Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 306 "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.62

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 6.§)
Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas un gaisa kuģu akrobātisko lidojumu atļaujas izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 40.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtību Latvijas Republikas gaisa telpā un gaisa kuģu akrobātisko lidojumu atļaujas iz­sniegšanas kārtību.

2. Akrobātiskais lidojums ir tāds lidojums, kura laikā pilots ar iepriekšēju no­domu veic manevrus ar gaisa kuģi neparastā telpiskajā stāvoklī un ar neparastām ātruma izmaiņām.

3. Akrobātiskos lidojumus drīkst veikt persona, kurai ir:

3.1. Latvijas Republikā izsniegta vai atzīta citas valsts kompetentās iestādes izsniegta gaisa kuģa pilota apliecība ar tādu gaisa kuģa klases un (vai) tipa kva­lifikācijas atzīmi, kas atbilst gaisa kuģim, ar kuru tiks veikti akrobātiskie lido­jumi;

3.2. Latvijas Republikā izsniegts vai atzīts citas valsts kompetentās iestādes izsniegts pilota apstiprinājums akrobātisko lidojumu veikšanai;

3.3. 1.klases veselības apliecība atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības prasības civilajā aviācijā;

3.4. valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) izsniegta atļauja akrobātisko lidojumu veikšanai (turpmāk - atļauja), ja tāda ir nepieciešama;

3.5. saskaņojums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk - Latvijas gaisa satiksme) atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

4. Akrobātiskos lidojumus atbilstoši šo noteikumu 9., 16., 17. un 18.punktam saskaņo ar Latvijas gaisa satiksmi. Akrobātiskos lidojumus veic īpaši norobežotā gaisa telpas zonā (turpmāk - norobežotā zona).

5. Akrobātiskos lidojumus veic ar gaisa kuģiem, kas ir sertificēti attiecīgo akrobātisko lidojumu veikšanai un kas atbilst konkrētā gaisa kuģa lidojumu eks­pluatā­cijas rokasgrāmatā, pilota apstiprinājumā un atļaujā ietvertajām prasībām un nosacījumiem.

6. Akrobātiskos lidojumus veic ar Latvijas gaisa satiksmi iepriekš saska­ņotā laikā atbilstoši norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstam un 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2.pielikumā minētajiem vizuālo lidojumu noteikumiem. Akrobātiskie lidojumi ir atļauti, ja attālums no gaisa kuģa līdz mākoņiem ir lielāks vai vienāds ar šo noteikumu pielikumā noteikto attālumu.

7. Aizliegts veikt akrobātiskos lidojumus:

7.1. zemāk par pilota kvalifikācijai atbilstošo minimālo pieļaujamo aug­stumu vai lidojumus, kas neatbilst pilota kvalifikācijai;

7.2. laikposmā no saulrieta līdz saullēktam;

7.3. virs pilsētām, ciemiem un publisku pasākumu norises vietām;

7.4. ārpus akrobātiskajiem lidojumiem noteiktās norobežotās zonas.

8. Lai saņemtu Civilās aviācijas aģentūras atļauju, pirms plānoto akrobā­tisko lidojumu veikšanas iesniedzējs (norobežotās zonas izmantotājs) iesnie­gumā par norobežotās zonas izveidi akrobātisko lidojumu veikšanai papildus normatīvajos aktos par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainī­šanas kārtību noteiktajai informācijai norāda vai iesniegumam pievieno:

8.1. norobežotās zonas drošības (bufera) telpas koordinātas, kuras nosaka šādā attālumā:

8.1.1. nekontrolējamā gaisa telpā - 2778 metri (1,5 jūras jūdzes) horizontālajā plaknē un 300 metru (1000 pēdu) virs norobežotās zonas augšējās robežas vertikālajā plaknē;

8.1.2. kontrolējamā gaisa telpā - 9260 metru (piecas jūras jūdzes) horizontālajā plaknē un 300 metru (1000 pēdu) virs norobežotās zonas augšējās robežas vertikālajā plaknē;

8.2. norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstu (ieskaitot plā­notos akrobātiskos lidojumus).

9. Ja plānotie akrobātiskie lidojumi nerada draudus civilās aviācijas drošībai vai drošumam, Civilās aviācijas aģentūra izsniedz atļauju triju darb­dienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētās informācijas saņemšanas un norobežotās zonas izveidošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību.

10. Norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstā (instrukcijā) iekļauj šādu informāciju:

10.1. norobežotās zonas apraksts (ietver vismaz zonas atrašanās vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās koordinātas Vispasaules ģeodēziskajā sistēmā WGS-84, zonas robežu vizuālos orientierus un šķēršļus, kā arī koordinātas, augstumu un vizuālos orientierus ielidošanai zonā un izlidošanai no zonas) un izmantošanas kārtība;

10.2. par norobežotās zonas izmantošanu atbildīgās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

11. Pirms uzsākta norobežotās zonas izmantošana, tās ekspluatācijas pro­cedūru aprakstu saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā saskaņo norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstu vai pieņem lēmumu par nesaskaņošanu, ja:

11.1. tas apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību;

11.2. norobežotās zonas ekspluatācijas aprakstā norādīta nepatiesa vai neprecīza informācija;

11.3. norobežotās zonas ekspluatācijas aprakstā norādītā informācija ne­atbilst Aeronavigācijas informācijas publikācijā (AIP) minētajām ziņām (1944.ga­da 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 15.pie­likums).

12. Ja norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstā nepieciešami grozījumi, pirms to ieviešanas grozījumus saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru.

13. Norobežotajā zonā vienlaikus drīkst atrasties viens gaisa kuģis, izņemot gadījumus, ja tiek veikti akrobātiskie lidojumi grupā.

14. Norobežotās zonas izmantotājs ir atbildīgs par iesniegumā norādītās informācijas patiesumu un par pieprasītās norobežotās zonas atbilstību plānotajiem akrobātiskajiem lidojumiem.

15. Pilots, kurš nav norobežotās zonas izmantotājs, akrobātiskos lido­jumus norobežotajā zonā drīkst veikt, ja tas lidojumus iepriekš ir saskaņojis ar norobežotās zonas izmantotāju, ir iepazinies ar norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstu un uzrādījis vai iesniedzis norobežotās zonas izmantotājam:

15.1. gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātu vai gaisa kuģa standarta apliecību par derīgumu lidojumiem;

15.2. šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus;

15.3. informāciju par akrobātiskajiem lidojumiem nepieciešamo degvielas daudzumu (stundās un minūtēs norāda lidojuma ilgumu);

15.4. plānoto lidojuma uzsākšanas laiku un ilgumu.

16. Norobežotās zonas izmantotājs radiosakarus ar gaisa kuģa pilotu, kas veic akrobātisko lidojumu, nodrošina atsevišķā frekvencē.

17. Pirms plānotā lidojuma ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas pulksten 17.00 norobežotās zonas izmantotājs informē Latvijas gaisa satiksmi par akro­bātisko lidojumu uzsākšanas laiku un ilgumu.

18. Ja Latvijas gaisa satiksme saskaņojusi šo noteikumu 17.punktā minēto lidojumu, norobežotās zonas izmantotājs ne vēlāk kā stundu pirms akrobātiskā lidojuma uzsākšanas informē Latvijas gaisa satiksmi par akrobātiskā lidojuma veikšanu, paziņojot norobežotās zonas numuru, plānotā akrobātiskā lidojuma uzsākšanas laiku, beigu laiku un izmantojamā gaisa kuģa tipu.

19. Informējot Latvijas gaisa satiksmi saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18.punktu, norobežotās zonas izmantotājs izmanto tādus saziņas veidus un sakaru līdzekļus, kuri nodrošina, ka informācija adresātu sasniedz ne vēlāk kā attiecīgi šo noteikumu 17. un 18.punktā noteiktajos termiņos.

20. Akrobātisko lidojumu var uzsākt pēc tam, kad Latvijas gaisa satiksme paziņojusi norobežotās zonas izmantotājam par norobežotās zonas aktivizēšanu. Norobežotās zonas izmantotājs informē gaisa kuģa pilotu par norobežotās zonas aktivizēšanu un dod atļauju viņam izmantot norobežoto zonu.

21. Latvijas gaisa satiksmei ir tiesības pieprasīt akrobātisko lidojumu pārtraukšanu norobežotajā zonā, ja tas apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību. Norobežotās zonas izmantotājs nekavējoties izpilda Latvijas gaisa satiksmes pie­prasījumu.

22. Beidzoties akrobātiskajiem lidojumiem norobežotajā zonā, noro­bežotās zonas izmantotājs par to informē Latvijas gaisa satiksmi. Latvijas gaisa satiksme norobežoto zonu deaktivizē, lai gaisa telpas izmantotāji to varētu iz­mantot bez ierobežojumiem, kas bija spēkā aktivizētā norobežotajā zonā.

23. Pasažieris akrobātiskā lidojuma laikā drīkst atrasties gaisa kuģī, ja viņš uzskata savu veselības stāvokli par atbilstošu lidojuma veikšanai, ja apzinās lidojuma iespējamās sekas un ietekmi uz veselību un pirms lidojuma to ir rakstiski apliecinājis norobežotās zonas izmantotājam. Pilotam ir aizliegts pārvadāt pasažieri, ja pasažiera veselības stāvoklis ir acīmredzami neatbilstošs attiecīgajam lidojumam.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.62
Minimālie attālumi no mākoņiem akrobātiskā lidojuma laikā

Nr.
p.k.

Gaisa kuģu iedalījums

Akrobātisko lidojumu veids

Minimālais attālums no mākoņiem vertikālajā plaknē

Minimālais attālums no mākoņiem horizontālajā plaknē

1.

Helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi, un lidmašīnas, kuru grīstē krišanas ātrums ir mazāks par 50 mezgliem

lidojumi bez augstuma izmaiņām

solo lidojumi

500 pēdu (150 metru)

1 jūras jūdze

lidojumi grupā

500 pēdu (150 metru)

1,5 jūras jūdzes

lidojumi ar augstuma izmaiņām

solo lidojumi

500 pēdu (150 metru)

1,5 jūras jūdzes

lidojumi grupā

800 pēdu (250 metru)

3 jūras jūdzes

2.

Gaisa kuģi, kas nav helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi, un lidmašīnas, kuru grīstē krišanas ātrums ir mazāks par 50 mezgliem

lidojumi bez augstuma izmaiņām

solo lidojumi

500 pēdu (150 metru)

1,5 jūras jūdzes

lidojumi grupā

800 pēdu (250 metru)

3 jūras jūdzes

lidojumi ar augstuma izmaiņām

solo lidojumi

1000 pēdu (300 metru)

3 jūras jūdzes

virzuļdzinēju lidmašīnu lidojumi grupā

1000 pēdu (300 metru)

3 jūras jūdzes

reaktīvo lidmašīnu lidojumi grupā

1500 pēdu (450 metru)

4 jūras jūdzes

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas un gaisa kuģu akrobātisko lidojumu atļaujas izsniegšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 62Pieņemts: 05.02.2008.Stājas spēkā: 09.02.2008.Zaudē spēku: 16.04.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 08.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
170572
09.02.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)