Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.556

Rīgā 2008.gada 14.jūlijā (prot. Nr.49 34.§)
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam (turpmāk – atbalsts), atbilstoši:

1.1. Padomes 2006.gada 20.februāra Regulas (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā un groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, 6.panta 1.punktam (turpmāk – Padomes regula Nr. 320/2006);

1.2. Padomes 2005.gada 20.septembra Regulas (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 52.panta b) punkta “i” apakšpunktam (turpmāk – Padomes regula Nr. 1698/2005);

1.3. Komisijas 2006.gada 27.jūnija Regulai (EK) Nr. 968/2006, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā (turpmāk – Komisijas regula Nr. 968/2006);

1.4. Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 55.pantam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1974/2006).

2. Atbalsta mērķis ir veicināt un atbalstīt cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajā reģionā to infrastruktūras objektu bojājumu un vides problēmu novēršanu, kuru rašanās tieši saistīta ar cukura rūpniecības darbību vai darbības pārtraukšanu, tādējādi veidojot pievilcīgu vidi tādas saimnieciskās darbības attīstībai, kas aizstāj cukura nozari, un sakārtojot vidi kopumā.

3. Cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajā reģionā ietilpst vietējās pašvaldības, kuru teritorijā 2006.gadā ir audzētas cukurbietes pārstrādei cukurā ne mazāk kā viena hektāra platībā, kā arī republikas pilsētu pašvaldības (turpmāk – pilsētu pašvaldības), kurās 2006.gadā cukurbietes tikušas pārstrādātas cukurā.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.939 redakcijā)

4. Atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

5. Dienests sagatavo un sniedz Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai informāciju Komisijas regulas Nr. 968/2006 24.pantā noteiktajā kārtībā.

6. Atbalsta pretendenti ir:

6.1. pirmajā kārtā – šo noteikumu 1.pielikumā minētās vietējās pašvaldības un 2.pielikumā minētās pilsētu pašvaldības;

6.2. otrajā kārtā – šo noteikumu 3.pielikumā minētās vietējās pašvaldības, kuras:

6.2.1. uz šo noteikumu 1.pielikumā noteikto atbalstu nepieteicās vai to pilnībā neizmantoja projektu īstenošanas pirmajā kārtā;

6.2.2. šo noteikumu 1.pielikumā noteikto atbalsta summu pilnībā izmantoja projektu īstenošanas pirmajā kārtā, taču attiecīgā rajona kopējā atbalsta summa nav pilnībā izmantota, un uz to nav pieteikušās citas attiecīgā rajona administratīvās teritorijas vietējās pašvaldības, kas minētas šo noteikumu 6.2.1.apakšpunktā;

6.3. trešajā kārtā – šo noteikumu 2.pielikumā minētās pilsētu pašvaldības.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.241; MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.939)

7. Atbalstu piešķir šādiem pasākumiem:

7.1. “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”;

7.2. “Atbalsts piesārņotu vietu attīrīšanai”.

8. Pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar vietējo pašvaldību ceļu un ielu būvniecību vai rekonstrukciju.

9. Pasākuma “Atbalsts piesārņotu vietu attīrīšanai” ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar pilsētu pašvaldību ietekmētās vides stāvokļa atjaunošanu un ūdenssaimniecības objektu sakārtošanu.

10. Šo noteikumu 7.punktā minētos pasākumus īsteno līdz 2011.gada 30.septembrim.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.376)

11. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu, ja tas atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

11.1. īstenojot projektu, sasniedz attiecīgā atbalsta mērķi;

11.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus.

12. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

12.1. pamatlīdzekļu iegādi papildus esošiem pamatlīdzekļiem;

12.2. pamatlīdzekļu iegādi, kas būtiski maina tehnoloģiju raksturu;

12.3. jaunu objektu būvniecību un rekonstrukciju.

II. Atbalsta veids un apmērs

13. Atbalsta apmērs šo noteikumu 7.punktā minētajiem pasākumiem ir 100 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas.

14. Publiskais finansējums pirmajā kārtā:

14.1. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajam pasākumam – 3 412 018,55 lati, tai skaitā 25 % jeb 853 004,64 lati ir valsts līdzfinansējums;

14.2. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajam pasākumam – 2 559 013,90 latu.

15. Projektu īstenošanas pirmajā kārtā:

15.1. vietējās pašvaldības var saņemt atbalstu šo noteikumu 8.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai, būvējot vai rekonstruējot ceļu un ielu posmus saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

15.2. pilsētu pašvaldības var saņemt atbalstu šo noteikumu 9.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai.

16. Ja projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pieejamais atbalsts netiek pilnībā apgūts, to pārceļ uz nākamo kārtu.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.939 redakcijā)

17. Otrajā kārtā atbalstu piešķir šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajam pasākumam.

17.1 Trešajā kārtā atbalstu piešķir šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajam pasākumam.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.939 redakcijā)

18. Piesakoties otrajai kārtai, atbalsta pretendents norāda par atbalsta līdzekļiem būvējamos un rekonstruējamos ceļus vai ielu posmus. Projektu īstenošanas otrajā kārtā ceļu un ielu posmu, kā arī to garumu neierobežo saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.241)

19. Vietējā pašvaldība par visiem ceļu un ielu posmiem, kuros paredzēta rekonstrukcija vai būvniecība, var iesniegt vienu projekta iesniegumu, bet tehnisko projektu – par katru posmu atsevišķi.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.241 redakcijā)

20. Saistībā ar iesniegto atbalsta projektu nedrīkst būt iesniegti citi projekta iesniegumi finansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām.

III. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

21. Projektu īstenošanas pirmajā kārtā:

21.1. projektu attiecināmo izmaksu summa vietējām pašvaldībām ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā;

21.2. projektu attiecināmo izmaksu summa pilsētu pašvaldībām ir noteikta šo noteikumu 2.pielikumā.

22. Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmo izmaksu kategorijas:

22.1. ceļu un ielu būvniecības vai rekonstrukcijas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

22.2. vispārīgās izmaksas – tehniskās projektēšanas un projekta sagatavošanas izmaksas saskaņā ar līgumiem ar trešajām personām, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi un būvatļaujas saņemšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un kas nepārsniedz 8 % no attiecināmo izmaksu kopsummas.

23. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmo izmaksu kategorijas:

23.1. būvniecība, būvuzraudzība, nojaukšana, rekonstrukcija, autoruzraudzība, virszemes ūdensobjektu sakārtošana, kas saistīta ar ietekmētās vides labiekārtošanu, tai skaitā:

23.1.1. virszemes ūdensobjektu tīrīšana vietās, kurās tas nepieciešams cukura ražošanas radītās nelabvēlīgās ietekmes dēļ;

23.1.2. hidrotehnisko būvju (piemēram, dambju, sūkņu staciju, melioratīvo sistēmu) būvniecība un rekonstrukcija vietās, kurās tas nepieciešams plūdu draudu novēršanai, kas radušies saistībā ar cukura ražošanas restrukturizāciju;

23.2. hidrotehnisko būvju aprīkošanai nepieciešamo iekārtu iegāde projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai – līdz 30 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

23.3. vispārīgās izmaksas – tehniskās projektēšanas un projekta sagatavošanas izmaksas (ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas izmaksas, izpētes darbu izmaksas) saskaņā ar līgumiem ar trešajām personām, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi un būvatļaujas saņemšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un kas nepārsniedz 8 % no attiecināmo izmaksu kopsummas.

24. Attiecināmas ir tikai tās būvprojektu tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas tiešā veidā saistīti ar atbalsta mērķa sasniegšanu.

25. Pasākumu ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

26. Pasākumu aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

26.1. kas nav noteiktas kā attiecināmas;

26.2. kas nav tieši saistītas ar projekta pasākumiem;

26.3. kas pārsniedz projekta iesniegumā apstiprināto attiecināmo izmaksu apmēru;

26.4. kas pārsniedz tirgus cenu;

26.5. kas saistītas ar nepabeigtiem darbiem;

26.6. kas nav pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem, ko nosaka vienošanās par finansējumu;

26.7. kas radušās pirms līguma noslēgšanas ar dienestu, izņemot projekta sagatavošanas izmaksas, kas noteiktas šo noteikumu 22.2. un 23.3.apakšpunktā, bet kuras nav veiktas pirms 2007.gada 1.janvāra;

26.8. pakalpojumu, preču piegādes vai darbu izmaksas iepirkumiem, kuriem nav veikta iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu un par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām;

26.9. iepirkuma dokumentu sagatavošanas izmaksas;

26.10. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

26.11. naudas sodi, līgumsodi un tiesas izdevumi;

26.12. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

26.13. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes regulu Nr. 1698/2005 un Komisijas regulu Nr. 1974/2006;

26.14. pievienotās vērtības nodoklis.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.241)

IV. Pieteikšanās nosacījumi

27. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākuma projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) (4.pielikums) pieņemšana notiek trijās kārtās. Mēnesi pirms projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datumu, projektu ieviešanas beigu termiņu un pieejamo publisko finansējumu.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.939)

28. Pēc projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas projektu iesniegumus no vietējām pašvaldībām pieņem vienu mēnesi.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.939 redakcijā)

29. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents dienestā personiski (izņemot gadījumu, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu) iesniedz:

29.1. projekta iesniegumu divos oriģinālos eksemplāros un tā elektronisko versiju;

29.2. būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu būvprojekta kopiju, ko iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ar dienestu noslēgts līgums par atbalsta piešķiršanu (turpmāk – līgums);

29.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkumu procedūras piemērošanu. Iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ar dienestu noslēgts līgums;

29.4. būvatļaujas kopiju, ko iesniedz kopā ar šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

29.5. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju, ja atbalsta pretendents ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

29.6. pilsētas pašvaldības vai vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmuma kopiju par piedalīšanos projektā un visu saistību uzņemšanos, kuras attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta īstenošanas kopējās izmaksas un projekta finansēšanas avotus;

29.7. apliecinājumu, ka atbalsta pretendentam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļi.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.241; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.376)

30. Pilsētu pašvaldības iesniedz dienestā šo noteikumu 29.punktā minētos dokumentus, kā arī:

30.1. likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteikto noslēguma ziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par noslēguma ziņojumu, ja ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;

30.2. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu un Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes tehniskos noteikumus, ja projektam ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, bet ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nav jāpiemēro;

30.3. Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izsniegtos tehniskos noteikumus projektiem, kuriem nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

31. Pēc dienesta pieprasījuma valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” sniedz dienestam informāciju par vietējās pašvaldības valdījumā esošo reģistrēto ceļu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un atlase

32. Pirmajā kārtā izvērtē visus projektu iesniegumus, ko iesniegušas šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās pašvaldības, bet otrajā kārtā – ko iesniegušas šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās pašvaldības. Trešajā kārtā izvērtē visus projektus, ko iesniegušas šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās pašvaldības.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.939)

33. Otrajā kārtā projektu iesniegumus no vietējām pašvaldībām izvērtē, ņemot vērā attiecīgā rajona kopējo atbalsta summu. Ja vietējās pašvaldības pilnībā neapgūst šo noteikumu 1.pielikumā noteikto attiecīgā rajona kopējo atbalsta summu, atlikušo summas daļu proporcionāli projektu iesniegumu attiecināmo izmaksu kopsummai sadala starp iesniegtajiem projektu iesniegumiem.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.241 redakcijā)

34. Projektu iesniegumus dienests izvērtē šādā secībā:

34.1. atbilstība administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

34.2. atbilstība atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

35. Administratīvie vērtēšanas kritēriji ir šādi:

35.1. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā (ja projekta iesniegums iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, par tā iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas ir nosūtīts, izmantojot elektronisko pastu vai iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes sistēmas). Ja rodas domstarpības, atbalsta pretendents pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām;

35.2. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

35.3. projekta iesniegumam ir pievienota identiska projekta iesnieguma elektroniskā versija (izņemot projektu iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

35.4. projekta iesnieguma oriģināls ir caurauklots (izņemot projektu iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

35.5. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

35.6. ir iesniegti divi projekta iesnieguma eksemplāri (izņemot projektu iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

35.7. projekta iesnieguma izmaksu aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi;

35.8. projekta budžets ir aprēķināts latos;

35.9. projekta finansējums ir izstrādāts atbilstoši pasākuma nosacījumiem;

35.10. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas noteiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu konkrētajiem pasākumiem, kā arī tirgus situācijai;

35.11. projekta ietvaros paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkums ir veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projektu vai triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas;

35.12. projekta iesniegumā ir norādītas attiecināmās izmaksas un tās neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai;

35.13. projekta iesniegumā pieprasītais atbalsta apmērs pirmajā kārtā nepārsniedz:

35.13.1. vietējai pašvaldībai – šo noteikumu 1.pielikumā minēto maksimālo atbalsta apmēru;

35.13.2. pilsētas pašvaldībai – šo noteikumu 2.pielikumā minēto maksimālo atbalsta apmēru;

35.14. projekta iesniegumā ir aprakstīta saistība ar cukura rūpniecību vai tās re­strukturizāciju;

35.15. pilsētas pašvaldība ir reģistrējusi hidrotehnisko būvi vai virszemes ūdensobjektu normatīvajos aktos par meliorācijas kadastru noteiktajā kārtībā;

35.16. vietējās pašvaldības ceļš ir iekļauts valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” ceļu reģistrā;

35.17. projekta īstenošanas termiņš nav ilgāks par 2011.gada 30.septembri;

35.18. projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.376)

36. Ja projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, dienests vienu reizi rakstiski pieprasa papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai vai labošanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja papildu informāciju neiesniedz, dienests pieņem šo noteikumu 38.2.apakš­punktā minēto lēmumu.

37. Ja, izvērtējot projekta atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem, projekta iesniegumā ietvertā informācija nav skaidra, dienests rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam skaidrojumu. Skaidrojumu atbalsta pretendents iesniedz 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasīto informāciju neiesniedz, dienests pieņem šo noteikumu 38.3.apakšpunktā minēto lēmumu.

VI. Lēmuma pieņemšana, līguma slēgšana un projekta atsaukšana

38. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma:

38.1. atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma apstiprināšanu;

38.2. neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

38.3. neatbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

38.4. noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ.

39. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu dienests pieņem triju mēnešu laikā pēc tās atbalsta kārtas noslēgšanas, kurā projekta iesniegums iesniegts, un informē par to atbalsta pretendentu.

40. Atbalsta pretendents 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu slēdz līgumu.

41. Ja atbalsta pretendents bez attaisnojoša iemesla 10 darbdienu laikā pēc atkārtota uzaicinājuma saņemšanas neierodas slēgt līgumu, projekta iesniegumu uzskata par atsauktu.

42. Atbalsta pretendents projekta iesniegumu var atsaukt pieteikšanās gadā līdz brīdim, kad dienests ir pieņēmis šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minēto lēmumu.

43. Ja atbalsta pretendents projekta iesniegumu atsauc saistību periodā, saņemtais atbalsts jāatmaksā.

44. Šo noteikumu 38.punktā minēto dienesta lēmumu var apstrīdēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

45. Par projekta īstenošanas sākuma termiņu uzskata datumu, kad noslēgts līgums.

46. Projektu iespējams īstenot ne vairāk kā trijos posmos.

47. Ja projekta īstenošanas starpposma maksājumus pieprasa pa posmiem, atbalsta pretendents projekta posmus definē, ievērojot šādus nosacījumus:

47.1. pilsētu pašvaldības vienā posmā var veikt virszemes ūdensobjektu tīrīšanas darbus vai hidrotehnisko būvju būvniecību, rekonstrukciju un aprīkošanu;

47.2. vietējās pašvaldības vienā posmā pilnībā pabeidz kādu no rekonstruējamā vai būvējamā ceļa posmiem.

48. Ja projektu īsteno pa posmiem, pēc katra posma beigām vai pēc projekta pil­nīgas ieviešanas atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta ieviešanas beigu termiņa iesniedz dienestā šādus dokumentus:

48.1. projekta ieviešanas pārskatu par projekta iesniegumā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā laikposmā saskaņā ar līguma pielikumu. Norāda jebkuras novirzes no projekta iesniegumā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

48.2. projekta īstenošanu apliecinošo maksājumu un darījumu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus);

48.3. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas, kuras apstiprinājis atbalsta saņēmējs (uzrāda oriģinālus);

48.4. Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinumu par tehnisko noteikumu prasību izpildi (attiecas uz šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto pasākumu);

48.5. maksājuma pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu.

49. Pēc pilnīgas projekta ieviešanas atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta ieviešanas beigu termiņa iesniedz dienestā akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā (uzrāda oriģinālu).

50. Ja nepieciešams, dienests rakstiski pieprasa skaidrojumu par iesniegtajiem dokumentiem.

51. Ja atbalsta saņēmējs noteiktajos termiņos neiesniedz šo noteikumu 49. vai 50.punktā minētos dokumentus, dienests nosūta atgādinājumu par dokumentu iesniegšanu 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja atbalsta saņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas norādītajā laikā dokumentus neiesniedz, dienests izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar atbalsta saņēmēju līgumā paredzētajā kārtībā.

52. Atbalsta saņēmējs līdz 2020.gada 31.decembrim glabā un uzrāda dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju, kā arī nodrošina iespēju dienesta, Eiropas Savienības un citu kompetento institūciju pārstāvjiem veikt kontroli pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

VIII. Atbalsta finansējuma pieprasīšana

53. Atbalstu piešķir tikai par šo noteikumu 22. un 23.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

54. Ja projektā paredzētās būvniecības, rekonstrukcijas vai virszemes ūdensobjektu tīrīšanas izmaksas attiecīgajam projektam pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpību sedz atbalsta saņēmējs.

55. Atbalsta saņēmējs pēc projekta vai tā posma pabeigšanas divas reizes gadā – līdz 15.janvārim un 15.jūlijam – iesniedz dienestā maksājuma pieprasījumu. Maksājuma pieprasījums ir atbalsta saņēmēja reālo izdevumu atmaksas pieprasījums. Dienestā atbalsta saņēmējam izmaksājamo atbalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz noteikto atbalsta summu, līguma izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.241 redakcijā)

56. Projektu var ieviest ne vairāk kā trijos posmos, bet atbalstu tā saņēmējs var saņemt divas reizes gadā – martā un septembrī. Starpposma maksājumus veic pēc šo noteikumu 47.punktā minētā atsevišķā projekta posma pabeigšanas, ja pēc tā ieviešanas radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem). Noslēguma maksājumu veic tikai pēc visu līgumā paredzēto darbību izpildes.

57. Dienests maksājuma pieprasījumu izskata 60 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas (ja tiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par attiecīgo laikposmu, kad tiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija) un:

57.1. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo un iesniedz Valsts kasē maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši līgumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un rakstiski informē par to atbalsta saņēmēju;

57.2. ja daļa no maksājuma pieprasījumā iekļautajiem izdevumiem neatbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi noteiktajām prasībām, par neattiecināmo izmaksu daļu samazina apmaksai apstiprināto attiecināmo izdevumu summu un rakstiski informē par to atbalsta saņēmēju;

57.3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi noteiktajām prasībām, neapstiprina neatbilstošo izdevumu summu un rakstiski informē par to atbalsta saņēmēju.

58. Maksājumus pārskaita bezskaidras naudas norēķinu veidā saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 968/2006 17.punktu atbalsta saņēmēja vai tā pilnvarota pārstāvja bankas kontā. Dienests iesniedz maksājuma uzdevumu Valsts kasē. Valsts kase veic pārskaitījumu atbalsta saņēmēja kontā triju darbdienu laikā pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.241)

59. Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma – atbalsta saņēmējs projekta ietvaros par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus nedrīkst:

59.1. atsavināt vai patapināt;

59.2. izīrēt vai iznomāt.

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 17.03.2009. noteikumu Nr.241 redakcijā)

60. Ja projektu iesniegumu pieņemšana tiek izsludināta līdz 2009.gada 30.jūnijam, projektu iesniegumus pieņem vienu mēnesi pēc projektu iesniegumu pieņemšanas sākšanas.

61. No 2009.gada 1.jūlija uz atbalstu otrajā kārtā var pretendēt šo noteikumu 1.pielikumā minētās vietējās pašvaldības vai vietējās pašvaldības, kuru teritorijā ietilpst šo noteikumu 1.pielikumā minētie pagasti un kuras uz atbalstu nepieteicās vai to pilnībā neizmantoja projektu īstenošanas pirmajā kārtā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.556
Vietējās pašvaldības, to identificētie ceļu un ielu posmi un attiecināmās izmaksas*

Nr.
p.k.

Ceļa (ielas) nosaukums un numurs

Ceļa (ielas) posma adrese

Ceļa (ielas) rekonstrukcija vai būvniecība

Ceļa (ielas) posma maksimālais garums, km

Projektu attiecināmo izmaksu atbalsta summa, Ls

no km

līdz km

1.

Liepājas rajona Durbes novads

1.1.

Raiņa iela, Nr.6407D035

2,19

2,72

ielas rekonstrukcija

0,54

118043

2.

Liepājas rajonam kopā **

118043

3.

Tukuma rajona Džūkstes pagasts

3.1.

Bebru iela, Nr.9i

0,08

0,83

ielas rekonstrukcija

0,75

48632

4.

Tukuma rajona Irlavas pagasts

4.1.

Pētertāle–Kraujas, Nr.24

0,00

1,50

ceļa rekonstrukcija

1,50

26238

5.

Tukuma rajona Jaunpils pagasts

5.1.

Struteles veikals–Induļi, Nr.4

0,00

0,65

ceļa rekonstrukcija

0,65

62286

6.

Tukuma rajona Lestenes pagasts

6.1.

Baznīca–Līdumi, Nr.4

0,30

0,85

ceļa rekonstrukcija

0,55

11996

7.

Tukuma rajonam kopā**

149152

8.

Dobeles rajona Bēnes pagasts

8.1.

Garaiskalns–Ceplīši–Vētras, Nr.14

0+00

14+86

ceļa rekonstrukcija

1,486

16461

9.

Dobeles rajona Penkules pagasts

9.1.

Autoceļš P96–Sēju kalte

0,766

0,790

caurteku rekonstrukcija

0,024

74579

9.2.

Laģi–Sietiņi

0,308

0,328

caurteku rekonstrukcija

0,020

9.3.

Zemgaļi–Māliņi

1,412

1,436

caurteku rekonstrukcija

0,024

9.4.

Purva Klauciņas–Mazjaunzemji

1,010

1,034

caurteku rekonstrukcija

0,024

9.5.

Dimzu kalte–Romji

0,134

0,149

caurteku rekonstrukcija

0,015

9.6.

Purva Klauciņas– Mazjaunzemji

0,290

0,314

caurteku rekonstrukcija

0,024

10.

Dobeles rajona Tērvetes novads

10.1.

Augstkalnes pagasts, pašvaldības ceļš Nr.Au 3
(Ķepenes krustojums–krustojums ar ceļu Nr.V 1078)

1,15

4,55

ceļa rekonstrukcija

3,40

306596

10.2.

Bukaišu pagasts, pašvaldības ceļš Nr.Bu 1 un Nr.Bu 3
(krustojums ar ceļu Nr.V 1111–Iņķu dīķis)

0

2,90

1,39

3,57

ceļa rekonstrukcija

2,06

10.3.

Tērvetes pagasts, pašvaldības ceļš Nr.Te 21 (krustojums ar ceļu Nr.Te 23–krustojums ar ceļu V Nr.1112)

0

2,55

ceļa rekonstrukcija

2,55

10.4.

Tērvetes pagasts, pašvaldības ceļš Te 55 (krustojums ar ceļu V 1122–krustojums ar ceļu Te 58)

0

4,33

ceļa rekonstrukcija

4,33

11.

Dobeles rajona Dobeles pagasts

11.1.

Jaunļobas–Granti–autoceļš P102, Nr.4A

7,00

7,60

ceļa rekonstrukcija

0,60

72969

11.2.

Lejasstrazdi–minerālmēslu noliktava, Nr.9A

1,00

1,95

ceļa rekonstrukcija

0,95

12.

Dobeles rajona Jaunbērzes pagasts

12.1.

Druvas–Saulstari, Nr.36

0,00

0,50

ceļa rekonstrukcija

0,50

36975

13.

Dobeles rajona Bērzes pagasts

13.1.

Autoceļš P97–Mušas–Smiltnieki, Nr.16

3,07

5,05

ceļa rekonstrukcija

1,98

77194

14.

Dobeles rajonam kopā**

584774

15.

Jelgavas rajona Glūdas pagasts

15.1.

Dailes iela, Nr.29

0,00

1,00

ielas rekonstrukcija

1,00

116544

15.2.

Zāģētava–Upes Kleišas–Ūdeļu iela, Nr.40

0,00

0,30

ielas rekonstrukcija

0,30

16.

Jelgavas rajona Sidrabenes pagasts

16.1.

Zirgu stallis–Zvirbuļi, Nr.61

0,60

2,35

ceļa rekonstrukcija

1,75

46727

17.

Jelgavas rajona Zaļenieku pagasts

17.1.

Autoceļš P95–Baloži

0,00

1,10

ceļa rekonstrukcija

1,10

97833

17.2.

Abgunstes muiža–Rožkalni– Zanderi

0,00

0,13

ceļa rekonstrukcija

0,13

18.

Jelgavas rajona Sesavas pagasts

18.1.

Sesavas centrs–Ūdri, Nr.9

0,00

1,30

ceļa rekonstrukcija

1,30

301723

18.2.

Saulstaru iela (Bērvircava)–Robežnieku ceļš, Nr.18

0,00

2,30

ceļa rekonstrukcija

2,30

19.

Jelgavas rajona Vircavas pagasts

19.1.

Autoceļš V1054–autoceļš V1083, Nr.27

0,00

3,98

ceļa rekonstrukcija

3,98

144717

20.

Jelgavas rajona Elejas pagasts

20.1.

Audruve–Staļģi–autoceļš P103, Nr.A4

5,94

8,34

ceļa rekonstrukcija

2,40

79272

21.

Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasts

21.1.

Jaunsvirlaukas šoseja–Pērkoni–Ozoli, Nr.104

0,60

2,95

ceļa rekonstrukcija

2,35

184111

21.2.

Veži–Peskēni, Nr.92

0,00

1,76

ceļa rekonstrukcija

1,76

22.

Jelgavas rajona Svētes pagasts

22.1.

Straumes iela–Imantas

0,00

0,15

ceļa rekonstrukcija

0,15

20093

23.

Jelgavas rajona Vilces pagasts

23.1.

Ziedkalnes krustojums–Tīļēni, Nr.1

0,00

1,30

ceļa rekonstrukcija

1,30

89307

24.

Jelgavas rajona Platones pagasts

24.1.

Zīlēnu ceļš–Kubuliņi, Nr.13

0,00

0,87

ceļa rekonstrukcija

0,87

42172

25.

Jelgavas rajona Lielplatones pagasts

25.1.

Braņķi–Piķa dambis, Nr.18

0,00

0,86

ceļa rekonstrukcija

0,86

48914

26.

Jelgavas rajonam kopā**

1171413

27.

Bauskas rajona Codes pagasts

27.1.

Autoceļš A7–Rotkalni–autoceļš A7

0,00

2,73

ceļa rekonstrukcija

2,73

117414

28.

Bauskas rajona Ceraukstes pagasts

28.1.

Autoceļš A7–Ziediņi–Kociņi–autoceļš A7–Bērzaiņi, Nr.B1

3,20

3,40

ceļa rekonstrukcija

0,20

31489

29.

Bauskas rajona Dāviņu pagasts

29.1.

Stīnuži–Lambārtes kalte, Nr.A3

3,87

3,89

caurtekas rekonstrukcija

0,02

35064

30.

Bauskas rajona Gailīšu pagasts

30.1.

Šmuļi–Buku birzs–Uzvara, Nr.A3

0,00

1,75

ceļa rekonstrukcija

1,75

206481

31.

Bauskas rajona Īslīces pagasts

31.1.

Pļavnieki–Melnupes–Mālnieki, Nr.B11

0,00

1,40

ceļa rekonstrukcija

1,40

221074

31.2.

Vītoliņi–Lodēni, Nr.B22

0,00

1,53

ceļa rekonstrukcija

1,53

31.3.

Īslīces iela

0,00

0,62

ielas būvniecība

0,62

32.

Bauskas rajona Viesturu pagasts

32.1.

Širvji–Viesturi, Nr.A1

0,00

1,10

ceļa rekonstrukcija

1,10

202891

33.

Bauskas rajona Vecsaules pagasts

33.1.

Ozolaine–Kraukļi

0,00

0,31

ceļa rekonstrukcija

0,31

18594

34.

Bauskas rajona Mežotnes pagasts

34.1.

Katrīnas–Lāči, Nr.B43

6,20

8,86

ceļa rekonstrukcija

2,84

129233

35.

Bauskas rajona Rundāles pagasts

35.1.

Upmalas iela

0,00

0,90

ielas rekonstrukcija

0,90

207224

35.2.

Saulītes–Mežotne–Senči, Nr.A026

0,00

0,50

ceļa rekonstrukcija

0,50

35.3.

A024, Saulaine–Sējēji

0,00

0,64

ceļa rekonstrukcija

0,64

35.4.

Mazrundāle–Vecrundāle, Nr.A022

1,90

2,20

ceļa rekonstrukcija

0,30

36.

Bauskas rajona Svitenes pagasts

36.1.

Krustuļi–Cielavas–Dimanti, Nr.B16

0,00

0,79

ceļa rekonstrukcija

0,79

135740

36.2.

Kukāri–Laimdotas, Nr.C27

0,00

0,72

ceļa rekonstrukcija

0,72

37.

Bauskas rajonam kopā**

1305204

38.

Saldus rajona Pampāļu pagasts

38.1.

Centrs–Laipiņas

0,00

1,00

0,55

1,50

ceļa rekonstrukcija

1,05

83432

39.

Saldus rajonam kopā**

83432

Piezīmes.

1. * Ir noteikusi attiecīgā rajona padome atbilstoši maksimālajam atbalsta apmēram, kāds pieejams konkrētajam rajonam.

2. ** Rajonam pieejamais maksimālais atbalsta apmērs aprēķināts proporcionāli cukurbiešu audzēšanas intensitātei 2006.gadā attiecīgā rajona pagastos, izmantojot šādu formulu:

A = (L x Kv x 0,5 + LV) x Plp : Plk, kur

A – saņemamais atbalsts latos;

L – atbalsta likme par cukura kvotas tonnu (latos) saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 320/2006  6.panta 2.punktu;

Kv – kopējā valstī atteiktā cukura ražošanas kvota tonnās;

LV – Latvijas līdzfinansējums 25 % apmērā no dažādošanas atbalsta cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam, kurā 2006.gadā audzētas cukurbietes pārstrādei cukurā;

Plp platība (ha), kas atradās attiecīgā rajona pagastos, kuros 2006.gadā tika audzētas cukurbietes turpmākajai pārstrādei cukurā (3.pielikums);

Plk – kopējā cukurbiešu platība valstī, no kuras tika piegādātas cukurbietes cukurfabrikām saskaņā ar 2006.gadā noslēgtajiem līgumiem (3.pielikums).

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.556
Pilsētu pašvaldības un attiecināmās izmaksas

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Projektu attiecināmo izmaksu atbalsta summa, Ls*

1.

Jelgavas

1 601 942,7

2.

Liepājas

957 071,2

Piezīme.

* Atbalsta apmērs aprēķināts proporcionāli attiecīgajā pilsētā izvietotās cukurfabrikas cukura ražošanas kvotai, izmantojot šādu formulu:

A = L x Kv x 0,5 x Kvf : Kv, kur

A – saņemamais atbalsts latos;

L – atbalsta likme par cukura kvotas tonnu (latos) saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 320/2006 6.panta 2.punktu;

Kv – kopējā valstī atteiktā cukura ražošanas kvota tonnās;

Kvf – attiecīgās cukurfabrikas atteiktā cukura ražošanas kvota tonnās.

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.556
Cukura rūpniecības restrukturizācijas skartā reģiona vietējās pašvaldības un cukurbiešu audzēšanas platības rajonos*

Nr.
p.k.

Vietējās pašvaldības nosaukums

Cukurbiešu audzēšanas platība (ha) 2006.gadā**

1.

Bauskas rajons:

4352

1.1.

Ceraukstes pagasts

1.2.

Codes pagasts

1.3.

Dāviņu pagasts

1.4.

Gailīšu pagasts

1.5.

Īslīces pagasts

1.6.

Mežotnes pagasts

1.7.

Rundāles pagasts

1.8.

Svitenes pagasts

1.9.

Vecsaules pagasts

1.10.

Viesturu pagasts

2.

Dobeles rajons:

1950

2.1.

Auru pagasts

2.2.

Bēnes pagasts

2.3.

Bērzes pagasts

2.4.

Dobeles pagasts

2.5.

Jaunbērzes pagasts

2.6.

Krimūnu pagasts

2.7.

Penkules pagasts

2.8.

Tērvetes novads

2.9.

Ukru pagasts

2.10.

Vītiņu pagasts

3.

Jelgavas rajons:

3906

3.1.

Elejas pagasts

3.2.

Glūdas pagasts

3.3.

Jaunsvirlaukas pagasts

3.4.

Lielplatones pagasts

3.5.

Līvbērzes pagasts

3.6.

Platones pagasts

3.7.

Sesavas pagasts

3.8.

Sidrabenes pagasts

3.9.

Svētes pagasts

3.10.

Vilces pagasts

3.11.

Vircavas pagasts

3.12.

Zaļenieku pagasts

4.

Liepājas rajons:

394

4.1.

Dunikas pagasts

4.2.

Durbes novads

4.3.

Gramzdas pagasts

4.4.

Priekules pagasts

4.5.

Vaiņodes pagasts

5.

Saldus rajons:

278

5.1.

Brocēnu novads

5.2.

Jaunlutriņu pagasts

5.3.

Pampāļu pagasts

5.4.

Rubas pagasts

5.5.

Vadakstes pagasts

5.6.

Zaņas pagasts

5.7.

Zirņu pagasts

6.

Tukuma rajons:

497

6.1.

Džūkstes pagasts

6.2.

Irlavas pagasts

6.3.

Jaunpils pagasts

6.4.

Lestenes pagasts

6.5.

Slampes pagasts

Kopā

11377

Piezīmes.

1. * Pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma uz 2007.gada 10.septembri.

2. ** Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta informāciju par deklarētajām platībām lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.556

(Pielikums grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.241; MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.939)

KN556P4_PAGE_01.JPG (69828 bytes)

KN556P4_PAGE_03.JPG (48402 bytes)

KN556P4_PAGE_04.JPG (68044 bytes)

KN556P4_PAGE_05.JPG (79887 bytes)

KN556P4_PAGE_06.JPG (44757 bytes)

KN556P4_PAGE_08.JPG (78366 bytes)

KN556P4_PAGE_10.JPG (41745 bytes)

KN556P4_PAGE_11.JPG (23788 bytes)

KN556P4_PAGE_15.JPG (55386 bytes)

KN556P4_PAGE_16.JPG (16934 bytes)

KN556P4_PAGE_19.JPG (14167 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.556

KN556P5_PAGE_1.JPG (87901 bytes)

KN556P5_PAGE_2.JPG (113276 bytes)

KN556P5_PAGE_3.JPG (170558 bytes)

KN556P5_PAGE_4.JPG (27167 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 556Pieņemts: 14.07.2008.Stājas spēkā: 17.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 16.07.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
178369
{"selected":{"value":"24.04.2010","content":"<font class='s-1'>24.04.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.04.2010","iso_value":"2010\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2009","iso_value":"2009\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2009.-23.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2009","iso_value":"2009\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2009.-26.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2008","iso_value":"2008\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2008.-24.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.04.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)