Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 547 "Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.811

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 38.§)
Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic slaucamo govju (turpmāk - govis) pārraudzību.

2. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

3. Pārraudzības laikā ganāmpulka īpašnieks nodrošina uzskaitei, apstrādei un govju ciltsvērtības noteikšanai nepieciešamo datu ieguvi par piena ražību un kvalitāti, govju atražošanas īpašībām, veselību un eksterjera kvalitāti.

4. Datus par piena ražību un kvalitāti, govju atražošanas īpašībām un veselību (turpmāk - kontroles dati) iegūst, veicot katras pārraudzībā esošās govs individuālo kontroli.

5. Datus par govju eksterjera kvalitāti (turpmāk - eksterjera vērtēšanas dati) iegūst, novērtējot katras pārraudzībā esošās govs eksterjeru.

6. Veicot ganāmpulka pārraudzību, īpašnieks nodrošina visu vienam mērķim un vienā novietnē turētu govju kontroli un novērtēšanu.

7. Kontroles datu iegūšanai lieto šādas govju pārraudzības metodes:

7.1. A metode - pārraudzību veic pārraugs;

7.2. B metode - pārraudzību veic ganāmpulka īpašnieks (vai viņa piln­varota persona);

7.3. C metode - ganāmpulka īpašnieks (vai viņa pilnvarota persona) ņem piena paraugus un nosaka piena daudzumu. Pārē­jos pārraudzības darbus veic pārraugs.

8. Pirms govju pārraudzības sākšanas ganāmpulka īpašnieks:

8.1. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas par piena analīžu veikšanu ar piena kvalitātes analīžu laboratoriju, kura ir akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – piena laboratorija);

8.2. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas ar pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja viņš pats neveic ganāmpulka pārraudzību;

8.3. vai viņa pilnvarota persona iesniedz valsts aģentūrā “Lauksaimnie­cības datu centrs” (turpmāk – datu centrs) iesniegumu par pārraudzības darba sākšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

8.3.1. ganāmpulka numuru;

8.3.2. novietnes numuru;

8.3.3. pārraudzības metodi;

8.3.4. pārraudzības darba veicēja sertifikāta vai apliecības numuru (pārraudzības darba veicēju sertifikāta numuru un apliecības numuru, ja strādā saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto C metodi);

8.3.5. piena laboratoriju, ar kuru ir vienošanās par piena analīžu veikšanu;

8.3.6. piena daudzuma noteikšanai izmantotos piena mērīšanas līdzekļus, to pārbaudes gadu un mēnesi.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

9. Pārraudzības gads sākas 1.oktobrī un beidzas 30.septembrī.

II. Kontroles datu iegūšanas kārtība

10. Periods starp ganāmpulka kontrolēm ir no 22 līdz 37 dienām (turpmāk - starpkontroļu periods). Ganāmpulka kontroli veic ne retāk kā 11 reizes pārraudzības gada laikā.

11. Ganāmpulka starpkontroļu periods, ilgāks par 37 dienām, pieļaujams vienu reizi pārraudzības gada laikā pārrauga atvaļinājuma vai slimības dēļ.

12. Periods starp govju individuālajām kontrolēm nedrīkst pārsniegt 74 dienas.

13. Govs atnešanās dienu uzskata par slaukšanas dienu, bet cietlaišanas dienu - par cietstāvēšanas dienu. Govs ražību kontrolē ne agrāk kā sestajā slaukšanas dienā pēc govs atnešanās un ne vēlāk kā sešas dienas pirms govs cietlaišanas.

14. Govs individuālās kontroles laikā veic kontrolizslaukumu. Katrā slaukšanas reizē 24 stundu laikā:

14.1. reģistrē iegūto piena daudzumu. To nosaka kilogramos ar vienu decimālzīmi. Piena daudzuma noteikšanai izmanto vienu no šādām metodēm:

14.1.1. sver ar III vai IIII klases svariem, ar kuriem var nosvērt vismaz 10 kg;

14.1.2. mēra tilpumu litros ar mērkannām (ar precizitāti līdz 0,1 litram) un pārrēķina rezultātu kilogramos, piemērojot koeficientu 1,028;

14.1.3. mēra ar slaukšanas iekārtu piena mērītājiem;

14.2. ņem kontrolizslaukuma piena paraugu.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.519)

15. Ja govs individuālo kontroli veic divas dienas, par kontroles dienu reģistrē otro dienu.

16. Govju individuālās kontroles lapā (turpmāk - kontroles lapa) norāda:

16.1. kontroles datumu;

16.2. katras kontrolētās govs piena parauga numuru;

16.3. katras kontrolētās govs piena daudzumu no rīta, vakarā un pusdienā;

16.4. informāciju par citiem notikumiem (veterinārās karantīnas ierobežojumi ganāmpulkā, govju masveida saslimšana, govs cietlaišanas datums, šo noteikumu 17.punktā minētie notikumi).

17. Ja ganāmpulka kontroles dienā nav veikta atsevišķas govs individuālā kontrole un nav ņemts piena paraugs, par to izdara atzīmi kontroles lapā un norāda attiecīgo iemeslu:

17.1. nepietiekams kontrolizslaukums:

17.1.1. slaucot vienu reizi dienā, kopējais govs kontrolizslaukums dienā ir mazāks par 3 kg;

17.1.2. slaucot divas reizes dienā, piena izslaukums atsevišķā slaukšanas reizē ir mazāks par 1,5 kg;

17.1.3. slaucot trīs reizes dienā, piena izslaukums atsevišķā slaukšanas reizē ir mazāks par 1 kg;

17.2. govs meklēšanās, slimība, trauma;

17.3. govs turēšanas apstākļu vai barošanas līdzekļu maiņa.

18. Ja kontrole neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, datos ir konstatētas kļūdas vai kontrole nav reģistrēta, ganāmpulka īpašnieks veic atsevišķu govju vai visa ganāmpulka atkārtotu kontroli 21 dienas laikā pēc iepriekšējās kontroles. Šādā gadījumā īpaši norāda kontroles veidu - R - atkārtota kontrole.

19. Atkārtotā kontrolē iegūtos kontroles datus reģistrē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un norāda atkārtotās kontroles datumu.

20. Atkārtotā kontrolē iegūtos kontroles datus iekļauj ražības aprēķinā, bet iepriek-šējās kontroles datus aprēķinā neizmanto.

21. Ja ir veikta atkārtota kontrole, starp-kontroļu periodu ganāmpulkam nemaina.

22. Piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kas atbilst Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas vadlīnijām.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

24. Lai konstatētu piena daudzuma mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 22.punktā noteiktajām prasībām, šo noteikumu 26.punktā minētā institūcija pārbauda mērīšanas līdzekli reizi divos gados vai biežāk, ja tas noteikts Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas vadlīnijās.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

24.1 (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

25. Ja piena daudzuma mērīšanas līdzeklis atbilst šo noteikumu 22.punktā minētajām prasībām, uz tā izvieto marķējumu. Marķējumā norāda gadu un mēnesi, kad mērīšanas līdzeklis ir pārbaudīts un kad mērīšanas līdzekli nepieciešams pārbaudīt atkārtoti.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

26. Piena daudzuma mērīšanas līdzekļus pārbauda institūcija, kas ar datu centru ir noslēgusi līgumu par Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas vadlīniju ievērošanu savā darbībā. Datu centrs informāciju par institūcijām, kas pārbauda piena daudzuma mērīšanas līdzekļus, ievieto savā mājaslapā internetā.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

26.1 Institūcija, kas pārbauda piena daudzuma mērīšanas līdzekļus, reizi mēnesī elektroniski nosūta datu centram mērīšanas līdzekļu pārbaudes rezultātus. Rezultātos norāda pārbaudes laiku un informāciju par mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 22.punktā minētajām prasībām.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

III. Piena paraugu ņemšana, nosūtīšana un analīze

27. Piena laboratorija nodrošina:

27.1. konteinerus ar piena paraugu pudelītēm, kuru tilpums ir vismaz 45 mililitri;

27.2. konteinera pavaddokumentu;

27.3. konservantu un tā iepildīšanu piena paraugu pudelītēs.

28. Piena parauga ņemšanai izmanto graduētu pipeti vai šļirci ar uzgali, kausiņu vai slaukšanas iekārtu piena mērītājus.

29. Piena paraugu ņem uzreiz pēc slaukšanas, kamēr piens vēl ir silts. Pirms parauga ņemšanas pienu rūpīgi samaisa. Katrā slaukšanas reizē parauga pudelītē iepilda vienādu piena daudzumu ar aprēķinu, ka kopējā parauga apjoms ir 35-45 mililitri.

30. Piena parauga pudelīti aizvāko, saskalo ar konservantu pēc katras iepildīšanas reizes, marķē un ievieto piena paraugu konteinerā. Konteineru glabā vēsā un citiem nepieejamā telpā.

31. Pirms piena paraugu nosūtīšanas piena laboratorijai noformē konteinera pavaddokumentu. Pavaddokumentā norāda:

31.1. piena paraugu nosūtītāju un nosūtītāja sertifikāta vai apliecības numuru;

31.2. pirmā un pēdējā piena parauga ņemšanas datumu;

31.3. piena paraugu kopskaitu;

31.4. katra ganāmpulka pirmā un pēdējā piena parauga numuru;

31.5. piena paraugu nosūtīšanas datumu.

32. Piena paraugus, kontroles lapas un konteinera pavaddokumentus četru dienu laikā pēc veiktās kontroles nosūta piena laboratorijai.

33. Piena laboratorija kontroles lapā norāda konteinera kodu.

34. Piena laboratorija nosaka olbaltumvielu, tauku saturu un somatisko šūnu skaitu pienā. Piena parauga tauku saturu un olbaltumvielu saturu nosaka procentos ar divām decimālzīmēm.

35. Piena laboratorija iegūtos piena satura rādītājus un kontroles lapās norādītos datus reģistrē un elektroniski nosūta datu centram.

IV. Govju eksterjera vērtēšana

36. Eksterjeru vērtē visām pārraudzībā esošajām govīm pirmajā un trešajā laktācijā laikposmā no divdesmitās atnešanās dienas līdz ceturtā laktācijas mēneša beigām.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.519; MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

37. Ja pirms ganāmpulka pārraudzības uzsākšanas govis netika vērtētas, ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu govju novērtēšanu laikposmā no divdesmitās atnešanās dienas līdz ceturtā laktācijas mēneša beigām.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.519)

38. Ja ganāmpulka īpašnieks ir ievedis govis no ārzemēm, laikposmā no divdesmitās atnešanās dienas līdz ceturtā laktācijas mēneša beigām nodrošina visu ievesto govju novērtēšanu.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.519)

39. Govju eksterjeru vērtē ne vairāk kā divas reizes to dzīves laikā.

40. Eksperts eksterjera vērtēšanas datu ieguvei:

40.1. lineāri vērtē 17 eksterjera pazīmes (1.pielikums 1.-17.pazīme), piešķirot punktus no 1 līdz 9;

40.2. mēra ar mērspieķi govs krustu augstumu un izsaka to centimetros;

40.3. norāda eksterjera kļūdas, izmantojot attiecīgo kodu (2.pielikums);

40.4. vērtē trīs eksterjera pazīmju grupas 90-100 punktu sistēmā (atbilstoši laktācijai). Pazīmju grupu kopvērtējuma iegūšanai katras pazīmju grupas vērtējumu reizina ar svara koeficientu, rezultātus summē un dala ar 100 (3.pielikums).

41. Eksperts govju eksterjera vērtēšanas datu reģistrēšanai izmanto protokolus datu centra mājaslapā un 20 dienu laikā pēc novērtēšanas eksterjera vērtēšanas protokolus nosūta datu centram.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

42. Pārraugs vai ganāmpulka īpašnieks:

42.1. ar svariem vai mērlenti nosaka govs dzīvmasu un izsaka to kilogramos;

42.2. vērtē piena atdeves ātrumu un govs temperamentu, piešķirot punktus no 1 līdz 9 (1.pielikums 18.-19.pazīme).

43. Govju dzīvmasu nosaka, kā arī piena atdeves ātrumu un govju temperamentu vērtē šo noteikumu 36., 37. un 38.punktā norādītajā laikposmā. Piena atdeves ātrumu vērtē vizuāli slaukšanas laikā. Govs temperamentu vērtē vizuāli pēc dzīvnieka izturēšanās slaukšanas un ēdināšanas laikā.

44. Pārraugs vai ganāmpulka īpašnieks govju dzīvmasas, piena atdeves ātruma un govs temperamenta vērtēšanas datus reizi gadā nosūta datu centram.

V. Kontroles datu un eksterjera vērtēšanas datu uzskaite

45. Kontroles datu reģistrācijai datu centrs nosūta ganāmpulka īpašniekiem kontroles lapas un norāda tajās šādu informāciju:

45.1. datus par ganāmpulku:

45.1.1. ganāmpulka īpašnieku (personas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu);

45.1.2. ganāmpulka numuru;

45.1.3. novietnes numuru un adresi;

45.2. datus par ganāmpulka kontroli:

45.2.1. slaukšanas grupas numuru;

45.2.2. iepriekšējās kontroles datumu;

45.2.3. nākamās kontroles pieļaujamo periodu;

45.3. datus par pārraudzības veicēju:

45.3.1. vārdu, uzvārdu;

45.3.2. sertifikāta vai apliecības numuru;

45.4. govs identitātes numuru un vārdu;

45.5. govs fizioloģisko stāvokli.

46. Kontroles datu uzskaitei datu centrs:

46.1. pievieno slaucamo govju pārraudzības datubāzei no piena laboratorijas saņemtos kontroles lapās norādītos kontroles datus;

46.2. apkopo un apstrādā kontroles datus atbilstoši šādām prasībām:

46.2.1. kontrolizslaukuma rādītāji atbilst šādām normām - minimālais izslaukums ir 3 kg, maksimālais - 99,9 kg;

46.2.2. minimālais tauku saturs pienā ir 1,5 %, maksimālais - 9 % (ja standarta tauku saturs pienā ir virs 5 %, minimālais tauku saturs pienā ir 2 %, maksimālais - 12 %);

46.2.3. minimālais olbaltumvielu saturs pienā ir 1 %, maksimālais - 7 % (ja standarta olbaltumvielu saturs pienā ir virs 5 %, minimālais olbaltumvielu saturs pienā ir 1 %, maksimālais - 9 %);

46.2.4. ja kontroles rādītāji vismaz vienā sastāvdaļā (izslaukums, tauku saturs, olbaltumvielu saturs) neatbilst šo noteikumu 46.2.1., 46.2.2. vai 46.2.3.apakšpunktā minētajām prasībām, tos uzskata par nederīgiem un ražības aprēķinā neizmanto;

46.2.5. laktācija ir normāla, ja tā ilgst vismaz 240 dienu. Govs standartražību aprēķina saskaņā ar interpolācijas metodi, ņemot vērā ražības rādītājus līdz trīssimt piektajai dienai ieskaitot;

46.2.6. ja govīm, kurām laktācija nav sasniegusi trīssimt piekto slaukšanas dienu, starpkontroļu periods pārsniedz 74 dienas, aprēķināto ražību neizmanto standartražības aprēķināšanā (nestandarta laktācija);

46.3. nosūta ganāmpulka īpašniekam kontroles datu apstrādes rezultātus. Ar ganāmpulka īpašnieka rakstisku piekrišanu kontroles datu apstrādes rezultātus var izsniegt pārraugam;

46.4. katru gadu izdod pārskatu par pārraudzības gada rezultātiem;

46.5. pamatojoties uz virspārraudzības rezultātiem un pārraudzības veicēja sniegto informāciju, pievieno kontroles datu ierakstiem īpašu atzīmi, kas aizliedz šo kontroles datu izmantošanu ražības aprēķinos, un veic atbilstošo laktāciju ražības pārrēķinu;

46.6. reizi mēnesī veic pārraudzības datubāzes riska faktoru analīzi;

46.7. aptur ganāmpulka pārraudzību, ja trīs mēnešus nav saņemti ganāmpulka pārraudzības dati.

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

47. Eksterjera vērtēšanas datu uzskaitei datu centrs:

47.1. nodrošina ekspertam pieejamu informāciju par vērtējamām ganāmpulka govīm datu centra mājaslapā internetā;

47.2. nodrošina novērtēto govju eksterjera vērtēšanas datu pievienošanu datu centra datubāzei;

47.3. glabā eksterjera vērtēšanas datus un izmanto tos ciltsvērtības noteikšanai.

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

VI. Virspārraudzība

(Nodaļas nosaukums MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

48. Virspārraudzību veic datu centrs.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

49. Virspārraudzības laikā:

49.1. pārbauda, vai personai, kas veic pārraudzību, ir ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktais sertifikāts vai apliecība;

49.2. pārbauda, vai slaucamās govis ir apzīmētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un apzīmēšanu noteiktajā kārtībā;

49.3. pārbauda, vai uz piena daudzuma mērīšanas līdzekļa ir izvietots marķējums;

49.4. pārbauda, vai pārraudzībā ir iekļautas visas vienam mērķim un vienā novietnē turētās govis;

49.5. pārbauda, vai pārraugs pareizi paņem piena paraugu;

49.6. pārbauda, vai pārraugs pareizi aizpilda kontroles lapas un konteinera pavaddokumentus;

49.7. atkārtoti ņem piena paraugu triju dienu laikā pēc ganāmpulka pārraudzības, lai noteiktu piena saturu un piena daudzumu, kontrolējot vismaz 10 % no attiecīgā ganāmpulka govīm. Ja ganāmpulkā ir 10 vai mazāk govju, kontrolē visas govis;

49.8. sniedz konsultācijas ganāmpulka īpašniekam un pārraugam par pārraudzības veikšanu ganāmpulkā.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

50. Virspārraudzību veic, ņemot vērā datu centra pārraudzības datubāzes riska faktoru analīzi. Virspārraudzībā iekļauj šķirnes govju audzēšanas saimniecības un ganāmpulkus, kuros pārbauda jaunbuļļus.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

51. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

52. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

53. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

54. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

55. Datu centrs:

55.1. anulē pārraudzības datus un aptur to reģistrāciju līdz brīdim, kad tiek sakārtots pārraudzības darbs ganāmpulkā, ja:

55.1.1. personai, kas veic pārraudzību, nav ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktais sertifikāts vai apliecība, – visam ganāmpulkam kārtējā pārraudzības gadā;

55.1.2. govis nav apzīmētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un apzīmēšanu noteiktajā kārtībā, – govīm, kas nav apzīmētas;

55.1.3. atkārtoti ir pieļautas kļūdas piena paraugu ņemšanā, noformēšanā un nosūtīšanā, arī dokumentu aizpildīšanā, – anulē datus, kuru iegūšanā pieļautas kļūdas;

55.2. aptur pārraudzības datu reģistrāciju līdz brīdim, kad tiek sakārtots pārraudzības darbs ganāmpulkā, ja:

55.2.1. piena daudzuma mērīšanas līdzeklis neatbilst šo noteikumu 22.punktā minētajām prasībām;

55.2.2. pārraudzībā nav iekļautas visas vienam mērķim un vienā novietnē turētās govis.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

VII. Pārrauga, eksperta un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi

57. Pārraugam ir tiesības pārbaudīt piena paraugu ņemšanas un piena daudzuma noteikšanas pareizību, ja ganāmpulkā pārraudzību veic saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto C metodi.

58. Pārraugam ir pienākums iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpumiem ganāmpulkā.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

59. Ekspertam ir šādas tiesības:

59.1. iegūt datu centra mājaslapā internetā informāciju par ganāmpulka govīm, kurām jāveic eksterjera vērtēšana;

59.2. aizrādīt ganāmpulka īpašniekam par govju neatbilstību vērtēšanas nosacījumiem.

60. Ekspertam ir pienākums regulāri paaugstināt kvalifikāciju, piedaloties kursos un citos izglītojošos pasākumos ciltsdarba jomā.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

61. Ganāmpulka īpašniekam ir šādas tiesības:

61.1. pieprasīt no pārrauga atkārtotu paraugu ņemšanu un nosūtīšanu analīzei, ja datu ticamība ir apšaubāma;

61.2. saņemt pārrauga konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar govju pārraudzību;

61.3. saņemt no datu centra informāciju par pārraudzības rezultātiem.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

62. Ganāmpulka īpašniekam ir šādi pienākumi:

62.1. iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpu­miem pārraudzības darbā;

62.2. nodrošināt govju pārraudzībai, virspārraudzībai un eksterjera vērtēšanai atbilstošus apstākļus un datu pieejamību pārraudzības darba kontroles un virspārraudzības veicējiem;

62.3. vienoties ar pārraugu par govs dzīvmasas noteikšanu, piena atdeves ātruma un temperamenta vērtēšanu (ja to nedara pats ganāmpulka īpašnieks);

62.4. pildīt pārrauga norādījumus;

62.5. pārraudzībā izmantot šo noteikumu 22.punktā minētajām prasībām atbilstošus piena daudzuma mērīšanas līdzekļus;

62.6. nekavējoties sniegt pieprasīto informāciju pārraugam, datu centram un Pārtikas un veterinārajam dienestam;

62.7. atkārtoti iesniegt datu centrā šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto iesniegumu, ja mainās tajā norādītā informācija.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1144 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

63. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumus Nr.577 "Govju pārraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 147.nr.).

64. Līdz 2008.gada 1.martam piena paraugu ņemšanai atļauts izmantot piena paraugu ņemamo caurulīti (gremdi), kuras diametrs nav lielāks par 9 milimetriem.

65. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

66. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

67. (Svītrots ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1144)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - labklājības ministre I.Purne
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.811
Vērtējamās govju eksterjera pazīmes un to optimālās izpausmes

Nr. p.k.

Eksterjera pazīmes

Eksterjera pazīmju izpausmes diapazoni un vērtējuma punkti

minimālais (1)

maksimālais (9)

optimālais punktu skaits

1.

Piena tips

rupjš

smalks

6

2.

Ķermeņa dziļums

sekls

dziļš

7

3.

Krūšu platums

šaurs

plats

9

4.

Krustu platums

šaurs

plats

9

5.

Krustu slīpums

pacelts

nolaidens

5

6.

Pakaļkājas sānskatā

stāvas

zobenveida

5

7.

Pakaļkājas no aizmugures

satuvinātas

paralēlas

9

8.

Nagu leņķis

slīps

stāvs

5

9.

Tesmeņa priekšdaļa

īsa

gara

9

10.

Tesmeņa dziļums

dziļš

sekls

5

11.

Tesmeņa aizmugurējais augstums

mazs

liels

9

12.

Tesmeņa aizmugurējais platums

šaurs

plats

9

13.

Centrālā saite

vāja

stingra

6

14.

Tesmeņa pieslēgums

vājš

ciešs

9

15.

Pupu garums

īsi

gari

5

16.

Aizmugurējo pupu izvietojums

attālināts

ciešs

5

17.

Priekšējo pupu izvietojums

attālināts

ciešs

5

18.

Piena atdeves ātrums

lēni

ļoti ātri

6

19.

Temperaments

ļoti nervozs

flegmatisks

5

Zemkopības ministra vietā - labklājības ministre I.Purne
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.811
Eksterjera kļūdu un kodu saraksts

Nr. p.k.

Eksterjera kļūda

Kods

1.

Smaga galva

1

2.

Īss kakls

2

3.

Seklas krūtis

3

4.

Iežmauga aiz lāpstiņām

4

5.

Vāji sietas lāpstiņas

5

6.

Ieliekusies mugura

6

7.

Nelīdzena mugura

7

8.

Karpveida mugura

8

9.

Vāja josta

9

10.

Īss krusts

10

11.

Šauri sēdes kaulu pauguri

11

12.

Jumtveida krusts

12

13.

Pacelta astes sakne

13

14.

Nolaidena astes sakne

14

15.

Izvērstas priekškājas

16

16.

Vāji vēzīši

17

17.

Šauri nagi

18

18.

Resni pupi

20

19.

Smalki pupi

21

20.

Pudeļveida pupi

22

21.

Gari priekšējie pupi

23

22.

Papildu pupi

25

23.

Satuvināti pupi

26

24.

Patvaļīga piena izplūšana

27

25.

Ceturkšņu atrofija

28

26.

Slīpa tesmeņa apakšējā mala

30

Zemkopības ministra vietā - labklājības ministre I.Purne
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.811
Govs eksterjera pazīmju grupas, maksimālais iegūstamo punktu skaits laktācijā un svara koeficienti

Nr. p.k.

Vērtējamo eksterjera pazīmju grupas

Maksimālais punktu skaits laktācijā

Svara koeficienti

1.laktācija

2.laktācija

3.laktācija un vecākas

1.

Govs vispārējais izskats un attīstība

90

95

100

30

2.

Kājas un nagi

90

95

100

20

3.

Tesmenis

90

95

100

50

Zemkopības ministra vietā - labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Slaucamo govju pārraudzības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 811Pieņemts: 27.11.2007.Stājas spēkā: 01.12.2007.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 30.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
167194
{"selected":{"value":"10.10.2009","content":"<font class='s-1'>10.10.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.10.2009","iso_value":"2009\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-09.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2009","iso_value":"2009\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2008","iso_value":"2008\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2008.-28.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2007","iso_value":"2007\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2007.-11.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.10.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)