Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1238

Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 11.§)
Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) vadībā iesaistītās institūcijas uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības fondu ieviešanu.

2. Eiropas Savienības fondu uzraudzības un izvērtēšanas mērķis ir izsekojama, efektīva un plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem atbilstoša Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve Latvijā.

3. Eiropas Savienības fondu uzraudzības uzdevums ir:

3.1. veikt prioritāšu, pasākumu, aktivitāšu vai apakšaktivitāšu īstenošanas uzraudzību attiecībā uz plānošanas dokumentos noteikto mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu un horizontālo prioritāšu īstenošanu;

3.2. pārraudzīt Eiropas Savienības fondu uzraudzības un ziņošanas sistēmas darbību, lai nodrošinātu savlaicīgu Eiropas Savienības fondu apguves problēmu novēršanu;

3.3. kontrolēt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Regula Nr. 1083/2006), 55.pantā un 93.panta 1. un 2.punktā minēto prasību izpildi;

3.4. apkopot informāciju un informēt Eiropas Komisiju, Ministru kabinetu, Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteju un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas par Eiropas Savienības fondu ieviešanas progresu, problēmām Eiropas Savienības fondu apguvē un nepieciešamo rīcību šo problēmu novēršanā;

3.5. nodrošināt Ministru kabineta lēmumu un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas lēmumu un ieteikumu izpildes uzraudzību;

3.6. izstrādāt priekšlikumus Eiropas Savienības fondu apguves efektivitā­tes un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai.

4. Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas uzdevums ir uzlabot Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti, kā arī darbības programmu īstenošanu un stratēģiju.

5. Eiropas Savienības fondu uzraudzības un izvērtēšanas datu pamatavots ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (turpmāk – vadības informācijas sistēma), par kuras datu kvalitāti un savlaicīgu ievadi ir atbildīgas Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos vai normatīvajiem aktiem par vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu.

6. Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzībai atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izmanto finansējuma saņēmēja iesniegto projekta progresa pārskatu par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta ieviešanu (1.pieli­kums). Finansējuma saņēmējs projekta progresa pārskatu iesniedz termiņos un kārtībā, kas noteikta saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu.

7. Finansējuma saņēmējs sagatavo ikgadējo pārskatu par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu (2.pielikums) un iesniedz to atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē termiņos un kārtībā, kas noteikta saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā pārskatā iekļauto informāciju Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas izmanto, lai sagatavotu gada ziņojumu Eiropas Komisijai par darbības programmu īstenošanu, kā arī apkopotu informāciju par horizontālo prioritāšu ieviešanu.

8. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ņemot vērā konkrētās aktivi­tātes vai apakšaktivitātes specifiku, var vienoties ar finansējuma saņēmēju par atsevišķas šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētās informācijas nesniegšanu.

II. Uzraudzības ziņojumu sagatavošana

9. Lai nodrošinātu vadošo iestādi ar Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzībai un izvērtēšanai nepieciešamo informāciju:

9.1. atbildīgā iestāde reizi pusgadā sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu (3.pielikums) (turpmāk – atbildīgās iestādes ziņojums). Ziņojumā sniedz informāciju par visu atbildīgās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu, aktivitāšu un apakš­aktivitāšu (kuru uzsākšana paredzēta saskaņā ar plānošanas dokumentiem) ieviešanas gaitu, analizē problēmas Eiropas Savienī­bas fondu ieviešanā un sniedz priekšlikumus Eiropas Savienības fondu apguves uzlabošanai;

9.2. maksājumu iestāde reizi pusgadā sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu atbalsta izlietojumu un maksājumu prognozēm (4.pielikums) (turpmāk – Valsts kases ziņojums);

9.3. atbildīgā iestāde reizi gadā līdz 20.februārim elektroniski iesniedz institūcijās, kas atbildīgas par horizontālo politiku koordināciju, ziņojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros (5.pielikums) (ziņojuma pamatā – šo noteikumu 2.pielikumā iekļautā informācija);

9.4. par horizontālo politiku koordināciju atbildīgās institūcijas reizi gadā līdz 20.martam elektroniski iesniedz (nosūta uz elektroniskā pasta adresi uk@fm.gov.lv) vadošajā iestādē ziņojumu, kurā analizēta Eiropas Savienības fondu ieguldījumu atbilstība attiecīgajiem horizontālajiem mērķiem un sasnieg­tie horizontālie rādītāji iepriekšējā gadā (ziņojuma pamatā – šo noteikumu 5.pielikumā iekļautā informācija).

10. Laikposmā līdz 2015. gada 1. augustam atbildīgās iestādes ziņojumu un Valsts kases ziņojumu iesniedz vadošajā iestādē, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi uk@fm.gov.lv un vienlaikus nosūtot vadošajai iestādei vēstuli papīra formā par elektroniski iesniegtajiem materiāliem, šādos termiņos:

10.1. līdz 1.februārim – par iepriekšējā gada 2.pusgadu;

10.2. līdz 1.augustam – par kārtējā gada 1.pusgadu.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 183)

10.1 Lai vadošā iestāde varētu sagatavot noslēguma ziņojumu atbilstoši Regulas Nr. 1083/2006 67. pantam:

10.1 1. atbildīgās iestādes līdz 2016. gada 30. aprīlim:

10.1 1.1. iesniedz vadošajā iestādē nepieciešamo informāciju par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši vadošās iestādes sniegtajiem norādījumiem;

10.1 1.2. pēdējo reizi iesniedz institūcijās, kas atbildīgas par horizontālo politiku koordināciju, šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto ziņojumu. Ziņojumu sagatavo par laikposmu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. martam;

10.1 2. par horizontālo politiku koordināciju atbildīgās institūcijas līdz 2016. gada 30. maijam pēdējo reizi iesniedz vadošajā iestādē šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto ziņojumu. Ziņojumu sagatavo par laikposmu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. martam.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 183 redakcijā)

11. Vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes ziņojuma, Valsts kases ziņojuma un par horizontālo politiku koordināciju atbildīgās institūcijas ziņojuma saņemšanas to ievieto Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteju vadības sistēmā jeb e-portfelī mājaslapā internetā http://komitejas.esfondi.lv.

III. Uzraudzības ziņojumu izskatīšana, publiskošana un informācijas izmantošana

12. Vadošā iestāde izvērtē, vai atbildīgās iestādes ziņojums, Valsts kases ziņojums un par horizontālo politiku koordināciju atbildīgās institūcijas ziņojums (turpmāk – ziņojums) atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un sniedz pilnīgu un patiesu priekšstatu par Eiropas Savienības fondu ieviešanas gaitu, progresu, kā arī atbilst vadības informācijas sistēmas datiem.

13. Vadošā iestāde 15 darbdienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas var lūgt precizēt vai papildināt ziņojumu, kā arī sniegt norādes par papildinājumu iekļaušanu nākamajā ziņojumā.

14. Ja nepieciešams vai ja saņemts Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas lūgums, vadošā iestāde organizē sanāksmi, lai izskatītu ziņojumā sniegto informāciju, izteiktos viedokļus un priekšlikumus, kā arī vienotos par turpmāko rīcību.

15. Vadošā iestāde ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms šo noteikumu 14.punktā minētās sanāksmes uzaicinājumu uz sanāksmi un informāciju par to (norādot arī sanāksmē izskatāmos jautājumus) elektroniski nosūta iestādei, kas sagatavojusi ziņojumu un, ja nepieciešams, citām iesais­tītajām institūcijām.

16. Vadošā iestāde pēc šo noteikumu 14.punktā minētās sanāksmes sagatavo un saskaņo sanāksmes protokolu un 10 darbdienu laikā elektroniski nosūta sanāksmes dalībniekiem apstiprinātu sanāksmes protokolu.

17. Atbildīgā iestāde triju darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes ziņojuma nosūtīšanas vadošajai iestādei ievieto savā mājaslapā internetā informāciju par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu (3.pielikuma 1. un 2.tabula).

18. Vadošā iestāde mājaslapā internetā (www.esfondi.lv) ievieto saiti uz vietni atbildīgās iestādes mājaslapā, kur ievietota informācija par Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes pārziņā esošo pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu.

19. Ziņojumos iekļauto informāciju vadošā iestāde izmanto:

19.1. vadības informācijas sistēmā ievadītās informācijas analīzei;

19.2. lai apkopotu informāciju Eiropas Savienības fondu uzraudzības komi­tejai un ikgadējai sanāksmei ar Eiropas Komisiju par programmu izskatīšanu;

19.3. lai sagatavotu iesniegšanai Ministru kabinetā ziņojumu par Eiropas Savienības fondu finanšu resursu apguvi;

19.4. lai sagatavotu gada ziņojumu Eiropas Komisijai par darbības programmu īstenošanu;

19.5. lai apkopotu ziņojuma izskatīšanas laikā konstatētās problēmas un riskus attiecībā uz Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ieviešanu un lemtu par turpmāko rīcību un citu uzraudzības instrumentu izmantošanu;

19.6. lēmuma pieņemšanai par Eiropas Savienības fondu izvērtējumu veikšanu;

19.7. Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas procesā.

IV. Eiropas Savienības fondu izvērtēšana

20. Ar darbības programmās ietverto prioritāšu, pasākumu, aktivitāšu un apakš­aktivitāšu īstenošanas uzraudzību saistīto darbību izvērtējums (turpmāk – izvērtējums) ietver gan vadošās iestādes veiktos izvērtējumus, gan Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju veiktos nozarei specifiskos izvērtējumus darbības programmu aktivitāšu ietvaros.

21. Izvērtējumu uzraudzību veic vadošās iestādes izveidota Eiropas Savienības fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa (turpmāk – darba grupa).

22. Darba grupas sastāvā iekļauj Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjus.

23. Darba grupa darbojas, ievērojot saskaņotu un vadošās iestādes vadītāja apstiprinātu reglamentu.

24. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas, veicot nozarei specifiskos izvērtējumus darbības programmu aktivitāšu ietvaros:

24.1. iesaista vadošās iestādes pārstāvi iepirkuma komisijas darbībā un tehnisko specifikāciju sagatavošanā;

24.2. iesniedz vadošajā iestādē nozarei specifisko izvērtējumu rezultātus, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi spn@fm.gov.lv divu nedēļu laikā pēc to saņemšanas.

25. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām ir pienākums ieviest rekomendācijas, ko darba grupa atzinusi par ieviešanai lietderīgām un kas iekļautas rekomendāciju ieviešanas plānā, un ne retāk kā reizi pusgadā informēt vadošo iestādi par rekomendāciju ieviešanu.

26. Vadošā iestāde informē Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteju par plānotajiem un veiktajiem izvērtējumiem un rekomendāciju ieviešanas plāna izpildi.

V. Noslēguma jautājums

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumus Nr.483 “Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 113.nr.; 2009, 84.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1238

KN1238-PIEL1_PAGE_1.JPG (33159 bytes)

KN1238-PIEL1_PAGE_2.JPG (87052 bytes)

KN1238-PIEL1_PAGE_3.JPG (66850 bytes)

KN1238-PIEL1_PAGE_4.JPG (82867 bytes)

KN1238-PIEL1_PAGE_5.JPG (71590 bytes)

KN1238-PIEL1_PAGE_6.JPG (10309 bytes)

Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1238

KN1238-PIEL2_PAGE_1.JPG (40706 bytes)

KN1238-PIEL2_PAGE_2.JPG (97707 bytes)

KN1238-PIEL2_PAGE_3.JPG (71936 bytes)

KN1238-PIEL2_PAGE_4.JPG (106210 bytes)

KN1238-PIEL2_PAGE_5.JPG (91284 bytes)

KN1238-PIEL2_PAGE_6.JPG (90045 bytes)

KN1238-PIEL2_PAGE_7.JPG (30347 bytes)

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1238

KN1238-PIEL3_PAGE_1.JPG (17154 bytes)

KN1238-PIEL3_PAGE_2.JPG (104005 bytes)

KN1238-PIEL3_PAGE_3.JPG (82755 bytes)

KN1238-PIEL3_PAGE_4.JPG (92605 bytes)

KN1238-PIEL3_PAGE_5.JPG (85102 bytes)

KN1238-PIEL3_PAGE_6.JPG (76407 bytes)

KN1238-PIEL3_PAGE_7.JPG (69915 bytes)

KN1238-PIEL3_PAGE_8.JPG (63174 bytes)

Finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1238

KN1238-PIEL4_PAGE_1.JPG (15396 bytes)

KN1238-PIEL4_PAGE_2.JPG (58975 bytes)

Finanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1238

KN1238-PIEL5_PAGE_1.JPG (13644 bytes)

KN1238-PIEL5_PAGE_2.JPG (74716 bytes)

KN1238-PIEL5_PAGE_3.JPG (63008 bytes)

KN1238-PIEL5_PAGE_4.JPG (81317 bytes)

KN1238-PIEL5_PAGE_5.JPG (61824 bytes)

KN1238-PIEL5_PAGE_6.JPG (116513 bytes)

KN1238-PIEL5_PAGE_7.JPG (82800 bytes)

KN1238-PIEL5_PAGE_8.JPG (106895 bytes)

KN1238-PIEL5_PAGE_9.JPG (68548 bytes)

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1238Pieņemts: 27.10.2009.Stājas spēkā: 04.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
200016
{"selected":{"value":"01.04.2016","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2009","iso_value":"2009\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2009.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"