Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumus Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.379

Rīgā 2007.gada 12.jūnijā (prot. Nr.35 18.§)
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību saskaņā ar:

1.1. Padomes 1991.gada 24.jūnija Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem un tās grozījumiem (turpmāk - Padomes regula Nr. 2092/91);

1.2. Komisijas 2003.gada 14.augusta Regulu (EK) Nr. 1452/2003, ar ko saglabā Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 6.panta 3.punkta "a" apakšpunktā paredzēto atkāpi attiecībā uz dažu sugu sēklām un veģetatīvo pavairošanas materiālu un paredz procedūras noteikumus un kritērijus attiecībā uz minēto atkāpi (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1452/2003);

1.3. Komisijas 2003.gada 5.februāra Regulu (EK) Nr. 223/2003, ar ko nosaka marķēšanas prasības saistībā ar bioloģiskās ražošanas metodi barībai, barības maisījumiem un barības sastāvdaļām un ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2092/91 (turpmāk - Komisijas regula Nr. 223/2003);

1.4. Komisijas 2001.gada 7.septembra Regulu (EK) Nr. 1788/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu noteikumus par pārbaudes sertifikātu importam no trešajām valstīm saskaņā ar 11.pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem un tās grozījumiem (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1788/2001).

2. Padomes regulā Nr. 2092/91 un Komisijas regulā Nr. 223/2003 noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests.

3. Komisijas regulas Nr. 1788/2001 4.panta 1.punktā minētās dalībvalsts iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija (turpmāk - Sanitārā robežinspekcija).

4. Komisijas regulā Nr. 1452/2003 noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas veic Valsts augu aizsardzības dienests.

5. Padomes regulā Nr. 2092/91, Komisijas regulā Nr. 223/2003 un Komisijas regulā Nr. 1452/2003 noteiktās kontroles iestādes un inspekcijas iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātas kontroles institūcijas, kas ir akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN 45011: 2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts kontroles institūcija, kuras darbību attiecīgajā jomā apstiprinājis Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši Padomes regulas Nr. 2092/91 9.panta 5.punktam.

II. Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts

6. Ja operatora (jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai kas pārdod šādus produktus) darbība atbilst Padomes regulā Nr. 2092/91 noteiktajām prasībām, kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc Padomes regulas Nr. 2092/91 III pielikumā minētā ziņojuma izvērtēšanas pieņem lēmumu par bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāta izsniegšanu. Sertifikātā norāda operatora identifikācijas datus, darbības jomu, realizēšanai paredzētās produkcijas veidu, saimniecības platību un statusu (saimniecība, kas atrodas pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību, vai bioloģiskās lauksaimniecības saimniecība).

7. Operators, realizējot bioloģiskās lauksaimniecības produkciju, uzrāda šo noteikumu 6.punktā minēto sertifikātu.

III. Operatora pienākumi, uzsākot darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā

8. Operators, kurš vēlas uzsākt darbību bioloģiskās lauksaimniecības jomā, kontroles institūcijā iesniedz sertifikācijas iesniegumu (pielikums):

8.1. ražošanai - katru gadu līdz 1.aprīlim;

8.2. pirmapstrādei, pārstrādei, realizācijai un importēšanai no trešajām valstīm - visu gadu.

9. Operators sedz kontroles institūciju izdevumus, kas saistīti ar kontroles un uzraudzības veikšanu saskaņā ar Padomes regulas Nr. 2092/91 9.panta 2.punktu.

10. Operators katru gadu līdz 1.februārim iesniedz kontroles institūcijā informāciju par iepriekšējā gadā sertificētajām platībām, audzētajām kultūrām, dzīvniekiem, saražoto, pārstrādāto, patērēto un realizēto produkciju.

IV. Atļauju izsniegšana konvencionālās lauksaimniecības sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

11. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Komisijas 1993.gada 29.janvāra Regulas (EEK) Nr. 207/93, ar ko nosaka VI pielikuma saturu Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem un ar kuru paredz sīki izstrādātus 5.panta 4.punkta īstenošanas noteikumus (turpmāk - Komisijas regula Nr. 207/93), 3.panta 1.punkta "b" apakšpunktu izsniedz operatoram atļauju izmantot konvencionālās lauksaimniecības izcelsmes pārtikas produkta sastāvdaļu (turpmāk - sastāvdaļa), ja izpildīti minētās regulas nosacījumi.

12. Pārtikas un veterinārais dienests informē Zemkopības ministriju, Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz šo noteikumu 11.punktā minēto atļauju izsniegšanu vai derīguma termiņa pagarināšanu atbilstoši Komisijas regulā Nr. 207/93 noteiktajai procedūrai.

13. Pārtikas un veterinārā dienesta izdevumus, kas saistīti ar iesnieguma izvērtēšanu šo noteikumu 11.punktā minētās atļaujas saņemšanai, operators sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu.

14. Ja sastāvdaļu nepieciešams iekļaut Padomes regulas Nr. 2092/91 VI pielikuma C daļā, Zemkopības ministrija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 207/93 3.panta 6.punktu iesniedz iesniegumu Eiropas Komisijai.

15. Zemkopības ministrija saskaņā ar Padomes regulas Nr. 2092/91 5.panta 8.punktu un 7.panta 4.punktu iesniedz Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm dokumentāciju, kas pamato šo noteikumu 11.punktā minētās sastāvdaļas iekļaušanu Padomes regulas Nr. 2092/91 VI pielikuma A, B un C daļā vai II pielikuma A un B daļā vai svītrošanu no tās.

V. Piemērojamās atkāpes

16. Ja bioloģiskajā saimniecībā nav vairāk par 20 liellopiem, neieskaitot teļus līdz sešu mēnešu vecumam, piemēro atkāpi, kas noteikta Padomes regulas Nr. 2092/91 I pielikuma B daļas 6.1.6. un 8.5.1.apakšpunktā. Saimniecībās, kurās tiek piemērota minētā atkāpe, nepiemēro prasības, kas noteiktas Padomes regulas Nr. 2092/91 VIII pielikumā.

17. Ja bioloģiskajā saimniecībā nav vairāk par 50 mājputniem, piemēro atkāpi, kas noteikta Padomes regulas Nr. 2092/91 I pielikuma B daļas 8.4.6.apakšpunktā.

VI. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu marķēšana

18. To dzīvnieku sugu un no tiem iegūto produktu marķējumā, kuri nav noteikti Padomes regulas Nr. 2092/91 I pielikumā un citos normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību, neizmanto norādi par bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

19. Operators marķē produktu atbilstoši normatīvajiem aktiem par produktu marķēšanu un saskaņā ar Padomes regulas Nr. 2092/91 5.pantu.

20. Marķējumā izmanto šādas norādes:

20.1. "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja ir izpildītas Padomes regulas Nr. 2092/91 5.panta 3.punktā noteiktās prasības;

20.2. "Pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību", ja produkts ir ražots pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību saskaņā ar Padomes regulas Nr. 2092/91 5.panta 5.punktu;

20.3. "X % lauksaimniecības sastāvdaļu ir ražoti, izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības metodi" saskaņā ar Padomes regulas Nr. 2092/91 5.panta 5.punkta "a" apakš­punktu;

20.4. "Kontroli veica (tās kontroles institūcijas koda numurs, kura kontrolē operatoru, kas veicis produkta galīgo sagatavošanu)".

VII. Informācijas izvērtēšana par bioloģiskās lauksaimniecības sēklām, sēklas kartupeļiem un citiem veģetatīvajiem pavairošanas materiāliem un tās iekļaušana Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā

21. Lai iekļautu informāciju par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas, sēklas kartupeļu un citu veģetatīvo pavairošanas materiālu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (turpmāk - sistēma), operators ne vēlāk par šo noteikumu 22.punktā minēto informācijas atjaunošanas termiņu iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu. Iesniegumā papildus Komisijas regulas Nr. 1452/2003 9.panta 1.punktā noteiktajai informācijai norāda:

21.1. operatora reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

21.2. šo noteikumu 6.punktā minētā sertifikāta numuru, sertifikātā apstiprinātos darbības veidus;

21.3. sēklaudzētāja kodu (sēklām un sēklas kartupeļiem) vai reģistrācijas numuru Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā (veģetatīvajam pavairošanas materiālam);

21.4. informāciju par pieejamo sēklas, sēklas kartupeļu vai citu veģetatīvo pavairošanas materiālu:

21.4.1. sugu, šķirni, sēklas kategoriju, augu pasē vai etiķetē norādīto partijas numuru, sēklas kvalitāti apliecinošā dokumenta numuru (sēklām un sēklas kartupeļiem), dokumenta izdošanas vietu un derīguma termiņu, pavairošanas materiāla sertifikāta numuru (citam veģetatīvajam pavairošanas materiālam) un derīguma termiņu;

21.4.2. tirdzniecībai piedāvāto sēklas materiāla vai sēklas kartupeļu daudzumu (kilogramos) vai cita veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu (gabalos vai kilogramos);

21.4.3. datumu, ar kuru materiāls būs pieejams;

21.5. iesnieguma iesniedzēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu un datumu.

22. Pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš sistēmā ir:

22.1. sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

22.1.1. segto platību dārzeņiem - 20.janvāris;

22.1.2. vasarāju labībai, kartupeļiem, bietēm, zirņiem, vasaras vīķiem, lauka pupām, lupīnām (izņemot daudzgadīgo lupīnu), liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, atklātā lauka dārzeņiem - 5.aprīlis;

22.1.3. ziemas rapsim, ziemas ripsim, lopbarības stiebrzālēm, lopbarības tauriņziežiem un citām lopbarības augu sugām - 20.jūlijs;

22.1.4. ziemāju labībām - 5.septembris;

22.2. citam veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

22.2.1. dārzeņiem un citiem lakstaugiem - 5.aprīlis;

22.2.2. zemenēm - 20.jūlijs;

22.2.3. augļu kokiem un krūmogulājiem - 5.septembris.

23. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā izvērtē iesniegto informāciju un pieņem lēmumu par:

23.1. informācijas iekļaušanu sistēmā;

23.2. informācijas neiekļaušanu sistēmā.

24. Ja Valsts augu aizsardzības dienests, izvērtējot iesniegto informāciju, konstatē būtiskas neatbilstības vai sēklu, sēklas kartupeļu un cita veģetatīvā pavairošanas materiāla neatbilstību vispārējām sēklu, veģetatīvā pavairošanas materiāla vai bioloģiskās lauksaimniecības normatīvo aktu prasībām, par to rakstiski informē operatoru un pieprasa novērst neatbilstības 14 dienu laikā. Līdz neatbilstību novēršanai informāciju sistēmā neiekļauj.

25. Ja šo noteikumu 24.punktā norādītajā termiņā neatbilstības netiek novērstas vai iestājas šo noteikumu 22.punktā minētais termiņš, Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par informācijas neiekļaušanu sistēmā.

26. Operators vienas darbdienas laikā rakstiski informē Valsts augu aizsardzības dienestu par reģistrētā sēklu, sēklas kartupeļu vai cita veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzuma izmaiņām. Valsts augu aizsardzības dienests informāciju sistēmā atjauno triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas.

27. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par Komisijas regulas Nr. 1452/2003 8.panta 1.punktā noteikto prasību neievērošanu vai neatbilstību konstatēšanas noraida operatora iesniegto reģistrācijas iesniegumu vai svītro jau izdarītu reģistrācijas ierakstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 8.panta 2.punktu.

28. Lēmumu par informācijas neiekļaušanu sistēmā vai izdarīta reģistrācijas ieraksta svītrošanu var apstrīdēt vai pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Atļauju izsniegšanas un anulēšanas kārtība konvencionālās sēklas (sēklu maisījumu), sēklas kartupeļu un cita veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

29. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 1.panta 1.punktu un 5.pantu:

29.1. norāda sistēmā sugas, kurām piešķirta vispārējā atļauja;

29.2. izsniedz individuālo atļauju tādu sēklas (sēklu maisījumu), sēklas kartupeļu un cita veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi (turpmāk - atļauja).

30. Lai saņemtu atļauju, operators iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā valsts nodevu apliecinošu dokumentu un iesniegumu. Iesniegumā norāda:

30.1. operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai operatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi;

30.2. šo noteikumu 6.punktā minētā sertifikāta numuru, sertifikātā apstiprinātos darbības veidus un kontroles institūcijas koda numuru;

30.3. tās sugas nosaukumu (norāda arī botānisko nosaukumu latīņu alfabēta burtiem) un tās šķirnes nosaukumu (latīņu alfabēta burtiem), kuras izmantošanai vēlas saņemt atļauju; sēklu maisījumiem norāda tirdzniecības nosaukumu;

30.4. nepieciešamo sēklas materiāla, sēklas kartupeļu vai cita veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu;

30.5. konkrētos apstākļus, kāpēc nepieciešama atļauja, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 5.panta 1.punktu;

30.6. ķīmiskās apstrādes fitosanitārajiem mērķiem;

30.7. personas (no kuras paredzēts iegādāties sēklas materiālu, sēklas kartupeļus vai citu veģetatīvo pavairošanas materiālu) nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā vai personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi;

30.8. iesnieguma iesniedzēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu un datumu.

31. Operators atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1452/2003 5.panta 5.punktam Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz iesniegumu šādos termiņos:

31.1. sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

31.1.1. segto platību dārzeņiem - līdz 30.janvārim;

31.1.2. vasarāju labībai, kartupeļiem, bietēm, zirņiem, vasaras vīķiem, lauka pupām, lupīnām (izņemot daudzgadīgo lupīnu), liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, atklātā lauka dārzeņiem - līdz 15.aprīlim;

31.1.3. ziemas rapsim, ziemas ripsim, lopbarības stiebrzālēm, tauriņziežiem un citām lopbarības augu sugām - līdz 30.jūlijam;

31.1.4. ziemāju labībai - līdz 15.septembrim;

31.2. citam veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

31.2.1. dārzeņiem un citiem lakstaugiem - līdz 15.aprīlim;

31.2.2. zemenēm - līdz 30.jūlijam;

31.2.3. augļu kokiem un krūmogulājiem - līdz 15.septembrim.

32. Ja iesniegumā nav norādīta visa šo noteikumu 30.punktā minētā informācija, Valsts augu aizsardzības dienests rakstiski pieprasa veikt precizējumus 10 darbdienu laikā.

33. Valsts augu aizsardzības dienests 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētā informācijas atjaunošanas termiņa sistēmā izvērtē iesniegto iesniegumu un pieņem lēmumu:

33.1. izsniegt atļauju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 5.panta 3. un 4.punktu;

33.2. neizsniegt atļauju.

34. Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu izsniegt atļauju pieņem, ja:

34.1. operators ir ievērojis šajos noteikumos un Komisijas regulas Nr. 1452/2003 5.pantā minētās prasības par atļaujas piešķiršanas nosacījumiem;

34.2. šo noteikumu 32.punktā minētajā termiņā ir novērstas nepilnības iesniegumā;

34.3. iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegts šo noteikumu 31.punktā minētajā termiņā;

34.4. operators iesniedzis valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu par iesnieguma izskatīšanu;

34.5. pieprasītā šķirne ierakstīta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējos augu šķirņu katalogos;

34.6. sistēmā pieprasītajai sugai nav reģistrēta vispārējā atļauja.

35. Par pieņemto lēmumu Valsts augu aizsardzības dienests 10 darbdienu laikā rakstiski informē operatoru, nosūtot lēmumu par iesnieguma noraidīšanu vai izsniedzot atļauju.

36. Lēmumu par iesnieguma noraidīšanu operators var apstrīdēt vai pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

37. Valsts augu aizsardzības dienests atļaujā norāda:

37.1. izdevējiestādi;

37.2. atļaujas numuru;

37.3. operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā vai operatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi;

37.4. sugu (vai norādi - sēklu maisījums);

37.5. šķirni (sēklu maisījumam - tirdzniecības nosaukumu);

37.6. saskaņā ar šo noteikumu 30.4.apakšpunktu operatora norādīto sēklas, sēklas kartupeļu vai cita veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu;

37.7. pamatojumu atļaujas saņemšanai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1452/2003 5.panta 1.punktam;

37.8. atļaujas izsniegšanas datumu;

37.9. atļaujas derīguma termiņu.

38. Operators, kas saņēmis atļauju, var iegādāties:

38.1. Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sertificētās sēklas un sēklas kartupeļus;

38.2. sēklas vai sēklas kartupeļus, kas sertificēti vai pārbaudīti Sēklu aprites likumā un sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

38.3. veģetatīvo pavairošanas materiālu, kam veikta fitosanitārā kontrole vai atbilstības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pavairojamo materiālu;

38.4. sēklu maisījumus, kas sagatavoti sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

39. Operatoram ir tiesības bez Valsts augu aizsardzības dienesta atļaujas izmantot pašaudzētu sēklas, sēklas kartupeļu vai citu veģetatīvo pavairošanas materiālu.

40. Operators importē no trešajām valstīm sēklas, sēklas kartupeļu vai citu veģetatīvo pavairošanas materiālu atbilstoši normatīvajiem aktiem par sēklu, sēklas kartupeļu vai citu veģetatīvo pavairošanas materiālu importu no trešajām valstīm.

IX. Institūciju kompetence

41. Valsts augu aizsardzības dienests organizē un vada sistēmas darbību, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1452/2003 6.panta 1. un 2.punktu.

42. Ja tiek atklāta neatbilstība vai pārkāpumi attiecībā uz produktu atbilstību Padomes regulas Nr. 2092/91 prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Padomes regulas Nr. 2092/91 10.a pantu informē par to Eiropas Savienības dalībvalsti, kas ir noteikusi kontroles institūciju vai apstiprinājusi kontroles iestādi, un Eiropas Komisiju un aptur attiecīgo produktu izplatīšanu līdz neatbilstību vai pārkāpumu novēršanai.

43. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Padomes regulas Nr. 2092/91 9.panta 4., 5. un 6.punktu apstiprina kontroles institūcijas, piešķir tām koda numuru un veic to uzraudzību.

44. Sanitārā robežinspekcija informāciju par katru importēto vai noraidīto kravu ievada Sanitārās robežinspekcijas informācijas sistēmā un informē importētāja kontroles institūciju.

45. Kontroles institūcijas sedz Pārtikas un veterinārā dienesta izdevumus, kas sais­tīti ar šo institūciju apstiprināšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumiem.

46. Kontroles institūcijas Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz:

46.1. informāciju par anulētajiem sertifikātiem, produktu marķējumā noņemtajām šo noteikumu 20.punktā minētajām norādēm, kā arī divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 54. un 55.punktā minētā lēmuma pieņemšanas - iesniegumu par operatora svītrošanu no Pārtikas aprites uzraudzības informācijas sistēmas;

46.2. bioloģiskās lauksaimniecības produktu pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmumam izsniegtā sertifikāta kopiju - piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā lēmuma pieņemšanas;

46.3. to operatoru sarakstu, kuri tika kontrolēti līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, - katru gadu līdz 10.janvārim;

46.4. gada darbības programmu - katru gadu līdz 31.martam;

46.5. ikgadējo pārskatu - katru gadu līdz 31.janvārim.

47. Šo noteikumu 46.4.apakšpunktā minētajā gada darbības programmā kontroles institūcija sniedz šādu informāciju:

47.1. institūcijas struktūra, bioloģiskās lauksaimniecības produktu sertifikācijas procedūra, kvalitātes rokasgrāmata (turpmāk - institūcijas dokumentācija);

47.2. iekšējie kvalitātes auditi un plānotie pasākumi;

47.3. darbinieku amatu apraksti un paredzētā apmācība;

47.4. plānotās pārbaudes, ieskaitot ārpuskārtas pārbaudes;

47.5. sadarbība ar laboratorijām, kuras akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025: 2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citas dalībvalsts paziņotām institūcijām (turpmāk - laboratorijas), kā arī plānoto paraugu ņemšanas skaitu.

48. Šo noteikumu 46.5.apakšpunktā minētajā ikgadējā pārskatā kontroles institūcija sniedz šādu informāciju:

48.1. izmaiņas institūcijas dokumentācijā;

48.2. iekšējie kvalitātes auditi, vadības pārskati un to rezultāti;

48.3. saņemtās sūdzības un to izskatīšanas kārtība;

48.4. darbinieki, viņu atbildība un apmācība;

48.5. operatori, to sertificētās platības, darbības jomas;

48.6. izsniegtie un anulētie sertifikāti;

48.7. veiktās pārbaudes, konstatētie pārkāpumi un piemērotās sankcijas;

48.8. produktu marķējumā noņemtās šo noteikumu 20.punktā minētās norādes un anulētie sertifikāti;

48.9. veiktie produktu izsekojamības pasākumi;

48.10. operatoru riska grupu klasifikācija un izvērtēšana;

48.11. sadarbība ar laboratorijām, laboratorisko izmeklējumu programma un izpilde, veikto paraugu analīžu rezultāti;

48.12. izsniegtās atļaujas, norādot katras izsniegtās atļaujas specifikāciju un kopējo datu apkopojumu;

48.13. problēmas un to iespējamie risinājumi.

49. Kontroles institūcija 10 darbdienu laikā rakstiski informē Pārtikas un veterināro dienestu, ja:

49.1. notikušas izmaiņas šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētajā kontroles institūcijas dokumentācijā;

49.2. mainījušies kontroles institūcijas rekvizīti;

49.3. mainījušies operatora rekvizīti vai darbības veids.

50. Kontroles institūcija divu darbdienu laikā rakstiski ziņo Valsts augu aizsardzības dienestam par darbībām (pieņemtajiem lēmumiem, konstatētajiem pārkāpumiem, izsniegtajiem un anulētajiem sertifikātiem), kas veiktas saskaņā ar Padomes regulu Nr. 2092/91 attiecībā uz personām, kuru deklarētais darbības veids ir bioloģisko sēklu, sēklas kartupeļu vai veģetatīvā pavairošanas materiāla audzēšana.

51. Kontroles institūcijas katru gadu līdz 30.aprīlim nosūta Zemkopības ministrijai šo noteikumu 10.punktā minētās informācijas apkopojumu.

52. Pēc Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta vai Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma kontroles institūcijas sniedz papildu informāciju par bioloģiskās lauksaimniecības statistikas datiem.

53. Ja operators maina kontroles institūciju, tad institūcija, kuras kontrolē bijis operators, nodod tās rīcībā esošo dokumentu kopijas par operatora pārbaudēm tai kontroles institūcijai, kuru norāda operators.

X. Atbildība par pārkāpumiem

54. Ja kontroles institūcija konstatē tīšu produkta marķēšanas, ražošanas vai kontroles prasību pārkāpumu, tā attiecīgajam operatoram anulē šo noteikumu 6.punktā minēto sertifikātu.

55. Ja operatoram ir anulēts sertifikāts šo noteikumu 54.punktā minētajā gadījumā, tam divu gadu laikā ir aizliegts pieteikties sertifikācijai un kontrolei.

56. Ja Pārtikas un veterinārais dienests anulē kontroles institūcijai šo noteikumu 5.punktā minēto apstiprinājumu, Pārtikas un veterinārais dienests par to informē Zemkopības ministriju un publicē informāciju Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā internetā.

XI. Eiropas Komisijas informēšana

57. Pārtikas un veterinārais dienests informē Eiropas Komisiju par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem un par apstiprinātajām kontroles institūcijām saskaņā ar Padomes regulas Nr. 2092/91 15.pantu.

58. Valsts augu aizsardzības dienests informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par iepriekšējā gadā izsniegtajām atļaujām saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1452/2003 13.pantu.

59. Zemkopības ministrija:

59.1. katru gadu līdz 1.jūlijam nosūta šo noteikumu 51.punktā minētās informācijas apkopojumu Eiropas Komisijai un Eiropas Statistikas pārvaldei;

59.2. saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1452/2003 6.panta 3.punktu informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par datu bāžu pārvaldīšanai izraudzīto iestādi.

XII. Noslēguma jautājumi

60. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.414 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69., 105.nr.; 2005, 138., 193.nr.).

61. Noteikumu 13.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.septembri.

62. Noteikumu 29. un 40.punkta prasības attiecībā uz citu veģetatīvo pavairošanas materiālu piemēro ar 2008.gada 1.janvāri.

63. Līdz 2007.gada 31.decembrim produktu marķējumā var izmantot arī norādi: "Kontroli veica (tās kontroles institūcijas nosaukums, kurai pakļauts operators, kas veicis produkta galīgo sagatavošanu)".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.379

01.JPG (94745 bytes)

02.JPG (25312 bytes)

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 379Pieņemts: 12.06.2007.Stājas spēkā: 20.06.2007.Zaudē spēku: 31.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 19.06.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
158967
20.06.2007
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"