Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.713

Rīgā 2008.gada 2.septembrī (prot. Nr.61 54.§)
Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma
10.panta trešo daļu, 13.panta otro daļu un 18.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. rajona pašvaldības reorganizācijas plāna (turpmāk – reorganizācijas plāns) izstrādāšanas, grozīšanas un izpildes kārtību, plāna saturu un svarīgākās rajona pašvaldības institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību sadales vadlīnijas;

1.2. kārtību, kādā rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisija uzrauga reorganizācijas plāna izpildes gaitu un rajona pašvaldības budžeta izlietojumu;

1.3. kārtību, kādā 2009.gada otrajā pusē groza rajona pašvaldības budžetu;

1.4. kārtību, kādā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim lemj par finansējuma sadalījuma grozīšanu iestādēm vai pasākumiem rajona pašvaldības apstiprinātajā budžetā, ja rajona teritorijā izveido vismaz divus novadus;

1.5. (svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.843).

2. Reorganizācijas plāns nosaka rajona pašvaldības mantas, finanšu līdzekļu, institūciju, tiesību un saistību sadali un nodošanu novadu pašvaldībām, jaunizveidoto republikas pilsētu pašvaldībām (turpmāk – vietējām pašvaldībām) un plānošanas reģioniem. Reorganizācijas plāns sastāv no konstatējošās daļas un lēmumu daļas, kur norādīta informācija par rajona pašvaldības institūcijām (1.pielikums), rajona pašvaldības nekustamajiem īpašumiem (2.pielikums), rajona pašvaldības saistībām (3.pielikums), to sadali un nodošanu vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem.

3. Reorganizācijas plāns ir saistošs vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem, kā arī to padotībā esošām pastarpinātās pārvaldes iestādēm un amatpersonām, uz kurām tas attiecas.

II. Reorganizācijas plāna izstrāde

4. Rajona pašvaldības administrācija mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās:

4.1. sagatavo reorganizācijas plāna konstatējošo daļu, kurā norāda visas rajona pašvaldības institūcijas, nekustamos īpašumus, tiesības un saistības;

4.2. (svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.843).

5. Lai sagatavotu reorganizācijas plāna konstatējošo daļu, rajona pašvaldības administrācija ir tiesīga piesaistīt vienu vai vairākus zvērinātus revidentus.

6. Rajona padomes priekšsēdētājs ir atbildīgs par šo noteikumu 4.punktā minētās informācijas sagatavošanu un atbilstību faktiskajai situācijai rajona pašvaldībā. Rajona padomes priekšsēdētājs piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 4.punktā minētās informācijas sagatavošanas nosūta to pārējiem rajona padomes locekļiem un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.

7. Lai sagatavotu reorganizācijas plāna lēmumu daļu, rajona padome izveido rajona reorganizācijas komisiju. Komisiju vada rajona padomes priekšsēdētājs. Komisija:

7.1. izvērtē reorganizācijas plāna konstatējošās daļas atbilstību faktiskajai situācijai;

7.2. sagatavo priekšlikumus rajona padomei par reorganizācijas plāna lēmumu daļu – kad un kurai vietējai pašvaldībai vai plānošanas reģionam plāno nodot institūcijas, nekustamos īpašumus, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības.

8. Rajona reorganizācijas komisija var noskaidrot rajonā ietilpstošo novadu, pagastu, rajona pilsētu pašvaldību un attiecīgā plānošanas reģiona viedokli:

8.1. par rajona pašvaldības institūciju, nekustamo īpašumu un saistību pārņemšanu reorganizācijas plāna ietvaros;

8.2. par rajona pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim.

9. Rajona padome izskata rajona reorganizācijas komisijas iesniegtos reorganizācijas plāna priekšlikumus un apstiprina reorganizācijas plānu.

10. Rajona reorganizācijas komisija un rajona padome, izstrādājot un lemjot par reorganizācijas plānu, pēc iespējas ievēro šādas mantas, institūciju, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību sadales vadlīnijas:

10.1. rajona pašvaldības iestāžu un struktūrvienību kustamā manta un valdījumā un turējumā esošā nekustamā manta nav dalāma, un saskaņā ar reorganizācijas plānu to pārņem tā vietējā pašvaldība vai plānošanas reģions, kurai iestādi vai struktūrvienību nodod;

10.2. rajona pašvaldības iestādes nav dalāmas, izņemot gadījumu, ja tām ir teritoriālas iestādes vai struktūrvienības, kurām pēc iespējas nodod to rīcībā esošo kustamo mantu;

10.3. rajona pašvaldībai piederošs vai piekrītošs nekustamais īpašums un no tā izrietošās tiesības un saistības piekrīt tai vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tas atrodas;

10.4. ja rajona pašvaldībai piederošs vai piekrītošs nekustamais īpašums atrodas republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad:

10.4.1. nekustamais īpašums piekrīt pēc iedzīvotāju skaita lielākajam novadam atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem;

10.4.2. rajona pašvaldības iestāde un tās valdījumā vai turējumā esošais rajona pašvaldībai piederošais vai piekrītošais nekustamais īpašums piekrīt pēc iedzīvotāju skaita lielākajam novadam atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem. Šajā gadījumā reorganizācijas plānā var lemt arī par kopīgas iestādes izveidošanu;

10.5. no rajona pašvaldības līgumiem izrietošās tiesības un saistības pārņem tā vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir līguma izpildes vieta;

10.6. saistības un manta, kas iegūta, īstenojot noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansējuma vai līdzfinansējuma piešķiršanu, nav dalāma, un tās pārņem tā vietējā pašvaldība, kuras teritorijā ir līguma izpildes vieta. Ja līguma izpildes vietas ir vairākas, saistības un mantu pārņem tā vietējā pašvaldība, kuras teritorijā ieguldīta lielāka finansējuma daļa;

10.7. (svītrots ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.47);

10.8. tiesības un saistības, kuras izriet no rajona pašvaldības iestādes darbības nodrošināšanas, pārņem reorganizācijas plānā noteiktā vietējā pašvaldība, kurai iestādi nodod.

11. Ja Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 5.panta otrajā daļā minēto vietējo pašvaldību priekšsēdētāji nepiekrīt atsevišķu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pārņemšanai, tad to norāda reorganizācijas plānā.

12. Rajona pašvaldība kā kapitāla daļu turētājs attiecīgajā kapitāl­sabiedrībā pieņem lēmumu par rajona pašvaldībai piederošo kapitāla daļu vai akciju nodošanu vietējām pašvaldībām vai plānošanas reģionam saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”.

13. Reorganizācijas plānu pieņem un nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.843)

14. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izvērtē reorgani­zācijas plānu un divu mēnešu laikā sniedz atzinumu rajona padomei par tā atbilstību normatīvo aktu prasībām.

15. Ja reorganizācijas plāns pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām, tad Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sniedz pozitīvu atzinumu, un rajona padome vai Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajā daļā noteiktā vietējā pašvaldība (turpmāk – reorganizācijas plānā noteiktā pašvaldība) Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteiktajā kārtībā uzsāk reorganizācijas plāna izpildi.

16. Ja reorganizācijas plāns kādā daļā neatbilst normatīvo aktu prasībām:

16.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija par to informē rajona padomi, norādot, ka par reorganizācijas plānu attiecīgajā daļā pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikuma lems Ministru kabinets, lai novērstu plānā konstatētos trūkumus;

16.2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai ir tiesības sniegt atzinumu par reorganizācijas plānu, pieprasot to precizēt. Ja mēneša laikā no atzinuma saņemšanas rajona padome nav reorganizācijas plānu precizējusi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tad par attiecīgo reorganizācijas plāna daļu pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikuma lemj Ministru kabinets, lai novērstu plānā konstatētos trūkumus.

17. Rajona padome izdara grozījumus reorganizācijas plānā, ievērojot šādus nosacījumus:

17.1. grozījumi neattiecas uz izpildītu reorganizācijas plāna daļu (attiecīgā institūcija, manta, tiesības vai saistības saskaņā ar reorganizācijas plānu ir nodotas vietējai pašvaldībai vai plānošanas reģionam);

17.2. grozījumi neattiecas uz reorganizācijas plāna daļu, par kuru saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu lēmis Ministru kabinets;

17.3. reorganizācijas plānu neizsaka jaunā redakcijā;

17.4. par reorganizācijas plāna grozījumu projektu saņemts pozitīvs Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinums.

18. Ja rajona padome, izdarot grozījumus reorganizācijas plānā, labo drukas kļūdas vai veic citus grozījumus, kas neietekmē reorganizācijas plāna saturu pēc būtības, tad rajona padome šādus grozījumus piecu darbdienu laikā no pieņemšanas dienas nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, neņemot vērā šo noteikumu 17.4.apakšpunktu.

III. Reorganizācijas plāna izpilde, nododot institūcijas, tiesības un saistības

19. Ja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija par reorganizācijas plānu ir sniegusi šo noteikumu 16.1.apakš­punktā minēto atzinumu, tad reorganizācijas plāna izpildi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteiktajā kārtībā uzsāk pēc tam, kad par reorganizācijas plānu attiecīgajā daļā ir lēmis Ministru kabinets.

20. Ja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija par reorganizācijas plānu ir sniegusi šo noteikumu 16.2.apakš­punktā minēto atzinumu, tad reorganizācijas plāna izpildi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteiktajā kārtībā attiecīgi uzsāk pēc ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas vai pēc tam, kad par reorganizācijas plānu attiecīgajā daļā ir lēmis Ministru kabinets.

21. Lai koordinētu reorganizācijas plāna izpildi, reorganizācijas plānā noteiktās pašvaldības darbu nodrošina rajona pašvaldības administrācija, kas pirms 2009.gada 1.jūlija bija rajona pašvaldības izpildorgāns, nodrošinot padomes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu (turpmāk – rajona pašvaldības administrācija).

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.843)

22. Nododot un pieņemot rajona pašvaldības iestādi vai struktūrvienību, iestādē vai struktūrvienībā veic inventarizāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā.

23. Pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta:

23.1. no rajona pašvaldības puses – rajona pašvaldības izpilddirektors;

23.2. no vietējās pašvaldības puses – domes priekšsēdētājs;

23.3. no plānošanas reģiona puses – plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs.

24. Rajona pašvaldībai piekrītošo vai piederošo nekustamo īpašumu ieraksta zemesgrāmatā uz attiecīgās vietējās pašvaldības vai plānošanas reģiona vārda vispārējā kārtībā, nostiprinājuma lūgumam pievienojot attiecīgā nekustamā īpašuma pieņemšanas un nodošanas aktu un lēmumu par jaunas adreses piešķiršanu, ja mainās nekustamā īpašuma adrese.

25. Rajona pašvaldības tiesības un saistības pāriet vietējām pašvaldībām vai plānošanas reģionam pēc tam, kad šo noteikumu 23.punktā minētās amatpersonas reorganizācijas plānā noteiktajā termiņā ir parakstījušas pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja pieņemšanas un nodošanas akts nav parakstīts reorganizācijas plānā noteiktajā termiņā, tad tiesības un saistības pāriet, pamatojoties uz reorganizācijas plānu, ar 2010.gada 1.janvāri.

26. Rajona pašvaldības institūcijas vadītājs ne vēlāk kā mēnesi pirms institūcijas pārejas informē darbiniekus par šīs institūcijas nodošanu reorganizācijas plānā vai Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 9.pantā noteiktajai vietējai pašvaldībai vai plānošanas reģionam. Rakstiskā paziņojumā ietver informāciju par pārejas datumu, pamatojumu, tiesiskajām un sociālajām sekām un izsniedz to pret parakstu darbiniekiem.

27. Ja rajona teritorijā izveido vienu novadu, tad, izbeidzoties rajona padomes pilnvarām, rajona pašvaldības administrācijas un institūciju darbinieki turpina darba tiesiskās attiecības attiecīgajā novadā vai plānošanas reģionā.

28. Ja rajona teritorijā izveido vairākus novadus, tad:

28.1. rajona pašvaldības institūciju darbinieki līdz ar institūciju pāriet pie reorganizācijas plānā noteiktās vietējās pašvaldības vai plānošanas reģiona;

28.2. rajona pašvaldības administrācijas darbinieki pāriet pie reorganizācijas plānā noteiktās pašvaldības.

IV. Reorganizācijas plāna izpildes pārraudzība

29. Lai pārraudzītu reorganizācijas plāna izpildes gaitu un rajona pašvaldības budžeta izlietojumu, no rajonā ietilpstošo pašvaldību pārstāvjiem izveido rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisiju (turpmāk – uzraudzības komisija). Uzraudzības komisijas darbību līdz 2009.gada 1.jūlijam tehniski nodrošina rajona padome, bet pēc 2009.gada 1.jūlija – reorganizācijas plānā noteiktās pašvaldības dome.

30. Uzraudzības komisija no sava vidus ievēlē uzraudzības komisijas vadītāju. Uzraudzības komisijas vadītājs ne retāk kā reizi mēnesī sasauc sēdes.

31. Reorganizācijas plānā noteiktajai pašvaldībai ir pienākums ne retāk kā reizi mēnesī uzraudzības komisijai sniegt informāciju par reorganizācijas plāna un rajona pašvaldības budžeta izpildes gaitu.

32. Ja uzraudzības komisija konstatē, ka reorganizācijas plāns netiek pienācīgi pildīts vai rajona pašvaldības budžets tiek izlietots pretēji vietējo pašvaldību iedzīvotāju interesēm un pārkāpjot normatīvos aktus, uzraudzības komisijai ir pienākums piecu darbdienu laikā par to informēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

33. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai ir tiesības atcelt nelikumīgus reorganizācijas plānā noteiktās pašvaldības domes lēmumus attiecībā uz reorganizācijas plāna un rajona pašvaldības budžeta izpildi.

34. Reorganizācijas plānā noteiktās pašvaldības dome līdz 2009.gada 1.septembrim, 2009.gada 30.decembrim un 2010.gada 1.martam iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā pārskatu par attiecīgā reorganizācijas plāna izpildi. Pārskatā saskaņā ar reorganizācijas plāna 1., 2. un 3.pielikumu norāda vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem nodotās rajona pašvaldības institūcijas, nekustamos īpašumus un saistības, kā arī, ja nepieciešams, reorganizācijas plāna neizpildes iemeslus un plānoto rīcību tā izpildes nodrošināšanai.

35. Ja rajona teritorijā izveido vienu novadu, tad attiecīgā novada dome līdz 2009.gada 30.decembrim un līdz 2010.gada 1.martam sniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai informāciju par reorganizācijas plāna izpildi.

V. Rajona pašvaldības budžeta grozīšanas kārtība 2009.gada otrajā pusē

36. Reorganizācijas plānā noteiktajai pašvaldībai 2009.gada otrajā pusē ir tiesības grozīt rajona pašvaldības budžetu:

36.1. attiecībā uz finansējuma sadalījumu iestādēm vai pasākumiem līdz 2009.gada 1.jūlijam apstiprinātā rajona pašvaldības budžeta ietvaros;

36.2. rajona pašvaldības investīciju projektu, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansēšanai, rajona pašvaldību aizņēmumu atmaksāšanai, ilgtermiņa saistību izpildei un reorganizācijas plāna īstenošanas nodrošināšanai atbilstoši attiecīgajam ieņēmumu avotam;

36.3. pārdalot finansējumu starp izdevumu veidiem un ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas kodiem reorganizācijas plāna izpildes gaitā, ja nepieciešams, samazinot pašvaldību iestādēm paredzēto finansējuma apjomu proporcionāli pašvaldību budžeta ieņēmumu samazinājumam.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.843)

37. Rajona pašvaldības administrācija sagatavo priekšlikumus par šo noteikumu 36.punktā minētajiem rajona pašvaldības budžeta grozījumiem.

VI. Mērķdotācija rajona pašvaldības pārskatu sagatavošanai 2010.gadā un citiem izdevumiem

(Nodaļa svītrota ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.843)

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.713

KN713P1_PAGE_1.JPG (36006 bytes)

KN713P1_PAGE_2.JPG (4187 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.713
KN713P2.JPG (62348 bytes)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.713

KN713P3_PAGE_1.JPG (38979 bytes)

KN713P3_PAGE_2.JPG (50118 bytes)

KN713P3_PAGE_3.JPG (45869 bytes)

KN713P3_PAGE_4.JPG (41935 bytes)

KN713P3_PAGE_5.JPG (42573 bytes)

KN713P3_PAGE_6.JPG (4524 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.713

(Pielikums svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.843)

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.713

(Pielikums svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.843)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 713Pieņemts: 02.09.2008.Stājas spēkā: 03.10.2008.Zaudē spēku: 01.05.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 02.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
181849
{"selected":{"value":"06.08.2009","content":"<font class='s-1'>06.08.2009.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.08.2009","iso_value":"2009\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2009.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2009","iso_value":"2009\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2009.-05.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2008","iso_value":"2008\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2008.-29.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.08.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)