Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumus Nr. 834 "Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai".

Ministru kabineta noteikumi Nr.598

Rīgā 2005.gada 16.augustā (prot. Nr.46 13.§)

Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un programmas "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

 

I. Vispārīgais jautājums

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un programmas "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" (turpmāk - programmas) īstenošanas un uzraudzības nodrošināšanai.

II. Vecākās nozares amatpersonas pārskati

2.Vecākā nozares amatpersona:

2.1.līdz nākamā ceturkšņa piecpadsmitajai darbdienai nodrošina programmas progresa pārskata (1.pielikums) sagatavošanu par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām un iesniedz to programmas atbildīgajai amatpersonai (rakstiski un elektroniski uz programmas atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi);

2.2.divas reizes gadā saskaņā ar Pro­grammu vienotās uzraudzības komitejas apstiprināto uzraudzības darba plānu kārtējam gadam nodrošina programmu uzraudzības ziņojuma (2.pielikums) sagatavošanu un iesniedz to nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos (rakstiski un elektroniski uz nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos norādīto elektroniskā pasta adresi).

3.Vecākā nozares amatpersona šo noteikumu 2.punktā noteiktajiem pārskatiem pievieno pavadvēstules ar apliecinājumu, ka visa tajos norādītā informācija ir patiesa.

4.Ja vecākā nozares amatpersona saņem programmas atbildīgās amatpersonas vai nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pieprasījumu (rakstiski un elektroniski uz vecākās nozares amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi), tā nodrošina attiecīgi šo noteikumu 2.1. vai 2.2.apakšpunktā minēto pārskatu iesniegšanu citā noteiktā termiņā, kas nav mazāks par septiņām darbdienām no pieprasījuma saņemšanas dienas.

III. Programmas atbildīgās amatpersonas pārskati

5.Programmas atbildīgā amatpersona sagatavo un iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai (rakstiski un elektroniski uz nacionālās atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi) šādus pārskatus:

5.1.līdz katra mēneša trešajai darbdienai - programmas maksājuma plānu (3.pielikums), kas ietver informāciju par maksājumiem, kas veikti līdz iepriekšējā mēneša beigām, un maksājumu prognozi nākamajiem astoņiem mēnešiem;

5.2.līdz katra ceturkšņa divdesmitajai darbdienai - programmas progresa pārskatu (1.pielikums) par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām;

5.3.līdz katra mēneša piektajai darbdienai - pārskatu par programmas noslēgto līgumu un veikto maksājumu apjomiem (4.pielikums) par laikposmu līdz iepriek­šējā mēneša beigām;

5.4.līdz katra ceturkšņa otrā mēneša pirmajai darbdienai - pārskatu par neatbilstībām (5.pielikums) par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām, ja konstatēts, ka pārkāpts Eiropas Komisijas lēmums par finansējuma piešķiršanu no Eiropas Savienības pārejas līdzekļiem vai Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas vienošanās par finansējuma piešķiršanu un izmantošanu PHARE programmas īstenošanai, un pārkāpums radies programmas īstenošanā iesaistīto institūciju vai to darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ, vai tam ir vai varētu būt nelabvēlīga ietekme uz Eiropas Kopienu budžetu, kā arī ja konstatēts budžeta un finanšu jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpums vai nepamatota izdevumu pozīcija, krāpšana vai interešu konflikts (turpmāk - neatbilstības).

6.Ja programmu īstenošanā (par laikposmu līdz ceturkšņa beigām) nav konstatētas neatbilstības, programmas atbildīgā amatpersona līdz nākamā ceturkšņa otrā mēneša pirmajai darbdienai par to informē nacionālo atbildīgo amatpersonu.

7.Ja nākamajos divos mēnešos plānotie maksājumi pārsniedz 20% no attiecīgajai programmai paredzēto finanšu līdzekļu kopsummas, programmas atbildīgā amatpersona šo noteikumu 5.1.apakšpunktā norādītajam programmas maksājuma plānam pievieno skaidrojumu par papildu finanšu līdzekļu nepieciešamību un iesniedz Eiropas Komisijā.

8.Ja notikušas izmaiņas, kas var ietekmēt finanšu līdzekļu pieprasījuma termiņu no Eiropas Komisijas, programmas atbildīgā amatpersona vienas darb­dienas laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai aktualizētu programmas progresa pārskatu (1.pielikums) un programmas maksājuma plānu (3.pielikums).

9.Programmas atbildīgā amatpersona sešu nedēļu laikā pēc programmu ieviešanas iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai (rakstiski un elektroniski uz nacionālās atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi) šādu informāciju:

9.1.programmas progresa pārskatu (1.pielikums);

9.2.informāciju par programmu ietvaros atmaksājamiem finanšu līdzekļiem (līguma numurs un nosaukums, atmaksājamo finanšu līdzekļu apjoms), ja programmu finanšu līdzekļi turēti speciālajos garantiju kontos vai ja programmu īstenošanas laikā konstatēta neatbilstība, kas paredz finanšu līdzekļu atmaksu;

9.3.informāciju par programmu ietvaros veiktajiem auditiem (projekta vai līguma numurs un nosaukums, audita veicējs, ir vai nav konstatēta neatbilstība, finanšu līdzekļu apjoms, kas atzīts par neatbilstošu);

9.4.apliecinājumu, ka visi neizmantotie programmu finanšu līdzekļi ir atmaksāti un visi dati par līgumiem ir atjaunoti Eiropas Komisijas finanšu pārskatu informācijas sistēmā.

10.Programmas atbildīgā amatpersona sagatavo un iesniedz nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos (rakstiski un elektroniski uz nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos norādīto elektroniskā pasta adresi) šādus pārskatus:

10.1.līdz katra ceturkšņa divdesmitajai darbdienai - programmas progresa pārskatu (1.pielikums) par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām;

10.2.līdz katra mēneša piektajai darbdienai - pārskatu par programmas noslēgto līgumu un veikto maksājumu apjomiem (4.pielikums) par laikposmu līdz iepriek­šējā mēneša beigām;

10.3.divas reizes gadā saskaņā ar Programmu vienotās uzraudzības komitejas apstiprināto uzraudzības darba plānu kārtējam gadam - programmu uzraudzības ziņojumu (2.pielikums) par tiem pro­grammu projektiem, kuru īstenošanas tehnisko vadību veic programmas atbildīgā amatpersona.

11.Programmas atbildīgā amatpersona šo noteikumu 5., 9. un 10.punktā norādītajiem pārskatiem pievieno pavadvēstules ar apliecinājumu, ka visa tajos norādītā informācija ir patiesa.

12.Ja programmas atbildīgā amatpersona saņem nacionālās atbildīgās amatpersonas vai nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pieprasījumu (rakstiski un elektroniski uz programmas atbildīgās amatpersonas vai norādīto elektroniskā pasta adresi), tā nodrošina attiecīgi šo noteikumu 5. un 9.punktā vai 10.punktā minēto pārskatu iesniegšanu citā noteiktā termiņā, kas nav mazāks par 10 darbdienām no pieprasījuma saņemšanas dienas.

IV. Nacionālās atbildīgās amatpersonas pārskati

13.Nacionālā atbildīgā amatpersona piecu darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas iesniedz nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos (rakstiski un elektroniski uz nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos norādīto elektroniskā pasta adresi) finanšu pārskatu par programmas finanšu līdzekļu izlietojumu (6.pielikums).

14.Nacionālā atbildīgā amatpersona izvērtē šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minēto programmas atbildīgās amatpersonas iesniegto pārskatu par neatbilstībām un, ja nepieciešams, lūdz programmas atbildīgo amatpersonu sniegt papildu informāciju, kā arī ir tiesīga pārliecināties par programmas atbildīgās amatpersonas veiktajiem pasākumiem neatbilstību atklāšanā un novēršanā. Nacionālā atbildīgā amatpersona līdz katra ceturkšņa otrā mēneša pēdējai darbdienai apkopo šo noteikumu 5.4.apakš­punktā minētos pārskatus un iesniedz Eiropas Komisijā un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojā.

15. Ja programmu īstenošanā nav konstatētas neatbilstības, nacionālā atbildīgā amatpersona līdz nākamā ceturkšņa otrā mēneša pēdējai darbdienai par to informē Eiropas Komisiju un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroju.

16.Nacionālā atbildīgā amatpersona apkopo šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju, sagatavo gala izdevumu deklarāciju un divu mēnešu laikā pēc programmu ieviešanas beigām iesniedz to Eiropas Komisijā saskaņā ar tās noteikto gala izdevumu deklarācijas veidlapu.

17.Nacionālā atbildīgā amatpersona sagatavo informāciju par programmu finanšu līdzekļu plānoto un faktisko izlietojumu un iesniedz Eiropas Komisijā saskaņā ar tās noteikto termiņu un pieprasīto informācijas apjomu.

V. Nacionālā koordinatora ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pārskati

18.Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos saskaņā ar apstiprināto uzraudzības darba plānu iesniedz Programmu vienotās uzraudzības komitejā:

18.1. programmu ieviešanas statusa ziņojumu;

18.2.programmu sektoru izvērtēšanas starpposmu ziņojumus un programmu izvērtēšanas gala ziņojumu par valsti.

VI. Pārskatu precizēšana

19.Programmu īstenošanā un uzraudzībā iesaistītā amatpersona, kurai ir iesniegts pārskats saskaņā ar šiem noteikumiem, var pieprasīt pārskata sagatavotājam precizēt pārskatu (nosūtot pieprasījumu rakstiski un elektroniski uz pārskata sagatavotāja norādīto elektroniskā pasta adresi), ja tajā ir konstatētas kļūdas. Pārskata sagatavotājs piecu darbdienu laikā iesniedz precizēto pārskatu, nosūtot to rakstiski un elektroniski uz programmu īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 20.augustu.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.598

01.JPG (84496 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.598

02.JPG (39291 bytes)

03.JPG (65028 bytes)

04.JPG (74501 bytes)

05.JPG (66987 bytes)

06.JPG (55631 bytes)

07.JPG (103315 bytes)

08.JPG (45913 bytes)

09.JPG (68788 bytes)

10.JPG (102397 bytes)

11.JPG (57866 bytes)

12.JPG (51262 bytes)

13.JPG (91701 bytes)

14.JPG (70435 bytes)

15.JPG (47203 bytes)

16.JPG (117907 bytes)

17.JPG (53564 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.598

18.JPG (80983 bytes)

19.JPG (25869 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.598

20.JPG (32604 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

5.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.598

21.JPG (43842 bytes)

22.JPG (39038 bytes)

23.JPG (42341 bytes)

24.JPG (49092 bytes)

25.JPG (10901 bytes)

26.JPG (78206 bytes)

27.JPG (10577 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

6.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.598

28.JPG (61943 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz pārskatus Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 598Pieņemts: 16.08.2005.Stājas spēkā: 20.08.2005.Zaudē spēku: 13.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 19.08.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
114713
20.08.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"