Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Daugavpilī 2000.gada 21.decembrī (protokols Nr.28, 16.§)
Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām12. pantu
(Daugavpils pilsētas domes 11.11.2010. saistošo noteikumu Nr.41 redakcijā)

1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus, ar nodevām apliekamos objektus un likmes Daugavpils pilsētā.

2. Daugavpils pilsētas dome nosaka pašvaldības nodevas par šādiem nodevu objektiem:

2.1.Par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu:Nodevas likme (Ls)
2.1.1.Par domes lēmuma izrakstu fiziskai personai:
2.1.1.1.Dzīvojamo telpu maiņas gadījumā2,00
2.1.1.2.Dzīvojamās platības īres līguma pārformēšanas gadījumā1,00
2.1.2.Par domes lēmumu vai protokolu un rīkojumu apliecinātām kopijām un izrakstiem no domes arhīva:
2.1.2.1.Fiziskām personām1,00
2.1.2.2.Juridiskām personām3,00
2.1.3.Par domes komisiju sēdes protokola kopijām un izrakstiem no domes arhīva:
2.1.3.1.Fiziskām personām1,00
2.1.3.2.Juridiskām personām3,00
2.1.4Par domes komisiju sēdes protokola izrakstu ar zemes vai apbūves gabala izkopējumu:
2.1.4.1.Fiziskām personām1,50
2.1.4.2.Juridiskām personām5,00
2.1.5Par izziņu par nekustāmā īpašuma piederību:
2.1.5.1.Fiziskām personām3,00
2.1.5.2.Juridiskām personām5,00
2.1.6.Izziņa no dzimtsarakstu nodaļas arhīva:
2.1.6.1.Kuras tiek saņemtas personīgi1,00
2.1.6.2.Par radiniekiem
2.1.1. - 2.1.5.2.punktā norādītās pašvaldības nodevas apmaksas atbrīvojamas politiski represētās personas un maznodrošinātie iedzīvotāji.
3,00
2.1.7.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18)
2.1.8.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 14.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.7) 
2.1.9.Par izziņu par būvdarbu beigšanu:
2.1.9.1.Fiziskām personām3,00
2.1.9.2.Juridiskām personām6,00
2.1.10.Par izziņu nožogojumu uzstādīšanai uz ietvēm un citām pilsētas teritorijām:
2.1.10.1.Fiziskām personām6,00
2.1.10.2.Juridiskām personām
Punktos 2.1.9-2.1.10.2. minētos dokumentus izsniedz Komunālās saimniecības pārvalde
12,00
2.1.11.Par Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta arhīvā esošo dokumentu apstiprinātu kopiju izsniegšanu (1 standartlapa):
2.1.11.1.Fiziskām personām1,00
2.1.11.2.Juridiskām personām2,00
2.1.12.Par lēmumiem par zemesgabala piešķiršanu nomā:
2.1.12.1.Fiziskām personām9,00
2.1.12.2.Juridiskām personām18,00
2.1.13.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.9)
2.1.14.Lēmums par adreses piešķiršanu (viena adrese):
2.1.14.1.Fiziskām personām9,00
2.1.14.2.Juridiskām personām15,00
2.1.15.Izziņa par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (par vienu mērķi) vai plānoto izmantošanu un par zemes lietošanas mērķa maiņu:
2.1.15.1.Fiziskām personām2,00
2.1.15.2.Juridiskām personām5,00
2.1.16.Izziņa par ēkas tehnisko stāvokli un gatavības pakāpi:
2.1.16.1.Individuālajai dzīvojamai ēkai12,00
2.1.16.2.Cita rakstura nedzīvojama ēka22,00
2.1.16.3.Īslaicīgas lietošanas būvei6,00
No nodevas maksāšanas atbrīvojamas valsts pārvaldes institūcijas.
Punktos 2.1.9 - 2.1.17. minētos dokumentus izsniedz Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments.
2.1.17.Par apliecinātām kopijām no Daugavpils pilsētas teritorijas plāna:
2.1.17.1.A4 formātā, ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (fiziskām personām)7,-
2.1.17.2.A4 formātā, ar informāciju par konkrētas teritorijas plānoto izmantošanu (juridiskām personām)15,-
2.1.18.Par rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3 m) par katru dienu:
2.1.18.1.maģistrālajās ielās20,-
2.1.18.2.maģistrālo ielu trotuāros10,-
2.1.18.3.vietējās nozīmes ielās12,-
2.1.18.4.vietējās nozīmes ielu trotuāros7,-
2.1.18.5.pārējā pilsētas teritorijā5,-
2.1.19.Par atļauju par būvmateriālu u.c. materiālu novietošanai laukumos, zaļo apstādījumu un ielu zonās, par 10 m2 platības mēnesī0,50
2.1.20.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 26.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7)
2.1.21.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 26.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7)
2.1.22.Par atļauju uzstādīt servisa ceļa zīmes ielas sarkano līniju robežās (par vienu gadu)25,-

Punktā 2.1.17.minētos dokumentus izsniedz Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments.
Punktos 2.1.18.-2.1.22. minētos dokumentus izsniedz Komunālās saimniecības pārvalde

2.2.Par tiesībām veikt tirdzniecību publiskās vietās
2.2.1.Ar saldējumu mēnesī6,00
2.2.2.Ar bezalkoholiskajiem dzērieniem mēnesī6,00
2.2.3.Ar eglītēm par katru tirdzniecības vietu10,00
2.2.4.Ar pārtikas precēm par tirdzniecības vietu dienā:
2.2.4.1.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 29.01.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3)
2.2.4.2.Rūpnieciski ražotām5,00
2.2.4.3.Alu7,00
2.2.4.4.Tabakas izstrādājumiem5,00
2.2.4.5.Alkoholiskajiem dzērieniem (vienreizēja atļauja)15,00
2.2.4.1Ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju par tirdzniecības vietumēnesī 10,00 vai dienā 2,00
2.2.5.Ar nepārtikas precēm par tirdzniecības vietu dienā:
2.2.5.1.Pašu ražotām2,00
2.2.5.2.Rūpnieciski ražotām6,00
2.2.5.3.Loterijas biļetēm6,00
2.2.6.Ar pašu audzētiem ziediem — mēnesī2,00
2.2.7.Ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem mēnesī3,00
Atļauju tirdzniecībai izsniedz Komunālās saimniecības pārvalde.
2.3.Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā
2.3.1.Ar pašvaldības nodevu apliekamais objekts
2.3.1.1.Pašvaldības nodevas par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Daugavpils pilsētā objekts ir:
2.3.1.1.1.reklāmas izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Daugavpils pilsētā, kas veikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā”;
2.3.1.1.2.izkārtnes izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Daugavpils pilsētā, ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu u.tml., kas dominē par galveno informāciju, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā” 1.6. punktu.
2.3.2.Pašvaldības nodevas likme
2.3.2.1. Pašvaldības nodevas likmes aprēķināšanas kārtību nosaka Daugavpils pilsētas dome. Tarifs ir Ls 1 (viens lats) par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek piemērots minimālais skaitlis 1. Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku vienu dienu.
Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu, pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.
2.3.2.2.Pašvaldības nodevu aprēķina pēc formulas: Reklāmas objekta izmērs (m²≤) X tarifa likme (Ls) X zonas koeficients X efektivitātes koeficients X tematikas koeficients X laiks (diena) X platības koeficients. Par vienu dienu tiek uzskatīta 1/30 daļa mēneša.
2.3.2.2.1.Tarifa likme ir 1 Ls/m ² ≤ mēnesī.
2.3.2.2.2.Zonu koeficienti:
 pilsētas centrālajā daļāLs 2
 pārējā teritorijāLs 1.0
2.3.2.2.3.Efektivitātes koeficienti: 
 kinētiskā reklāma0.25
 gaismas reklāma0.5
 apgaismota reklāma1.00
 pārējās reklāmas2.00
2.3.2.2.4.Tematikas koeficients: 
 kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi u.tml. tematika (ar komerciālu raksturu)0.5
 Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas produktu ražo0.5
 reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde0.5
 tūrismu veicinoša reklāma0.5
 importa alus un atspirdzinošu dzērienu reklāma2.0
 pārējās reklāmas1.0
2.3.2.2.5.

2.3.2.2.5.1.

2.3.2.2.5.2.

2.3.2.2.5.3.

2.3.2.2.5.4.

2.3.2.3.

2.3.2.4.

Platības koeficients:

ja reklāmas laukuma platība ir mazāka par 10 m² (neieskaitot) – 1;

ja reklāmas laukuma platība ir no 10 m² līdz 30 m² (neieskaitot) – 0,8;

ja reklāmas laukuma platība ir no 30 m² līdz 100 m² (ieskaitot) – 0,6;

ja reklāmas laukuma platība ir no 100 m² un lielāka – 0,4.

Sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanas maksa Ls 0,20 par vienu eksemplāru diennaktī.

 Sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem atsevišķu publisku sarīkojumu gadījumos eksponēšanas maksu saskaņā ar šo Noteikumu punktu 2.2.

 
2.3.2.1

Zonu koeficients priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai noteikts sekojošs:

- pilsētas centrā - 6

- pārējā pilsētas teritorijā - 3

2.3.3.

Pašvaldības nodevas maksātāji

Attiecīgās pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, tai skaitā ārzemju, kuras uz īpašuma objektiem, kuri vērsti pret publiskām vietām Daugavpils pilsētā, kā arī citās tam atvēlētās publiskās vietās izvieto reklāmu, izkārtnes, kurās nedominē galvenā informācija, sludinājumus, un citus informatīvus materiālus.

2.3.4.

Pašvaldības nodevas samaksas termiņš

Nodevas maksājamas, trīs mēnešu pašvaldības nodevas maksas apmērā pirms attiecīgās reklāmas uzstādīšanas. Ja reklāma, sludinājumi vai citi informatīvi materiāli tiks eksponēti īslaicīgi, pirms eksponēšanas jāsamaksā pašvaldības nodeva par visu periodu.

2.3.4.1 Ja reklāma tiek demontēta pirms eksponēšanas termiņa beigām, pārmaksātā nodeva, pamatojoties uz motivētu maksātāja iesniegumu, tiek atmaksāta.
2.3.5.Pašvaldības nodevas atvieglojumi 
2.3.5.1.Papildus normatīvajos aktos noteiktiem gadījumiem, no pašvaldības nodevas atbrīvo: 
2.3.5.1.1.nekomerciāla rakstura reklāma: reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem; Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma; informācija un reklāma par dabas aizsardzību; informācija par kultūrvēsturisko mantojumu; informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem; informācija un reklāma par sporta pasākumiem; informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem. 
2.3.5.1.2.Daugavpils pilsētas domes rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem; 
2.3.5.1.3.informācija, kas izvietota uz jebkura veida reklāmas nesējiem un kas ir nepieciešama Daugavpils pilsētai — norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.; 
2.3.5.1.4.Daugavpils pilsētas domes rīkoto pasākumu sponsoru reklāma no pašvaldības nodevas tiek atbrīvota pasākuma vietā un laikā; 
2.3.5.1.5.Daugavpils pilsētas dome var samazināt vai atbrīvot no pašvaldības nodevas, ja, izvietojot reklāmu, tiek nodrošināta mazo arhitektūras formu izgatavošana, apkope, uzturēšana un citas darbības Daugavpils pilsētas infrastruktūras uzlabošanai un sakopšanai. 
2.3.6.Pašvaldību nodevas iekasēšanas kārtība un tās kontroles mehānisms 
2.3.6.1.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 11.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.1) 
2.3.6.2.

Pašvaldības nodevu maksājumus reģistrē un kontrolē Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments.

2.3.7.Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām Daugavpils pilsētas pašvaldība iekasē Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķināmo maksu, piemērojot šajos noteikumos noteiktos zonas koeficientus.
2.4.Par pašvaldības simbolikas, Daugavpils pilsētas karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu:
2.4.1.Izgatavojot nozīmītes, vimpeļus, suvenīrus, uzlīmes, ielūgumus u.c. sīkformāta ražojumus12,00
2.4.2.Pārtikas preču ražojumu norādēs (maizes un miltu izstrādājumi, dzērieni, piena produktu izstrādājumi, gaļas produktu izstrādājumi u.c.) vienreizējā nodeva viena produkta norādē24,00
2.4.3.Nepārtikas preču ražojumu norādēs vienreizējā nodeva34,00
2.4.4.Radošu darbu, tipogrāfisku izdevumu, masu informācijas līdzekļu u.c. izstrādē, uz kuriem attiecināmas autortiesības (laikraksti, kalendāri, grāmatas, kartes, žurnāli), vienreizējā nodeva
No nodevu samaksas 2.4. punkta pozīcijās atbrīvo:
- pašvaldības uzņēmumus(uzņēmējsabiedrības) un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu pastāvīgo funkciju veikšanai
- iestādes, kuras tiek finansētas no Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta
Atļauju izsniedz Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments.
26,00
2.5.Par būvatļaujas saņemšanu
2.5.1.Fiziskām personām
2.5.1.1.Individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai, ja izmainās tikai iekšējais plānojums, bet nemainās apjoms, fasādes22,00
2.5.1.2.Individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcijai, renovācijai, ja būtiski izmainās būvapjoms, fasādes28,00
2.5.1.3.Dārza mājiņu rekonstrukcijai vai jaunbūvei19,00
2.5.1.4.Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūvei45,00
2.5.1.5.Saimniecības ēkas, palīgceltnes, garāžas jaunbūvei (viena vienība)16,00
2.5.1.6.Saimniecības ēkas, palīgceltnes, garāžas rekonstrukcijai, renovācijai (viena vienība)12,00
2.5.1.7.

(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

2.5.1.8.Ēku (būvju) nojaukšanai
15,00
2.5.1.9.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
2.5.1.10.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
2.5.1.11.Ēku (būvju) rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai30,00
2.5.1.12.Inženierkomunikāciju izbūvei19,00
2.5.1.13.Dzīvokļa vai dzīvojamās individuālās mājas pārplānošanai, ja tiek mainīta funkcija40,00
2.5.1.14.Dzīvokļa pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, bet netiek mainīta funkcija25,00
2.5.1.15.Būvatļaujas pagarināšana fiziskai personai10,00
2.5.2.Juridiskām personām
2.5.2.1.Jebkāda veida jauna objekta būvniecībai94,00
2.5.2.2.Pilsētas nozīmes svarīgu infrastruktūras objektu būvniecībai98,00
2.5.2.3.Ēku (būvju) rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai50,00
2.5.2.4.Inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai36,00
2.5.2.5.Maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei99,00
2.5.2.6.Ēku fasāžu rekonstrukcijai, renovācijai vai rekonstrukcijai36,00
2.5.2.7.Telpu pārplānošana, ja mainās funkcionālā izmantošana vai skartas nesošās konstrukcijas39,00
2.5.2.8.Ēkas rekonstrukcijai, piebūvei, ja nemainās tās funkcija59,00
2.5.2.9.Ēkas rekonstrukcijai, piebūvei, ja mainās tās funkcija79,00
2.5.2.10.Neliela apjoma ēkai22,00
2.5.2.11.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
2.5.2.12.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
2.5.2.13.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
2.5.2.14.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
2.5.2.15.Būvatļaujas pagarināšana juridiskai personai20,00
40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva pašvaldības atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 60 % - saņemot būvatļauju. Ja būvniecības projektēšana, saskaņošana netiek pabeigta, un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
No nodevas samaksas atbrīvo:
-pašvaldības uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu pastāvīgo funkciju veikšanai;
-valsts pārvaldes institūcijas.
Atļauju izsniedz Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
2.5.2.16.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.38)
2.6.Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās:
2.6.1.Par katru atrakcijas vietu pilsētas teritorijā vienā diennaktī līdz 100 m2;10,00
par katriem nākamajiem 100 m25,00
2.6.2.Par ielu slēgšanu masu pasākumu rīkošanai (vienai ielai):
2.6.2.1.Intensīvas kustības ielās60,00
2.6.2.2.Citās ielās20,00
2.6.3.Par pasākumu pilsētas izolētās teritorijās (parkos, skvēros, laukumos, mežaparkos) vienā diennaktī uz 100 kv.m
Atļauju izsniedz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks.
70,00
2.7.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.38)
2.8.Par pašvaldības nodevu par atļauju saņemšanu, cērtot, izzāģējot, pārstādot, vainagojot kokus un krūmus Daugavpils pilsētā
2.8.1.Par atļaujas saņemšanu, cērtot, izzāģējot, pārstādot, vainagojot kokus un krūmus Daugavpils pilsētā2,00
2.8.2.Par koksnes novērtēšanu un ciršanas atļaujas izrakstīšanu2,00

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.03.2001. saistošajiem noteikumiem Nr.1; 14.06.2001. saistošajiem noteikumiem Nr.2; 14.03.2002. saistošajiem noteikumiem Nr.2; 29.04.2002. saistošajiem noteikumiem Nr.5; 09.01.2003. saistošajiem noteikumiem Nr.1; 10.04.2003. saistošajiem noteikumiem Nr.2; 09.10.2003. saistošajiem noteikumiem Nr.4; 23.12.2004. saistošajiem noteikumiem Nr.8; 22.09.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.7; 13.07.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.10; 11.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.1; 23.08.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.24; 31.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.4; 29.01.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3; 13.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18; 08.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.15; 11.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

3. Noteikt, ka:

3.1. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.

3.2. Pašvaldības nodeva maksājama līdz pakalpojumu vai atļaujas saņemšanai, izņemot 2.3. punkta - līdz reklāmas vai cita informatīva materiāla uzstādīšanai dabā.

3.3. Pašvaldības nodeva maksājama Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžetā un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu.

3.4. No nodevas tiek atbrīvotas Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes un Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kas pilda kādu no pašvaldības funkcijām.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.51)

4. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksam un Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām.

Domes priekšsēdētājs A.Vidavskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 21.12.2000.Stājas spēkā: 13.01.2001.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
1611
{"selected":{"value":"09.03.2013","content":"<font class='s-1'>09.03.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.03.2013","iso_value":"2013\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2011","iso_value":"2011\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2011.-08.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2010","iso_value":"2010\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2010.-01.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2010","iso_value":"2010\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2010.-01.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2009","iso_value":"2009\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2009.-27.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2009","iso_value":"2009\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2009.-10.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2009","iso_value":"2009\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2009.-11.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2008","iso_value":"2008\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2008.-18.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2008","iso_value":"2008\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2008.-16.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2008","iso_value":"2008\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2008.-23.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-28.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2007","iso_value":"2007\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2007.-29.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2007","iso_value":"2007\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2007.-18.09.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2006","iso_value":"2006\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2006.-01.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2005","iso_value":"2005\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2005.-30.08.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2005","iso_value":"2005\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2005.-02.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2003","iso_value":"2003\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2003.-25.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2003","iso_value":"2003\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2003.-29.10.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2003","iso_value":"2003\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2003.-07.05.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2002","iso_value":"2002\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2002.-18.02.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2002","iso_value":"2002\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2002.-07.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2001","iso_value":"2001\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2001.-11.04.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2001","iso_value":"2001\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2001.-13.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.03.2013
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"