Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.834

Rīgā 2006.gada 10.oktobrī (prot. Nr.52 17.§)
Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami pārskati PHARE programmas un Pārejas programmas (turpmāk - programmas) īstenošanas nodrošināšanai;

1.2. programmu uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamo pārskatu iesniegšanas kārtību.

2. Programmu īstenošanā un uzraudzībā iesaistītā amatpersona, kurai ir iesniegts pārskats saskaņā ar šiem noteikumiem, var pieprasīt pārskata sagatavotājam precizēt pārskatu (nosūtot pieprasījumu rakstiski un elektroniski uz pārskata sagatavotāja norādīto elektroniskā pasta adresi), ja tajā ir konstatētas kļūdas. Pārskata sagatavotājs piecu darbdienu laikā iesniedz precizēto pārskatu, nosūtot to rakstiski un elektroniski uz programmu īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi.

II. Vecākās nozares amatpersonas pārskati

3. Vecākā nozares amatpersona:

3.1. katru ceturksni līdz piecpadsmitajai darbdienai nodrošina programmas progresa pārskata (1.pielikums) sagatavošanu par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām un iesniedz to programmas atbildīgajai amatpersonai (rakstiski un elektroniski uz programmas atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi);

3.2. divas reizes gadā saskaņā ar Programmu vienotās uzraudzības komitejas apstiprināto uzraudzības darba plānu kārtējam gadam nodrošina programmu uzraudzības ziņojuma (2.pielikums) sagatavošanu un iesniedz to nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos (rakstiski un elektroniski uz nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos norādīto elektroniskā pasta adresi).

4. Ja vecākā nozares amatpersona saņem programmas atbildīgās amatpersonas vai nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pieprasījumu (rakstiski un elektroniski uz vecākās nozares amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi), tā nodrošina attiecīgi šo noteikumu 3.1. vai 3.2.apakšpunktā minēto pārskatu iesniegšanu citā noteiktā termiņā, kas nav mazāks par septiņām darbdienām no pieprasījuma saņemšanas dienas.

4.1 Vecākā nozares amatpersona vai institūcija, kas nodrošina vecākās nozares amatpersonas funkciju izpildi, divu nedēļu laikā iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai un nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos ziņojumu (2.1 pielikums), ja laikposmā no programmas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteiktā izmaksu beigu datuma vai līgumu izpildes beigu datuma līdz attiecīgās programmas slēgšanai:

4.1 1. programmas finansētā projekta īstenošanas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo īpašumu vai kustamo mantu:

4.1 1.1. nodod lietošanā citai personai, kas nav projekta iesniegumā paredzētais finansējuma saņēmējs;

4.1 1.2. izmanto komerciāliem mērķiem ienākumu gūšanai, kas nav paredzēts projekta iesniegumā;

4.1 1.3. beidz lietot;

4.1 2. notiek finansējuma saņēmēja maiņa.

(MK 11.12.2007. noteikumu Nr.851 redakcijā)

III. Programmas atbildīgās amatpersonas pārskati

5. Programmas atbildīgā amatpersona sagatavo un iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai (rakstiski un elektroniski uz nacionālās atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi) šādus pārskatus:

5.1. katru mēnesi līdz trešajai darbdienai - programmas maksājuma plānu (3.pielikums), kas ietver informāciju par maksājumiem, kas veikti līdz iepriekšējā mēneša beigām, un maksājumu prognozi nākamajiem astoņiem mēnešiem;

5.2. katru mēnesi līdz piektajai darbdienai - pārskatu par programmas noslēgto līgumu un veikto maksājumu apjomiem (4.pielikums) par laikposmu līdz iepriekšējā mēneša beigām;

5.3. katru ceturksni līdz divdesmitajai darbdienai - programmas progresa pārskatu (1.pielikums) par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām.

6. Ja nākamajos divos mēnešos plānotie maksājumi pārsniedz 20% no attiecīgajai programmai paredzēto finanšu līdzekļu kopsummas, programmas atbildīgā amatpersona šo noteikumu 5.1.apakšpunktā norādītajam programmas maksājuma plānam pievieno skaidrojumu par papildu finanšu līdzekļu nepieciešamību un iesniedz Eiropas Komisijā.

7. Ja notikušas izmaiņas, kas var ietekmēt finanšu līdzekļu pieprasījuma termiņu no Eiropas Komisijas, programmas atbildīgā amatpersona vienas darb­dienas laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai aktualizētu programmas progresa pārskatu (1.pielikums) un programmas maksājuma plānu (3.pielikums).

8. Programmas atbildīgā amatpersona sešu nedēļu laikā pēc programmu ieviešanas iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai (rakstiski un elektroniski uz nacionālās atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi) šādu informāciju:

8.1. programmas progresa pārskatu (1.pielikums);

8.2. informāciju par programmu ietvaros atmaksājamiem finanšu līdzekļiem (līguma numurs un nosaukums, atmaksājamo finanšu līdzekļu apjoms), ja programmu finanšu līdzekļi turēti speciālajos garantiju kontos vai ja programmu īstenošanas laikā konstatēta neatbilstība, kas paredz finanšu līdzekļu atmaksu;

8.3. informāciju par programmu ietvaros veiktajiem auditiem (projekta vai līguma numurs un nosaukums, audita veicējs, ir vai nav konstatēta neatbilstība, finanšu līdzekļu apjoms, kas atzīts par neatbilstošu);

8.4. apliecinājumu, ka visi neizmantotie programmu finanšu līdzekļi ir atmaksāti un visi dati par līgumiem ir atjaunoti Eiropas Komisijas finanšu pārskatu informācijas sistēmā.

9. Programmas atbildīgā amatpersona sagatavo un iesniedz nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos (rakstiski un elektroniski uz nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos norādīto elektroniskā pasta adresi) šādus pārskatus:

9.1. katru mēnesi līdz piektajai darbdienai - pārskatu par programmas noslēgto līgumu un veikto maksājumu apjomiem (4.pielikums) par laikposmu līdz iepriekšējā mēneša beigām;

9.2. katru ceturksni līdz divdesmitajai darbdienai - programmas progresa pārskatu (1.pielikums) par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām;

9.3. divas reizes gadā saskaņā ar Programmu vienotās uzraudzības komitejas apstiprināto uzraudzības darba plānu kārtējam gadam - programmu uzraudzības ziņojumu (2.pielikums) par tiem programmu projektiem, kuru īstenošanas tehnisko vadību veic programmas atbildīgā amatpersona.

10. Ja programmas atbildīgā amatpersona saņem nacionālās atbildīgās amatpersonas vai nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pieprasījumu (rakstiski un elektroniski uz programmas atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi), tā nodrošina attiecīgi šo noteikumu 5. un 8.punktā vai 9.punktā minēto pārskatu iesniegšanu citā noteiktā termiņā, kas nav mazāks par 10 darbdienām no pieprasījuma saņemšanas dienas.

10.1 Ja programmas projekta īstenošanas tehnisko vadību veic pro­grammas atbildīgā amatpersona, tā vai projekta iesniegumā noteiktā ievie­šanas institūcija divu nedēļu laikā iesniedz nacionālajai atbildīgajai amat­personai un nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos ziņojumu (2.1 pielikums), ja laikposmā no programmas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteiktā izmaksu beigu datuma vai līgumu izpildes beigu datuma līdz attiecīgās programmas slēgšanai:

10.1 1. programmas finansētā projekta īstenošanas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo īpašumu vai kustamo mantu:

10.1 1.1. nodod lietošanā citai personai, kas nav projekta iesniegumā paredzētais finansējuma saņēmējs;

10.1 1.2. izmanto komerciāliem mērķiem ienākumu gūšanai, kas nav paredzēts projekta iesniegumā;

10.1 1.3. beidz lietot;

10.1 2. notiek finansējuma saņēmēja maiņa.

(MK 11.12.2007. noteikumu Nr.851 redakcijā)

IV. Nacionālās atbildīgās amatpersonas un nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pārskati

11. Nacionālā atbildīgā amatpersona piecu darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas iesniedz nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos (rakstiski un elektroniski uz nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos norādīto elektroniskā pasta adresi) finanšu pārskatu par programmas finanšu līdzekļu izlietojumu (5.pielikums).

12. Nacionālā atbildīgā amatpersona apkopo šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju, sagatavo gala izdevumu deklarāciju un divu mēnešu laikā pēc programmu ieviešanas iesniedz to Eiropas Komisijā saskaņā ar tās noteikto gala izdevumu deklarācijas veidlapu.

13. Nacionālā atbildīgā amatpersona sagatavo informāciju par programmu finanšu līdzekļu plānoto un faktisko izlietojumu un iesniedz Eiropas Komisijā tās noteiktajā termiņā atbilstoši pieprasītajam informācijas apjomam.

13.1 Nacionālā atbildīgā amatpersona divu nedēļu laikā pēc šo notei­kumu 4.1 vai 10.1 punktā minētā ziņojuma saņemšanas to izskata un sagatavo iesniegšanai Eiropas Komisijā.

(MK 11.12.2007. noteikumu Nr.851 redakcijā)

14. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos saskaņā ar apstiprināto uzraudzības darba plānu iesniedz Programmu vienotās uzraudzības komitejā:

14.1. programmu ieviešanas statusa ziņojumu;

14.2. programmu sektoru izvērtēšanas starpposmu ziņojumus un programmu izvērtēšanas gala ziņojumu par valsti.

V. Noslēguma jautājums
Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.834

Programmas_____________________________________ progresa pārskats pēc stāvokļa uz ____/____/__________

Pro­jekta
numurs

Līguma numurs (vai iepir­kuma identifi­kācijas numurs)

Projekta
izpildītājs

Nosau­kums

Konkursā iekļautās darbības

Līguma finanšu dati

Līguma darbība

Samaksātā summa

iepir­kuma dokumen­tācijas apstiprinā­šanas
datums

iepir­kuma izsludinā­šanas datums

izvērtē­šana (piedā­vājumu iesnieg­šanas datums)

līguma parakstī­šanas datums

ES līdzekļi (EUR)

nacio­nālais līdz­finansē­jums
(EUR)

citi avoti (EUR)

sākuma datums

beigu
datums

ES līdzekļi (EUR)

nacio­nālais līdz­finansē­jums
(EUR)

citi avoti (EUR)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiālais progress (%)

Sasniegtie rezultāti

Radušās problēmas

Sasniegtā novērtējums

Nākotnes perspektīvas

ES līdzekļi

nacionālais līdzfinansējums

citi avoti

17 = 14. : 9. x 100

18 = 15. : 10. x 100

19 = 16. : 11. x 100

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 


Sagatavoja 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīmes.

1. Par līgumiem, kuri vēl nav noslēgti, aizpilda tikai 2., 4., 5., 6., 7., 20., 21., 22. un 23.aili (5., 6. un 7.ailē norāda plānotās iepirkumā iekļautās darbības).

2. 10. un 15.ailē uzskaita gan kopējo līdzfinansējumu, gan paralēlo finansējumu (neieskaitot neattiecināmās izmaksas).

3. 20., 21., 22. un 23.ailē brīvā formā īsi raksturo līguma ieviešanas gaitu atbilstoši apstiprinātajā projektā norādītajiem pasākumiem.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.834

Uzraudzības ziņojums


Eiropas Komisijas finansēto programmu - Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas - uzraudzība

Valsts - Latvija

Sektors___________________________

Uzraudzības ziņojumā iekļautie projekti un projektu numuri:


Par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu atbildīgā nozares ministrija

__________________________________

Par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu atbildīgā vecākā nozares amatpersona

__________________________________
(amats un paraksts)

Datums

__________________________________

Uzraudzības ziņojuma atskaites datums

__________________________________

Saīsinājumu saraksts

Saīsinājumus, kas lietoti uzraudzības ziņojumā, sakārto alfabēta secībā. Obligāti iekļauj visus uzraudzības ziņojumā lietotos saīsinājumus. Uzraudzības ziņojumā pirmo reizi lietotajam saīsinājumam dod skaidrojumu iekavās.

Saīsinājums

Skaidrojums

CFLA

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

DIS

Decentralizētā ieviešanas sistēma

EDIS

Paplašinātā decentralizētā ieviešanas sistēma

EUR

Eiro

FL

Finanšu lēmums

FM

Finanšu memorands

NAA

Nacionālā atbildīgā amatpersona

NK

Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos

NUA

Nozaru uzraudzības apakškomiteja

PA

Projekta apraksts

PAA

Programmas atbildīgā amatpersona

VNA

Vecākā nozares amatpersona

VUK

Vienotā uzraudzības komiteja

Saturs

Ievads

1.sadaļa. Mērķi

1.1. Uzraudzības sektora mērķi

1.2. Projektu īstenošanas riski

1.2.1. Priekšnoteikumi, riski un pieņēmumi, kas noteikti Finanšu memorandā/Finanšu lēmumā un projektu aprakstā

1.2.2. Riski, kas rodas projektu ieviešanas gaitā

2.sadaļa. Aktivitātes

2.1. Sagatavošanas darbi, uzsākot projektu

2.2. Projekta līgumu dati

2.3. Aktivitāšu apraksts

2.4. Veiktie pasākumi rekomendāciju īstenošanā

3.sadaļa. Plānoto un sasniegto rezultātu apraksts

1.pielikums. Informācija par konkursiem un līgumiem

1.1. Notiekošie/plānotie konkursi

1.2. Līgumi

2.pielikums. Līdzfinansējums

I projekts Nr. ..., (Projekta nosaukums)

II projekts Nr. ..., (Projekta nosaukums)

3.pielikums. Finansējums

3.1. Finansējuma izlietojums

3.2. Finansējuma izlietojuma rezultātu apraksts

3.2.1. Programmas piešķirtā finansējuma statuss

3.2.2. Līdzfinansējuma statuss

4.pielikums. Projektu vadība un īstenošana

4.1. Projektu vadība

4.2. Projektu īstenošana

4.3. Projektu koordinācija

5.pielikums. Pieejamā dokumentācija

6.pielikums. Projekta sagatavošanā un ieviešanā iesaistīto amatpersonu/darbinieku saraksts

Piezīme.

Pēc uzraudzības ziņojuma aizpildīšanas satura rādītājā norāda lappušu numerāciju.


Ievads

Uzraudzības ziņojumu sagatavoja

.

par laikposmu

(norādīt atbilstošo ministriju)

no

.

līdz

.

,

(iepriekšējā uzraudzības ziņojuma atskaites datums)

(uzraudzības ziņojuma atskaites datums)

atspoguļojot programmas statusu pēc stāvokļa uz

.

.

(uzraudzības ziņojuma atskaites datums)

Piezīmes.

1. Informācija par VUK un NUA sanāksmju datumiem, uzraudzības ziņojuma iesniegšanas datumiem un uzraudzības ziņojuma atskaites datumiem atrodama laika grafikā kārtējam gadam, kuru apstiprina VUK sanāksmē.

2. Uzraudzības ziņojumā finansējuma apjoms ir jānorāda eiro un bez PVN.

3. Uzraudzības ziņojumā lieto terminoloģiju saskaņā ar Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas likumu.

Projektu finanšu un līgumu dati

Projekta numurs

Projekta nosaukums

FM/FL noteiktais līgumu slēgšanas beigu datums

FM/FL noteiktais maksājumu veikšanas beigu datums

FM/FL piešķirtais finansējums

PHARE/Pārejas programma
(EUR)

nacionālais līdzfinansējums
(EUR)

1

2

3

4

5

6

 

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

0,00

0,00

PHARE kopā

 

 

 

0,00

0,00

Pārejas programma kopā

 

 

 

0,00

0,00

Pavisam kopā

 

 

 

0,00

0,00

Informācijas avots, datums:

Maksājumu veikšanas saistības un izmaksas

līdz esošā uzraudzības ziņojuma atskaites datumam

līdz iepriekšējā uzraudzības ziņojuma atskaites datumam

līguma summa
(EUR)

veikto maksājumu summa
(EUR)

līguma summa
(EUR)

veikto maksājumu summa
(EUR)

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1.sadaļa. Mērķi

1.1. Uzraudzības sektora mērķi

Uzraudzības ziņojuma 1.1.apakšpunktā īsi apraksta vispārējos sektora projektu mērķus.

1.2. Projektu īstenošanas riski

Uzraudzības ziņojuma 1.2.apakšpunktā apkopo identificētos riskus un pieņēmumus.

1.2.1. Priekšnoteikumi, riski un pieņēmumi, kas noteikti Finanšu memorandā/Finanšu lēmumā un projektu aprakstā

Uzraudzības ziņojuma 1.2.1.tabulā apraksta FM/FL un PA noteiktos priekšnoteikumus, riskus un pieņēmumus, kā arī pasākumus risku novēršanai.

Projekta numurs

Priekšnoteikumi, pieņēmumi un riski

Veiktie pasākumi

Priekšnoteikumi:

Priekšnoteikuma apraksts

Priekšnoteikuma apraksts

Pieņēmumi:

Pieņēmuma apraksts

Pieņēmuma apraksts

Riski:

Riska apraksts

Riska apraksts

1.2.2. Riski, kas rodas projektu ieviešanas gaitā

Uzraudzības ziņojuma 1.2.2.tabulā apraksta riskus, kas rodas projekta īstenošanas laikā. Tabulā norāda projektu riskus, kas identificēti laikā, kad tiek sagatavots ziņojums. Ir jānorāda riski, kas attiecas uz noteiktu projekta komponentu.

Projekta numurs

Riski

Veiktie pasākumi


Riski:Riska aprakstsRiska apraksts


2.sadaļa. Aktivitātes

I projekts Nr. ..., (projekta nosaukums)

Sniedz informāciju par katru projektu atsevišķi.

2.1. Sagatavošanas darbi, uzsākot projektu

Uzraudzības ziņojuma 2.1.apakšpunkta tabulā norāda visus sagatavošanas darbus, uzsākot projektu (piemēram, konkursu izsludināšana, izvērtēšana).

Projekta līguma nosaukums/
Nr.

Sagatavošanas darbi

Līgums Nr.1
(nosaukums/Nr.)


Līgums Nr.2
(nosaukums/Nr.)


2.2. Projekta līgumu dati

Uzraudzības ziņojuma 2.2.apakšpunkta tabulā sniedz informāciju par projekta līgumu noslēgšanas progresu, norādot piešķirtā finansējuma apmēru, maksājumu veikšanas saistības un izmaksas uz uzraudzības ziņojuma pārskata sniegšanas datumu.

Projekta līguma nosaukums/
Nr.

Piešķirtais PHARE/
Pārejas programmas
finansējums
(EUR)

Līguma summa
(EUR)

PHARE/
Pārejas programmas līguma summa
(%)

PHARE/
Pārejas programmas veikto maksājumu summa
(EUR)

PHARE/
Pārejas programmas veikto maksājumu summa
(%)

PHARE/
Pārejas programma
(EUR)

līdzfinansējums
(EUR)

3. x 100 : 2. =5.

6. x 100 : 2. = 7.

1

2

3

4

5

6

7

Līgums Nr.1
(nosaukums/ Nr.)

0,00

0,00

0,00

0,00

Līgums Nr.2
(nosaukums/ Nr.)

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3. Aktivitāšu apraksts

Uzraudzības ziņojuma 2.3.apakšpunktā sniedz informāciju par katru līgumā noteikto aktivitāti.

Projekta līguma nosaukums/Nr. ...

FM/FL/PA noteikto aktivitāšu apraksts

Pārskata periodā veikto aktivitāšu apraksts

FM/FL/PA noteiktais laikposms aktivitāšu īstenošanai

Laikposms, kad aktivitāte ir īstenota

Kavējumu
skaidrojums

...


Īstenotās aktivitātes

...


Īstenotās aktivitātes

Uzraudzības ziņojuma 2.3.apakšpunkta tabulā sniedz informāciju arī par tām aktivitātēm, kas nav noteiktas FM/FL/PA, bet tiek īstenotas projekta ieviešanas laikā.

2.4. Veiktie pasākumi rekomendāciju īstenošanā

Uzraudzības ziņojuma 2.4.apakšpunkta tabulā apraksta VUK un NUA sanāksmēs starpposmu izvērtēšanā izteiktās rekomendācijas par projektu ieviešanu, kā arī norāda veiktos pasākumus rekomendāciju īstenošanā.

Projekta nosaukums/ Nr. ...

Izteiktās rekomendācijas

Korektīvie pasākumi

Starpposmu izvērtēšanā izteiktās rekomendācijas

Starpposmu izvērtēšanā izteikto rekomendāciju īstenošana

VUK rekomendācijas

NUA rekomendācijas

VUK rekomendāciju īstenošana

NUA rekomendāciju īstenošana

...Īstenotie pasākumi

...Īstenotie pasākumi


II projekts Nr. ..., (projekta nosaukums)

3.sadaļa. plānoto un sasniegto rezultātu apraksts

Projekta nosaukums/
Nr.

Plānotais FM/FL/PA

Rezultātu statuss uzraudzības ziņojuma pārskata sniegšanas datumā

rezultāti

rezultātu sasniegšanas rādītāji

Uzraudzības ziņojuma 3.sadaļā sniedz informāciju par FM/FL/PA noteiktajiem rezultātiem un rezultātu sasniegšanas rādītājiem, kā arī norāda rezultātu statusu uzraudzības ziņojuma pārskata sniegšanas datumā un sniedz skaidrojumu par iemesliem, ja plānotie rezultāti nav sasniegti (informāciju sagatavo brīvā formā).


1.pielikums. Informācija par konkursiem un līgumiem

Sniedz informāciju par visiem uzraudzības sektora projektiem.

1.1. Notiekošie/plānotie konkursi

Projekta numurs, konkursa numurs, nosaukums

Līguma veids

Iepirkuma
metode

Maksimālais budžets
(EUR)

Konkursa nolikuma iesniegšana CFLA

Konkursa izsludināšana

Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Konkursa piedāvājuma izvērtēšana

PHARE/
Pārejas programma (EUR)

līdz-
finansējums
(EUR)

0,00

0,00

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

Skaidrojumi:

1. Līguma veids - norāda, vai līgums ir piegādes līgums, pakalpojuma līgums, mērķsadarbības līgums, neliela apjoma mērķsadarbības līgums vai grantu shēma.

2. Iepirkuma metode - norāda izvēlēto iepirkuma metodi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

3. Maksimālais budžets - noteiktais konkursa maksimālais budžets.

4. Konkursa nolikuma iesniegšana CFLA - norādīt datumu, kad konkursa nolikums ir iesniegts CFLA.

5. Konkursa izsludināšana - norādīt datumu, kad oficiāli ir izsludināts konkurss.

6. Konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņš - norādīt termiņu, līdz kuram konkursa pretendentiem/pieteicējiem ir jāiesniedz konkursa piedāvājums pasūtītājam.

7. Konkursa piedāvājuma izvērtēšana - norādīt plānoto konkursa piedāvājuma izvērtēšanas noslēguma datumu/laiku.

1.2. Līgumi

Projekta numurs, līguma numurs, nosaukums

Finansējuma saņēmējs

Maksimālais budžets
(EUR)

Līguma veids

Līguma parakstīšanas datums

Līguma spēkā stāšanās datums

Līguma summa

Līguma izpildes beigu datums

PHARE/
Pārejas programma
(EUR)

līdz-
finansējums
(EUR)0,00

0,00


dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

0,00

dd.mm.gggg.

Skaidrojumi:

1. Finansējuma saņēmējs - norādīt institūciju, kas ir programmu finansējuma palīdzības saņēmējs.

2. Maksimālais budžets - konkursa maksimālais budžets.

3. Līguma veids - norādīt līguma veidu (piemēram, piegādes līgums, mērķsadarbības līgums, neliela apjoma mērķsadarbības līgums, pakalpojumu līgums).

4. Līguma parakstīšanas datums - datums, kad tiek parakstīts līgums.

5. Līguma spēkā stāšanās datums - datums, kad līgums stājas spēkā (mērķsadarbības un neliela apjoma mērķsadarbības līgumu spēkā stāšanās datums ir nacionālā koordinatora mērķsadarbības projektu jautājumos līguma apstiprinājuma vēstules datums).

6. Līguma summa - summa, par kuru ir noslēgts līgums.

7. Līguma izpildes beigu datums - datums, līdz kuram ir jāīsteno līguma priekšmets.


2.pielikums. Līdzfinansējums

Uzraudzības ziņojuma 2.pielikumā norāda informāciju par uzraudzības sektora katra projekta līdzfinansējumu.

I projekts Nr. ..., (projekta nosaukums)

Projekta līguma nosaukums/Nr.

Līdzfinansējuma veids
(kopējais/
paralēlais)

Piešķirtais finansējums

Noslēgto līgumu finansējuma apjoms

PHARE/
Pārejas programma
(EUR)

līdzfinansējums
(EUR)

PHARE/
Pārejas programma
(EUR)

līdzfinansējums
(EUR)

līdzfinansējuma apjoms noslēgtajos līgumos
(%)

6. x 100 : 4. = 7.

1

2

3

4

5

6

7

Līgums Nr.1
(nosaukums/Nr.)

0,00

0,00

0,00

0,00

Līgums Nr.2
(nosaukums/Nr.)

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā


0,00

0,00

0,00

0,00


Veikto maksājumu finansējuma apjoms

Līdzfinansējuma avots

PHARE/
Pārejas programma
(EUR)

līdzfinansējums
(EUR)

veiktie maksājumi no līdzfinansējuma
(%)

valsts budžets
(EUR)

finansējuma saņēmēja līdzekļi
(EUR)

9. x 100 : 4. = 10.

8

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Informācija par piešķirto finansējuma apjomu katram projektam un līgumam ir pieejama FM/FL. Informācija par līgumu summu apjomu un veiktajiem maksājumiem ir pieejama CFLA, par līdzfinansējumu - VNA.

II projekts Nr. ..., (projekta nosaukums)

Projekta līguma nosaukums/
Nr.

Līdzfinansējuma veids
(kopējais/
paralēlais)

Piešķirtais finansējums

Noslēgto līgumu finansējuma apjoms

PHARE/
Pārejas programma (EUR)

Līdzfinansējums
(EUR)

PHARE/
Pārejas programma
(EUR)

Līdzfinansējums
(EUR)

Līdzfinansējuma apjoms noslēgtajos līgumos
(%)6. x 100 : 4. = 7.

1

2

3

4

5

6

7

Līgums Nr.1
(nosaukums/Nr.)

0,00

0,00

0,00

0,00

Līgums Nr.2
(nosaukums/Nr.)

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

0,00

0,00

0,00

0,00


Veikto maksājumu finansējuma apjoms

Līdzfinansējuma avots

PHARE/
Pārejas programma
(EUR)

līdzfinansējums
(EUR)

veiktie maksājumi no līdzfinansējuma
(%)

valsts budžets
(EUR)

finansējuma saņēmēja līdzekļi
(EUR)

9. x 100 : 4. = 10.

8

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


3.pielikums. Finansējums

3.1. Finansējuma izlietojums

Projekta nosaukums/
Nr.

Piešķirtais finansējums
PHARE/Pārejas programma
(EUR)

Līguma summa
(%)

Veikto maksājumu summa
(%)

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

1

2

3

4

5

2000


0,00

0,00


0,00

0,00

2001


0,00

0,00


0,00

0,00


Kopā

0,00

0,00

Līdzfinansējuma apjoms noslēgtajos līgumos
(%)

Veiktie maksājumi no līdzfinansējuma
(%)

FM/FL noteiktais līgumu slēgšanas beigu datums

FM/FL noteiktais maksājumu veikšanas beigu datums

6

7

8

9

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

dd.mm.gggg.

Finansējuma izlietojuma datus norāda, sniedzot informāciju pa programmu gadiem par katru uzraudzības sektora programmas projektu.

3.2. Finansējuma izlietojuma rezultātu apraksts

3.2.1. Programmas piešķirtā finansējuma statuss

Uzraudzības ziņojuma 3.pielikuma 3.2.1.apakšpunkta 1.tabulā sniedz analītiskus komentārus par PHARE programmas piešķirtā finansējuma statusu, līgumu slēgšanas progresu un veiktajiem maksājumiem, skaidrojot procentuālās finanšu kopsakarības (izmantojot uzraudzības ziņojuma 3.pielikuma 3.1.tabulu).

1.tabula

Projekta nosaukums/ Nr.

PHARE programmas piešķirtā finansējuma statuss

Līgumu slēgšanas statuss

Veikto maksājumu statuss

Uzraudzības ziņojuma 3.pielikuma 3.2.1.apakšpunkta 2.tabulā sniedz analītiskus komentārus par Pārejas programmas piešķirtā finansējuma statusu, līgumu slēgšanas progresu un veiktajiem maksājumiem, skaidrojot procentuālās finanšu kopsakarības (izmantojot uzraudzības ziņojuma 3.pielikuma 3.1.tabulu).

2.tabula

Projekta nosaukums/ Nr.

Pārejas programmas piešķirtā finansējuma statuss

Līgumu slēgšanas statuss

Veikto maksājumu statuss

 

3.2.2. Līdzfinansējuma statuss

Uzraudzības ziņojuma 3.pielikuma 3.2.2.apakšpunkta 1.tabulā sniedz analītiskus komentārus par līdzfinansējuma statusu, līgumu slēgšanas progresu un veiktajiem maksājumiem, skaidrojot procentuālās finanšu kopsakarības (izmantojot uzraudzības ziņojuma 3.pielikuma 3.1.tabulu).

1.tabula

Projekta nosaukums/ Nr.

PHARE programmas līdzfinansējuma statuss

Līgumu slēgšanas statuss

Veikto maksājumu statuss

 

Uzraudzības ziņojuma 3.pielikuma 3.2.2.apakšpunkta 2.tabulā sniedz analītiskus komentārus par līdzfinansējuma statusu, līgumu slēgšanas progresu un veiktajiem maksājumiem, skaidrojot procentuālās finanšu kopsakarības (izmantojot uzraudzības ziņojuma 3.pielikuma 3.1.tabulu).

2.tabula

Projekta nosaukums/ Nr.

Pārejas programmas līdzfinansējuma statuss

Līgumu slēgšanas statuss

Veikto maksājumu statuss

 


4.pielikums. Projektu vadība un īstenošana

4.1. Projektu vadība*

NK

NAA

Nacionālais koordinators
mērķsadarbības projektu jautājumos

Programmas palīdzības finansējuma saņēmējs(-i)

 

 

 

 

* Uzraudzības ziņojuma 4.1.apakšpunkta tabulā norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un institūciju.

4.2. Projektu īstenošana

Projekta numurs

Ieviešanas institūcija

PAA

  4.3. Projektu koordinācija

Uzraudzības ziņojuma 4.pielikuma 4.3.apakšpunkta tabulā norāda informāciju par VNA (persona, kura atbild par projektu tehnisko īstenošanu, kad CFLA pilda ieviešanas aģentūras funkcijas), par institūciju, kas ir atbildīga par projektu tehnisko īstenošanu, un informāciju par uzraudzības pasākumiem (norādot, kad un kādi uzraudzības pasākumi tiek organizēti, kā arī sniedzot informāciju par projektu vadības komiteju sanāksmju datumiem, regularitāti un dalībniekiem), kā arī norāda, vai uzraudzība tiek nodrošināta saskaņā ar FM/FL/PA noteiktajām prasībām).

Projekta numurs

VNA*

Institūcija, kas atbild par projekta tehnisko īstenošanu
(departaments vai ministrijas nodaļa, padotības iestādes)

Informācija par uzraudzības pasākumiem

 

* Uzraudzības ziņojuma 4.pielikuma 4.3.apakšpunkta tabulā norāda informāciju, ja projektam ir vairāk par vienu VNA.

5.pielikums. Pieejamā dokumentācija

Nosaukums

Glabāšanas vieta

Finanšu memorands/Finanšu lēmums


Projektu apraksti


Projektu izpildītāju pārskati


Iepriekšējie uzraudzības ziņojumi


Iepirkumu konkursu nolikumi


Konkursu ietvaros noslēgtie līgumi


Maksājumu dokumentācija


Citi6.pielikums. Projekta sagatavošanā un ieviešanā iesaistīto amatpersonu/ darbinieku saraksts

Projekta numurs

Vārds, uzvārds

Amats

Iestāde

Adrese

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.834

(Pielikums MK 11.12.2007. noteikumu Nr.851 redakcijā)

21.JPG (90869 bytes)

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.834

Programmas__________________ maksājumu plāns_____/_____ gadam

Finanšu memoranda/
Finanšu lēmuma apstiprināšanas datums _____________ Līgumu slēgšanas beigu datums ____________ Maksājumu veikšanas beigu datums _____________

Numurs

Nosaukums
(programmas, projekti, apakšprojekti un līgumi)

Budžets (milj. EUR)

Līguma veids

Iepirkuma metode

Līguma summa

Pārskata periodā veikto un plānoto maksājumu summa

Ieviešanas institūcija,
nozares ministrija

Veiktie maksājumi (mm.gg.mm.gg)

Iesniegtie maksājumu pieprasījumi

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma kopā

0,000

Kopējā nacionālā fonda administrētā summa

0,000

Kopā pa mēnešiem

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Ieviešanas institūcijas pieprasītais finansējums pa mēnešiem

Ieviešanas institūcija

Kopējie veiktie maksājumi

Kopā ieviešanas institūcijā

Veiktie maksājumi (mm.gg-mm.gg)

Iesniegtie maksājuma pieprasījumi

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

mm.
gg

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

Kopā pa mēnešiem

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Līdzekļu pieprasījuma indikators

Summa

Plānotais līdzekļu pieprasījuma nosūtīšanas datums

10 %

0,000

30 %

0,000

50 %

0,000

70 %

0,000

Apzīmējumi:

1. Līguma veids

1.1. SRV - pakalpojumu līgums

1.2. SUP - piegādes līgums

1.3. WOR - darbu izpildes līgums

1.4. TW - mērķsadarbības līgums

1.5. TWL - neliela apjoma mērķsadarbības līgums

2. Iepirkuma metode

2.1. OC - atklāts konkurss

2.2. RT - slēgts konkurss

2.3. RPQ - cenu aptauja

2.4. NP - sarunu procedūra

2.5. DDC - projekta skiču konkurss

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.834

Pārskats par programmas __________________________ noslēgto līgumu un veikto maksājumu apjomiem pēc stāvokļa uz ____/_____/________

Projekta numurs

Līguma numurs

Līguma izpildītājs

Līguma summa (EUR)

 

Samaksātā summa (EUR)

 

ES līdzekļi

nacionālais līdzfinansējums*

citi avoti

ES līdzekļi

nacionālais līdzfinansējums*

citi avoti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


Sagatavoja   
(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme.

* Norāda kopējo līdzfinansējumu (t.sk. neattiecināmās izmaksas), veicot atzīmi par neattiecināmo izmaksu apjomu.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.834

Pārskats par programmas _________________________ finanšu līdzekļu izlietojumu pēc stāvokļa uz ___/____/_______

Prog-
rammas/
projekta numurs

Programmas/
projekta nosaukums

Ar Finanšu memorandu/
Finanšu lēmumu piešķirtais finansējums (EUR)

Noslēgtie līgumi

Eiropas Komisijai nosūtītie maksājumu pieprasījumi

No Eiropas Komisijas saņemtie maksājumi

Pieprasītā un saņemtā finansējuma starpība (EUR)

Maksājuma periods (dienās)

Piešķirtā un saņemtā finansējuma starpība (EUR)

Veiktie maksājumi

Saņemtā un izmaksātā finansējuma starpība (EUR)

summa (EUR)

%

datums

summa (EUR)

datums

summa (EUR)

summa (EUR)

%

1

2

3

4

5 = 4. : 3.

6

7

8

9

10 = 7.- 9.

11 = 8.- 6.

12 = 3.- 9.

13

14 = 13. : 3.

15 = 9.- 13.


Sagatavoja
(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 834Pieņemts: 10.10.2006.Stājas spēkā: 13.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163, 12.10.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
145506
{"selected":{"value":"15.12.2007","content":"<font class='s-1'>15.12.2007.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.12.2007","iso_value":"2007\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2007.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2006","iso_value":"2006\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2006.-14.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.12.2007
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"