Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr. 2/1999 "Par izmaiņām Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā"

1.pants. 1999.gada 13.decembrī pieņemtais Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmums nr. 2/1999 "Par izmaiņām Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā" (turpmāk — Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 16.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 1999.gada 30.decembrī
Decision No. 2/1999
of the Joint Committee of the Free Trade Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Poland on Amendments to the Protocol 3 on Rules of Origin to the Free Trade Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Poland

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Free Trade Agreement between the Republic of Latvia, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part, signed in Warsaw on 28 April 1997, and in particular Article 38 thereof and Article 36 of the Protocol 3,

Whereas within this Protocol 3 the definition of the term "originating products" needs to be amended to ensure the proper operation of the extended system of cumulation which permits the use of materials originating in the European Community, Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria, Romania, Latvia, Lithuania, Estonia, Slovenia, Turkey, the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA), Iceland, Norway and Switzerland;

Whereas it would seem advisable to revise the Articles concerning the amounts in order to fully take into consideration the entry into force of the euro;

Whereas, to take account of changes in processing techniques and shortages of certain raw materials, some corrections must be made to the list of working and processing requirements which non-originating materials have to fulfil to qualify for originating status,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Protocol 3 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation is hereby amended as follows:

1. In Articles 21 and 26 the word "ECU" shall be replaced by "euro".

2. Article 30 shall be replaced by the following:

"Article 30

Amounts expressed in euro

1. Amounts in the national currency of the exporting country equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed by the exporting country and communicated to the importing country.

2. When the amounts exceed the corresponding amounts fixed by the importing country, the latter shall accept them if the products are invoiced in the currency of the exporting country. When the products are invoiced in the currency of another country referred to in Articles 3 and 4, the importing country shall recognise the amount notified by the country concerned.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that national currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October 1999.

4. The amounts expressed in euro and their equivalents in the national currencies of Latvia and Poland shall be reviewed by the Joint Committee at the request of Latvia or Poland. When carrying out this review, the Joint Committee shall ensure that there will be no decrease in the amounts to be used in national currency and shall furthermore consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro."

3. Annex II shall be amended as follows:

(a) the entry for HS heading 1904 shall be replaced by:

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereal or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes of other worked grains (except flour and meal), pre-cooked; or otherwise prepared, not elsewhere specified or includedManufacture:

- from materials not classified within heading No1806;

- in which all the cereals and flour (except durum wheat and its derivatives and Zea indurata maize) used must be wholly obtained;1

- in which the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

_______________________

1 The exception concerning the Zea indurata maize is applicable until 31.12.2002.

(b) the entry for HS heading 2207 shall be replaced by:

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strengthManufacture:

- from materials not classified within heading Nos2207 or 2208;

- in which all the grapes or any material derived from grapes used must be wholly obtained or if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5% by volume
(c) the entry for HS Chapter 57 shall be replaced by:

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings:

- Of needleloom felt

Manufacture from1:

- natural fibres or

- chemical materials or textile pulp. However:

- polypropylene filament of heading No5402, or

- polypropylene fibres of heading Nos5503 or 5506, or

- polypropylene filament tow of heading No5501, of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used provided their value does not exceed 40% of the ex-works price of the product. Jute fabric may be used as backing

- Of other feltManufacture from1:

- natural fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp
- Of other textiles materialsManufacture from1:

- coir or jute yarn,

- synthetic or artificial filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning. Jute fabric may be used as backing
_______________

1 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(d) the entry for HS heading 8401 shall be replaced by:
ex 8401Nuclear fuel elementsManufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product1Manufacture in which the value of all the materials does not exceed 30% of the ex-works price of the final product
_________________________

1 This rule shall apply until 31 December 2005.

(e) the following shall be inserted between the entries for HS heading Nos 9606 and 9612:
9608Ball-point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil- holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading No9609Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, nibs or nib-points classified within the same heading may be used

Article 2

This Decision shall enter into force in accordance with the paragraph 1 of Article 38 to the Free Trade Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Poland.

If this Decision does not enter into force by 1 January 2000 it shall be applied provisionally from that date.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized therto, have signed this Decision.

Done at Riga this 13th day of December 1999 in two authentic copies in the English language.

The RepresentativeThe Representative
of the Republic of Latviaof the Republic of Poland
Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmums nr. 2/1999 "Par izmaiņām Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā"

Apvienotā komiteja,

Atsaucoties uz 1997. gada 28. aprīlī Varšavā parakstīto brīvās tirdzniecības līgumu starp Latvijas Republiku un Polijas Republiku un tā 3. Protokolu 38. pantu un 39. pantu,

Ievērojot to, ka 3. Protokola termina "izcelsmes produkti" definīcija ir jāmaina, lai nodrošinātu paplašinātās kumulācijas sistēmas, kas pieļauj Eiropas Kopienas, Polijas, Ungārijas, Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas, Turcijas, Eiropas Ekonomiskās Telpas (šeit un turpmāk "EET"), Islandes, Norvēģijas un Šveices izcelsmes materiālu lietošanu, atbilstošu darbību;

Ievērojot to, ka būtu vēlams mainīt pantu formulējumus, kas attiecas uz summām, lai pilnībā ņemtu vērā eiro stāšanos spēkā;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:

1. pants

3. Protokols par "izcelsmes produktu" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm tiek mainīts sekojoši:

1. 21. un 26. pantā vārds "Ecu" tiek aizvietots ar "eiro".

2. 30. pants tiek aizvietots ar:

"30. pants

Eiro izteiktās summas

1. Eksportējošās valsts nacionālajā valūtā izteiktajām summām, kuras ir ekvivalentas eiro izteiktajām summām, jābūt fiksētām eksportējošā valstī un paziņotām importējošai valstij.

2. Ja summas pārsniedz atbilstošās summas, kuras fiksē importējošā valsts, pēdējai tās ir jāpieņem, ja rēķins par produkciju ir izrakstīts eksportējošās valsts valūtā. Ja rēķins par produkciju ir izrakstīts kādas citas valsts valūtā, kas uzskaitīts 3. un 4. pantā, tad importējošā valsts atzīst un pieņem attiecīgās valsts paziņoto summu.

3. Summām, kas tiek minētas jebkurā tādā nacionālajā valūtā, jābūt ekvivalentām ar šajā nacionālajā valūtā izteiktām summām eiro izteiksmē uz 1999. gada oktobra pirmo darba dienu.

4. Eiro izteiktās summas un to ekvivalenti nacionālajās Latvijas un Polijas valūtās tiek pārskatītas Apvienotajā komitejā pēc Latvijas vai Polija pieprasījuma. Veicot šo pārskatīšanu, Apvienotajai komitejai jāraugās, lai nenotiktu jebkurā nacionālajā valūtā lietoto summu samazinājums un jāapsver attiecīgo ierobežojumu saglabāšanu reālā izteiksmē. Šim mērķim tā var nolemt mainīt eiro izteiktās summas."

3. II Pielikums tiek papildināts ar sekojošo:

(b) HS preču pozīciju 1904 ir jāaizvieto ar sekojošo:
1904Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugi (izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu veidā vai citā veidā apstrādāti graudi (izņemot miltus un rupja maluma miltus), pirms tam vārīti vai sagatavoti ar citu paņēmienu, kas citur nav minētiRažošana, kurā:

- neizmanto 1860 grupas materiālus;

- kurā visai izmantotajai labībai un miltiem (izņemot ziemas kviešus un to atvasinājumus) jau ir izcelsme pilnībā 1

- kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex-works cenas

__________________________________

1 Izņēmumi attiecībā uz Zea indurata maize ir pielietojami līdz 31.12.2002.

(d) HS preču pozīciju 2207 ir jāaizvieto ar sekojošo:
2207Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturētiRažošana:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā,citā kā 2207 vai 2208;

- visām vīnogām vai visiem materiāliem, kas atvasināti no vīnogām, jābūt izcelsmei pilnībā, vai, ja visi pārējie produkti jau ir izcelsmes, araku drīkst lietot līdz 5% no tilpuma
(f) HS preču pozīciju 57 ir jāaizvieto ar sekojošo:

57. grupa

Paklāji un citas tekstila grīdsegas:

- No adatu cauršūtā filca

Ražošana no1:

- dabīgajām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas. Tomēr var izmantot:

- 5402 pozīcijā klasificēto polipropilēna pavedienu,

- 5503 vai 5506 pozīcijā klasificētos polipropilēna pavedienus, vai

- 5501 pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex-works cenas. Džutas audumi var tikt izmantoti oderējumam

- No pārējā filcaRažošana no1:

- Nekārstām vai neķemmētām vai citādi neapstrādātām dabīgajām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas
- No citiem tekstila materiāliemRažošana no1:

- kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,

- sintētiskās vai mākslīgās pavediendzijas,

- dabīgajām šķiedrām, vai

- nekārstām vai ķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām. Džutas audums var tikt lietoti oderējumam
_________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi.

(h) HS preču pozīciju 8401 ir jāaizvieto ar sekojošo:
ex 8401Kodolenerģijas elementiRažošanā, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai1Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex-works cenas
_________________________

1 Šo noteikumu ir jāpiemēro līdz 2005.g. 31. decembrim.

(j) starp HS preču pozīciju 9606 un 9612 ir jāiestarpina sekojošais:
9608Lodīšu pildspalvas; pildspalvas un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla uzgali; tintes pildspalvas, stilogrāfi un pārējās pildspalvas, kopēšanas spalvas, izbīdāmie skrūvveida zīmuļi vai slīdzīmuļi, pildspalvu turētāji, zīmuļturētāji un līdzīgi turētāji, iepriekšminēto izstrādājumu daļas (ieskaitot uzgales un saspraudes), izņemot 9609. preču pozīcijas izstrādājumusRažošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr rakstāmspalvas var klasificēt tajā pašā preču grupā

2. pants

Šis Lēmums stājas spēkā saskaņā ar brīvās tirdzniecības līguma starp Latvijas Republiku un Polijas Republiku 38. panta 1. paragrāfu.

Ja šis Lēmums nestājas spēkā no 2000. gada 1. janvāra, tad tas ir pagaidu piemērošanā no šī datuma.

APLIECINOT IEPRIEKŠ MINĒTO, attiecīgas pilnvarotās personas ir parakstījušas šo Lēmumu.

PARAKSTĪTS Rīgā 1999. gada 13.decembrī divos autentiskos oriģināleksemplāros angļu valodā.
Latvijas Republikas vārdāPolijas Republikas vārdā
Ilga Preimate,Bernard Blaszczyrk,
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra p.iEkonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.12.1999.Stājas spēkā: 31.12.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/451, 30.12.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 27.01.2000.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
14985
31.12.1999
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"