Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumus Nr. 605 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1455

Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 68.§)
Medību saimniecības attīstības fonda nolikums
Izdoti saskaņā ar Medību likuma
31.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka medību saimniecības attīstības fonda (turpmāk – fonds) pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

2. Zemkopības ministrija administrē un uzrauga fonda finanšu līdzekļus. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un efektīvu fonda līdzekļu sadali un kontrolētu to izlietojumu atbilstoši Medību likumā noteiktajiem fonda līdzekļu izmantošanas mērķiem, Zemkopības ministrija izveido fonda padomi (turpmāk – padome).

II. Fonda pārvaldīšanas kārtība

3. Par fonda finanšu līdzekļu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt fonda finanšu līdzekļus lemj padome.

4. Padomes sastāvā ir:

4.1. zemkopības ministrs;

4.2. divi Zemkopības ministrijas pārstāvji;

4.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

4.4. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

4.5. Valsts meža dienesta pārstāvis.

5. Padomes priekšsēdētājs ir zemkopības ministrs.

6. Padomes priekšsēdētājs:

6.1. pēc tam kad šo noteikumu 4. un 16.punktā minētās iestādes un organizācijas ir deleģējušas savu pārstāvi padomē un fonda konsultatīvajā padomē (turpmāk – konsultatīvā padome), uz pieciem gadiem apstiprina padomes un konsultatīvās padomes personālsastāvu un padomes priekšsēdētāja vietnieku;

6.2. vada padomes sēdes;

6.3. paraksta padomes sēdes protokolu;

6.4. var pieprasīt no finansējuma saņēmējiem papildu pārskatus par fonda padomes piešķirto līdzekļu izlietojumu;

6.5. pamatojoties uz padomes lēmumu, uzaicina auditorus pārbaudīt fonda līdzekļu uzskaiti.

7. Padome no padomes locekļu vidus ar balsu vairākumu ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku.

8. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

9. Padome:

9.1. apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

9.2. pieņem lēmumu par projekta finansēšanu vai noraidīšanu, vai atlikšanu;

9.3. pieņem lēmumu par projekta īstenošanas pārskata pieņemšanu vai noraidīšanu, par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu vai piešķirtā finansējuma izmaksas kārtības maiņu, par pārskaitītā finansējuma piedzīšanu no projekta īstenotāja un piešķirto līdzekļu atmaksu Zemkopības ministrijas norādītajā kontā, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus nav izmantojis atbilstoši projekta iesniegumā paredzētajiem uzdevumiem un mērķim, projektu nav īstenojis kvalitatīvi vai nav izlietojis piešķirtos līdzekļus līgumā paredzētajā termiņā;

9.4. var pieprasīt papildu informāciju par iesniegtajiem projektiem;

9.5. izlemj citus ar fonda darbību saistītus jautājumus.

10. Katram padomes loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā pieci padomes locekļi.

11. Padome var pieņemt lēmumu, nesasaucot padomes sēdi.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

12. Ja padome pieņem lēmumu, nesasaucot padomes sēdi:

12.1. fonda sekretariāts sagatavo un nosūta elektroniski padomes locekļiem lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

12.2. padomes locekļi piecu darbdienu laikā no lēmuma projekta nosūtīšanas datuma iebildumus vai priekšlikumus par lēmuma projektu nosūta elektroniski fonda sekretariātam;

12.3. ja padomes locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par lēmuma projektu, padomes locekļi par to elektroniski informē fonda sekretariātu piecu darbdienu laikā, un tas saņemtos elektroniskos atzinumus pievieno elektroniskās saskaņošanas protokolam;

12.4. pieņemto lēmumu paraksta padomes priekšsēdētājs un norāda, ka lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Fonda sekretariāts nosūta apliecinātu šā lēmuma kopiju padomes locekļiem.

13. Pamatojoties uz padomes lēmumu, Zemkopības ministrija slēdz līgumu ar finansētā projekta izpildītāju.

14. Padomes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu un veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo padomi un apstiprina tās nolikumu. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

16. Konsultatīvās padomes sastāvā ir:

16.1. trīs pārstāvji no mednieku organizācijām (kurās ir vismaz piecsimt biedru);

16.2. divi zinātnes un izpētes organizāciju pārstāvji;

16.3. divi vides un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji, ja tādi ir izvirzīti, no organizācijām, kurās ir vismaz 500 biedru;

16.4. divi meža īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupu pārstāvji, tai skaitā viens privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju pārstāvis un viens publisko (valsts vai pašvaldību) mežu pārstāvis.

(Grozīts ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.233)

17. Šo noteikumu 16.punktā minētās interešu grupas veido viena vai vairākas biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv attiecīgās interešu grupas intereses.

18. Padomes un konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Padomes un konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas ir šādas:

18.1. pēc padomes priekšsēdētāja, vismaz divu padomes locekļu vai konsultatīvās padomes priekšsēdētāja ierosinājuma sasaukt padomes sēdes un konsultatīvās padomes sēdes;

18.2. izstrādāt padomes sēdes un konsultatīvās padomes sēdes darba kārtību;

18.3. protokolēt padomes sēdes;

18.4. nosūtīt elektroniski vai papīra formā padomes sēdes protokolu visiem tās dalībniekiem 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes;

18.5. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sēdes elektroniski vai papīra formā informēt padomi un konsultatīvo padomi par sēdes sasaukšanu un sēdes darba kārtību;

18.6. administratīvi izvērtēt atbalstam iesniegtos projektus;

18.7. iesniegt projektus izskatīšanai konsultatīvajā padomē;

18.8. koordinēt padomes un konsultatīvās padomes darbību;

18.9. publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē finansēto projektu sarakstu, norādot to nosaukumus, projektu iesniedzējus un projektu izmaksas.

19. Padomes un konsultatīvās padomes locekļi nesaņem atalgojumu par darbu padomē. Par fonda līdzekļiem netiek veidotas institūcijas vai darba vietas fonda apkalpošanai.

III. Fonda izlietošanas kārtība

20. Netiek atbalstīti projekti, kuru mērķis ir peļņas gūšana.

21. Saskaņā ar padomes lēmumu fonda sekretariāts izsludina projektu konkursu, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv.

22. Projektu iesniegumu iesniegšanas periods nav īsāks par 14 kalendāra dienām. Projektu iesniegumi, kas saņemti vai nosūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām, netiek pieņemti.

23. Projekta iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona. Šo noteikumu 4.punktā minēto iestāžu projektu iesniegumi netiek pieņemti.

24. 10 dienu laikā pēc izsludinātā konkursa termiņa beigām fonda sekretariāts izskata projekta iesniegumus, tos vērtējot atbilstoši šādiem administratīvajiem atbilstības kritērijiem:

24.1. projekta mērķis un īstenošanas uzdevumi atbilst Medību likuma 31.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;

24.2. projekta iesniegums (pielikums) un tam pievienotie dokumenti ir aizpildīti pilnībā, datorrakstā un latviešu valodā;

24.3. projekta izmaksu kalkulācija atbilst noteiktajam paraugam, aprēķini ir precīzi, un norādītās izmaksas aprēķinātas euro;

24.4. projekta īstenošanas laiks nepārsniedz saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu publicētajā informācijā norādīto;

24.5. projekta iesniedzējs ir izpildījis visu iepriekš noslēgto līgumu nosacījumus un noteikumus par fonda finansējuma saņemšanu un tam nav nenokārtotu saistību par iepriekšējiem fonda finansētajiem projektiem.

25. Projektu iesniegumi, kas neatbilst projektu administratīvajiem kritērijiem, netiek virzīti turpmākai izvērtēšanai. Fonda sekretariāts 30 dienu laikā pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas nosūta projekta iesniedzējam pamatotu atteikuma vēstuli, kurā informē par noraidīšanas iemeslu.

26. Projekti, kas atbilst šo noteikumu 24.punktā minētajiem kritērijiem, tiek virzīti turpmākai izvērtēšanai konsultatīvajā padomē un padomē.

27. Projektu iedalījums ir šāds:

27.1. pārejošie projekti – iepriekšējā gada projekti, kuru rezultātus padome akceptējusi, projekta noslēguma pārskata un finanšu pārskata aizstāvēšanas sēdes protokolā atzīstot, ka projekts ir turpināms. Projekti, kas saskaņā ar padomes iepriekšējā gada noslēguma pārskata un finanšu pārskata aizstāvēšanas sēdes protokolu atzīti par pārejošiem, vērtēšanā uzskatāmi par prioritāriem;

27.2. no jauna iesniegtie projekti.

28. Konsultatīvā padome izvērtē projektu iesniegumu atbilstību Medību likumā noteiktajam izlietojumam un šo noteikumu 24.punktā minētajiem kritērijiem, ievērojot 27.punkta nosacījumus. Izvērtēšanas rezultātus iesniedz padomes sekretariātā tā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc projektu iesniegumu nodošanas vērtēšanai.

29. Katrs konsultatīvās padomes loceklis izvērtē katru projektu atbilstoši 1–10 punktu sistēmai, kur 10 ir augstākais un 1 – zemākais novērtējums, sadalījumā pa šādiem projektu vērtēšanas kritērijiem:

29.1. projekta mērķis atbilst Medību likumā noteiktajam izlietojumam, projekta rezultātiem ir ilgtermiņa ietekme uz medību saimniecības attīstību;

29.2. projekta izmaksu kalkulācijā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst reālajām izmaksām;

29.3. darba uzdevumi atbilst projekta mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Darba uzdevumi ir skaidri definēti un sasniedzami noteiktajā projekta īstenošanas termiņā;

29.4. projekta rezultatīvie rādītāji un projekta mērķu aktualitāte, kā arī projekta rezultāti būs ar reģionālu vai valstisku ietekmi.

30. Konsultatīvā padome, vērtējot no jauna iesniegtos projektus, papildus izvērtē projekta pieteicēja pieredzi projektu īstenošanā.

31. Konsultatīvajai padomei ir tiesības pieprasīt no projekta iesniedzēja papildu informāciju.

32. Ja vairāki projektu iesniegumi ieguvuši vienādu vērtējumu, priekšroka tiek dota projektam ar lielāko līdzfinansējumu.

33. Konsultatīvā padome, apkopojot katra konsultatīvās padomes locekļa vērtējumu par konkrētā projekta iesniegumu, nosaka katra projekta vidējo vērtību un iesniedz to sekretariātā, pievienojot katra konsultatīvās padomes locekļa vērtējumu. Katra konsultatīvās padomes locekļa vērtējumu par konkrēto projekta iesniegumu aizliegts publiskot bez vērtētāja atļaujas.

34. Konsultatīvās padomes pārstāvis piedalās padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām un prezentē konsultatīvās padomes vērtējumus un priekšlikumus.

35. Ja padomes loceklim saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" rodas interešu konflikts saistībā ar vērtējamo projekta pieteikumu, minētais padomes loceklis nav tiesīgs piedalīties attiecīgā projekta pieteikuma vērtēšanā.

36. Fonda padome ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas konsultatīvajā padomē iepazīstas ar projektu iesniegumiem un konsultatīvās padomes vērtēšanas rezultātiem un balsojot pieņem lēmumu par projekta finansēšanu, noraidīšanu vai atlikšanu. Pieņemot lēmumu par projekta finansēšanu, priekšroka dodama šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumiem. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja vai viņa pienākumu izpildītāja balss.

37. Sekretariāts divu nedēļu laikā pēc padomes lēmuma pieņemšanas rakstiski informē projekta iesniedzēju par padomes lēmumu.

38. Līgums par projekta izpildi (turpmāk – līgums) noslēdzams divu mēnešu laikā no padomes lēmuma pieņemšanas. Ja līgums projekta pieteicēja vainas dēļ netiek noslēgts noteiktajā laikā, lēmums par atbalsta finansējuma piešķiršanu uzskatāms par atceltu.

39. Projekta finansēšanas un izpildes kārtību, Zemkopības ministrijas un projekta īstenotāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas nosaka līgums.

IV. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumus Nr.743 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 181.nr.; 2012, 169.nr.).

41. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.1455

1.tabula

Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) izsludinātā projektu konkursa iesnieguma veidlapa

1. Projekta nosaukums

 

2. Projekta iesniedzējs

 


3. Projekta īstenošanas vieta

 

4. Projekta īstenošanas laiksno (dat./mēn./gads) līdz (dat./mēn./gads)

 


5.1. Projekta mērķis (vēlams ne vairāk kā 350 rakstu zīmes)

 

 

 

5.2. Projekta uzdevumi (vēlams ne vairāk kā 350 rakstu zīmes)

 

 

 

5.3. Sagaidāmie rezultāti (vēlams ne vairāk kā 500 rakstu zīmes)

 

 

 

5.4. Projekta īstenošanas rezultatīvie rādītāji (vēlams ne vairāk kā 350 rakstu zīmes)

 

 

 


6. Projekta izmaksu kopsavilkums
 

Summa kopā

No MSAF

Projekta īstenošanas vienreizējās izmaksas euro  

7. Projekts iecerēts kā

(ierakstiet nepieciešamo informāciju‚ kas atbilst projekta iecerei, pievienojot attiecīgo dokumentu)

jau akceptēta, notiekoša projekta sastāvdaļa
(norādiet projekta nosaukumu, sadarbības partnerus, finansētāju)
 
jauns projekts 

8. Projekta izmaksu novērtējums

Izmaksas

Iespējamie līdzekļu avoti

izmaksas veids

summa kopā (euro)

projekta iesniedzēja līdzekļi

budžeta līdzekļi

neatmaksājamās palīdzības līdzekļi (dotācijas)

paša līdzekļi (euro)

aizņēmumi (euro)

valsts budžeta dotācijas (euro)

pašvaldību budžetu līdzekļi (euro)

ārvalstu (euro)

sponsoru dāvinājumi (euro)

MSAF (euro)

gadi/(% gadā)

Projekta īstenošanas izmaksas        

/         %


9. Nepieciešamie līdzekļi projekta rezultātu turpmākai uzturēšanai un/vai izmantošanai (ja projektu paredzēts turpināt)

Projekta īstenotāja līdzekļi

Budžeta līdzekļi

Neatmaksājamās palīdzības līdzekļi (dotācijas)

ieņēmumi no sniegtā pakalpojuma vai produkta (euro)

citi (euro)

valsts budžeta dotācijas (euro)

pašvaldību budžetu līdzekļi (euro)

ārvalstu (euro)

sponsoru dāvinājumi (euro)

citu projektu finansējums (euro)

 

 

 

 

 

 

 


10. Projekta publicitāte (aprakstiet, kāda veida publicitāte paredzēta projektam)

Publicitātes avots
(atzīmēt ar X)

Apraksts
(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā plašsaziņas līdzeklī)

TV  
Radio  
Prese  
Internets  
Citi  

11. Informācija par projekta iesniedzēju
Privātpersonas vai publisko tiesību juridiskās personas nosaukums 
Juridiskā adrese 
Faktiskā adrese 
Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods 
Tālruņa, mobilā tālruņa numurs(-i) 
Fakss 
E-pasta un interneta mājaslapas adrese(-es) 
Juridiskais statuss – pašvaldība
(atbilstošo variantu atzīmējiet ar X)

 – pašvaldības iestāde
  – valsts/pašvaldības kapitālsabiedrība
  – komersants
 – biedrība/nodibinājums
 – fiziska persona

cits (ierakstiet)

 
Banka 
Konta numurs(-i)
(projekta finansēšanai no MSAF)
 
Kontaktpersona, projekta vadītājs (vārds‚ uzvārds‚ amats) 
tālruņa numurs(-i) 
fakss 
E-pasta adrese 
Persona(-as) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, amats) 

12. Projektu īsteno (nepieciešamo atzīmējiet ar X)
 – projekta iesniedzējs
 – izpildītājs tiks noskaidrots izsoles (konkursa) kārtībā
 – izpildītājs ir zināms (ierakstiet datus par izpildītāju)
Izpildītājs 

13. Projekta īstenošanā iesaistītie nekustamie īpašumi

Īpašuma veids, nosaukums, vērtība

Īpašnieks‚ tiesiskās attiecības ar projekta ierosinātāju vai izpildītāju

Nr.Nekustamie īpašumi (zeme‚ ēkas) 
1.1.  
1.2.  
1.3.  
1…  

14. Projekta īstenošanas gaitā plānotie iegādātie kustamie un nekustamie īpašumi

Īpašuma veids, nosaukums, vērtība

Īpašnieks vai persona, kuras īpašumā pāries īpašums pēc projekta beigām

Nr.Nekustamie īpašumi (zeme‚ ēkas) 
1.1.  
1.2.  
1…  
 Kustamā manta (piemēram, iekārtas) 
2.1.  
2.2.  
2…  
 Intelektuālais īpašums (piemēram, informācija‚ programmas‚ projekta tehniskā dokumentācija, autortiesības) 
3.1.  
3.2.  
3.3.  
3…  

15. Vai saistībā ar ierosināto projektu ir:

ja nepieciešams pēc būtības, atzīmējiet ar X

Kas un kad sagatavojis (veicis‚ piegādājis‚ izgatavojis u.tml.)

– veikta pirmsprojekta izpēte  
– izstrādāts projekta tehniski ekonomiskais pamatojums  
– izstrādāts tehniskais projekts  
– veikti iekārtu‚ materiālu u.c. pasūtījumi  
– veikti iepirkumi  
– daļēji uzsākta projekta īstenošana  

16. Projekta finansēšanas kalendāra plāns (summas euro)

20_____.gada

No MSAF

Projektam kopā

Martā  
Aprīlī  
Maijā  
Jūnijā  
Jūlijā  
Augustā  
Septembrī  
Oktobrī  
Novembrī  
Pavisam kopā

euro

euro

17. Projekta iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

1) projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (juridiska persona);

2) projekta vadītāja dzīvesgaitas apraksts (CV);

3) pavaddokumenti un informatīvie materiāli (atkarībā no projekta uzdevumiem un īstenošanas specifikas).

Projekta iesniedzējs, parakstot projekta iesniegumu, apliecina, ka projekta pieteikumā norādītās aktivitātes un pasākumi netiek finansēti no citiem finanšu avotiem, kas nav norādīti iesniegumā.

Tāpat projekta iesniedzējs apliecina, ka viņam projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu un viņš nav likvidēts vai pasludināts par maksātnespējīgu.

Projekta iesniedzējs  
   

(amats)

 

(paraksts)

  
 

(vārds, uzvārds)

Z.V.

  
 

Datums

 

 

2.tabula

Projekta "_________" īstenošanas darba uzdevumi

20__.gadā:

I. Pirmā posma darba uzdevumi:
 1.
II. Otrā posma darba uzdevumi:
 1.
III. Noslēguma posma darba uzdevumi:
 1.

Piezīmes.
1.posms – no padomes lēmuma pieņemšanas līdz 30.jūnijam.
2.posms – no 1.jūlija līdz 1.septembrim.
Noslēguma posms – no 1.septembra līdz 15.novembrim.

Projekta iesniedzējs  
   

(amats)

 

(paraksts)

  
 

(vārds, uzvārds)

Z.V.

  
 

Datums

 

 

3.tabula

Projekta "_____________________________________" izmaksu kalkulācija

 

4.tabula

Kopsavilkums par projekta iesniedzēja pēdējos piecos gados īstenotajiem projektiem*

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Projekta īstenošanas galvenie rezultāti

Projekta īstenošanas gads(-i)

Projekta finansējuma avoti (finansētāji)

Projekta kopējais finansējuma apjoms

1.     
2.     
3.     
..     
..     
..     
..     
..     
..     
      

Projekta iesniedzējs   
    

(amats)

 

(paraksts)

 
   
 

(vārds, uzvārds)

 

Z.V.

   
 

Datums

  

Piezīme. * Tikai no jauna iesniegtajiem projektiem – kopsavilkumu par projekta iesniedzēja pēdējos piecos gados īstenotajiem projektiem, ja tādi īstenoti, vai kopsavilkumu par projektiem, kas saistīti ar medību jomu vai apstiprina iesniedzēja kvalifikāciju.

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Medību saimniecības attīstības fonda nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1455Pieņemts: 10.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2013. OP numurs: 2013/252.19
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
263361
{"selected":{"value":"09.12.2016","content":"<font class='s-1'>09.12.2016.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.12.2016","iso_value":"2016\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2016.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2015","iso_value":"2015\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2015.-08.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-21.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.12.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)