Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.845

Rīgā 2006.gada 10.oktobrī (prot. Nr.52 16.§)
Kārtība, kādā starpniekinstitūcija pārbauda ieviešanas iestādes iesniegtos Kohēzijas fonda projekta maksājuma dokumentus un iesniedz tos maksājumu iestādē
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projektu vadības likuma
6.panta trešās daļas 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā starp­niekinstitūcija pārbauda ieviešanas iestādes iesniegtos Kohēzijas fonda projekta (turpmāk — projekts) maksājuma dokumentus un iesniedz tos maksājumu iestādē.

2. Tiešā valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar konkrēto finanšu me­morandu jeb Eiropas Komisijas lēmumu par projekta apstiprināšanu (turpmāk — lēmums) ir projekta ieviešanas iestāde un atbalsta saņēmējs vai tikai atbalsta saņēmējs, atver Valsts kasē kontu Kohēzijas fonda līdzekļu uzskaitei un kontu valsts budžeta finansējuma saņemšanai (turpmāk — budžeta iestādes konti) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžeta izpildi.

3. Pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kas saskaņā ar konkrēto lēmumu ir atbalsta saņēmējs, atver projekta kontu Valsts kasē, ievērojot šo noteikumu II nodaļā noteikto kārtību. Projekta konts ir paredzēts tikai tiem izdevumiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu.

4. Ja ieviešanas iestāde nav atbalsta saņēmējs, ieviešanas iestāde veic šo noteikumu 11.punktā minēto pārbaudi atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta īstenošanu.

5. Starpniekinstitūcija nodrošina, ka netiek pārsniegta lēmumā noteiktā projekta Kohēzijas fonda finansējuma summa un tās īpatsvars kopējos attiecināmajos izdevumos (procentos).

II. Projekta konta atvēršana un slēgšana

6. Pēc tam kad uzsākta projekta īstenošana un parakstīts būvdarbu, piegāžu vai pakalpojuma līgums ar projekta izpildītāju saskaņā ar starpniekinstitūcijas un atbalsta saņēmēja noslēgto līgumu par projekta īstenošanas un uzraudzības kārtību (turpmāk — projekta īstenošanas līgums), atbalsta saņēmējs sagatavo iesniegumu par projekta konta atvēršanu (1.pielikums) un iesniedz Valsts kasē.

7. Valsts kase triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atver projekta kontu un vienas darbdienas laikā pēc konta atvēršanas izsniedz atbalsta saņēmējam paziņojumu par konta atvēršanu. Atbalsta saņēmējs paziņojumu par konta atvēršanu (kopiju) triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas iesniedz starpniekinstitūcijā.

8. Atbalsta saņēmējs noformē parakstu paraugu kartīti, kas apliecina personu pilnvaras rīkoties ar finanšu līdzekļiem atvērtajā projekta kontā (turpmāk — kartīte), un triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz to Valsts kasē. Kartīti aizpilda ar zilas krāsas tintes vai lodīšu pildspalvu skaidri, salasāmi un bez labojumiem.

9. Atbalsta saņēmējs iesniedz Valsts kasē iesniegumu par projekta konta slēgšanu (2.pielikums) desmit darbdienu laikā:

9.1. pēc lēmumā noteiktā projekta beigu datuma;

9.2. pēc projekta faktiskā noslēguma datuma, ja projekts tiek pabeigts pirms šo noteikumu 9.1.apakšpunktā noteiktā datuma.

10. Valsts kase triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas slēdz projekta kontu un vienas darbdienas laikā pēc konta slēgšanas sagatavo paziņojumu par konta slēgšanu un izsniedz to atbalsta saņēmējam.

III. Maksājuma dokumentu pārbaude un maksājuma veikšana

11. Atbalsta saņēmējs, starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde pār­bauda rēķinu, tā attaisnojuma dokumentus un maksājuma uzdevumu vai grāmatvedības dokumentus ar līdzvērtīgu pierādījumu vērtību (turpmāk — maksājuma dokumenti) atbilstoši lēmumam, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Kohēzijas fonda vadību, noslēgtajiem būvdarbu, piegāžu vai pakalpojuma līgumiem, kā arī finansēšanas plāniem, kas izstrādāti saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam. Maksājuma dokumentu pārbaudē iesaistītās institūcijas aizpilda attiecīgās sadaļas maksājuma procesa pārbaudes lapā (3.pielikums) par katru projekta izpildītāja iesniegto rēķinu. Ja projekta izpildītājs ir vienlaikus iesniedzis vairākus rēķinus, kas saistīti ar viena projekta īstenošanas līgumu, par tiem var aizpildīt vienu maksājuma procesa pārbaudes lapu.

12. Atbalsta saņēmējs saņem no projekta izpildītāja rēķinu kopā ar attaisnojuma dokumentiem. Attaisnojuma dokumentus reģistrē un uz rēķina norāda saņemšanas datumu.

13. Atbalsta saņēmējs pārbauda projekta izpildītāja iesniegto rēķinu un tā attaisnojuma dokumentus, vienlaikus aizpildot attiecīgās sadaļas maksājuma procesa pārbaudes lapā, un minēto rēķinu un tā attaisnojuma dokumentus apstiprina vai noraida projekta īstenošanas līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

14. Ja atbalsta saņēmējs apstiprina rēķinu un tā attaisnojuma dokumentus, tas sagatavo maksājuma uzdevumu (4.pielikums). Ja projekta izpildītājs ir vienlaikus iesniedzis vairākus rēķinus, kas attiecas uz viena projekta īstenošanas līgumu, par tiem var sagatavot vienu maksājuma uzdevumu. Maksājuma dokumentus un maksājuma procesa pārbaudes lapas oriģinālu ar pavadvēstuli iesniedz starpniekinstitūcijā.

15. Ja atbalsta saņēmējs rēķinu un tā attaisnojuma dokumentus neapstiprina, tos nosūta atpakaļ projekta izpildītājam, norādot pamatotu noraidījuma iemeslu.

16. Ja atbalsta saņēmējs uz sava rēķina veic objekta sagatavošanu vai būvniecības darbus, vai to daļu un tas ir paredzēts lēmumā, un iepriekšminētie izdevumi atbilst Komisijas 2003.gada 6.janvāra Regulai (EK) Nr. 16/2003, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1164/94 piemērošanai attiecībā uz izdevumu atbilstīgumu Kohēzijas fonda daļēji finansētu pasākumu kontekstā, tad atbalsta saņēmējs šo noteikumu 13.punktā minētā rēķina vietā kopā ar maksājumu procesa pārbaudes lapu un maksājuma uzdevumu par Kohēzijas fonda līdzekļu un, ja projekta īstenošanas līgumā paredzēts, par valsts budžeta līdzekļu atmaksu (par veiktajiem izdevumiem) atbalsta saņēmējam iesniedz starpniekinstitūcijā izdevumus pamatojošus maksājuma dokumentus.

17. Starpniekinstitūcija nodrošina atbalsta saņēmēja maksājuma doku­mentu pārbaudi 31 dienas laikā pēc šo noteikumu 12.punktā norādītā datuma. Par maksājuma dokumentu saņemšanu un pārbaudēm starpniek­institūcija izdara attiecīgas atzīmes maksājuma procesa pārbaudes lapā.

18. Ja starpniekinstitūcija apstiprina atbalsta saņēmēja maksājuma doku­mentus, tos kopā ar pavadvēstuli un maksājuma procesa pārbaudes lapas oriģinālu iesniedz maksājumu iestādē.

19. Ja starpniekinstitūcija neapstiprina maksājuma dokumentus, tos kopā ar maksājuma procesa pārbaudes lapu, kurā izdarīta atzīme par noraidīšanu, nosūta atpakaļ atbalsta saņēmējam, pavadvēstulē norādot pamatotu noraidījuma iemeslu.

20. Starpniekinstitūcija rakstiski informē maksājumu iestādi par starpniekinstitūcijas amatpersonu, kas ir tiesīga apstiprināt maksājuma dokumentus. Ja tiek mainītas amatpersonas pilnvaras, starp­niekinstitūcija triju darbdienu laikā par to informē maksājumu iestādi.

21. Maksājumu iestāde 14 dienu laikā no šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu saņemšanas tos pārbauda, izdarot attiecīgas atzīmes maksājuma procesa pārbaudes lapā, un pārskaita līdzekļus projekta izpildītājam. Ja atbalsta saņēmējs ir šo noteikumu 3.punktā minētā institūcija, maksājumu projekta izpildītājam pārskaita, ja projekta kontā ir pieejami maksājuma veikšanai nepieciešamie līdzekļi pilnā apmērā.

22. Ja maksājuma dokumenti tiek noraidīti, maksājumu iestāde maksājumu neveic un saņemtos maksājuma dokumentus kopā ar maksājuma procesa pārbaudes lapu, kurā izdarīta atzīme par noraidīšanu, nosūta atpakaļ starpniekinstitūcijai divu darbdienu laikā no noraidīšanas dienas (maksājuma procesa pārbaudes lapā norādītais maksājumu procedūras pārtraukšanas datums), pavadvēstulē norādot pamatotu noraidīšanas iemeslu.

23. Ja maksājuma dokumenti ir noraidīti un precizējumi maksājuma dokumentos ir jāveic atbalsta saņēmējam vai projekta izpildītājam, starpniekinstitūcija šo noteikumu 22.punktā minētos dokumentus nosūta atbalsta saņēmējam izvērtēšanai. Pēc izvērtēšanas dokumentus atkārtoti iesniedz starpniekinstitūcijā.

IV. Līdzekļu nodrošināšana projekta kontā

24. Lai šo noteikumu 3.punktā minētais atbalsta saņēmējs varētu veikt maksājumu projekta izpildītājam, projekta kontā ieskaita līdzekļus no šādiem finansēšanas avotiem:

24.1. no projektam piešķirtajiem Kohēzijas fonda līdzekļiem. Līdzekļu ieskaitīšanu nodrošina starpniekinstitūcija atbilstoši finansēšanas plānam, kas izstrādāts saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

24.2. no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas iekļauti starpniekinstitūcijas budžetā kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Līdzekļu ieskaitīšanu nodrošina starpniekinstitūcija atbilstoši finansēšanas plānam, kas izstrādāts saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

24.3. no pašvaldības līdzekļiem. Līdzekļu ieskaitīšanu nodrošina attiecīgā pašvaldība, pamatojoties uz starpniekinstitūcijas pieprasījumu;

24.4. no atbalsta saņēmēja līdzekļiem, tai skaitā arī uz laiku nepieciešamo papildu finansējumu. Līdzekļu ieskaitīšanu projekta kontā nodrošina atbalsta saņēmējs, pamatojoties uz starpniekinstitūcijas pieprasījumu;

24.5. no Eiropas Komisijas apstiprināto projektu procentu ieņēmumiem, kas uzkrāti līdz 2004.gada 1.maijam. Līdzekļu ieskaitīšanu nodrošina starpniekinstitūcija atbilstoši finansēšanas plānam, kas izstrādāts saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

25. Šo noteikumu 24.1., 24.2. un 24.5.apakš­punktā minēto līdzekļu ieskaitīšanai projekta kontā starpniekinstitūcija sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecīgo finanšu līdzekļu ieskaitīšanu šajā kontā un iesniedz maksājumu iestādē vienlaikus ar šo noteikumu 18.punktā minētajiem maksājumu dokumentiem. Starpniekinstitūcija maksājuma uz­devumā norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu un kontu, no kura veikt maksājumu. Ja maksājuma dokumenti tiek noraidīti, maksājumu iestāde neizpilda iesniegto maksājuma uzdevumu un nosūta to atpakaļ starpniekinstitūcijai kopā ar šo noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem.

26. Maksājumu iestāde šo noteikumu 25.punktā minēto maksājuma uzdevumu par attiecīgo līdzekļu pārskaitīšanu uz projekta kontu izpilda ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no maksājuma dokumentu apstiprināšanas dienas (maksājuma procesa pārbaudes lapā norādītais maksājumu dokumentu apstiprināšanas datums).

27. Lai nodrošinātu šo noteikumu 24.3. un 24.4.apakšpunktā minētos līdzekļus:

27.1. maksājumu iestāde maksājuma dokumentu apstiprināšanas dienā veic atzīmes maksājumu procesa pārbaudes lapā un tās kopiju iesniedz starpniekinstitūcijā;

27.2. starpniekinstitūcija pēc maksājumu iestādes aizpildītas maksājumu procesa pārbaudes lapas kopijas saņemšanas (ievērojot termiņus, kas noteikti vadošās iestādes, maksājumu iestādes un starpniek­institūcijas noslēgtajā sadarbības līgumā par funkciju īstenošanas kārtību Kohēzijas fonda attiecīgās nozares projektu īstenošanā un uzraudzībā) sagatavo un saskaņā ar projekta īstenošanas līgumu nosūta atbalsta saņēmējam un, ja projekta īstenošanas līgumā paredzēts pašvaldības finansējums, pašvaldības domei (padomei) pieprasījumu par attiecīgo līdzekļu ieskaitīšanu projekta kontā.

28. Atbalsta saņēmējs un, ja projekta īstenošanas līgumā paredzēts pašvaldības finansējums, pašvaldības dome (padome) var ieskaitīt šo noteikumu 24.3. un 24.4.apakš­punktā minētos līdzekļus projekta kontā pirms šo noteikumu 27.2.apakš­punktā minētā starpniekinstitūcijas pieprasījuma saņemšanas vai saskaņā ar projekta īstenošanas līgumu.

29. Pēc šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minētā starpniekinstitūcijas pieprasījuma saņemšanas atbalsta saņēmējs un, ja projekta īstenošanas līgumā paredzēts pašvaldības finansējums, pašvaldības dome (padome) nodrošina līdzekļu ieskaitīšanu projekta kontā norādītajā apjomā un termiņā, bet ne vēlāk kā divas darbdienas pirms rēķina samaksas termiņa beigām. Ja līdzekļi projekta kontā tiek ieskaitīti vēlāk, maksājumu iestāde nodrošina maksājuma veikšanu projekta izpildītājam triju darbdienu laikā pēc līdzekļu ieskaitīšanas projekta kontā.

V. Informācijas sniegšana

30. Nākamajā darbdienā pēc izmaiņām budžeta iestādes konta vai projekta konta apgrozījumā maksājumu iestāde sagatavo konta izrakstu un izsniedz konta turētājam kopā ar maksājuma procesa pārbaudes lapas oriģinālu un maksājuma uzdevumu, kuros izdarīta atzīme par maksājuma veikšanu. Projekta konta izraksta kopiju un maksājuma procesa pārbaudes lapas kopiju izsniedz starpniekinstitūcijai.

31. Katra mēneša pirmajā darbdienā maksājumu iestāde sagatavo budžeta iestādes konta vai projekta konta kopsavilkuma pārskatu par kases ieņēmumiem un veiktajiem izdevumiem atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk — kopsavilkuma pārskats) par laikposmu no gada sākuma līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai un izsniedz apstiprināšanai atbalsta saņēmējam.

32. Ja atbalsta saņēmējs konstatē neprecizitātes vai tam ir iebildumi pret saņemto konta izrakstu vai kopsavilkuma pārskatu, atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā iesniedz vēstuli maksājumu iestādē (5. vai 6.pielikums). Maksājumu iestāde to izvērtē un, ja nepieciešams, veic attiecīgus labojumus.

33. Ja atbalsta saņēmējam nav iebildumu pret konta izrakstu vai kopsavilkuma pārskatu, atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā apstiprināto kopsavilkuma pārskatu iesniedz maksājumu iestādē.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.845
IESNIEGUMS VALSTS KASEI PAR KONTA ATVĒRŠANU
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.845
IESNIEGUMS VALSTS KASEI PAR KONTA SLĒGŠANU
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.845
MAKSĀJUMA PROCESA PĀRBAUDES LAPA
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.845
MAKSĀJUMA UZDEVUMS Nr. _____________________________
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.845
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.845
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā starpniekinstitūcija pārbauda ieviešanas iestādes iesniegtos Kohēzijas fonda projekta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 845Pieņemts: 10.10.2006.Stājas spēkā: 21.10.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 20.10.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
146076
21.10.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)