Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 11. februāra noteikumus Nr. 97 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2008.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.316

Rīgā 2007.gada 8.maijā (prot. Nr.28 63.§)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2007.gadā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai (turpmāk - atbalsts) 2007.gadā.

2. Atbalsta kopējais apjoms ir 1625506 lati no Zemkopības ministrijas budžeta 24.00.00 programmas "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" 24.02.00 apakšprogrammas "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam paredzētajiem līdzekļiem.

3. Atbalsts paredzēts:

3.1. meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu (turpmāk - attīstības projekti) finansēšanai;

3.2. zinātniskās izpētes projektu (turpmāk - izpētes projekti) finansēšanai;

3.3. Valsts meža dienestam Meža monitoringa valsts programmas 2007.gadam uzdevuma - intensīvais (otrā līmeņa) meža monitorings - izpildei 24685 lati;

3.4. Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava" programmas "Forest Focus 2006" uzņemto saistību (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas līgumu) izpildei 98700 latu.

4. Kopējais finansējuma apjoms attīstības projektiem ir 717585 lati, tai skaitā:

4.1. meža nozares attīstības projektiem - 484535 lati;

4.2. sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem, tai skaitā projektam "Meža dienas 2007" un to ietvaros īstenojamiem projektiem - 233050 latu.

5. Kopējais finansējuma apjoms izpētes projektiem ir 784536 lati, tai skaitā:

5.1. šo noteikumu 6.punktā noteiktajās prioritārajās jomās izstrādātajiem projektiem:

5.1.1. ilgtermiņa (ilgāk par gadu) projektiem - 300000 latu;

5.1.2. īstermiņa projektiem - 250000 latu;

5.2. ideju konkursa projektiem jomās, kuras nav noteiktas šo noteikumu 6.punktā, - 124736 lati;

5.3. Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādei un aktualizēšanai paredzētajiem projektiem - 100000 latu;

5.4. ekspertu atalgojumam par izpētes projektu pieteikumu un projektu pārskatu zinātnisko izvērtēšanu - 980 latu.

6. Izpētes projektu 2007.gada prioritārās jomas ir šādas:

6.1. meža bioloģiskā daudzveidība;

6.2. meža slimības un kaitēkļi;

6.3. meža un meža produktu ietekme uz klimata pārmaiņām;

6.4. meža nozares ekonomika;

6.5. jauni koksnes un nekoksnes produkti;

6.6. inovatīvas tehnoloģijas;

6.7. meža biomasas izmantošana enerģētikā;

6.8. meža nozares politika un pārvaldība.

7. Uz atbalstu attīstītības projektu īstenošanā var pieteikties jebkura fiziska vai juridiska persona (turpmāk - pretendents), uz atbalstu izpētes projektu īstenošanā var pieteikties pretendents, kas reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā.

8. Ja pretendents nodarbojas ar uzņēmējdarbību, attīstības projektu atbalsta kopējā summa trīs budžeta gadu laikā nedrīkst pārsniegt 70000 latu (Kopienas pamatnostādnes attiecībā uz valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē 2007.-2013.gadā (2006/C 319/01) 107.panta "b" punkts).

9. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fondu, Meža attīstības fonda padome (turpmāk - padome) pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un finansēto projektu izpildi, kā arī piešķirto līdzekļu atmaksas apjomu.

10. Ja šo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apjomā, padome var pieņemt lēmumu par finansējuma pārdali.

II. Projektu iesniegšana un vērtēšana

11. Projekta pieteikumu šo noteikumu 4.1., 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto projektu atbalstam pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk - dienests) līdz 2007.gada 1.jūnijam.

12. Konkursu par šo noteikumu 4.2. un 5.3.apakšpunktā minēto projektu īstenošanu padome izsludina atsevišķi, nosakot pieteikšanās termiņu.

13. Atbalsta saņemšanai pretendents iesniedz dienestā projekta pieteikumu papīra formā un elektroniski (vai tikai elektroniski, ja nodrošinātas Elektronisko dokumentu likuma un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" prasības). Pieteikumā ietilpst šādi dokumenti:

13.1. iesniegums (1.pielikums);

13.2. projekta vadītāja un izpildītāju dzīves apraksts (Curriculum Vitae);

13.3. projekta vadītāja un izpildītāju rakstisks apliecinājums par gatavību strādāt projektā plānoto laiku un veikt darba pienākumus, ja projekts tiks apstiprināts (2.pielikums);

13.4. iesniedzot attīstības projekta pieteikumu, kurā paredzēts trešās personas līdzfinansējums, - trešās personas rakstisks apliecinājums par līdzfinansējuma apjomu;

13.5. iesniedzot izpētes projektu, - zinātniskās institūcijas zinātniskās padomes rekomendācija.

14. Dienests piecu darbdienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām apkopo projektu pieteikumus (šo noteikumu 13.punktā minēto informāciju) un elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai.

15. Padome trīs nedēļu laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un iesniedz dienestā sēdes protokolu, kurā norādīts, kuriem pretendentiem atbalsts piešķirts un kuri projekti noraidīti, pamatojot noraidījuma iemeslu. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, padome to pagarina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

16. Projektu pieteikumus izvērtē atbilstoši vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums). Ja projekta vērtējuma kopējā punktu summa ir mazāka par 50, atbalsts netiek piešķirts.

III. Līgumu slēgšana un finansēšana

17. Saņemot padomes protokolu, dienests informē pretendentu par atbalsta piešķiršanu vai projekta noraidīšanu un piecu darbdienu laikā ar atbalstītā projekta īstenotāju slēdz līgumu, kurā paredz avansa maksājumu 50 % apmērā no projektam apstiprinātās atbalsta summas.

18. Līgumu slēdz par 2007.gadu. Ja izpētes projekta īstenošana plānota ilgāk par gadu, līgumu slēdz par katru izpildes posmu (gadu) atsevišķi.

19. Projekta īstenotājs, ar kuru dienests līgumu noslēdzis līdz 2007.gada 16.augustam, projekta gala pārskatu vai izpildes posma pārskatu, darījumu un samaksu apliecinošos dokumentus (kopijas) vai to kopsavilkumu dienestā ie­sniedz līdz 2007.gada 15.novembrim.

(MK 20.11.2007. noteikumu Nr.794 redakcijā)

19.1 Projekta īstenotājs, ar kuru dienests līgumu noslēdzis pēc 2007.gada 16.augusta, projekta gala pārskatu vai izpildes posma pārskatu, darījumu un samaksu apliecinošos dokumentus (kopijas) vai to kopsavilkumu dienestā ie­sniedz līdz 2007.gada 15.decembrim.

(MK 20.11.2007. noteikumu Nr.794 redakcijā)

20. Dienests:

20.1. piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas izmaksā avansu projekta īstenotājam, ievērojot šo noteikumu un līguma nosacījumus;

20.2. piecu darbdienu laikā pēc projekta pārskata vai izpildes posma pārskata saņemšanas dienestā apkopo projektu pārskatus vai izpildes posma pārskatus, kuros atspoguļots darba apjoms, sasniegtie rezultāti un finanšu līdzekļu izlietojums, un apkopoto informāciju elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai;

20.3. pēc padomes lēmuma saņemšanas par projekta vai izpildes posma pabeigšanu piecu darbdienu laikā veic norēķinu ar projekta īstenotāju;

20.4. atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā projekta īstenotāja norādītajā bankas kontā;

20.5. kontrolē darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu (kopiju) vai to kopsavilkumu atbilstību lietvedību un grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

20.6. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā 5 % no kopējā īstenoto projektu skaita;

20.7. pēc padomes lēmuma pieprasa atbalsta atmaksu, ja projekta īstenotājs sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu vai noslēgtā līguma nosacījumus;

20.8. slēdz līgumu ar padomes pieaicinātajiem ekspertiem par izpētes projektu pieteikumu un projektu pārskatu zinātnisko izvērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fondu.

(Grozīts ar MK 20.11.2007. noteikumiem Nr.794)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.316
Projekta iesniegums valsts atbalsta meža nozares attīstībai saņemšanai 2007.gadā

01.JPG (105154 bytes)

02.JPG (134605 bytes)

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.316
Apliecinājums

03.JPG (39672 bytes)

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.316

I. Zinātniskās izpētes projekta vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Pētījuma aktualitāte (pētījumu projektiem kādā no prioritārām jomām) vai pētījuma ieguldījums meža nozares attīstībā un atbilstība meža un saistīto nozaru attīstības politikas mērķiem (pētījumu projektiem ideju konkursa ietvaros)

20

2.

Pētījuma idejas novitāte

10

3.

Projekta vadītāja un izpildītāju spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu (pēdējos trīs gados), tai skaitā

20

3.1.

doktoru un maģistru skaits lielāks par 3

4

3.2.

pieredze vismaz viena projekta vadībā

4

3.3.

veikti informatīvie pasākumi (piemēram, semināri, priekšlasījumi, lekcijas)

4

3.4.

vismaz viens projekta iesnieguma 4.1.apakšpunktā minētais izdevums un/vai vismaz viena publikācija projekta iesnieguma 4.2.1.apakšpunktā minētajā izdevumā

4

3.5.

pētījumam nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums zinātniskajā institūcijā

4

4.

Piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja

10

5.

Plānoto rezultātu sasniegšanas iespējamība noteiktajā apjomā un termiņā

10

6.

Vairāku zinātnisko institūciju vai sadarbības partneru (vismaz 3) iesaiste projekta īstenošanā

5

7.

Starpdisciplīnu pētījums

5

8.

Topošo zinātnieku (maģistranti, doktoranti) iesaiste projekta īstenošanā

10

9.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

10

KOPĀ

100

10.

Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt, ja kāds no projekta vadītāja vadītiem un Zemkopības ministrijas finansētiem projektiem

- 30

10.1.

nav izpildīts laikā

- 15

10.2.

nav izpildīts atbilstoši līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem

- 15

II. Meža nozares attīstības projektu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta rezultātu ieguldījums Latvijas mežu ilgtspējīgā, starptautiski atzītā apsaimniekošanā

15

2.

Projekta rezultātu ieguldījums Latvijas meža nozares produkcijas konkurētspējas veicināšanā

15

3.

Projekta rezultātu ieguldījums meža nozares cilvēkresursu attīstībā

15

3.1.

meža nozares speciālistu kompetences paaugstināšana

10

3.2.

meža nozares izglītības programmās studējošo aktivitātes veicināšana

10

4.

Projekta rezultātu pozitīva ietekme uz bērnu un jauniešu izpratni un zināšanām par mežu

10

5.

Projekta idejas

20

5.1.

novitāte

10

5.2.

oriģinalitāte

10

6.

Dažādu nozaru, apakšnozaru institūciju vai citu sadarbības partneru iesaiste projekta īstenošanā

10

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar iespējami iegūstamajiem uzskaitāmajiem rezultātiem

15

KOPĀ

100

8.

Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt, ja kāds no projekta vadītāja vadītiem un Zemkopības ministrijas finansētiem projektiem

- 30

8.1.

nav izpildīts laikā

- 15

8.2.

nav izpildīts atbilstoši līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem

- 15

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 316Pieņemts: 08.05.2007.Stājas spēkā: 18.05.2007.Zaudē spēku: 01.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 17.05.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
157311
{"selected":{"value":"08.12.2007","content":"<font class='s-1'>08.12.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.12.2007","iso_value":"2007\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2007","iso_value":"2007\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2007.-07.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.12.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva