Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumus Nr. 1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.483

Rīgā 2007.gada 10.jūlijā (prot. Nr.40 17.§)
Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - Eiropas Savienības fonds) vadībā iesaistītās institūcijas uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības fondu ieviešanu.

II. Ziņojuma sagatavošana par aktivitāšu ieviešanu un finansējuma izlietojumu

2. Lai nodrošinātu vadošo iestādi ar Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzībai un izvērtēšanai nepieciešamo informāciju:

2.1. atbildīgā iestāde reizi ceturksnī sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (1.pielikums), kurā informē par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu aktivitāšu ieviešanas gaitu, analizē problēmas Eiropas Savienības fondu ieviešanā un sniedz priekšlikumus par Eiropas Savienības fondu apguves uzlabošanu (turpmāk - atbildīgās iestādes ziņojums);

2.2. sertifikācijas iestāde un maksājumu iestāde reizi ceturksnī sagatavo kopēju ziņojumu par Eiropas Savienības fondu finansējuma izlietojumu (2.pielikums) (turpmāk - Valsts kases ziņojums). Valsts kases ziņojumā informē par Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves gaitu.

3. Atbildīgās iestādes ziņojumā norāda informāciju par visiem atbildīgās iestādes pārziņā esošajiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem pasākumiem, aktivitātēm un apakšaktivitātēm neatkarīgi no to ieviešanas statusa.

4. Atbildīgās iestādes un Valsts kases ziņojumu iesniedz vadošajā iestādē papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, šādos termiņos:

4.1. līdz 1.maijam par kārtējā gada 1.ceturksni;

4.2. līdz 1.augustam par kārtējā gada 2.ceturksni;

4.3. līdz 1.novembrim par kārtējā gada 3.ceturksni;

4.4. līdz 1.februārim par iepriekšējā gada 4.ceturksni.

III. Lielo projektu uzraudzības ziņojumu sagatavošana

5. Atbildīgā iestāde par katru tās pārziņā esošo lielo projektu, par kuru ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums, sagatavo lielā projekta uzraudzības ziņojumu (turpmāk - lielā projekta ziņojums) un aizpilda lielā projekta uzrau­dzības ziņojuma veidlapu (3.pielikums).

6. Atbildīgā iestāde ne retāk kā divas reizes gadā vadošās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem, lielā projekta ziņojumu papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, iesniedz vadošajā iestādē.

7. Lielā projekta ziņojumā iekļauj informāciju par laikposmu pēc pēdējā lielā projekta ziņojuma sagatavošanas.

8. Atbildīgā iestāde reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa pirmajam datumam nosūta vadošajai iestādei lielā projekta rīcības plānu. Rīcības plānā ietver vismaz šādu informāciju:

8.1. projekta izdevumu prognozi pa gadiem, kārtējā gada un nākamā gada izdevumus norādot izvērsumā pa mēnešiem. Izdevumu summas norāda sadalī­jumā pa līgumiem kā attiecināmos vai neattiecināmos izdevumus, kā arī norāda izdevumu segšanas avotus;

8.2. aktualizētu iepirkumu plānu, kurā norādīts sākotnēji minētais un faktiski plānotais līguma noslēgšanas datums.

IV. Ziņojumu saskaņošana

9. Vadošā iestāde izvērtē, vai atbildīgās iestādes ziņojums, Valsts kases ziņojums vai lielā projekta ziņojums (turpmāk - ziņojums) atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Ja 15 darbdienu laikā pēc ziņojuma saņem­šanas vadošā iestāde atbildīgo iestādi, sertifikācijas iestādi vai maksājumu iestādi (turpmāk - konkrētā iestāde) nav informējusi par iebildumiem, ziņojums uzskatāms par apstiprinātu, un iestāde to publicē savā mājas lapā internetā.

10. Ja ziņojums neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, vadošā iestāde 15 darbdienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas nosūta konkrētajai iestādei papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, iebildumus par ziņojumu un norāda konkrētus trūkumus ziņojumā.

11. Konkrētā iestāde izvērtē vadošās iestādes izteiktos iebildumus un precizē ziņojumu, kā arī norāda pamatojumu par visiem vadošās iestādes iebildumiem, kas nav ņemti vērā. Konkrētā iestāde 15 darbdienu laikā pēc vadošās iestādes iebildumu saņemšanas precizēto ziņojumu iesniedz vadošajā iestādē papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts.

12. Vadošā iestāde izskata konkrētās iestādes precizēto ziņojumu un pamatojumus un apstiprina precizēto ziņojumu vai septiņu darbdienu laikā pēc precizētā ziņojuma saņemšanas sasauc saskaņošanas sanāksmi (turpmāk - sanāksme).

13. Vadošā iestāde ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes uzaicinājumu uz saskaņošanas sanāksmi un informāciju par to (norāda arī sanāksmē izskatāmos jautājumus) rakstiski nosūta konkrētajai iestādei.

14. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc sanāksmes sagatavo un saskaņo sanāksmes protokolu un papīra formā un elektroniski nosūta konkrētajai iestādei. Konkrētā iestāde piecu darbdienu laikā pēc protokola elektroniskās versijas saņemšanas iesniedz vadošajā iestādē ziņojumu, kurā ņemts vērā sanāksmes lēmums. Ziņojumu iesniedz papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, un publicē konkrētās iestādes mājas lapā internetā.

15. Vadošā iestāde mājas lapā internetā www.esfondi.lv ievieto saiti uz vietu konkrētās iestādes mājas lapā, kur ievietots ziņojums.

V. Eiropas Savienības fondu īstenošanas izvērtēšana

16. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu finansējuma efektīvu izlietošanu, vadošā iestāde organizē ar darbības programmu prioritāšu, pasākumu, aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas uzraudzību saistīto darbību izvērtējumu (turpmāk - izvērtējums) veikšanu.

17. Izvērtējumu uzraudzību veic vadošās iestādes izveidota Eiropas Savienības fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa (turpmāk - darba grupa). Darba grupa darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu.

18. Darba grupas sastāvā iekļauj Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu pārstāvjus.

19. Darba grupa sagatavo izvērtējumos minēto ieteikumu īstenošanas grafiku un uzrauga ieteikumu īstenošanu, kā arī, ja nepieciešams, sniedz ierosinājumus vadošajai iestādei. Darba grupai ir šādi pienākumi un tiesības:

19.1. izskatīt Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas un vadošās iestādes ierosinātās izvērtējumu tēmas;

19.2. saskaņot izvērtējumu un pētījumu mērķus un jautājumus;

19.3. sniegt komentārus par vadošās iestādes sagatavotajiem darba uzdevumiem izvērtējumu veikšanai;

19.4. apstiprināt izvērtējumu pārbaužu laika grafiku;

19.5. izskatīt un sniegt uzraudzības komitejai un vadošajai iestādei komentārus par izvērtējumu ziņojumiem;

19.6. izskatīt izvērtējumu ziņojumos minētos secinājumus un ieteikumus un uzraudzīt to ieviešanu;

19.7. veikt citas ar Eiropas Savienības fondu apguves uzraudzības un izvērtēšanas efektivitātes veicināšanu saistītas darbības.

20. Lai veiktu izvērtējumus, vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju par Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ieviešanas gaitu un vadības un kontroles sistēmām.

21. Vadošā iestāde informē Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteju par izvērtējumos minētajiem ieteikumiem un secinājumiem un ieteikumu īstenošanas grafiku.

22. Līdz ieteikumu ieviešanai atbildīgā iestāde, maksājumu iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde un revīzijas iestāde reizi pusgadā pēc vadošās iestādes pieprasījuma iesniedz vadošajā iestādē informāciju par izvērtējumos minēto ieteikumu īstenošanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.483

(Pielikums grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.460)

01.JPG (23902 bytes)

Satura rādītājs

Ievads

I Finanšu līdzekļu apguve

1.1. tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju

1.2. tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

1.3. tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā lauzti vai grozīti līgumi ar ES fonda finansējuma saņēmēju

1.4. tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

1.5. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam

1.6. tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju

1.7. tabula. Finanšu līdzekļi, kuri pārskata periodā atgūti no Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktie izdevumi

1.8. tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju

II Aktivitāšu ieviešanas apraksts

2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā

2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

2.3. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā

2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

III Iznākuma un rezultāta rādītāji

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji

3.2. tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju

IV Horizontālie jautājumi

4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā

4.2. tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

4.3. tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā

4.4. tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju

V Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju

5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju

VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai


Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu finansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk - DP) noteiktajām prioritātēm, [atbildīgā iestāde] iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu finansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no [dd.mm.gggg.] līdz [dd.mm.gggg.].

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu finansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk - DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par [fonda] finansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas progresu un par horizontālo prioritāšu ieviešanu.

I Finanšu līdzekļu apguve

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju

Nr.p.k.

Aktivitātes Nr.

Apakšaktivitātes Nr.

Aktivitātes/
apakšakti-vitātes nosaukums

Noslēgto līgumu skaits

Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL1

Kopējās izmaksas1

Publiskais finansējums

Privātais finansējums

Kopā

Eiropas Savienības fondi

Valsts budžeta līdzekļi2

Pašvaldību budžeta līdzekļi

Cits publiskais finansējums

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K= F+G+H+I+J

L

............
............

KOPĀ:

........

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

Piezīmes:
1 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.
2 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.


1.3.tabula. Atbrīvojies finansējums/Papildu nepieciešamais finansējums: Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā (a) lauzti vai (b) grozīti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju, (c) ES fonda finansējuma saņēmējs īstenojis projektu par mazāku summu, (d) projekta īstenošanā konstatēta neatbilstība, (e) vai atbildīgā vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis ES fonda finansējuma sanēmējs

Nr.p.k.

Aktivitātes Nr.

Apakšaktivitātes Nr.

Aktivitātes/
apakšakti-vitātes nosaukums

(a), (b), (c), (d) vai (e)

Projektu skaits

Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL1

Kopējais atbrīvojies (+) / papildus nepieciešamais (-) finansējums

Publiskais finansējums

Privātais finansējums

Eiropas Savienības fondi

Valsts budžeta līdzekļi2

Pašvaldību budžeta līdzekļi

Cits publiskais finansējums

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

M

............
............

KOPĀ:

........

Piezīmes:
1
Norāda M kolonnā norādītā finansējuma sadalījumu
2
Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

1.5. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam

Nr.p.k.

Aktivitātes Nr.

Apakšaktivitātes Nr.

Aktivitātei piešķirtais ES fondu finansējums, LVL1

No 01.01.2007. veiktās atmaksas ESFFS2 vai valsts budžetam,
LVL

No 1.01.2007. veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100

Pārskata periodā veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam,
LVL

Pārskata periodā veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100%

No 01.01.2007.
apmaksāto projektu skaits

Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums)

Pabeigta projekta īstenošana (noslēguma maksājums)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

.

.......
.

........

KOPĀ:

.......

1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju

.

Piezīmes:
1
Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums aktivitātei plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.
2 Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs.

1.7. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā pieņemts lēmums tos atgūt no Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktos izdevumus un pārskata periodā atgūtās summas

Nr. p.k.

Aktivitā-
tes Nr.

Apakš-
aktivitātes Nr.

Projekta Nr.

Lēmuma datums un numurs

Summas, par kurām pieņemts lēmums tās atgūt

Atgūtās summas1

Atgūstamā summa, LVL

Valsts līdzfinansējums, LVL

Eiropas Savienības fondi, LVL

Atmaksas datums

Atmaksātā summa, LVL

Valsts līdzfinansē-jums, LVL

Eiropas Savienības fondi, LVL

A

B

C

D

E

F=F+G

G

H

I

J=K+L

K

L

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............

KOPĀ:

.......

Piezīme: 1 Jānorāda arī informācija par tām pārskata periodā atgūtajām summām, par kurām lēmums ir ticis pieņemts pirms pārskata perioda.


1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju

.

II AKTIVITĀŠU ieviešanas apraksts

2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā1

Nr.p.k.

Aktivitātes Nr.

Apakš-aktivitātes Nr.

Apstiprināto projektu skaits

Attiecināmās izmaksas apstiprinātajos projektos, LVL

Noslēgto projektu ieviešanas līgumu skaits

Noslēgto līgumu attiecināmo izmaksu summa2, LVL

Kopējais noslēgto līgumu skaits % pret kopējo apstiprināto projektu skaitu

a

b

c

d

E

F

G

H

........
........

KOPĀ:

.....

Piezīmes:
1 Norāda pārskata perioda laikā apstiprinātos projektus un noslēgtos līgumus
2 Norāda attiecināmās izmaksas

2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju


2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā1

Nr.
p.k.

Aktivi-tātes Nr.

Apakš-aktivitātes Nr.

Aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL2

Finansējums apstiprinātajiem projektiem, LVL

Spēkā esošo un izpildīto ieviešanas līgumu finansējums, LVL

Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL

Eiropas Savienības fondu finansējums

Valsts publiskais finansējums

Privātais finan-sējums

Eiropas Savienības fondu finansējums

Valsts publiskais finansējums

Privātais finan-sējums

Eiropas Savienības fondu finansējums

Valsts publiskais finansējums

Privātais finan-sējums

Eiropas Savienības fondu finansējums

Valsts publiskais finansējums

Privātais finan-sējums

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M=D-J

N=E-K

O=F-L

...............
...............

KOPĀ:

............

Piezīmes: 1 Norāda attiecināmās izmaksas.
2
Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums aktivitātei plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.


2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

.

III IZNĀKUMA UN REZULTĀTA RĀDĪTĀJI

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji1

Rādītājs

Rādītāju apraksts

Plānošanas reģions

Mērvienība

DP vai DPP noteiktais rādītāja apjoms

Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā apjomā (%), E/D*100

No 01.01.2007. sasniegtais rādītāja apjoms

No 01.01.2007. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100

A

B

C

D

E

F

G

H

Pasākuma Nr. un nosaukums

Iznākuma rādītāji

[rādītāja nosaukums]

KOPĀ

......

Rīgas

......

Kurzemes

......

Vidzemes

......

Latgales

......

Zemgales

......

Rezultāta rādītāji2

[Rādītāja nosaukums]

KOPĀ

......

Rīgas

......

Kurzemes

......

Vidzemes

......

Latgales

......

Zemgales

......

Piezīmes:
1Rādītājiem jāsaskan ar DP un DPP noteiktajiem
2 Norādot rezultāta rādītāju progresu, uzrāda jaunāko pieejamo informāciju. Informāciju par rezultāta rādītājiem atjauno ne retāk kā reizi gadā.


3.2. tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju

.

IV Horizontālie jautājumi1

4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā2

Nr.p.k.

Horizontālais jautājums

Veiktā darbība

A

B

C

1.

Informācijas sabiedrība

.

2.

Teritorijas līdzsvarota attīstība

.

3.

Vienādas iespējas

.

4.

Makroekonomiskā stabilitāte

.

5.

Ilgtspējīga attīstība

.

6.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

.

Piezīmes: 1Aizpilda visas atbildīgās iestādes, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ieviešanā
2 informācija tiek sniegta tikai par tām horizontālajām prioritātēm, saistība ar kurām ir norādītas darbības programmas papildinājumā.

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

.

4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā1

Nr. p.k.

Horizontālā prioritāte

Atbildīgā ministrija

VSID noteiktais horizontālās prioritātes rādītājs

VSID noteiktā rādītāja bāzes vērtība

Līdz pārskata perioda beigām sasniegtā rādītāja vērtība

A

B

C

D

E

F

1.

Informācijas sabiedrība

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

...

2.

Teritorijas līdzsvarota attīstība

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

...

3.

Vienādas iespējas

Labklājības ministrija

...

4.

Ilgtspējīga attīstība

Vides ministrija

...

5.

Rīgas starptautiskā konkurētspēja

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

...

Piezīme: 1 Informāciju atjauno ne retāk kā reizi gadā

4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju

.

V Veiktās darbības PASĀKUMU UN aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

Nr.p.k.

Pasākuma/ aktivitātes Nr.

Apakš-aktivitātes Nr.

Pasākuma/
aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi

AI1 un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai

Termiņš rīcības ieviešanai

Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai

Termiņš rīcības ieviešanai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

.........
.........
.........

5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju

.

Piezīme:
1 Atbildīgā iestāde.


5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

Nr.p.k.

Pasākuma/ aktivitātes Nr.

Apakš-aktivitātes Nr.

AI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
(no 5.1. F)

AI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai
(no 5.1. H)

Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai

Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

A

B

C

D

E

G

F

H

........
........
........

5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju


Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.483

02.JPG (23902 bytes)

Satura rādītājs

Ievads

Finanšu līdzekļu apguve

1.tabula. Pieprasītais finansējums un veiktie maksājumi pārskata periodā

2.tabula. Analīze un komentāri par 1.tabulā iekļauto informāciju

3.tabula. Pieprasītais finansējums un veiktie maksājumi plānošanas periodā

4.tabula. Analīze un komentāri par 3.tabulā iekļauto informāciju

5.tabula. Eiropas Komisijai pieprasītie un saņemtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi pārskata periodā

6.tabula. Analīze un komentāri par 5.tabulā iekļauto informāciju

7.tabula. Eiropas Komisijai pieprasītie un saņemtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi plānošanas periodā

8.tabula. Analīze un komentāri par 7.tabulā iekļauto informāciju

9.tabula. Eiropas Savienības fondu maksājumu prognozes

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu finanšu vadību atbilstoši Darbības programmās (turpmāk - DP) un programmu papildinājumā (turpmāk - DPP) noteiktajam, sertifikācijas iestāde un maksājumu iestāde (turpmāk - Valsts kase) ir sagatavojusi iesniegšanai vadošajā iestādē ziņojumu par Eiropas Savienības fondu atbalsta izlietojumu par laika periodu no [dd.mm.gggg.] līdz [dd.mm.gggg.].

Ziņojuma mērķis ir nodrošināt caurredzamu Eiropas Savienības fondu finansēto aktivitāšu ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodam atbilstoši DP un DPP.

Ziņojums sniedz informāciju par iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem un veiktajiem maksājumiem Eiropas Savienības fondu finansētajiem projektiem.


Finanšu līdzekļu apguve

1.tabula. Pieprasītais finansējums un veiktie maksājumi pārskata periodā1

Nr.p.k.

Pasākuma Nr.

Pasākuma nosaukums

AI/SI2 iesniegtie fondu pieprasījumi
Valsts kasē, LVL

Veiktie maksājumi ESFFS3 vai valsts un pašvaldību budžetiem, LVL

Veikto maksājumu īpatsvars Eiropas Savienības fondu pieprasījumos, %, (F+I)/(D+E)*100

Eiropas Savienības fondi

Valsts budžets

Eiropas Savienības fondu daļa

Valsts budžeta daļa

Kopā

t.sk. maksā-jumi ESFFS

t.sk. maksājumi valsts un pašvaldību budžetiem

Kopā

t.sk. maksājumi ESFFS

t.sk. maksājumi valsts un pašvaldību budžetiem

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

............
............

KOPĀ:

..........

2.tabula. Analīze un komentāri par 1.tabulā iekļauto informāciju

Piezīmes:
Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Atbildīgā iestāde / sadarbības iestāde.
3 Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs.


3.tabula. Pieprasītais finansējums un veiktie maksājumi plānošanas periodā1

Nr.p.k.

Pasākuma Nr..

Pasākuma nosaukums

No 01.01.2007. AI/SI2 iesniegtie Eiropas Savienības fondu pieprasījumi
Valsts kasē, LVL

No 01.01.2007. veiktie maksājumi ESFFS vai valsts budžetam, LVL

Veikto maksājumu īpatsvars Eiropas Savienības fondu pieprasījumos, %, (F+G)/(D+E)*100

Eiropas Savienības fondi

Valsts budžets

Eiropas Savienības fondu daļa

Valsts budžeta daļa

A

B

C

D

E

F

G

H

........
........

KOPĀ:

......

4.tabula. Analīze un komentāri par 3.tabulā iekļauto informāciju

Piezīmes:
Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Atbildīgā iestāde / sadarbības iestāde.


5.tabula. Eiropas Komisijai pieprasītie un saņemtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi pārskata periodā1

Nr.p.k.

Darbības programma

Komisijai nosūtītie finanšu līdzekļu pieprasījumi

No Komisijas saņemtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi

Summa, EUR

Summa, LVL2

Datums

Summa, EUR

Summa, LVL

Datums

A

B

C

D

E

F

G

H

.......
.

......
.

......

KOPĀ:

......

6.tabula. Analīze un komentāri par 5.tabulā iekļauto informāciju


Piezīmes:
Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu.


7.tabula. Eiropas Komisijai pieprasītie un saņemtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi plānošanas periodā1

Nr.p.k.

Darbības programma

No 01.01.2007. Komisijas nosūtītie finanšu līdzekļu pieprasījumi

No 01.01.2007. no Komisijas saņemtie Eiropas Savienības fondu līdzekļi

Summa, EUR

Summa, LVL2

Datums

Summa, EUR

Summa, LVL3

Datums

A

B

C

D

E

F

G

H

.......
.

.....
.

.....

KOPĀ:

.....

8.tabula. Analīze un komentāri par 7.tabulā iekļauto informāciju


Piezīmes:
Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu.
3Saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu.


9.tabula. Eiropas Savienības fondu maksājumu prognozes

Nr.p.k.

Eiropas Savienības fonds

N-1 gada1 sākotnējā maksājumu prognoze, LVL

N-1 gadā veiktie maksājumi ESFFS, LVL

N-1 gada veikto maksājumu īpatsvars sākotnējā maksājumu prognozē, %, D/C*100

N gada2 sākotnējā maksājumu prognoze, LVL

N gada aktuālā maksājumu prognoze, LVL

N gadā veiktie maksājumi ESFFS, LVL

N gadā veikto maksājumu īpatsvars aktuālajā maksājumu prognozē, %, H/G*100

N+1 gada3 aktuālā maksājumu prognoze, LVL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

..........
..........
..........

KOPĀ:

.........

Piezīmes:
Iepriekšējais kalendārais gads.
2 Esošais kalendārais gads.
3 Nākamais kalendārais gads.

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.483
03.JPG (23902 bytes)

Satura rādītājs

I Pamatinformācija par projektu un ES fonda finansējuma saņēmēju

1.1. tabula. Pamatinformācija par projektu

1.2.tabula. ES fonda finansējuma saņēmējs

II Īss paveikto darbu hronoloģisks apraksts projekta ietvaros sadalījumā pa līgumiem

III Komisijas lēmuma īpašo nosacījumu izpilde

IV Iepirkums

4.tabula.Iepirkuma plāns

V Projekta izpilde

5.tabula. Projekta fiziskā izpilde pārskata periodā

6. tabula. Finanšu izpilde (EUR)

VII Galvenās tehniskās, finansiālās un juridiskās problēmas, kas ir radušās projekta ieviešanas gaitā un to novēršanai veiktie pasākumi

VIII Nacionālo un Eiropas Savienības revīzijas iestāžu konstatējumi un ieteikumi

IX Publicitātes pasākumi

9. tabula. Veiktie publicitātes pasākumi projekta īstenošanas posmos

X Darbu grafiks

10. tabula. Darbu grafiks un tā izmaiņas

XI Beigu datums

11. tabula. Projekta beigu datums

XII Grozījumi

12.1. tabula.Komisijas lēmuma plānotie grozījumi

12.2. tabula. Īss plānoto grozījumu paskaidrojums


I PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU UN ES FONDA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJU

1.1. tabula. Pamatinformācija par projektu

Eiropas Savienības fonda finansējuma summa (EUR)


Eiropas Savienības fonda finansējuma īpatsvars projekta attiecināmajās izmaksās (%)

.

Komisijas lēmums pieņemts

[datums]

Komisijas lēmuma grozījumi

[datums]


Atbildīgā iestāde


Sadarbības iestāde


Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs


1.2. tabula. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs

Nosaukums


Adrese


Kontaktpersonas vārds


Amats


Tālruņa numurs


E-pasta adrese



II ĪSS PAVEIKTO DARBU HRONOLOĢISKS APRAKSTS PROJEKTA IETVAROS SADALĪJUMĀ PA LĪGUMIEM

[norādīt vispārēju informāciju par projektu kopumā un sadalījumā pa parakstītajiem un sagatavošanā esošajiem iepirkuma līgumiem]


III KOMISIJAS LĒMUMA ĪPAŠO NOSACĪJUMU IZPILDE

[nosacījums]


[norādīt informāciju par nosacījuma izpildi, piemēram, izpildi apstiprinošās Komisijas vēstules datumu, nr. un citus rekvizītus]

[nosacījums]


[norādīt informāciju par nosacījuma izpildi, piemēram, izpildi apstiprinošās Komisijas vēstules datumu, nr. un citus rekvizītus]

IV IEPIRKUMS

4. tabula. Iepirkuma plāns

Līguma Nr., nosaukums un veids

Iepirkuma procedūras vai līguma veids

Konkursa sludinājuma publicēšanas datums

Kopējā līguma summa (EUR)

Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija

Ja nav publicēts - paredzamais datums

Ja ir publicēts - datums oficiālā laikrakstā un internetā

A

B

C

D

E

F

Parakstītie līgumi

.....

.....

.....

Sagatavošanā esošie līgumi

.....

.....

.....

V PROJEKTA IZPILDE

5. tabula. Projekta fiziskā izpilde pārskata periodā

Fiziskie rādītāji

Vienība

Daudzums

Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām

Fiziskā izpilde pārskata periodā

Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās

Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)

Paredzamās attiecināmās izmaksas (EUR)

% no kopējām paredzamām attiecināmām izmaksām

A

B

C

D

E

F=D+E

G=F/C

H

I=H/ H(kopā)*100

1.līgums

Kopā

..

Rādītājs


.......

Rādītājs


.......

...


.......

2.līgums

Kopā

..

rādītājs


.......

rādītājs


.......

...


.......

KOPĀ

..

6. tabula. Finanšu izpilde (EUR)

Gads

Kopējās attiecināmās izmaksas

Faktiskie maksājumi

Projekta pabeigšanai nepieciešamie izdevumi

Kopējie izdevumi

Sākotnējais Komisijas lēmums

Komisijas lēmuma grozījumi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

...


.

200X


.

200X


.

1.ceturksnis


.

2.ceturksnis


.

3.ceturksnis


.

4.ceturksnis


.

200X


.

1.ceturksnis


.

2.ceturksnis


.

3.ceturksnis


.

4.ceturksnis


.

200X


.

...


.

Kopā

.

%


.

...

%

...

%

...

%

VII GALVENĀS TEHNISKĀS, FINANSIĀLĀS UN JURIDISKĀS PROBLĒMAS, KAS IR RADUŠĀS PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITĀ UN TO NOVĒRŠANAI VEIKTIE PASĀKUMI



[norādīt jebkura veida problēmas, kas radušās projekta ieviešanas laikā, arī novirzes no sākotnējā finansēšanas plāna, un kādi pasākumi veikti, lai novērstu šīs problēmas; norādīt jebkura veida aizkavēšanos, finanšu korekcijas un/vai neatbilstību]

VIII NACIONĀLO UN EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS IESTĀŽU KONSTATĒJUMI UN IETEIKUMI


[sniegt konstatējumu un ieteikumu kopsavilkumu (ar atsaucēm uz konkrētiem dokumentiem) un paskaidrot, kā tie ņemti vērā]

IX PUBLICITĀTES PASĀKUMI

9.tabula. Veiktie publicitātes pasākumi projekta īstenošanas posmos.

Projekta īstenošanas posmi

Veiktie publicitātes pasākumi katrā posmā

Uzsākšana

.

Īstenošana

.

Pabeigšana

.

[sniegt īstenoto pasākumu aprakstu katrā projekta īstenošanas posmā; nosaukt izmantotos plašsaziņas līdzekļus un ar to starpniecību īstenotos informācijas un publicitātes pasākumus; pievienot izgatavoto un izplatīto informācijas materiālu kopijas, kā arī informācijas stendu un informācijas plākšņu fotogrāfijas]


X DARBU GRAFIKS

10.tabula. Darbu grafiks un tā izmaiņas

Darbu kategorija atbilstoši Komisijas lēmumam

Saskaņā ar Komisijas lēmumu

Faktiskais/ plānotais

Sākums

Beigas

Sākums

Beigas


....

....

....

....

XI BEIGU DATUMS

11. tabula. Projekta beigu datums

Sākotnējā Komisijas lēmumā noteiktais beigu datums

Beigu datums saskaņā ar Komisijas lēmuma grozījumiem

Paredzamais beigu datums


XII GROZĪJUMI

12.1. tabula. Komisijas lēmuma plānotie grozījumi

Paredzēts ierosināt grozījumus:

[datums]

finansēšanas plānā

[norādīt Jā / Nē]

beigu datumā

[norādīt Jā / Nē]

fiziskajos rādītājos

[norādīt Jā / Nē]

projekta aprakstā

[norādīt Jā / Nē]

cits (norādīt)

[norādīt Jā / Nē]


12.2. tabula. Īss plānoto grozījumu paskaidrojums


Ziņojumu sagatavoja: [institūcija]

[tālrunis]

[e-pasts]

[sagatavošanas datums]

Atbildīgās iestādes vadītājs, atbildīgā amatpersona

[paraksts][datums]

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 483Pieņemts: 10.07.2007.Stājas spēkā: 14.07.2007.Zaudē spēku: 04.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 13.07.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
160371
{"selected":{"value":"30.05.2009","content":"<font class='s-1'>30.05.2009.-03.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.05.2009","iso_value":"2009\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2009.-03.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2007","iso_value":"2007\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2007.-29.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.05.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)