Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumus Nr. 837 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts"".
Ministru kabineta noteikumi Nr.236

Rīgā 2008.gada 1.aprīlī (prot. Nr.21 31.§)
Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi zvejas un akvakultūras produktu tirgū (turpmāk – tirgus intervences pasākumi).

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1175 redakcijā)

2. Noteikumi attiecas uz šādiem Padomes 1999.gada 17.decembra Regulā (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu un kopīgo organizāciju (turpmāk - regula Nr. 104/2000) noteiktajiem intervences pasāku­miem:

2.1. finansiālā kompensācija par zvejas vai akvakultūras produktu izņemšanu no tirgus, lai tos izmantotu citādi, nekā lietošanai cilvēku uzturā, atbilstoši realizācijas veidiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2001.gada 19.decembra Regulā (EK) Nr. 2493/2001 par dažu no tirgus izņemtu zvejnie­cības produktu realizāciju (turpmāk - regula Nr. 2493/2001);

2.2. pārejošo uzkrājumu atbalsts par to zvejas vai akvakultūras produktu apstrādi, kuri izņemti no tirgus;

2.3. vienotās likmes atbalsts, tai skaitā vienotās likmes kompensācija par zvejas vai akvakultūras produktiem, kas bijuši paredzēti pārdošanai, bet izņemti no tirgus un realizēti veidā, kas noteikts regulā Nr. 2493/2001, un vienotās likmes piemaksa par apstrādāto no tirgus izņemto zvejas vai akvakultūras produktu uzglabāšanu;

2.4. privātās uzglabāšanas atbalsts par nozvejotiem un uz zvejas kuģa klāja sasaldētiem produktiem, kas ir bijuši paredzēti pārdošanai.

3. Uz šo noteikumu 2.punktā minēto tirgus intervences pasākumu īsteno­šanu var pretendēt zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupas (turpmāk - ražotāju grupa), kas atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanu.

4. Tirgus intervences pasākumu administrēšanu un uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests.

II. Tirgus intervences pasākumu administrēšana

5. Lauku atbalsta dienests ir dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar:

5.1. Komisijas 2000.gada 15.novembra Regulas (EK) Nr. 2509/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai attiecībā uz finansiālās kompensācijas piešķiršanu par atsevišķu zivsaimniecības produktu izņemšanu (turpmāk - regula Nr. 2509/2000), 3., 5. un 7.pantu;

5.2. Komisijas 2000.gada 21.decembra Regulas (EK) Nr. 2814/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai par pārejošo uzkrājumu atbalsta piešķiršanu attiecībā uz atseviš­ķiem zivsaimniecības produktiem (turpmāk - regula Nr. 2814/2000), 7. un 8.pantu;

5.3. Komisijas 2001.gada 14.maija Regulas (EK) Nr. 939/2001, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai par vienotas likmes atbalsta piešķiršanu attiecībā uz atsevišķiem zivsaimniecības produktiem (turpmāk - regula Nr. 939/2001), 1., 2., 7. un 8.pantu;

5.4. Komisijas 2000.gada 21.decembra Regulas (EK) Nr. 2813/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai par privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu attiecībā uz atsevišķiem zivsaimniecības produktiem (turpmāk - regula Nr. 2813/2000), 5. un 6.pantu.

5.1 Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma) ievadīto informāciju par ražotāju grupas veiktajiem zivju pirmās pirkšanas darījumiem attiecīgajā zvejas gadā, aprēķina atbalsta apmēru par šo noteikumu 2.punktā minēto atbilstošo tirgus intervences pasākumu.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.784 redakcijā)

5.2 Ražotāju grupas, kas pretendē uz šo noteikumu 2.punktā minētajiem tirgus intervences atbalsta pasākumiem, 48 stundu laikā pēc zvejas produktu pirmās pārdošanas elektroniski ar informācijas sistēmas starpniecību iesniedz Valsts vides dienestā datus, kas norādīti pārdošanas zīmēs par zvejas produktu pirmās pārdošanas darījumiem (turpmāk – pārdošanas zīmes).

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.784 redakcijā)

6. Zemkopības ministrija, pamatojoties uz pārdošanas zīmju datiem, ko Valsts vides dienestā iesniedz Zemkopības ministrijā reģistrēti zivju pircēji, uzskaita vidējās produktu cenas (pa kategorijām), kas reģistrētas vairumtirdzniecībā vai ostās tiem zvejas vai akvakultūras produktiem, kuri tiek realizēti Latvijā un uz kuriem attiecas šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētais tirgus intervences pasākums.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.784 redakcijā)

6.1 Valsts vides dienests nodrošina, lai ražotāju grupu elektroniski ar informācijas sistēmas starpniecību iesniegtie pārdošanas zīmju dati tiek pārbaudīti divu nedēļu laikā pēc to saņemšanas.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.784 redakcijā)

7. Zemkopības ministrija katru gadu līdz 27.decembrim nosaka un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē šādu informāciju:

7.1. zvejas produktu sliekšņa cenu, pēc kuras ražotāju grupa nosaka autonomo izņemšanas cenu, pamatojoties uz šo noteikumu 6.punktā minēto uzskaiti un saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju;

7.2. zivju un akvakultūras produktu uzglabāšanas mehānisma ieviešanas tehnisko izmaksu un citu tai nepieciešamo finanšu izmaksu apmēru, kuru nosaka, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1501 redakcijā)

8. Zemkopības ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 6.pun­ktā minētajām pārdošanas zīmēm, saskaņā ar regulu Nr. 939/2001 nosaka standartlielumus (cenas) vienotās likmes kompensācijas aprēķināšanai atbilstoši regulas Nr. 2493/2001 1.panta 1.punktā minētajiem produktu realizācijas veidiem.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1039)

III. Informācijas sniegšana

9. Ražotāju grupa, kura pretendē uz šo noteikumu 2.punktā minētajiem tirgus intervences atbalsta pasākumiem, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

9.1. informāciju saskaņā ar regulas Nr. 104/2000 17.panta 4.punktu – pirms kārtējā zvejas gada sākuma;

9.2. informāciju saskaņā ar regulas Nr. 939/2001 1.pantu, ja pretendē uz šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto tirgus intervences atbalsta pasākumu, – pirms kārtējā zvejas gada sākuma;

9.3. informāciju par stabilizācijas un uzglabāšanas izmaksām zvejas produktu saldēšanai un uzglabāšanai iepriekšējā zvejas gadā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, ja pretendē uz šo noteikumu 2.2. vai 2.4.apakšpunktā minēto tirgus intervences atbalsta pasākumu, – 20 darbdienu laikā pēc katra kārtējā zvejas gada sākuma.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1175 redakcijā)

10. Ražotāju grupa papīra formā vai elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, informē:

10.1. Pārtikas un veterināro dienestu par nepieciešamību veikt pārbaudi no tirgus izņemtajiem zvejas produktiem to izkraušanas vietā vai citā zivju pirmās pirkšanas vietā, vai to uzglabāšanas vai apstrādes vietā pēc zvejas vai akvakultūras produktu pārņemšanas no ražotāju grupas biedra vai, ja ražotāju grupai ir reprezentatīvas zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupas statuss, no ražotāja, kurš nav reprezentatīvas zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupas biedrs, bet uz kuru attiecas reprezentatīvai ražotāju grupai piemērojamā Eiropas Komisijas noteiktā cena zvejas un akvakultūras produktu izņemšanai no tirgus;

10.2. Lauku atbalsta dienestu par plānotajiem tirgus intervences pasākumiem un to īstenošanas vietu (3.pielikums) ne vēlāk kā 24 stundas pēc zvejas vai akvakultūras produktu pārņemšanas no ražotāju grupas biedra vai, ja ražotāju grupai ir reprezentatīvas zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupas statuss, no ražotāja, kurš nav reprezentatīvas zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupas biedrs, bet uz kuru attiecas reprezentatīvai ražotāju grupai piemērojamā Eiropas Komisijas noteiktā cena zvejas un akvakultūras produktu izņemšanai no tirgus.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.784 redakcijā)

11. Ražotāju grupa, kura pretendē uz kādu no tirgus intervences atbalsta pasākumiem (izņemot šo noteikumu 2.1.apakš­punktā minēto atbalsta pasāku­mu), katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam paziņo Lauku atbalsta dienestam informāciju par iepriekšējo mēnesi saskaņā ar:

11.1. regulas Nr. 2814/2000 6.panta 3.punktu, ja īsteno šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto tirgus intervences pasākumu;

11.2. regulas Nr. 939/2001 9.panta 3.punktu, ja īsteno šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto tirgus intervences pasākumu;

11.3. regulas Nr. 2813/2000 4.panta 3.punktu, ja īsteno šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto tirgus intervences pasākumu.

11.1 Ražotāju grupa, kas pretendē uz šo noteikumu 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētajiem tirgus intervences atbalsta pasākumiem, Lauku atbalsta dienestā pirms Regulas Nr. 2814/2000 7.panta 2.punktā un Regulas Nr. 939/2001 8.panta 1.punktā minētā atbalsta pieprasījuma iesniegšanas par katru no tirgus izņemto zvejas produktu partiju iesniedz:

11.1 1. darījumu apliecinošu dokumentu par zvejas vai akvakultūras produktu partijas iegādi no ražotāju grupas biedra;

11.1 2. rakstisku apliecinājumu par vismaz trim Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem izteiktiem zvejas vai akvakultūras produktu partijas pārdošanas piedāvājumiem;

11.1 3. preču pārdošanas dokumentus, kas apliecina, ka no tirgus izņemtie zvejas vai akvakultūras produkti ir nogādāti atpakaļ tirgū izmantošanai cilvēku uzturā.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.784 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1175)

13. Lauku atbalsta dienests Zemkopības ministrijā iesniedz:

13.1. šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju – ne vēlāk kā septiņas nedēļas pēc katra zvejas gada sākuma;

13.2. ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc katra ceturkšņa beigām – informāciju par:

13.2.1. ražotāju grupas no tirgus izņemto un pārejošo uzkrājumu zvejas vai akvakultūras produktu daudzumu sadalījumā pa produktu sugām un kategorijām;

13.2.2. ražotāju grupas realizētās produkcijas veidiem, vērtību un daudzumu, kas realizēts veidā, kurš neietekmē produkcijas parasto realizāciju.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1175 redakcijā)

14. Zemkopības ministrija nosūta Eiropas Komisijai šo noteikumu 6. un 13.punktā minēto informāciju atbilstoši Komisijas 2009.gada 19.marta Regulai Nr. 248/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 piemērotu paziņojumiem par ražotāju organizāciju atzīšanu, cenu noteikšanu un intervenci saskaņā ar zvejas un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju (pārstrādāta redakcija).

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1175 redakcijā)

IV. Tirgus intervences pasākumu uzraudzība

15. Ražotāju grupa var pretendēt uz kādu no tirgus intervences pasākumu atbalstiem tikai par to zvejas vai akvakultūras produktu daudzumu, kas pirms tam piedāvāts pārdošanai izsolē vai vismaz trīs Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem, un ja nav atrasts pircējs par ražotāju grupas noteikto izņemšanas cenu regulas Nr. 104/2000 IV pielikumā minētajiem produktiem un Kopienas noteikto izņemšanas cenu regulas Nr. 104/2000 I pielikuma A un B daļā minētajiem produktiem. Ražotāju grupa Lauku atbalsta dienestā iesniedz zivju pircēju apstiprinātu rakstisku apliecinājumu par piedāvātajām cenām.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1039; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1504)

16. Ražotāju grupa, kas novieto zvejas vai akvakultūras produktus uzglabāšanā, pirms šā pasākuma veikšanas nodrošina katras intervencei pakļautās zvejas vai akvakultūras produkta sekundārās iepakojuma vienības identifikāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas preču marķēšanu, norādot arī partijas numuru.

17. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 10.punktā minētās informā­cijas saņemšanas no ražotāju grupas informē Pārtikas un veterināro dienestu par ražotāju grupas plānotajiem tirgus intervences pasākumiem un to īstenošanas vietu.

18. Pēc šo noteikumu 10.punktā minētās informācijas saņemšanas no ražotāju grupas:

18.1. Pārtikas un veterinārais dienests zvejas produktu izkraušanas vietās vai citās zivju pirmās pirkšanas vietās, vai to uzglabāšanas vai apstrādes vietās veic tirgus intervencei izņemto zvejas produktu partiju svaiguma un izmēra kategoriju pārbaudi;

18.2. Lauku atbalsta dienesta amatpersonas tirgus intervences pasākumu īstenošanas vietās pārbauda tirgus intervencei pakļauto zvejas produktu daudzumu un identitāti;

18.3. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori, veicot plānveida pārbaudes tirgus intervences pasākumu īstenošanas vietās, izvērtē tirgus intervencei izņemto zvejas produktu partiju apstrādes tehnoloģisko procesu atbilstību Padomes 1996.gada 26.novembra Regulas (EK) Nr. 2406/96, ar ko paredz kopējus tirdzniecības standartus attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiem, I un II pielikumam, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, III pielikuma VIII sadaļas III nodaļai, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, III pielikuma II nodaļas A sadaļai un Komisijas 2005.gada 5.decembra Regulas (EK) Nr. 2074/2005, ar ko nosaka ieviešanas pasākumus noteiktiem produktiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 un oficiālās kontroles organizēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, izņēmumus Regulai (EK) Nr. 852/2004 un groza Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004, II pielikumam.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.784 redakcijā)

18.1 Izdevumus, kas saistīti ar tirgus intervencei izņemto zvejas produktu svaiguma un izmēra kategoriju pārbaudi, sedz ražotāju grupa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu.

(MK 11.10.2011. noteikumu Nr.784 redakcijā)

19. Tirgus intervences pasākumiem, kuri paredz zvejas un akvakultūras produktu uzglabāšanu, Lauku atbalsta dienests, ja nepieciešams, veic neplānotas pārbaudes zvejas un akvakultūras produktu uzglabāšanas vietā un laikā (paziņojot par to ražotāju grupai). Pārtikas un veterinārais dienests pēc Lauku atbalsta dienesta uzaicinājuma piedalās Lauku atbalsta dienesta rīkotajās neplānotajās pārbaudēs.

20. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Komisijas 2001.gada 25.janvāra Regulu (EK) Nr. 150/2001, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 par sodu sankcijām, kas piemērojamas ražotāju organizācijām zvejniecības sektorā par intervences mehānisma pārkāpumiem, piemērošanai un kas groza Regulu (EK) Nr. 142/98, ražotāju grupām piemēro šo noteikumu 2.pielikumā minētās soda sankcijas par konstatētajiem pārkāpumiem attiecībā uz regulas Nr. 2493/2001, regulas Nr. 2814/2000, regulas Nr. 939/2001 un regulas Nr. 2813/2000 prasību izpildi.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1175 redakcijā)

IV1. Zvejas produktu uzglabāšana 2014. gadā

(Nodaļa MK 11.03.2014. noteikumu Nr.138 redakcijā)

20.1 Lai 2014. gadā nodrošinātu zvejas produktu uzglabāšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (turpmāk – regula Nr. 1379/2013):

20.1 1. ražotāju grupa:

20.1 1.1. 48 stundu laikā pēc zvejas produktu pirmās pārdošanas iesniedz Elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmā datus, kas norādīti pārdošanas zīmēs;

20.1 1.2. zvejas produktu uzglabāšanu piemēro tādam regulas Nr. 1379/2013 2. pielikumā minēto zvejas produktu daudzumam, kuram nav atrasts pircējs, piedāvājot pārdošanai izsolē vai vismaz trim Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem par Zemkopības ministrijas noteikto un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto sliekšņa cenu;

20.1 1.3. papīra formā vai elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, ne vēlāk kā 24 stundas pēc zvejas produktu pārņemšanas no ražotāju grupas biedra iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 3. pielikumā minēto informāciju;

20.1 1.4. pirms zvejas produktu ievietošanas uzglabāšanā nodrošina katras uzglabāšanai pakļautās zvejas produkta sekundārās iepakojuma vienības identifikāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas preču marķēšanu, norādot arī partijas numuru;

20.1 1.5. papīra formā vai elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, ne vēlāk kā 24 stundu laikā informē Lauku atbalsta dienestu par uzglabāšanas vietas maiņu, ja uzglabājamie zvejas produkti tiek pārvietoti uzglabāšanai citā vietā, kas nav to apstrādes vieta;

20.1 1.6. katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam paziņo Lauku atbalsta dienestam informāciju par iepriekšējā mēnesī uzglabāšanā ievietoto un pēc uzglabāšanas izmantošanai cilvēku uzturā pārdoto zvejas produktu daudzumu;

20.1 1.7. par katru uzglabāšanā ievietoto produktu partiju saglabā šādus ar zvejas produktu uzglabāšanu saistītos dokumentus:

20.1 1.7.1. darījumu apliecinošu dokumentu par zvejas produktu partijas iegādi no ražotāju grupas biedra;

20.1 1.7.2. rakstisku apliecinājumu par vismaz trim Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem izteiktajiem zvejas produktu partijas pārdošanas piedāvājumiem ar zivju pircēju apstiprinātu rakstisku apliecinājumu par piedāvātajām cenām;

20.1 1.7.3. uzglabāto zvejas produktu (preču) pārdošanas dokumentus, kas apliecina, ka uzglabāšanā ievietotie zvejas produkti pēc uzglabāšanas ir pārdoti izmantošanai cilvēku uzturā;

20.1 1.8. sedz izdevumus, kas saistīti ar uzglabājamo zvejas produktu pārbaudi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu;

20.1 2. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 20.1 1.3. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas no ražotāju grupas:

20.1 2.1. informē Pārtikas un veterināro dienestu par ražotāju grupas plānoto zvejas produktu uzglabāšanu, pārsūtot no ražotāju grupas saņemto šo noteikumu 3. pielikumā minēto informāciju;

20.1 2.2. zvejas produktu uzglabāšanas vietās izlases veidā pārbauda uzglabājamo zvejas produktu daudzumu un identitāti;

20.1 3. Pārtikas un veterinārais dienests pēc šo noteikumu 20.1 2.1. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta pārbauda uzglabājamo zvejas produktu atbilstību regulas Nr. 1379/2013 30. panta "c" un "d" apakšpunktā minētajiem kritērijiem zvejas produktu izņemšanas vietā – izkraušanas vietā, zivju pirmās pirkšanas vietā, uzglabāšanas vietā, apstrādes vietā.

V. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumus Nr.1049 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 207.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.236

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1175 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.687)

Informācija par stabilizācijas un uzglabāšanas izmaksām zvejas produktu saldēšanai un uzglabāšanai ______.gadā

Nr.p.k.

Zvejas un akvakultū­ras pro­dukts*

Saldēšana vai uzglabāšana (norādīt atbilstošo)

Dau­dzums (t)

Izmaksas par visu daudzumu (bez PVN) (euro)

darbaspēka izmaksas

enerģijas izmaksas

transporta izmaksas

citas izmaksas

1.

2.

3.

4.

Ražotāju grupas pārstāvis

(vārds, uzvārds)

(paraksts**)

(datums**)

Piezīmes.

1. * Norāda produkta nosaukumu saskaņā ar Padomes 1999.gada 17.decembra Regulas Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju I un II pielikumu.

2. ** Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.236

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1175 redakcijā)

Soda sankcijas, kas piemērojamas zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupām par intervences mehānisma pārkāpumiem

Nr. p.k.

Noraidītais daudzums (kg) attiecībā pret kopējo zvejas produktu daudzumu, par kuru pieprasīts atbalsts (kg) (%)

Sankcijas (no izņemšanas cenas, ko aprēķina par zvejas produktu kopējo daudzumu, kurš tiek noraidīts) (%)

Noraidītais daudzums
(%)

Sankcijas (% no izņemšanas cenas)

1.

Mazāk nekā 5 %

Mazāk nekā 20 % no izņemšanas cenas

≤ 1 %

1 %

≤ 2 %

5 %

≤ 3 %

10 %

≤ 4 %

15 %

≤ 5 %

20 %

2.

5–10 %

30–50 % no izņemšanas cenas

≤ 6 %

30 %

≤ 7 %

35 %

≤ 8 %

40 %

≤ 9 %

45 %

≤ 10 %

50 %

3.

Vairāk nekā 10 %

60–80 % no izņemšanas cenas

≤ 40 %

60 %

≤ 80 %

70 %

> 80 %

80 %

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.236

(Pielikums MK 11.03.2014. noteikumu Nr.138 redakcijā)

Paziņojums par zvejas produktu izņemšanu no tirgus
Ražotāju grupas nosaukums 
  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 
  
Izņemšanas vietas nosaukums un adrese 
  

Izņemšanas datums
un laiks
(dd. mm. gggg.; hh. mm)

Kuģa nosaukums

Kuģa reģistrācijas numurs

Nozvejas rajons1

Suga2

Kategorija3

Daudzums (neto),
kg

Izņemšanas cena,
euro/t

Partijas numurs

Apstrādes veids4

Apstrādes uzņēmuma nosaukums un adrese

Plānotais apstrādes datums (dd. mm. gggg.)

svaigums

izmērs

             

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) paziņojumā sniegtās ziņas ir pareizas un pilnīgas;

2) apņemos segt Pārtikas un veterinārajam dienestam izdevumus, kas saistīti ar uzglabājamo zvejas produktu pārbaudi zvejas produktu izņemšanas vietā;

3) pilnvaroju apstrādes uzņēmuma pārstāvi ražotāju grupas vārdā parakstīt pārskatu par Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saistībā ar Pārtikas un veterinārā dienesta veikto pārbaudi apstrādes uzņēmumā, kura ir pamats rēķina izrakstīšanai ražotāju grupai, ja zvejas produktu pārbaude netika veikta zvejas produktu izkraušanas vietā, zivju pirmās pirkšanas vietā vai to uzglabāšanas vietā.

Ražotāju grupas atbildīgā persona/pilnvarotā persona5 
 

(vārds, uzvārds, paraksts6)

Datums7  
   

Piezīmes.

1 Nozvejas rajons:

BJ – Baltijas jūra

RJL – Rīgas jūras līcis

2 Suga:

HER – reņģe

SPR – brētliņa

FLE – plekste

COD – menca

3 Atbilstoši svaiguma un izmēra kategoriju apzīmējumiem, kas noteikti Padomes 1996. gada 26. novembra Regulā (EK) Nr.  2406/96, ar ko paredz kopējus tirdzniecības standartus attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiem.

4 Apstrādes veids:

A – sasaldēšana

B – sālīšana

C – vītināšana

D – marinēšana

E – pasterizācija

5 Ja paziņojumu paraksta ražotāju grupas pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

6 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7 Dokumenta rekvizītu "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 236Pieņemts: 01.04.2008.Stājas spēkā: 05.04.2008.Zaudē spēku: 08.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 04.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
173401
{"selected":{"value":"21.03.2014","content":"<font class='s-1'>21.03.2014.-07.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.03.2014","iso_value":"2014\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2014.-07.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2011","iso_value":"2011\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2011.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-18.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2009","iso_value":"2009\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-20.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2008","iso_value":"2008\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.03.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)