Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumus Nr. 583 "Saglabājamo datu apstrādes kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.820

Rīgā 2007.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 1.§)
Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, un kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu

(Noteikumu nosaukums MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 611 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 71.1panta ceturto un piekto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome (turpmāk - institūcija), prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus;

1.2. kārtību un apjomu, kādā Datu valsts inspekcija apkopo statistisko informāciju par institūciju pieprasījumiem saņemt saglabājamos datus (turpmāk - pieprasījums) un par saglabājamo datu izsniegšanu.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 611)

2. Institūcijas vadītājs norīko amatpersonas, kuras ir pilnvarotas pieprasīt saglabājamos datus (turpmāk - pilnvarotā amatpersona). Par pilnvarotajām amatpersonām paziņo elektronisko sakaru komersantam, nosūtot nepieciešamo kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, amats, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts).

3. Elektronisko sakaru komersants norīko personas, kuras nodrošina saglabājamo datu nodošanu institūcijām, prokuratūrai un tiesai pēc to pieprasījuma. Par pilnvarotajām personām paziņo institūcijām, prokuratūrai un tiesai, nosūtot nepieciešamo kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, amats, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts).

4. Institūcijas, prokuratūra un tiesa nodrošina:

4.1. saglabājamo datu pieprasīšanas nepieciešamības un samērīguma izvērtēšanu;

4.2. normatīvajos aktos paredzēto darbību veikšanu, lai pamatotu pieprasījumu;

4.3. pieprasījumu reģistrēšanu, identificējot pilnvaroto amatpersonu, kura datus pieprasījusi, amatpersonu, kura ierosinājusi saglabājamo datu pieprasīšanu, kā arī konkrētās krimināllietas vai operatīvās darbības procesa lietas numuru, kuras ietvaros saglabājamie dati tiek pieprasīti;

4.4. saņemto saglabājamo datu reģistrēšanu, norādot amatpersonu, kurai nodoti saņemtie dati;

4.5. saņemto saglabājamo datu aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas aizsardzību.

5. Elektronisko sakaru komersants nodrošina:

5.1. saglabājamo datu nodošanu pieprasījumā norādītajā apjomā un veidā;

5.2. pieprasījumu reģistrēšanu, identificējot darbiniekus, kuri veic pieprasī­jumā minēto saglabājamo datu sagatavošanu izsniegšanai;

5.3. izsniegto saglabājamo datu (atbilžu uz pieprasījumiem) reģistrēšanu, norādot darbinieku, kurš izsniedzis attiecīgos datus;

5.4. aizsardzību informācijai par saņemtajiem pieprasījumiem un saglabājamo datu izsniegšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas aizsardzību.

6. Nepieciešamos saglabājamos datus pieprasa pilnvarotā amatpersona, prokuratūra vai tiesa, nosūtot elektronisko sakaru komersantam pieprasījumu, kurā norādīts saglabājamo datu pieprasīšanas tiesiskais pamatojums, apjoms, veids un atbildes sniegšanas termiņš (1., 2. un 3.pielikums).

6.1 Ja saglabājamos datus pieprasa Konkurences padome ar datu subjekta piekrišanu, Konkurences padome pieteikumam pievieno datu subjekta rakstveida piekrišanu.

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 611 redakcijā)

7. Pieprasījumu var nosūtīt arī elektroniski, ja ar elektronisko sakaru komersantu ir noslēgts šo noteikumu 8.punktā minētais līgums.

8. Institūcijas, prokuratūra un tiesa ar elektronisko sakaru komersantu var noslēgt līgumu par saglabājamo datu apmaiņu elektroniski. Līgumā paredz prasības informācijas šifrēšanai un personu identifikācijai, nosacījumus saglabājamo datu drošībai un informācijas sniegšanai neatliekamos gadījumos, kā arī pušu saistības.

9. Par katru subjektu vai objektu sagatavo atsevišķu pieprasījumu.

10. Elektronisko sakaru komersants pēc pieprasījuma saņemšanas nodrošina saglabājamo datu nodošanu šādos termiņos:

10.1. 30 dienu laikā, ja pieprasīti dati, kuru saglabāšana notikusi pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem;

10.2. 10 dienu laikā, ja pieprasīti dati, kuru saglabāšana notikusi pēdējo sešu mēnešu laikā;

10.3. neatliekamos gadījumos, ja saglabājamo datu nodošana šo noteikumu 10.1. vai 10.2.apakšpunktā minētajā termiņā var kavēt noziedzīga nodarījuma novēršanu vai atklāšanu, cilvēka dzīvības glābšanu vai valsts un sabiedriskās drošības aizsardzību (turpmāk - neatliekams gadījums), - triju stundu laikā, ja pieprasīti dati, kuru saglabāšana notikusi pēdējās diennakts laikā;

10.4. neatliekamos gadījumos, ja pieprasīti šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2. un 3.punktā, 2.pielikuma 1., 9., 10. un 13.punktā vai 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētie dati, - stundas laikā.

11. Ja tehnisko iespēju robežās nav iespējams nodrošināt saglabājamo datu nodošanu šo noteikumu 10.punktā minētajos termiņos, elektronisko sakaru komersants informē par to attiecīgo institūciju, prokuratūru vai tiesu un pieprasītos saglabājamos datus sniedz nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams.

12. Līdz kārtējā gada 1.februārim elektronisko sakaru komersants par pieprasījumiem, ko iepriekšējā gadā atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 71.1panta pirmajai daļai iesniegušas institūcijas, prokuratūra vai tiesa, iesniedz Datu valsts inspekcijā šādu informāciju:

12.1. kopējais pieprasījumu skaits;

12.2. laikposms (mēnešos), kas pagājis no datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad institūcija, prokuratūra vai tiesa pieprasījusi attiecīgos datus;

12.3. gadījumu skaits, kad nav bijis iespējams izsniegt pieprasītos saglabājamos datus.

13. (Svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 272)

14. Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums, sākot ar 2009.gada 15.martu, nodrošināt šo noteikumu 3.pielikumā minēto saglabājamo datu nodo­šanu institūcijām, prokuratūrai un tiesai.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Direktīvas 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 4. decembra
noteikumiem Nr. 820

(Pielikums MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 611 redakcijā)

Pieprasījums elektronisko sakaru komersantam, kurš sniedz publiskā fiksētā telefonu tīkla pakalpojumus, izsniegt saglabājamos datus

   
 

(elektronisko sakaru komersanta nosaukums)

 
   
 

(adrese)

 
1. Institūcijas nosaukums ,
adrese 

, pasta indekss

 ,
reģistrācijas datums ______.______.___________________________, laiks ______.______, Nr. __________________
2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 71.1 panta pirmo daļu un pamatojoties uz (attiecīgo pamatojuma veidu atzīmēt ar X)
Kriminālprocesa likuma 

 
Operatīvās darbības likuma 

 
Valsts drošības iestāžu likuma 

 
Konkurences likuma 9. panta piektās daļas 6. punktu

 
un 
    
 

(tiesas nosaukums)

  
tiesneša   

lēmumu Nr.

 *
 

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

   
vai 
datu subjekta piekrišanu*, 
lūdzam sniegt saglabājamos datus par  
 

(subjekts vai objekts)

 
par laikposmu no 

plkst.

 

līdz

 

plkst.

  
 

(diena, mēnesis, gads)

   

(diena, mēnesis, gads)

   
3. Pieprasām saglabājamos datus šādā apjomā (nepieciešamo datu kategoriju atzīmēt ar X):

Datu kategorija

3.1. abonents vai reģistrētais lietotājs – izsaukuma iniciators: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese  
3.2. izsaucēja tālruņa numurs  
3.3. izsauktā tālruņa numura reģistrētais lietotājs: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese  
3.4. izsauktā tālruņa numurs  
3.5. tālruņa numurs, uz kuru izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā  
3.6. lietotājs, kuram izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un instalācijas (atrašanās vietas) adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese  
3.7. savienojuma sākuma un beigu datums un laiks  
3.8. sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma veids  
3.9. paskaidrojoša informācija 
   
   
4. Atbildes sniegšanas termiņš:
4.1. 30 dienu laikā 
4.2. 10 dienu laikā 
4.3. triju stundu laikā 
4.4. stundas laikā 
5. Atbildes sniegšanas veids:
5.1. papīra formā 
5.2. elektroniski 

Iestādes pilnvarotā persona
     

(amats)

 

(paraksts)**

 

(vārds, uzvārds)


Tālrunis 

, e-pasts

  

Piezīmes.
1. * Lieko svītrot.
2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 4. decembra
noteikumiem Nr. 820

(Pielikums MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 611 redakcijā)

Pieprasījums elektronisko sakaru komersantam, kurš sniedz publiskā mobilā telefonu tīkla pakalpojumus, izsniegt saglabājamos datus

(elektronisko sakaru komersanta nosaukums)

(adrese)

1. Institūcijas nosaukums,
adrese

, pasta indekss

,
reģistrācijas datums ______.______.___________________________, laiks ______.______, Nr. __________________
2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 71.1 panta pirmo daļu un pamatojoties uz (attiecīgo pamatojuma veidu atzīmēt ar X)
Kriminālprocesa likuma

Operatīvās darbības likuma

Valsts drošības iestāžu likuma

Konkurences likuma 9. panta piektās daļas 6. punktu

un

(tiesas nosaukums)

tiesneša

lēmumu Nr.

*

(vārds, uzvārds)

(datums)

vai
datu subjektapiekrišanu*,
lūdzam sniegt saglabājamos datus par

(subjekts vai objekts)

par laikposmu no

plkst.

līdz

plkst.

(diena, mēnesis, gads)

(diena, mēnesis, gads)

3. Pieprasām saglabājamos datus šādā apjomā (nepieciešamo datu kategoriju atzīmēt ar X):

Datu kategorija

3.1. abonents vai reģistrētais lietotājs – izsaukuma iniciators: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese
3.2. izsaucēja tālruņa numurs
3.3. izsauktā tālruņa numurs
3.4. tālruņa numurs, uz kuru izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā
3.5. izsauktā tālruņa numura reģistrētais lietotājs: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un norādītā adrese
3.6. reģistrētais lietotājs, kuram izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs
3.7. savienojuma sākuma un beigu datums un laiks
3.8. sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma veids
3.9. izsaucēja tālruņa numura starptautiskais mobilā lietotāja identifikators (IMSI)
3.10. izsaucēja tālruņa numura starptautiskais mobilās galiekārtas identifikators (IMEI)
3.11. izsauktā tālruņa numura starptautiskais mobilā lietotāja identifikators (IMSI)
3.12. izsauktā tālruņa numura lietotāja starptautiskais mobilās galiekārtas identifikators (IMEI)
3.13. ja priekšapmaksas pakalpojuma lietotājs ir anonīms, – pakalpojuma aktivizācijas datums, laiks, aktivizācijas vietas identifikators (piemēram, šūnas ID)
3.14. mobilo sakaru galiekārtas atrašanās vietas identifikators (piemēram, šūnas ID) savienojuma sākumā
3.15. dati, kas ļauj identificēt mobilo sakaru tīkla katras šūnas ģeogrāfisko atrašanās vietu atbilstoši šūnas atrašanās identifikatoram (piemēram, šūnas ID) datu saglabāšanas perioda laikā
3.16. paskaidrojoša informācija
4. Atbildes sniegšanas termiņš:
4.1. 30 dienu laikā
4.2. 10 dienu laikā
4.3. triju stundu laikā
4.4. stundas laikā
5. Atbildes sniegšanas veids:
5.1. papīra formā
5.2. elektroniski

Iestādes pilnvarotā persona

(amats)

(paraksts)**

(vārds, uzvārds)


Tālrunis

, e-pasts

Piezīmes.
1. * Lieko svītrot.
2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 4. decembra
noteikumiem Nr. 820

(Pielikums MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 611 redakcijā)

Pieprasījums elektronisko sakaru komersantam, kurš sniedz interneta piekļuves pakalpojumus, izsniegt saglabājamos datus

(elektronisko sakaru komersanta nosaukums)

(adrese)

1. Institūcijas nosaukums,
adrese

, pasta indekss

,
reģistrācijas datums ______.______.___________________________, laiks ______.______, Nr. __________________
2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 71.1 panta pirmo daļu un pamatojoties uz (attiecīgo pamatojuma veidu atzīmēt ar X)
Kriminālprocesa likuma

Operatīvās darbības likuma

Valsts drošības iestāžu likuma

Konkurences likuma 9. panta piektās daļas 6. punktu

un

(tiesas nosaukums)

tiesneša

lēmumu Nr.

*

(vārds, uzvārds)

(datums)

vai
datu subjektapiekrišanu*,
lūdzam sniegt saglabājamos datus par

(subjekts vai objekts)

par laikposmu no

plkst.

līdz

plkst.

(diena, mēnesis, gads)

(diena, mēnesis, gads)

3. Pieprasām saglabājamos datus šādā apjomā (nepieciešamo datu kategoriju atzīmēt ar X):

Datu kategorija

3.1. piešķirtais lietotāja identifikators
3.2. abonents vai reģistrētais lietotājs, kuram savienojuma laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, identifikators un tālruņa numurs
3.3. balss telefonijas izsaukuma (izmantojot interneta protokolu (IP)) saņēmēja identifikators vai tālruņa numurs
3.4. publiskā interneta piekļuves pakalpojuma savienojuma sākuma un beigu datums un laiks (atbilstoši attiecīgajai laika zonai) kopā ar IP dinamisko vai statisko adresi, kuru piešķīris interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējs, un lietotāja identifikators
3.5. elektroniskā pasta nosūtīšanas vai balss telefonijas izsaukuma (izmantojot interneta protokolu (IP)) sākuma un beigu datums un laiks (atbilstoši attiecīgajai laika zonai)
3.6. publiskā interneta piekļuves pakalpojuma veids
3.7. izsaucēja tālruņa numurs iezvanpieejai
3.8. savienojuma ierosinātāja ciparu abonenta līnijas (DSL) vai citas piekļuves līnijas identifikators
3.9. paskaidrojoša informācija
4. Atbildes sniegšanas termiņš:
4.1. 30 dienu laikā
4.2. 10 dienu laikā
4.3. triju stundu laikā
4.4. stundas laikā
5. Atbildes sniegšanas veids:
5.1. papīra formā
5.2. elektroniski

Iestādes pilnvarotā persona

(amats)

(paraksts)**

(vārds, uzvārds)


Tālrunis

, e-pasts

Piezīmes.
1. * Lieko svītrot.
2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 820Pieņemts: 04.12.2007.Stājas spēkā: 08.12.2007.Zaudē spēku: 24.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 07.12.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
  • Citi saistītie dokumenti
167539
{"selected":{"value":"23.09.2016","content":"<font class='s-1'>23.09.2016.-23.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.09.2016","iso_value":"2016\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2016.-23.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-22.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2007","iso_value":"2007\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2007.-06.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.09.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)