Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumus Nr. 580 "Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.510

Rīgā 2008.gada 7.jūlijā (prot. Nr.46 33.§)
Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību:

1.1. kādā īsteno Kioto protokola projektu mehānismus;

1.2. kādā atbilstoši Kioto protokolam piešķir emisijas samazināšanas vienības, sertificētas emisijas samazināšanas vienības, piesaistes vienības un noteiktā daudzuma vienības;

1.3. kādā Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā izmanto emisijas samazināšanas vienības un sertificētas emisijas samazināšanas vienības.

2. Kioto protokola projektu mehānismu īstenošana ietver darbības, kas saistītas ar Kioto protokolā (turpmāk – protokols) minēto projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu sagatavošanu un apstiprināšanu, projektu ieviešanu un uzraudzību.

3. Latvijas Republikā reģistrēto juridisko personu ārvalstīs iesniegto protokola projektu mehānismu apstiprināšanu nodrošina atbilstoši Latvijas Republikas un citu valstu noslēgtajiem saprašanās memorandiem par kopīgu protokola projektu mehānismu īstenošanu.

II. Projekta iesnieguma sagatavošana, iesniegšana un apstiprināšana

4. Projekta ierosinātājs – Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrēta juridiskā persona – projekta idejas iesniegumu rakstiski iesniedz Vides ministrijā. Projekta idejas iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību saistīto projektu ierosinātājs var būt juridiska un fiziska persona.

5. Ja projekta idejas iesniegumā minētie pasākumi ir saistīti ar hidroelektroenerģijas ražošanu iekārtā, kuras jauda ir lielāka par 20 MW, projekta ierosinātājs nodrošina normatīvo aktu ievērošanu, kuri reglamentē prasības hidrotehniskajām būvēm, kā arī ņem vērā Pasaules dambju apsaimniekošanas komisijas 2000.gada novembra ziņojumu “Dambji un attīstība. Jauns satvars lēmumu pieņemšanai”. (Ziņojums elektroniski pieejams Vides ministrijas mājaslapā internetā.)

6. Vides ministrija 14 dienu laikā pēc projekta idejas iesnieguma saņemšanas izvērtē tā atbilstību protokola 6. vai 12.pantam, kā arī sagatavo un nosūta atzinumu projekta ierosinātājam. Projekta idejas iesniegumu izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

6.1. emisijas samazinājums (tonnas gadā) vai oglekļa dioksīda piesaiste (biomasas pieaugums) un kopējais emisijas samazinājums projekta īstenošanas laikā;

6.2. pamatlīdzekļu atdeve (ieskaitot emisijas samazinājuma vienību vērtību) un atmaksāšanās periods.

7. Ja Vides ministrijas atzinumā ir priekšlikumi vai iebildumi par iesniegto projekta idejas iesniegumu, projekta ierosinātājs 14 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas precizē projekta idejas iesniegumu un atkārtoti iesniedz to izvērtēšanai. Vides ministrija atkārtoti iesniegto projekta idejas iesniegumu izvērtē 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

8. Ja Vides ministrijas atzinumā ir iebildumi par atkārtoti iesniegto projekta idejas iesniegumu, Vides ministrija pārtrauc projekta idejas iesnieguma izskatīšanu un septiņu dienu laikā par to paziņo projekta ierosinātājam.

9. Ja Vides ministrijas atzinumā nav priekšlikumu vai iebildumu par iesniegto projekta idejas iesniegumu un tā atbalsta projekta tālāku virzību, projekta ierosinātājs 90 dienu laikā sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

10. Projekta ierosinātājs rakstiski iesniedz Vides ministrijā projekta iesniegumu. Projekta iesniegumā iekļauj:

10.1. bāzes scenārija aprakstu;

10.2. papildināmības aprakstu;

10.3. monitoringa aprakstu.

11. Bāzes scenārija aprakstā identificē visas iespējamās siltumnīcefekta gāzu emisijas no konkrētiem piesārņojuma avotiem vai potenciālās piesaistes, kas varētu rasties, ja netiktu īstenots konkrētais projekts. Bāzes scenārija apraksts atbilst šādiem kritērijiem:

11.1. emisijas vai piesaistes aprēķini veikti, pamatojoties uz konkrēto projektu vai izmantojot citu projektu emisijas faktorus;

11.2. tas veido pārskatāmu struktūru attiecībā uz izmantotajiem pieņēmumiem, metodoloģiju, parametriem, datu ieguves avotiem un konkrētajiem apstākļiem.

12. Papildināmības aprakstā apkopo normatīvajos aktos noteiktās prasības vides aizsardzības jomā, kā arī tehnoloģisko, tehnisko vai finanšu informāciju par plānotajiem pasākumiem projekta īstenošanā. Papildināmības apraksts atbilst šādiem kritērijiem:

12.1. projekta iesniegumā paredzētās darbības nav noteiktas vides aizsardzības normatīvajos aktos;

12.2. projekta īstenošanā tiek izmantotas tehnoloģijas vai prakse, kas attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju ir līdzvērtīga vai labāka nekā atbilstošajā tautsaimniecības nozarē vai sektorā dominējošā tehnoloģija.

13. Monitoringa aprakstā apkopo informāciju par:

13.1. datu savākšanas un glabāšanas procedūrām, lai novērtētu vai izmērītu siltumnīcefekta gāzu emisijas vai piesaistes apjomu konkrētajam projektam noteiktā laikposmā, kā arī bāzes scenārijam;

13.2. monitoringa kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procedūrām.

14. Projekta iesniegums un tajā sniegtā informācija ir pieejama sabiedrībai vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja projekta ierosinātājs uzskata, ka daļa informācijas ir ierobežotas pieejamības informācija, to iesniedz atsevišķi un norāda iemeslus, kādēļ informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju. Ja informācija ar Vides ministrijas lēmumu ir atzīta par ierobežotas pieejamības informāciju, Vides ministrija nodrošina tās aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem par informācijas atklātību. Ja Vides ministrija nepiekrīt, ka informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, tā pieņem attiecīgu pamatotu lēmumu un to rakstiski paziņo projekta ierosinātājam. Minēto lēmumu mēneša laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Septiņu dienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas Vides ministrija paziņojumu par projekta iesniegumu ievieto Vides ministrijas mājaslapā internetā, kā arī nosūta elektroniski interesentiem, kuri ir izteikuši vēlēšanos saņemt šādu paziņojumu un iesnieguši Vides ministrijā e-pasta adresi, uz kuru nosūtāms paziņojums.

16. Paziņojumā norāda vietu un termiņu, līdz kuram var iepazīties ar projekta iesniegumu un iesniegt priekšlikumus. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par vienu mēnesi kopš projekta iesnieguma saņemšanas.

17. Par projekta iesnieguma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad projekta ierosinātājs ir iesniedzis projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 9. un 10.punktā minētajām prasībām.

18. Septiņu dienu laikā pēc priekšlikumu iesniegšanas termiņa beigām Vides ministrija informē projekta ierosinātāju par saņemtajiem priekšlikumiem un norāda termiņu, līdz kuram tie izvērtējami un, ja nepieciešams, precizējams projekta iesniegums.

19. Projekta ierosinātājs precizēto projekta iesniegumu rakstiski nosūta 20.punktā minētajai inspicēšanas institūcijai. Ja projekta ierosinātājs noteiktajā termiņā neiesniedz precizēto projekta iesniegumu, Vides ministrija ir tiesīga pārtraukt projekta iesnieguma izskatīšanu, septiņu dienu laikā par to paziņojot projekta ierosinātājam.

20. Validācijas un verifikācijas pārbaudes atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām veic inspicēšanas institūcijas, kas ir akreditētas valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartā LVS EN ISO/EC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu” noteiktajām prasībām, par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotās institūcijas.

21. Inspicēšanas institūcija atbilst šādām prasībām:

21.1. institūcijas darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija, nepieciešamā izpratne par protokola projektu mehānismu pamatprincipiem, zināšanas un prasmes par projektu pārbaudes vides aspektiem, projekta bāzes scenārija aprēķināšanu un monitoringu, attiecīgajām audita prasībām un metodēm, siltumnīcefektu gāzu emisijas un piesaistes aprēķina metodēm;

21.2. institūcija ir finansiāli stabila, tai ir nepieciešamie resursi, un tā ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ radušos zaudējumus, kas institūcijas darbības jomas risku novērtējumā aprēķināti sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju;

21.3. institūcijas darbības iekšējās procedūras ir aprakstītas, un šī informācija ir pieejama sabiedrībai;

21.4. institūcijas vadības struktūra nodrošina stabilu pakalpojumu kvalitātes līmeni, ieskaitot kvalitātes kontroli un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz validācijas vai verifikācijas procesu, kā arī:

21.4.1. ir pieejama informācija par institūcijas personālsastāvu – vārds, uzvārds, kvalifikācija, pieredzes apraksts;

21.4.2. ir izstrādāta organizatoriskās vadības blokshēma, kurā skaidri izsekojams pilnvaru, atbildības un funkciju sadalījums;

21.4.3. ir pieejama institūcijas kvalitātes nodrošinājuma politika un procedūras;

21.4.4. ir pieejamas institūcijas administratīvās procedūras, ieskaitot dokumentu kontroli;

21.4.5. ir pieejama institūcijas darbinieku atlases un apmācības politika un procedūru apraksts, kas nodrošina darbiniekiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī atspoguļo darbinieku sasniegumus;

21.4.6. ir pieejama institūcijā iesniegto sūdzību un iesniegumu izskatīšanas kārtība;

21.5. pret institūciju nav ierosināta tiesvedība par nelikumīgu vai ļaunprātīgu profesionālu darbību, krāpšanu vai citu darbību, kas nav savienojama ar inspicēšanas institūcijas funkcijām.

22. Inspicēšanas institūcija veic projekta iesnieguma validāciju, novērtējot, vai projekta iesniegums atbilst protokola 6. vai 12.pantam un vides aizsardzības normatīvajiem aktiem.

23. Inspicēšanas institūcija 30 dienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas sagatavo un rakstiski nosūta Vides ministrijai un projekta ierosinātājam validācijas pārskatu.

24. Validācijas pārskatā inspicēšanas institūcija norāda, vai projekta īstenošanas laikā iegūtais emisijas samazinājums vai papildu piesaiste ir definējama kā papildināmība, novērtē, vai projekta bāzes scenārijs un monitoringa apraksts atbilst protokola 6. vai 12.pantam un vides aizsardzības normatīvajiem aktiem.

25. Ja projekta iesniegums saskaņā ar validācijas pārskatu atbilst protokola projektu mehānisma statusam, Vides ministrija 14 dienu laikā sagatavo projekta iesniegumu izskatīšanai šo noteikumu 26.punktā minētajā projektu uzraudzības padomē. Pēc tam, kad veikta validācija, izmaiņas projekta iesniegumā var izdarīt tikai tādā gadījumā, ja saņemta Vides ministrijas rakstiska piekrišana.

26. Projektu uzraudzības padomes sastāvā iekļauj trīs Vides ministrijas pārstāvjus, vienu Ārlietu ministrijas pārstāvi, divus Ekonomikas ministrijas pārstāvjus, vienu Satiksmes ministrijas pārstāvi, divus Zemkopības ministrijas pārstāvjus, vienu Vides konsultatīvās padomes pārstāvi, vienu Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi. Padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs. Padome darbojas saskaņā ar vides ministra apstiprinātu nolikumu. Padomi vada Vides ministrijas pārstāvis. Vides ministrija pilda padomes sekretariāta funkcijas.

27. Projektu uzraudzības padome izskata kopīgi īstenojamo projektu iesniegumus un sniedz Vides ministrijai priekšlikumus par protokola projektu mehānisma statusa piešķiršanu.

28. Vides ministrija apstiprina projekta iesniegumu, piešķirot tam protokola projektu mehānisma statusu.

III. Projekta ieviešana un uzraudzība

29. Projekta ierosinātājs nodrošina:

29.1. projekta tehnisko ieviešanu atbilstoši projekta iesniegumam;

29.2. emisijas vai piesaistes monitoringu atbilstoši monitoringa aprakstam.

30. Vides ministrija uzrauga projekta ieviešanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.

31. Projekta ierosinātājs katru gadu līdz 15.aprīlim iesniedz Vides ministrijā pārskatu par projekta īstenošanu iepriekšējā kalendāra gadā. Pārskatu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

32. Projekta ierosinātājs pārskatu rakstiski iesniedz pārbaudei tādā inspicēšanas institūcijā, kura nav veikusi projekta iesnieguma validāciju un nav atkarīga no projekta ierosinātāja.

33. Inspicēšanas institūcija pārbauda pārskatā sniegto aprēķinu vai mērījumu atbilstību projekta iesniegumā minētajām prasībām, kā arī izmantoto metodiku, lai konstatētu, vai pārskats satur pilnīgu, pareizu un patiesu informāciju par emisijas vai piesaistes monitoringa rezultātiem.

34. Projekta ierosinātāja pienākums ir nodrošināt inspicēšanas institūcijai nepieciešamo informāciju un pieeju tehnoloģiskajām iekārtām.

35. Inspicēšanas institūcija ir atbildīga par ierobežotas pieejamības informācijas neizpaušanu.

36. Inspicēšanas institūcija 20 dienu laikā pēc projekta gada pārskata saņemšanas sagatavo un rakstiski nosūta projekta ierosinātājam un Vides ministrijai verifikācijas ziņojumu par pārbaudes rezultātiem.

37. Ja šo noteikumu 5., 10., 19., 23., 32. un 36.punktā minētos dokumentus iesniedz papīra formā, projekta ierosinātājs iesniedz iestādē dokumentā ietverto informāciju, izmantojot arī elektroniskos datu nesējus, ja tādi ir pieejami.

38. Vides ministrija mēneša laikā pēc projekta gada pārskata un verifikācijas ziņojuma saņemšanas izvērtē verifikācijas ziņojumu un pieņem lēmumu par emisijas samazināšanas vienību, piesaistes vienību vai noteiktā daudzuma vienību piešķiršanu. Minēto lēmumu mēneša laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Emisijas samazināšanas vienību, sertificētu emisijas samazināšanas vienību, piesaistes vienību un noteiktā daudzuma vienību piešķiršana

39. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, pamatojoties uz projekta ierosinātāja iesniegumu, atver kontu siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistrā (turpmāk – emisijas reģistrs). Iesniegumā norāda vismaz divas pilnvarotās personas, kuras ir tiesīgas rīkoties ar kontu, kā arī katras pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī e-pasta adresi.

40. Darbības ar emisijas samazināšanas vienībām, sertificētām emisijas samazināšanas vienībām, piesaistes vienībām vai noteiktā daudzuma vienībām veic elektroniski, izmantojot emisijas reģistru.

41. Emisijas reģistrs nodrošina emisijas samazināšanas vienību, sertificētu emisijas samazināšanas vienību, piesaistes vienību un noteiktā daudzuma vienību uzkrājuma, pārskaitījuma, aizstāšanas un anulēšanas uzskaiti valstī.

42. Emisijas samazināšanas vienības, sertificētas emisijas samazināšanas vienības, piesaistes vienības vai noteiktā daudzuma vienības pārskaita vai anulē pēc pilnvarotās personas pieprasījuma. Pieprasījumu iesniedz elektroniski, aizpildot veidlapu emisijas reģistra mājaslapā internetā.

43. Ja projekta ierosinātājs vienlaikus ir operators, kas piedalās Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā, piešķirot projekta ierosinātājam emisijas samazināšanas vienības, anulē tādu pašu skaitu operatoram piešķirto emisijas kvotu.

44. Emisijas samazināšanas vienības vai piesaistes vienības piešķir, pamatojoties uz Vides ministrijas rīkojumu par verificētu emisiju samazinājumu, kas radies, īstenojot protokola projektu mehānismu ar 2008.gada 1.janvāri.

45. Lai projekta ierosinātājam piešķirtu emisijas vienības saskaņā ar šo noteikumu 44.punktu, projekta ierosinātājs iesniedz Vides ministrijā iesniegumu par emisijas vienību piešķiršanu. Vides ministrija, pieņemot lēmumu par emisijas vienību piešķiršanu, ņem vērā saistības, kas noteiktas starp Latvijas Republiku un citu valsti noslēgtajā saprašanās memorandā vai līgumā par kopīgu protokola projektu mehānismu īstenošanu.

V. Emisijas samazināšanas vienību un sertificētu emisijas samazināšanas vienību izmantošana Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā

46. Operators, kas piedalās Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, likuma “Par piesārņojumu” 32.4 pantā noteiktajā kārtībā var iesniegt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai iesniegumu par tā kontā esošo emisijas samazināšanas vienību vai sertificētu emisijas samazināšanas vienību aizstāšanu ar emisijas kvotām (turpmāk – vienību aizstāšana). Iesniegumā norāda operatora vārdu, uzvārdu, juridiskām personām nosaukumu, projekta nosaukumu, kontā esošo vienību nosaukumu un skaitu un aizstājamo vienību skaitu.

47. Pieņemot lēmumu par šo noteikumu 46.punktā minēto iesniegumu, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra ņem vērā šādus nosacījumus:

47.1. vienības var aizstāt līdz procentuālajai daļai no katrai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu daudzuma. Procentuālo daļu nosaka emisijas kvotu sadales plānā katram likuma “Par piesārņojumu” 24.1 panta piektajā daļā noteiktajam periodam;

47.2. vienības nedrīkst aizstāt, ja emisijas samazināšanas vienības vai sertificētas emisijas samazināšanas vienības piešķirtas projekta pasākumam, ko apstiprinājusi viena vai vairākas Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām I pielikumā minētās līgumslēdzējas puses, kas ratificējušas protokolu saskaņā ar tā 6. vai 12.pantu, ja attiecīgais pasākums saistīts ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu, mežsaimniecību vai kodoliekārtām.

48. Vides ministrija lēmumā par vienību aizstāšanu norāda, ka viena emisijas samazināšanas vienība vai viena sertificēta emisijas samazināšanas vienība, kas projekta ierosinātājam piešķirta emisijas reģistrā, aizstājama ar vienu emisijas kvotu. Minēto Vides ministrijas lēmumu mēneša laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Direktīvas 2004/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru izveido siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā, ņemot vērā Kioto protokola projekta mehānismus, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.510
Kopīgi īstenojamā projekta ideja

1. Vispārīgā informācija:

1.1. projekta apraksts;

1.2. projekta īstenošanas vieta;

1.3. informācija par projekta izstrādātājiem (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, iestādes reģistrācijas numurs un adrese);

1.4. informācija par personu, kura ir norīkota par projekta izstrādātāju (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese);

1.5. projekta īstenošanas laika grafiks.

2. Tehnoloģiskā un finanšu informācija:

2.1. īss tehnoloģijas apraksts: siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums atbilstoši oglekļa dioksīda ekvivalentam (tonnas gadā) un kopējais emisijas samazinājums projekta īstenošanas laikā;

2.2. kopējais piesaistes palielinājums projekta īstenošanas laikā;

2.3. sākotnējais projekta finanšu plāns: pamatlīdzekļu atdeve, ieskaitot emisijas samazinājuma vienību vērtību un atmaksāšanās periodu.

3. Emisiju samazināšanas avoti un iespējamā to paplašināšana:

3.1. iepriekšējie aprēķini pierāda vides un finanšu papildināmību, kā arī juridisko papildināmību;

3.2. sagaidāmo emisiju samazināšanas un piesaistes palielināšanas pakāpe.

4. Monitorings. Galvenie monitoringa elementi.

5. Ieinteresēto pušu konsultācija investīciju sagatavošanas fāzē:

5.1. lēmumi par informācijas publicēšanu par projektu un informācijas pieejamības nodrošināšanu projekta dokumentācijai;

5.2. sabiedrības informēšana ieinteresēto pušu vārdā.

6. Projekta idejas kopsavilkums sabiedrībai:

6.1. īss projekta apraksts;

6.2. sākotnējais vērtējums projekta ietekmei uz vidi;

6.3. sākotnējais vadības plāns negatīvas vides ietekmes samazināšanai.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.510
Kopīgi īstenojamā projekta iesniegums

1. Vispārīgā informācija:

1.1. projekta apraksts;

1.2. projekta īstenošanas vieta;

1.3. informācija par projekta izstrādātājiem (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, iestādes reģistrācijas numurs un adrese);

1.4. informācija par personu, kura ir atbildīga par projekta izstrādāšanu (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese);

1.5. projekta īstenošanas laika grafiks.

2. Tehnoloģiskā un finanšu informācija:

2.1. tehnoloģijas apraksts: siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums atbilstoši oglekļa dioksīda ekvivalentam (tonnas gadā) un kopējais emisijas samazinājums projekta īstenošanas laikā;

2.2. sākotnējais projekta finanšu plāns: pamatlīdzekļu atdeve, ieskaitot emisijas samazinājuma vienību vērtību un atmaksāšanās periodu.

3. Bāzes scenārija apraksts.

4. Papildināmības apraksts.

5. Monitoringa apraksts.

6. Ietekmes uz vidi novērtējums:

6.1. obligāts ietekmes uz vidi novērtējums un tā rezultāti, ieskaitot potenciālās emisiju izmaiņas, kuras var attiecināt uz projekta iesniegumu;

6.2. ietekme uz vietējo un reģionālo attīstību;

6.3. labvēlīga ietekme uz vidi vietējā un globālā mērogā;

6.4. sociālās vides uzlabošanās;

6.5. pāreja uz efektīvākām un tīrākām tehnoloģijām.

7. Konsultācijas ar ieinteresētajām personām:

7.1. informācija par publikācijām, kas saistītas ar projekta idejas iesniegumu, un pieejamības nodrošināšana projekta iesnieguma dokumentācijai;

7.2. informācija par sabiedrības informēšanas pasākumiem;

7.3. konsultāciju kopsavilkums, apstiprinošo un negatīvo komentāru apkopojums.

8. Projekta iesnieguma kopsavilkums sabiedrībai:

8.1. projekta iesnieguma apraksts;

8.2. īss apraksts par projekta ietekmes jomām un procesiem;

8.3. vērtējums projekta ietekmei uz vidi;

8.4. apraksts par plānotajiem vai īstenotajiem pasākumiem, lai samazinātu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.510
Kopīgi īstenojamā projekta gada pārskats

1. Vispārīgā informācija:

1.1. projekta apraksts;

1.2. projekta īstenošanas vieta;

1.3. informācija par personu, kura ir atbildīga par projekta īstenošanu (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese);

1.4. pārskata periods.

2. Informācija par bāzes scenāriju. Ja bāzes scenārijā ir izmaiņas, nepieciešams detalizēts apraksts un izskaidrojums.

3. Projekta emisijas un piesaistes:

3.1. ievads par projekta robežām: emisiju vai piesaistes veidi, kas ņemti vērā pārskata periodā;

3.2. projekta emisijas vai piesaistes aprēķinus apstiprinošs detalizēts apraksts.

4. Projekta īstenotā emisiju samazināšana un piesaistes palielināšana pārskata periodā:

4.1. emisiju samazinājuma apjoms pārskata periodā (CO2 eq. ton­nas/gadā);

4.2. laika grafiks ieviešanai nākamajos pārskata periodos.

5. Lietotās tehnoloģijas apraksts:

5.1. iebūvētās tehnikas, iekārtu un to tehnisko rādītāju apkopojums;

5.2. detalizēts apraksts par izmaiņām, salīdzinot ar projekta iesniegumu;

5.3. tehniskā dokumentācija (mērījumu izpildes dokumentācijas rezultāti);

6. Finanšu pārskats:

6.1. investīcijas un ekspluatācijas izmaksas pārskata periodā;

6.2. valsts, vietējo pašvaldību, Eiropas Savienības vai citu avotu finansiālais atbalsts pārskata periodā.

7. Pārskata perioda iekšējā audita rezultāti.

8. Gada pārskats, kura kopiju iesniedz Konvencijas sekretariātam un Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātam.

9. Kopsavilkums sabiedrībai:

9.1. emisiju bāzes scenārijs, projekta robežas, lietotā tehnoloģija;

9.2. emisiju samazinājums pārskata periodā.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 510Pieņemts: 07.07.2008.Stājas spēkā: 12.07.2008.Zaudē spēku: 01.02.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 11.07.2008.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
178089
12.07.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva