Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 15 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.31

Daugavpilī 2007.gada 25.oktobrī (prot. Nr.20, 5.§)
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6. panta otro daļu,
7. panta piekto un sesto daļu, 14. panta septīto un astoto daļu, 15., 17. un 24. pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
5. panta ceturto daļu un 10. panta otro daļu
(Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Par maznodrošinātu personu šo sais­tošo noteikumu izpratnē ir atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nav lielāks par līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.

2. Saistošie noteikumi nosaka:

2.1. personu kategorijas (papildus likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, turpmāk – Likums, nosauktajām personu kategorijām), kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;

2.2. nosacījumus personu, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā tās tiek atzītas par tiesīgām saņemt šo pašvaldības palīdzību;

2.3. personu kategorijas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā;

2.4. reģistrācijas kārtību palīdzības saņemšanai, izīrējot pašvaldībai piederošo vai lietojumā esošo dzīvojamo telpu;

2.5. sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību un secību;

2.6. pašvaldības palīdzību īrētas dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu;

2.7. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18);

2.8. gadījumus, kad pašvaldība atsaka personai saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas izīrēšanā.

II. Iesniegumu iesniegšanas, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 14.01.2010. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

3. Iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā likumā noteiktajā termiņā izskata un lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā, par atteikumu personu reģistrēt dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā, par personas izslēgšanu no dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistra, pārreģistrācijas veikšanu vai šajos noteikumos minētas palīdzības piešķiršanu pieņem Mājokļu komisija (turpmāk – Komisija). Komisija likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par neatliekami sniedzamu palīdzību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

4. Komisijas pieņemto lēmumu un amatpersonu faktisko rīcību var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu vai faktisko rīcību iesniedz Domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

III. Personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu

5. Papildus Likuma 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām kārtām:

5.1. personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns un kura tiek izlikta no dzīvojamās telpas, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos;

5.2. personai, kura ir sasniegusi pensijas vecumu vai ir darbnespējīga invaliditātes dēļ un kura tiek izlikta no dzīvojamās telpas, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pir­majā daļā paredzētajos gadījumos;

5.3. personai, par kuras izlikšanu no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 pantu, ir stājies spēkā tiesas spriedums, var tikt sniegta palīdzība viņas dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot atkārtoti šo dzīvojamo telpu, pie nosacījuma, ja persona labprātīgi pilnībā ir nomaksājusi parādus par īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, un piekritusi, ka izīrējamā dzīvojamā telpa tiek saglabāta pašvaldības īpašumā;

5.4. personai, kura dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja tai vai kādam no pirmās, otrās šķiras ģimenes locekļiem vai laulātajam uz īpašuma tiesību pamata nepieder cita dzīvojamā telpa;

5.5. personai, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī.

5.6. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.40).

6. Papildus Likumā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā:

6.1. Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kuri nepārtraukti, pēdējo desmit gadu laikā ir deklarējuši savu pamatdzīves vietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ja tās ir:

6.1.1. maznodrošinātas personas, kuras audzina bērnu personu ar invaliditāti,

6.1.2. maznodrošinātas personas, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti,

6.1.3. maznodrošinātas personas (ģimenes), kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus;

6.2. personām, kuras saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” līdz 31.12.2001. bija reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, kuri nepārtraukti pēdējo desmit gadu laikā ir deklarējuši savu pamatdzīves vietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ja tās īpašumā nav dzīvojamās telpas un ja tas atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem:

6.2.1. īrē (lieto) tādu dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kas vecākas par deviņiem gadiem, kā arī, ja nepietiekami lielu dzīvojamo telpu īrē ģimene, kurā ir trīs un vairāk nepilngadīgie bērni;

6.2.2. ja dzīvoklī uz viena īres līguma pamata dzīvo un ir deklarējušas savu pamatdzīves vietu personas, kuras izveidojušas vairākas pilnas (vīrs un sieva) ģimenes, bet katra ģimene nav apgādāta ar izolētu istabu;

6.3. daudzbērnu ģimenēm, kuru aizgādībā ir ne mazāk kā četri nepilngadīgi bērni un kurām dzīvesvieta pēdējo piecu gadu laikā nepārtraukti deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ieskaitot laika periodu, kurā personas ir paziņojušas par savu dzīvesvietu ārvalstīs Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā, ar nosacījumu, ka:

6.3.1. tās īrē pašvaldībai vai lejupejošo/augšupejošo radinieku īpašumā piederošo dzīvojamo telpu, kurā kopēja platība ir ne lielāka kā 9 (deviņi) m2 uz vienu cilvēku vai arī tādu dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzīvo pretēja dzimuma personām (izņemot laulātos);

6.3.2. tās īrē dzīvojamo telpu privātpersonas īpašumā;

6.3.3. kuru īpašumā ir viens dzīvoklis ar kopēju platību ne lielāku kā 9 (deviņi) m2 uz vienu cilvēku vai arī tādu dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzīvo pretēja dzimuma personām, kuras vecākas par deviņiem gadiem (izņemot laulātos);

6.4. daudzbērnu ģimenēm, kuru aizgādībā ir ne mazāk kā četri nepilngadīgi bērni, ja:

6.4.1. ģimenes locekļu dzīvesvieta pēdējo piecu gadu laikā nepārtraukti deklarēta Daugavpils pilsētas teritorijā, ieskaitot laika periodu, kurā personas ir paziņojušas par savu dzīvesvietu ārvalstīs Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā;

6.4.2. ģimenes locekļu īpašumā/valdījumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma;

6.4.3. ģimenei vismaz pēdējā gada laikā Latvijā ir pastāvīgi ienākumi, kas mēnesī nepārsniedz valsts noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru uz vienu personu;

6.5. vientuļai personai ar 1.grupas invaliditāti, ja:

6.5.1. personai dzīvesvieta nepārtraukti pēdējo piecu gadu laikā deklarēta Daugavpils pilsētas teritorijā;

6.5.2. personai īpašumā/valdījumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma;

6.5.3. personas ienākumi mēnesī nepārsniedz Latvijā noteikto divu mēnešu vidējo bruto darba samaksu;

6.6. ģimenēm, kuru aizgādībā ir vismaz divi nepilngadīgi bērni, ja:

6.6.1. ģimenei dzīvesvieta pēdējo desmit gadu laikā nepārtraukti deklarēta Daugavpils pilsētas teritorijā, ieskaitot laika periodu, kurā personas ir paziņojušas par savu dzīvesvietu ārvalstīs Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā;

6.6.2. ģimene vismaz piecus gadus īrē pašvaldībai piederošo vai lietojumā esošo vienistabas vai divistabu dzīvojamo telpu ar kopējo platību līdz 35 m², kura uzturēta pienācīgā kārtībā un atbilstoši īres līgumā noteiktajam ir veikts šīs telpas kārtējais remonts, vai ģimene vismaz piecus gadus īrē pašvaldības dzīvojamo telpu, kurā ģimenei jādzīvo vienā istabā, vai ģimene vismaz piecus gadus īrē pašvaldības dzīvojamo telpu uz apakšīres līguma pamata, vai ģimene ne mazāk kā piecus gadus īrē sociālo telpu Domes Sociālā dienesta Sociālajā mājā, vai ģimene vismaz piecus gadus īrē (lieto) privātpersonai piederošo dzīvojamo telpu, kurā ģimenei jādzīvo vienā istabā;

6.6.3. ģimenei ir pastāvīgi ienākumi (vismaz viens no vecākiem ir nodarbināts ne mazāk par gadu);

6.6.4. ģimenei nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem;

6.6.5. ģimenei īpašumā/valdījumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma;

6.6.6. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 31);

6.7. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, ja:

6.7.1. personai ir izsniegta Ministru kabineta noteikta parauga apliecība, kas apliecina Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statusu;

6.7.2. personas dzīvesvieta pēdējo piecu gadu laikā nepārtraukti deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

6.7.3. personas vai tās laulātā/ās īpašumā/valdījumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma, un tie nav atsavinājuši nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

6.7.4. personai vai tās laulātajam/-ai nav izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa;

6.8. ģimenēm, kuru aizgādībā ir viens nepilngadīgs bērns, ja:

6.8.1. ģimenei dzīvesvieta pēdējo desmit gadu laikā nepārtraukti deklarēta Daugavpils pilsētas teritorijā, ieskaitot laika periodu, kurā personas ir paziņojušas par savu dzīvesvietu ārvalstīs Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā;

6.8.2. ģimene vismaz piecus gadus īrē pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu ar kopējo platību līdz 26 m², kura uzturēta pienācīgā kārtībā un atbilstoši īres līgumā noteiktajam ir veikts šīs telpas kārtējais remonts, vai ģimene ne mazāk kā piecus gadus īrē sociālo dzīvojamo telpu Domes Sociālā dienesta Sociālajā mājā;

6.8.3. ģimenei ir pastāvīgi ienākumi (vismaz viens no vecākiem ir nodarbināts ne mazāk par gadu);

6.8.4. ģimenei nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem;

6.8.5. ģimenei īpašumā/valdījumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma;

6.8.6. īrējamā dzīvojamā telpa tiks nodota pašvaldībai;

6.9. ģimenēm, kuru aizgādībā ir nepilngadīgs bērns vai pieaugušais ar invaliditāti kopš bērnības, ar īpašām vajadzībām, kurš ir pilnībā aprūpējams, pamatojoties uz Domes Sociālā dienesta sniegto informāciju par ģimenes atbilstību šīm prasībām, ja:

6.9.1. ģimenei dzīvesvieta pēdējo piecu gadu laikā nepārtraukti deklarēta Daugavpils pilsētas teritorijā, ieskaitot laika periodu, kurā personas ir paziņojušas par savu dzīvesvietu ārvalstīs Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā;

6.9.2. ģimenei īpašumā vai valdījumā nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 35; 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 13.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; 09.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 12.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 21.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21; 08.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 31; 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 12.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 40)

IV. Reģistrācijas kārtība palīdzības saņemšanai

7. Lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, papildus motivētam rakstveida iesniegumam, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, ir jāiesniedz:

7.1. personai, kurai saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tā tiek izlikta no īrētās dzīvojamās telpas un ja tā ir:

7.1.1. maznodrošināta persona, kura sasniegusi pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) izziņas par maznodrošināta (trūcīga) statusa piešķiršanu kopija, pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopija, uzrādot oriģinālu,

7.1.2. maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona ar invaliditāti – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālā dienesta izziņas par maznodrošināta (trūcīga) statusa piešķiršanu kopija, bērna dzimšanas apliecības kopija, pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

7.2. persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns un kura tiek izlikta no dzīvojamās telpas, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecības kopija, tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, noraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

7.3. persona, kura ir sasniegusi pensijas vecumu vai ir darbnespējīga invaliditātes dēļ un kura tiek izlikta no dzīvojamās telpas, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopija, tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, noraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

7.4. persona, par kuras izlikšanu no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 pantu, ir stājies spēkā tiesas spriedums, izīrējot atkārtoti šo dzīvojamo telpu – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, izziņas par parādu par īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem neesamību, rakstiskā piekrišana, ka izīrējamā dzīvojamā telpa tiek saglabāta pašvaldības īpašumā, tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, noraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

7.5. politiski represēta persona, kura tiek izlikta no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pir­majā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, politiski represētas personas apliecības kopija, rakstveida apliecinājums, ka personas lietošanā nav citas dzīvojamās telpas, tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, noraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

7.6. persona, kura tiek izlikta no tai piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tā ir:

7.6.1. maznodrošināta persona, kura sasniegusi pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopija, tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, noraksta kopija, uzrādot oriģinālu,

7.6.2. maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona ar invaliditāti – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, noraksts, pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, bērna dzimšanas apliecības kopija, bāriņtiesas lēmuma noraksts,

7.6.3. politiski represēta persona, ja tās lietošanā nav citas dzīvojamās telpas – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, politiski represētas personas apliecības kopija, rakstveida apliecinājums, ka personas lietošanā nav citas dzīvojamās telpas, tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, noraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

7.7. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, un kuri sasnieguši pilngadību un kuriem beigusies ārpusģimenes aprūpe, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

7.8. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku, vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas, repatrianta statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu,

7.9. maznodrošināta politiski represēta persona – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, politiski represētas personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

7.10. maznodrošināta persona, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma vietas – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, izziņas kopija no brīvības atņemšanas vietas, kurā norādīts atbrīvošanas pamats un faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda laiks, uzrādot oriģinālu;

7.11. persona, kura dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja tai vai kādam no pirmās, otrās šķiras ģimenes locekļiem vai laulātajam uz īpašuma tiesību pamata nepieder cita dzīvojama telpa – rakstveida apliecinājums, ka personai vai kādam no pirmās vai otrās šķiras ģimenes locekļiem vai laulātajam uz īpašuma tiesību pamata nepieder cita dzīvojama telpa, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

7.12. persona, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, akts par dzīvojamas telpas stāvokli, kuru sastāda sertificēts speciālists, īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

7.13. šo noteikumu 6.1.punktā minētajām personām – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

7.14. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 40);

7.15. šo noteikumu 6.4.punkta minētajām personām – uzrādot personu apliecinošo dokumentu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par ģimenes ienākumiem;

7.16. šo noteikumu 6.5.punkta minētajām personām – uzrādot personu apliecinošo dokumentu, invaliditātes apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par personas ienākumiem;

7.17. šo noteikumu 6.6.punktā minētajām personām – uzrādot personu apliecinošo dokumentu, bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu, izziņas par parādu par īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem neesamību, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņas par ģimenes ienākumiem;

7.18. šo noteikumu 6.7.punktā minētajām personām – uzrādot personu apliecinošo dokumentu, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

7.19. šo noteikumu 6.8.punktā minētajām personām – uzrādot personu apliecinošo dokumentu, bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, izziņas par parādu par īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem neesamību, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņas par ģimenes ienākumiem;

7.20. šo noteikumu 6.9. apakšpunktā minētajām personām – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, invaliditātes apliecību un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 10.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 50; 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 13.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; 09.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21; 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 40)

8. Informācijas precizēšanai personai var pieprasīt iesniegt papildu dokumentus.

9. Ja ir mainījušies apstākļi (piem., ģimenes sastāvs, personas statuss u.tml.), kas bija par pamatu personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības reģistrā, personas pienākums ir nekavējoties informēt par to Daugavpils pilsētas pašvaldību, iesniedzot Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentam visus nepieciešamos dokumentus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 10.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 50)

10. Personas, kuras šo noteikumu noteiktajā kārtībā atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību, reģistrējamas attiecīgajā reģistrā ar datumu, kad tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu un visus dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņemt attiecīgo palīdzības veidu un tām piešķirams attiecīgs kārtas numurs.

11. Komisija reizi sešos mēnešos pārskata palīdzības reģistros reģistrētas personas, pārbauda tās atbilstību šo noteikumu prasībām un aktualizē (veic pārreģistrāciju) palīdzības reģistrus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

11.1 Personai/ģimenei, kura reģistrēta uzskaitē palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā Likumā noteiktajā kārtībā, tiek piedāvāts īrēt dzīvokli (ar ērtībām, ar daļējām ērtībām, bez ērtībām), ņemot vērā personas/ģimenes ienākumus un ievērojot šādus kritērijus:

11.11. vienistabas dzīvokli vai divistabu dzīvokli bez virtuves – personai, vai ģimenei kurā ir 2 cilvēki;

11.1 2. divistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 2 (izņemot laulātos) līdz 4 cilvēki;

11.1 3. trīsistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 4 vai 5 cilvēki;

11.1 4. četristabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 5 vai vairāk cilvēki.

(Daugavpils pilsētas domes 13.10.2016. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā, kas grozīta ar 12.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

V. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība un secība

12. Sociālo dzīvokli papildus likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām5.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē šādām personām:

12.1. personai (ģimenei), kura saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu tiek izlikta no īrētās dzīvojamās telpas par īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parādiem, pamatojoties uz tiesas spriedumu un ja:

12.1.1. tā ir sasniegusi pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti,

12.1.2. ar to kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona, kura ir persona ar invaliditāti;

12.2. personai (ģimenei), kura tiek izlikta no tai piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja:

12.2.1. tā sasniegusi pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti,

12.2.2. ar to kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona, kura ir persona ar invaliditāti;

12.3. bērnam bārenim un bērnam, kurš ir palicis bez vecāku gādības un tiek audzināts bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, – pēc tam, kad beigusies viņa uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņš ir beidzis mācības izglītības iestādē, ja viņam nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ja bērna dzīvesvieta līdz viņa nodošanai ārpus ģimenes aprūpē bijusi Daugavpilī;

12.4. daudzbērnu ģimenei (trīs un vairāk nepilngadīgie bērni), pensionāram vai personai ar invaliditāti, kurš īrē pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamu telpu un izteicis vēlēšanos līdzšinējās telpas vietā īrēt sociālo dzīvojamo telpu;

12.5. citai sociāli mazaizsargātai personai (ģimenei), pamatojoties uz Domes Sociālā dienesta sniegto atzinumu, un izvērtējot personas resursus un konkrētos apstākļus par dzīvojamās platības nepieciešamību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 16.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

13. Izīrējot sociālo dzīvokli, Komisija ņem vērā iesnieguma iesniegšanas laiku, personas (ģimenes) nodrošinātību ar dzīvojamo telpu un citus apstākļus, kuri ir būtiski sociālā dzīvokļa izīrēšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

14. Lēmumu par sociālā dzīvokļa un sociālas dzīvojamās mājas statusa noteikšanu, pagarināšanu un atcelšanu, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pagarināšanu un izbeigšanu pieņem Komisija.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

VI. Pašvaldības palīdzība īrētas dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu

15. Lai saņemtu pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, persona iesniedz Komisijai adresētu motivēto iesniegumu, norādot vēlamo dzīvokļa jautājuma risinājuma variantu un pievienojot izziņas par īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem parāda neesamību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

16. Pašvaldība atsevišķā reģistrā reģistrē personas, kuras vēlas īrēto pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret citu dzīvojamo telpu.

17. Pašvaldība sniedz personai palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu ar mazāku platību vai zemāku labiekārtojuma līmeni pie nosacījuma, ka:

17.1. personai nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem;

17.2. pašvaldība, apsekojot telpu, konstatēja, ka dzīvojamā telpa ir uzturēta pienācīgā kārtībā un atbilstoši īres līgumā noteiktajam ir veikts šīs telpas kārtējais remonts;

17.3. īrējamā dzīvojamā telpa tiks nodota pašvaldībai.

Lēmumu par dzīvojamo telpu apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pieņem Komisija.

(Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā, kas grozīta ar 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

17.1 Šo noteikumu noteiktajā kārtībā palīdzību īrētās pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo pašvaldībai dzīvojamo telpu ar lielāku platību pašvaldība sniedz daudzbērnu ģimenēm, kuru aizgādībā ir ne mazāk kā trīs nepilngadīgi bērni un vienlaicīgi:

17.11. nav parādā par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem un maksa par tiem tika veikta pilnā apmērā ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus;

17.12. pašvaldība, apsekojot telpu, konstatēja, ka dzīvojamā telpa ir uzturēta pienācīgā kārtībā un atbilstoši īres līgumā noteiktajam ir veikts šīs telpas kārtējais remonts;

17.13. īrējamā dzīvojamā telpa tiks nodota pašvaldībai;

17.14. ģimenei ir pastāvīgi ienākumi (vismaz viens no vecākiem ir nodarbināts ne mazāk par gadu).

(Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

17.2 (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

VII. Dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

18. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

19. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

20. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

20.1 (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

21. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

VIII. Gadījumi, kuros personai tiek atteikts palīdzības sniegšanā

22. Papildus Likuma 7.panta piektajā daļā minētajam lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt Likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību pašvaldība var pieņemt šādos gadījumos:

22.1. piecus gadus no brīža, kad persona ir pasliktinājusi dzīves apstākļus, apmainot dzīvojamo telpu pret mazāku;

22.2. piecus gadus no brīža, kad personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ticis izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpumu.

(Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā, kas grozīta ar 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

23. Personu izslēdz no palīdzības reģistra šādos gadījumos:

23.1. ja persona atsakās no palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;

23.2. zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai palīdzības reģistrā;

23.3. persona saņēmusi iesniegumā norādīto pašvaldības palīdzību;

23.4. ja persona bez būtiska iemesla trīs reizes atsakās no izīrēšanai piedāvātās dzīvojamās telpas. Par būtiskiem tiek uzskatīti iemesli, kas saistīti ar veselības stāvokli, nepietiekošiem ienākumiem īres un komunālo maksājumu segšanai.

(Daugavpils pilsētas domes 28.04.2016. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

24. Personām, kurām līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir atzītas tiesības saņemt Likuma 3.panta 1.punktā noteikto palīdzību, saglabājas šīs tiesības, neveicot pārreģistrāciju, atbilstoši šo noteikumu prasībām.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniece E.Kleščinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 25.10.2007.Stājas spēkā: 24.11.2007.Zaudē spēku: 19.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 23.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
166756
{"selected":{"value":"07.11.2020","content":"<font class='s-1'>07.11.2020.-18.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.11.2020","iso_value":"2020\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2020.-18.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2019","iso_value":"2019\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2019.-06.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2019","iso_value":"2019\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2019.-07.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2019","iso_value":"2019\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2019.-11.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2018","iso_value":"2018\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2018.-01.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2018","iso_value":"2018\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2018.-28.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2017","iso_value":"2017\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2017.-26.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2017","iso_value":"2017\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2017.-04.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2017","iso_value":"2017\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2017.-30.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2016","iso_value":"2016\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2016.-17.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2016","iso_value":"2016\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2016.-03.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2016","iso_value":"2016\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-28.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-03.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2015","iso_value":"2015\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2015","iso_value":"2015\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2015.-23.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2014","iso_value":"2014\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2014.-17.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2013","iso_value":"2013\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2013.-22.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2010","iso_value":"2010\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2010.-30.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2008","iso_value":"2008\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2008.-18.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2007","iso_value":"2007\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2007.-23.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.11.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)