Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumus Nr. 1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.743

Rīgā 2007.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 20.§)
Medību saimniecības attīstības fonda nolikums
Izdoti saskaņā ar Medību likuma 31.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka medību saimniecības attīstības fonda (turpmāk - fonds) izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

2. Zemkopības ministrija administrē un uzrauga fonda finanšu līdzekļus. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un efektīvu fonda līdzekļu sadali un kontrolētu to izlietojumu atbilstoši Medību likumā noteiktajiem fonda līdzekļu izmantošanas mērķiem, Zemkopības ministrija izveido fonda padomi (turpmāk - padome).

2.1 Par fonda finanšu līdzekļu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt fonda finanšu līdzekļus lemj padome.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.721 redakcijā)

3. Padomes sastāvā ir:

3.1. zemkopības ministrs;

3.2. divi Zemkopības ministrijas pārstāvji;

3.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

3.4. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

3.5. Valsts meža dienesta pārstāvis.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.721)

4. Padomes priekšsēdētājs ir zemkopības ministrs.

5. Padomes priekšsēdētājs:

5.1. pēc tam, kad šo noteikumu 3. un 14.punktā minētās organizācijas ir deleģējušas savu pārstāvi padomē un fonda konsultatīvajā padomē (turpmāk - konsultatīvā padome), uz trijiem gadiem apstiprina padomes un konsultatīvās padomes personālsastāvu un padomes priekšsēdētāja vietnieku;

5.2. vada padomes sēdes;

5.3. paraksta padomes sēdes protokolu;

5.4. var pieprasīt no finansējuma saņēmējiem papildu pārskatus par fonda padomes piešķirto līdzekļu izlietojumu;

5.5. pamatojoties uz padomes lēmumu, uzaicina auditorus pārbaudīt fonda līdzekļu uzskaiti.

6. Padome no padomes locekļu vidus ar balsu vairākumu ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku.

7. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

8. Padome:

8.1. apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

8.2. apstiprina fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijas, kas ietver fonda darbības prioritātes saskaņā ar medību saimniecības attīstības politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, projektu iesniegšanas kārtību, projektu vērtēšanas kritērijus, līdzfinansējuma kritērijus fonda finansētajiem projektiem un finansēšanas kārtību;

8.3. katru gadu nosaka līdzekļu sadalījumu atbilstoši vadlīnijām;

8.4. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.721);

8.5. pieņem lēmumu par projekta finansēšanu vai noraidīšanu, vai atlikšanu. Šo noteikumu 3.punktā minēto iestāžu projektu iesniegumi netiek pieņemti;

8.6. pieņem lēmumu par projekta īstenošanas pārskata pieņemšanu vai noraidīšanu, par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu vai piešķirtā finansējuma izmaksas kārtības maiņu, par pārskaitītā finansējuma piedzīšanu no projekta īstenotāja un piešķirto līdzekļu atmaksu Zemkopības ministrijas norādītajā kontā, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus ir izmantojis neatbilstoši projekta iesniegumā paredzētajiem uzdevumiem un mērķim, projektu īstenojis nekvalitatīvi vai nav izlietojis piešķirtos līdzekļus līgumā paredzētajā termiņā;

8.7. var pieprasīt papildu informāciju par iesniegtajiem projektiem;

8.8. izlemj citus ar fonda darbību saistītus jautājumus.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.721)

9. Katram padomes loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā pieci padomes locekļi.

9.1 Fonda padome var pieņemt lēmumu, nesasaucot padomes sēdi, izņemot lēmumu:

9.1 1. par projekta finansēšanu, noraidīšanu vai atlikšanu;

9.1 2. par projekta īstenošanas pārskata pieņemšanu vai noraidīšanu un par pārskaitītā finansējumu piedzīšanu no projekta īstenotāja un piešķirto līdzekļu atmaksu programmas kontā.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.721 redakcijā)

9.2 Ja fonda padome pieņem lēmumu, nesasaucot padomes sēdi:

9.2 1. fonda sekretariāts sagatavo un nosūta elektroniski padomes locekļiem lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

9.2 2. padomes locekļi piecu darbdienu laikā no lēmuma projekta nosūtīšanas datuma iebildumus vai priekšlikumus par lēmuma projektu nosūta elektroniski fonda sekretariātam;

9.2 3. ja padomes locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par lēmuma projektu, padomes locekļi par to elektroniski informē fonda sekretariātu piecu darbdienu laikā, saņemtie elektroniskie atzinumi pievienojami elektroniskās saskaņošanas protokolam;

9.2 4. pieņemto lēmumu paraksta padomes priekšsēdētājs un norāda, ka lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Fonda sekretariāts nosūta šā lēmuma apliecinātu kopiju fonda padomes locekļiem.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.721 redakcijā)

10. Pamatojoties uz padomes lēmumu, Zemkopības ministrija slēdz līgumu ar finansētā projekta izpildītāju.

11. Padomes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu un veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo padomi un apstiprina tās nolikumu. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.721)

13. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.721)

14. Konsultatīvās padomes sastāvā ir:

14.1. trīs pārstāvji no mednieku organizācijām;

14.2. divi zinātnes un izpētes organizāciju pārstāvji;

14.3. divi vides un dabas aizsardzības interešu grupas pārstāvji;

14.4. divi meža īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupas pārstāvji, tai skaitā viens privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju pārstāvis un viens publisko mežu (valsts vai pašvaldību) pārstāvis.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.721 redakcijā)

14.1 Šo noteikumu 14.punktā minētās interešu grupas veido viena vai vairākas biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv mednieku, meža īpašnieku un pārvaldītāju, kā arī vides un dabas aizsardzības intereses.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.721 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.721)

16. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.721)

17. Padomes un konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Padomes un konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas ir šādas:

17.1. vismaz trīs reizes gadā sasaukt padomes sēdes un konsultatīvās padomes sēdes;

17.2. izstrādāt padomes sēdes un konsultatīvās padomes sēdes darba kārtību;

17.3. protokolēt padomes sēdes;

17.4. nosūtīt (elektroniski vai rakstiski) visiem dalībniekiem padomes sēdes protokolu 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes;

17.5. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sēdes elektroniski vai rakstiski informēt padomi un konsultatīvo padomi par sēdes sasaukšanu un sēdes darba kārtību;

17.6. iesniegt projektus izskatīšanai konsultatīvajā padomē;

17.7. koordinēt padomes un konsultatīvās padomes darbību;

17.8. publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Zemkopības ministrijas mājaslapā internetā finansēto projektu sarakstu, norādot to nosaukumus, projektu iesniedzējus un projektu izmaksas.

18. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.721)

19. Padomes un konsultatīvās padomes locekļi nesaņem atalgojumu par darbu padomē. Par fonda līdzekļiem netiek veidotas institūcijas vai darba vietas fonda apkalpošanai.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumus Nr.123 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 37.nr.).

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Medību saimniecības attīstības fonda nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 743Pieņemts: 06.11.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 09.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
166031
{"selected":{"value":"26.10.2012","content":"<font class='s-1'>26.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.10.2012","iso_value":"2012\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-25.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.10.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)