Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumus Nr. 430 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 13

Rīgā 2001.gada 9.janvārī (prot. Nr. 2 14.§)
Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma 26.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek dokumentēta atteikšanās no Latvijas pilsonības un tās atjaunošana pēc personas lūguma, kā arī Latvijas pilsonības atņemšana.

2. Iesniegumus par atteikšanos no Latvijas pilsonības un tās atjaunošanu, kā arī iesniegumus par pārbaudes lietas ierosināšanu par Latvijas pilsonības atņemšanu pieņem un izskata Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — pārvalde).

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

II. Kārtība, kādā tiek dokumentēta atteikšanās no Latvijas pilsonības

3. Latvijas pilsonis, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, aizpilda iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības (turpmāk šajā nodaļā — iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un iesniedz to pārvaldē.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.981; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

4. Latvijas pilsonis, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, iesniegumu iesniedz attiecīgās ārvalsts Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē) vai, ja tādas nav, tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē), vai pārvaldē.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

5. Ja persona vēlas, lai no Latvijas pilsonības atteiktos tās nepilngadīgie bērni, persona aizpilda iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

6. Personas nepilngadīgais bērns vecumā no 14 līdz 18 gadiem šo noteikumu 5.punktā minētajā iesniegumā ar parakstu apliecina, ka neiebilst pret atteikšanos no Latvijas pilsonības.

7. Persona var iesniegt šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu tikai ar bērna otra vecāka piekrišanu, izņemot gadījumu, ja otrs bērna vecāks ir miris, viņam ir atņemtas aizgādības tiesības, viņš ir rīcībnespējīgs, bērna dzimšanas aktā nav ieraksta par bērna tēvu vai ieraksts izdarīts pēc mātes norādījuma.

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.981 redakcijā)

8. Persona, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniegumam pievieno:

8.1. dokumentu, kas apliecina, kādas valsts pilsonība personai jau ir vai tiek garantēta;

8.2. kvīti par valsts nodevas samaksu;

8.3. divas fotogrāfijas (3 x 4 cm).

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.981)

9. Iesniedzot šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, persona papildus šo noteikumu 8.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

9.1. bērna dzimšanas apliecību (ja bērns ir sasniedzis 16 gadu vecumu, uzrāda bērna pasi);

9.2. dokumentu, kas apliecina, kādas valsts pilsonība personas nepilngadīgajam bērnam jau ir vai tiek garantēta.

10. Pārvaldes amatpersona pārbauda personas lietā esošos dokumentus un pārliecinās, ka:

10.1. ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

10.2. lietā esošā informācija apstiprina attiecīgās personas tiesības atteikties no Latvijas pilsonības.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

11. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

12. Pārvalde, pārbaudot personas sniegto informāciju un tās atbilstību Pilsonības likuma 23.pantam, pieprasa informāciju no šādām iestādēm:

12.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra — par personām, kuras tiek apsūdzētas, tiesātas vai notiesātas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;

12.2. (svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158);

12.3. Valsts ieņēmumu dienesta — par personu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistību izpildi.

13. Pārvaldei ir tiesības bez maksas pieprasīt nepieciešamo informāciju arī no citām valsts un pašvaldību institūcijām.

14. Šo noteikumu 12. un 13.punktā minēto iestāžu pienākums ir 15 dienu laikā sniegt atbildi uz pārvaldes pieprasījumu, bet, ja ir nepieciešama papildu pārbaude, — mēneša laikā.

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.981 redakcijā)

15. Pēc personas lietā esošo dokumentu pārbaudes pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu:

15.1. par personas atzīšanu par Latvijas pilsonību zaudējušu, ja persona atsakās no tās;

15.2. par atteikumu atzīt personu par Latvijas pilsonību zaudējušu, ja persona nav izpildījusi saistības pret Latvijas Republiku.

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.981 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

16. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

17. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

18. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

19. Personai, kura ir zaudējusi Latvijas pilsonību, atsakoties no tās, ir pienākums nodot Latvijas pilsoņa pasi pārvaldē vai attiecīgās ārvalsts Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē) vai, ja tādas nav, tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē).

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.158 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

III. Kārtība, kādā tiek dokumentēta Latvijas pilsonības atņemšana

21. Pārbaudes lietu par Latvijas pilsonības atņemšanu pārvalde var ierosināt pēc savas iniciatīvas, valsts vai pašvaldību institūciju lūguma, kā arī fizisko un juridisko personu lūguma, ja sniegtā informācija atbilst Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētajiem nosacījumiem.

22. Pārvaldei, uzsākot pārbaudi, ir tiesības saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskajām personām un ārvalstu institūcijām informāciju, kas apstiprina Latvijas pilsonības atņemšanu.

23. Ja ir iemesls uzskatīt, ka Latvijas pilsonis ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), neiesniedzot iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības, pārvalde, veicot pārbaudi, noskaidro:

23.1. vai persona ir iesniegusi iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības;

23.2. kad un kādas valsts pilsonību (pavalstniecību) persona ir ieguvusi pēc Latvijas pilsonības iegūšanas.

24. Ja ir iemesls uzskatīt, ka Latvijas pilsonis bez Ministru kabineta atļaujas dien ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā, policijā (milicijā) vai tieslietu institūciju dienestā, pārvalde, veicot pārbaudi, noskaidro:

24.1. vai persona dien kādā no Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem ārvalstu dienestiem (kādā, kur un kopš kura laika);

24.2. vai uz personu attiecas Pilsonības likuma pārejas noteikumu 2.punktā minētais nosacījums;

24.3. vai Ministru kabinets ir atļāvis personai dienēt Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā minētajos ārvalstu dienestos.

25. Ja ir iemesls uzskatīt, ka persona, apliecinot savu piederību Latvijas pilsonībai vai naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas, tādējādi nepamatoti iegūstot Latvijas pilsonību, pārvalde, veicot pārbaudi, noskaidro:

25.1. kuras no personas sniegtajām ziņām, iegūstot Latvijas pilsonību, ir bijušas nepatiesas;

25.2. kas liecina par to, ka nepatiesās ziņas ir sniegtas apzināti;

25.3. vai persona ir pamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību.

26. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

27. Ja pārbaudes gaitā tiek konstatēti apstākļi, kas var būt Latvijas pilsonības atņemšanas iemesls, pārvalde uzaicina attiecīgo personu sniegt paskaidrojumus un iesniegt nepieciešamos dokumentus.

28. Personas izvairīšanās vai atteikšanās sniegt paskaidrojumus uzaicinājumā noteiktajā laikā nevar būt iemesls, lai netiktu pieņemts lēmums celt apgabaltiesā prasību par Latvijas pilsonības atņemšanu vai pārbaudes lietas izbeigšanu.

29. Pirms lietas nodošanas pārvaldes priekšniekam lēmuma pieņemšanai attiecīgā persona ir tiesīga pārvaldes noteiktajā laikā iepazīties ar pārbaudes lietas materiāliem vai izdarīt to ar pārstāvja palīdzību (starpniecību).

30. Pamatojoties uz pārbaudes lietā savāktajiem materiāliem, pārvaldes priekšnieks pieņem attiecīgu lēmumu:

30.1. par prasības par Latvijas pilsonības atņemšanu celšanu tiesā;

30.2. par pārbaudes lietas izbeigšanu, ja pārbaudē nav konstatēti apstākļi, kas var būt Latvijas pilsonības atņemšanas iemesls.

IV. Kārtība, kādā tiek dokumentēta Latvijas pilsonības atjaunošana

31. Persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, aizpilda iesniegumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu (turpmāk šajā nodaļā - iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu un iesniedz to pārvaldē.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.981; MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

32. Persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, iesniegumu iesniedz attiecīgās ārvalsts Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē) vai, ja tādas nav, tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē), vai pārvaldē.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

33. Ja persona vēlas, lai Latvijas pilsonība tiktu atjaunota tās nepilngadīgajiem bērniem, persona aizpilda iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu.

34. Personas nepilngadīgais bērns vecumā no 14 līdz 18 gadiem šo noteikumu 33.punktā minētajā iesniegumā ar parakstu apliecina, ka neiebilst pret Latvijas pilsonības atjaunošanu.

35. Persona var iesniegt šo noteikumu 33.punktā minēto iesniegumu tikai ar bērna otra vecāka piekrišanu, izņemot gadījumu, ja otrs bērna vecāks ir miris, viņam ir atņemtas aizgādības tiesības, viņš ir rīcībnespējīgs, bērna dzimšanas aktā nav ieraksta par bērna tēvu vai ieraksts izdarīts pēc mātes norādījuma.

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.981 redakcijā)

36. Ja persona vēlas atjaunot Latvijas pilsonību, kas zaudēta vecāku (adoptētāju) izvēles dēļ, persona, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniegumam pievieno:

36.1. dokumentu, kas apliecina faktu, ka Latvijas pilsonība ir zaudēta vecāku (adoptētāju) izvēles dēļ;

36.2. (svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158);

36.3. kvīti par valsts nodevas samaksu.

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.981)

37. Ja persona vēlas atjaunot Latvijas pilsonību, kas zaudēta juridiskas kļūdas dēļ, persona, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniegumam pievieno:

37.1. dokumentu, kas apliecina to ziņu vai apstākļu neatbilstību patiesībai, ar kuriem bija pamatots amatpersonas lēmums vai rīcība, kuras dēļ persona zaudējusi Latvijas pilsonību;

37.2. (svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158).

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.981)

38. Ja persona vēlas atjaunot Latvijas pilsonību, kas zaudēta prettiesiskas atņemšanas rezultātā, persona, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniegumam pievieno:

38.1. tiesas spriedumu, ar kuru valsts pārvaldes institūciju (amatpersonu) rīcība (lēmums) par pilsonības atņemšanu ir atzīta par prettiesisku, vai tiesas spriedumu, kas atceļ likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru tika atņemta Latvijas pilsonība;

38.2. (svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158).

(Grozīts ar MK 30.11.2004. noteikumiem Nr.981)

39. Ja persona vēlas vienlaikus atjaunot Latvijas pilsonību savam nepilngadīgajam bērnam, papildus iesniedzama bērna dzimšanas apliecība.

40. Pārvaldes amatpersona pārbauda personas lietā esošos dokumentus un pārliecinās, ka:

40.1. ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

40.2. lietā esošā informācija apstiprina attiecīgās personas tiesības atjaunot Latvijas pilsonību.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

41. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

42. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

43. Pēc iesnieguma izskatīšanas pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

43.1. par Latvijas pilsonības atjaunošanu (Ministru kabineta rīkojums);

43.2. par atteikumu atjaunot Latvijas pilsonību, ja lietā esošie dokumenti neapstiprina personas tiesības atjaunot Latvijas pilsonību (pārvaldes priekšnieka lēmums).

(MK 30.11.2004. noteikumu Nr.981 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

44. Pārvalde pēc šo noteikumu 43.punktā minētā lēmuma pieņemšanas ne vēlāk kā piecu dienu laikā informē personu par pieņemto lēmumu.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.158 redakcijā)

45. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

46. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

V. Noslēguma jautājums

47. Atzīt par spēku zaudējušiem:

47.1. Ministru kabineta 1995.gada 20.jūnija noteikumus Nr.157 "Noteikumi par Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 100.nr.; 1998, 283.nr.);

47.2. Ministru kabineta 1998.gada 28.septembra noteikumus Nr.364 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 20.jūnija noteikumos Nr.157 "Noteikumi par Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtību"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 283.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.13

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

Tieslietu ministre I.Labucka
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.13

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

Tieslietu ministre I.Labucka
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.13

(Pielikums svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.13

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

Tieslietu ministre I.Labucka
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.13

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.158)

Tieslietu ministre I.Labucka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 09.01.2001.Stājas spēkā: 13.01.2001.Zaudē spēku: 11.06.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
1550
{"selected":{"value":"10.03.2010","content":"<font class='s-1'>10.03.2010.-10.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.03.2010","iso_value":"2010\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2010.-10.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2004","iso_value":"2004\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2004.-09.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2001","iso_value":"2001\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2001.-03.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.03.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"