Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.779

Rīgā 2007.gada 20.novembrī (prot. Nr.65 4.§)
Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem

(Noteikumu nosaukums MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 64. panta pirmo un otro daļu un Mobilizācijas likuma 13. pantu
(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības (turpmāk – rezerves uzskaites struktūrvienība):

1.1. pieprasa un saņem no Iedzīvotāju reģistra, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, ārstniecības iestādēm un citām juridiskajām personām nepieciešamo informāciju par militārā dienesta uzskaitei pakļautām personām;

1.2. rezerves karavīrus un rezervistus iesauc aktīvajā dienestā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām;

1.3. rezerves karavīrus un rezervistus iesauc aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

2. (Svītrots ar MK 15.05.2018 noteikumiem Nr. 274)

II. Rezerves karavīru un rezervistu reģistrācijas un uzskaites kārtība

3. Rezerves karavīru un rezervistu reģistrācija un uzskaite ietver Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru un rezervistu reģistra (turpmāk - reģistrs) izveidi, personas datu un citas informācijas iegūšanu par militārā dienesta uzskaitei pakļautām personām, šīs informācijas iekļaušanu reģistrā un reģistra uzturēšanu.

4. Reģistrā iekļauj ziņas par militārajam dienestam derīgiem:

4.1. rezerves karavīriem:

4.1.1. no profesionālā dienesta atvaļinātajiem karavīriem (līdz 2002. gada 30. jūnijam aktīvā dienesta un ierindas dienesta karavīriem), kuri sekmīgi apguvuši kareivja pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī;

4.1.2. zemessargiem, kuriem beidzies līgums par dienestu Zemessardzē un kuri apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī;

4.1.3. Latvijas pilsoņiem, kuri brīvprātīgi pieteikušies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apguvuši noteiktu apmācības kursu;

4.1.4. jaunsargiem, kuri sekmīgi nokārtojuši aizsardzības ministra apstiprinātā jaunsargu interešu izglītības programmas speciālā kursa vai valsts aizsardzības mācības noslēguma pārbaudījumus un devuši karavīra zvērestu;

4.2. rezervistiem:

4.2.1. Latvijas pilsoņiem vīriešiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;

4.2.2. Latvijas pilsonēm sievietēm, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un izteikušas vēlmi tikt ieskaitītām rezervistos.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

5. Nacionālo bruņoto spēku vienība triju darbdienu laikā pēc karavīra (zemessarga) atvaļināšanas no dienesta nosūta rezerves karavīra uzskaites karti rezerves uzskaites struktūrvienībai.

(MK 19.10.2010. noteikumu Nr.980 redakcijā)

5.1 (Svītrots ar MK 15.05.2018 noteikumiem Nr. 274)

5.2 (Svītrots ar MK 15.05.2018 noteikumiem Nr. 274)

5.3 Latvijas pilsones sievietes, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un vēlas tikt ieskaitītas Nacionālo bruņoto spēku rezervē, ar attiecīgu iesniegumu vēršas rezerves uzskaites struktūrvienībā.

(MK 01.09.2009. noteikumu Nr. 977 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 274)

5.4 Rezerves uzskaites struktūrvienība, izskatot iesniegumu, pieprasa no šo noteikumu 6.punktā minētajām iestādēm lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un izvērtē sievietes atbilstību rezervistam izvirzītajām prasībām. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas rezerves uzskaites struktūrvienība pieņem lēmumu par sievietes ieskaitīšanu rezervē.

(MK 01.09.2009. noteikumu Nr.977 redakcijā)

6. Informāciju par reģistrā reģistrē­jamiem rezervistiem un informāciju ziņu aktualizēšanai par reģistrā reģistrētajiem rezerves karavīriem un rezervistiem rezerves uzskaites struktūrvienības iegūst:

6.1. no ārstniecības un izglītības iestādēm;

6.2. no Iedzīvotāju reģistra, invaliditātes informatīvās sistēmas, Slimību profilakses un kontroles centra valsts informācijas sistēmas un Sodu reģistra.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 274)

7. No profesionālā dienesta atvaļinātie karavīri un no dienesta Zemessardzē atvaļinātie zemessargi Militārā dienesta likumā norādītajos gadījumos stājas rezerves karavīru uzskaitē.

(Grozīts ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.980)

8. Pēc reģistrācijas rezerves uzskaites struktūrvienība rezerves karavīram izsniedz mobilizācijas norīkojumu.

9. Mobilizācijas norīkojumā norāda rezerves karavīra personas datus, vienību, kādā rezerves karavīrs ieskaitīts dienestam rezervē un pildīs aktīvo dienestu mobilizācijas gadījumā, rezerves karavīra rīcību mobilizācijas gadījumā, ja netiek saņemta mobilizācijas pavēste, kā arī likumā noteikto atbildību par izvairīšanos no mobilizācijas.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 274)

10. (Svītrots ar MK 15.05.2018 noteikumiem Nr. 274)

11. (Svītrots ar MK 15.05.2018 noteikumiem Nr. 274)

12. Rezerves karavīrus un rezervistus noņem no militārā dienesta uzskaites Militārā dienesta likumā noteiktajos gadījumos. Noņemot rezerves karavīru vai rezervistu no militārā dienesta uzskaites, viņu izslēdz no reģistra.

III. Informācijas pieprasīšanas un sniegšanas kārtība

13. Informāciju par visiem 18 gadu vecumu sasniegušajiem Latvijas pilsoņiem vīriešiem (ja nepieciešams - par atsevišķiem rezervistiem un rezerves karavīriem) rezerves uzskaites struktūrvienības pieprasa no šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajām iestādēm un reģistriem papīra formā vai elektroniski, izmantojot integrēto valsts informācijas sistēmu. No ārstniecības iestādēm un Slimību profilakses un kontroles centra valsts informācijas sistēmas pieprasa ziņas par veselības stāvokli, lai noteiktu iespējamos ierobežojumus pildīt militāro dienestu, no izglītības iestādēm - ziņas par iegūto izglītību, no Iedzīvotāju reģistra - deklarētās dzīvesvietas adresi, naturalizēto pilsoņu sarakstu, informāciju par uzvārda vai identitātes maiņu, kā arī ziņas par mirušajiem pilsoņiem, no invaliditātes informatīvās sistēmas - informāciju par pilsoņa invaliditāti, no Sodu reģistra - informāciju par sodāmību.

(Grozīts ar MK 08.05.2012. noteikumiem Nr. 329; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 274)

14. Pieprasot informāciju personu loka apzināšanai vai par konkrētu personu, pieprasījumā norāda nepieciešamās informācijas saturu un apjomu.

15. Rezerves uzskaites struktūrvienības informāciju par visiem 18 gadu vecumu sasniegušiem Latvijas pilsoņiem vīriešiem pieprasa regulāri - reizi gadā. Informāciju par atsevišķiem rezerves karavīriem un rezervistiem pieprasa, kad tā nepieciešama.

16. Valsts un pašvaldību institūcijas, ārstniecības un izglītības iestādes atbilstoši kompetencei pēc rezerves uzskaites struktūrvienības pieprasījuma sagatavo informāciju papīra formā (vai elektroniski) un iesniedz (vai nosūta) rezerves uzskaites struktūrvienībai 15 dienu laikā (ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde) vai 30 dienu laikā (ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde).

IV. Kārtība, kādā rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā uz
kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām

(Nodaļas nosaukums MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

17. Rezerves karavīru iesaukšana aktīvajā dienestā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām ietver:

17.1. plāna izstrādi rezerves karavīru iesaukšanai uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām (turpmāk - plāns);

17.2. rezerves karavīru informēšanu par plānotajām kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām;

17.3. rezerves karavīru iesaukšanu aktīvajā dienestā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām.

18. Plānā norāda gadā plānotās mācības un uz mācībām iesaucamo rezerves karavīru skaitu, mācību norises laiku un vietu, atbildīgo par mācību organizāciju un norisi, kā arī mācību norisei nepieciešamos finanšu līdzekļus.

19. Plānu izstrādā pieciem gadiem. Plānu pirmajam gadam izstrādā detalizēti, bet nākamajiem četriem gadiem - aptuveni. Plānu izstrādā Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona un apstiprina Nacionālo bruņoto spēku komandieris.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 274)

20. Iesaucot rezerves karavīrus aktīvajā militārajā dienestā uz plānotajām kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām, katru reizi izdod Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli. Pavēli sagatavo rezerves uzskaites struktūrvienība un iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim parakstīšanai. Pavēlē norāda:

20.1. mācību norises laiku un vietu,

20.2. iesaucamo rezerves karavīru skaitu;

20.3. rezerves karavīru sarakstu (norādot dienesta pakāpi, vārdu, uzvārdu, personas kodu un iesaukšanas laiku) atbilstoši Militārā dienesta likuma 66. pantam.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

21. Par iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām rezerves karavīrus informē vismaz sešus mēnešus pirms plānotajām mācībām, nosūtot pavēsti uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja pastāv objektīvi šķēršļi oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai, nosūtot pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to iesaucamajai personai personīgi pret parakstu. Ja rezerves karavīru ar viņa un viņa darba devēja piekrišanu militāro mācību starplaikos iesauc uz pārbaudes mācībām, pavēsti nosūta ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotajām mācībām.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā; sk. 41. punktu)

22. Vēstuli un pavēsti sagatavo (noformē) un izsniedz (nosūta) rezerves uzskaites struktūrvienība.

(Grozīts ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.980)

23. Rezerves karavīrs, saņemot iesauk­šanas pavēsti (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms iesaukšanas aktīvajā dienestā), brīdina darba devēju par plānoto iesaukšanu aktīvajā dienestā.

24. Darba devējs, pie kura strādā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba uz veselības pārbaudes laiku. Darba devējs, pie kura strādā minētais rezerves karavīrs, pēc pavēstes uzrādīšanas (bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms pavēstē norādītā laika, kad jāierodas uz militārajām mācībām), atbrīvo darbinieku no darba (amata) pienākumu pildīšanas saskaņā ar Militārā dienesta likumā noteikto kārtību.

(Grozīts ar MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 411)

25. Izglītības iestāde, kurā mācās uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs:

25.1. atbrīvo attiecīgo izglītojamo no mācībām uz veselības pārbaudes laiku;

25.1.1 pēc pavēstes uzrādīšanas (bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms pavēstē norādītā laika, kad jāierodas uz militārajām mācībām) atbrīvo attiecīgo izglītojamo no mācībām (studijām) saskaņā ar Militārā dienesta likumā noteikto kārtību;

25.2. ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā iesaukšanu pārceļ pārbaudījumu laiku un citus studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus uz iesaukšanas laiku, saglabājot tiesības turpināt mācības un iemaksāto mācību maksu;

25.3. pēc atgriešanās no kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām nodrošina izglītojamam iespēju turpināt mācības tajā pašā statusā.

(Grozīts ar MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 411)

26. Aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs ierodas uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām pavēstē norādītajā vietā, ņemot līdzi:

26.1. (svītrots ar MK 15.05.2018 noteikumiem Nr. 274);

26.2. personu apliecinošu dokumentu;

26.3. karavīra apliecību;

26.4. transportlīdzekļa vadītāja apliecību (ja ir);

26.5. potēšanas pasi (ja ir), kā arī veselības traucējumus apliecinošus medicīniskos dokumentus (piemēram, izrakstus, izmeklējumus);

26.6. informāciju par kontu (konta numurs, banka), uz kuru pārskaitāma kompensācija rezerves karavīram par militāro mācību laiku.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 553; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 274)

26.1 Pēc rezerves karavīra piedalīšanās militārajās mācībās regulāro spēku vienība, kurā uz militāro mācību laiku tika iesaukts rezerves karavīrs, pēc pieprasījuma izsniedz rezerves karavīram izziņu par viņa dalību kārtējās vai pārbaudes militārajās mācībās.

(MK 03.09.2019. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

27. Uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamā rezerves karavīra veselības stāvokļa pārbaudi nodrošina Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība 15–90 dienas pirms rezerves karavīra iesaukšanas. Rezerves karavīra veselības stāvokļa pārbaudes dienu un vietu Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība saskaņo ar rezerves uzskaites struktūrvienību.

(MK 26.03.2024. noteikumu Nr. 183 redakcijā)

27.1 Ja uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamajam rezerves karavīram nav plānota dalība lauka taktiskajās mācībās un nodarbībās ar paaugstinātu fizisku slodzi vai dalība mācībās plānota attālināti, vai šo noteikumu 27. punktā minētā veselības stāvokļa pārbaude jau veikta pēdējā gada laikā, veselības stāvokļa pārbaudi neveic, izņemot gadījumu, ja to lūdz rezerves karavīrs.

(MK 26.03.2024. noteikumu Nr. 183 redakcijā)

28. Rezerves uzskaites struktūrvienība pieprasa no ārstniecības iestādēm rakstisku informāciju par to rezerves karavīru veselības stāvokli, kurus iesauc uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām.

29. Rezerves uzskaites struktūrvienība tās rīcībā esošo informāciju par rezerves karavīra veselības stāvokli (ja rezerves karavīrs norīkots uz veselības stāvokļa pārbaudi) sniedz Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecībai.

30. Uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamo rezerves karavīru par viņa veselības stāvokļa pārbaudei noteikto vietu un laiku rezerves uzskaites struktūrvienība informē rakstiski ne vēlāk kā 10 kalendāra dienas pirms noteiktās pārbaudes.

31. (Svītrots ar MK 15.05.2018 noteikumiem Nr. 274)

V. Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus iesauc
aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā

(Nodaļa MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

32. Mobilizācijas gadījumā:

32.1. rezerves karavīrus par iesaukšanu aktīvajā dienestā informē, nosūtot mobilizācijas pavēsti (pielikums) uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja pastāv objektīvi šķēršļi oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai, nosūtot mobilizācijas pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to personīgi pret parakstu;

32.2. rezervistus par iesaukšanu aktīvajā dienestā informē, nosūtot mobilizācijas pavēsti uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja tiem nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, nosūtot mobilizācijas pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to personīgi pret parakstu;

32.3. papildus šo noteikumu 32.1. un 32.2. apakšpunktā minētajam rezerves karavīrus un rezervistus par iesaukšanu aktīvajā dienestā informē, izmantojot radio, televīziju un citus plašsaziņas līdzekļus. 

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā; sk. 41. punktu)

33. Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienība aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā sagatavo mobilizācijas pavēstes un nosūta (izsniedz) tās:

33.1. rezerves karavīriem – ne vēlāk kā 48 stundas pirms mobilizācijas pavēstē norādītā  laika, kad jāierodas mobilizācijas punktā (speciāli aprīkota vieta, kur pārbauda mobilizējamo rezerves karavīru un rezervistu veselību, nodrošina tos ar pārtiku, kā arī izsniedz tiem ekipējumu un karavīru apliecības);

33.2. rezervistiem – ne vēlāk kā 72 stundas pirms mobilizācijas pavēstē norādītā  laika, kad jāierodas mobilizācijas punktā.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

34. Rezerves karavīrs vai rezervists:

34.1. ne vēlāk kā 24 stundas pēc mobilizācijas pavēstes saņemšanas brīdina darba devēju vai izglītības iestādi par iesaukšanu aktīvajā dienestā;

34.2. mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā ierodas norādītajā mobilizācijas punktā.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

35. Darba devējs, pie kura nodarbināts aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists:

35.1. 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par darbinieka mobilizēšanu, pamatojoties uz darbinieka atvaļinājuma pieprasījumu, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba bez darba samaksas saglabāšanas;

35.2. pēc demobilizācijas atjauno darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, nodrošinot viņam darbu iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

36. Izglītības iestāde, kurā mācās aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists:

36.1. 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā mobilizēšanu uz mobilizācijas laiku atliek pārbaudījumu un citu studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus, saglabājot iemaksāto mācību maksu un tiesības pēc demobilizācijas turpināt mācības;

36.2. pēc demobilizācijas nodrošina izglītojamam iespējas turpināt mācības tajā pašā statusā.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

37. Aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists ierodas mobilizācijas punktā, ņemot līdzi:

37.1. personu apliecinošu dokumentu;

37.2. karavīra apliecību (ja ir);

37.3. transportlīdzekļa vadītāja apliecību (ja ir);

37.4. potēšanas pasi (ja ir);

37.5. iesniegumu par dienesta atalgojuma pārskaitīšanu, norādot konta rekvizītus.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

38. Par attaisnojošiem iemesliem, kuru dēļ rezerves karavīrs vai rezervists nav ieradies mobilizācijas pavēstē norādītajā mobilizācijas punktā, atzīstami rezerves karavīru vai rezervistu tieši ietekmējoši nelaimes gadījuma vai dabas stihijas izraisīti apstākļi, ko rakstiski apliecinājusi pašvaldība vai policijas iestāde, vai slimība, ko rakstiski apliecinājis ārsts.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

39. Ja mobilizācijas pavēsti saņēmušais rezerves karavīrs vai rezervists mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā nevar ierasties mobilizācijas punktā, viņš vai viņa tuvinieki par neierašanās iemesliem informē Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību, ierodoties personīgi, pa tālruni vai izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

40. Iesaucamo personu, kas ieradusies pavēstē norādītajā mobilizācijas punktā, pēc veselības pārbaudes, ekipēšanas un karavīra zvēresta došanas (ja zvērests nav dots iepriekš) ieskaita aktīvajā dienestā.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

41. Šo noteikumu 21. punktā un 32.1. apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz pavēstes nosūtīšanu uz rezerves karavīra oficiālo elektronisko adresi piemēro ar 2019. gada 1. februāri.

(MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 20. oktobra
noteikumiem Nr. 779
Mobilizācijas pavēstes paraugs

(Pielikums MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 274 redakcijā)

Pavēstes 1. lappuse

 

Mobilizācijas pavēste Nr. ______

 Latvijas pilsonim ,
  (vārds, uzvārds)
   
 (personas kods) 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20__. gada __. __________ rīkojumu Nr. 
 
 
un aizsardzības ministra 20__. gada __. __________ pavēli Nr. 
   
 

 

,

 

Jūs tiekat iesaukts aktīvajā militārajā dienestā un Jums līdz 20__. gada __. __________
plkst. _____ jāierodas mobilizācijas punktā, kas atrodas
 
 
.
(mobilizācijas punkta adrese)
 
Līdzi jāņem:
 
1) personu apliecinošs dokuments;
 
2) karavīra apliecība (ja ir);
 
3) transportlīdzekļa vadītāja apliecība (ja ir);
 
4) potēšanas pase (ja ir);
 
5) iesniegums par dienesta atalgojuma pārskaitīšanu, norādot konta rekvizītus.

 

 
Nacionālo bruņoto spēku
 
 
rezerves uzskaites struktūrvienības
 
 
vadītājs
 
 
 
 
(vārds, uzvārds, paraksts)

20__. gada __. __________   Z. v.

Atzīme par ierašanos ___________________________________ mobilizācijas punktā: 
ieradās 20__. gada __. __________ plkst. ______ 
   mobilizācijas punkta
 vadītājs  
  (vārds, uzvārds, paraksts) 

20__. gada __. __________   Z. v.

Pavēstes 2. lappuse

Informācijai

Ja Jūs mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā nevarat ierasties mobilizācijas punktā, Jums vai Jūsu tuviniekiem par neierašanās iemesliem jāinformē Nacionālo bruņoto spēku uzskaites struktūrvienība, ierodoties personīgi (arī pēc mobilizācijas pavēstē norādītā laika), pa tālruni vai izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības adrese  
    

,

tālruņa numurs , e-pasta adrese 

.

Atgādinām, ka saskaņā ar Krimināllikuma 282.panta otro daļu rezerves karavīru vai rezervistu par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas var sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 779Pieņemts: 20.11.2007.Stājas spēkā: 23.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 22.11.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
166677
{"selected":{"value":"05.04.2024","content":"<font class='s-1'>05.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.04.2024","iso_value":"2024\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2019","iso_value":"2019\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2019.-04.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2018","iso_value":"2018\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2018.-06.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2015","iso_value":"2015\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2015.-17.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2012","iso_value":"2012\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2012.-02.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2010","iso_value":"2010\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2010.-15.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2009","iso_value":"2009\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2009.-21.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2007","iso_value":"2007\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2007.-04.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.04.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"