Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumus Nr. 502 "Autoostu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.846

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.69 16.§)
Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 33.panta piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. autoostu reģistrācijas kārtību;

1.2. autoostās obligāti sniedzamos pakalpojumus;

1.3. kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā.

2. Šie noteikumi attiecas uz autoostām, kurās apkalpo pasažierus un autotransporta līdzekļus starptautiskajos, reģionālajos starppilsētu nozīmes un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.

II. Autoostas reģistrācijas kārtība

3. Autoostu reģistrē un pārreģistrē Satiksmes ministrija.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

4. Autoostai piešķir nosaukumu pēc autoostas valdītāja priekšlikuma. Autoostas nosaukumā ietver norādi "autoosta" vai tās saīsinājumu "AO". Autoostas nosaukumam jābūt atšķirīgam no citu autoostu nosaukumiem, kuri jau reģistrēti vai iesniegti reģistrēšanai.

5. Autoostu reģistrē pirms tās iekļaušanas autobusu kustības sarakstos.

6. Ja mainās autoostas valdītājs, autoostu pārreģistrē 20 darbdienu laikā pēc autoostas valdītāja maiņas.

7. (Svītrots ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

8. Lai reģistrētu autoostu, autoostas valdītājs iesniedz Satiksmes ministrijā šādus dokumentus:

8.1. autoostas reģistrācijas iesniegumu (1.pielikums);

8.2. autoostas ēku un teritoriju plānojumu;

8.3. autoostas lietošanas noteikumu vai iekšējās kārtības noteikumu kopiju (norāda arī autoostas darbības laiku);

8.4. autoostas telpu nomas līguma kopiju (ja autoosta nav valdītāja īpašumā).

9. Lai pārreģistrētu autoostu, autoostas valdītājs Satiksmes ministrijā iesniedz autoostas pārreģistrācijas iesniegumu (1.pielikums) un šo noteikumu 8.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktā minētos dokumentus, ja kopš iepriekšējās iesniegšanas reizes mainījusies attiecīgā informācija.

10. (Svītrots ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

11. Satiksmes ministrija, pieņemot lēmumu par autoostas reģistrāciju, pārreģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu, papildus autoostas reģistrācijas (pārreģistrācijas) iesniegumam un šo noteikumu 8.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktā minētajiem dokumentiem izskata arī šādus dokumentus:

11.1. informāciju par autoostas reģistrāciju komercreģistrā;

11.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka autoostas valdītājam nav nodokļu parādu;

11.3. attiecīgās pašvaldības lēmumu par autoostas izvietojumu.

12. Lai pārbaudītu autoostas reģistrācijas (pārreģistrācijas) iesniegumā norādītās ziņas un reģistrācijai pieteiktās autoostas atbilstību pasažieru pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī lai izvērtētu autoostas noteikto maksu par autoostas sniegtajiem pakalpojumiem pārvadātājam un risinātu citus ar autoostas darbību saistītus jautājumus, Satiksmes ministrija izveido komisiju. Komisijas sastāvā ir Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas, autotransporta kontroles dienesta un attiecīgās pašvaldības pārstāvji. Komisija ne retāk kā reizi divos gados pārbauda autoostas darbības atbilstību šo noteikumu un citu pasažieru pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un sastāda autoostas pārbaudes aktu (2.pielikums). Komisija ir tiesīga pieprasīt no autoostas visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu šajā punktā noteikto funkciju izpildi.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

13. Lēmumu par autoostas reģistrācijas atlikšanu pieņem, ja:

13.1. Satiksmes ministrijā nav iesniegti visi autoostas reģistrācijai nepieciešamie dokumenti;

13.2. autoostas reģistrācijai iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

14. Lēmumā par autoostas reģistrācijas atlikšanu norāda trūkumu novēršanas termiņu, kas nav ilgāks par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

15. Lēmumu par autoostas reģistrācijas atteikumu pieņem, ja:

15.1. autoostas valdītājs sniedzis nepatiesas ziņas;

15.2. lēmumā par autoostas reģistrācijas atlikšanu noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi;

15.3. autoostā nav nodrošināti šo noteikumu III nodaļā minētie obligātie pakalpojumi vai tās darbība ir pretrunā ar pasažieru pārvadājumus un autoostu darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

16. Ja ir pieņemts lēmums par autoostas reģistrāciju, autoostai piešķir reģistrācijas numuru un izsniedz autoostas reģistrācijas apliecību (turpmāk -apliecība) (3.pielikums).

17. (Svītrots ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

18. (Svītrots ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

19. Ja apliecība ir nozaudēta, Satiksmes ministrija pēc autoostas valdītāja rakstiska iesnieguma saņemšanas izsniedz autoostas reģistrācijas apliecības dublikātu.

20. Satiksmes ministrija apliecību anulē, ja:

20.1. autoostas valdītājs iesniedzis Satiksmes ministrijā paziņojumu par autoostas slēgšanu. Paziņojumu par autoostas slēgšanu autoostas valdītājs iesniedz Satiksmes ministrijā ne vēlāk kā 30 dienas pirms autoostas slēgšanas;

20.2. saņemts tiesas nolēmums vai citas kompetentas institūcijas lēmums par autoostas likvidēšanu;

20.3. komisija autoostas darbībā atkārtoti konstatē pasažieru pārvadājumu un autoostu darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus un komisijas noteiktajā termiņā šie pārkāpumi netiek novērsti.

(Grozīts ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

21. (Svītrots ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

22. Pirms lēmuma pieņemšanas par apliecības anulēšanu attiecīgo jautājumu izskata komisija. Uz komisijas sēdi uzaicina autoostas valdītāju.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

23. Lēmums par apliecības anulēšanu stājas spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

III. Autoostā obligāti sniedzamie pakalpojumi

24. Autoostā nodrošina šādus obligātos pakalpojumus:

24.1. peronu izmantošanu un informācijas izvietošanu uz perona par autobusu atiešanas laikiem (peroni ir no kopējās ceļu satiksmes atdalītas autobusu apstāšanās vietas pasažieru ērtai un drošai iekāpšanai autobusā un izkāpšanai no autobusa);

24.2. informācijas sniegšanu par autobusu kustības sarakstiem, braukšanas biļešu un citu braukšanas dokumentu cenām, vietu skaitu un komforta līmeni autobusā, citiem autoostas sniegtajiem pakalpojumiem un to cenām, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību un citu ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saistītu informāciju. Minētajai informācijai jābūt viegli pieejamai un skaidri saprotamai autoostas apmeklētājiem. Informācija, kura ir pārvadātāja rīcībā, tiek sniegta pēc tās saņemšanas no attiecīgā pārvadātāja;

24.3. iespēju iegādāties braukšanas biļetes;

24.4. autoostā atrastās nozaudētās bagāžas reģistrēšanu un glabāšanas organizēšanu;

24.5. iespēju izmantot sanitāro mezglu, nodrošinot vietu bērnu pabarošanai un aprūpei;

24.6. autobusu stāvvietu pirms un pēc reisa, kā arī starp reisiem autoostas teritorijā, ja autoostas tehniskās iespējas to pieļauj.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

24.1 Pārvadātājs izmanto šo noteikumu 24.1. un 24.6.apakšpunktā minētos autoostas sniegtos pakalpojumus.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

26. Autoostas pakalpojumu izmantošana pasažieru neregulārajiem pārvadājumiem ir pieļaujama, ja autoostas caurlaides spējas un tehniskās iespējas ir pietiekamas un ja netiek traucēta regulāro pasažieru pārvadājumu autobusu apkalpošana. Šādu autobusu iebraukšanas un stāvēšanas kārtība tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 38. un 39.punktā minēto līgumu.

27. Ja autoostas caurlaides spējas ir ierobežotas un tā tehniski nespēj nodrošināt jaunu maršrutu (reisu) apkalpošanu, autoosta par to informē Satiksmes ministriju un pasūtītāju un vienojas par autoostas caurlaides spēju palielināšanas termiņiem.

28. Ja netiek panākta šo noteikumu 27.punktā minētā vienošanās, Satiksmes ministrija vēršas pie attiecīgās pašvaldības ar lūgumu ierādīt vietu autoostas paplašināšanai vai autoostas pārvietošanai uz citu vietu autoostas caurlaides spēju un tehnisko iespēju palielināšanai, vai jaunas autoostas būvniecībai.

29. Autoostas pienākums ir pētīt pārvadājumu attīstību un, ja nepieciešams, palielināt autoostas caurlaides spējas un tehniskās iespējas.

30. Autoostas sniegtajiem pakalpojumiem jābūt pieejamiem visiem autoostas apmeklētājiem un piemērotiem personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem).

IV. Autoostas sniedzamo pakalpojumu maksas noteikšana

31. Ja autoosta sniedz ne tikai ar sabiedrisko transportu saistītus pakalpojumus, bet veic arī citu veidu saimniecisko darbību, autoosta nodrošina šīs saimnieciskās darbības atsevišķu uzskaiti.

32. Atsevišķa saimnieciskās darbības uzskaite jāveic par autoostas snieg­tajiem pakalpojumiem iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā.

33. Par autoostas ieņēmumiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi:

33.1. ieņēmumi par autoostas pakalpojumu sniegšanu (piemēram, no autobusu iebraukšanas maksas autoostas teritorijā);

33.2. citi ieņēmumi, kas saistīti ar pasažieru apkalpošanu (piemēram, bagāžas pakalpojumi, maksas uzziņas, maksa par biļešu izplatīšanu).

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

34. Autoostas valdītājs nosaka kopējās izmaksas kā tiešo un vispārējo (netiešo) izmaksu summu:

34.1. tiešās izmaksas ir tieši saistītas ar autoostas pakalpojumu sniegšanu:

34.1.1. nepieciešamo materiālu izmaksas;

34.1.2. personāla izmaksas (piemēram, atlīdzība par darbu un sociālās nodrošināšanas izmaksas kasieriem, dispečeriem un citiem darbiniekiem);

34.1.3. telpu un peronu apsaimniekošanas izmaksas (piemēram, komunālie pakalpojumi, remontdarbi);

34.1.4. līdzekļu un vērtību norakstīšana (piemēram, inventārs, kases sistēmas (kases aparāti) un cita tehnika, to programmatūra);

34.2. vispārējās (netiešās) izmaksas ir līdzekļu izlietojums, kas nav tieši saistāms ar noteiktu sniegto pakalpojumu veidu (piemēram, atlīdzība par darbu un sociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam, uzturēšanas izmaksas, administrācijas darbībai nepieciešamo pamatlīdzekļu norakstīšana, nodokļu izmaksas, kapitāla finansēšanas izmaksas, kas tiek segtas no pārvaldītāja prognozētajiem ieņēmumiem).

35. Autoostas valdītājs grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos grāmatvedības organizācijas dokumentos rakstiski nosaka kopējo izmaksu sadales metodiku (procentuālo sadalījumu un izmaksu attiecināšanas veidu), ievērojot šādus kritērijus:

35.1. tiešās izmaksas attiecina pret plānoto reisu skaitu, ko pieprasījuši pasūtītāji, kuri pārvadātājiem piešķīruši tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

35.2. vispārējās (netiešās) izmaksas sadala starp saimnieciskās darbības veidiem (virzieniem), attiecinot pret tajos gūtajiem ieņēmumiem, un netiešo izmaksu daļu, kas noteikta par pakalpojumu sniegšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā, attiecinot pret pasūtītāju plānoto reisu skaitu.

(Grozīts ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

35.1 Maksu par pārvadātājam sniegtajiem pakalpojumiem autoosta nākamajam gadam nosaka kā:

35.1 1. maksu par autobusa iebraukšanu autoostas teritorijā;

35.1 2. maksu par biļešu izplatīšanu (procentos no izplatīto biļešu ieņēmumiem), ja pārvadātājs šo pakalpojumu izmanto.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

36. Maksu par autobusa iebraukšanu autoostas teritorijā nosaka, izmantojot šādu formulu:

CK =

Ikop + P

× AI

, kur

Nsēdv

Ck – maksa par autoostas pakalpojumu izmantošanu konkrētai autobusu kategorijai;

Ikop – ar autobusu iebraukšanu autoostas teritorijā saistītās izmaksas (izmaksas veido, piemēram, personāla un sociālās izmaksas, īpašuma uzturēšanas, ekspluatācijas un remonta izmaksas, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas tieši nepieciešamas, lai nodrošinātu autobusu iebraukšanu autoostas teritorijā, un nodokļi);

P – autoostas plānotā peļņa nākamajā gadā par šo noteikumu 35.1 1.apakš­punktā minēto pakalpojumu sniegšanu. Nosakot peļņu, ņem vērā autoostas sniegto pakalpojumu kvalitāti un papildus sniegtos pakalpojumus;

Nsēdv – plānotais pasažieru skaits gadā (plānoto reisu autobusu sēdvietu summa gadā) atbilstoši pasūtītāja iesniegtajām autobusu kategorijām reisu apkalpošanai;

AI – autobusa ietilpība (sēdvietu skaits).
(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

36.1 Maksu par biļešu izplatīšanu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Btirdz =

(Itirdz + Ptirdz)

, kur

Etirdz

Btirdz – maksa par biļešu izplatīšanu;

Itirdz – ar biļešu izplatīšanu saistītās izmaksas (izmaksas veido, piemēram, personāla un sociālās izmaksas, saimnieciskās darbības izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas tieši saistītas ar biļešu izplatīšanu, pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu, un nodokļi);

Ptirdz – autoostas plānotā peļņa par šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu. Nosakot peļņu, ņem vērā autoostas sniegto pakalpojumu kvalitāti un papildus sniegtos pakalpojumus.

Etirdz – faktiskie biļešu ieņēmumi.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

36.2 Šo noteikumu 36.1 punktā minēto maksu autoosta aprēķina, ņemot vērā ieņēmumus no faktiski pārdotajām biļetēm laikposmā, kas noteikts līgumā par autoostas pakalpojumu izmantošanu.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

37. Ja autoosta sniedz pakalpojumus starptautiskajiem pārvadājumiem, pakalpojumu maksu var diferencēt, nosakot atsevišķu maksu par biļešu tirdzniecību un autobusu iebraukšanu autoostas teritorijā.

37.1 Maksu par autoostas sniegtajiem pakalpojumiem var pārskatīt reizi gadā. Autoostas valdītājs līdz 1.septembrim informē visas ieinteresētās personas, ja nākamajā gadā paredzēts mainīt maksu par autoostas sniegtajiem pakalpojumiem. Pasūtītājs katru gadu līdz 1.augustam sniedz autoostas valdītājam informāciju par nākamajā gadā plānoto reisu skaitu.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

V. Autobusu iebraukšana un stāvēšana autoostas teritorijā

38. Autobusu iebraukšanu un stāvēšanu autoostas teritorijā ir tiesīgs izmantot pārvadātājs, kurš ar autoostu ir noslēdzis līgumu par autoostas pakalpojumu izmantošanu.

39. Autoosta un pārvadātājs, slēdzot līgumu par autoostas pakalpojumu izmantošanu (turpmāk - līgums), tajā paredz:

39.1. autobusu reģistrēšanas kārtību, iebraucot autoostā un izbraucot no tās;

39.2. peronu un stāvvietu izmantošanas kārtību;

39.3. kārtību, kādā pārvadātājs nodrošina autoostu ar informāciju par attiecīgajā maršrutā (reisā) norīkoto autobusu (piemēram, vietu skaits, bagāžas nodalījuma esība), autobusa kustības sarakstu, braukšanas maksu (tarifu), pārvadājumu kvalitāti (piemēram, paaugstināts serviss, aprīkojums invalīdiem);

39.4. tehnisko bojājumu un citu gadījumu reģistrēšanas kārtību, ja reiss netiek veikts vai to nav iespējams veikt, vai ir izmaiņas reisu apkalpošanā;

39.5. kārtību, kādā izvietojama informācija par maršruta (reisa) atklāšanu, grozīšanu un slēgšanu;

39.6. kārtību, kādā puses sniedz informāciju par izmaiņām pakalpojumu izmantošanā;

39.7. kārtību, kādā autoostā tiek uzturēta informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumiem;

39.8. biļešu izplatīšanas kārtību, ja pārvadātājs šo pakalpojumu izmanto;

39.9. maksu par autoostas pakalpojumu izmantošanu un savstarpējo norēķinu kārtību;

39.10. kārtību, kādā autoosta informē pārvadātāju par pasažieru plūsmas izmaiņām un pārvadātāja rīcību papildu autobusa norīkošanai;

39.11. kārtību, kādā tiek risināti strīdi starp autoostu un pārvadātāju;

39.12. citus nosacījumus pēc pušu vienošanās.

(Grozīts ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

40. Autobusam, ar kuru tiek sniegti sabiedriskā transporta pakalpojumi, autoosta nodrošina:

40.1. peronu pasažieru iekāpšanai vismaz piecas minūtes pirms kustības sarakstā paredzētās autobusa došanās reisā un izkāpšanai vismaz piecas minūtes pēc kustības sarakstā paredzētās reisa pienākšanas;

40.2. stāvvietu pirms un pēc reisa, kā arī starp reisiem autoostas teritorijā, ja autoostas tehniskās iespējas to pieļauj;

40.3. iebraukšanu autoostas teritorijā vismaz 10 minūtes pirms kustības sarakstā paredzētās autobusa došanās reisā, ja kustības sarakstā autoosta ir viens no maršruta galapunktiem un nav paredzēta autobusa stāvēšana pirms un pēc reisa vai starp reisiem.

VI. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumus Nr.665 "Autoostu reģistrācija kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 144.nr.).

42. Šajos noteikumos minētos Satiksmes ministrijas lēmumus var apstrīdēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

43. Autoostas, kuras reģistrētas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz Satiksmes ministrijā šo noteikumu 8.1., 8.3. un 8.4.apakšpunktā minētos dokumentus, ja mainījusies attiecīgā informācija vai ja kādi no dokumentiem iepriekš nav iesniegti.

44. Autoostas valdītājs no 2008.gada 1.maija nodrošina šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu vienotā biļešu tirdzniecības sistēmā vai tā savietojamību ar citām pastāvošajām biļešu tirdzniecības sistēmām.

45. Šo noteikumu 24.7.apakšpunktā minēto iespēju pabarot un aprūpēt bērnu un 30.punktā minētos pakalpojumus autoostas valdītājs nodrošina no 2008.gada 1.septembra.

46. Šo noteikumu 24.8.apakšpunktā minētā pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībām, plānojot teritorijas un vietas jaunām autoostām, jāparedz vieta autobusu stāvēšanai.

47. (Svītrots ar MK 22.10.2009. noteikumiem Nr.1222)

48. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

49. Ja mainījusies informācija par autoostu, autoosta līdz 2010.gada 1.martam veic pārreģistrāciju, iesniedzot Satiksmes ministrijā šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

50. Šo noteikumu 35.1, 36., 36.1 un 37.punktā minēto prasību piemērošanu autoosta nodrošina ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim.

(MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.846

(Pielikums MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

PIE-KN1222_PAGE_1.JPG (46335 bytes)

PIE-KN1222_PAGE_2.JPG (16491 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.846

(Pielikums MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

PIE-KN1222_PAGE_3.JPG (98279 bytes)

PIE-KN1222_PAGE_4.JPG (122542 bytes)

PIE-KN1222_PAGE_5.JPG (63309 bytes)

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.846

(Pielikums MK 22.10.2009. noteikumu Nr.1222 redakcijā)

PIE-KN1222_PAGE_6.JPG (31666 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 846Pieņemts: 11.12.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 14.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
167912
{"selected":{"value":"04.11.2009","content":"<font class='s-1'>04.11.2009.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.11.2009","iso_value":"2009\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2009.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-03.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.11.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)