Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.746

Rīgā 2007.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 22.§)
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību (turpmāk - enerģētisko kultūraugu atbalsts) saskaņā ar Padomes 2003.gada 29.septembra Regulu Nr. 1782/2003 (EK), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulu (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr.2358/71 un (EK) Nr.2529/2001 (turpmāk - regula Nr. 1782/2003), un Komisijas 2007.gada 13.marta Regulu Nr. 270/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (turpmāk - regula Nr. 270/2007).

2. Enerģētisko kultūraugu atbalsta maksājumus var saņemt par platībām, kurās aug kultūraugi ar augstu enerģētisko vērtību (turpmāk - enerģētiskie kultūraugi), kurus izmanto enerģētisko produktu iegūšanai, ievērojot regulas Nr. 1782/2003 88.panta otro daļu, ja minētā atbalsta pretendents ir izpildījis vienu no šādiem nosacījumiem:

2.1. ir noslēdzis ar atzītu enerģētisko kultūraugu savācēju vai pirmo pārstrādātāju līgumu par enerģētisko kultūraugu pārdošanu to pārstrādei enerģētiskajos produktos;

2.2. enerģētiskos kultūraugus izmanto vai pārstrādā savā saimniecībā (turpmāk - pašpārstrādātājs), kas atzīta atbilstoši šo noteikumu prasībām.

3. Lauku atbalsta dienests atbilstoši regulas Nr. 270/2007 1.pantā minētajam 37.pantam atzīst enerģētisko kultūraugu savācējus, pirmos pārstrādātājus un pašpārstrādātājus, kuri iepērk, pārstrādā, ražo vai uzglabā enerģētiskos kultūraugus.

4. Enerģētisko kultūraugu atzītā savācēja, pirmā pārstrādātāja vai pašpārstrādātāja statuss ir spēkā vienu gadu.

II. Nosacījumi savācēju, pirmo pārstrādātāju un pašpārstrādātāju atzīšanai un to pienākumi

5. Šo noteikumu 4.punktā minēto lēmumu pieņem, ja enerģētisko kultūraugu savācējs (turpmāk - savācējs), pirmais pārstrādātājs vai pašpārstrādātājs ir reģistrēts Lauku atbalsta dienesta pārziņā esošajā klientu reģistrā. Ja savācējs, pirmais pārstrādātājs vai pašpārstrādātājs nav reģistrēts minētajā reģistrā, tas kopā ar šo noteikumu 7., 8. un 9.punktā minēto informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai administrēšanu un uzraudzību iesniedz Lauku atbalsta dienestā klienta veidlapu.

6. Ja pašpārstrādātājs vēlas veikt regulas Nr. 270/2007 1.panta minētā 33.panta 1.punktā noteiktās darbības, tam jābūt atzītam Lauku atbalsta dienestā.

7. Savācējs, pirmais pārstrādātājs vai pašpārstrādātājs, kurš vēlas, lai viņu atzītu, katru gadu līdz 20.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (turpmāk - atzīšanas iesniegums) (pielikums).

8. Savācējs kopā ar atzīšanas iesniegumu iesniedz iepriekšējā gadā ar pirmo pārstrādātāju noslēgtā līguma kopiju vai nodomu protokolu par enerģētisko kultūraugu nodošanu pārstrādei kārtējā gadā.

9. Pirmais pārstrādātājs un pašpār­strādātājs kopā ar atzīšanas iesniegumu iesniedz dokumentu, kas apliecina izejvielu uzglabāšanas vai ražošanas jaudas, norādot, kādas izejvielas tiek pārstrādātas un kādus galaproduktus iegūst, vai tehniskā projekta kopiju kopā ar tehniskā projekta īstenošanas plāna kopiju kārtējam gadam.

10. Savācējs vai pirmais pārstrādātājs katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par enerģētisko kultūraugu iepirkšanu (iepirkto kultūraugu sugas, daudzums un iepirkšanas datumi, kā arī katras līgumslēdzējas puses vārds, uzvārds un adrese, kultūraugu piegādes vieta un līguma numurs).

11. Savācējs:

11.1. slēdz ar Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu pirmo pārstrādātāju, kas ir iemaksājis garantijas naudu, ievērojot regulas Nr. 270/2007 1.pantā minēto 31.pantu, vai kas atbilst regulas Nr. 270/2007 1.pantā minētā 37.panta alternatīvās apstiprināšanas sistēmas kritērijiem, līgumu par piegādāto izejmateriālu pārstrādi viena vai vairāku enerģētisko produktu ieguvei, ievērojot regulas Nr. 1782/2003 88.panta otro daļu;

11.2. paraksta enerģētisko kultūraugu piegādes deklarāciju (pavadzīme ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtajiem numuriem vai atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments);

11.3. piegādā pirmajam pārstrādātājam visus atbalsta pretendenta piegādātos enerģētiskos kultūraugus, lai izejmateriālu saskaņā ar regulas Nr. 1782/2003 88.panta otro daļu pārstrādātu vienā vai vairākos enerģētiskajos produktos;

11.4. glabā vismaz piecus gadus šādu informāciju:

11.4.1. visu iepirkto un pārstrādei pārdoto enerģētisko kultūraugu daudzums;

11.4.2. katra pirmā pārstrādātāja nosaukums un adrese;

11.5. informē Lauku atbalsta dienestu par enerģētisko kultūraugu pārdošanu vai aizstāšanu ar ekvivalentu daudzumu. Informācijā norāda enerģētisko produktu daudzumu, pirmā pārstrādātāja pilnu nosaukumu, adresi un identifikācijas numuru.

12. Pirmais pārstrādātājs:

12.1. līdz 31.jūlijam otrajā gadā pēc ražas novākšanas visus no savācēja vai atbalsta pretendenta iepirktos enerģētiskos kultūraugus pārstrādā vienā vai vairākos enerģētiskajos produktos saskaņā ar regulas Nr. 1782/2003 88.panta otro daļu;

12.2. paraksta enerģētisko kultūraugu piegādes deklarāciju (pavadzīme ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtajiem numuriem vai atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments);

12.3. slēdz līgumu par piegādāto enerģētisko produktu turpmāko pārstrādi ar Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu turpmāko pārstrādātāju (ja tāds ir), ja tas ir iemaksājis garantijas naudu, ievērojot regulas Nr. 270/2007 1.pantā minēto 31.pantu, vai atbilst regulas Nr. 270/2007 1.pantā minētā 37.panta alternatīvās apstiprināšanas sistēmas kritērijiem;

12.4. glabā vismaz piecus gadus šādu informāciju:

12.4.1. iepirktais enerģētisko kultūraugu daudzums, kas paredzēts pārstrādei;

12.4.2. pārstrādātais enerģētisko kultūraugu daudzums un iegūto enerģētisko produktu, blakusproduktu un starpproduktu veidi un daudzums;

12.4.3. zudumi pārstrādes laikā;

12.4.4. likvidēto enerģētisko kultūraugu vai produktu daudzums un likvidēšanas iemesli;

12.4.5. pārdoto produktu daudzums, veidi un cenas;

12.4.6. katra turpmākā pārstrādātāja (ja tāds ir) nosaukums un adrese;

12.5. informē Lauku atbalsta dienestu par enerģētisko kultūraugu, starpproduktu vai blakusproduktu pārdošanu vai aizstāšanu ar ekvivalentu daudzumu, lai ražotu enerģētiskos produktus. Informācijā norāda enerģētisko produktu daudzumu, otrā pārstrādātāja pilnu nosaukumu, adresi un identifikācijas numuru.

13. Pašpārstrādātājs:

13.1. katru gadu pēc stāvokļa uz 15.maiju reģistrē enerģētisko kultūraugu krājumu apjomu saskaņā ar regulas Nr. 270/2007 1.pantā minētā 38.panta 4.punktu;

13.2. glabā vismaz piecus gadus šādu informāciju:

13.2.1. ievākto izejvielu daudzums pa enerģētisko kultūraugu veidiem;

13.2.2. pārstrādāto izejvielu daudzums un iegūto enerģētisko produktu, blakusproduktu un starpproduktu veidi un daudzums;

13.2.3. zudumi pārstrādes laikā;

13.2.4. likvidēto enerģētisko kultūraugu vai produktu daudzums un likvidēšanas iemesli.

14. Savācējs, pirmais pārstrādātājs un pašpārstrādātājs pēc visu enerģētisko kultūraugu (kas novākti no enerģētisko kultūraugu atbalstam pieteiktajām platībām) vai ekvivalenta to daudzuma pārstrādes iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par iegūtajiem enerģētiskajiem produktiem un to daudzumu līdz 15.augustam otrajā gadā pēc ražas novākšanas.

15. Ja notikušas izmaiņas šo noteikumu 7., 8. un 9.punktā minētajā informācijā vai mainījies iegūtais enerģētiskais produkts, savācējs, pirmais pārstrādātājs vai pašpārstrādātājs divu nedēļu laikā pēc izmaiņu rašanās rakstiski informē par to Lauku atbalsta dienestu.

III. Savācēju, pirmo pārstrādātāju un pašpārstrādātāju kontroles kārtība

16. Pirms lēmuma pieņemšanas par savācēja, pirmā pārstrādātāja vai pašpār­strādātāja atzīšanu Lauku atbalsta dienests pārbauda iesniegtos dokumentus, ja nepieciešams, veic savācēja, pirmā pārstrādātāja vai pašpārstrādātāja pārbaudi uz vietas un sagatavo attiecīgu ziņojumu.

17. Veicot šo noteikumu 16.punktā minēto pārbaudi, Lauku atbalsta dienests pārliecinās, vai:

17.1. savācējs, pirmais pārstrādātājs vai pašpārstrādātājs kārto dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 11., 12. un 13.punktam;

17.2. pirmajam pārstrādātājam ir ražošanas iekārtas un pietiekamas ražošanas jaudas, lai pārstrādātu atbalsta pretendenta vai savācēja piegādātos enerģētiskos kultūraugus, vai arī ražošanas iekārtas tiks nodotas ekspluatācijā saskaņā ar iesniegto tehnisko projektu un tehniskā projekta īstenošanas plānu;

17.3. pašpārstrādātājam ir ražošanas iekārtas un pietiekamas ražošanas jaudas, lai pārstrādātu ievāktos enerģētiskos kultūraugus, vai ražošanas iekārtas tiks nodotas ekspluatācijā saskaņā ar iesniegto tehnisko projektu un tehniskā projekta īstenošanas plānu;

17.4. atzīšanas iesniegumā norādītā informācija atbilst faktiskajai situācijai.

18. Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 10.decembrim pieņem lēmumu par savācēju, pirmo pārstrādātāju vai pašpār­strādātāju atzīšanu. Attiecīgo lēmumu rakstiski paziņo iesnieguma iesniedzējam. Ja pieņemts lēmums neatzīt savācēju, pirmo pārstrādātāju vai pašpārstrādātāju, Lauku atbalsta dienests norāda atteikuma
iemeslu.

19. Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 15.decembrim laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par atzītajiem savācējiem, pirmajiem pārstrādātājiem un pašpārstrādātājiem.

20. Zemkopības ministrija katru gadu līdz 15.aprīlim laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par atzīto savācēju, pirmo pārstrādātāju un pašpārstrādātāju izmantojamo enerģētisko kultūraugu reprezentatīvo ražību.

21. Lauku atbalsta dienests veic atzīto savācēju, pirmo pārstrādātāju un pašpārstrādātāju pārbaudi uzņēmumā uz vietas atbilstoši Eiropas Savienības tieši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem par enerģētisko kultūraugu atbalstu.

IV. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 13.marta noteikumus Nr.180 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 47.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.novembra noteikumiem Nr.746
Atzīšanas iesniegums

01.JPG (60580 bytes)

02.JPG (38595 bytes)

03.JPG (26341 bytes)

04.JPG (104248 bytes)

05.JPG (43325 bytes)

06.JPG (5448 bytes)

07.JPG (165710 bytes)

08.JPG (28055 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu par kultūraugiem ar .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 746Pieņemts: 06.11.2007.Stājas spēkā: 16.11.2007.Zaudē spēku: 04.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 15.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
166348
16.11.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)