Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 805 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.597

Rīgā 2007.gada 4.septembrī (prot. Nr.49 6.§)
Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta ceturto daļu,
10.panta pirmo, otro, ceturto, septīto un desmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas kārtību, ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves kārtību Latvijas Republikas teritorijā uz sauszemes un jūrā, kā arī valsts nodevas apmēru par zemes dzīļu izmantošanas licenci un maksāšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. eksperimentālā ogļūdeņražu ieguve - ogļūdeņražu ieguve no izpētes urbuma;

2.2. iegula - telpiski norobežots ogļūdeņražu uzkrājums zemes dzīlēs;

2.3. licenciāts - komersants, kuram šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence;

2.4. licences laukums jūrā - Ministru kabineta noteiktais laukums ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (turpmāk - jūra), kuru ierobežo līnijas ar noteiktām ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātām, kā arī valstu robežas un to ekonomisko zonu robežas un krasta līnijas, kurās licenciātam ir tiesības veikt ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves darbus;

2.5. licences laukums uz sauszemes - Ministru kabineta noteiktais laukums Latvijas Republikas teritorijā uz sauszemes, kurā licenciātam ir tiesības veikt ogļūdeņražu meklēšanas vai ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbus;

2.6. operators - ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu vadītājs.

II. Licencēšanas vispārīgā kārtība

3. Komersants drīkst uzsākt ogļūdeņražu meklēšanu, kā arī ogļūdeņražu izpēti un ieguvi tikai tad, ja tas ir saņēmis licenci šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

4. Ekonomikas ministrija izsniedz un reģistrē šādas licences:

4.1. licenci ogļūdeņražu meklēšanai - bez konkursa;

4.2. licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei:

4.2.1. ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā vai valsts īpašumā esošajās zemēs - konkursa kārtībā, izņemot šo noteikumu 66.punktā noteikto gadījumu;

4.2.2. ogļūdeņražu izpētei un ieguvei zemēs, kas nav valsts īpašumā, - bez konkursa zemes īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas izvēlētam komersantam, ja tas atbilst šo noteikumu 69. un 74.punktā minētajām prasībām.

5. Licences laukuma noteikšanu jūrā var ierosināt Ekonomikas ministrija vai komersants, kas vēlas veikt ogļūdeņražu meklēšanu vai ogļūdeņražu izpēti un ieguvi jūrā.

6. Licences laukuma noteikšanu uz saus­zemes var ierosināt attiecīgā zemesgabala īpašnieks (īpašnieki) vai viņa (viņu) pilnvarota persona.

7. Zemes īpašnieki vai viņu pilnvarotā persona var zemes īpašumus apvienot vienā licences laukumā, ja šiem zemes īpašumiem ir kopējas robežas. Minētajā gadījumā zemes īpašnieki vai viņu pilnvarotā persona iesniedz Ekonomikas ministrijā kopīgu iesniegumu ar ierosinājumu par licences laukuma noteikšanu.

8. Ekonomikas ministrija priekšlikumu par licences laukuma noteikšanu ogļūdeņražu meklēšanai, kā arī ogļūdeņražu izpētei un ieguvei sagatavo, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu.

9. Ogļūdeņražu meklēšanas vai ogļūdeņražu izpētes un ieguves ierosinātājs iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu ar ierosinājumu par licences laukuma noteikšanu (1.pielikums), izņemot gadījumu, kad ierosinātājs ir Ekonomikas ministrija.

10. Ekonomikas ministrija 30 dienu laikā izskata iesniegumu.

11. Ja ierosinātājs nav iesniedzis visu šo noteikumu 1.pielikumā norādīto informāciju un dokumentus, Ekonomikas ministrija lūdz tos iesniegt 30 dienu laikā. Ja ierosinātājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasīto, Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un par to informē ierosinātāju, nosūtot iesniegumu atpakaļ.

12. Ierosinātājs var iesniegt iesniegumu atkārtoti.

13. Ja iesniegums, tam pievienotā informācija un dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par licences laukuma noteikšanu.

14. Zemes īpašnieks (īpašnieki) vai viņa (viņu) pilnvarotā persona saskaņā ar šo noteikumu 89.punktu var ierosināt paplašināt ogļūdeņražu meklēšanas vai ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumu uz blakus esošajiem zemesgabaliem, ja par to vienojas attiecīgo zemesgabalu īpašnieki. Šajā gadījumā zemes īpašnieki vai viņu pilnvarotā persona iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu par grozījumu izdarīšanu licences laukumā (2.pielikums).

15. Šo noteikumu 88.punktā minētajā gadījumā licenciāts var ierosināt paplašināt ogļūdeņražu meklēšanas vai ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumu jūrā vai valsts īpašumā esošajā zemē. Lai ierosinātu izdarīt grozījumus licences laukumā, licenciāts iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu par grozījumu izdarīšanu licences laukumā (2.pielikums).

16. Ekonomikas ministrija iesniegumu par grozījumu izdarīšanu licences laukumā izskata un attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu sagatavo šo noteikumu 10., 11., 12. un 13.punktā noteiktajā kārtībā.

17. Ogļūdeņražu meklēšanas vai ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos iegūto ģeoloģisko un ģeofizikālo datu īpašnieks ir licenciāts.

18. Ja ogļūdeņražu meklēšanas vai ogļ­ūdeņražu izpētes darbi ir saistīti ar kuģu kustību vai gaisa kuģu izmantošanu, licenciātam jāsaņem attiecīga atļauja šīm darbībām un jāievēro normatīvie akti par kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas ārvalstu zinātniskās pētniecības kuģiem, kā arī speciālajiem aviācijas darbiem.

19. Ekonomikas ministrija un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs) rīkojas ar ogļūdeņražu meklēšanas vai ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos iegūtajiem ģeoloģiskajiem un ģeofizikālajiem datiem un informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrajai daļai un 7.pantam.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

III. Ogļūdeņražu meklēšanas licencēšanas kārtība

20. Licencē ogļūdeņražu meklēšanai norāda:

20.1. licences izsniegšanas pamatojumu;

20.2. informāciju par licenciātu (komersanta firma, reģistrācijas numurs, reģistrācijas vieta un juridiskā adrese);

20.3. licences darbības laiku;

20.4. licences laukuma plaknes koordinātas uz sauszemes Latvijas koordinātu sistēmā LKS92TM vai elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas jūrā WGS 84 sistēmā;

20.5. ogļūdeņražu meklēšanas darbu programmu;

20.6. kārtību, kādā nododama informācija, dati, pārskati un paraugi, kas iegūti ogļūdeņražu meklēšanas darbos.

21. Licence ogļūdeņražu meklēšanai nav ekskluzīva. Uz vienu ogļūdeņražu meklēšanas licences laukumu var izsniegt vairākas licences.

22. Ja licenciātam ir licence ogļūdeņražu meklēšanai, tā nenodrošina priekšrocību saņemt licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei.

23. Licenci ogļūdeņražu meklēšanai izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem.

24. Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par licences laukuma noteikšanu ogļūdeņražu meklēšanai vai šāda rīkojuma projekta noraidīšanu Ekonomikas ministrija 15 dienu laikā par to informē ierosinātāju (izņemot gadījumu, kad ierosinātājs ir Ekonomikas ministrija).

25. Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par licences laukuma noteikšanu ogļūdeņražu meklēšanai uz sauszemes, kas nav valsts īpašumā esoša zeme, zemes īpašnieks vai viņa pilnvarota persona izvēlas komersantu (turpmāk - pretendents), kas pretendē uz licences saņemšanu ogļūdeņražu meklēšanai.

26. Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par licences laukuma noteikšanu ogļūdeņražu meklēšanai jūrā vai valsts īpašumā esošajās zemēs Ekonomikas ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī uzaicinājumu pretendentiem pieteikties uz licenci ogļūdeņražu meklēšanai.

27. Lai saņemtu licenci ogļūdeņražu meklēšanai Ministru kabineta noteiktajā licences laukumā, pretendents iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu par licences saņemšanu ogļūdeņražu meklēšanai (3.pielikums). Iesniegumam pievieno šo noteikumu 3.pielikumā norādītos dokumentus.

28. Ekonomikas ministrija 30 dienu laikā izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajām prasībām. Ja iesniegtā informācija un dokumenti atbilst minētajām prasībām, Ekonomikas ministrija izsniedz licenci ogļ­ūdeņražu meklēšanai.

29. Ja pretendents nav iesniedzis visu šo noteikumu 3.pielikumā norādīto informāciju un dokumentus, Ekonomikas ministrija lūdz tos iesniegt 30 dienu laikā. Ja pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasīto, Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un informē par to pretendentu, nosūtot iesniegumu atpakaļ.

30. Pretendents var iesniegt iesniegumu atkārtoti.

IV. Ogļūdeņražu meklēšanas kārtība

31. Licenciāts ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo darbu uzsākšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā ogļūdeņražu meklēšanas darbu izpildes grafiku divos eksemplāros. Darbu izpildes grafikā norāda licencē noteiktajā darbu programmā paredzēto meklēšanas darbu plānotos uzsākšanas un pabeigšanas termiņus. Ekonomikas ministrija nosūta Valsts vides dienestam (turpmāk – dienests) ogļūdeņražu meklēšanas darbu izpildes grafika vienu eksemplāru.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

32. Licenciātam ir pienākums licencē noteiktajā kārtībā iesniegt centrā datus, paraugus un informāciju, kas iegūta ogļūdeņražu meklēšanas darbos.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

33. Veicot seismisko izpēti jūrā, licenciātam ir tiesības seismiskos mērījumus turpināt licences laukumam blakus esošajā teritorijā, nepārsniedzot 2000 metru attālumu no licences laukuma robežas. Licenciāts par minētajiem darbiem un to veikšanas laiku informē Ekonomikas ministriju un noslēdz rakstisku vienošanos par seismisko darbu veikšanu (turpmāk - vienošanās) ar blakus esošā licences laukuma licenciātu, ja tāds ir. Licenciāts rakstisko vienošanos piecu dienu laikā pēc tās parakstīšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā un uzsāk darbu.

34. Veicot seismisko izpēti uz sauszemes, licenciātam ir tiesības seismiskos mērījumus turpināt licences laukumam blakus esošajā teritorijā, nepārsniedzot 500 metru attālumu no licences laukuma robežas. Licenciāts ar attiecīgās teritorijas zemes īpašnieku noslēdz rakstisku vienošanos par seismiskās izpētes darbiem un to veikšanas laiku. Licenciāts rakstisko vienošanos piecu dienu laikā pēc tās parakstīšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā un uzsāk darbu.

V. Ogļūdeņražu izpētes un ieguves licencēšanas vispārīgā kārtība

35. Licencē ogļūdeņražu izpētei un ieguvei norāda:

35.1. licences izsniegšanas pamatojumu;

35.2. informāciju par licenciātu (komersanta firma, reģistrācijas numurs, reģistrācijas vieta un juridiskā adrese);

35.3. licences darbības laiku;

35.4. licences laukuma plaknes koordinātas uz sauszemes Latvijas koordinātu sistēmā LKS92TM vai elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas jūrā WGS 84 sistēmā;

35.5. ogļūdeņražu izpētes darbu sadalījumu pa gadiem;

35.6. izpētes darbu minimālo programmu un tās izmaksas;

35.7. kārtību, kādā nododama informācija, dati, pārskati un paraugi, kas iegūti ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos.

36. Licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniedz uz laiku līdz 30 gadiem, tai skaitā izpētei - līdz pieciem gadiem. Ja licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei ir izsniegta uz īsāku laikposmu, Ekonomikas ministrija var pagarināt licences derīguma termiņu uz laiku, kas kopā ar iepriekš noteikto termiņu nepārsniedz 30 gadus.

37. Licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei dod ekskluzīvas tiesības pagarināt licences derīguma termiņu ogļūdeņražu ieguvei līdz 30 gadiem.

38. Ministru kabinets rīkojumā par ogļ­ūdeņražu izpēti un ieguvi uz sauszemes paredz licences laukumu, ne mazāku par 15 hektāriem.

39. Ja vairāki komersanti vēlas kopīgi veikt ogļūdeņražu izpēti un ieguvi, tie izveido personālsabiedrību, kas pretendē uz licences saņemšanu.

40. Ja licence tiek izsniegta personālsabiedrībai, licencē norāda personāl­sabiedrībā ietilpstošos komersantus.

41. Ekonomikas ministrija izsniedz licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, pamatojoties uz ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu licencēšanas komisijas (turpmāk - komisija) lēmumu.

41.1 Ekonomikas ministrija 15 dienu laikā pēc licences izsniegšanas licences kopiju nosūta dienestam.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.486 redakcijā)

42. Komisiju septiņu locekļu sastāvā pēc ekonomikas ministra priekšlikuma apstiprina Ministru kabinets. Komisijā ir Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides ministrijas deleģēti pārstāvji.

43. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. Komisijas sēdes protokolē.

44. Komisijas darbu tehniski nodrošina Ekonomikas ministrija.

VI. Ogļūdeņražu izpētes un ieguves licencēšanas kārtība jūrā vai valsts īpašumā esošajās zemēs

45. Ekonomikas ministrija 280 dienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par licences laukuma noteikšanu izsludina licencēšanas konkursu ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā vai valsts īpašumā esošajās zemēs (turpmāk - konkurss).

46. Uzaicinājumu piedalīties konkursā (turpmāk - uzaicinājums) publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

47. Uzaicinājumā norāda šādu informāciju:

47.1. konkursa izsludinātāju (Ekonomikas ministrija);

47.2. licences veidu;

47.3. konkursa nolikuma saņemšanas vietu, laiku un kontaktpersonu;

47.4. maksu par konkursa nolikuma saņemšanu - 350 latu;

47.5. pieteikuma iesniegšanas termiņu;

47.6. citu informāciju, kas dalībniekiem var būt nepieciešama, lai kvalitatīvi sagatavotu pieteikumu konkursam.

48. Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 90 kalendāra dienām no uzaicinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

49. Konkursa nolikumu izstrādā un apstiprina Ekonomikas ministrija.

50. Konkursa nolikumā nosaka:

50.1. informāciju par konkursa priekšmetu;

50.2. pieteikuma noformēšanas, iesniegšanas un reģistrēšanas kārtību;

50.3. pieteikuma saturu un kvalifikācijas prasības konkursa dalībniekiem atbilstoši šo noteikumu 51.punktam;

50.4. pieteikuma derīguma termiņu;

50.5. konkursa nolikuma skaidrošanas kārtību;

50.6. pieteikuma grozīšanas, papildināšanas un atsaukšanas kārtību;

50.7. pieteikumu atvēršanas kārtību;

50.8. pieteikumu vērtēšanas kārtību un kritērijus atbilstoši šo noteikumu 52.punktam;

50.9. komisijas tiesības un pienākumus;

50.10. konkursa neatmaksājamās dalības maksas apmēru - 1500 latu - un tās maksāšanas kārtību;

50.11. pieteikuma sagatavošanas paraugu;

50.12. citu informāciju, kas nepieciešama konkursa norisei.

51. Lai piedalītos konkursā, dalībnieki tiek kvalificēti. Dalībnieka kvalifikāciju atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajam paraugam apliecina šādi dokumenti un informācija:

51.1. dalībnieka pieteikuma veidlapa;

51.2. informācija par dalībnieku;

51.3. informācija par dalībnieka pieredzi, kas raksturo tā spēju veikt ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbus licences laukumā;

51.4. minimālā ogļūdeņražu izpētes darbu programma, kas ietver izpētes darbu apjomus, termiņus un izmaksas;

51.5. dokuments, kas apliecina, ka dalībnieks ir ieviesis kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001 : 2000 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas - Prasības" vai līdzvērtīgam standartam;

51.6. dokuments, kas apliecina, ka dalībnieks ir ieviesis Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulu (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), vai standartu LVS EN ISO 14001 : 2005 "Vides pārvaldības sistēmas - Prasības vadlīniju pielietošanai", vai tam līdzvērtīgu vides pārvaldības standartu;

51.7. dalībnieka gada pārskati par diviem pēdējiem finanšu gadiem;

51.8. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

51.9. bankas galvojums (garantija) vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina, ka dalībnieks spēj finansiāli nodrošināt minimālās ogļūdeņražu izpētes darbu programmas izpildi;

51.10. dokuments, kas apliecina, ka dalībnieks ir samaksājis dalības maksu.

52. Konkursa nolikumā iekļauj šādus kritērijus:

52.1. dalībnieka finanšu rādītāji;

52.2. veids, kādā dalībnieks piedāvā veikt ogļūdeņražu izpēti un sākt tā ieguvi (minimālā darbu programma);

52.3. dalībnieka darba pieredze ogļūdeņražu izpētē un ieguvē.

53. Konkursa dalībnieku atbilstību kvalifikācijas prasībām vērtē komisija.

54. Komisija izskata dalībnieku pieteikumus un vērtē tikai tos, kuri atbilst šo noteikumu 51.punktā un konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

55. Komisija vērtē dalībnieku pieteikumus, piešķirot tiem punktus atbilstoši šo noteikumu 52.punktā noteiktajiem kritērijiem.

56. Konkursa nolikumā nosaka punktu piešķiršanas kārtību katram kritērijam.

57. Komisijas sēdes ir slēgtas, izņemot sēdi, kurā tiek atvērti pieteikumi.

58. Komisija par konkursa uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kura pieteikumam piešķirts visvairāk punktu, bet ne mazāk, kā noteikts konkursa nolikumā.

59. Ja pieteikums neatbilst šiem noteikumiem vai konkursa nolikumam, komisija to nevērtē, bet sastāda attiecīgu protokolu un rakstiski informē pretendentu 15 dienu laikā pēc komisijas sēdes.

60. Ja vairāku dalībnieku pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu, par uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kura pieteikums saņem augstāko punktu skaitu par minimālo darba programmu un dalībnieka pieredzi ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos.

61. Ja konkursā ir saņemts tikai viens pieteikums un tas atbilst šajos noteikumos un nolikumā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga nolemt, ka attiecīgais pretendents ir konkursa uzvarētājs.

62. Komisija lemj par licences izsniegšanu ogļūdeņražu izpētei un ieguvei konkursa uzvarētājam.

63. Konkursa rezultātus 15 dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un rakstiski paziņo visiem konkursa dalībniekiem.

64. Konkurss ogļūdeņražu izpētei un ieguvei ir atzīstams par nenotikušu, ja:

64.1. nav saņemts neviens pieteikums;

64.2. ar komisijas lēmumu ir noraidīti visi iesniegtie pieteikumi;

64.3. konkursa uzvarētājs ir atteicies no licences.

65. Ja konkurss atbilstoši šo noteikumu 64.punktam atzīts par nenotikušu, Ekonomikas ministrija 180 dienu laikā izsludina jaunu konkursu, paziņojot par to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

66. Konkurss nav jārīko, ja licences laukums tiek paplašināts šo noteikumu 88.punktā noteiktajā gadījumā.

VII. Ogļūdeņražu izpētes un ieguves licencēšanas kārtība zemēs, kas nav valsts īpašums

67. Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par licences laukuma noteikšanu ogļūdeņražu izpētei un ieguvei vai šāda rīkojuma projekta noraidīšanas Ekonomikas ministrija 15 dienu laikā par to informē ierosinātāju (izņemot gadījumu, kad ierosinātājs ir Ekonomikas ministrija).

68. Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par licences laukuma noteikšanu ogļūdeņražu izpētei un ieguvei zemes īpašnieks vai viņa pilnvarota persona izvēlas pretendentu uz licences saņemšanu ogļūdeņražu izpētei un ieguvei.

69. Lai saņemtu licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Ministru kabineta noteiktajā licences laukumā, pretendents iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu (4.pielikums). Iesniegumam pievieno šo noteikumu 4.pielikumā noteiktos dokumentus.

70. Iesniegumu vērtē komisija.

71. Komisija 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē, vai pretendenta iesniegtais iesniegums un informācija atbilst šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām prasībām.

72. Ja pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 4.pielikumā noteiktos dokumentus un informāciju, komisija lūdz iesniegt tos 30 dienu laikā. Ja pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus, komisija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un par to informē pretendentu, nosūtot iesniegumu atpakaļ.

73. Ja iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām prasībām, komisija to izvērtē, piešķirot punktus atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

74. Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem, lai komisija varētu pieņemt lēmumu par licences piešķiršanu, ir 21 punkts.

75. Ja iesniegums atbilst vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 5.pielikumā, un tā vērtējums nav zemāks par šo noteikumu 74.punktā noteikto minimālo punktu skaitu, komisija lemj par licences izsniegšanu ogļūdeņražu izpētei un ieguvei.

76. Ja iesniegums neatbilst vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 5.pielikumā, vai tā vērtējums ir zemāks par šo noteikumu 74.punktā noteikto minimālo punktu skaitu, komisija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un nosūta to atpakaļ pretendentam.

77. Pretendents var iesniegt iesniegumu atkārtoti.

78. Ekonomikas ministrija licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniedz, pamatojoties uz komisijas lēmumu.

VIII. Ogļūdeņražu izpētes un ieguves kārtība

79. Licenciāts operatora funkcijas var veikt pats vai nodot tās citam komersantam. Neatkarīgi no tā, kas veic operatora funkcijas, par ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu norisi licences laukumā un to atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbildīgs ir licenciāts.

80. Lai uzsāktu jebkurus ogļūdeņražu izpētes darbus, licenciāts ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo darbu sākšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā:

80.1. minimālās darbu programmas izpildes grafiku divos eksemplāros. Grafikā norāda licencē noteiktajā minimālajā darbu programmā paredzēto ogļūdeņražu izpētes darbu plānotos uzsākšanas un pabeigšanas termiņus, kā arī būvatļaujas numuru, izsniegšanas datumu un izdevēju. Ja darbi tiks veikti ar jau esošu urbumu vai tiks izurbts jauns urbums, norāda šī urbuma atrašanās vietu un tā nosaukumu vai numuru. Ekonomikas ministrija nosūta dienestam minimālās darbu programmas izpildes grafika vienu eksemplāru;

80.2. darba aizsardzības plānu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

81. Ekonomikas ministrija 30 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas var pieprasīt licenciātu papildināt, grozīt vai iesniegt atkārtoti šo noteikumu 80.punktā minētos dokumentus, ja tie neatbilst noteiktajām prasībām.

82. Licenciāts drīkst uzsākt ogļūdeņražu izpētes darbus, ja 30 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas, informācijas pārbaudīšanas, dokumentu papildināšanas vai grozījumu iesniegšanas nav saņēmis no Ekonomikas ministrijas šo noteikumu 81.punktā minēto pieprasījumu.

83. Licenciātam ir pienākums izpildīt licencē noteikto minimālo darbu programmu šo noteikumu 80.punktā minētajā darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos.

84. Ja licenciāts, kas saņēmis licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā vai uz valsts īpašumā esošās zemes, neizpilda kādu no minimālās izpētes darbu programmas daļām pilnā apjomā, tas 60 dienu laikā pēc darbu izpildes grafikā noteiktā termiņa beigām iemaksā valsts pamatbudžetā neizpildīto darbu izmaksām atbilstošu naudas summu, kas norādīta ogļūdeņražu izpētes un ieguves licencē.

85. Ja licenciāts vēlas veikt papildu ogļ­ūdeņražu izpētes darbus, kas nav norādīti licencē noteiktajā minimālajā darbu programmā, tas 30 dienu laikā pirms papildu darbu uzsākšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā papildus veicamo darbu programmu un tās izpildes grafiku. Licenciāts 30 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas visus papildu ogļūdeņražu izpētes datus, paraugus (iesniedz tikai centrā) un rezultātu apkopojumu divos eksemplāros iesniedz Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrija nosūta centram papildu ogļūdeņražu izpētes darbu datu un rezultātu apkopojuma vienu eksemplāru.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

86. Ja licenciāts vēlas veikt eksperimentālo ogļūdeņražu ieguvi, tas 30 dienas pirms eksperimentālās ogļūdeņražu ieguves darbu uzsākšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā darbu veikšanas grafiku divos eksemplāros. Grafikā norāda katra urbuma koordinātas, nosaukumu vai numuru, urbumu skaitu, kā arī plānoto ieguves apjomu un debitu, izmantojamās iekārtas, uzsākšanas un pabeigšanas termiņus. 30 dienas pēc eksperimentālās ieguves pabeigšanas licenciāts iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu. Pārskatā norāda katra urbuma koordinātas, nosaukumu vai numuru, urbumu skaitu, faktisko iegūto ogļūdeņražu daudzumu katrā urbumā kopā un pa mēnešiem, novēroto debitu (izteiktu barelos diennaktī), faktiskos darbu veikšanas termiņus, ieguves tehnoloģijas aprakstu. Ekonomikas ministrija nosūta dienestam darbu veikšanas grafika vienu eksemplāru.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

87. Licenciāts eksperimentālo ogļūdeņražu ieguvi var veikt ne ilgāk kā 180 dienas pēc paziņojuma iesniegšanas Ekonomikas ministrijā.

88. Ja licenciāts ogļūdeņražu izpētē noskaidro, ka ogļūdeņražu iegula pārsniedz licences laukuma robežas, viņš par to paziņo:

88.1. Ekonomikas ministrijai, ja ogļūdeņražu iegula ārpus licences laukuma turpinās jūrā vai valsts īpašumā esošajā zemē;

88.2. zemes īpašniekam, ja ogļūdeņražu iegula ārpus licences laukuma turpinās zemē, kas nav valsts īpašums.

89. Licences laukumu paplašina šo noteikumu 14., 15. un 16.punktā noteiktajā kārtībā.

90. Licenciāts 30 dienu laikā pēc ogļ­ūdeņražu izpētes darbu minimālās un papildu programmas (ja tāda ir) izpildes iesniedz Ekonomikas ministrijā ziņojumu divos eksemplāros. Ziņojumā iekļauj iegulas ģeoloģisko raksturojumu un tās ekonomisko novērtējumu, ieskaitot ogļūdeņražu kopējos un iegūstamos krājumus, kā arī norāda, vai tiks uzsākta ogļūdeņražu ieguve no novērtētās iegulas. Ekonomikas ministrija nosūta centram ziņojuma vienu eksemplāru.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

91. Ja ziņojumā par iegulas novērtēšanu licenciāts paziņo, ka uzsāks ogļūdeņražu ieguves darbus, tas pirms minēto darbu uzsākšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā:

91.1. ogļūdeņražu iegulas sagatavošanas un ogļūdeņražu ieguves darbu plānu divos eksemplāros. Ekonomikas ministrija nosūta šī plāna vienu eksemplāru dienestam;

91.2. darba aizsardzības plānu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

92. Ogļūdeņražu iegulas sagatavošanas un ogļūdeņražu ieguves darbu plānā licenciāts norāda šādas ziņas:

92.1. plānotos ogļūdeņražu ieguves apjomus kopā un pa gadiem sagaidāmo vidējo debitu (izteiktu barelos diennaktī), iegulas izmantošanas ilgumu, ogļūdeņražu izpētei un ieguvei plānoto urbumu un gāzes vai ūdens iesūknēšanai plānoto urbumu skaitu, kā arī to izvietojumu;

92.2. tehnoloģisko būvju un iekārtu tehnisko projektu (skiču stadijā) un izvietojuma shēmu;

92.3. ogļūdeņražu ieguves, transportēšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas tehnoloģijas aprakstu;

92.4. kopējos un iegūstamos ogļūdeņražu krājumus un to aprēķināšanas metodes aprakstu.

93. Ekonomikas ministrija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas var pieprasīt licenciātu papildināt, grozīt vai atkārtoti iesniegt šo noteikumu 91.punktā minētos dokumentus, ja tie neatbilst šo noteikumu 91. vai 92.punktā noteiktajām prasībām.

94. Licenciāts drīkst uzsākt darbu, ja 30 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas, to papildināšanas vai grozījumu iesniegšanas nav saņēmis no Ekonomikas ministrijas šo noteikumu 93.punktā minēto pieprasījumu.

95. Licenciāts katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu divos eksemplāros par paveiktajiem darbiem un iegūto ogļūdeņražu apjomiem pa mēnešiem iepriekšējā kalendāra gadā atbilstoši iesniegtajam ogļūdeņražu iegulas izmantošanas sagatavošanas un ogļūdeņražu ieguves darbu plānam, kā arī norāda kopējo un iegūstamo krājumu atlikumu un zudumus uz pārskata gada 31.decembri. Ekonomikas ministrija nosūta centram šī pārskata vienu eksemplāru.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

96. Jūrā vai uz valsts īpašumā esošas zemes iegūtie ogļūdeņraži kļūst par licenciāta īpašumu, kad tie šķērso mērījumu vietu. Mērījumu vieta ir ogļūdeņražu ieguves iekārtas punkts, kurā nafta vai dabasgāze sasniedz ar urbuma atloku saistīto mērīšanas ierīci (skaitītāju).

IX. Valsts nodeva par licenci

97. Valsts nodeva par licenci ogļūdeņražu meklēšanai ir 500 latu.

98. Valsts nodeva par licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei sauszemē ir 2000 latu.

99. Valsts nodeva par licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā ir 75000 latu.

100. Valsts nodevu par licenci samaksā pirms licences saņemšanas un iesniedz samaksu apliecinoša dokumenta kopiju. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

101. Ja mainās licenciāts, valsts nodeva par jaunas licences izsniegšanu ir 250 latu. Valsts nodevu par licenci samaksā pirms licences saņemšanas. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā. Ja licence tiek nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai sabojāta, licenciātam izsniedz licences dublikātu, pamatojoties uz licenciāta iesniegumu ar paskaidrojumu. Licences dublikātu izsniedz bez maksas.

X. Valsts līdzdalība ogļūdeņražu izpētē un ieguvē jūrā vai valsts īpašumā esošajās zemēs

102. Valsts var piedalīties ogļūdeņražu ieguvē uz valsts īpašumā esošas zemes vai jūrā.

103. Valsts līdzdalību ogļūdeņražu ieguvē īsteno valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk – valsts kapitālsabiedrība).

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.486 redakcijā)

104. Valsts kapitālsabiedrība var piedalīties ogļūdeņražu ieguvē, apmaksājot noteiktu daļu (turpmāk - valsts līdzdalības daļa) no ogļūdeņražu ieguves izdevumiem un saņemot tai proporcionālu ienākumu daļu.

105. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

106. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

107. Nosakot licences laukumu jūrā vai uz valsts īpašumā esošas zemes, Ministru kabineta rīkojuma projektā paredz valsts līdzdalības daļu 10 % apmērā katrā licences laukumā vai no 0 līdz 50 procentiem, ja tam ir īpašs pamatojums.

108. Ja tiek noteikta valsts līdzdalības daļa, konkursa nolikumā un licencē iekļauj šādus nosacījumus:

108.1. valsts līdzdalības daļa procentos;

108.2. kapitālsabiedrība maksā tikai par ogļūdeņražu ieguvi atbilstoši valsts līdzdalības daļai;

108.3. licenciāts, kas nav valsts līdzdalības daļas pārvaldītājs, sedz valsts līdzdalības daļai atbilstošos ogļūdeņražu ieguves izdevumus līdz dienai, kamēr tas iesniedz Ekonomikas ministrijā ogļūdeņražu iegulas sagatavošanas un ogļūdeņražu ieguves darbu plānu;

108.4. kapitālsabiedrība saņem ienākumus no ogļūdeņražu ieguves proporcionāli valsts līdzdalības daļai, tajā skaitā arī no eksperimentālās ieguves;

108.5. licenciāts slēdz kopdarbības līgumu ar valsts kapitālsabiedrību. Līgumā nosaka licences dalībnieku sadarbības nosacījumus. Kopdarbības līguma projektu pievieno licencēšanas konkursa nolikumam.

109. Kopdarbības līgumu noslēdz 15 mēnešu laikā pēc licences izsniegšanas.

110. Kopdarbības līgumā nosaka:

110.1. kopdarbības vadības institūciju un tās kompetenci;

110.2. licenciāta un valsts kapitālsabiedrības savstarpējās saistības un atbildību;

110.3. licenciāta un valsts kapitālsabiedrības atbildību pret trešajām personām;

110.4. ogļūdeņražu ieguves darbu programmas un budžeta sagatavošanas kārtību;

110.5. operatora izvēles kārtību, tā funkcijas, tiesības, pienākumus un atbildību;

110.6. lemjot par kopdarbības jautājumiem, valsts kapitālsabiedrībai un licenciātam ir viņu līdzdalības daļai atbilstošs balsu skaits;

110.7. balsošanas kārtību kopdarbības vadības institūcijā;

110.8. citus nosacījumus, ko puses uzskata par svarīgiem.

111. Kopdarbības līgumu iesniedz Ekonomikas ministrijā 14 dienu laikā pēc tā parakstīšanas.

112. 40 mēnešu laikā pēc licences izsniegšanas Ekonomikas ministrija iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas projektu par valsts līdzdalības daļas finansēšanu, paredzot tajā šādas iespējas:

112.1. valsts līdzdalības daļa tiek finansēta no valsts budžeta;

112.2. valsts kapitālsabiedrība nepieciešamos līdzekļus aizņemas finanšu tirgū, izmantojot valsts garantiju;

112.3. valsts līdzdalības daļa netiek finansēta.

113. Ja Ministru kabinets nolemj nefinansēt līdzdalības daļu, valsts pārdod savu līdzdalības daļu izsolē vai atsakās no tās licenciāta labā un 30 dienu laikā par to paziņo licenciātam.

XI. Ogļūdeņražu meklēšanas un ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu pārraudzība

114. Dienests veic ogļūdeņražu meklēšanas un ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu ģeoloģisko pārraudzību:

114.1. darba plānu ģeoloģisko ekspertīzi;

114.2. ģeoloģisko kontroli projektu īstenošanas gaitā;

114.3. ekspertīzes atzinumu sagatavošanu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

115. Valsts pārvaldes institūcijas, kontrolējot ogļūdeņražu meklēšanas un ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbus jūrā izvietotajās ogļ­ūdeņražu ieguves vietās, par plānoto pārbaudi 48 stundas pirms tās paziņo Ekonomikas ministrijai un licenciātam. Pārbaudē var piedalīties arī Ekonomikas ministrijas amatpersonas.

XII. Ogļūdeņražu meklēšanas un ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu pārtraukšana

116. Licenciāts ne vēlāk kā 180 dienas pirms ogļūdeņražu ieguves darbu pārtraukšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā darbu pārtraukšanas plānu, ja:

116.1. licenciāts atsakās no licences;

116.2. beidzas licences derīguma termiņš;

116.3. licenciāts vēlas izbeigt ogļūdeņražu izpētes vai ieguves vienas vai vairāku iekārtu lietošanu.

117. Darbu pārtraukšanas plānā paredz iekārtu demontāžas un demontēto iekārtu transportēšanas kārtību vai turpmāko šo iekārtu iespējamo ekspluatāciju, urbuma tamponēšanu, zemes rekultivāciju pēc iekārtu demontāžas un citus ar ogļūdeņražu ieguves pārtraukšanu saistītus darbus.

118. Ja licenciāts atsakās no licences vai paredz izbeigt iekārtu lietošanu neplānotu apstākļu dēļ, tas nekavējoties par to paziņo Ekonomikas ministrijai. Paziņojumā ietver informāciju atbilstoši šo noteikumu 116.punktam un norāda iemeslu, kādēļ tiek izbeigta iekārtu lietošana.

119. Licenci aptur vai anulē saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 16.pantu.

120. Licenciātam ir pienākums nodrošināt, lai pirms licences laukuma atstāšanas valsts īpašumā esošajās zemēs vai jūrā tiktu veiktas darbu pārtraukšanas plānā paredzētās ar iekārtu novākšanu, urbuma tamponēšanu, zemes rekultivāciju, kā arī citas ar darbu pārtraukšanu saistītās darbības un izpildītas licencē noteiktās licenciāta saistības.

XIII. Nepārvaramas varas apstākļi

121. Nepārvaramas varas apstākļi šo noteikumu izpratnē ir ārkārtēji apstākļi, kas nav atkarīgi no licenciāta, nepakļaujas tā kontrolei un traucē licencē noteikto pienākumu izpildi. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas katastrofas, ugunsgrēks, kurā nav vainojams licenciāts, kā arī karadarbība, terorisms, iedzīvotāju nemieri, streiks, augstāko valsts varas un pārvaldes iestāžu aizliegumi vai lēmumi un citi ārkārtēji apstākļi, kas liedz vai kavē licenciātu veikt ogļūdeņražu ieguvi vai pieeju licences teritorijai.

122. Licenciāts nav atbildīgs par licencē noteikto saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja neizpilde vai nokavējums ir saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem.

123. Licenciāts nekavējoties ziņo Ekonomikas ministrijai par nepārvaramas varas apstākļiem, pievienojot viņa rīcībā esošo informāciju par attiecīgo apstākļu raksturu un to izraisītajām sekām, un veic darbības seku mazināšanai.

124. Ja nepārvaramas varas apstākļi pārtrauc, aizkavē vai padara neiespējamus ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbus, licences derīguma termiņš, kā arī no licences izrietošo atsevišķo pienākumu izpildes termiņš ir pagarināms par laikposmu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu ilgumu un laiku, kāds nepieciešams darbu atsākšanai.

125. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ licencē minēto mērķu sasniegšana nav iespējama, Ekonomikas ministrija kopīgi ar licenciātu lemj par licences noteikumu grozīšanu vai licences darbības pārtraukšanu.

XIV. Noslēguma jautājumi

126. Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās izsludinātie licencēšanas konkursi ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei ir spēkā, un šajos konkursos iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti un izvērtēti, kā arī licences ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei tiek izsniegtas atbilstoši normām, kas bija spēkā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

127. Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās izsniegtās licences ir spēkā līdz licencē noteiktajam termiņam. Licenciātam ir jāievēro licences nosacījumi un šie noteikumi.

128. Šo noteikumu 42.punktā minēto komisiju izveido triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Iesniegumu vērtēšana, lai saņemtu licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, tiek uzsākta pēc minētās komisijas izveidošanas.

129. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.486)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīvas 94/22/EEK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Ekonomikas ministrs J.Strods
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.597

Ekonomikas ministrs J.Strods
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.597

KN597P2_PAGE_1.JPG (102724 bytes)

Ekonomikas ministrs J.Strods
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.597

KN597P3_PAGE_1.JPG (120569 bytes)

Ekonomikas ministrs J.Strods
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.597
KN597P4_PAGE_1.JPG (119607 bytes)

KN597P4_PAGE_2.JPG (169605 bytes)

Ekonomikas ministrs J.Strods
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.597
Vērtēšanas kritēriji, lai saņemtu licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei zemēs, kas nav valsts īpašums

1. Pretendenta finanšu rādītāji. Maksimālais punktu skaits 6 (seši):

1.1. pašu kapitāls:

1.1.1. līdz 70000 latu - 0,5 punkti

1.1.2. no 70001 lata līdz 210000 latu - 1 punkts

1.1.3. no 210001 lata līdz 350000 latu - 2 punkti

1.1.4. no 350001 lata līdz 490000 latu - 2,5 punkti

1.1.5. no 490001 lata līdz 630000 latu - 3 punkti

1.1.6. no 630001 lata līdz 750000 latu - 3,5 punkti

1.1.7. no 750001 lata līdz 850000 latu - 4 punkti

1.1.8. no 850001 lata līdz 950000 latu - 4,5 punkti

1.1.9. no 950001 lata līdz 1050000 latu - 5 punkti

1.1.10. vairāk nekā 1050001 lats - 6 punkti

1.2. ieņēmumi. Maksimālais punktu skaits 6 (seši):

1.2.1. līdz 140000 latu - 0,5 punkti

1.2.2. no 140001 lata līdz 280000 latu - 1 punkts

1.2.3. no 280001 lata līdz 420000 latu - 1,5 punkti

1.2.4. no 420001 lata līdz 560000 latu - 2,5 punkti

1.2.5. no 560001 lata līdz 700000 latu - 3 punkti

1.2.6. no 700001 lata līdz 2100000 latu - 3,5 punkti

1.2.7. no 2100001 lata līdz 4200000 latu - 4 punkti

1.2.8. no 4200001 lata līdz 6300000 latu - 4,5 punkti

1.2.9. no 6300001 lata līdz 7700000 latu - 5 punkti

1.2.10. vairāk nekā 7700001 lats - 6 punkti

2. Veids, kādā iesniedzējs piedāvā veikt ogļūdeņražu izpēti (minimālā darbu programma) un sākt to ieguvi:

2.1. seismiskie pētījumi 2D - 4 punkti

2.2. seismiskie pētījumi 3D vai 4D - 7 punkti

2.3. izpētes urbumi:

2.3.1. par katru urbumu, kas sasniegs pamatklintāja iežus, - 10 punkti

2.3.2. par katru urbumu, kas sasniegs ordovika nogulumus, - 6 punkti

2.4. citas izpētes metodes - 2 punkti

2.5. par katra pirms licences laukuma noteikšanas ierīkotā urbuma izman­tošanu (tehniskā stāvokļa pārbaude, izpēte, ieguve, noslēgšana) - 4 punkti.

3. Pretendenta pieredze ogļūdeņražu ieguvē:

3.1. gadā iegūtais ogļūdeņražu daudzums (vidēji pēdējos piecos gados):

3.1.1. par katru 1 milj. bbl - 1,5 punkti

3.1.2. nav ieguves - mīnus 4 punkti

3.2. komersanta praktiskā darba pieredze ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos. Maksimālais punktu skaits 6 (seši):

3.2.1. pieredze ir vairāk nekā 21 gads - 6 punkti

3.2.2. pieredze no 16 līdz 20 gadiem - 4 punkti

3.2.3. pieredze no 11 līdz 15 gadiem - 3 punkti

3.2.4. pieredze no 5 līdz 10 gadiem - 2 punkti

3.2.5. pieredze no 1 līdz 4 gadiem - 1 punkts

3.2.6. pieredze ir mazāk nekā 1 gads - 0,3 punkti

3.2.7. pieredzes nav - mīnus 6 punkti

3.3. to vadošo darbinieku praktiskā darba pieredze (gados) ogļūdeņražu izpētē un ieguvē, ar kuriem darba attiecības pretendentam ir ilgāk par sešiem mēnešiem.

4. Par katru vadošā darbinieka (kura pilns dzīves apraksts (CV) ir pievienots iesniegumam) nostrādāto gadu ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos tiek piešķirti 0,5 punkti.

Ekonomikas ministrs J.Strods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi un valsts nodevas maksāšanas kārtību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 597Pieņemts: 04.09.2007.Stājas spēkā: 08.09.2007.Zaudē spēku: 01.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 07.09.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
162837
{"selected":{"value":"05.06.2010","content":"<font class='s-1'>05.06.2010.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.06.2010","iso_value":"2010\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2010.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2007","iso_value":"2007\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2007.-04.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.06.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)