Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumus Nr. 220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās".
Ministru kabineta noteikumi Nr.333

Rīgā 1999.gada 28.septembrī (prot. Nr.51, 6.§)
Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 7.punktu
un likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" 37.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas iegādājas, uzglabā, izlieto un uzskaita zāles (arī zāles, kuru sastāvā ir Veselības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļautās vielas).

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

2. Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas vadītājs atbild par zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtības nodrošināšanu, kā arī par nepieciešamajiem pasākumiem, lai zāles nenokļūtu nelegālā apritē un netiktu lietotas ļaunprātīgi.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

3. Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas vadītājs atbilstoši ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas darba profilam un struktūrai izdod rīkojumu, kurā detalizēti noteikta šo noteikumu izpildes kārtība ārstniecības iestādē un sociālās aprūpes institūcijā. Rīkojumā norāda amatpersonu, kas ir atbildīga par zāļu, arī par narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu (turpmāk — narkotiskās zāles) un psihotropo zāļu, iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtības nodrošināšanu (turpmāk — atbildīgā amatpersona) ārstniecības iestādē un sociālās aprūpes institūcijā, kā arī atbildīgās amatpersonas ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas struktūrvienībās.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

4. Ārstniecības iestādēs, kurās ir vairāk nekā 100 stacionāro gultu, ar ārstniecības iestādes vadītāja rīkojumu izveido zāļu komiteju, kuras sastāvā ir ārstniecības personas un farmācijas speciālisti. Zāļu komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina ārstniecības iestādes vadītājs. Nolikumā tiek noteikti zāļu komitejas uzdevumi, funkcijas, tiesības un struktūra, kā arī darbības rezultātu analīze.

5. Zāļu komitejai ir šādas pamatfunkcijas:

5.1. izstrādāt ārstniecības iestādē lietojamo zāļu sarakstu;

5.2. veicināt racionālu zāļu lietošanu ārstniecības iestādē, nodrošinot, lai pacients noteiktā laikā saņem attiecīgu zāļu devu atbilstoši klīniskajām vajadzībām ar precīzu informāciju par šo zāļu lietošanu, kā arī par iespējami zemām izmaksām;

5.3. sniegt priekšlikumus ārstniecības iestādei nepieciešamo zāļu racionālai iegādei;

5.4. veicināt racionālu zāļu sadali pacientiem;

5.5. analizēt zāļu apriti un sniegt priekšlikumus tās pilnveidošanai;

5.6. veicināt zāļu radīto blakusparādību uzraudzību;

5.7. nodrošināt iespēju ārstniecības personām saņemt neatkarīgu informāciju par zālēm.

6. Stacionāra tipa ārstniecības iestādes vadītājs par atbildīgo amatpersonu norīko personu ar farmaceitisko izglītību.

7. Ārstniecības iestādēs, kurās ir vairāk nekā 100 stacionāro gultu, veido slēgta tipa aptieku.

7.1 Sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs izstrādā, apstiprina un iesniedz Valsts farmācijas inspekcijā sociālās aprūpes institūcijā lietojamo zāļu sarakstu.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr. 311 redakcijā)

II. Zāļu iegāde

8. Zāles iegādāties ir tiesīgas ārstniecības iestādes, kas iekļautas Veselības ministrijas veidotajā ārstniecības iestāžu reģistrā. Zāles atļauts iegādāties tikai no licencētiem farmaceitiskās darbības uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

9. Ārstniecības iestādē, kurā ir slēgta tipa aptieka, ārstniecības iestādei nepieciešamo zāļu iegādi, uzglabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu ārstniecības iestādes struktūrvienībām vai pacientiem nodrošina aptiekas vadītājs.

10. Ārstniecības iestādē, kurā nav slēgta tipa aptiekas, vai sociālās aprūpes institūcijā nepieciešamo zāļu iegādi, uzglabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu iestādes struktūrvienībām vai pacientiem nodrošina atbildīgā amatpersona.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr. 311 redakcijā)

11. Ārstniecības iestāde, kurā nav slēgta tipa aptiekas, narkotiskās zāles ir tiesīga iegādāties, ja saņemta Veselības ministrijas atļauja narkotisko zāļu un tām pielīdzināto psihotropo zāļu iegādei. Sociālās aprūpes institūcija narkotiskās un psihotropās zāles ir tiesīga iegādāties, ja saņemta atļauja psihotropo zāļu iegādei vai atļauja psihotropo un narkotisko zāļu un tām pielīdzināto psihotropo zāļu iegādei. Atbilstošo atļauju izsniedz pēc tam, kad Valsts farmācijas inspekcija pārbaudījusi narkotisko un psihotropo zāļu uzglabāšanu, izlietošanu un uzskaiti ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā. Atļauju izsniedz uz laiku no viena līdz trim gadiem.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr. 311 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

12. Ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītājs iesniedz Valsts farmācijas inspekcijā pieteikumu attiecīgās atļaujas iegūšanai un dokumentus, kas apliecina ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Valsts farmācijas inspekcija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

13. Valsts farmācijas inspekcija 30 dienu laikā no pieteikuma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pārbauda narkotisko zāļu uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā, pārbaudes rezultātus ieraksta aktā un savas kompetences ietvaros dod rīkojumus konstatēto trūkumu vai pārkāpumu novēršanai.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

14. Ja ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā netiek ievērota narkotisko zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība, kā arī ja iepriekšējā pārbaudē konstatētie trūkumi vai pārkāpumi nav novērsti, Valsts farmācijas inspekcija ierosina atļauju neizsniegt vai anulēt.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

15. Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas atbildīgā amatpersona nodrošina pavadzīmju-rēķinu un citu pavaddokumentu uzskaiti un uzglabāšanu. Pieprasījumus un pavadzīmes-rēķinus narkotiskajām un psihotropajām zālēm izraksta atsevišķi. Narkotisko zāļu daudzumu raksta cipariem un vārdiem.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

16. Narkotiskās zāles var saņemt tikai ar ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītāja pilnvaru. Pilnvarā norāda amatpersonu, kas ir tiesīga saņemt narkotiskās zāles, narkotisko zāļu nosaukumu, formu, aktīvās vielas saturu dozējuma vienībā un narkotisko zāļu daudzumu (cipariem un vārdiem). Pilnvaru iesniedz zāļu piegādātājam. Pilnvara derīga septiņas dienas.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

17. Ārstniecības iestādē, kurā nav slēgta tipa aptiekas, vai sociālās aprūpes institūcijā zāļu krājumi nedrīkst pārsniegt viena mēneša patēriņam nepieciešamo daudzumu.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr. 311 redakcijā)

18. Ārstniecības iestāde, kurā nav slēgta tipa aptiekas, un sociālās aprūpes institūcija ir tiesīga saņemt tikai gatavās zāles.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr. 311 redakcijā)

19. Ārstniecības iestādei un sociālās aprūpes institūcijai atļauts iegādāties tikai tās darbības nodrošināšanai nepieciešamās zāles. Aizliegts iegūt priekšrocības un materiālu vai nemateriālu labumu par zāļu pasūtīšanu, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu lietošanā citām juridiskajām vai fiziskajām personām.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

20. Zāļu bezmaksas paraugus un humānās palīdzības zāļu sūtījumus ārstniecības iestāde un sociālās aprūpes institūcija saņem, uzskaita un izlieto atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

21. Atbildīgā amatpersona nodrošina, lai uzglabājot zāles nezaudē kvalitāti un apritē nonāk tikai kvalitātes prasībām atbilstošas zāles.

III. Zāļu uzglabāšana

22. Ārstniecības iestādē, kurā ir slēgta tipa aptieka, zāles līdz to izsniegšanai ārstniecības iestādes struktūrvienībām vai pacientiem uzglabā aptiekā atbilstoši šo noteikumu 24., 25. un 26.punktā noteiktajām prasībām. Aptiekas vadītājs nodrošina, lai uzglabājot zāles nezaudē kvalitāti.

23. Ārstniecības iestādē, kurā nav slēgta tipa aptiekas, vai sociālās aprūpes institūcijā zāles līdz to izsniegšanai struktūrvienībām vai pacientiem uzglabā atsevišķā telpā, ievērojot šo noteikumu 24., 25. un 26.punktā noteiktās prasības. Telpu nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr. 311 redakcijā)

24. Psihotropās zāles uzglabā slēdzamos skapjos, atsevišķi no pārējām zālēm.

25. Narkotiskās zāles uzglabā seifā vai metāla skapī, kas (ja nepieciešams) piestiprināts pie sienas vai grīdas. Seifu vai metāla skapi aprīko ar skaņas vai gaismas signalizāciju. Telpu nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu un aprīko ar signalizāciju.

26. Personāla prombūtnē seifu vai metāla skapi un telpas durvis aizslēdz un pievieno signalizācijai. Atslēgu glabāšanas kārtību nosaka šo noteikumu 3.punktā minētajā ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītāja rīkojumā.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

27. Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas struktūrvienībās zāles uzglabā ne vairāk kā piecu dienu patēriņam. Zāles uzglabā saskaņā ar šo noteikumu 24., 25. un 26. punktā noteikto kārtību.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

28. Atbildīgā amatpersona nodrošina iespējami ātru nekvalitatīvo zāļu identificēšanu un izņemšanu no aprites.

IV. Zāļu izlietošana

29. Ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas struktūrvienības vai pacienti zāles saņem no slēgta tipa aptiekas vai atbildīgās amatpersonas saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minētajā ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītāja rīkojumā noteikto kārtību.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

30. Zāles izlieto, pamatojoties uz ārstējošā ārsta vai dežūrārsta ierakstu slimības vēsturē, ordinācijas lapā vai ambulatorā slimnieka medicīniskajā kartē.

31. Par narkotisko zāļu izlietošanu dežurējošā māsa vai procedūru kabineta medicīnas māsa ieraksta slimības vēsturē, ordinācijas lapā vai ambulatorā slimnieka medicīniskajā kartē, norādot izlietoto zāļu nosaukumu, devu un izlietošanas laiku.

32. Ārstniecības persona nodrošina, lai pacients, viņa radinieki vai likumīgie pārstāvji nodod neizlietotās narkotiskās zāles ārstniecības iestādē. Ārstniecības iestādē nodotās neizlietotās narkotiskās zāles reģistrē nekvalitatīvo un atpakaļ saņemto narkotisko zāļu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums), kura lapas ir numurētas un cauršūtas. Žurnālu apstiprina ar ārstniecības iestādes zīmogu un vadītāja parakstu.

33. Zāles atļauts izmantot tikai ārstniecības procesa nodrošināšanai ārstniecības iestādē un sociālās aprūpes institūcijā. Nepieciešamās zāles ambulatorai ārstniecībai pacienti iegādājas vispārēja tipa aptiekā pret recepti, kas izrakstīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja ārstēšanas novilcināšana var radīt neatgriezeniskas sekas pacienta veselībai, kā arī apdraudēt pacienta dzīvību, ārstniecības personai atļauts izsniegt pacientam zāles ambulatorai ārstniecībai tādā daudzumā, kas nodrošina ārstniecības procesu līdz laikam, kad pacientam iespējams iegādāties zāles aptiekā.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

34. Ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas atbildīgā amatpersona nodrošina pacientam izrakstīto zāļu lietošanas instrukciju izsniegšanu pēc pacienta pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

V. Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kontrole

35. Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas struktūrvienības reizi mēnesī sniedz atbildīgajai amatpersonai ziņas par zāļu izlietošanu saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minētajā ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītāja rīkojumā noteikto kārtību.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr. 311 redakcijā)

36. Ārstniecības iestādē un sociālās aprūpes institūcijā, un tās struktūrvienībās narkotiskās zāles reģistrē narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnālā (turpmāk - stingrās uzskaites žurnāls) (2.pielikums), kura lapas ir numurētas un cauršūtas. Stingrās uzskaites žurnālu apstiprina ar ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas zīmogu un vadītāja parakstu.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

37. Stingrās uzskaites žurnālā reģistrē arī tās zāles, kas tīrā veidā vai maisījumā ar indiferentām vielām satur šādas psihotropās vielas:

37.1. efedrīnu;

37.2. pseidoefedrīnu;

37.3. fenobarbitālu;

37.4. triheksifenidilu.

38. Psihiatriskā profila ārstniecības iestādēs, ārstniecības iestādes psihiatriskā profila struktūrvienībās un valsts specializētās sociālās aprūpes institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem fenobarbitālu un triheksifenidilu neuzskaita stingrās uzskaites žurnālā.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr. 311 redakcijā)

39. Ierakstus stingrās uzskaites žurnālā izdara, neatstājot brīvu vietu un nedzēšot. Labojumus ierakstos apliecina ar vārdiem "labotam ticēt", atbildīgās amatpersonas parakstu un ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas zīmogu.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

40. Veselības ministrs atsevišķām zālēm, kas satur narkotiskās vai psihotropās vielas, var noteikt citus kontroles pasākumus.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

41. Ar ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītāja rīkojumu izveidota komisija, kurā ir vismaz trīs amatpersonas, ne retāk kā reizi ceturksnī pārbauda narkotisko un psihotropo zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību. Komisija par pārbaudes rezultātiem sastāda aktu, ko uzglabā trīs gadus.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

42. (Svītrots ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

43. Zāļu apriti ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās kontrolē Valsts farmācijas inspekcija.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

VI. Nekvalitatīvo zāļu un izlietoto narkotisko zāļu ampulu iznīcināšana

44. Nekvalitatīvās zāles līdz to iznīcināšanai uzglabā atsevišķā telpā vai nodalītā vietā, novēršot iespēju tās sajaukt ar kvalitatīvajām zālēm. Nekvalitatīvās narkotiskās un psihotropās zāles un no pacientiem atpakaļ saņemtās neizlietotās narkotiskās zāles uzglabā saskaņā ar šo noteikumu 24., 25. un 26.punktā noteiktajām prasībām.

45. Nekvalitatīvās zāles, kas netiek nodotas atpakaļ piegādātājam, kā arī no pacientiem atpakaļ saņemtās neizlietotās narkotiskās zāles iznīcina ar ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītāja rīkojumu izveidotas komisijas klātbūtnē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par bīstamajiem atkritumiem. Komisijas sastāvā ir:

45.1. ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona;

45.2. atbildīgā amatpersona;

45.3. Valsts farmācijas inspekcijas pārstāvis.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

46. Šo noteikumu 45.punktā minētā komisija sastāda aktu par zāļu iznīcināšanu, kuru paraksta visi komisijas locekļi. Aktā norāda zāļu nosaukumu, sērijas numuru, daudzumu, iznīcināšanas iemeslu, komisijas locekļu vārdu, uzvārdu un amatu. Aktu par narkotisko un psihotropo zāļu iznīcināšanu sastāda divos eksemplāros un vienu eksemplāru trīs dienu laikā nosūta Valsts farmācijas inspekcijai. Akta numuru iereģistrē nekvalitatīvo un atpakaļ saņemto narkotisko zāļu reģistrācijas žurnālā. Aktu uzglabā piecus gadus.

47. Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas vadītājs nosaka izlietoto narkotisko zāļu ampulu iznīcināšanas kārtību un izveido attiecīgu komisiju, kā arī norīko amatpersonu, kas ir atbildīga par izlietoto narkotisko zāļu ampulu uzskaiti. Norīkotā amatpersona reizi diennaktī reģistrē izlietoto narkotisko zāļu ampulas īpašā uzskaites žurnālā.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

VII. Narkotisko un psihotropo zāļu iztrūkums, zādzība, laupīšana un zaudējumi stihiskās nelaimēs

48. Ja konstatēts narkotisko un psihotropo zāļu iztrūkums vai pārpalikums, notikusi zādzība vai laupīšana vai ja zaudējumi radušies stihiskas nelaimes dēļ, telpu un seifu aizzīmogo un nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu. Par notikušo faktu ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītājs ziņo:

48.1. Valsts farmācijas inspekcijai;

48.2. vietējai policijas nodaļai;

48.3. Valsts policijas Narkotiku apkarošanas birojam (ja konstatēts zāļu iztrūkums vai pārpalikums, notikusi zādzība vai laupīšana).

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

49. Pēc šo noteikumu 48.punktā minēto faktu konstatēšanas ar ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītāja rīkojumu tiek izveidota komisija, kuras sastāvā ir:

49.1. ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona;

49.2. atbildīgā amatpersona;

49.3. Valsts farmācijas inspekcijas pārstāvis;

49.4. Valsts policijas Narkotiku apkarošanas biroja pārstāvis (ja konstatēts zāļu iztrūkums vai pārpalikums, notikusi zādzība vai laupīšana).

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

50. Šo noteikumu 49.punktā minētā komisija sastāda aktu, kuru paraksta visi komisijas locekļi. Aktā norāda zāļu nosaukumu, sērijas numuru, daudzumu, komisijas locekļu vārdu, uzvārdu un amatu. Aktu uzglabā piecus gadus.

51. Narkotisko zāļu iztrūkumu vai pārpalikumu, zādzību vai laupīšanu, kā arī zaudējumu stihiskas nelaimes dēļ reģistrē arī stingrās uzskaites žurnālā.

VIII. Noslēguma jautājumi

52. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 4.jūlija noteikumus Nr.189 "Noteikumi par narkotisko zāļu aprites kārtību ārstniecības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 106.nr.; 1998, 212./213.nr.).

53. Šo noteikumu 4. un 5.punkts stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

54. Šo noteikumu 6. un 7.punkts stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
1. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 28. septembra
noteikumiem Nr. 333

Ārstniecības iestādes nosaukums _______________________________________________

Nekvalitatīvo un atpakaļ saņemto narkotisko zāļu reģistrācijas žurnāls

Nr.
p.k.
DatumsZāļu nosaukums, formaStiprumsZāļu daudzums dozējuma, tilpuma vai masas vienībāsPersona, kas nodod zālesParaksts par nodošanuSaņēmēja parakstsIznīcināšanas akta numurs un datums
123456789
         

 

 

Ārstniecības iestādes vadītājs

 
  

(paraksts un tā atšifrējums)

 

Z.v.

 

Piezīme. Stiprums - atkarībā no zāļu formas kvantitatīvi izteikts aktīvās vielas saturs vienā dozējuma, tilpuma vai masas vienībā.

Labklājības ministrs R.Jurdžs
2. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 28. septembra
noteikumiem Nr. 333

(Pielikums grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 311)

Ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas nosaukums _______________________________________________

Narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnāls

Zāļu nosaukums ___________________________

Zāļu forma un aktīvās vielas saturs _____________________________

Nr.
p.k.
SaņemtsIzlietotsAtlikumsAtbildīgās personas paraksts
DatumsNo kurienes saņemts, dokumenta Nr.DaudzumsDatumsKam izsniegtsDaudzumsSaņēmēja paraksts
12345678910
          

 

 

Ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītājs

 
  

(paraksts un tā atšifrējums)

Labklājības ministrs R.Jurdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 333Pieņemts: 28.09.1999.Stājas spēkā: 02.10.1999.Zaudē spēku: 04.04.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 322/324, 01.10.1999.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
16045
{"selected":{"value":"28.11.2003","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-03.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.11.2003","iso_value":"2003\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-03.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2002","iso_value":"2002\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2002.-27.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.1999","iso_value":"1999\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.1999.-26.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.11.2003
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"