Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.312

Rīgā 2008.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 19.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konsultatīvās padomes nolikums

(Noteikumu nosaukums MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma
13. pantu un
likuma "Par piesārņojumu"
32.6 panta septīto daļu
(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 442 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konsultatīvās padomes (turpmāk – padome) funkcijas, uzdevumus un tiesības;

1.2. kārtību, kādā darbojas padome.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 442)

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. veicināt klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļu izlietojuma ekonomisko un vides aizsardzības efektivitāti;

2.2. jautājumos, kas saistīti ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta īstenošanu, veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes iestādēm, atsevišķām personām un sabiedrību kopumā.

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 442)

3. Papildus likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos12.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajiem uzdevumiem padome sniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai priekšlikumus par to līdzekļu pārdali atbilstoši prioritātēm, kas iegūti, pārdodot valstij piederošās siltumnīcefekta gāzu emisijas vienības.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.514)

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. iepazīties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu valsts institūciju sagatavotajiem tiesību aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņu finanšu instrumentu un emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu;

4.2. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes iestādēm padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

4.3. uzaicināt uz padomes sēdēm Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas amatpersonas un nozaru ekspertus;

4.4. sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos, kas saistīti ar klimata pārmaiņu finanšu instrumentu un emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu;

4.5. informēt sabiedrību par aktualitātēm saistībā ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta īstenošanu;

4.6. ierosināt pasākumus klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu mērķu sasniegšanai.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr. 514; MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 442)

II1. Kārtība, kādā biedrības un nodibinājumi deleģē pārstāvjus padomē

(Nodaļa MK 17.03.2009. noteikumu Nr.243 redakcijā)

4.1 Likuma "Par Latvijas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 12. panta piektās daļas 2. punktā un likuma "Par piesārņojumu" 32.6 panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktās biedrības un nodibinājumi, kas darbojas zemkopības, transporta, enerģētikas, mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, rūpniecības un citās tautsaimniecības nozarēs (turpmāk – biedrības (nodibinājumi)), pārstāvjus padomē deleģē šādā kārtībā:

4.11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru trešo gadu līdz 10.janvārim, ievietojot uzaicinājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē un publicējot uzaicinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, uzaicina biedrības (nodibinājumus) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā termiņā (tas nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma publicēšanas dienas) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē;

4.12. lai deleģētu pārstāvi dalībai padomē, biedrība (nodibinājums) iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, norādot pārstāvja kontaktinformāciju (pārstāvja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese). Iesniegumam pievieno:

4.12.1. tā biedrības (nodibinājuma) valdes (sapulces) sēdes protokola (protokollēmuma) apstiprinātu izrakstu, ar kuru deleģēts pārstāvis;

4.12.2. biedrības (nodibinājuma) statūtu apliecinātu kopiju;

4.1 3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtē attiecīgās biedrības (nodibinājuma) atbilstību likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 8. panta pirmajā daļā un likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 4.4 daļas 1. punktā minētajām darbības nozarēm. Ja biedrība (nodibinājums) atbilst minētajām darbības nozarēm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņem šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minēto attiecīgās biedrības (nodibinājuma) iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, ja neatbilst, – ministrija nosūta attiecīgajai biedrībai (nodibinājumam) argumentētu atteikumu pieņemt šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minēto iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu;

4.14. ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi vienu vai nav saņēmusi nevienu iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atkārtoti uzaicina biedrības (nodibinājumus) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē, līdz ir saņemti vismaz divi iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc pirmā uzaicinājuma ir saņēmusi vienu iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, to izskata kopā ar iesniegumiem par pārstāvja deleģēšanu, kas iesniegti pēc atkārtotā uzaicinājuma;

4.15. ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi divus iesniegumus par pārstāvja deleģēšanu no biedrībām (nodibinājumiem), kas atbilst šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām prasībām, šos pārstāvjus iekļauj padomes sastāvā. Ja viena vai abas biedrības (nodibinājumi), kas deleģējuši šos pārstāvjus, neatbilst šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām prasībām vai viens vai abi deleģētie pārstāvji atsakās no dalības padomē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 4.14.apakšpunktu;

4.16. ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi trīs vai vairāk iesniegumus par pārstāvja deleģēšanu, tā izvērtē attiecīgo biedrību (nodibinājumu) atbilstību šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja šo noteikumu 4.13.apakš­punktā minētajām prasībām atbilst trīs vai vairāk nekā trīs iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4.11.apakšpunktā minētajā uzaicinājumā norādītā termiņa beigām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē balsošanu par biedrību (nodibinājumu) deleģētajiem pārstāvjiem (turpmāk – balsošana). Par balsošanas vietu un laiku rakstiski un elektroniski paziņo biedrībām (nodibinājumiem), no kurām pieņemti iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izveido balsošanas komisiju (turpmāk – komisija) triju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas amatpersonu sastāvā;

4.17. balsošana notiek šādā kārtībā:

4.17.1. komisija sagatavo balsošanas biļetenus. Biļetenos iekļauj deleģēto pārstāvju vārdus un uzvārdus, kā arī šos pārstāvjus deleģējušo biedrību (nodibinājumu) nosaukumus;

4.17.2. balsošana ir atklāta, un to vada komisijas priekšsēdētājs vai viņa norīkots pārstāvis. Balsošanā ar balsstiesībām piedalās pa vienam pilnvarotam pārstāvim no biedrībām (nodibinājumiem), no kurām pieņemti iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu. Pilnvarotais pārstāvis balsošanas biļetenā atzīmē divus deleģētos pārstāvjus, kuru dalību padomē atbalsta (izņemot viņu pilnvarojošās biedrības (nodibinājuma) deleģēto pārstāvi). Ja pilnvarotais pārstāvis balsošanas biļetenā ir atzīmējis viņu pilnvarojošās biedrības (nodibinājuma) deleģēto pārstāvi vai tikai vienu vai vairāk par diviem deleģētajiem pārstāvjiem vai nav atzīmējis nevienu pārstāvi, balsošanas biļetenu uzskata par nederīgu;

4.17.3. komisija saskaita balsis un saskaņā ar balsojuma rezultātiem deleģētos pārstāvjus sarindo dilstošā secībā. Iekļaušanai padomē tiek izvirzīti divi deleģētie pārstāvji, kuri saņēmuši visvairāk balsu;

4.17.4. ja vairāk nekā divi deleģētie pārstāvji ieguvuši vienādu iekļaušanai padomē nepieciešamo balsu skaitu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē atkārtotu balsošanu šo noteikumu 4.17.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Balsošanas biļetenā iekļauj informāciju tikai par šiem deleģētajiem pārstāvjiem. Balsošanu atkārto, līdz lielākais balsu skaits ir tikai diviem deleģētajiem pārstāvjiem;

4.17.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo balsojuma rezultātu protokolu un divu darbdienu laikā ievieto balsojuma rezultātus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē. Saskaņā ar šo noteikumu 4.17.3.apakšpunktu izvirzītos biedrību (nodibinājumu) deleģētos pārstāvjus iekļauj padomes sastāvā likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos12.panta astotajā daļā un likuma "Par piesārņojumu" 32.6 panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā;

4.18. ja saskaņā ar šo noteikumu 4.17.3.apakšpunktu izvirzītais deleģētais pārstāvis atsakās no dalības padomē, viņa vietā apstiprina deleģēto pārstāvi, kas saņēmis nākamo lielāko balsu skaitu;

4.19. katrā nākamajā gadā rotācijas kārtībā padomes sastāvā iekļauj divus deleģētos pārstāvjus, kuri pēdējā notikušajā balsošanā ieguvuši nākamo lielāko balsu skaitu aiz iepriekšējā gadā padomes sastāvā iekļautajiem deleģētajiem pārstāvjiem. Ja nav iespējams iekļaut nākamos divus pārstāvjus vai tādu nav, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīkojas šo noteikumu 4.11.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr. 514; MK 12.06.2012. noteikumiem Nr. 408; MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 217; MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 442)

III. Padomes darbība

5. Padomes priekšsēdētājs ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda viņa norīkots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis padomē.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr. 514; MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 217)

6. Padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Padomes sekretārs nav padomes loceklis.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.514)

7. Padomes sēdes notiek vismaz reizi gadā. Lēmumu par padomes sēdes sasaukšanu pieņem padomes priekšsēdētājs.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 217 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 442)

8. Par padomes sēdes norises vietu un laiku padomes sekretārs informē padomes locekļus ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms kārtējās sēdes un vienlaikus elektroniski un pa pastu nosūta viņiem padomes sēdes darba kārtību.

9. Priekšlikumus par padomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem un izskatāmos dokumentus vai dokumentu projektus padomes locekļi elektroniski un pa pastu nosūta sekretariātam ne vēlāk kā sešas darbdienas pirms padomes sēdes.

10. Padomes sēdes darba kārtību, kas precizēta saskaņā ar šo noteikumu 9.punktā minētajiem priekšlikumiem, un materiālus, kas saistīti ar padomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem, padomes sekretārs elektroniski nosūta padomes locekļiem ne vēlāk kā divas darbdienas pirms padomes sēdes.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.514)

11. Padomes ārkārtas sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc padomes locekļu iniciatīvas, ja, iesniedzot padomes priekšsēdētājam rakstis­ku iesniegumu, to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa padomes locekļu.

12. Par padomes ārkārtas sēdes norises vietu un laiku padomes sekretārs informē padomes locekļus ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes ārkārtas sēdes un vienlaikus elektroniski un pa pastu nosūta viņiem padomes ārkārtas sēdes darba kārtību.

13. Priekšlikumus par padomes ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem un izskatāmos dokumentus vai dokumentu projektus padomes locekļi elektroniski un pa pastu nosūta sekretariātam ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms padomes sēdes.

14. Padomes sēdes darba kārtību, kas precizēta saskaņā ar šo noteikumu 13.punktā minētajiem priekšlikumiem, un materiālus, kas saistīti ar padomes sēdē izskatāmajiem jautāju­miem, padomes sekretārs elektroniski nosūta padomes locekļiem ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms padomes sēdes.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.514)

15. Padomes sēdes ir atklātas.

16. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

17. Padome lēmumus pieņem ar klāt­esošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

18. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

19. Padomes sēdes protokolē. Padomes lēmumus ieraksta protokolā.

20. Padomes sekretārs 20 darbdienu laikā pēc padomes sēdes elektroniski nosūta padomes locekļiem padomes sēdes protokola projektu saskaņošanai. Padomes locekļi piecu darbdienu laikā elektroniski saskaņo sēdes protokola projektu vai izdara tajā atbilstošus precizējumus. Protokolu paraksta padomes sēdes vadītājs un sekretārs.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.514 redakcijā)

21. Padomes sekretārs pēc pieprasījuma sniedz informāciju par padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

21.1 2009.gadā Vides ministrija līdz 15.aprīlim publicē uzaicinājumu biedrībām (nodibinājumiem) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.243 redakcijā)

22. Noteikumi stājas spēkā 2008.gada 1.maijā.

23. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 2019. gada 10. janvārim ministrijas tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē uzaicinājumu biedrībām (nodibinājumiem) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā termiņā (kas nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma publicēšanas dienas) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē.

(MK 24.07.2018. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konsultatīvās padomes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 312Pieņemts: 28.04.2008.Stājas spēkā: 01.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 30.04.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
174716
{"selected":{"value":"27.07.2018","content":"<font class='s-1'>27.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.07.2018","iso_value":"2018\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2016","iso_value":"2016\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2016.-26.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2012","iso_value":"2012\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2012.-15.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2011","iso_value":"2011\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2011.-30.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2009","iso_value":"2009\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2009.-06.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2008","iso_value":"2008\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2008.-27.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.07.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)