Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.823

Rīgā 2007.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 12.§)
Postpenitenciārās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 14.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts probācijas dienests (turpmāk - dienests) sniedz un probācijas klients saņem postpenitenciāro palīdzību (turpmāk - palīdzība).

2. Palīdzības mērķis ir panākt veiksmīgu probācijas klienta iekļaušanos sabiedrībā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.

3. Dienests sniedz šādu palīdzību:

3.1. attīsta probācijas klienta spējas integrēties sabiedrībā;

3.2. uztur saikni starp probācijas klientu un institūcijām (personām), kas iesaistītas probācijas klienta integrācijas jautājumu risināšanā;

3.3. piedāvā probācijas klientam iespēju izmantot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

4. Palīdzības sniegšanu nodrošina tā dienesta teritoriālā struktūrvienība (turpmāk - dienesta struktūrvienība), kuras darbības teritorijā atrodas probācijas klienta dzīvesvieta vai kuras administratīvajā teritorijā probācijas klients dzīvojis pirms notiesāšanas.

5. Palīdzības sniegšanas procesu, postpenitenciārās palīdzības plāna izpildes nosacījumus un pārkāpumus dienesta amatpersona norāda probācijas klienta lietā un dienesta datubāzē, izdarot ierakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē probācijas klienta lietas izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas kārtību.

II. Palīdzības organizēšanas kārtība

6. Dienesta struktūrvienības vadītājs, pamatojoties uz brīvības atņemšanas iestādes sniegto informāciju, nodrošina dienesta struktūrvienības amatpersonas tikšanos ar katru notiesāto trīs līdz sešus mēnešus pirms notiesātā atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.

7. Dienesta struktūrvienības amatpersona tiekas ar notiesāto un sniedz informāciju par dienestu un dienesta piedāvāto palīdzību. Katrā tikšanās reizē dienesta struktūrvienības amatpersona sagatavo sarunas aprakstu, kuru paraksta amatpersona un notiesātais.

8. Ja sarunā ar notiesāto vai probācijas klientu ir nepieciešami tulka pakalpojumi, dienests pieaicina tulku. Izdevumus par tulka pakalpojumiem sedz dienests.

9. Ja notiesātais vēlas saņemt dienesta piedāvāto palīdzību, tas iesniedz rakstisku iesniegumu tajā dienesta struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde, kurā notiesātais izcieš sodu.

10. Ja persona, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes, vēlas saņemt dienesta piedāvāto palīdzību, tā iesniedz rakstisku iesniegumu jebkurā dienesta struktūrvienībā.

11. Dienesta struktūrvienības amatpersona pieņem lēmumu slēgt ar probācijas klientu vienošanos par palīdzību (turpmāk - vienošanās).

12. Lēmumu par atteikšanos slēgt vienošanos pieņem dienesta struktūrvienības vadītājs. Lēmumu noformē atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām un ierakstītā vēstulē nosūta iesnieguma iesniedzējam. Lēmumu par atteikšanos slēgt vienošanos persona var apstrīdēt, iesniedzot dienesta vadītājam attiecīgu iesniegumu. Dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

13. Vienošanos (pielikums) sastāda divos eksemplāros, un to paraksta dienesta struktūrvienības amatpersona un persona, kura vēlas saņemt dienesta palīdzību. Vienu eksemplāru izsniedz probācijas klientam personīgi, otru eksemplāru ievieto probācijas klienta lietā.

14. Vienošanos aptur, ja:

14.1. probācijas klientam piemēro drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu (vienošanos var neapturēt, saskaņojot to ar dienesta struktūrvienības vadītāju);

14.2. pēc vienošanās noslēgšanas brīvības atņemšanas iestādē probācijas klientu atbrīvo no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa un tiesas noteiktais uzraudzības termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem.

15. Vienošanos atjauno, ja:

15.1. probācijas klientam piemērotais drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, tiek grozīts;

15.2. pēc vienošanās noslēgšanas brīvības atņemšanas iestādē probācijas klientu atbrīvo no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa un tiesas noteiktais uzraudzības termiņš ir pagājis.

16. Vienošanos lauž, ja:

16.1. stājas spēkā tiesas spriedums, ar kuru probācijas klientam piemērots sods, kas saistīts ar ieslodzījumu;

16.2. stājas spēkā tiesas spriedums, ar kuru probācijas klientam piemērots nosacīts sods;

16.3. stājas spēkā prokurora priekšraksts par sodu;

16.4. probācijas klients rakstiski izsaka vēlēšanos lauzt vienošanos;

16.5. probācijas klients nepilda šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.3., 24.4. un 24.5.apakš­punktā minētos pienākumus un mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas nav ieradies dienesta struktūrvienībā;

16.6. probācijas klients atkārtoti nepilda šo noteikumu 24.6.apakšpunktā minēto pienākumu.

17. Vienošanos izbeidz, ja:

17.1. postpenitenciārās palīdzības plānā noteiktie mērķi ir sasniegti, uzdevumi izpildīti un probācijas klients piekrīt izbeigt vienošanos;

17.2. pēc vienošanās noslēgšanas brīvības atņemšanas iestādē probācijas klientu atbrīvo no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa un tiesas noteiktais uzraudzības termiņš ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

17.3. no vienošanās spēkā stāšanās dienas ir pagājis Valsts probācijas dienesta likumā noteiktais vienošanās darbības laiks.

18. Dienesta struktūrvienības amatpersona triju darbdienu laikā pēc attiecīgas informācijas saņemšanas sagatavo lēmumu par vienošanās apturēšanu, laušanu, izbeigšanu vai atjaunošanu.

19. Šo noteikumu 18.punktā minēto lēmumu sagatavo divos eksemplāros, un to paraksta dienesta struktūrvienības vadītājs. Vienu eksemplāru izsniedz probācijas klientam personīgi pret parakstu vai nosūta ierakstītā vēstulē pa pastu, otru eksemplāru ievieto probācijas klienta lietā.

20. Lēmumu par vienošanās laušanu vai izbeigšanu probācijas klients var apstrīdēt, iesniedzot dienesta vadītājam attiecīgu iesniegumu. Dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. Ja probācijas klients ir nepilngadīga persona, dienesta struktūrvienības amatpersonas pienākums ir saņemt likumiskā pārstāvja rakstisku piekrišanu par vienošanos, lēmumu par vienošanās apturēšanu, laušanu, izbeigšanu vai atjaunošanu.

22. Ja nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis nepiekrīt parakstīt vienošanos, lēmumu par vienošanās laušanu, izbeigšanu vai atjaunošanu, tad dienesta struktūrvienība lūdz bāriņtiesu aizstāvēt nepilngadīgās personas intereses un tiesības.

III. Dienesta un probācijas klienta sadarbība palīdzības organizēšanā

23. Dienesta struktūrvienības amatpersonai, kas vada probācijas klienta lietu (turpmāk - klienta lietas vadītājs), palīdzības sniegšanā ir šādi pienākumi:

23.1. kopā ar probācijas klientu sastādīt postpenitenciārās palīdzības plānu (ne vēlāk kā 10 dienu laikā no vienošanās spēkā stāšanās dienas);

23.2. ja nepieciešams, izdarīt grozījumus postpenitenciārās palīdzības plānā;

23.3. informēt probācijas klientu par viņa un dienesta tiesībām un pienākumiem;

23.4. nodrošināt probācijas klientu ar rakstisku informāciju par postpenitenciārās palīdzības plānā paredzētajiem uzdevumiem;

23.5. vienoties ar probācijas klientu par katras nākamās tikšanās laiku un vietu;

23.6. koordinēt un uzraudzīt palīdzības sniegšanas procesa norisi, kā arī atbilstoši savai kompetencei sniegt probācijas klientam nepieciešamo atbalstu un palīdzību;

23.7. saskaņā ar postpenitenciārās palīdzības plānā noteiktajiem uzdevumiem piedāvāt probācijas klientam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vai cita veida palīdzību.

24. Probācijas klientam palīdzības saņemšanā ir šādi pienākumi:

24.1. ierasties dienestā 10 darbdienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, ja vienošanās tika noslēgta brīvības atņemšanas iestādē;

24.2. iesaistīties un līdzdarboties problēmu risināšanā saskaņā ar postpenitenciārās palīdzības plānu;

24.3. sniegt dienesta amatpersonām patiesu informāciju, kas var ietekmēt probācijas klienta iekļaušanos sabiedrībā;

24.4. uz tikšanos ierasties norunātajā laikā vai, ja tas nav iespējams, laikus informēt klienta lietas vadītāju par neierašanos;

24.5. ievērot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja noteiktos iekšējās kārtības noteikumus;

24.6. ierodoties dienesta struktūrvienībā, probācijas klients nedrīkst atrasties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

25. Dienesta struktūrvienības amatpersona palīdzības nodrošināšanas laikā katrā tikšanās reizē ar probācijas klientu sagatavo sarunas aprakstu, kuru paraksta amatpersona un probācijas klients.

26. Lai nodrošinātu probācijas klientam kvalitatīvu palīdzību, dienests drīkst piesais­tīt brīvprātīgo probācijas darbinieku. Dienests ar brīvprātīgo probācijas darbinieku slēdz līdzdarbības līgumu.

IV. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas kārtība

27. Lai veicinātu probācijas klienta veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, dienests nodrošina atbilstošu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

28. Ja probācijas klients piekrīt izmantot sociālās rehabilitācijas pakalpo­jumu, klienta lietas vadītājs norīko probācijas klientu pie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja.

29. Norīkojumu pie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk - norīkojums) sagatavo divos eksemplāros, un to paraksta dienesta struktūrvienības vadītājs. Vienu eksemplāru izsniedz probācijas klientam personīgi, otru eksemplāru ievieto probācijas klienta lietā.

30. Norīkojumā norāda:

30.1. probācijas klienta vārdu un uzvārdu;

30.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukumu un adresi;

30.3. paredzamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas termiņu.

31. Probācijas klients uz norīkojuma eksemplāra, kuru ievieto probācijas klienta lietā, ar parakstu apliecina, ka norīkojumu ir saņēmis un piekrīt izmantot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

32. Klienta lietas vadītājs, kas norīkojis probācijas klientu pie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja:

32.1. izsniedz probācijas klientam norīkojumu;

32.2. nosūta ierakstītā pasta sūtījumā (ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms probācijas klienta ierašanās pie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja) sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējam paziņojumu par probācijas klienta norīkošanu pie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk - paziņojums), probācijas klienta riska un vajadzību novērtējuma, postpenitenciārās palīdzības plāna un personas datu anketas kopiju;

32.3. ievieto probācijas klienta lietā norīkojuma kopiju.

33. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs 10 darbdienu laikā no probācijas klienta ierašanās dienas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saskaņo ar klienta lietas vadītāju probācijas klienta sociālās rehabilitācijas plānu.

34. Ja probācijas klients nav ieradies pie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā dienā, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs vai viņa pilnvarota persona vienas darbdienas laikā par to informē klienta lietas vadītāju.

35. Ja probācijas klients nav ieradies noteiktajā laikā pie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja attaisnojošu iemeslu dēļ un neatsakās no sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas, klienta lietas vadītājs:

35.1. saskaņo ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju vai viņa pilnvaroto personu probācijas klienta ierašanās datumu;

35.2. veic atbilstošas izmaiņas palīdzības plānā.

36. Dienests nodrošina probācijas klienta nokļūšanu pie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja, ja probācijas klientam nav attiecīgu finanšu līdzekļu.

37. Ja probācijas klients nav ieradies noteiktajā laikā pie sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja un nevēlas izmantot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, klienta lietas vadītājs veic atbilstošas izmaiņas palīdzības plānā.

38. Probācijas klientu var izslēgt no sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijas tikai pēc saskaņošanas ar klienta lietas vadītāju.

39. Probācijas klients var atteikties no turpmākas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas, par to rakstiski informējot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju un klienta lietas vadītāju.

40. Ja ir saņemts neatbilstošs sociālās rehabilitācijas pakalpojums vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršana atteikta, probācijas klients var iesniegt dienesta vadītājam attiecīgu iesniegumu. Dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

41. Ja probācijas klients atsakās no turpmākas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas vai ir izslēgts no sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijas, klienta lietas vadītājs veic atbilstošas izmaiņas palīdzības plānā.

42. Klienta lietas vadītājs ne retāk kā reizi mēnesī sazinās ar probācijas klientu, kurš atrodas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā, un izvērtē sociālās rehabilitācijas pakalpojuma atbilstību postpenitenciārās palīdzības plānā noteikto mērķu sasniegšanai.

43. Ja konstatēts, ka piedāvātais sociālās rehabilitācijas pakalpojums neveicina postpenitenciārās palīdzības plānā noteikto mērķu sasniegšanu, klienta lietas vadītājs, vienojoties ar probācijas klientu, var pārtraukt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu. Par to veic atbilstošas izmaiņas postpenitenciārās palīdzības plānā.

44. Beidzot probācijas klienta sociālo rehabilitāciju, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs klienta lietas vadītājam sniedz atzinumu par probācijas klienta progresu sociālās rehabilitācijas procesā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.823
12.JPG (67301 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Postpenitenciārās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 823Pieņemts: 04.12.2007.Stājas spēkā: 08.12.2007.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 07.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
167541
08.12.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)