīstams veselībai vai drošībai, nodrošina attiecīgā kancerogēna ražošanu un izmantošanu noslēgtā sistēmā, cik tas tehniski iespējams.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.166)

12. Ja nav iespējams pilnībā nodrošināt šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakš­punktā minēto prasību ievērošanu, darba devējs, cik tas tehniski iespējams, maksimāli samazina kancerogēnu līmeni darba vietā, nodrošinot, lai nodarbināto saskares līmenis ar kancerogēniem nepārsniegtu šo noteikumu 1.pielikumā minētās aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) (aroda ekspozīcijas robežvērtība (AER) – tāda ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu koncentrācija darba vides gaisā, kura visā nodarbinātā dzīves laikā neizraisa viņa saslimšanu un veselības traucējumus, kuri konstatējami ar modernām izmeklēšanas metodēm), ja tiek ievērots nosacījums, ka attiecīgās ķīmiskās vielas un ķīmiskie maisījumi iedarbojas uz nodarbināto ne ilgāk par astoņām stundām darbadienā vai ne ilgāk par 40 stundām nedēļā. Ja šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kancerogēniem nav norādītas aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER), darba devējs ir tiesīgs izmantot citos informācijas avotos noteiktās aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER). Ja kancerogēnam nav norādīta aroda ekspozīcijas robežvērtība (AER), darba devējam jānodrošina maksimāla nodarbināto veselības aizsardzība atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.166)

13. Lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kancerogēnu iz­dalīšanos darba vidē, darba devējs ražošanas procesu un tā kontroli organizē, ievērojot šādus nosacījumus:

13.1. pēc iespējas samazina nodarbināto saskares iespējas ar kancero­gēniem, pilnveidojot darba procesus un metodes, kā arī līdz minimumam samazinot kancerogēnu līmeni darba vietās;

13.2. maksimāli ierobežo to nodarbināto skaitu, kuri darba vietā saskaras vai varētu saskarties ar kancerogēniem;

13.3. maksimāli automatizē un hermetizē tehnoloģiskos procesus un iekārtas, kā arī ievieš automatizētu tālvadību un kontroli;

13.4. darba procesus un tehniskos aizsardzības pasākumus plāno tā, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kancerogēnu izplūdi darba vietās;

13.5. savāc kancerogēnus tieši to izdalīšanās avotos, lietojot vietējās piesārņotā gaisa nosūces ierīces un nodrošinot telpu nepieciešamo vēdināšanu ar ventilācijas sistēmām. Vienlaikus nodrošina, lai netiktu radīts apdraudējums videi vai sabiedrībai;

13.6. nosaka atbilstošu darba kārtību un metodes, kuras izmanto, strādājot ar kancerogēniem;

13.7. nodrošina nodarbinātos ar kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši tehnoloģijas un darba specifikai vai, ja tas nav iespējams, – ar atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ņemot vērā darba apstākļus;

13.8. kancerogēnu noteikšanai un kontrolei darba vides gaisā lieto starptautiski atzītas standarta metodes, nodrošinot agrīnu neparedzētas kancerogēna koncentrācijas paaugstināšanās vai noplūdes noteikšanu, pēc iespējas izmantojot nepārtrauktās kontroles metodes.

14. Kancerogēnu koncentrācijas mērījumu veikšanai darba vides gaisā darba devējs piesaista akreditētas laboratorijas.

15. Lai samazinātu darba vides piesārņojumu ar kancerogēniem, darba devējs, lietojot paņēmienus, kas nerada papildu risku nodarbinātajam, nodrošina:

15.1. visu ražošanas un sanitāro telpu uzkopšanu;

15.2. grīdu, sienu un citu virsmu regulāru tīrīšanu darba vietās, kā arī putekļu tīrīšanu no darba iekārtām.

16. Darba devējs nodrošina, lai zonās, kur ir vai var būt saskare ar kancerogēniem, neatrastos nepiederošas personas.

17. Lai normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā nodrošinātu kancerogēnus saturošu ražošanas atkritumu savlaicīgu un drošu savākšanu, glabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu, darba devējs izmanto slēgtus, skaidri marķētus konteinerus vai citu taru, uz kuras norādīts tās saturs.

18. Darba devējs atbilstoši normatīvajos aktos par ķīmisko vielu marķēšanas kārtību noteiktajām prasībām nodrošina kancerogēnus saturošu tilpņu, cauruļvadu, konteineru un citu veidu iepakojuma marķēšanu, drošības zīmju izvietošanu darba vietās un marķējumu atbilstību tilpņu, cauruļvadu, konteineru vai citu veidu iepakojuma saturam, kā arī pareizi un droši glabā, transportē un pārvieto kancerogēnus vai veic ar tiem citas darbības.

19. Darba vietas, kur iespējama saskare ar kancerogēniem, darba devējs norobežo un normatīvajos aktos par drošības zīmju lietošanu noteiktajā kārtībā uzstāda brīdinājuma un drošības zīmes, arī zīmi “Nesmēķēt”.

20. Darba devējs sastāda un pastāvīgi aktualizē to nodarbināto sarakstu, kuriem ir saskare ar kancerogēniem, un dokumentē (papīra formā vai elektroniski) informāciju par kancerogēnu faktisko ekspozīcijas līmeni (saskares veidu, kancerogēnu koncentrāciju darba vidē, saskares ilgumu).

21. Darba devējs nodrošina nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem iespēju iegūt anonīmu kolektīvu informāciju par kancerogēniem uzņēmumā.

22. Darba devējs izstrādā rīcības plānu situācijās, kad iespējama neparedzēti augsta kancerogēno vielu ekspozīcija, un citās ārkārtas situācijās.

23. Par nodarbināto veselības uzraudzību atbildīgo personu darba devējs nodrošina ar šo noteikumu 20.punktā minēto sarakstu.

III. Kancerogēnu izraisītā riska noteikšana un novērtējums

24. Kancerogēnu izraisītā riska noteikšana un novērtēšana ir darba vides iekšējās uzraudzības sastāvdaļa, un darba devējs minētās darbības veic normatīvajos aktos par darba vides iekšējo uzraudzību noteiktajā kārtībā.

25. Novērtējot, vai nodarbinātais darbā ir vai var tikt pakļauts kancero­gēnu radītajam riskam, ņem vērā šo noteikumu 5.punktā minēto vielu vai procesu klātbūtni darba vietā, to ietekmi uz nodarbinātajiem un iedarbības ceļus uz nodarbināto organismu, tai skaitā absorbciju ādā un caur to.

26. Papildus normatīvajos aktos par darba vides iekšējās uzraudzības kārtību noteiktajām prasībām darba devējs ņem vērā un darba aizsardzības dokumentācijā iekļauj:

26.1. darba procesos lietoto kancerogēnu īpašību aprakstu (iedarbības raksturojumu (raksturu, pakāpi un ilgumu) un drošības prasības);

26.2. aprakstu par veidu un apstākļiem, kādā nodarbinātie saskaras ar kancerogēniem, norādot visus kancerogēnu iedarbības veidus (piemēram, absorbcija caur ādu);

26.3. kancerogēnu koncentrācijas mērījumu rezultātus darba vidē un to atbilstību noteiktajām aroda ekspozīcijas robežvērtībām (AER). Ja aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) ir pārsniegtas, norāda pasākumu plānu to samazināšanai;

26.4. riska pakāpes novērtējumu, ņemot vērā iedarbības varbūtību un iespējamo seku smagumu.

27. Risku novērtē ne retāk kā reizi gadā, kā arī rodoties jebkurām pārmaiņām (piemēram, tehnoloģijas, darba apstākļu, darba aprīkojuma, aizsardzības līdzekļu maiņa), kas var ietekmēt nodarbināto pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai.

28. Novērtējot kancerogēnu radīto risku, darba devējs ņem vērā kancerogēnu ietekmi uz īpašām riska grupām (piemēram, pusaudži, grūtnieces, sievietes pēcdzemdību periodā), ņemot vērā, ka šādus darbiniekus nedrīkst nodarbināt darba vietās, kur ir vai ir iespējama saskare ar kancerogēniem.

29. Darba devējs nodrošina, lai šo noteikumu 10.punktā minētajām uzraudzības un kontroles institūcijām un par nodarbināto veselības uzraudzību atbildīgajai personai būtu pieejama informācija par riska novērtējumu uzņēmumā, un pēc pieprasījuma sniedz informāciju par:

29.1. darbībām vai ražošanas procesiem, kas saistīti ar kancerogēniem, tai skaitā pamatojumu to izmantošanai;

29.2. kancerogēnu īpašībām, iedarbības veidu, pakāpi un koncentrāciju darba vidē, kā arī par izmantoto vai ražoto kancerogēnu daudzumu;

29.3. saskarei ar kancerogēniem pakļauto nodarbināto skaitu, saskares ilgumu un periodiskumu;

29.4. uzņēmumā veiktajiem nodarbināto drošības un veselības aizsar­dzības preventīvajiem pasākumiem;

29.5. uzņēmumā izmantotajiem kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

29.6. kancerogēnu aizvietošanu ražošanas procesos.

IV. Pasākumi prognozējamas aroda ekspozīcijas situācijā unārkārtas situācijā

30. Ja ir iespējama nodarbināto uzturēšanās paaugstināta riska zonā un tehniskie preventīvie pasākumi nav devuši vajadzīgo rezultātu, darba devējs pēc konsultācijām ar nodarbinātajiem vai viņu pārstāvjiem nosaka papildu kolektīvos un individuālos aizsardzības pasākumus, kas veicami, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kancerogēnu faktisko ekspozīcijas līmeni un nodrošinātu to nodarbināto aizsardzību, kuri uzturas paaugstināta riska zonā.

31. Darba devējs nodrošina visu nepieciešamo pasākumu izpildi, lai norobežotu un iezīmētu paaugstināta riska zonas un nepieļautu nepiederošu personu nokļūšanu tajās.

32. Ja rodas ārkārtas situācija, neprognozēti paaugstinoties kancerogēnu koncentrācijai un pārsniedzot aroda ekspozīcijas robežvērtību (AER), vai ir konstatēta šāda paaugstināta riska iespējamība, darba devējs par to nekavējoties informē nodarbinātos un nodarbināto pārstāvjus.

33. Ārkārtas situācijā paaugstināta riska zonā drīkst atrasties tikai remont­darbos un ārkārtas situācijas seku novēršanā vai ierobežošanā iesaistīti īpaši apmācīti nodarbinātie, kuri veic neatliekamo remontu vai citus ar ārkārtas situāciju saistītus neatliekamos darbus.

34. Katram atsevišķam šo noteikumu 33.punktā minētajam ārkārtas situācijas novēršanas darbos iesaistītajam nodarbinātajam ekspozīcijas laiku kancerogēniem samazina līdz minimumam, un šie nodarbinātie nedrīkst ilgstoši uzturēties paaugstināta riska zonā.

35. Neatliekamo remontu vai citus neatliekamos darbus, kas saistīti ar ārkārtas situāciju, nodarbinātie drīkst veikt, tikai lietojot situācijas specifikai atbilstošu darba aprīkojumu, aizsargapģērbu un citus individuālos aizsardzības līdzekļus.

36. Nodarbinātie, kuri neveic ar ārkārtas situāciju saistītus darbus, nedrīkst atrasties paaugstināta riska zonā.

V. Higiēnas prasības un prasības, kas jāievēro, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus

37. Ja pastāv risks nodarbinātajiem saskarties ar kancerogēniem, darba devējs nodrošina:

37.1. lai nodarbinātie riska zonā nedzertu, neēstu un nesmēķētu;

37.2. nodarbinātajiem piemērotas mazgāšanās un tualetes telpas;

37.3. nodarbināto apgādi ar aizsargapģērbu un citiem nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

37.4. darba aizsargapģērba glabāšanu atsevišķi no nodarbināto personīgā apģērba vietās ar efektīvu vēdināšanu, kā arī nodrošina darba aizsargapģērba mazgāšanu šim mērķim atbilstošās iekārtās atsevišķi no cita apģērba;

37.5. individuālo aizsardzības līdzekļu glabāšanu īpašā šim mērķim pare­dzētā vietā, to regulāru pārbaudi un tīrīšanu, bojāto un nolietoto ierīču savlaicīgu salabošanu vai nomaiņu pret jaunām.

38. Aizsargapģērbu, kas lietots, strādājot ar kancerogēniem, nodarbinā­tajiem aizliegts iznest ārpus uzņēmuma teritorijas.

39. Izdevumus, kas saistīti ar individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi un lietošanu, strādājot ar kancerogēniem (ieskaitot aizsargapģērba remontu, pārbaudi un tīrīšanu), sedz darba devējs.

VI. Nodarbināto apmācība un informēšana

40. Darba devējs nodrošina nodarbināto darba specifikai atbilstošu apmācību (ieskaitot praktisku apmācību), kā arī nodrošina viņus ar nepieciešamo informāciju par attiecīgajiem darba aizsardzības pasākumiem, ja nodarbinātie darba procesā saskaras ar kancerogēniem, kā arī par rīcību un pasākumiem avārijas un citās ārkārtas situācijās.

41. Apmācību atkārtoti organizē ne retāk kā reizi gadā, kā arī rodoties jebkurām pārmaiņām, kas varētu ietekmēt nodarbināto pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai (piemēram, tehnoloģijas, darba apstākļu, darba aprīkojuma, aizsardzības līdzekļu maiņa).

42. Darba devējs informē nodarbinātos un viņu pārstāvjus par:

42.1. iespējamo risku (arī smēķēšanas izraisīto risku) veselībai;

42.2. pasākumiem riska novēršanai vai samazināšanai;

42.3. higiēnas prasībām;

42.4. rīcību avārijas gadījumā, tās novēršanā un citās ārkārtas situācijās, kā arī sniedz informāciju par glābšanas darbos iesaistīto nodarbināto rīcību;

42.5. kancerogēnus saturošu tilpņu, cauruļvadu, konteineru un citu iepakojumu marķējumu;

42.6. drošības zīmēm darba vietās un paaugstināta riska zonu iezīmēšanu un norobežošanu;

42.7. pasākumiem nodarbināto aizsardzībai no kancerogēnu iedarbības;

42.8. kancerogēnu koncentrāciju darba vidē, to mērīšanas kārtību un rezultātiem;

42.9. kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem;

42.10. darba vietā lietojamo aizsargapģērbu, aizsargapaviem, respirato­riem, to filtriem un citu aprīkojumu, tā efektivitātes nodrošināšanu lietošanas laikā, lietošanas nepieciešamību un lietošanas noteikumiem;

42.11. kārtību, kādā paziņo par kancerogēnu koncentrācijas iespējamu paaugstināšanos, bīstamas situācijas iespējamiem cēloņiem un pasākumiem tās novēršanā, kā arī par citu rīcību ārkārtas situācijā;

42.12. nodarbināto norīkošanu pirmās palīdzības sniegšanai un uguns­dzēsības un evakuācijas darbos;

42.13. apmācības plānošanu un organizēšanu.

43. Darba devējs ar nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem konsultējas par šo noteikumu 42.punktā minētajiem jautājumiem.

VII. Nodarbināto pienākumi un tiesības

44. Nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem ir pienākums ievērot darba devēja norādījumus, šo noteikumu 42.punktā minētās prasības, kā arī apmācības laikā iegūtās zināšanas, kā pareizi lietot darba aprīkojumu un kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus.

45. Nodarbinātajam ir tiesības saņemt šo noteikumu 29.punktā minēto informāciju, kas attiecas tieši uz viņu.

46. Ja darba devējam vai nodarbinātajam rodas šaubas par veselības pārbaužu rezultātiem, viņš var pieprasīt, lai tiktu pārskatīti veselības pārbaudes rezultāti vai tiktu veikta atkārtota veselības pārbaude.

47. Nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem ir pienākums ziņot darba devējam par apstākļiem darbā ar kancerogēniem, kuri var izraisīt riska paaugstināšanos vai radīt kaitējumu nodarbinātā drošībai vai veselībai.

48. Nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem ir tiesības iesniegt darba devējam priekšlikumus par darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu darbā ar kancerogēniem un pieprasīt, lai darba devējs veiktu risku samazinošus pasākumus.

49. Nodarbinātajam ir tiesības personiski vai ar ārstniecības personas starpniecību iepazīties ar informāciju par kancerogēnu iedarbību, kā arī ar aroda ekspozīcijas uzskaites datiem un veselības pārbaužu rezultātiem, kuri attiecas tieši uz viņu.

VIII. Veselības uzraudzība

50. Katram nodarbinātajam, kam ir vai var būt saskare ar kancerogēniem, veic pirmreizēju veselības pārbaudi, kā arī periodiskas veselības pārbaudes.

51. Veselības pārbaudes veic normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteiktajā kārtībā.

52. Veicot nodarbināto veselības pārbaudes, ārstniecības iestādes ievēro šādas prasības:

52.1. ārsts, kas veic nodarbinātā veselības pārbaudi, no nodarbinātā vai darba devēja iegūst informāciju par nodarbinātā darba apstākļiem;

52.2. nodarbinātā veselības aprūpi veic saskaņā ar vispārējās un aroda medicīnas principiem un praksi, ietverot šādus pasākumus:

52.2.1. personiska saruna un nodarbinātā slimības vēstures un aroda vēstures dokumentēšana;

52.2.2. katra nodarbinātā veselības stāvokļa individuāls novērtējums, īpaši izvērtējot, vai kancerogēni nav izraisījuši nodarbinātajam agrīnus vai atgrieze­niskus veselības traucējumus;

52.2.3. kancerogēnu bioloģiskās ekspozīcijas novērtējums, ja attiecīgajam kancerogēnam noteikts bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs;

52.3. sniedz nodarbinātajam informāciju un ieteikumus par veselības pārbaudēm, ko var veikt pēc tam, kad saskare ar kancerogēnām vielām ir beigusies.

52.1 Nodarbinātā veselības aizsardzībai ārsts, kas veic nodarbinātā veselības uzraudzību, var norādīt laiku, līdz kuram jāturpina veselības uzraudzība pēc kancerogēnās vielas iedarbības beigām.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

53. Darba devējs nodrošina katra nodarbinātā veselības pārbaužu rezultātu individuālu uzskaiti. Pārbaužu rezultātus ņem vērā, izstrādājot darba aizsardzī­bas pasākumus konkrētajā darba vietā.

54. Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka slimība vai veselības traucējumi nodarbinātajam radušies no saskares ar kancerogēniem darba vietā:

54.1. arodslimību ārsts informē nodarbināto par obligāto veselības pārbaužu rezultātiem un sniedz informāciju un ieteikumus par turpmāko veselības aprūpi, tai skaitā pēc kancerogēnu ietekmes izbeigšanās;

54.2. arodslimību ārsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību informē darba devēju par neatbilstošiem darba vides apstākļiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt nodarbināto veselības stāvokli, norādot nepieciešamību līdzīgos apstākļos nodarbinātajiem veikt obligātās veselības pārbaudes, kā arī iesaka darba devējam atbilstošus preven­tīvos pasākumus;

54.3. darba devējs atkārtoti izvērtē riska novērtējuma rezultātus un darba aizsardzības pasākumus, kas novērš vai samazina kancerogēnu radīto risku un, ņemot vērā arodslimību vai arodveselības ārsta, darba aizsardzības speciālista, kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas ieteikumus, veic darba aizsardzības pasākumus kancerogēnu riska novēršanai vai samazināšanai, kā arī paredz iespēju norīkot nodarbinātos alternatīvos darbos, kur nav kancerogēnu iedarbības riska;

54.4. darba devējs nodrošina sistemātisku veselības uzraudzību un paredz atkārtotu veselības pārbaudi jebkuram nodarbinātajam, kas ticis pakļauts līdzīgai kancerogēnu iedarbībai.

55. Šo noteikumu 20.punktā minēto sarakstu un šo noteikumu 53.punktā minētos datus par veselības pārbaudēm, kuras veiktas pēc tam, kad ir beigusies nodarbinātā saskare ar kancerogēniem, darba devējs glabā 40 gadus un pēc tam likumā “Par arhīviem” noteiktajā kārtībā nodod arhīvā. Ja uzņēmumu likvidē, darbā ar kancerogēniem nodarbināto sarakstu un veselības pārbaužu datus glabā saskaņā ar normatīvajos aktos par arhīva dokumentu glabāšanu noteiktajām prasībām.

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumus Nr.539 “Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 188.nr.; 2008, 45.nr.).

57. Laikā no 2020. gada 17. janvāra līdz šajā punktā minētajam termiņam šo noteikumu 1. pielikuma 133. un 555. punktā minētajām vielām ir šādas aroda ekspozīcijas robežvērtības:

57.1. līdz 2023. gada 17. janvārim cietkoksnes putekļiem – 3 mg/m3;

57.2. līdz 2025. gada 17. janvārim hroma (VI) savienojumiem – 0,010 mg/m3, bet hroma (VI) savienojumiem metināšanas vai plazmas griešanas procesos vai līdzīgos darba procesos, kas rada tvaikus, – 0,025 mg/m3.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

58. Šo noteikumu 1. pielikuma 334.1 punkts stājas spēkā 2023. gada 21. februārī. Prasība attiecībā uz šo noteikumu 1. pielikuma 334.1 punktā minēto aroda ekspozīcijas robežvērtību dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisiju pazemes kalnrūpniecības un tuneļu būvniecības nozarē stājas spēkā 2026. gada 21. februārī.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 109 redakcijā; minētais grozījums iekļauts noteikumu redakcijā uz 21.02.2023.)

59. Šo noteikumu 1. pielikuma 118.1, 302.1, 399.1 un 565.1 punkts un 1. pielikuma sadaļas "Piezīmes" 11. piezīme stājas spēkā 2021. gada 11. jūlijā. Grozījums šo noteikumu 1. pielikuma 46. punktā, ar ko tiek precizēta aroda ekspozīcijas robežvērtība, stājas spēkā 2021. gada 11. jūlijā. Prasība attiecībā uz šo noteikumu 1. pielikuma 46. punktā minēto aroda ekspozīcijas robežvērtību arsēnskābei un tās sāļiem, kā arī neorganiskiem arsēna savienojumiem vara kausēšanas nozarē stājas spēkā 2023. gada 11. jūlijā.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 109 redakcijā)

60. Laikposmā no 2021. gada 11. jūlija līdz šajā punktā minētajam termiņam šo noteikumu 1. pielikuma 118.1, 399.1 un 565.1 punktā minētajām vielām ir šādas aroda ekspozīcijas robežvērtības:

60.1. līdz 2024. gada 11. jūlijam formaldehīdam veselības aprūpes, apbedīšanas un balzamēšanas nozarēs – 0,62 mg/m3 vai 0,5 ppm;

60.2. līdz 2026. gada 11. jūlijam berilijam un neorganiskajiem berilija savienojumiem – 0,0006 mg/m3;

60.3. līdz 2027. gada 11. jūlijam kadmijam un tā neorganiskajiem savienojumiem – 0,004 mg/m3.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 109 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr. 166 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 10; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 109)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/37/EK par darbinieku aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darba vietā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificēta redakcija);

2) Komisijas 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/27/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Direktīvas 2017/2398, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darba vietā;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Direktīvas 2019/130, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvas 2019/983, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
1. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 803
Kancerogēni un to aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 10 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 109; pielikuma 118.1, 302.1, 399.1, 565.1 punkts un pielikuma sadaļas "Piezīmes" 11. piezīme, kā arī grozījums pielikuma 46. punktā, ar ko tiek precizēta aroda ekspozīcijas robežvērtība, stājas spēkā 11.07.2021.; pielikuma 334.1 punkts stājas spēkā 21.02.2023. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 21.02.2023.; prasība attiecībā uz šo noteikumu pielikuma 46. punktā minēto aroda ekspozīcijas robežvērtību arsēnskābei un tās sāļiem, kā arī neorganiskiem arsēna savienojumiem vara kausēšanas nozarē stājas spēkā 11.07.2023.; prasība attiecībā uz pielikuma 334.1 punktā minēto aroda ekspozīcijas robežvērtību dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisiju pazemes kalnrūpniecības un tuneļu būvniecības nozarē stājas spēkā 21.02.2026., sk. noteikumu 58. un 59. punktu)

Nr. p. k. Vielas nosaukums Kancerogēnu kategorija EK Nr.(1) CAS(2) Robežvērtība (AER) Vielas iedarbības raksturojums Piezīmes
8 stundas(3) īslaicīga(4)
mg/m3 (5) ppm (6) šķ/cm3 (7) mg/m3 (5) ppm (6) šķ/cm3 (7)
1. Absorbcijas eļļas, bicikliskās, aromātiskās un heterocikliskās, ogļūdeņražu frakcija; Mazgājamās eļļas redestilāts Carc. 1B 309-851-5 101316-45-4             H350  
2. Akmeņogļu darva; Ogļu darva Carc. 1A 232-361-7 8007-45-2             H350  
3. Akmeņogļu darva, glabāšanas atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 293-764-1 91082-50-7             H350  
4. Akmeņogļu darvas bāzes, jēlprodukts; Jēldarvas bāzes Muta. 1B Carc. 1B 266-018-8 65996-84-1             H340

H350

 
5. Akmeņogļu darvas bāzes, hinolīna atvasinājumu frakcija; Destilāta bāzes Muta. 1B

Carc. 1B

274-560-1 70321-67-4             H340

H350

 
6. Akmeņogļu darvas bāzes, destilācijas atlikumi; Destilāta bāzes Muta. 1B Carc. 1B 295-544-0 92062-29-8             H340

H350

 
7. Akmeņogļu darvas skābes, jēlprodukts; Jēlfenoli Muta. 1B

Carc. 1B

266-019-3 65996-85-2             H340

H350

 
8. Akmeņogļu šķidrumi, ekstraktu šķīdums šķidrā šķīdinātājā Carc. 1B 302-682-8 94114-47-3             H350  
9. Akmeņogļu šķidrumi, ekstrakcija ar šķidro šķīdinātāju Carc. 1B 302-683-3 94114-48-4             H350  
10. Akrilamīds, propēn-2-amīds Muta. 1B Carc. 1B 201-173-7 79-06-1 0,1           H340

H350

Āda(10)
11. Akrilnitrils Carc. 1B 203-466-5 107-13-1 0,5           H350  
12. 5-alil-1,3-benzodioksols, safrols Carc. 1B

Muta. 2

202-345-4 94-59-7             H350

H341

 
13. Alkāni, C1-4, ar lielu C1-4, C3 saturu, naftas gāze Carc. 1B

Muta. 1B

292-456-4 90622-55-2             H350

H340

 
14. Alkāni, C1-2; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-651-5 68475-57-0             H350

H340

 
15. Alkāni, C2-3; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-652-0 68475-58-1             H350

H340

 
16. Alkāni, C3-4; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-653-6 68475-59-2             H350

H340

 
17. Alkāni, C4-5; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-654-1 68475-60-5             H350

H340

 
18. Alkāni, C12-26, sazarotie un lineārie Carc. 1B 292-454-3 90622-53-0             H350  
19. 4-aminoazobenzols, 4-fenilazoanilīns Carc. 1B 200-453-6 60-09-3             H350  
20. o-aminoazotoluēns, AAT Carc. 1B 202-591-2 97-56-3             H350  
21. 4-amino-3-fluorfenols Carc. 1B 402-230-0 399-95-1             H350  
22. 4-Aminobifenils Carc. 1A 202-177-1 92-67-1             H350  
23. 4-aminobifenila sāļi Carc. 1A             H350  
24. Amonija dihromāts Carc. 1B Muta. 1B 232-143-1 7789-09-5             H350

H340

 
25. Antracēna eļļa; Antracēna eļļa Carc. 1B 292-602-7 90640-80-5             H350  
26. Antracēna eļļa, antracēna pasta; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B

Muta. 1B

292-603-2 90640-81-6             H350

H340

 
27. Antracēna eļļa ar zemu antracēna saturu; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B

Muta. 1B

292-604-8 90640-82-7             H350

H340

 
28. Antracēna eļļa, ekstrakcija ar skābi; Antracēna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B 295-274-3 91995-14-1             H350  
29. Antracēna eļļa, antracēna pasta, antracēna frakcija; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B

Muta. 1B

295-275-9 91995-15-2             H350

H340

 
30. Antracēna eļļa, antracēna pasta, karbazola frakcija; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B

Muta. 1B

295-276-4 91995-16-3             H350

H340

 
31. Antracēna eļļa, antracēna pasta, destilācijas vieglās frakcijas; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B

Muta. 1B

295-278-5 91995-17-4             H350

H340

 
32. Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-10, apstrādāti ar skābi, neitralizēti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

268-618-5 68131-49-7             H350

H340

 
33. Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-C8, pirolīzē iegūtais naftas rafināts; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-658-3 68475-70-7             H350

H340

 
34. Aromātiskie ogļūdeņraži, C8; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

292-694-9 90989-38-1             H350

H340

 
35. Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-10; Vieglais eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

292-695-4 90989-39-2             H350

H340

 
36. Aromātiskie ogļūdeņraži, C6- C10, bagātināti ar frakciju C8; Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

292-697-5 90989-41-6             H350

H340

 
37. Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-8, dealkilēšanas produkti, destilācijas atlikumi; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

292-698-0 90989-42-7             H350

H340

 
38. Aromātiskie ogļūdeņraži, C8, katalītiskā reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-279-0 91995-18-5             H350

H340

 
39. Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-9; ogļūdeņražu polimerizācijas blakusprodukti; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-281-1 91995-20-9             H350

H340

 
40. Aromātiskie ogļūdeņraži, C9-12, benzola destilāti; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-551-9 92062-36-7             H350

H340

 
41. Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-12, bagāti ar C8; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

297-401-8 93571-75-6             H350

H340

 
42. Aromātiskie ogļūdeņraži, C26-55, ar lielu aromātisko savienojumu saturu Carc. 1B 307-753-7 97722-04-8             H350  
43. Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polietilēnu un polipropilēnu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti Carc. 1B

Muta. 1B

309-745-9 100801-63-6             H350

H340

 
44. Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polietilēnu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti Carc. 1B

Muta. 1B

309-748-5 100801-65-8             H350

H340

 
45. Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polistirolu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti Carc. 1B

Muta. 1B

309-749-0 100801-66-9             H350

H340

 
46. Arsēnskābe un tās sāļi, kā arī neorganiskie arsēna savienojumi Carc. 1A     0,01(9)           H350  
47. Atliekas (naftas), alkilēšanas sadalīšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-010-2 68513-66-6             H350

H340

 
48. Atlikums (naftas), atmosfēras spiediena skruberis; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-045-2 64741-45-3             H350  
49. Atlikumi (naftas), katalītiskais reformings, frakcionēšanas kolonna; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 265-069-3 64741-67-9             H350  
50. Atlikumi (naftas), hidrokrekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-076-1 64741-75-9             H350  
51. Atlikumi (naftas), termiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-081-9 64741-80-6             H350  
52. Atlikumi (naftas), hidrodesulfurizēšana tornī atmosfēras spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-181-2 64742-78-5             H350  
53. Atlikumi (naftas), tvaika krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-193-8 64742-90-1             H350  
54. Atlikumi (naftas), destilācija atmosfēras spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 269-777-3 68333-22-2             H350  
55. Atlikumi (naftas), butāna sašķelšanas iekārtas beigu frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-791-7 68478-12-6             H350

H340

 
56. Atlikumi (naftas), katalītiskā reformera frakcionētā atlikuma destilācija; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 270-792-2 68478-13-7             H350  
57. Atlikumi (naftas), ogļūdeņražu C6-8 katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-794-3 68478-15-9             H350

H340

 
58. Atlikumi (naftas), smagā krekinga gāzes eļļa un vakuumgāzes eļļa; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 270-796-4 68478-17-1             H350  
59. Atlikumi (naftas), smagā krekinga un vieglā vakuumeļļa; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 270-983-0 68512-61-8             H350  
60. Atlikumi (naftas), zemais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 270-984-6 68512-62-9             H350  
61. Atlikumi (naftas), vieglais tvaika krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 271-013-9 68513-69-9             H350  
62. Atlikumi (naftas), top-iekārta, ar zemu sēra saturu; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 271-763-7 68607-30-7             H350  
63. Atlikumi (naftas), koksēšanas skruberis, satur aromātiskos savienojumus ar kondensētiem gredzeniem; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 272-187-9 68783-13-1             H350  
64. Atlikumi (naftas), sveķveidīgie, tvaika krekings; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 273-272-3 68955-36-2             H350  
65. Atlikumi (naftas), tvaika krekinga destilāti; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 292-657-7 90669-75-3             H350  
66. Atlikumi (naftas), viegls vakuums; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 292-658-2 90669-76-4             H350  
67. Atlikumi (akmeņogļu darvas), antracēna eļļas destilāts; Antracēna eļļas frakcija Carc. 1B

Muta. 1B

295-505-8 92061-92-2             H350

H340

 
68. Atlikums (akmeņogļu darvas), kreozota eļļas destilācijas mazgāšanas eļļas redestilāts Carc. 1B 295-506-3 92061-93-3             H350  
69. Atlikums (akmeņogļu darvas), piķa destilāts; Piķa redestilāts Carc. 1B 295-507-9 92061-94-4             H350  
70. Atlikumi (naftas), katalītiskais krekings; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 295-511-0 92061-97-7             H350  
71. Atlikumi (naftas), hidrogenēta tvaika krekinga nafta; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 295-514-7 92062-00-5             H350  
72. Atlikumi (naftas), naftas tvaika krekinga destilācijas; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 295-517-3 92062-04-9             H350  
73. Atlikums (naftas), tvaika krekinga izkarsētās naftas produkts; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 297-905-8 93763-85-0             H350  
74. Atlikumi (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķidru šķīdinātāju Carc. 1B 302-681-2 94114-46-2             H350  
75. Atlikumi, tvaika krekings, termiskā apstrāde; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 308-733-0 98219-64-8             H350  
76. Atlikumi (naftas), vieglie naftas krekinga, aromātiskie; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

310-057-6 102110-55-4             H350

H340

 
77. Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-101-6 64742-01-4             H350  
78. Atlikuma eļļas (naftas), hidrētas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-160-8 64742-57-0             H350  
79. Atlikuma eļļas (naftas), ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-166-0 64742-62-7             H350  
80. Atlikuma eļļas (naftas), deizobutanizēšanas kolonnas produkti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-795-9 68478-16-0             H350

H340

 
81. Atlikuma eļļas (naftas), hidrētas, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-656-1 90669-74-2             H350  
82. Atlikuma eļļas (naftas), katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 294-843-3 91770-57-9             H350  
83. Atlikuma eļļas (naftas), hidrokrekinga, apstrādātas ar skābi, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-499-7 92061-86-4             H350  
84. Atlikuma eļļas (naftas); Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 298-754-0 93821-66-0             H350  
85. Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar aktīvo ogli, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 309-710-8 100684-37-5             H350  
86. Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar māliem, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 309-711-3 100684-38-6             H350  
87. Atstarojošās keramikas šķiedras: šķiedras, kas paredzētas īpašiem mērķiem, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā [mākslīgas stikla (silikāt) šķiedras ar neviendabīgu pavedienu orientāciju, kurās sārmu un sārmzemju metālu oksīdu saturs ir mazāks vai vienāds ar 18 % pēc masas] Carc. 1B             H350  
88. Attīrītās eļļas (naftas), katalītiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-064-6 64741-62-4             H350  
89. Attīrītās eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana katalītiskajā krekingā; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 269-782-0 68333-26-6             H350  
90. Augsttemperatūras akmeņogļu darva; Ogļu darva Carc. 1A 266-024-0 65996-89-6             H350  
91. Augsttemperatūras akmeņogļu darva, ar augstu cieto vielu saturu; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 273-615-7 68990-61-4             H350  
92. Augsttemperatūras akmeņogļu darva, destilācijas un glabāšanas atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 295-535-1 92062-20-9             H350  
92. Augsttemperatūras akmeņogļu darva, atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 309-726-5 100684-51-3             H350  
94. Azbests Carc. 1A 12001-28-4 [1]

132207-32-0 [2]

12172-73-5 [3]

77536-66-4 [4]

77536-68-6 [5]

77536-67-5 [6]

12001-29-5 [7]

0,1 šķ./ cm3 gaisa [7]           H350  
95. Azobenzols Carc. 1B

Muta. 2

203-102-5 103-33-3             H350

H341

 
96. Benomils (ISO); metil-1-(butilkarbamoil)
benzimidazol-2-ilkarbamāts
Muta. 1B 241-775-7 17804-35-2             H340  
97. Benz[a]antracēns Carc. 1B 200-280-6 56-55-3             H350  
98. Benz[e]acefenantralīns Carc. 1B 205-911-9 205-99-2             H350  
99. Benz[j]fluorantēns Carc. 1B 205-910-3 205-82-3             H350  
100. Benz[k]fluorantēns Carc. 1B 205-919-6 207-08-9             H350  
101. Benzidīns, 1,1’-bifenil-4,4’-diamīns, 4,4’-diaminobifenil, bifenil-4,4’-ilēndiamīns Carc. 1A 202-199-1 92-87-5             H350  
102. Benzidīna sāļi Carc. 1A 208-519-6 [1]

208-520-1 [2]

244-236-4 [3]

252-984-8 [4]

531-85-1 [1]

531-86-2 [2]

21136-70-9 [3]

36341-27-2 [4]

            H350  
103. Benzidīna azokrāsvielas, 4,4’-diarilazobifenilkrāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā Carc. 1B             H350  
104. Benzilhlorīds,

α-hlortoluols

Carc. 1B 202-853-6 100-44-7 5           H350  
105. Benzo[a]pirēns

benz[def]krezols

Carc. 1B Muta. 1B 200-028-5 50-32-8 0,00015           H340

H350

 
106. Benz[e]pirēns Carc. 1B 205-892-7 192-97-2             H350  
107. Benzīns, dabīgais; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

232-349-1 8006-61-9             H350

H340

 
108. Benzīns no tvaiku reģenerācijas sistēmām; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-025-4 68514-15-8             H340

H350

 
109. Benzīns, pirolīzes, debutanizatora gala frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-726-5 68606-10-0             H350

H340

 
110. Benzīns, tiešās destilācijas, vieglās frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-727-0 68606-11-1             H350

H340

 
111. Benzīns; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

289-220-8 86290-81-5             H350

H340

 
112. Benzīns, C5-11, ar augstu oktānskaitli stabilizētais, pārveidotais; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

297-458-9 93572-29-3             H350

H340

 
113. Benzīns, pirolīzes, hidrogenēts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

302-639-3 94114-03-1             H350

H340

 
114. Benzīns, akmeņogļu ekstrakcija ar šķīdinātāju, akmeņogļu naftas hidrokrekings Carc. 1B 302-691-7 94114-55-3             H350  
115. Benzols Carc. 1A Muta. 1B 200-753-7 71-43-2 3,25 1         H350

H340

Āda (10)
116. Benzola galvas frakcija (akmeņogļu pārstrādes produkti); Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

266-023-5 65996-88-5             H350

H340

 
117. Benzotrihlorīds Carc. 1B 202-634-5 98-07-7             H350  
118. Berilijs un berilija savienojumi Carc. 1B 231-150-7 7440-41-7 0,001           H350i  
118.1 Berilijs un neorganiskie berilija savienojumi Carc. 1B     0,0002(9)           H350i Viela var izraisīt ādas un elpceļu sensibilizāciju
119. Berilija oksīds Carc. 1B 215-133-1 1304-56-9             H350i  
120. 2,2’-bioksirāns; l,2:3,4-diepoksibutāns Carc. 1B Muta. 1B 215-979-1 1464-53-5             H350

H340

 
121. 4,4’-bi-o-toluidīns Carc. 1B 204-358-0 119-93-7             H350  
122. 4,4’-bi-o-toluidīna sāļi Carc. 1B 210-322-5 612-82-8             H350  
123. 4,4’-bis-(dimetilamino) benzofenons; Michler’s ketons Carc. 1B 202-027-5 90-94-8             H350  
124. Bis(hlormetil)ēteris (oksibis-(hlormetāns))

un hlormetilētera tehniskais produkts

Carc. 1A 208-832-8 542-88-1,
107-30-2
            H350  
125. Brūnogļu darva Carc. 1A 309-885-0 101316-83-0             H350  
126. Brūnogļu darvas skābes, C2 alkilfenolu frakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

302-662-9 94114-29-1             H350

H340

 
127. Brūnogļu darvas skābes, jēlprodukts; Jēlfenoli Carc. 1B

Muta. 1B

309-888-7 101316-86-3             H350

H340

 
128. Brūnogļu gazifikācijas darvas skābes; Jēlfenoli Carc. 1B

Muta. 1B

295-536-7 92062-22-1             H350

H340

 
129. 1,3-butadiēns; buta-1,3-diēns Carc. 1A Muta. 1B 203-450-8 106-99-0 2,2 1         H350

H340

 
130. Butāns (kas satur vairāk nekā 0,1 % butadiēna) Carc. 1A Muta. 1B 203-448-7 106-97-8 300           H350

H340

 
131. C.I. Basic Violet 3 ar ≥ 0,1 % Mihlera ketonu Carc. 1B 208-953-6 548-62-9             H350  
132. Cietie blakusprodukti, akmeņogļu darvas piķa koksēšana; Ogļu darvas cietie atlikumi Carc. 1B 295-549-8 92062-34-5             H350  
133. Cietkoksnes putekļi   2(8)             AER 3 mg/m3 līdz 2023. gada 17. janvārim
134. Cinka hromāti, ieskaitot cinka kālija hromātu Carc. 1A             H350  
135. Dabasgāzes kondensāti (naftas); Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-047-3 64741-47-5             H350

H340

 
136. Dabasgāze (naftas), neapstrādāts šķidro produktu maisījums; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-048-9 64741-48-6             H350

H340

 
137. Dabasgāzes kondensāti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

272-896-3 68919-39-1             H350

H340

 
138. Darvas bāzes, hinolīna atvasinājumi; Destilāta bāzes Carc. 1B

Muta. 1B

271-020-7 68513-87-1             H350

H340

 
139. Darvas bāzes (akmeņogļu), anilīna frakcija; Destilāta bāzes Carc. 1B

Muta. 1B

295-541-4 92062-27-6             H350

H340

 
140. Darvas bāzes (akmeņogļu), kolidīna frakcija; Destilāta bāzes Carc. 1B

Muta. 1B

295-543-5 92062-28-7             H350

H340

 
141. Darvas bāzes (akmeņogļu), pikolīna frakcija; Destilāta bāzes Carc. 1B

Muta. 1B

295-548-2 92062-33-4             H350

H340

 
142. Darvas bāzes (akmeņogļu), lutidīna frakcija; Destilāta bāzes Carc. 1B

Muta. 1B

293-766-2 91082-52-9             H350

H340

 
143. Darvas bāzes, akmeņogļu, toluidīna frakcija; Destilāta bāzes Carc. 1B

Muta. 1B

293-767-8 91082-53-0             H350

H340

 
144. Darvas eļļas, akmeņogļu; Karboleļļa Carc. 1B

Muta. 1B

266-016-7 65996-82-9             H350

H340

 
145. Darvas eļļas, brūnogļu; Vieglā eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

302-674-4 94114-40-6             H350

H340

 
146. Darvas skābes, atlikums, destilāta pirmā frakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

270-713-1 68477-23-6             H350

H340

 
147. Darvas skābes, krezilfrakcija, atlikums; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

271-418-0 68555-24-8             H350

H340

 
148. Darvas skābes, etilfenolu frakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

284-891-3 84989-03-7             H350

H340

 
149. Darvas skābes, metilfenolu frakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

284-892-9 84989-04-8             H350

H340

 
150. Darvas skābes, polialkilfenolu frakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

284-893-4 84989-05-9             H350

H340

 
151. Darvas skābes, ksilenolu frakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

284-895-5 84989-06-0             H350

H340

 
152. Darvas skābes, 3,5-ksilenolu frakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

284-896-0 84989-07-1             H350

H340

 
153. Darvas skābes, krezilfrakcija; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

295-540-9 92062-26-5             H350

H340

 
154. Darvas skābes, destilācijas atlikums; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

306-251-5 96690-55-0             H350  
155. Deggāzes; naftas gāze (Vieglo gāzu maisījums. To veido galvenokārt ūdeņradis un/vai zemas molekulmasas ogļūdeņraži) Carc. 1B Muta. 1B 270-667-2 68476-26-6             H350

H340

 
156. Deggāzes, destilātu jēlnafta, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-670-9 68476-29-9             H350

H340

 
157. Degvielas eļļa, atlikumu tiešās destilācijas gāzes eļļas ar augstu sēra saturu; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 270-674-0 68476-32-4             H350  
158. Degvielas eļļa, atlikuma; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 270-675-6 68476-33-5             H350  
159. Degvielas Nr. 6; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 271-384-7 68553-00-4             H350  
160. Destilāts (nafta), vieglie parafīni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1B 265-051-5 64741-50-0             H350  
161. Destilāts (naftas), smagie parafīni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-052-0 64741-51-1             H350  
162. Destilāts (naftas), vieglie naftēni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-053-6 64741-52-2             H350  
163. Destilāts (naftas), smagie naftēni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-054-1 64741-53-3             H350  
164. Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 265-060-4 64741-59-9             H350  
165. Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga vidējais produkts; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 265-062-5 64741-60-2             H350  
166. Destilāts (naftas), dziļais katalītiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-063-0 64741-61-3             H350  
167. Destilāts (naftas), hidrokrekinga smagais; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-077-7 64741-76-0             H350  
168. Destilāts (naftas), smagais termiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-082-4 64741-81-7             H350  
169. Destilāts (naftas), attīrīts ar šķīdinātājiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-090-8 64741-88-4             H350  
170. Destilāts (naftas), termiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 265-084-5 64741-82-8             H350  
171. Destilāti (naftas), no sēra savienojumiem atbrīvotā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-088-7 64741-86-2             H350  
172. Destilāts (naftas), attīrīts ar šķīdinātājiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-091-3 64741-89-5             H350  
173. Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrītā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-093-4 64741-91-9             H350  
174. Atlikuma eļļas (naftas), ar šķīdinātājiem attīrītas no asfaltiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-096-0 64741-95-3             H350  
175. Destilāts (naftas), apstrādāts ar šķīdinātājiem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-097-6 64741-96-4             H350  
176. Destilāts (naftas), apstrādāts ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-098-1 64741-97-5             H350  
177. Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-113-1 64742-13-8             H350  
178. Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā vieglā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-114-7 64742-14-9             H350  
179. Destilāts (naftas), smagie naftēni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-117-3 64742-18-3             H350  
180. Destilāts (naftas), vieglie naftēni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-118-9 64742-19-4             H350  
181. Destilāts (naftas), smagie parafīni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-119-4 64742-20-7             H350  
182. Destilāts (naftas), vieglie parafīni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-121-5 64742-21-8             H350  
183. Destilāts (naftas), smagie parafīni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-127-8 64742-27-4             H350  
184. Destilāts (naftas), vieglie parafīni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-128-3 64742-28-5             H350  
185. Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēta vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-130-4 64742-30-9             H350  
186. Destilāts (naftas), smagie naftēni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-135-1 64742-34-3             H350  
187. Destilāts (naftas), vieglie naftēni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa Carc. 1A 265-136-7 64742-35-4             H350  
188. Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, augsta parafīnu koncentrācija; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-137-2 64742-36-5             H350  
189. Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, neliela parafīnu koncentrācija; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-138-8 64742-37-6             H350  
190. Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-139-3 64742-38-7             H350  
191. Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar māliem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-143-5 64742-41-2             H350  
192. Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-146-1 64742-44-5             H350  
193. Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-147-7 64742-45-6             H350  
194. Destilāti (naftas), hidrētā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-148-2 64742-46-7             H350  
195. Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-155-0 64742-52-5             H350  
196. Destilāts (naftas), hidrēts, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-156-6 64742-53-6             H350  
197. Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-157-1 64742-54-7             H350  
198. Destilāts (naftas), hidrēts, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-158-7 64742-55-8             H350  
199. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-159-2 64742-56-9             H350  
200. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-167-6 64742-63-8             H350  
201. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-168-1 64742-64-9             H350  
202. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-169-7 64742-65-0             H350  
203. Destilāti (naftas), hidrodesulfurizētā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-183-3 64742-80-9             H350  
204. Destilāti (ogļu darvas), augstākie; Smagā antracēna eļļa Carc. 1B 266-026-1 65996-91-0             H350  
205. Destilāti (akmeņogļu darvas); Smagā antracēna eļļa Carc. 1B 266-027-7 65996-92-1             H350  
206. Destilāti (naftas), smagā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

267-563-4 67891-79-6             H350

H340

 
207. Destilāti (naftas), vieglā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

267-565-5 67891-80-9             H350

H340

 
208. Destilāti (akmeņogļu-naftas), aromātiskie savienojumi ar kondensētiem gredzeniem; Destilāti Carc. 1B 269-159-3 68188-48-7             H350  
209. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētais katalītiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 269-781-5 68333-25-5             H350  
210. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētā starpprodukta katalītiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 269-783-6 68333-27-7             H350  
211. Destilāts (naftas), katalītiskais krekings ar sekojošu desulfurizēšanu; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 269-784-1 68333-28-8             H350  
212. Destilāti (naftas), tiešās destilācijas vieglā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-077-5 68410-05-9             H350

H340

 
213. Destilāti (naftas), vidējie, apstrādāti ar ūdeņradi, ar vidēji augstu viršanas temperatūru; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-092-7 68410-96-8             H350

H340

 
214. Destilāti (naftas), vieglie, apstrādāti ar ūdeņradi, ar zemu viršanas temperatūru; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-093-2 68410-97-9             H350

H340

 
215. Destilāti (naftas), smagie, apstrādāti ar ūdeņradi, deizoheksanizatora galvas frakcija; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-094-8 68410-98-0             H350

H340

 
216. Destilāti (naftas), pirolīzes procesā iegūtais naftas rafināts, papildināts ar benzīna frakciju; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-344-6 68425-29-6             H350

H340

 
217. Destilāti (naftas), katalītiskā reforminga depentanizators; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-660-4 68475-79-6             H350

H340

 
218. Destilāts (naftas), vieglais naftas tvaika krekinga produkts; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 270-662-5 68475-80-9             H350  
219. Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar augstu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 270-719-4 68477-29-2             H350  
220. Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar vidēji augstu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 270-721-5 68477-30-5             H350  
221. Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar zemu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 270-722-0 68477-31-6             H350  
222. Destilāts (naftas), C3-5, bagāts ar 2-metilbutēnu-2; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-725-7 68477-34-9             H350

H340

 
223. Destilāti (naftas), C3-6, ar augstu piperilēna saturu; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-726-2 68477-35-0             H350

H340

 
224. Destilāts (naftas), naftas tvaika krekinga destilātu krekings; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 270-727-8 68477-38-3             H350  
225. Destilāts (naftas), polimerizēti naftas tvaika krekinga destilāti, C5-12 frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-735-1 68477-50-9             H350

H340

 
226. Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C5-12 frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-736-7 68477-53-2             H350

H340

 
227. Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C5-10 frakcija, kas samaisīta ar vieglās naftas tvaika krekinga C5 frakciju; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-738-8 68477-55-4             H350

H340

 
228. Destilāti (naftas), depentanizatora galvas frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B 270-771-8 68477-89-4             H350  
229. Destilāti (naftas), katalītiskā reforminga tiešās destilācijas naftas galvas frakcijas; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-008-1 68513-63-3             H350

H340

 
230. Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-631-9 68603-00-9             H350

H340

 
231. Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti, satur C5 dimērus; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-632-4 68603-01-0             H350

H340

 
232. Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti, ekstrahējamie; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-634-5 68603-03-2             H350

H340

 
233. Destilāti (naftas), vieglo tiešās destilācijas benzīnu frakcionēšanas stabilizatora galvas frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

272-931-2 68921-08-4             H350

H340

 
234. Destilāti (naftas), naftas unificētāja vieglo frakciju attvaicētājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

272-932-8 68921-09-5             H350
H340
 
235. Destilāts (naftas), naftas atlikumu vakuumdestilācija; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 273-263-4 68955-27-1             H350  
236. Destilāti (naftas), vieglais termiskais krekings, debutanizētā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

273-266-0 68955-29-3             H350

H340

 
237. Destilāts (naftas), vidēji dziļais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 274-683-0 70592-76-6             H350  
238. Destilāts (naftas), vieglais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 274-684-6 70592-77-7             H350  
239. Destilāts (naftas), vakuums; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 274-685-1 70592-78-8             H350  
240. Destilāti (akmeņogļu darva), benzola frakcija; Vieglā eļļa Carc. 1B 283-482-7 84650-02-2             H350  
241. Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas; Karboleļļa Carc. 1B

Muta. 1B

283-483-2 84650-03-3             H350

H340

 
242. Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas; Naftalīna eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

283-484-8 84650-04-4             H350

H340

 
243. Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, ar zemu naftalīna saturu; Naftalīna eļļas redestilāts Carc. 1B

Muta. 1B

284-898-1 84989-09-3             H350

H340

 
244. Destilāti (akmeņogļu darvas), galvas frakcija, nesatur fluorēnu; Mazgāšanas eļļas redestilāti Carc. 1B 284-899-7 84989-10-6             H350  
245. Destilāti (ogļu darvas), augstākie, bagāti ar fluorēnu; Mazgājamās eļļas redestilāts Carc. 1B 284-900-0 84989-11-7             H350  
246. Destilāti (akmeņogļu), koksēšanas vieglā eļļa, naftalīna frakcija; Naftalīna eļļa Carc. 1B 285-076-5 85029-51-2             H350  
247. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizēts termiskā krekinga vidējais produkts; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 285-505-6 85116-53-6             H350  
248. Destilāti (naftas), katalītiski pārveidoti, vieglie, hidrēti;
C8-12 aromātiskā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru
Carc. 1B

Muta. 1B

285-509-8 85116-58-1             H350

H340

 
249. Destilāts (ogļu darvas), smagās eļļas; Smagā antracēna eļļa Carc. 1B 292-607-4 90640-86-1             H350  
250. Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas; apstrādāšana ar skābi; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

292-609-5 90640-87-2             H350

H340

 
251. Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas, sārmainie ekstrakti; Sārmainais ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

292-610-0 90640-88-3             H350

H340

 
252. Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, sārmainie ekstrakti; Sārmainais ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

292-611-6 90640-89-4             H350

H340

 
253. Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, naftalīnu nesaturošs sārma ekstrakts; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

292-612-1 90640-90-7             H350

H340

 
254. Destilāts (naftas), kompleksi attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-613-7 90640-91-8             H350  
255. Destilāts (naftas), kompleksi attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-614-2 90640-92-9             H350  
256. Destilāti (naftas), vidējā frakcija ar augstu attīrīšanas pakāpi; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 292-615-8 90640-93-0             H350  
257. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-616-3 90640-94-1             H350  
258. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, apstrādāts ar māliem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-618-4 90640-96-3             H350  
259. Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-620-5 90640-97-4             H350  
260. Destilāti (naftas), alkēnu-alkīnu pirolīzes eļļa, kas sajaukta ar augstās temperatūras akmeņogļu darvu; indēna frakcija; Redestilāti Carc. 1B

Muta. 1B

295-292-1 91995-31-2             H350

H340

 
261. Destilāti (naftas), katalītiskais reformings, smagā aromātisko savienojumu frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 295-294-2 91995-34-5             H350  
262. Destilāti (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas; Redestilāti Carc. 1B

Muta. 1B

295-295-8 91995-35-6             H350

H340

 
263. Destilāts (naftas), attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-300-3 91995-39-0             H350  
264. Destilāts (naftas), attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-301-9 91995-40-3             H350  
265. Destilāti (naftas), karsta tvaika krekinga nafta, bagāta ar C5 savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

295-302-4 91995-41-4             H350

H340

 
266. Destilāti (akmeņogļu darvas), smagās eļļas, pirola frakcija; Smagās antracēna eļļas redestilāts Carc. 1B 295-304-5 91995-42-5             H350  
267. Destilāts (naftas), hidrokrekinga, apstrādāts ar šķīdinātājiem, attīrīts no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-306-6 91995-45-8             H350  
268. Destilāts (akmeņogļu darva), ar skābi apstrādāts naftalīna eļļas ekstrakts; Metilnaftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

295-309-2 91995-48-1             H350

H340

 
269. Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas kristalizācijas filtrāts; Naftalīna eļļas redestilāts Carc. 1B

Muta. 1B

295-310-8 91995-49-2             H350

H340

 
270. Destilāti (naftas), nafta, ko iegūst tvaika krekingā, hidrētā vieglā aromātisko savienojumu frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-311-3 91995-50-5             H350

H340

 
271. Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis, smagās eļļas; Smagā antracēna eļļa Carc. 1B 295-312-9 91995-51-6             H350  
272. Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis, pirola frakcija; Smagās antracēna eļļas redestilāts Carc. 1B 295-313-4 91995-52-7             H350  
273. Destilāti (naftas), tvaika krekinga ligroīns, attīrīts ar šķīdinātāju, vieglais, hidrēts; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-315-5 91995-53-8             H350

H340

 
274. Destilāts (naftas), apstrādāts ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-316-0 91995-54-9             H350  
275. Destilāti (naftas), starpprodukta katalītiskais krekings, termiskā destrukcija; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 295-990-6 92201-59-7             H350  
276. Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga vieglais, termiski sadalītais; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 295-991-1 92201-60-0             H350  
277. Destilāts (naftas), bagāts ar C6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

296-903-4 93165-19-6             H350

H340

 
278. Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķidro šķīdinātāju, primārā Carc. 1B

Muta. 1B

302-688-0 94114-52-0             H350

H340

 
279. Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, hidrokrekings Carc. 1B

Muta. 1B

302-689-6 94114-53-1             H350

H340

 
280. Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings Carc. 1B

Muta. 1B

302-692-2 94114-56-4             H350

H340

 
281. Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings un hidrogenēšana Carc. 1B

Muta. 1B

302-693-8 94114-57-5             H350

H340

 
282. Destilāts (naftas), hidrētais smagais, apstrādāts ar šķīdinātājiem, hidrogenēts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-588-5 94733-08-1             H350  
283. Destilāts (naftas), hidrokrekinga vieglais, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-589-0 94733-09-2             H350  
284. Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcija, polimerizācija, destilācijas vieglās frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

305-750-5 95009-23-7             H350

H340

 
285. Destilāts (naftas), vieglais hidrokrekinga, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-010-7 97488-73-8             H350  
286. Destilāts (naftas), hidrogenētais smagais, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-011-2 97488-74-9             H350  
287. Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vieglā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 309-667-5 100683-97-4             H350  
288. Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 309-668-0 100683-98-5             H350  
289. Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 309-669-6 100683-99-6             H350  
290. Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis; Smagā antracēna eļļa Carc. 1B 309-855-7 101316-49-8             H350  
291. Destilāts (naftas), C7-9, bagāts ar C8, hidrodesulfurizēts, atbrīvots no aromātiskajiem savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

309-862-5 101316-56-7             H350

H340

 
292. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētā visa diapazona vidējā frakcija; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 309-863-0 101316-57-8             H350  
293. Destilāts (naftas), hidrodesulfurizēts vidējas koksēšanas; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 309-865-1 101316-59-0             H350  
294. Destilāts (naftas), tvaika krekinga smagais; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 309-939-3 101631-14-5             H350  
295. Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas, neitrālā frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-971-8 101794-90-5             H350

H340

 
296. Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, indola-metilnaftalīna frakcija; Metilnaftalīna eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

309-972-3 101794-91-6             H350

H340

 
297. Destilāti (akmeņogļu darva), benzola frakcija, bagātināta ar benzolu, toluolu un ksilolu; Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-984-9 101896-26-8             H350

H340

 
298. Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, metilnaftalīna frakcija; Metilnaftalīna eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

309-985-4 101896-27-9             H350

H340

 
299. Destilāts (akmeņogļu darva), benzola frakcija, destilācijas atlikumi; Mazgāšanas eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

310-165-3 121620-46-0             H350

H340

 
300. 2,4-diaminoanizola sulfāts Carc. 1B

Muta. 2

254-323-9 39156-41-7             H350

H341

 
301. 2,4-diaminoanizols;

4-metoksi-m-fenilēndiamīns

Carc. 1B

Muta. 2

210-406-1 615-05-4             H350

H341

 
302. 4,4’-diaminodifenilmetāns, 4,4’-metilēndianilīns Carc. 1B

Muta. 2

202-974-4 101-77-9 0,08           H350

H341

Āda(10)
302.1 4,4’-metilēna bis (2-hloranilīns) Carc. 1B 202-918-9 101-14-4 0,01           H350 Āda(10)
303. Diaminotoluols, tehniskais produkts - [2] un [3] maisījums, metilfenilēndiamīns [1], 4-metil-m-fenilēndiamīns [2], 2-metil-m-fenilēndiamīns Carc. 1B

Muta. 2

246-910-3 25376-45-8             H350

H341

 
304. o-dianizidīna azokrāsvielas, 4,4’-diarilazo-3,3’-dimetoksibifenilkrāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā Carc. 1B             H350  
305. Diarsēna trioksīds, arsēna trioksīds Carc. 1A 215-481-4 1327-53-3             H350  
306. Diarsēna pentoksīds, arsēna pentoksīds Carc. 1A 215-116-9 1303-28-2             H350  
307. Diazometāns Carc. 1B 206-382-7 334-88-3             H350  
308. Dibenz[a,h]antracēns Carc. 1B 200-181-8 53-70-3             H350  
309. (Svītrots ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 109)
310. 1,2-dibrom-3-hlorpropāns Carc. 1B Muta. 1B 202-479-3 96-12-8             H350

H340

 
311. 2,3-dibrompropanols-1,

2,3-dibrom-1-propanols

Carc. 1B 202-480-9 96-13-9             H350  
312. Dietilsulfāts Carc. 1B

Muta. 1B

200-589-6 64-67-5             H350

H340

 
313. 3,3’-dihlorbenzidīns Carc. 1B 202-109-0 91-94-1             H350  
314. 3,3’-dihlorbenzidīna sāļi; 3,3’-dihlorbifenil-4,4’-ilēndiamīna sāļi Carc. 1B 210-323-0 [1]

265-293-1 [2]

277-822-3 [3]

612-83-9 [1]

64969-34-2 [2]

74332-73-3 [3]

            H350  
315. 1,4-dihlorbut-2-ēns Carc. 1B 212-121-8 764-41-0             H350  
316. 2,2’-dihlor-4,4’-metilēndianilīns Carc. 1B 202-918-9 101-14-4             H350  
317. 2,2’-dihlor-4,4’-metilēndianilīna sāļi; 4,4’-metilēnbis-(2-hloranilīns) sāļi Carc. 1B             H350  
318. 1,3-dihlorpropanols-2 Carc. 1B 202-491-9 96-23-1             H350  
319. Dihroma trihromāts, hroma (III) hromāts, hroma hromāts Carc. 1B 246-356-2 24613-89-6             H350  
320. 3,3’-dimetilbenzidīna sāļi Carc. 1B 265-294-7 64969-36-4             H350  
321. 1,1-dimetilhidrazīns, N,N-dimetilhidrazīns Carc. 1B 200-316-0 57-14-7             H350  
322. 1,2-Dimetilhidrazīns, N,N’-dimetilhidrazīns Carc. 1B 540-73-8             H350  
323. Dimetilkarbamilhlorīds

Dimetilkarbamoilhlorīds

Carc. 1B 201-208-6 79-44-7             H350  
324. Dimetilsulfāts Carc. 1B

Muta. 2

201-058-1 77-78-1 0,1           H350

H341

 
325. Dimetilsulfamoilhlorīds Carc. 1B 236-412-4 13360-57-1             H350  
326. 3,3’-dimetoksibenzidīns Carc. 1B 204-355-4 119-90-4             H350  
327. 3,3’-dimetoksibenzidīna sāļi Carc. 1B             H350  
328. Diniķeļa trioksīds Carc. 1A 215-217-8 1314-06-3             H350i  
329. 2,4-dinitrotoluols, tehniskās tīrības pakāpes dinitrotoluols [1], dinitrotoluols [2] Carc. 1B

Muta. 2

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

1           H350

H341

 
330. 2,3-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-013-5 602-01-7             H350

H341

 
331. 2,6-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-106-0 606-20-2 1           H350

H341

 
332. 3,4-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-222-1 610-39-9 1           H350

H341

 
333. 3,5-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-566-2 618-85-9             H350

H341

 
334. 2,5-dinitrotoluols Carc. 1B

Muta. 2

210-581-4 619-15-8             H350

H341

 
335. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), vieglās eļļas bāziskā frakcija, destilāta galvas frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

292-625-2 90641-02-4             H350

H340

 
336. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), bāziskā vieglā eļļa, indola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar vidēji augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

292-626-8 90641-03-5             H350 H340  
337. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogļu), ar sārmiem un skābēm apstrādātā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-323-9 91995-61-8             H350

H340

 
338. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), skābā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

298-725-2 93821-38-6             H350

H340

 
339. Ekstrakcijas atlikums (akmeņogļu darva), ar skābi un sārmu apstrādātā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-868-8 101316-63-6             H350

H340

 
340. Ekstrakcijas eļļas (akmeņogļu), vieglā eļļa; Skābes ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

292-622-6 90640-99-6             H350

H340

 
341. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), darvas eļļas, apstrāde ar sārmu; Karboleļļas ekstrakta atlikumi Carc. 1B

Muta. 1B

266-021-4 65996-87-4             H350

H340

 
342. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), sārmainā darvas eļļa, naftalīna destilācijas atlikumi; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

277-567-8 73665-18-6             H350

H340

 
343. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), vieglā eļļa, apstrāde ar skābi un sārmu; Karboleļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

292-624-7 90641-01-3             H350

H340

 
344. Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta pārdestilēta naftalīna eļļa; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

292-627-3 90641-04-6             H350

H340

 
345. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), sārmainās darvas eļļas apstrāde ar oglekļa dioksīdu, apstrāde ar kaļķiem; Jēlfenoli Carc. 1B

Muta. 1B

292-629-4 90641-06-8             H350

H340

 
346. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), brūnie; Ogļu darvas ekstrakts Carc. 1B 294-285-0 91697-23-3             H350  
347. Ekstrakta atlikums (akmeņogles), ar sārmu un skābi apstrādātā vieglā eļļa, indola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar vidēji augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-867-2 101316-62-5             H350

H340

 
348. Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa; Naftalīneļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

310-166-9 121620-47-1             H350

H340

 
349. Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa, ar zemu naftalīna saturu; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

310-167-4 121620-48-2             H350

H340

 
350. Ekstrakta atliekas (akmeņogļu), kreozota eļļas skābju, mazgāšanas eļļu ekstrakta atliekas Carc. 1B 310-189-4 122384-77-4             H350  
351. Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), zemtemperatūras bāziskās ogļu darvas Carc. 1B

Muta. 1B

310-191-5 122384-78-5             H350

H340

 
352. Ekstraktu eļļas (akmeņogļu), darvas bāzes; Skābes ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

266-020-9 65996-86-3             H350

H340

 
353. Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), darvas bāzes, kolidīna frakcija; Destilāta bāzes Carc. 1B

Muta. 1B

273-077-3 68937-63-3             H350

H340

 
354. Ekstraktu eļļas (akmeņogļu), naftalīna eļļas; Skābes ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

292-623-1 90641-00-2             H350

H340

 
355. Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļa, redestilāts; Redestilāti Carc. 1B

Muta. 1B

295-329-1 91995-66-3             H350

H340

 
356. Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas; Redestilāti Carc. 1B

Muta. 1B

310-170-0 122070-79-5             H350

H340

 
357. Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas, destilācijas atlikumi; Redestilāti Carc. 1B

Muta. 1B

310-171-6 122070-80-8             H350

H340

 
358. Ekstrakti (naftas) vieglie, naftēnu destilāta šķīdinātājs Carc. 1B 265-102-1 64742-03-6             H350  
359. Ekstrakti (naftas) smagie, parafīnu destilāta šķīdinātājs Carc. 1B 265-103-7 64742-04-7             H350  
360. Ekstrakti (naftas) vieglie, parafīnu destilāta šķīdinātājs Carc. 1B 265-104-2 64742-05-8             H350  
361. Ekstrakti (naftas) smagie, naftēnu destilāta šķīdinātājs Carc. 1B 265-111-0 64742-11-6             H350  
362. Ekstrakti, sārmainā ogļu darvas eļļa; Sārmainais ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

266-017-2 65996-83-0             H350

H340

 
363. Ekstrakts (naftas), apstrādāts ar aukstu skābi, C4-6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-741-4 68477-61-2             H350

H340

 
364. Ekstrakti (naftas), smagais naftēnu destilāta šķīdinātājs, aromātisko savienojumu koncentrāts;

Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 272-175-3 68783-00-6             H350  
365. Ekstrakti (naftas), šķīdinātāju rafinēts smagi parafīnais destilāta šķīdinātājs; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 272-180-0 68783-04-0             H350  
366. Ekstrakti (naftas), smagi parafīnie destilāti, attīrīti ar šķīdinātājiem no asfaltiem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 272-342-0 68814-89-1             H350  
367. Ekstrakti (naftas), smagi naftēnais destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 292-631-5 90641-07-9             H350  
368. Ekstrakti (naftas), smagi parafīnais destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 292-632-0 90641-08-0             H350  
369. Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 292-633-6 90641-09-1             H350  
370. Ekstrakti (naftas), katalītiskā reforminga vieglās naftas šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

295-331-2 91995-68-5             H350

H340

 
371. Ekstrakti (naftas), hidrētais viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 295-335-4 91995-73-2             H350  
372. Ekstrakti (naftas), viegli naftēnais destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 295-338-0 91995-75-4             H350  
373. Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs, apstrādāti ar skābi; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 295-339-6 91995-76-5             H350  
374. Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 295-340-1 91995-77-6             H350  
375. Ekstrakti (naftas) vieglie, vakuuma gāzeļļas šķīdinātājs Carc. 1B 295-341-7 91995-78-7             H350  
376. Ekstrakti (naftas), vieglais vakuumgāzes eļļas šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 295-342-2 91995-79-8             H350  
377. Ekstrakti (naftas), smagi parafīnā destilāta šķīdinātājs, apstrādāti ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 296-437-1 92704-08-0             H350  
378. Ekstrakti (naftas), smagi naftēnā destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 297-827-4 93763-10-1             H350  
379. Ekstrakti (naftas), vaskiem atmazgātais smagais parafīna destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēts;

Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais)

Carc. 1B 297-829-5 93763-11-2             H350  
380. Ekstrakti (naftas), smagās naftas šķīdinātāji, apstrādāti ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

308-261-5 97926-43-7             H350

H340

 
381. Ekstrakti (naftas), vieglais parafīna destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar aktīvo ogli; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 309-672-2 100684-02-4             H350  
382. Ekstrakti (naftas), vieglais parafīna destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 309-673-8 100684-03-5             H350  
383. Ekstrakti (naftas), vieglais vakuums, gāzes eļļas šķīdinātājs, apstrādāti ar aktīvo ogli; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 309-674-3 100684-04-6             H350  
384. Ekstrakti (naftas), vieglais vakuums, gāzes eļļas šķīdinātājs, apstrādāti ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) Carc. 1B 309-675-9 100684-05-7             H350  
385. Epihlorhidrīns
(1-hlor-2,3-epoksipropāns)
Carc. 1B 203-439-8 106-89-8 1,9           H350 Āda(10)
386. R-2,3-epoksi-1-propanols Carc. 1B

Muta. 2

404-660-4 57044-25-4             H350

H341

 
387. Erionīts Carc. 1A 12510-42-8             H350  
388. Etilēna dibromīds Carc. 1B 203-444-5 106-93-4 0,8 0,1         H350 Āda(10)
389. Etilēndihlorīds Carc. 1B 203-458-1 107-06-2 8,2 2         H350 Āda(10)
390. Etilēnimīns; aziridīns Carc. 1B Muta. 1B 205-793-9 151-56-4 0,02           H350

H340

 
391. Etilēnoksīds; oksirāns Carc. 1B Muta. 1B 200-849-9 75-21-8 1 0,55         H350

H340

Āda(10)
392. Fenantrēns, destilācijas atlikums; Smagās antracēna eļļas redestilāts Carc. 1B 310-169-5 122070-78-4             H350  
393. Fenilglicidilēteris, 2,3-epoksipropilfenilēteris, 1,2-epoksi-3-fenoksipropāns Carc. 1B

Muta. 2

204-557-2 122-60-1             H350

H341

 
394. Fenilhidrazīns Carc. 1B

Muta. 2

202-873-5 100-63-0             H350

H341

 
395. Fenilhidrazīna hidrohlorīds Carc. 1B

Muta. 2

248-259-0 27140-08-5             H350

H341

 
396. Fenilhidrazīnija hlorīds Carc. 1B

Muta. 2

200-444-7 59-88-1             H350

H341

 
397. Fenilhidrazīnija sulfāts (2:1) Carc. 1B

Muta. 2

257-622-2 52033-74-6             H350

H341

 
398. Fenoli, amonija hidroksīda ekstrakts; Sārmainais ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

284-881-9 84988-93-2             H350

H340

 
399. Fenoli, C9-11; Destilētie fenoli Carc. 1B

Muta. 1B

293-435-2 91079-47-9             H350

H340

 
399.1 Formaldehīds Carc. 1B 200-001-8 50-00-0 0,37 0,3   0,74 0,6   H350 Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju
400. Furāns Carc. 1B

Muta. 2

203-727-3 110-00-9 0,5           H350

H341

 
401. Fūta eļļa (naftas); Fūta eļļa Carc. 1B 265-171-8 64742-67-2             H350  
402. Fūta eļļa (naftas), hidrētā; Fūta eļļa Carc. 1B 295-394-6 92045-12-0             H350  
403. Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar skābi; Fūta eļļa Carc. 1B 300-225-7 93924-31-3             H350  
404. Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar māliem; Fūta eļļa Carc. 1B 300-226-2 93924-32-4             H350  
405. Fūta eļļa (naftas), apstrāde ar ogli; Fūta eļļa Carc. 1B 308-126-0 97862-76-5             H350  
406. Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar silīcijskābi; Fūta eļļa Carc. 1B 308-127-6 97862-77-6             H350  
407. Gāzes eļļas (naftas), dziļais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-058-3 64741-57-7             H350  
408. Gāzes eļļas (naftas), attīrītas ar šķīdinātājiem; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-092-9 64741-90-8             H350  
409. Gāzes eļļas (naftas), apstrādātas ar skābi; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-112-6 64742-12-7             H350  
410. Gāzes eļļas (naftas), ķīmiski neitralizētas; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-129-9 64742-29-6             H350  
411. Gāzes eļļas (naftas), hidrēšana pazeminātā spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-162-9 64742-59-2             H350  
412. Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizētās; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 265-182-8 64742-79-6             H350  
413. Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana dziļā vakuumā; Smagais šķidrais kurināmais Carc. 1B 265-189-6 64742-86-5             H350  
414. Gāzes eļļas (naftas), destilācija atmosfēras spiedienā; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 272-184-2 68783-08-4             H350  
415. Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana, destilācija dziļā vakuumā; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 285-555-9 85117-03-9             H350  
416. Gāzes (naftas), C3-4; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 268-629-5 68131-75-9             H350

H340

 
417. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga destilāta un katalītiskā krekinga ligroīna frakcionēšanas absorbera, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-617-2 68307-98-2             H350

H340

 
418. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskās polimerizācijas ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-618-8 68307-99-3             H350

H340

 
419. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-619- 3 68308-00-9             H350

H340

 
420. Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas kolonnas, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-620-9 68308-01-0             H350

H340

 
421.  Gāzes atlikums (naftas), gāzeļļas katalītiskā krekinga absorbera, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-623-5 68308-03-2             H350

H340

 
422. Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas, naftas gāze Muta. 1B Carc. 1A 269-624-0 68308-04-3             H350

H340

 
423. Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas deetanizatora, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-625-6 68308-05-4             H350

H340

 
424. Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta destilāta un hidrodesulfurēta ligroīna frakcionēšanas iekārtas, nesatur skābes, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-626-1 68308-06-5             H350 H340  
425. Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurētas vakuuma gāzeļļas kolonnas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-627-7 68308-07-6             H350

H340

 
426. Gāzes atlikums (naftas), izomerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-628-2 68308-08-7             H350

H340

 
427. Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-629-8 68308-09-8             H350

H340

 
428. Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas destilāta hidrodesulfurēšanas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-630-3 68308-10-1             H350

H340

 
429.  Gāzes atlikums (naftas), propāna-propilēna alkilēšanas padeves sagatavošanas deetanizatora, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-631-9 68308-11-2             H350

H340

 
430.  Gāzes atlikums (naftas), vakuuma gāzeļļas hidrodesulfurēšanas iekārtas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 269-632-4 68308-12-3             H350

H340

 
431. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-071-2 68409-99-4             H350

H340

 
432. Gāzes (naftas), amīnu sistēmas padeves, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-746-1 68477-65-6             H350

H340

 
433. Gāzes (naftas), benzola agregāta hidrogēndesulfurēšanas iekārtas, izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-747-7 68477-66-7             H350

H340

 
434.  Gāzes (naftas), benzola agregāta recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-748-2 68477-67-8             H350

H340

 
435. Gāzes (naftas), jauktas eļļas, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-749-8 68477-68-9             H350

H340

 
436. Gāzes (naftas), butāna kolonnas augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-750-3 68477-69-0             H350

H340

 
437. Gāzes (naftas), C2-3; naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-751-9 68477-70-3             H350

H340

 
438. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga gāzeļļas depropanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C4, nesatur skābes, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-752-4 68477-71-4             H350

H340

 
439. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna debutanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C3-5, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-754-5 68477-72-5             H350

H340

 
440. Gāzes (naftas), ligroīna katalītiskā krekinga depropanizatora augšējā frakcija, satur daudz C3, nesatur skābes, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-755-0 68477-73-6             H350

H340

 
441. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-756-6 68477-74-7             H350

H340

 
442. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, satur daudz C1-5, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-757-1 68477-75-8             H350

H340

 
443. Gāzes (naftas), katalītiski polimerizēta ligroīna stabilizatora augšējā frakcija, satur daudz C2-4, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-758-7 68477-76-9             H350

H340

 
444. Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-759-2 68477-77-0             H350

H340

 
445. Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga, satur daudz C1-4, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-760-8 68477-79-2             H350

H340

 
446. Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-761-3 68477-80-5             H350

H340

 
447. Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-762-9 68477-81-6             H350

H340

 
448. Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-763-4 68477-82-7             H350

H340

 
449. Gāzes (naftas), C3-5, olefīnu–parafīnu alkilēšanas padeves, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-765-5 68477-83-8             H350

H340

 
450. Gāzes (naftas), C2 atteces plūsmas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-766-0 68477-84-9             H350

H340

 
451. Gāzes (naftas), ar lielu C4 saturu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-767-6 68477-85-0             H350

H340

 
452. Gāzes (naftas), deetanizatora augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-768-1 68477-86-1             H350

H340

 
453. Gāzes (naftas), deizobutanizatora kolonnas augšējās frakcijas, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-769-7 68477-87-2             H350

H340

 
454. Gāzes (naftas), depropanizatora, sausas, ar lielu propēna saturu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-772-3 68477-90-7             H350

H340

 
455. Gāzes (naftas), depropanizatora augšējās frakcijas, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-773-9 68477-91-8             H350

H340

 
456. Gāzes (naftas), sausas, skābas, izvadāmas no gāzu koncentrēšanas iekārtas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-774-4 68477-92-9             H350

H340

 
457. Gāzes (naftas), gāzu koncentrēšanas resorbera destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-776-5 68477-93-0             H350

H340

 
458. Gāzes (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas depropanizatora augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-777-0 68477-94-1             H350

H340

 
459. Gāzes (naftas), Girbatola iekārtas padeves, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-778-6 68477-95-2             H350

H340

 
460. Gāzes (naftas), ūdeņraža absorbera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-779-1 68477-96-3             H350

H340

 
461. Gāzes (naftas), ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-780-7 68477-97-4             H350

H340

 
462. Gāzes (naftas), no pārstrādātas jauktas eļļas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-781-2 68477-98-5             H350

H340

 
463. Gāzes (naftas), izomerizētas, naftas frakcionēšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-782-8 68477-99-6             H350

H340

 
464. Gāzes (naftas), recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-783-3 68478-00-2             H350

H340

 
465. Gāzes (naftas) riforminga iekārtai sagatavotas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-784-9 68478-01-3             H350

H340

 
466. Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-785-4 68478-02-4             H350

H340

 
467. Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un metāna saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-787-5 68478-03-5             H350

H340

 
468. Gāzes (naftas), riforminga attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas sastāvs ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-788-0 68478-04-6             H350

H340

 
469. Gāzes (naftas), termiskā krekinga destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-789-6 68478-05-7             H350

H340

 
470. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga dzidrinātas eļļas un termiskā krekinga vakuuma atlieku frakcionēšanas atteces, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-802-5 68478-21-7             H350

H340

 
471. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna stabilizācijas absorbera, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-803-0 68478-22-8             H350

H340

 
472. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas, katalītiskā riforminga iekārtas un hidrodesulfuratora apvienotas frakcionēšanas iekārtas, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-804-6 68478-24-0             H350

H340

 
473. Gāze (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas atkārtotas frakcionēšanas absorbera, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-805-1 68478-25-1             H350

H340

 
474. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizatora, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-806-7 68478-26-2             H350

H340

 
475. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna atdalītāja pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-807-2 68478-27-3             H350

H340

 
476. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizētāja, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-808-8 68478-28-4             H350

H340

 
477. Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas separatora, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-809-3 68478-29-5             H350

H340

 
478. Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta tiešās destilācijas ligroīna separatora, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-810-9 68478-30-8             H350

H340

 
479. Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes iekārtas jauktās plūsmas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-813-5 68478-32-0             H350

H340

 
480. Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes reģenerācijas iekārtas, ar lielu C1-2 saturu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-814-0 68478-33-1             H350

H340

 
481. Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga vakuuma atlikumi, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-815-6 68478-34-2             H350

H340

 
482. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 270-999-8 68513-14-4             H350

H340

 
483. Gāzes (naftas), visa diapazona tiešās destilācijas ligroīna, deheksanizatora izvadāmā naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-000-8 68513-15-5             H350

H340

 
484. Gāzes (naftas), hidrokrekinga depropanizatora izvadāmās, ar lielu ogļūdeņražu saturu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-001-3 68513-16-6             H350

H340

 
485. Gāzes (naftas), vieglā tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-002-9 68513-17-7             H350

H340

 
486. Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta augstspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-003-4 68513-18-8             H350

H340

 
487. Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta zemspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-005-5 68513-19-9             H350

H340

 
488. Gāzes (naftas), naftas pārstrādes uzņēmuma gāzes destilēšanas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-258-1 68527-15-1             H350

H340

 
489. Gāzes eļļas (naftas), tvaika krekinga; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 271-260-2 68527-18-4             H350  
490. Gāzes (naftas), benzola attīrīšanas ar ūdeņradi depentanizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-623-5 68602-82-4             H350

H340

 
491. Gāzes (naftas), C1-5, šķidras, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-624-0 68602-83-5             H350

H340

 
492. Gāzes (naftas), sekundārā absorbera izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-625-6 68602-84-6             H350

H340

 
493. Gāzes (naftas), alkilēšanas padeves, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-737-5 68606-27-9             H350

H340

 
494. Gāzes (naftas), depropanizatora kuba atlieku frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 271-742-2 68606-34-8             H350

H340

 
495. Gāzes (naftas), hidrokrekinga zemspiediena separatora, rafinēšanas iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-182-1 68783-06-2             H350

H340

 
496. Gāzes (naftas), pārstrādes uzņēmumu maisījums, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-183-7 68783-07-3             H350

H340

 
497. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-203-4 68783-64-2             H350

H340

 
498. Gāzes (naftas), C2-4, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-205-5 68783-65-3             H350

H340

 
499. Gāzes (naftas), pārstrādes; pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-338-9 68814-67-5             H350 H340  
500. Gāzes (naftas), platforminga iekārtas produktu separatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-343-6 68814-90-4

 

            H350

H340

 
501. Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas depentanizatora stabilizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-775-5 68911-58-0             H350

H340

 
502. Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas straujas iztvaicēšanas kameras, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-776-0 68911-59-1             H350

H340

 
503. Gāzes (naftas), jēlnaftas frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-871-7 68918-99-0             H350

H340

 
504. Gāzes (naftas), deheksanizatora izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-872-2 68919-00-6             H350

H340

 
505. Gāzes (naftas), destilāta unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-873-8 68919-01-7             H350

H340

 
506. Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas augšējās frakcijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-874-3 68919-02-8             H350

H340

 
507. Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas skrubera otrā absorbera izlaižamās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-875-9 68919-03-9             H350

H340

 
508. Gāzes (naftas), smagā destilāta apstrādes ar ūdeņradi desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-876-4 68919-04-0             H350

H340

 
509. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas vieglā ligroīna frakcionēšanas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-878-5 68919-05-1             H350

H340

 
510. Gāzes (naftas), ligroīna unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-879-0 68919-06-2             H350

H340

 
511. Gāzes (naftas), platforminga iekārtas stabilizatora izlaižamās, vieglās frakcijas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-880-6 68919-07-3             H350

H340

 
512. Gāzes (naftas), pirmsiztvaicēšanas kolonnas izvadāmās, pirmapstrādes destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-881-1 68919-08-4             H350

H340

 
513. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-882-7 68919-09-5             H350

H340

 
514. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-883-2 68919-10-8             H350

H340

 
515. Gāzes (naftas), darvas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-884-8 68919-11-9             H350

H340

 
516. Gāzes (naftas), unifainera kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-885-3 68919-12-0             H350

H340

 
517. Gāzes (naftas), virstošās fāzes katalītiskā krekinga iekārtas sadalītāja augšējās frakcijas, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 272-893-7 68919-20-0             H350

H340

 
518. Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna debutanizatora, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

273-169-3 68952-76-1             H350

H340

 
519. Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga destilāta un ligroīna stabilizatora, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 273-170-9 68952-77-2             H350

H340

 
520. Gāzes atlikums (naftas), katalītiski desulfurēta ligroīna atdalītāja, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 273-173-5 68952-79-4             H350

H340

 
521. Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurēšanas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 273-174-0 68952-80-7             H350

H340

 
522. Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga destilāta, gāzeļļas un ligroīna absorbera, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 273-175-6 68952-81-8             H350

H340

 
523. Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga ogļūdeņražu frakcionēšanas stabilizatora, naftas koksēšanas, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 273-176-1 68952-82-9             H350

H340

 
524. Gāzes (naftas), vieglā tvaika krekinga, konc. butadiēna, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 273-265-5 68955-28-2             H350

H340

 
525. Gāzes (naftas), porainā absorbera izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas un gāzeļļas desulfurēšanas virsējās daļas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 273-269-7 68955-33-9             H350

H340

 
526. Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 273-270-2 68955-34-0             H350

H340

 
527. Gāzes (naftas), jēlnaftas destilācijas un katalītiskā krekinga, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 273-563-5 68989-88-8             H350

H340

 
528. Gāzes (naftas), gāzes eļļas dietanolamīna skrubera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B . 295-397-2 92045-15-3             H350

H340

 
529. Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas efluenta, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 295-398-8 92045-16-4             H350

H340

 
530. Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas tīrīšanas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 295-399-3 92045-17-5             H350

H340

 
531. Gāzes (naftas), hidrogenēšanas iekārtas efluenta straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 295-400-7 92045-18-6             H350

H340

 
532. Gāzes (naftas), ligroīna tvaika krekinga augstas temperatūras atliekas, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 295-401-2 92045-19-7             H350

H340

 
533. Gāzes (naftas), atlieku viskozitātes samazināšanas krāsns izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze Carc. 1A Muta. 1B 295-402-8 92045-20-0             H350

H340

 
534. Gāzes (naftas), tvaika krekinga, ar lielu C3 saturu, naftas gāze Carc. 1A Muta. 1B 295-404-9 92045-22-2             H350

H340

 
535. Gāzes eļļas (naftas), termiskā krekinga, hidrodesulfurizētas; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 295-411-7 92045-29-9             H350  
536. Gāzes eļļas, parafīnus saturošas; Gāzes eļļa (nestandarta) Carc. 1B 300-227-8 93924-33-5             H350  
537. Gāzes eļļas (naftas), viegla vakuuma, termiskā krekinga, hidrodesulfurizētas; Krekinga gāzes eļļa Carc. 1B 308-278-8 97926-59-5             H350  
538. Glicidols, 2,3-epoksipropanols-1, oksirānmetanols Carc. 1B

Muta. 2

209-128-3 556-52-5             H350

H341

 
539. Heksahlorbenzols Carc. 1B 204-273-9 118-74-1 0,9           H350  
540. Heksametilfosfor-triamīds, heksametilfosforamīds Carc. 1B Muta. 1B 211-653-8 680-31-9             H350

H340

 
541. Hidrazīns Carc. 1B 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01         H350 Āda(10)
542. Hidrazīna sāļi Carc. 1B             H350  
543. Hidrazīna bis-(3-karboksi-4-hidroksibenzolsulfonāts) Carc. 1B 405-030-1             H350  
544. Hidrazobenzols, 1,2-difenilhidrazīns Carc. 1B 204-563-5 122-66-7             H350  
545. Hidrētas gāzes eļļas; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 308-128-1 97862-78-7             H350  
546. 6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridīnkarbonitrils Carc. 1B 400-340-3 85136-74-9             H350  
547. N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamīda; N-[2,3-bis-(2metilakriloilaminometoksi) propoksimetil]-2-metilakrilamīda; metakrilamīda; 2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil)-akrilamīda; N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamīda maisījums Carc. 1B

Muta. 2

412-790-8             H350

H341

 
548. (6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis-[(amino-1-metiletil)amonija] formiāts Carc. 1B 402-060-7 108225-03-2             H350  
549. 4-hloranilīns Carc. 1B 203-401-0 106-47-8             H350  
550. Hlordimetilēteris Carc. 1A 203-480-1 107-30-2             H350  
551. 4-Hloro-orto-toluidīns Carc. 1B

Muta. 2

202-441-6 95-69-2             H350

H341

 
552. Hloroprēns,

2-hlorbuta-1,3-diēns

Carc. 1B 204-818-0 126-99-8             H350  
553. 4-hlor-o-toluidina hidrohlorīds Carc. 1B

Muta. 2

221-627-8 3165-93-3             H350

H341

 
554. Hrizēns Carc. 1B

Muta. 2

205-923-4 218-01-9             H350

H341

 
555. Hroma VI savienojumi Carc. 1B     0,005           H350i AER 0,010 mg/m3 līdz 2025. gada 17. janvārim. AER 0,025 mg/m3 metināšanas vai plazmas griešanas procesiem vai līdzīgiem darba procesiem, kas rada tvaikus, līdz 2025. gada 17. janvārim
556. Hroma (VI) trioksīds Carc. 1A Muta. 1B 215-607-8 1333-82-0 0,001           H350

H340

 
557. Hromildihlorīds, hroma oksihlorīds Carc. 1B

Muta. 1B

239-056-8 14977-61-8             H350i

H340

 
558. 4,4’-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidēnmetilēn)dianilīna hidrohlorīds, C.I. Basic Red 9 Carc. 1B 209-321-2 569-61-9             H350  
559. Izobutāns (kas satur vairāk nekā 0,1 % butadiēna) Carc. 1A Muta. 1B 200-857-2 75-28-5             H350
H340
 
560. Izobutilnitrīts Carc. 1B

Muta. 2

208-819-7 542-56-3             H350

H341

 
561. Izoprēns, 2-metilbutadiēns-1,3 Carc. 1B

Muta. 2

201-143-3 78-79-5 40           H350

H341

 
562. Kadmijs (piroforais, nepiroforais) Carc. 1B

Muta. 2

231-152-8 7440-43-9 0,01           H350

H341

 
563. Kadmija fluorīds Carc. 1B Muta. 1B 232-222-0 7790-79-6             H350

H340

 
564. Kadmija hlorīds Carc. 1B Muta. 1B 233-296-7 10108-64-2             H350

H340

 
565. Kadmija oksīds (nepiroforais) Carc. 1B

Muta. 2

215-146-2 1306-19-0             H350

H341

 
565.1 Kadmijs un tā neorganiskie savienojumi Carc. 1B     0,001(9), (11)              
566. Kadmija sulfāts Carc. 1B Muta. 1B 233-331-6 10124-36-4             H350

H340

 
567. Kadmija sulfīds Carc. 1B

Muta. 2

215-147-8 1306-23-6             H350

H341

 
568. Kalcija hromāts Carc. 1B 237-366-8 13765-19-0             H350  
569. Kaptafols (ISO), 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetrahloretiltio) ftalimīds Carc. 1B 219-363-3 2425-06-1             H350  
570. Karbadokss Carc. 1B 229-879-0 6804-07-5             H350  
571. Kālija bromāts Carc. 1B 231-829-8 7758-01-2             H350  
572. Kālija dihromāts Carc. 1B Muta. 1B 231-906-6 7778-50-9             H350

H340

 
573. Kālija hromāts Carc. 1B Muta. 1B 232-140-5 7789-00-6             H350i H340  
574. Kobalta dihlorīds Carc. 1B .

Muta. 2

231-589-4 7646-79-9             H350i

H341

 
575. Kobalta sulfāts Carc. 1B

Muta. 2

233-334-2 10124-43-3             H350i

H341

 
576. Krāsviela C.I. Direct Black 38 Carc. 1B 217-710-3 1937-37-7             H350  
577. Krāsviela C.I. Direct Blue 6 Carc. 1B 220-012-1 2602-46-2             H350  
578. Krāsviela CI Direct Brown 95 Carc. 1B 240-221-1 16071-86-6             H350  
579. Krāsviela C.I. Direct Red 28, Kongo sarkanais Carc. 1B 209-358-4 573-58-0             H350  
580. Krezolu saturošas darvas skābes, nātrija sāļi, sārmainais šķīdums; Sārmainais ekstrakts Carc. 1B

Muta. 1B

272-361-4 68815-21-4             H350

H340

 
581. Kreozots Carc. 1B 232-287-5 8001-58-9             H350  
582. Kreozota eļļa Carc. 1B 263-047-8 61789-28-4             H350  
583. Kreozota eļļa, destilāts ar augstu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa Carc. 1B 274-565-9 70321-79-8             H350  
584. Kreozota eļļa, destilāts ar zemu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa Carc. 1B 274-566-4 70321-80-1             H350  
585. Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, mazgāšanas eļļa Carc. 1B 292-605-3 90640-84-9             H350  
586. Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, acenaftēnu nesaturošs mazgāšanas eļļas redestilāts Carc. 1B 292-606-9 90640-85-0             H350  
587. Ligroīns; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

232-453-7 8032-32-4 300           H350

H340

 
588. Ligroīns (naftas), tiešās destilācijas, smagā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-041-0 64741-41-9             H350

H340

 
589. Ligroīns (naftas), visa diapazona, tiešās destilācijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-042-6 64741-42-0             H350

H340

 
590. Ligroīns (naftas), vieglais, tiešās destilācijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-046-8 64741-46-4             H350

H340

 
591. Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais krekings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-055-7 64741-54-4             H350

H340

 
592. Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais krekings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-056-2 64741-55-5             H350

H340

 
593. Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-065-1 64741-63-5             H350

H340

 
594. Ligroīns (naftas), visa diapazona, alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-066-7 64741-64-6             H350

H340

 
595. Ligroīns (naftas), smagā alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-067-2 64741-65-7             H350

H340

 
596. Ligroīns (naftas), vieglā alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-068-8 64741-66-8             H350

H340

 
597. Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-070-9 64741-68-0             H350

H340

 
598. Ligroīns (naftas), vieglā hidrokrekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-071-4 64741-69-1             H350

H340

 
599. Ligroīns (naftas), izomerizācija; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-073-5 64741-70-4             H350

H340

 
600. Ligroīns (naftas), smagā hidrokrekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-079-8 64741-78-2             H350

H340

 
601. Ligroīns (naftas), smagais termiskais krekings; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-085-0 64741-83-9             H350

H340

 
602. Ligroīns (naftas), vieglā, attīrīta ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-086-6 64741-84-0             H350

H340

 
603. Ligroīns (naftas), attīrīta no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-089-2 64741-87-3             H350

H340

 
604. Ligroīns (naftas), smagā, attīrīta ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-095-5 64741-92-0             H350

H340

 
605. Ligroīns (naftas), apstrādāts ar skābi; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-115-2 64742-15-0             H350

H340

 
606. Ligroīns (naftas), smagais, ķīmiski neitralizēts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-122-0 64742-22-9             H350

H340

 
607. Ligroīns (naftas), vieglā, ķīmiski neitralizēta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-123-6 64742-23-0             H350

H340

 
608. Ligroīns (naftas), hidrētā, smagā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-150-3 64742-48-9             H350

H340

 
609. Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-151-9 64742-49-0             H350

H340

 
610. Ligroīns (naftas), katalītiski atbrīvots no vaskiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-170-2 64742-66-1             H350

H340

 
611. Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, vieglā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-178-6 64742-73-0             H350

H340

 
612. Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

 

265-185-4 64742-82-1       200     H350

H340

 
613. Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

265-187-5 64742-83-2             H350

H340

 
614. Ligroīns (naftas), visa diapazona koksēšanas produkti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-991-4 68513-02-0             H350

H340

 
615. Ligroīns (naftas), vidējā tvaika krekinga, satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-138-9 68516-20-1             H350

H340

 
616. Ligroīns (naftas), visa diapazona tiešās destilācijas, apstrādāts ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-262-3 68527-21-9             H350

H340

 
617. Ligroīns (naftas), vieglā tiešās destilācijas, apstrādāts ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-263-9 68527-22-0             H350

H340

 
618. Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga, satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-264-4 68527-23-1             H350

H340

 
619. Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga, attīrīta no benzola; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-266-5 68527-26-4             H350

H340

 
620. Ligroīns (naftas), satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

271-635-0 68603-08-7             H350

H340

 
621. Ligroīns (naftas), katalītiskā krekinga vieglie destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

272-185-8 68783-09-5             H350

H340

 
622. Ligroīns (naftas), no sēra neattīrīts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

272-186-3 68783-12-0             H350

H340

 
623. Ligroīns (naftas), vieglais, atbrīvots no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

272-206-0 68783-66-4             H350

H340

 
624. Ligroīns (naftas), pilna diapazona, pārveidota; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

272-895-8 68919-37-9             H350

H340

 
625. Ligroīns (naftas), katalītiski pārveidots; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

273-271-8 68955-35-1             H350

H340

 
626. Ligroīns (naftas), katalītiski pārveidotā, vieglā, frakcija nesatur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

285-510-3 85116-59-2             H350

H340

 
627. Ligroīns (naftas), vieglais hidrodesulfurizētais termiskā krekinga produkts; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

285-511-9 85116-60-5             H350

H340

 
628. Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglā, satur cikloalkānus; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

285-512-4 85116-61-6             H350

H340

 
629. Ligroīns (naftas), C4 - C12 butāna - alkilāti, bagātināts ar izooktānu; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-430-0 92045-49-3             H350

H340

 
630. Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-431-6 92045-50-6             H350

H340

 
631. Ligroīns (naftas), smagā, apstrādāta tvaika krekingā, hidrogenēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-432-1 92045-51-7             H350

H340

 
632. Ligroīns (naftas), visa diapazona, hidrodesulfurizētā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-433-7 92045-52-8             H350

H340

 
633. Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizēta, vieglā, atbrīvota no aromātiskajiem savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

295-434-2 92045-53-9             H350

H340

 
634. Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglais tvaika krekings; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-438-4 92045-57-3             H350

H340

 
635. Ligroīns (naftas), izomerizācija, C6 frakcija; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-440-5 92045-58-4             H350

H340

 
636. Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-441-0 92045-59-5             H350

H340

 
637. Ligroīns (naftas), vieglais, bagāts ar C5, atbrīvots no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

295-442-6 92045-60-8             H350

H340

 
638. Ligroīns (naftas), vieglais termiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-447-3 92045-65-3             H350

H340

 
639. Ligroīns (naftas), vieglais, izkarsēts, tvaika krekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

296-028-8 92201-97-3             H350

H340

 
640. Ligroīns (naftas), vieglais tvaika krekings, hidrogenēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

296-942-7 93165-55-0             H350

H340

 
641. Ligroīns (naftas), smagā frakcija, attīrīta ar šķīdinātājiem, hidrodesulfurizēta; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 307-035-3 97488-96-5             H350  
642. Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga, atbrīvots no benzola, termiski apstrādāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

308-713-1 98219-46-6             H350

H340

 
643. Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga, termiski apstrādāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

308-714-7 98219-47-7             H350

H340

 
644. Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizēts, pilna diapazona koksēšanas iekārtas destilāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

309-879-8 101316-76-1             H350

H340

 
645. Ligroīns (naftas), smagā tiešās destilācijas frakcija, saturoša aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-945-6 101631-20-3             H350

H340

 
646. Ligroīns (naftas), vieglais, attīrīts no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

309-976-5 101795-01-1             H350

H340

 
647. Metilakrilamidoglikolāts

(satur vairāk nekā 0,1 % akrilamīda)

Carc. 1B

Muta. 1B

403-230-3 77402-05-2             H350

H340

 
648. Metilakrilamidometoksiacetāts (satur vairāk nekā 0,1 % akrilamīda) Carc. 1B

Muta. 1B

401-890-7 77402-03-0             H350

H340

 
649. 2-metilaziridīns, propilēnimīns Carc. 1B 200-878-7 75-55-8             H350  
650. Metilazoksimetilacetāts Carc. 1B 209-765-7 592-62-1             H350

H340

 
651. (metilēnbis-(4,1-fenilēnazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridīn-5,3-diil)))-1,1′-dipiridīnija dihlorīda dihidrohlorīds Carc. 1B 401-500-5             H350  
652. 4,4’-Metilēn bis(2-hloranilīns) (MOCA) Carc. 1B   101-14-1             H350  
653. 4,4-metilēndi-o-toluidīns Carc. 1B 212-658-8 838-88-0             H350  
654. 4-metil-m-fenilēndiamīns, 2,4-toluoldiamīns Carc. 1B

Muta. 2

202-453-1 95-80-7             H350

H341

 
655. Metilmetānsulfonāts Carc. 1B

Muta. 1B

  66-27-3             H350

H340

 
655.1 Minerāleļļas, kas iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai Carc. 1B                   Āda(10)
656. N-Metil-N’-nitro-N-nitrozoguanidīns (MNNG) Carc. 1B 200-730-1 70-25-7             H350  
657. 2-metoksianilīns, o-anizidīns Carc. 1B

Muta. 2

201-963-1 90-04-0             H350

H341

 
658. 6-metoksi-m-toluidīns; p-krezidīns Carc. 1B 204-419-1 120-71-8             H350  
659. Nafta; Jēlnafta Carc. 1B 232-298-5 8002-05-9             H350  
660. Nafta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

232-443-2 8030-30-6       10     H350

H340

 
661. Nafta (naftas), vieglais termiskais krekings; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-075-6 64741-74-8             H350

H340

 
662. Nafta (naftas), vieglā katalītiskā reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-993-5 68513-03-1             H350

H340

 
663. Nafta (naftas), visa diapazona alkilāti, butānu saturošie; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-267-0 68527-27-5             H350

H340

 
664. Nafta (akmeņogļu), destilācijas atlikums; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

292-636-2 90641-12-6             H350

H340

 
665. Nafta (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, hidrokrekings Carc. 1B

Muta. 1B

302-690-1 94114-54-2             H350

H340

 
666. Naftalīns Carc. 2 202-049-5 91-20-3 50 10         H351  
667. Naftas gāzes, sašķidrinātas, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-704-2 68476-85-7             H350

H340

 
668. Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-705-8 68476-86-8             H350

H340

 
669. Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, C4 frakcija, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-463-0 92045-80-2             H350

H340

 
670. Naftas produkti, hidrofainera reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

271-058-4 68514-79-4             H350

H340

 
671. Naftas produkti, rafinēšanas gāzes; rafinēšanas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-750-6 68607-11-4             H350

H340

 
672. Naftēnu eļļas (naftas), smagās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-172-3 64742-68-3             H350  
673. Naftēnu eļļas (naftas), vieglās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-173-9 64742-69-4             H350  
674. Naftēnu eļļas (naftas), smagās, kompleksi attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-179-1 64742-75-2             H350  
675. Naftēnu eļļas (naftas), vieglās, kompleksi attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-180-7 64742-76-3             H350  
676. 2-naftilamīns Carc. 1A 202-080-4 91-59-8             H350  
677. 2-naftilamīna sāļi Carc. 1A 209-030-0 [1]

210-313-6 [2]

553-00-4 [1]

612-52-2 [2]

            H350  
678. Nātrija dihromāts, bezūdens Carc. 1B

Muta. 1B

234-190-3 10588-01-9             H350

H340

 
679. Nātrija dihromāts, dihidrāts Carc. 1B

Muta. 1B

234-190-3 7789-12-0             H350

H340

 
680. Nātrija hromāts Carc. 1B

Muta. 1B

231-889-5 7775-11-3             H350

H340

 
681. Niķeļa dioksīds Carc. 1A 234-823-3 12035-36-8             H350i  
682. Niķeļa monoksīds Carc. 1A 215-215-7 1313-99-1             H350i  
683. Niķeļa subsulfīds, triniķeļa disulfīds Carc. 1A

Muta. 2

234-829-6 12035-72-2             H350i

H341

 
684. Niķeļa sulfīds Carc. 1A

Muta. 2

240-841-2 16812-54-7             H350i

H341

 
685. 5-nitroacenaftēns Carc. 1B 210-025-0 602-87-9             H350  
686. 2-nitroanizols Carc. 1B 202-052-1 91-23-6             H350  
687. 4-nitrobifenils Carc. 1B 202-204-7 92-93-3             H350  
688. Nitrofēns (ISO), 2,4-dihlorfenil 4-nitrofenilēteris Carc. 1B . 217-406-0 1836-75-5             H350  
689. 2-nitronaftalīns Carc. 1B 209-474-5 581-89-5             H350  
690. 2-nitropropāns Carc. 1B 201-209-1 79-46-9 18 5         H350  
691. 2- nitrotoluols Carc. 1B

Muta. 1B

201-853-3 88-72-2 3           H350

H340

 
692. N-Nitrozodimetilamīns,

Dimetilnitrozoamīns

Carc. 1B 200-549-8 62-75-9             H350  
693. Nitrozodipropilamīns Carc. 1B 210-698-0 621-64-7             H350  
694. 2,2’-(nitrozoimino)bis-etanols Carc. 1B 214-237-4 1116-54-7             H350  
695. Ogļūdeņraži, C3-4; naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-681-9 68476-40-4             H350

H340

 
696. Ogļūdeņraži, C4-5; naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-682-4 68476-42-6             H350

H340

 
697. Ogļūdeņraži, C3-C11, katalītiskā krekinga destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-686-6 68476-46-0             H350

H340

 
698. Ogļūdeņraži, C2-6, C6-8, katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-687-1 68476-47-1             H350

H340

 
699. Ogļūdeņraži, C2-4, bagātināti ar C3; Naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-689-2 68476-49-3             H350

H340

 
700. Ogļūdeņraži, C≥5, bagāti ar

C5-6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta)

Carc. 1B

Muta. 1B

270-690-8 68476-50-6             H350

H340

 
701. Ogļūdeņraži, bagāti ar C5; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

270-695-5 68476-55-1             H350

H340

 
702. Ogļūdeņraži ar lielu C3-4 saturu, naftas destilātu, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

270-990-9 68512-91-4             H350

H340

 
703. Ogļūdeņraži, C1-4; naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-032-2 68514-31-8             H350

H340

 
704. Ogļūdeņraži, C1-4, attīrīti no sēra savienojumiem, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-038-5 68514-36-3             H350

H340

 
705. Ogļūdeņraži, C1-3; naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-259-7 68527-16-2             H350

H340

 
706. Ogļūdeņraži, C1-4, debutanizēšanas frakcija; naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-261-8 68527-19-5             H350

H340

 
707. Ogļūdeņraži, C2-4; naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-734-9 68606-25-7             H350

H340

 
708. Ogļūdeņraži, C3; naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

271-735-4 68606-26- 8             H350

H340

 
709. Ogļūdeņraži, C4; Naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

289-339-5 87741-01-3             H350

H340

 
710. Ogļūdeņraži, C20-50, ar šķīdinātājiem attīrīti no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju, hidrēti; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 292-617-9 90640-95-2             H350  
711. Ogļūdeņraži, C4-6, depentanizatora vieglās frakcijas, aromātisko savienojumu hidrēšana; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

295-298-4 91995-38-9             H350

H340

 
712. Ogļūdeņraži, C4, tvaika krekinga destilāta, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

295-405-4 92045-23-3             H350

H340

 
713. Ogļūdeņraži, vieglie naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrīti; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-436-3 92045-55-1             H350

H340

 
714. Ogļūdeņraži, C4-12, hidrēti naftas krekinga produkti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-443-1 92045-61-9             H350

H340

 
715. Ogļūdeņraži, C8-11, naftas krekinga produkti, toluola frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

295-444-7 92045-62-0             H350

H340

 
716. Ogļūdeņraži, C4-11, naftas krekinga produkti, nesatur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

295-445-2 92045-63-1             H350

H340

 
717. Ogļūdeņraži, C6-7, naftas krekings, attīrīti ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-446-8 92045-64-2             H350

H340

 
718. Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-794-0 92128-94-4             H350

H340

 
719. Ogļūdeņraži, C7-12, bagāti ar C>9 aromātiskajiem savienojumiem, pārveidotā smagā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

297-465-7 93572-35-1             H350

H340

 
720. Ogļūdeņraži, C5-11, bagāti ar nearomātiskajiem savienojumiem, pārveidotā vieglā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

297-466-2 93572-36-2             H350

H340

 
721. Ogļūdeņraži, C6-11, hidrēti, dearomatizēti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

297-852-0 93763-33-8             H350

H340

 
722. Ogļūdeņraži, C9-12, hidrēti, dearomatizēti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

297-853-6 93763-34-9             H350

H340

 
723. Ogļūdeņraži, hidrokrekinga parafīnu destilācijas atlikumi, ar šķīdinātājiem attīrīti no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B

Muta. 1B

297-857-8 93763-38-3             H350

H340

 
724. Ogļūdeņraži, C20-50, atlikuma eļļas hidrogenēšanas vakuumdestilāts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 300-257-1 93924-61-9             H350  
725. Ogļūdeņraži, C13-30, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātājiem ekstrahēts naftēnu destilāts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-971-7 95371-04-3             H350  
726. Ogļūdeņraži, C16-32, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātājiem ekstrahēts naftēnu destilāts; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-972-2 95371-05-4             H350  
727. Ogļūdeņraži, C37-68, attīrīti no vaska un asfalta, hidrēti, vakuumdestilācijas atlikumi; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-974-3 95371-07-6             H350  
728. Ogļūdeņraži, C37-65, hidrēti, attīrīti no asfalta, vakuumdestilācijas atlikumi; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-975-9 95371-08-7             H350  
729. Ogļūdeņraži,C16-C20, hidrētais vidējais destilāts, galvas frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 307-659-6 97675-85-9             H350  
730. Ogļūdeņraži,C12-C20, hidrētie parafīnu rindas ogļūdeņraži, destilāta galvas frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 307-660-1 97675-86-0             H350  
731. Ogļūdeņraži, C17-30, hidrēti, ar šķīdinātājiem attīrīti no asfaltiem, destilācijas atmosfēras spiedienā atlikums, destilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-661-7 97675-87-1             H350  
732. Ogļūdeņraži, C17-40, hidrēti, ar šķīdinātājiem attīrīti no asfaltiem, destilācijas atlikums, vakuumdestilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-755-8 97722-06-0             H350  
733. Ogļūdeņraži,C11-C17, ekstahētā ar šķīdinātāju vieglā naftēnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) Carc. 1B 307-757-9 97722-08-2             H350  
734. Ogļūdeņraži, C13-27, ekstrahēti ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-758-4 97722-09-3             H350  
735. Ogļūdeņraži, C14-29, ekstrahēti ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-760-5 97722-10-6             H350  
736. Ogļūdeņraži, C27-42, attīrīti no aromātiskajiem savienojumiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 308-131-8 97862-81-2             H350  
737. Ogļūdeņraži, C17-30, hidrēti destilāti, destilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 308-132-3 97862-82-3             H350  
738. Ogļūdeņraži, C27-45, naftēnu vakuumdestilācija; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 308-133-9 97862-83-4             H350  
739. Ogļūdeņraži, C27-45, attīrīti no aromātiskajiem savienojumiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 308-287-7 97926-68-6             H350  
740. Ogļūdeņraži, C20-58, hidrēti; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 308-289-8 97926-70-0             H350  
741. Ogļūdeņraži, C27-42, satur naftēnus; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 308-290-3 97926-71-1             H350  
742. Ogļūdeņraži, C6-8, hidrogenēti, dearomatizēti ar sorbentiem, toluola rafinēšana; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

309-870-9 101316-66-9             H350

H340

 
743. Ogļūdeņraži, bagāti ar C6, ar ūdeņradi apstrādāti gaišie naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrīti; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-871-4 101316-67-0             H350

H340

 
744. Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskā krekinga destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-974-4 101794-97-2             H350

H340

 
745. Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēti, attīrīti no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-987-5 101896-28-0             H350

H340

 
746. Ogļūdeņraži, C3-6, bagāti ar C5, tvaika krekinga nafta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

310-012-0 102110-14-5             H350

H340

 
747. Ogļūdeņraži, bagāti ar C5, satur diciklopentadiēnu; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

310-013-6 102110-15-6             H350

H340

 
748. 4,4’-oksidianilīns un tā sāļi, p-aminofenil ēteris

sāļu p-aminofenilēteri

Carc. 1B

Muta. 1B

202-977-0 101-80-4             H350

H340

 
749. Oksirānmetanols, 4-metilbenzolsulfonāts, (S)- Carc. 1B

Muta. 2

417-210-7 70987-78-9             H350

H341

 
750. Parafīneļļas (naftas), smagās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-174-4 64742-70-7             H350  
751. Parafīneļļas (naftas), vieglās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 265-176-5 64742-71-8             H350  
752. Parafīneļļas (naftas), smagās, apstrādātas ar šķīdinātājiem, attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-810-6 92129-09-4             H350  
753. Parafīns (naftas); Mīkstais parafīns Carc. 1B 265-165-5 64742-61-6             H350  
754. Parafīns (naftas), apstrādāts ar skābi; Mīkstais parafīns Carc. 1B 292-659-8 90669-77-5             H350  
755. Parafīns (naftas), apstrādāts ar māliem; Mīkstais parafīns Carc. 1B 292-660-3 90669-78-6             H350  
756. Parafīns (naftas), hidrēts; Mīkstais parafīns Carc. 1B 295-523-6 92062-09-4             H350  
757. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru; Mīkstais parafīns Carc. 1B 295-524-1 92062-10-7             H350  
758. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, hidrēts; Mīkstais parafīns Carc. 1B 295-525-7 92062-11-8             H350  
759. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar aktīvo ogli; Mīkstais parafīns Carc. 1B 308-155-9 97863-04-2             H350  
760. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar māliem; Mīkstais parafīns Carc. 1B 308-156-4 97863-05-3             H350  
761. Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar silīcijskābi; Mīkstais parafīns Carc. 1B 308-158-5 97863-06-4             H350  
762. Parafīns (naftas), apstrādāts ar aktīvo ogli; Mīkstais parafīns Carc. 1B 309-723-9 100684-49-9             H350  
763. Parafīnvaski (akmeņogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva; Ogļu darvas ekstrakti Carc. 1B 295-454-1 92045-71-1             H350  
764. Parafīnvaski (akmeņogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, hidrēta; Ogļu darvas ekstrakts Carc. 1B 295-455-7 92045-72-2             H350  
765. Parafīnvaski (ogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, apstrādāta ar ogli; Ogļu darvas ekstrakts Carc. 1B 308-296-6 97926-76-6             H350  
766. Parafīnvaski (ogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, apstrādāti ar māliem; Ogļu darvas ekstrakts Carc. 1B 308-297-1 97926-77-7             H350  
767. Parafīnvaski (akmeņogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, apstrādāta ar silīcijskābi; Ogļu darvas ekstrakti Carc. 1B 308-298-7 97926-78-8             H350  
768. Petrolātums; Petrolātums Carc. 1B 232-373-2 8009-03-8             H350  
769. Petrolātums; Oksidēts petrolātums (naftas) Carc. 1B 265-206-7 64743-01-7             H350  
770. Petrolātums (naftas), apstrādāts ar alumīnija oksīdu; Petrolātums Carc. 1B 285-098-5 85029-74-9             H350  
771. Petrolātums; Hidrēts petrolātums (naftas) Carc. 1B 295-459-9 92045-77-7             H350  
772. Petrolātums (naftas), apstrādāts ar aktīvo ogli; Petrolātums Carc. 1B 308-149-6 97862-97-0             H350  
773. Petrolātums (naftas), apstrādāts ar silīcijskābi; Petrolātums Carc. 1B 308-150-1 97862-98-1             H350  
774. Petrolātums (naftas), apstrādāts ar māliem; Petrolātums Carc. 1B 309-706-6 100684-33-1             H350  
775. Piķis; Piķis Carc. 1B 263-072-4 61789-60-4             H350  
776. Piķis, augsttemperatūras akmeņogļu darva; Piķis Carc. 1A

Muta. 1B

266-028-2 65996-93-2             H350

H340

 
777. Piķis, akmeņogļu darva - nafta; Piķa atlikumi Carc. 1B 269-109-0 68187-57-5             H350  
778. Piķis, sekundārā augsttemperatūras akmeņogļu darva; Piķa redestilāts Carc. 1B 302-650-3 94114-13-3             H350  
779. Piķis, augsttemperatūras akmeņogļu darva, termiski apstrādāta; Piķis Carc. 1B 310-162-7 121575-60-8             H350  
780. Piridīns, alkilatvasinājumi; Jēldarvas bāzes Carc. 1B

Muta. 1B

269-929-9 68391-11-7             H350

H340

 
781. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži,
C20-28, akmeņogļu darvas piķa - polietilēna - polipropilēna pirolīzes procesā iegūts maisījums; Pirolīzes produkti
Carc. 1B 309-956-6 101794-74-5             H350  
782. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži,
C20-28, akmeņogļu darvas piķa - polietilēna pirolīzes procesā iegūts maisījums; Pirolīzes produkti
Carc. 1B 309-957-1 101794-75-6             H350  
783. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, akmeņogļu darvas piķa - polistirola pirolīzes procesā iegūts maisījums; Pirolīzes produkti Carc. 1B 309-958-7 101794-76-7             H350  
783.1 Policikliskie aromātiskie ogļūdeņražu maisījumi, kas satur benzo(a)pirēnu, un citi maisījumi, kas ir kancerogēni šo noteikumu izpratnē Carc. 1B

Muta. 1B

                H350 Āda(10)
784. 1,3-propānsultons, 1,2-oksatiolāna 2,2-dioksīds Carc. 1B 214-317-9 1120-71-4             H350  
785. Propilēnoksīds;
1,2-epoksipropāns; metiloksirāns
Carc. 1B

Muta. 1B

200-879-2 75-56-9 2,4 1         H350

H340

 
786. Rafināti (naftas), katalītiskā reformera etilēnglikola - ūdens pretplūsmas ekstrakts; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-088-5 68410-71-9             H350

H340

 
787. Rafināti (naftas), reformers, Lurgi separēšanas iekārta; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-349-3 68425-35-4             H350

H340

 
788.  Rafināti (naftas), tvaika krekinga C4 frakcija, ekstrahēta ar vara amonija acetātu, C3-5 un nepiesātināta C3-5, nesatur butadiēnu, naftas gāze Carc. 1A

Muta. 1B

307-769-4 97722-19-5             H350

H340

 
789. Ieelpojamie kristāliskā silīcija dioksīda putekļi       0,1(9)              
790. Skābā ekstrakta eļļa (akmeņogļu), attīrīta no darvas bāzēm; Metilnaftalīna eļļas ekstrakta atlikums Carc. 1B

Muta. 1B

284-901-6 84989-12-8             H350

H340

 
791. Smagā degviela ar augstu sēra saturu; Smagā šķidrā degviela Carc. 1B 295-396-7 92045-14-2             H350  
792. Smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētās, neitrālās, uz eļļas pamata, ar augstu viskozitāti; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 276-736-3 72623-85-9             H350  
793. Smēreļļas (naftas), C15-30, hidrogenētās, neitrālās, uz eļļas pamata; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 276-737-9 72623-86-0             H350  
794. Smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētās, neitrālās, uz eļļas pamata; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 276-738-4 72623-87-1             H350  
795. Smēreļļas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 278-012-2 74869-22-0             H350  
796. Smēreļļas (naftas), C17-35, ekstrahētas ar šķīdinātājiem, attīrītas no vaskiem, hidrētas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-423-2 92045-42-6             H350  
797. Smēreļļas (naftas), nearomātiskās hidrokrekinga, ar šķīdinātājiem attīrītas no parafīniem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 295-424-8 92045-43-7             H350  
798. Smēreļļas (naftas), jēleļļas, parafīnus saturošas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 297-474-6 93572-43-1             H350  
799. Smēreļļas (naftas), C18-40, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem, hidrokrekinga, uz destilāta bāzes; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-594-8 94733-15-0             H350  
800. Smēreļļas (naftas), C18-40, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem, hidrogenētas, uz rafināta bāzes; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 305-595-3 94733-16-1             H350  
801. Smēreļļas (naftas), C18-27, hidrokrekinga, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 307-034-8 97488-95-4             H350  
802. Smēreļļas (naftas), C≥25, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no asfaltiem un vaskiem, hidrogenētas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 309-874-0 101316-69-2             H350  
803. Smēreļļas (naftas), C17-32, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 309-875-6 101316-70-5             H350  
804. Smēreļļas (naftas), C20-35, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 309-876-1 101316-71-6             H350  
805. Smēreļļas (naftas), C24-50, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas; Nestandarta jēlnafta Carc. 1B 309-877-7 101316-72-7             H350  
806. Smērvielas; Smērviela Carc. 1B 278-011-7 74869-21-9             H350  
807. Solventnafta (naftas), vieglā alifātiskā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-192-2 64742-89-8             H350

H340

 
808. Solventnafta (naftas), satur vieglos aromātiskos savienojumus; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

265-199-0 64742-95-6             H350

H340

 
809. Solventnafta (akmeņogles); Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

266-013-0 65996-79-4             H350

H340

 
810. Solventnafta (naftas), vieglā, aromātiskos savienojumus saturoša, hidrēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

270-988-8 68512-78-7             H350

H340

 
811. Solventnafta (akmeņogļu); Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

287-498-5 85536-17-0             H350

H340

 
812. Solventnafta (akmeņogļu), kumarona-stirola frakcija; Vieglās eļļas redestilāts ar vidēji augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

287-500-4 85536-19-2             H350

H340

 
813. Solventnafta (akmeņogļu), ksilola-stirola frakcija; Vieglās eļļas redestilāts ar vidēji augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

287-502-5 85536-20-5             H350

H340

 
814. Solventnafta (naftas), hidrēta, vieglo naftēnu frakcija; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

295-529-9 92062-15-2             H350

H340

 
815. Stirola oksīds Carc. 1B 202-476-7 96-09-3             H350  
816. Stodarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) Carc. 1B

Muta. 1B

232-489-3 8052-41-3             H350

H340

 
817. Stroncija hromāts Carc. 1B 232-142-6 7789-06-2             H350  
818. Sulfalāts (ISO),

2-hloralil N,N-dimetilditiokarbamāts

Carc. 1B 202-388-9 95-06-7             H350  
819. Svina hidrogēnarsenāts Carc. 1A 232-064-2 7784-40-9             H350  
820. 1,4,5,8-tetraaminoantrahinons, krāsviela C.I. Disperse Blue 1 Carc. 1B 219-603-7 2475-45-8             H350  
821. N,N,N,N’-tetrametil-4,4’-metilēndianilīns Carc. 1B 202-959-2 101-61-1             H350  
822. Tioacetamīds Carc. 1B 200-541-4 62-55-5             H350  
823. 4,4’-tiodianilīns un tā sāļi Carc. 1B 205-370-9 139-65-1             H350  
824. 1,3,5-tri(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-2,4,6-triona un 3,5-bis-(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis-(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-2,4,6-triona oligomēru maisījums Carc. 1B 421-550-1             H350  
825. Trihloretilēns Carc. 1B

Muta. 2

201-167-4 79-01-6 54,7 10   164,1 30   H350

H341

Āda(10)
826. 1,2,3-trihloropropāns Carc. 1B 202-486-1 96-18-4             H350  
827. 2,4,5-trimetilanilīns Carc. 1B 205-282-0 137-17-7             H350  
828. 2,4,5-trimetilanilīna hidrohlorīds Carc. 1B 205-282-0 21436-97-5             H350  
829. Trinātrija [4’-(8-acetilamino-3,6-disulfonāt-2-naftilazo)-4’’-(6-benzoilamino-3-sulfonāt-2-naftilazo)-bifenil-1,3’,3’’,1’ "-tetraolāt-O,O’,O’’,O’ "] varš(II) Carc. 1B 413-590-3             H350  
830.  1,2,3,-tri (oksiranilmetil)1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trions; TGIC Muta. 1B 219-514-3 2451-62-9             H340  
831. 1,3,5-tris-[(2S un 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazīn-2,4,6-(1H,3H,5H)-trions Muta. 1B 423-400-0 59653-74-6             H340  
832. Trīs(2,3-dibrompropil)fosfāts Carc. 1B   126-72-7             H350  
833. o-toluidīns, 2-aminotoluols Carc. 1B 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1         H350 Āda(10)
834. o-toluidīna krāsvielas, 4,4’-diarilazo-3,3’-dimetilbifenilkrāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā Carc. 1B             H350  
835. Toluol-2,4-diamonija sulfāts, 4-metil-m-fenilēndiamīna sulfāts Carc. 1B 265-697-8 65321-67-7             H350  
836. Uretāns Carc. 1B 200-123-1 51-79-6             H350  
837. Ugunsizturīgas keramikas šķiedras Carc. 1B         0,3          
838. Vieglā eļļa (akmeņogļu), koksēšana; Jēlbenzols Carc. 1B

Muta. 1B

266-012-5 65996-78-3             H350

H340

 
839. Vieglā eļļa (akmeņogļu), puskoksēšanas process; Svaigā eļļa Carc. 1B

Muta. 1B

292-635-7 90641-11-5             H350

H340

 
840. Vinilbromīds

Brometilēns

Carc. 1B 209-800-6 593-60-2 4,4 1         H350  
841. Vinilfluorīds Carc. 1B

Muta. 2

  75-02-5             H350

H341

 
842. Vinilhlorīds

Vinilhlorīda monomērs

Carc. 1A 200-831-0 75-01-4 2,6 1         H350  
843. Zemtemperatūras akmeņogļu darvas piķis; Piķa atlikumi Carc. 1B 292-651-4 90669-57-1             H350  
844. Zemtemperatūras akmeņogļu darvas piķis, termiski apstrādāts; Piķa atlikums, oksidēts; Piķa atlikums, termiski apstrādāts Carc. 1B 292-653-5 90669-58-2             H350  
845. Zemtemperatūras akmeņogļu darvas piķis, oksidēts; Piķa atlikums, oksidēts Carc. 1B 292-654-0 90669-59-3             H350  
846. Zemtemperatūras akmeņogļu darva, destilācijas atlikumi; Darvas eļļa ar vidēji augstu viršanas temperatūru Carc. 1B 309-887-1 101316-85-2             H350  
847. Zemtemperatūras akmeņogļu darvas eļļas; Darvas eļļa ar augstu viršanas temperatūru Carc. 1B

Muta. 1B

309-889-2 101316-87-4             H350

H340

 
Piezīmes.

(1)  EK Nr., t. i., Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (EINECS), Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (ELINCS) vai saraksts ar vielām, kas nav uzskatāmas par polimēriem (NLP), ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā, kā noteikts Regulas (EK) Nr.  1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.1.2. sadaļā.

(2)   CAS Nr.: Informatīvā ķīmijas dienesta reģistra numurs.

(3)  Izmērīts vai aprēķināts attiecībā uz astoņu stundu salīdzināmo periodu.

(4) Īslaicīgas iedarbības robežvērtība (STEL). Robežvērtība, kuru iedarbība nedrīkst pārsniegt un kura attiecas uz 15 minūšu periodu, ja vien nav norādīts citādi.

(5)  mg/m3 = miligrami vienā kubikmetrā gaisa 20 °C temperatūrā un 101,3 kPa (ja spiediens ir 760 mm dzīvsudraba stabiņa).

(6)  ppm = tilpuma miljonās daļas gaisā (ml/m3).

(7)  f/ml = šķiedras mililitrā.

(8)  Ieelpojamā frakcija: ja cietkoksnes putekļi ir sajaukti ar cita veida koksnes putekļiem, robežvērtību piemēro sajaukumā esošajiem visu veidu koksnes putekļiem.

(9)  Ieelpojamā frakcija.

(10)  Būtisks kopējās koncentrācijas palielinājums organismā ir iespējams saskarē ar ādu.

(11) Ieelpojamā frakcija kadmijam, ja biomonitoringa pieeja netiek īstenota. Respirējamā frakcija kadmijam, izmantojot biomonitoringa pieeju ar bioloģiskās ekspozīcijas rādītāju, kas nepārsniedz 2µg Cd/g kreatinīna urīnā, ir spēkā līdz 2027. gada 11. jūlijam.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.septembra noteikumiem Nr.803
Procesi (darbi), kuros iespējama saskare ar kancerogēniem

(Pielikums grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr. 166; MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 10; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 109)

1. Procesi (darbi), kuros iespējama saskare ar kancerogēniem, ir šādi:

1.1. auramīna ražošana;

1.2. darbs, kas saistīts ar akmeņogļu kvēpos, darvā un piķī esošo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu iedarbību uz nodarbinātajiem;

1.3. darbs, kura laikā notiek nodarbināto saskare ar putekļiem, iztvaikojumiem vai aerosoliem, kas rodas, apdedzinot un elektrolītiski attīrot vara un niķeļa rūdas izstrādājumus;

1.4. stipro skābju procesi izopropilspirta ražošanā;

1.5. darbs, kas saistīts ar cietkoksnes putekļu iedarbību uz nodarbinā­tajiem;

1.6. darbs, kas saistīts ar darba procesā radušos ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbību;

1.7. darbs, kas saistīts ar tādu minerāleļļu saskari ar ādu, kuras iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai;

1.8. darbs, kas saistīts ar dīzeļdzinēja izplūdes gāzu emisiju iedarbību.

2. Novērtējot, vai darbs ir pielīdzināms šajā pielikumā minētajiem darbiem un vai tajā ir iespējama saskare ar kancerogēnām vielām, ņem vērā tehnoloģiju attīstību un jaunu procesu rašanos.

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 803Pieņemts: 29.09.2008.Stājas spēkā: 03.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 02.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
181871
{"selected":{"value":"11.07.2021","content":"<font class='s-1'>11.07.2021.-20.02.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.02.2023","iso_value":"2023\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2023.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"11.07.2021","iso_value":"2021\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2021.-20.02.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2021","iso_value":"2021\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2021.-10.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.01.2020","iso_value":"2020\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2020.-23.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-16.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2008","iso_value":"2008\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2008.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)