Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija saistošos noteikumus "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.98

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.86, 5.§)
Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 43.panta trešo daļu
(Rīgas domes 08.12.2009. saistošo noteikumu Nr.37 redakcijā)
I. Vispārīgie nosacījumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsta aizgādņiem pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība (turpmāk – pabalsts), apmēru, kā arī piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(Rīgas domes 24.09.2013. saistošo noteikumu Nr.40 redakcijā)

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Rīgas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība (turpmāk – pilngadīga aizgādnībā esoša persona), ja:

2.1. pilngadīgas aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija un lēmumu par aizgādņa iecelšanu pilngadīgai aizgādnībā esošai personai pieņēmusi Rīgas bāriņtiesa;

2.2. pilngadīgas aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas esošajā specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē ir bijusi Rīgas pilsētas administratīvā teritorija.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37; Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

3. Rīgas bāriņtiesa, ieceļot aizgādni pilngadīgai aizgādnībā esošai personai, rakstveidā informē to par tiesībām saņemt pabalstu.

4. Pabalsta apmērs neatkarīgi no aizgādņu skaita par vienu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu mēnesī ir:

4.1. 28,46 euro, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē;

4.2. 14,23 euro, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

5. Lai saņemtu pabalstu, aizgādnis vēršas Rīgas bāriņtiesā, uzrāda Rīgas bāriņtiesas atbildīgajam darbiniekam personu apliecinošu dokumentu, lēmuma norakstu par aizgādņa iecelšanu un iesniedz iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu.

6. Rīgas bāriņtiesas atbildīgais darbinieks pēc aizgādņa iesnieguma par pabalsta pieprasīšanu saņemšanas aizpilda iesniegumu elektroniski un saglabā to Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmā, kurā tiek norādīta pabalsta piešķiršanai un izmaksai nepieciešamā informācija, kas ir pieejama Rīgas Sociālā dienesta atbildīgajam darbiniekam tālākai informācijas apstrādei.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

7. Pēc iesnieguma aizpildīšanas to izdrukā un iesnieguma oriģinālu paraksta Rīgas bāriņtiesas atbildīgais darbinieks un aizbildnis, apliecinot, ka tajā esošā informācija ir pareiza.

8. Pabalstu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

9. Rīgas bāriņtiesa iesniegumu oriģinālus un lēmumu norakstus par personas iecelšanu par aizgādni vienu reizi nedēļā nogādā Rīgas Sociālajam dienestam, kas triju darba dienu laikā lemj par pabalsta piešķiršanu un izmaksu.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

10. Rīgas Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aizgādnim desmit darba dienu laikā paziņo rakstveidā, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

11. Pabalsts pieprasāms 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas (pieņemts lēmums par personas iecelšanu par aizgādni). Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

12. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam atbilstoši šo saistošo noteikumu 4.punktā noteiktā pabalsta apmēram.

13. Pabalstu izmaksā aizgādnim reizi mēnesī, pārskaitot to uz aizgādņa kontu kredītiestādē par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 5.datumam no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

14. Aizgādnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Rīgas Sociālo dienestu un Rīgas bāriņtiesu par to, ka:

14.1. pilngadīga aizgādnībā esoša persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vai Latvijas Republikas teritorijas;

14.2. pilngadīga aizgādnībā esoša persona ievietota specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;

14.3. pilngadīga aizgādnībā esoša persona atgriežas ģimenē no specializētā sociālās aprūpes centra vai ilgstošas atrašanās ārstniecības iestādē;

14.4. pilngadīga aizgādnībā esoša persona mirusi.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

15. Ja aizgādnis šo saistošo noteikumu 14.punktā minētos nosacījumus nav pildījis, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu Rīgas Sociālajam dienestam atmaksāt labprātīgi. Ja aizgādnis to neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

16. Aizgādnim līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Rīgas bāriņtiesā norēķins par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību.

17. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis Rīgas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, Rīgas bāriņtiesas atbildīgais darbinieks par to nekavējoties informē Rīgas Sociālā dienesta atbildīgo darbinieku un pabalsta izmaksas tiek aizturētas.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

18. Pabalsta izmaksu aizgādnim atjauno pēc Rīgas bāriņtiesas atbildīgā darbinieka informācijas sniegšanas Rīgas Sociālā dienesta atbildīgajam darbiniekam par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšana tiek kavēta ilgāk par trim mēnešiem, pabalsta izmaksa tiek atsākta tikai no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalstu summu.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

19. Ja aizgādnis laikus nav saņēmis piešķirto pabalstu Rīgas bāriņtiesas vai Rīgas Sociālā dienesta vainas dēļ, to izmaksā aizgādnim bez termiņa ierobežojuma.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

20. Pabalsta izmaksu Rīgas Sociālais dienests pārtrauc vai izbeidz, ja:

20.1. Rīgas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par:

20.1.1. aizgādņa atcelšanu no pienākumu pildīšanas;

20.1.2. aizgādņa atstādināšanu uz laiku no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

20.1.3. aizgādņa atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

20.2. pilngadīga aizgādnībā esoša persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vai Latvijas Republikas teritorijas, izņemot šo saistošo noteikumu 2.2.punktā minētos gadījumus;

20.3. mirusi aizgādnībā esošā persona;

20.4. miris aizgādnis.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

21. Rīgas bāriņtiesa nekavējoties informē Rīgas Sociālo dienestu par šo saistošo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.37)

23. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā Rīgas domes 05.11.2002. noteikumi Nr.29 “Noteikumi par Rīgas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādņiem” zaudē spēku.

25. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

26. (Svītrots ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 98Pieņemts: 11.12.2007.Stājas spēkā: 12.01.2008.Zaudē spēku: 29.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 11.01.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
169138
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2010","iso_value":"2010\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2008","iso_value":"2008\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2008.-13.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"