Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.753

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 32.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai (turpmāk – pasākums).

2. Uz valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākuma īstenošanai (turpmāk – atbalsts) attiecas arī normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

3. Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.

5. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:

5.1. fiziskā persona – meža zemes īpašnieks;

5.2. juridiskā persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kas ir meža zemes īpašnieks;

5.3. pašvaldība – meža zemes īpašnieks;

5.4. pašvaldības kapitālsabiedrība.

6. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

6.1. jaunaudžu kopšana;

6.2. mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa;

6.3. jauni instrumenti un aprīkojums, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.

7. Mazvērtīga mežaudze šo noteikumu izpratnē ir:

7.1. dabiski atjaunojies izcirtums vai mežaudze, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir no diviem līdz sešiem metriem un meža augšanas apstākļiem piemērotu koku skaits (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu) ir mazāks par koku skaitu, kas atbilst kritiskajam šķērslaukumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs;

7.2. neproduktīva mežaudze saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs.

II. Pieteikšanās nosacījumi

8. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai nosūtot pa pastu (papīra formā vai elektroniski – noformējot atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz:

8.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros. Iesniegumam pievieno identisku projekta iesnieguma elektronisko versiju (izņemot projekta iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

8.2. Valsts meža dienestā saskaņotu meža apsaimniekošanas plāna kopiju (turpmāk – plāns) (2.pielikums), kas saskaņots ar Valsts meža dienestu ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un kura atbilstību oriģinālam apliecinājis pretendents;

8.3. zemesgrāmatu nodaļas izsniegta nostiprinājuma uzraksta vai zemesgrāmatas apliecības kopiju;

8.4. kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības izziņu par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai paredzēts ņemt kredītu, izņemot šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto pretendentu. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Ja projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina naudas līdzekļu pieejamību;

8.5. ja iesniedzējs ir pašvaldība, – pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un visas ar projekta īstenošanu saistītās saistības, kopējās izmaksas un finansēšanas avotus; ja tiek ņemts aizņēmums, norāda aizņēmuma izņemšanas laika grafiku;

8.6. ja iesniedzējs ir pašvaldība un tiek ņemts aizņēmums, – pašvaldības pārskata kopiju par dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā esošajiem pašvaldības aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām, iekļaujot arī jauno, plānoto aizņēmumu;

8.7. meža īpašnieku biedrības izsniegtu izziņu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas datuma un apliecina, ka pretendents ir biedrības biedrs, ja pretendents ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas meža īpašnieku biedrības biedrs;

8.8. ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikāta kopiju (atbilstību oriģinālam apliecina pretendents), ja meža īpašums sertificēts atbilstoši meža apsaimniekošanas sertifikācijas shēmai.

9. Vienā projekta iesniegumā atļauts paredzēt šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3.apakš­punktā minēto aktivitāšu īstenošanu.

10. Projekta iesniegumā atļauts paredzēt šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanu tikai, ja jaunaudžu kopšanu un (vai) mazvērtīgās mežaudzes nomaiņu veic pretendents.

11. Šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus iesniedz:

11.1. juridiskā persona – Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras teritorijā tā reģistrēta;

11.2. fiziskā persona – Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras teritorijā projektu vai tā lielāko (pēc platības) daļu īstenos.

12. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sarindo dilstošā secībā atbilstoši projektu vērtējumā iegūto punktu summai saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

13. Ja punktu summa ir vienāda, priekšroka saņemt atbalstu ir pretendentam, kas plāno projektu īstenot pašvaldības teritorijā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksu.

14. Ja meža īpašnieks atbalstam piesaka platības vairāku pašvaldību teritorijās, ņem vērā tās pašvaldības teritorijas attīstības indeksu, kurā atrodas lielākā mežaudžu platība.

III. Plāna saturs un saskaņošanas kārtība

15. Plānā var iekļaut:

15.1. informāciju par šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu;

15.2. informāciju par pasākumu “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” un “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” īstenošanu, ja pretendents paredz tos īstenot Lauku attīstības programmas ietvaros.

16. Plānam pievieno šādus dokumentus:

16.1. meža zemes robežu plāna kopiju ar iezīmētu projekta īstenošanas platību, ja īsteno šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes;

16.2. Valsts meža dienesta izsniegtā atzinuma kopiju par mežaudzes atbilstību mazvērtīgas vai neproduktīvas mežaudzes kritērijiem, ja īsteno šo noteikumu 6.2.apakš­punktā minēto aktivitāti;

16.3. ja īsteno pasākumu “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana”:

16.3.1. zemes robežu plāna kopiju ar iezīmētu projekta īstenošanas platību;

16.3.2. transformācijas atļaujas kopiju (uzrāda oriģinālu), ja mežaudzi paredzēts ieaudzēt lauksaimniecībā neizmantojamā zemē;

16.4. ja īsteno pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitāti “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un (vai) dabas katastrofu radīto postījumu vietās”:

16.4.1. meža zemes robežu plāna kopiju ar iezīmētu projekta īstenošanas platību;

16.4.2. Valsts meža dienesta izsniegtu apliecinājuma kopiju koku ciršanai galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas vai rekonstruktīvajā cirtē;

16.5. projektā plānoto darbību aprakstu;

16.6. skici (projekta īstenošanas platību ārējo robežu grafisks attēls ar piesaisti stigai, trasei, robežzīmei, grāvim, izcirtuma malai) mērogā 1 : 10000.

17. Pretendents šo noteikumu 16.punktā minētos dokumentus minētajā secībā sanumurē un caurauklo, un personīgi iesniedz Valsts meža dienestā divos eksemplāros.

18. Ja pretendents nav iesniedzis šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minēto atzinuma kopiju, Valsts meža dienests vienlaikus ar plāna izvērtēšanu sagatavo atzinumu par mežaudzes atbilstību mazvērtīgas vai neproduktīvas mežaudzes kritērijiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs.

19. Ja pretendents nav iesniedzis šo noteikumu 16.4.2.apakšpunktā minēto apliecinājuma kopiju, Valsts meža dienests vienlaikus ar plāna izvērtēšanu izsniedz apliecinājumu, ja attiecīgā mežaudze atbilst apliecinājuma saņemšanas nosacījumiem.

20. Ja pretendenta iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, Valsts meža dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju. Pretendents 10 darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas iesniedz nepieciešamo papildu informāciju Valsts meža dienestā.

21. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc plāna vai papildu informācijas saņemšanas apseko īpašumu dabā un pieņem lēmumu par plāna saskaņošanu vai noraidīšanu, un informē par to pretendentu. Ja plānu noraida, norāda atteikuma iemeslu.

22. Valsts meža dienests nesaskaņo plānu, ja pretendents gada laikā, skaitot no plāna iesniegšanas datuma, ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.1, 66.3, 66.4, 67., 67.1, 68., 71. vai 71.1 pantu.

23. Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei plānu saskaņo, ja ievēroti šādi nosacījumi:

23.1. jaunaudze pirms kopšanas neatbilst koptas mežaudzes kritērijiem;

23.2. projekta īstenošanas platībai ir skaidri redzamas, iezīmētas robežas dabā, kas identificējamas plāna saskaņošanas laikā;

23.3. valdošās koku sugas koku vidējais augstums plāna iesniegšanas brīdī nepārsniedz astoņus metrus.

24. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei plānu saskaņo, ja ievēroti šādi nosacījumi:

24.1. Valsts meža dienests attiecīgo mežaudzi ir atzinis par mazvērtīgu;

24.2. projekta īstenošanas platībai ir skaidri redzamas, iezīmētas robežas dabā, kas identificējamas plāna saskaņošanas laikā.

25. Izmaiņas plānā pretendents saskaņo ar Valsts meža dienestu un iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

IV. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

26. Projekta īstenošanas platībā ir veikta meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti.

27. Atbalsta saņemšanas nosacījumi šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē ir šādi:

27.1. atbalstu jaunaudžu kopšanai mež­audzē, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir mazāks par četriem metriem, var saņemt divas reizes laikposmā līdz 2013.gadam, kopšanu veic ne biežāk kā reizi trijos gados;

27.2. atbalstu mežaudžu kopšanai mež­audzē, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir no četriem līdz astoņiem metriem, var saņemt vienu reizi;

27.3. atbalstu nākotnes koku kopšanai var saņemt par mežaudzēm, kurās valdošās sugas koku vidējais augstums ir no sešiem līdz astoņiem metriem;

27.4. atjaunotās un ieaudzētās mežaudzes, kurās vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir līdz sešiem metriem, atbilst atjaunotās mežaudzes kopšanas pārbaudes kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par meža atjaunošanu;

27.5. atjaunotās un ieaudzētās mežaudzes, kurās valdošās koku sugas koku vidējais augstums ir lielāks par sešiem metriem, atbilst šādiem kritērijiem:

27.5.1. valdošā koku suga ir piemērota meža augšanas apstākļu tipam atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu;

27.5.2. kopto koku skaits atbilstoši valdošās sugas koku vidējam augstumam nav lielāks kā normālais koku skaits vienā hektārā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti;

27.6. atbalsts nākotnes koku kopšanai mežaudzē, kurā koku vidējais augstums ir līdz sešiem metriem, netiek maksāts.

28. Nākotnes koku kopšana šo noteikumu izpratnē ir augšanas telpas atbrīvošana vismaz triju metru rādiusā ne mazāk kā 500 kokiem vienā hektārā.

29. Vienlaikus ar nākotnes koku kopšanu atļauts tos atzarot. Atzarošanu uzskata par izpildītu, ja atzarota vismaz viena trešdaļa no koka augstuma.

30. Pretendents, kas kopj šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minēto mežaudzi, pirms katras kopšanas reizes iesniedz Lauku atbalsta dienestā projekta iesniegumu.

31. Atbalsta saņemšanas nosacījumi šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē ir šādi:

31.1. mazvērtīgas mežaudzes nomaiņai izmanto piemērotas izcelsmes stādāmo materiālu, kas atbilst normatīvajos aktos par meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām;

31.2. stādīto koku skaits ir vismaz 75 % no izveidotās mežaudzes kopējā koku skaita;

31.3. izveidotā mežaudze atbilst atjaunotas mežaudzes kritērijiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu.

32. Atbalstu šo noteikumu 6.3.apakš­punktā minētajā aktivitātē atļauts piešķirt pretendentam, kura īpašumā ir vismaz trīs hektāri meža vienas vai abu šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai.

33. Viens pretendents vienā gadā var saņemt atbalstu šo noteikumu 6.1. un (vai) 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai platībā, kas nav lielāka par 50 hektāriem.

V. Veikto darbību pārbaude un atbalsta saņemšana

34. Kārtējā gadā mākslīgi atjaunoto vai nomainīto mežaudzi Valsts meža dienests pārbauda dabā ne agrāk kā 1.jūlijā. Mežaudzi pārbauda pēc tam, kad saņemts pretendenta pārskats par projektā paredzēto darbību izpildi. Pārskatu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par informāciju, ko pretendents sniedz Valsts meža dienestam.

35. Ja pretendents īsteno šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, vienlaikus ar šo noteikumu 34.punktā minēto pārskatu iesniedz meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un iegādi apliecinošu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus).

36. Veicot kopšanas pārbaudi šo noteikumu 27.5.apakšpunktā minētajās mežaudzēs, neuzskaita kokus, kas nav augstāki par pusi no audzes valdošās sugas koku vidējā augstuma.

37. Jaunaudzes, kurās valdošā koku suga ir baltalksnis, vērtē atbilstoši tādas mežaudzes vērtēšanas kritērijiem, kurā valdošā koku suga ir bērzs.

38. Valsts meža dienests pārbaudes rezultātus un lēmumu paziņo pretendentam saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

39. Atbalstu par šo noteikumu 6.3.apakš­punktā minēto aktivitāti var saņemt pēc tam, kad ir īstenota viena vai abas šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes projekta iesniegumā norādītajā apjomā.

40. Pēc projektā paredzēto darbību veikšanas pretendents piecu darbdienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas beigu termiņa Lauku atbalsta dienestā iesniedz maksājuma pieprasījumu. Līgumu slēdz un maksājuma pieprasījumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā.

41. Maksājuma pieprasījumam pievieno šādus dokumentus:

41.1. Valsts meža dienesta sagatavotu pārskatu par projektā veikto darbu izpildes pārbaudi. Pārskatā ietver pieņemto lēmumu;

41.2. apliecinājumu par veiktā darba apjomu, ja jaunaudzi kopis un kokus stādījis pretendents;

41.3. dokumentu kopijas, kas apliecina projekta īstenošanā veiktos maksājumus un darījumus, ja tādi bijuši (uzrāda oriģinālus).

VI. Atbalsta veids un apmērs

42. Projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

42.1. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē 210 latu par hektāru vienā kopšanas reizē;

42.2. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē 300 latu par hektāru, ja vienlaikus ar nākotnes koku kopšanu tie atzaroti;

42.3. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē 840 latu par hektāru.

43. Vienam pretendentam viena projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā aktivitātē nepārsniedz 3514 latus vienā izmaksas reizē jeb 7028 latus laikposmā līdz 2013.gadam. Projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 702 lati.

44. Atbalsta intensitāte šo noteikumu 6.punktā minētajām aktivitātēm nepārsniedz 50 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas un nav mazāka par 20 %.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

45. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

45.1. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē – jaunaudžu kopšanas izmaksas, tai skaitā nākotnes koku atzarošana, ja to veic šo noteikumu 27.3.apakš­punktā minētajās mežaudzēs;

45.2. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē – mežaudzes atjaunošanas izmaksas, tai skaitā augsnes sagatavošana stādīšanai, stādāmā materiāla iegāde, stādīšana un kopšana mežaudzes ierīkošanas gadā;

45.3. šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā aktivitātē – jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu, aprīkojuma un darba aizsardzības līdzekļu izmaksas.

46. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

46.1. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē – mazvērtīgās mežaudzes novākšana;

46.2. šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā aktivitātē – mežizstrādes tehnikas izmaksas;

46.3. bankas procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

46.4. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;

46.5. instrumentu un aprīkojuma tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

46.6. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

47. Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu un nepabeigtu darbu izmaksas, uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.753

KN753P1_PAGE_1.JPG (79863 bytes)

KN753P1_PAGE_3.JPG (65333 bytes)

KN753P1_PAGE_4.JPG (69819 bytes)

KN753P1_PAGE_5.JPG (43863 bytes)

KN753P1_PAGE_6.JPG (84720 bytes)

KN753P1_PAGE_7.JPG (51196 bytes)

KN753P1_PAGE_8.JPG (95006 bytes)

KN753P1_PAGE_9.JPG (155579 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.753

KN753P2_PAGE_1.JPG (101575 bytes)

KN753P2_PAGE_2.JPG (81490 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.753
Projektu atlases kritēriji

Nr.
p.k.

Projektu atlases kritērijs

Maksimāli iespējamais punktu skaits

Rādītājs

Punktu skaits

1.

Pretendents ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas meža īpašnieku biedrības biedrs

5

5

0

2.

Starpība starp maksimāli pieļaujamo publisko finansējumu un projektam pieprasīto publisko finansējumu. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 %, un minimālā publiskā finansējuma atbalsta intensitāte nav mazāka par 20 %

Par katru pilnu procentu viens punkts

3.

Jaunaudžu kopšana mākslīgi atjaunotās mežaudzēs

20

20

0

4.

Atbalstāmajai platībai ir ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikāts

5

5

0

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 753Pieņemts: 15.09.2008.Stājas spēkā: 25.09.2008.Zaudē spēku: 10.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 24.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
181472
25.09.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)