Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 519 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2009.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.97

Rīgā 2008.gada 11.februārī (prot. Nr.8 20.§)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2008.gadā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai (turpmāk - atbalsts) 2008.gadā.

2. Atbalsta kopējais apjoms ir 3 360 890 latu no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšpro­grammas 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam paredzētajiem līdzekļiem.

3. Atbalsts paredzēts:

3.1. meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu (turpmāk - attīstības projekti) finansēšanai;

3.2. zinātniskās izpētes projektu (turpmāk - izpētes projekti) finansēšanai;

3.3. valsts starptautisko saistību izpildei Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava":

3.3.1. Meža monitoringa valsts programmas 2008.gadam uzdevumu izpildei - 48 700 latu;

3.3.2. programmas "Forest Focus 2006" saistību (saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas līgumu) izpildei - 10 890 latu;

3.4. ekspertu atalgojumam par projektu pieteikumu un projektu izpildes pārskatu izvērtēšanu - 21 300 latu.

4. Kopējais finansējuma apjoms attīstības projektiem ir 1 930 000 latu, tai skaitā:

4.1. meža nozares institūciju un infrastruktūras attīstības projektiem -780 000 latu:

4.1.1. meža nozares informācijas centru kapacitātes palielināšanai - 100 000 latu;

4.1.2. meža muzeja koncepcijas un projekta izstrādei - 50 000 latu;

4.1.3. visu līmeņu meža nozares izglītības, tai skaitā tālākizglītības pilnveidošanai - 500 000 latu;

4.1.4. informācijas par meža nozari sagatavošanai un izplatīšanai - 80 000 latu;

4.1.5. loģistikas atbalsta un neatkarīgās uzmērīšanas sistēmas projekta izstrādei - 50 000 latu;

4.2. sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem - 800 000 latu:

4.2.1. meža nozares tēla veidošanai - 300 000 latu;

4.2.2. skolu jauniešu interešu grupu izglītībai un konkursiem - 200 000 latu;

4.2.3. pasākumu "Meža dienas 2008" un "Zelta čiekurs 2008" norises nodrošināšanai - 300 000 latu;

4.3. citiem projektiem - 350 000 latu.

5. Kopējais finansējuma apjoms izpētes projektiem ir 1 350 000 latu, tai skaitā:

5.1. 2007.gadā uzsākto ilgtermiņa projektu 2008.gada uzdevumu izpildei - 360 000 latu;

5.2. projektiem šo noteikumu 6.punktā noteiktajās prioritārajās jomās:

5.2.1. ilgtermiņa (ilgāk par gadu) projektiem - 200 000 latu;

5.2.2. īstermiņa (līdz gadam) projektiem - 100 000 latu;

5.3. projektiem Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas ietvaros - 440 000 latu;

5.4. projektiem jomās, kuras nav noteiktas šo noteikumu 6.punktā, - 250 000 latu.

6. Izpētes projektu prioritārās jomas 2008.gadā:

6.1. jauni koksnes un citi produkti un inovatīvas tehnoloģijas;

6.2. meža bioloģiskās daudzveidības novērtēšana;

6.3. meža nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām.

7. Uz atbalstu attīstības projektu īstenošanā var pieteikties jebkura fiziska vai juridiska persona (turpmāk - pretendents). Uz atbalstu izpētes projektu īstenošanā var pieteikties pretendents, kas reģistrējies zinātnisko institūciju reģistrā.

8. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fondu Meža attīstības fonda padome (turpmāk - padome) pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, finansēto projektu izpildi un piešķirto līdzekļu atmaksas apmēru.

9. Ja šo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, padome var pieņemt lēmumu par finansējuma pārdali un atkārtota konkursa izsludināšanu.

10. Projekta pieteikumu (turpmāk - pieteikums) šo noteikumu 4. un 5.punktā (izņemot 4.1.3., 4.2.3., 5.1. un 5.3.apakšpunktu) minēto projektu īstenošanai iesniedz līdz 14.martam.

11. Konkursu par šo noteikumu 4.1.3., 4.2.3. un 5.3.apakšpunktā minēto projektu īstenošanu padome izsludina atsevišķi, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu - trīs nedēļas no konkursa izsludināšanas dienas.

12. Dokumentus (pieteikums, pārskats, finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums) iesniedz papīra formā vai elektroniski, noformējot tos atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja minētos dokumentus iesniedz papīra formā, pretendents visu dokumentā ietverto informāciju iesniedz arī, izmantojot sev pieejamos elektroniskos datu nesējus.

II. Pieteikuma iesniegšana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

13. Atbalsta saņemšanai pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk - dienests) pieteikumu.

14. Pieteikumā ietilpst šādi dokumenti:

14.1. iesniegums (1.pielikums);

14.2. projekta vadītāja un izpildītāju dzīves gājuma apraksts (CV);

14.3. rakstisks trešās personas apliecinājums par līdzfinansējuma apjoma pieejamību, ja attīstības projekta īstenošanai paredzēts trešās personas līdzfinansējums;

14.4. pretendenta zinātniskās institūcijas zinātniskās padomes rekomendācija izpētes projekta pieteikumam.

15. Dienests piecu darbdienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām:

15.1. izskata pieteikumu atbilstību šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām;

15.2. rakstiski informē Zemkopības ministriju (turpmāk - ministrija) par pieteikumu atbilstību šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām;

15.3. iesniegtos pieteikumus elektroniski nosūta ministrijai.

16. Pieteikumus izvērtē Meža attīstības fonda konsultatīvā padome un eksperti atbilstoši vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums). Ja pieteikuma vērtējumā punktu summa ir mazāka par 60, atbalsts netiek piešķirts.

17. Padome mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un iesniedz dienestā padomes sēdes protokolu, kurā norādīti atbalstītie projekti, to finansējums un noraidītie pieteikumi, minot noraidījuma iemeslu. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, padome to pagarina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Līgumu slēgšana un finansēšana

18. Līgumu slēdz par 2008.gadu. Atbalsta nosacījumi piemērojami ar 2008.gada 15.februāri.

19. Saņemot padomes sēdes protokolu, dienests paziņo pretendentam par atbalsta piešķiršanu vai pieteikuma noraidīšanu un 10 darbdienu laikā ar pretendentu slēdz līgumu par projekta īstenošanu. Līgumā paredz:

19.1. projekta pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņus:

19.1.1. pārskatu par 2008.gada 1.pusgadu iesniedz dienestā līdz 2008.gada 14.jūlijam;

19.1.2. projekta izpildes pārskatu (ilgtermiņa izpētes projektiem - pārskatu par 2008.gada uzdevumu izpildi), kurā atspoguļo darba uzdevumu izpildi, rezultātus un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (turpmāk - pārskats) (3.pielikums) iesniedz dienestā līdz 2008.gada 3.novembrim;

19.1.3. pārskata publisku prezentāciju - 2009.gada I ceturksnī;

19.2. finansēšanas kārtību un termiņus:

19.2.1. avansa maksājumu 50 % apmērā no projekta atbalsta summas;

19.2.2. starpmaksājumu, ja tas nepieciešams projekta izpildē, līdz 30 % apmērā no projekta atbalsta summas - pēc 2008.gada 1.pusgada pārskata iesniegšanas dienestā;

19.2.3. gala norēķinu - pēc pārskata apstiprināšanas padomē;

19.2.4. finansējuma izmaiņas, kas kādā no līguma tāmes sadaļām nepārsniedz 10 % no līguma kopējā finansējuma, saskaņo ar dienestu;

19.2.5. atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā projekta īstenotāja norādītajā bankas kontā;

19.3. nosacījumu, ka, izplatot jebkādu informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju - Meža attīstības fondu;

19.4. nosacījumu, ka izpētes projektu pārskatu ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnes pētījumu datubāzē.

20. Pretendents 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu iesniedz dienestā informāciju, kas nepieciešama līguma sagatavošanai. Ja informācija noteiktajā laikā netiek iesniegta, dienests informē par to padomi un tā ir tiesīga pārskatīt pieņemto lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

21. Dienests:

21.1. piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas izmaksā avansu projekta īstenotājam, ievērojot šo noteikumu un līguma nosacījumus;

21.2. piecu darbdienu laikā apkopo projektu pārskatus un apkopoto informāciju elektroniski nosūta ministrijai;

21.3. pēc padomes lēmuma saņemšanas par pārskata apstiprināšanu piecu darbdienu laikā veic norēķinu ar projekta īstenotāju;

21.4. kontrolē finanšu izlietojuma atbilstību lietvedību un grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

21.5. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā 5 % no kopējā īstenoto projektu skaita;

21.6. slēdz līgumu ar padomes pieaicinātajiem ekspertiem par atbalsta piešķiršanu. Līgumā paredz, ka finansējums izmantojams projektu pieteikumu un projektu pārskatu izvērtēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fondu.

22. Ja projekta īstenotājs sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu vai noslēgtā līguma nosacījumus, dienests informē ministriju. Pēc padomes lēmuma par atbalsta atmaksu dienests pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt lēmumā minēto summu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.97

01.JPG (98274 bytes)

02.JPG (131277 bytes)

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.97
Projektu vērtēšanas kritēriji

I. Zinātniskās izpētes projekta vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Pētījuma aktualitāte (pētījumu projektiem kādā no prioritārām jomām) vai pētījuma ieguldījums meža nozares attīstībā un atbilstība meža un saistīto nozaru attīstības politikas mērķiem (pētījumu projektiem ideju konkursa ietvaros)

20

2.

Pētījuma idejas novitāte

10

3.

Projekta vadītāja un izpildītāju spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu (pēdējos trijos gados), tai skaitā

12

3.1.

projekta vadītāja pieredze vismaz viena projekta vadībā

 

3.1.1.

nav pieredzes projekta vadībā

0

3.1.2.

ir pieredze vismaz viena projekta vadībā

4

3.2.

veikti informatīvie pasākumi pieteiktajā tēmā (piemēram, semināri, priekšlasījumi, lekcijas)

4

3.3.

vismaz viens projekta iesnieguma 3.1.apakšpunktā minētais izdevums vai vismaz viena publikācija projekta iesnieguma 3.2.1.apakšpunktā minētajā izdevumā

4

4.

Piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja

10

5.

Plānoto rezultātu sasniegšanas iespējamība noteiktajā apjomā un termiņā

10

6.

Vairāku zinātnisko institūciju vai sadarbības partneru (vismaz 3) iesaiste projekta īstenošanā

5

7.

Starpdisciplīnu pētījums

5

8.

Topošo zinātnieku, doktorantu iesaiste projekta īstenošanā

10

8.1.

projekta īstenošanā nav iesaistīti topošie zinātnieki, doktoranti

0

8.2.

projekta īstenošanā iesaistīti 1-3 topošie zinātnieki, doktoranti

5

8.3.

projekta īstenošanā iesaistīti vairāk nekā 3 topošie zinātnieki, doktoranti

10

9.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

15

10.

Pētījumam nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums zinātniskajā institūcijā

3

KOPĀ

100

11.

Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt, ja kāds no projekta vadītāja vadītiem un Zemkopības ministrijas finansētajiem projektiem

- 30

11.1.

nav izpildīts laikā

- 15

11.2.

nav izpildīts atbilstoši līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem

- 15

 

II. Meža nozares attīstības projektu vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta rezultātu ieguldījums Latvijas mežu ilgtspējīgā, starptautiski atzītā apsaimniekošanā

15

2.

Projekta rezultātu ieguldījums Latvijas meža nozares produkcijas konkurētspējas veicināšanā

15

3.

Projekta rezultātu ieguldījums meža nozares cilvēkresursu attīstībā

15

3.1.

meža nozares speciālistu kompetences paaugstināšana

5

3.2.

meža nozares izglītības programmās studējošo aktivitātes veicināšana

10

4.

Projekta rezultātu pozitīva ietekme uz bērnu un jauniešu izpratni un zināšanām par mežu

10

5.

Projekta idejas

20

5.1.

novitāte

10

5.2.

oriģinalitāte

10

6.

Dažādu nozaru, apakšnozaru institūciju vai citu sadarbības partneru iesaiste projekta īstenošanā

10

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar iespējami iegūstamajiem uzskaitāmajiem rezultātiem

15

KOPĀ

100

8.

Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt, ja kāds no projekta vadītāja vadītiem un Zemkopības ministrijas finansētajiem projektiem

- 30

8.1.

nav izpildīts laikā

- 15

8.2.

nav izpildīts atbilstoši līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem

- 15

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.97
03.JPG (42190 bytes)
Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2008.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 97Pieņemts: 11.02.2008.Stājas spēkā: 16.02.2008.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 15.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
170940
16.02.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)