Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumus Nr. 435 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 401

Rīgā 1999.gada 7.decembrī (prot. Nr.68, 6.§)
Bīstamo kravu autopārvadājumu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 12.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (turpmāk - ADR nolīgums) minēto bīstamo kravu starptautiskie un iekšzemes autopārvadājumi.

2. Šie noteikumi neattiecas uz bīstamajām kravām, kuras pārvadā:

2.1. fiziska persona savām vajadzībām (lietošanai mājsaimniecībā) mazumtirdzniecībai paredzētā iesaiņojumā;

2.2. mehānisma (iekārtas) aprīkojumā, kas paredzēts tā darbības nodrošināšanai, ja tas nav minēts ADR nolīgumā;

2.3. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) papildu darbības nodrošināšanai (piegāde celtniecības objektu vietās, remontiem, tehniskajai apkalpošanai u.tml.), izņemot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pašapgādi, bet ne vairāk par 450 litriem vienā iesaiņojumā un tādā apjomā, kas nepārsniedz ADR nolīguma 10011.marginālā noteiktās vērtības;

2.4. glābšanas un avārijas dienesta autotransporta līdzeklī;

2.5. Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām;

2.6. slēgtā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) teritorijā, ja pārvadāšana nenotiek pa ceļu saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu.

3. Bīstamās kravas iedala šādās klasēs:

3.1. sprāgstošas vielas un izstrādājumi - 1.klase;

3.2. gāzes - 2.klase;

3.3. viegli uzliesmojoši šķidrumi - 3.klase;

3.4. viegli uzliesmojošas cietas vielas un materiāli - 4.1.klase;

3.5. pašuzliesmojošas vielas - 4.2.klase;

3.6. vielas, kuras kontaktā ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes - 4.3.klase;

3.7. oksidējošas vielas - 5.1.klase;

3.8. organiskie peroksīdi - 5.2.klase;

3.9. indīgas vielas - 6.1.klase;

3.10. infekciozas vielas - 6.2.klase;

3.11. radioaktīvi materiāli - 7.klase;

3.12. korodējošas vielas - 8.klase;

3.13. pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi - 9.klase.

4. Pārvadājot 7.klases bīstamās kravas, papildus šo noteikumu prasībām nepieciešams ievērot likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību", Ministru kabineta 1998.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.136 "Kodolmateriālu uzskaites un kontroles kārtība", Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumu Nr.266 "Noteikumi par radioaktīvo vielu drošu transportēšanu" un Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumu Nr.268 "Noteikumi par darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem" prasības, kā arī saņemt licenci, ko saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.223 "Kārtība, kādā izsniedzamas licences un atļaujas darbībām ar radioaktīvajām vielām un citiem jonizējošā starojuma avotiem" izsniedz Vides valsts inspekcija, bet, pārvadājot bīstamos atkritumus, nepieciešams saņemt transportēšanas atļauju, ko saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 17.septembra noteikumiem Nr.353 "Kārtība, kādā noformējami dokumenti darbībām ar bīstamajiem atkritumiem" izsniedz reģionālā vides pārvalde vai Vides valsts inspekcija.

5. Bīstamās kravas tukšo, neattīrīto taru pārvadā, ievērojot tās ADR nolīguma prasības, kādas paredzētas attiecīgajā tarā iesaiņotās bīstamās kravas pārvadāšanai.

6. Bīstamās kravas tukšo un atbilstoši tehniskajām prasībām attīrīto taru pārvadā kā parastu kravu.

7. Ja bīstamo kravu pārvadā iesaiņojumā tādā apjomā, kas saskaņā ar ADR nolīgumu ir uzskatāms par ierobežotu daudzumu, ievēro ADR nolīguma prasības attiecībā uz:

7.1. ierakstu transporta dokumentā;

7.2. iesaiņošanu;

7.3. iesaiņojumu marķēšanu.

8. Ja bīstamo kravu pārvadā iesaiņojumā tādā apjomā, kas nepārsniedz ADR nolīguma noteikumu 10011.marginālā noteiktās vērtības (turpmāk - izņēmuma daudzums), ievēro:

8.1. ADR nolīgumu attiecībā uz:

8.1.1. iesaiņojumu un tā apzīmēšanu;

8.1.2. kravu pārvadāšanas veidiem;

8.1.3. portatīvām apgaismošanas ierīcēm;

8.1.4. kravu iekraušanu un izkraušanu;

8.1.5. transportlīdzekļu uzraudzību;

8.1.6. aizliegumu lietot uguni un atklātu liesmu 1.klases vielu un priekšmetu iekraušanas, izkraušanas un pārvadāšanas laikā;

8.1.7. speciālu ventilāciju transportlīdzekļos, kas pārvadā noteiktas 2.klases gāzes;

8.2. šo noteikumu 15.1. un 30.2.apakšpunktu un 31.punktu.

(Grozīts ar MK 09.01.2001. noteikumiem Nr. 12)

9. Dažādu bīstamo kravu pārvadāšanas veidus (iesaiņotas kravas pārvadāšana autotransporta līdzekļa kravas kastē vai konteinerā, neiesaiņotas beramas kravas pārvadāšana, tukša un neattīrīta iesaiņojuma pārvadāšana, neiesaiņotas kravas pārvadāšana konteinerā, kravas pārvadāšana cisternā utt.) reglamentē ADR nolīgums.

II. Prasības autotransporta līdzeklim

10. Autotransporta līdzekļa sastāvā, kurš pārvadā bīstamo kravu, nedrīkst būt vairāk par vienu piekabi vai puspiekabi.

11. Bīstamo kravu pārvadā slēgtā vai pārklātā autotransporta līdzeklī, ja:

11.1. iesaiņojuma materiāls ir jutīgs pret mitrumu;

11.2. iesaiņojums satur:

11.2.1. 4.2., 4.3., 5.2., 6.2. un 9.klases vielas un priekšmetus;

11.2.2. 4.1.klases vielas un priekšmetus ar pozīcijas numuru 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 un 50;

11.2.3. 5.1.klases vielas un priekšmetus ar pozīcijas numuru 11, 12, 13 un 16.

12. Bīstamo kravu pārvadā autotransporta līdzeklī, kura konstrukcija atbilst ADR nolīgumā noteiktajām tehniskajām prasībām.

13. Lai apliecinātu attiecīgā autotransporta līdzekļa atbilstību šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām, autocisternai, autotransporta līdzeklim ar noņemamu cisternu un baterijtransportlīdzeklim, ja to ietilpība pārsniedz 1 m3, autotransporta līdzeklim ar cisternkonteineru, ja tā ietilpība pārsniedz 3 m3, autotransporta līdzeklim, kas pārvadā 1.klases bīstamo kravu, kā arī šāda veida piekabju (puspiekabju) vilcējam nepieciešams normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegts atbilstības sertifikāts.

14. Šo noteikumu 13.punktā minētajiem autotransporta līdzekļiem, kas reģistrēti Latvijā, starptautiskajos autopārvadājumos par atbilstības sertifikātu tiek uzskatīts noteiktu bīstamo vielu pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikāts (1.pielikums), iekšzemes autopārvadājumos - noteiktu bīstamo vielu iekšzemes pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikāts (2.pielikums), ko izsniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija).

III. Prasības autotransporta līdzekļa aprīkojumam

15. Autotransporta līdzekli, kas pārvadā bīstamās kravas, apgādā ar:

15.1. vismaz vienu pārnēsājamu ugunsdzēšamo aparātu ar minimālo ietilpību 2 kg sausa pulvera (vai ekvivalentu daudzumu citas uguni slāpējošas vielas) degoša motora vai kabīnes dzēšanai. Dzēšanas līdzeklis nedrīkst veicināt kravas degšanu. Autotransporta līdzeklim papildus var būt pastāvīgs automātiski iedarbināms ugunsdzēšamais aparāts degoša motora dzēšanai;

15.2. vienu pārnēsājamo ugunsdzēšamo aparātu ar vismaz 6 kg sausa pulvera (vai ekvivalentu daudzumu citas uguni slāpējošas vielas) riepu (bremžu) un (vai) kravas dzēšanai. Dzēšanas līdzeklis nedrīkst veicināt autotransporta līdzekļa motora vai kabīnes degšanu. Ja autotransporta līdzekļa pilna masa ir mazāka par 3,5 tonnām, pārnēsājamā ugunsdzēšamā aparāta ietilpība drīkst būt 2 kg ugunsdzēsīgās vielas. Pārvadājot 6.2.klases bīstamās kravas, šajā apakšpunktā minētie ugunsdzēšamie aparāti nav nepieciešami;

15.3. vismaz vienu autotransporta līdzekļa svaram un riteņu diametram atbilstošu paliktni, kas izmantojams, lai nepieļautu autotransporta līdzekļa izkustēšanos no vietas;

15.4. spilgtas krāsas virsjaku ar atstarojošiem elementiem un pārnēsājamu apgaismes iekārtu (lampu) katram autotransporta līdzekļa apkalpes loceklim;

15.5. divām avārijas (brīdinājuma) zīmēm (atstarojošiem konusiem vai trīsstūriem, mirgojošiem dzeltenas (oranžas) krāsas signāllukturiem, kas darbojas neatkarīgi no autotransporta līdzekļa elektrosistēmas) un citu aprīkojumu, kas nepieciešams atbilstoši ADR nolīguma prasībām sastādītajā instrukcijā (avārijas kartē) paredzēto darbību veikšanai.

16. Ja tiek pārvadātas saspiestas vai sašķidrinātas gāzes, kas ir bīstamas elpošanas orgāniem vai var radīt saindēšanos un ADR nolīguma bīstamo vielu sarakstā ir apzīmētas ar burtu "T", katram autotransporta līdzekļa apkalpes loceklim nepieciešama elpošanas orgānu aizsargierīce, kas pasargā no attiecīgās gāzes.

17. Ugunsdzēšamo aparātu dzēšanas reaģenti nedrīkst izdalīt indīgas gāzes autovadītāja kabīnē.

IV. Autotransporta līdzekļa pazīšanas zīmes un bīstamības zīmes

18. Autotransporta līdzekli, kas pārvadā bīstamās kravas, izņemot šo noteikumu 9. un 10.punktā minētos gadījumus, marķē ar Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumu Nr.15 "Ceļu satiksmes noteikumi" 6.pielikumā minēto transportlīdzekļa pazīšanas zīmi Nr.9 (turpmāk - transportlīdzekļa pazīšanas zīme).

19. Atļauts izmantot tādas transportlīdzekļa pazīšanas zīmes, kuru izmēri, krāsojums, gaismas atstarošanas spēja, ugunsizturība un citas īpašības atbilst ADR nolīguma prasībām.

20. Pārvadājot bīstamās kravas iesaiņojumā, autotransporta līdzeklim priekšpusē un aizmugurē novieto transportlīdzekļa pazīšanas zīmes, nenorādot uz tām pārvadājamās vielas ADR nolīgumā minētos bīstamības un ANO identifikācijas numurus.

21. Pārvadājot bīstamas kravas ar autocisternu vai autotransporta līdzekli ar noņemamu cisternu, transportlīdzekļa pazīšanas zīmes var novietot šādi:

21.1. transportlīdzekļa pazīšanas zīmes novieto transportlīdzekļa priekšpusē un aizmugurē (nenorādot pārvadājamās vielas ADR nolīgumā minētos bīstamības un ANO identifikācijas numurus), kā arī katras cisternas vai tās nodalījuma abās pusēs (norādot cisternā vai tās nodalījumā esošās vielas ADR nolīgumā minētos bīstamības un ANO identifikācijas numurus);

21.2. ja cisternā vai tās nodalījumos pārvadā viena nosaukuma bīstamo vielu, transportlīdzekļa pazīšanas zīmes uzstāda tikai cisternas priekšpusē un aizmugurē (norādot pārvadājamās vielas ADR nolīgumā minētos bīstamības un ANO identifikācijas numurus);

21.3. ja autocisternas nodalījumos vienlaikus pārvadā tādus dažādus naftas produktus kā benzīns, petroleja un dīzeļdegviela (arī kurināmā degviela), transportlīdzekļa pazīšanas zīmes uzstāda tikai autocisternas priekšpusē un aizmugurē (norādot tās pārvadājamās vielas ADR nolīgumā minētos bīstamības un ANO identifikācijas numurus, kurai ir viszemākā uzliesmošanas temperatūra). Kravas pavadzīmē norāda katras vielas izvietojumu autocisternas nodalījumos.

22. Autocisternai un noņemamai cisternai uz sāniem un aizmugurē novieto arī pārvadājamās vielas bīstamības zīmi saskaņā ar ADR nolīguma prasībām.

23. Pārvadājot cietas vielas kā beramu bīstamo kravu, transportlīdzekļa pazīšanas zīmes novieto katra autotransporta līdzekļa vai konteinera sānos (norādot pārvadājamās vielas ADR nolīgumā minētos bīstamības un ANO identifikācijas numurus), kā arī priekšpusē un aizmugurē (nenorādot pārvadājamās vielas ADR nolīgumā minētos bīstamības un ANO identifikācijas numurus). Ja pārvadā vienu bīstamo vielu, transportlīdzekļa pazīšanas zīmes atļauts novietot tikai autotransporta līdzekļa priekšpusē un aizmugurē (norādot pārvadājamās vielas ADR nolīgumā minētos bīstamības un ANO identifikācijas numurus). Pārvadājamās vielas bīstamības zīmes šajā gadījumā novieto autotransporta līdzekļa sānos un aizmugurē.

24. Ja bīstamo kravu iesaiņojumā pārvadā konteinerā, konteinera sānos novieto tādu pašu bīstamības zīmi, kāda ir bīstamās kravas iesaiņojumam saskaņā ar ADR nolīgumu.

(Grozīts ar MK 09.01.2001. noteikumiem Nr. 12)

25. Pārvadājot beramu bīstamo kravu cisternkonteinerā vai konteinerā, atbilstošas bīstamības zīmes novieto cisternkonteinera vai konteinera abos sānos.

26. Ja cisternkonteineru vai konteineru ar beramu bīstamo kravu pārvadā tā, ka šo noteikumu 22.punktā minētās bīstamības zīmes nav redzamas no autotransporta līdzekļa ārpuses, atbilstošas bīstamības zīmes novieto arī autotransporta līdzekļa sānos un aizmugurē.

27. Ja bīstamā krava ir izkrauta un autotransporta līdzeklis ir attīrīts un degazēts, bīstamības zīmes un transportlīdzekļa pazīšanas zīmes noņem vai aizklāj.

V. Dažādu bīstamo kravu iekraušana

28. Ja vienā autotransporta līdzekļa kravas nodalījumā iekrauj dažādas bīstamās kravas, pirms iekraušanas pārbauda, vai tas ir atļauts ADR nolīgumā.

29. Ja bīstamās kravas atrodas atsevišķos, slēgtos konteineros ar vienlaidu (bez spraugām) sienām, dažādu bīstamo kravu iekraušanai vienā autotransporta līdzeklī ierobežojumu nav.

VI. Bīstamo kravu autopārvadājumu dokumenti

30. Pārvadājot bīstamās kravas, papildus normatīvajos aktos minētajiem dokumentiem kravu autopārvadājumiem nepieciešami šādi dokumenti:

30.1. rakstiska instrukcija (avārijas karte), kurā saskaņā ar ADR nolīguma prasībām kravas nosūtītājs norāda katras pārvadājamās bīstamās kravas grupas, vielas vai priekšmeta nosaukumu, klasi un ANO identifikācijas numuru un sniedz informāciju par kravas bīstamību un drošības prasībām, kā arī par iespējamās avārijas (ugunsgrēka, kravas izlīšanas, izbiršanas) seku likvidāciju un autovadītāja rīcību. Šo instrukciju raksta valodā, kuru saprot autovadītājs, kā arī kravas nosūtīšanas un saņemšanas valstu un tranzītvalstu valodās;

30.2. nosūtītāja deklarācija (bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem - latviešu valodā, starptautiskajiem pārvadājumiem - kravas nosūtītājas valsts valodā un angļu vai franču, vai vācu valodā), kurā norādīts, ka kravu var pārvadāt pa autoceļiem un ka tās stāvoklis, sagatavošana, iesaiņojums un apzīmējums (marķējums) atbilst ADR nolīgumam. Nosūtītāja deklarācija var būt atsevišķs dokuments vai ietverts kravas pavadzīmē;

30.3. noteiktu bīstamo vielu pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikāts vai noteiktu bīstamo vielu iekšzemes pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikāts, ja kravu pārvadā autotransporta līdzekļos, kas minēti šo noteikumu 13.punktā;

30.4. ADR nolīguma prasībām atbilstoša autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadājumiem, ja bīstamās kravas apjoms pārsniedz izņēmuma daudzumu un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

30.4.1. autotransporta līdzekļa pilna masa pārsniedz 3500 kg;

30.4.2. kravu pārvadā autocisternā, autotransporta līdzeklī ar noņemamu cisternu vai baterijtransportlīdzeklī, kura kopējā ietilpība ir lielāka par 1 m3;

30.4.3. kravu pārvadā autotransporta līdzeklī ar cisternkonteineru, kura ietilpība ir lielāka par 3 m3;

30.4.4. pārvadā sprāgstvielu vai radioaktīvu vielu neatkarīgi no autotransporta līdzekļa pilnas masas.

31. Kravas pavadzīmē bīstamās kravas nosūtītājs papildus norāda bīstamās vielas nosaukumu, ANO identifikācijas numuru, klasi un pozīcijas numuru, bīstamības pakāpi un apzīmējumu "ADR", bīstamās kravas iesaiņojumu skaitu un kopējo daudzumu. Iekšzemes pārvadājumiem pavadzīme rakstāma latviešu valodā, starptautiskajiem pārvadājumiem - kravas nosūtītājas valsts valodā un angļu vai franču, vai vācu valodā.

32. Bīstamās kravas pārvadājuma rakstisku instrukciju (avārijas karti), ievērojot ADR nolīguma prasības, izstrādā un apstiprina kravas nosūtītājs.

33. Autovadītāja apliecību bīstamo kravu pārvadājumiem var saņemt persona, kas noteiktā kārtībā ieguvusi atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību un pēc speciālas apmācības nokārtojusi attiecīgus pārbaudījumus Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

VII. Autotransporta līdzekļa stāvēšana, uzraudzība un personu pārvadāšana

34. Autotransporta līdzekļa stāvēšana ir atļauta ar iedarbinātu stāvbremzi, ievērojot šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētās rakstiskās instrukcijas (avārijas kartes) prasības.

35. Novietojot stāvēšanai autotransporta līdzekli, kas pārvadā šo noteikumu 3.pielikumā minētās bīstamās kravas, autovadītājs papildus šo noteikumu 34.punktā minētajām prasībām nodrošina nepārtrauktu autotransporta līdzekļa uzraudzību, bet, novietojot stāvēšanai autotransporta līdzekli, kas pārvadā šo noteikumu 4.pielikumā minētās bīstamās kravas, - meklē stāvvietu šādā secībā:

35.1. drošā noliktavā (uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) telpās);

35.2. apsargātā stāvvietā, informējot stāvvietas sargu par bīstamo kravu;

35.3. stāvvietā, kurā autotransporta līdzeklim un tā kravai nevar nodarīt kaitējumu citi autotransporta līdzekļi;

35.4. nomaļā, atklātā vietā, kuru parasti neizmanto ceļu satiksmei un kurā neuzturas cilvēki.

36. Ja nepieciešama piespiedu apstāšanās (riepu maiņa, remonts utt.), autotransporta līdzekli aptur pēc iespējas tālāk no apdzīvotām vietām un vietām, kur uzturas cilvēki.

37. Autotransporta līdzekļi, kas pārvadā sprāgstvielas, drīkst apstāties un stāvēt vismaz 50 metru attālumā cits no cita.

38. Ja piespiedu apstāšanās varētu ilgt vairāk par 45 minūtēm, autovadītājs par to paziņo policijai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem (robežkontroles punktos - muitas iestādēm), ja kravā ir:

38.1. 4.1.klases vielas ar pozīcijas numuru 31, 32, 41 un 42 vai vairāk par 2000 kg 4.1.klases vielu ar pozīcijas numuru 33, 34, 43 un 44;

38.2. 5.2.klases vielas ar pozīcijas numuru 1, 2, 11 un 12 vai vairāk par 2000 kg 5.2.klases vielu ar pozīcijas numuru 3, 4, 13 un 14;

38.3. 6.1.klases vielas;

38.4. 6.2.klases vielas ar pozīcijas numuru 1 un 2.

39. Pārvadājot bīstamās kravas, autotransporta līdzeklī aizliegts atrasties personai, kurai nav speciāla dokumenta, kas apliecina, ka persona ir apmācīta atbilstoši viņas pienākumiem un atbildībai.

VIII. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultants (padomnieks)

40. Uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) nepieciešams viens vai vairāki bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanti (padomnieki) (turpmāk - drošības konsultants (padomnieks)), ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodarbojas ar bīstamo kravu:

40.1. autopārvadājumiem;

40.2. ražošanu, iekraušanu, izkraušanu vai pārvadāšanu paša uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vajadzībām;

40.3. ražošanu, iesaiņošanu vai iepildīšanu konteineros, gāzu cilindros vai autocisternās;

40.4. uzglabāšanu (ja tā saistīta arī ar iekraušanu un izkraušanu).

41. Par drošības konsultantu (padomnieku) atļauts norīkot personu, kura atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir ieguvusi profesionālās kvalifikācijas dokumentu, kas dod tiesības ieņemt šo amatu.

IX. Kravas nosūtītāja (saņēmēja), pārvadātāja, drošības konsultanta (padomnieka) un autovadītāja atbildība

42. Kravas nosūtītājs (saņēmējs):

42.1. norīko uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vienu vai vairākus drošības konsultantus (padomniekus);

42.2. atbild par kravas pareizu klasificēšanu;

42.3. atbild par kravas iesaiņošanu atbilstoši ADR nolīguma prasībām;

42.4. nodrošina kravas aprīkošanu ar atbilstošām bīstamības zīmēm un uzrakstiem;

42.5. nodrošina, lai pārvadātājam laikus tiktu izsniegta kravas pavadzīme, nosūtītāja deklarācija un avārijas karte;

42.6. nodrošina autotransporta līdzekļa un autovadītāja atbilstības pārbaudi attiecīgās bīstamās kravas pārvadāšanai pirms iekraušanas darbu uzsākšanas;

42.7. atbild par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas viņa vainas dēļ radušies cilvēkiem, īpašumam un videi.

(Grozīts ar MK 09.01.2001. noteikumiem Nr. 12; 42.1. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2002., sk. 47. punktu)

43. Pārvadātājs:

43.1. norīko uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vienu vai vairākus drošības konsultantus (padomniekus);

43.2. atbild par attiecīgās bīstamās kravas pārvadāšanai atbilstoša autotransporta līdzekļa norīkošanu;

43.3. nodrošina, lai bīstamo kravu pārvadā attiecīgas kvalifikācijas autovadītājs, bet, ja tiek pārvadāta 1.klases bīstamā krava, - divi attiecīgas kvalifikācijas autovadītāji;

43.4. atbild par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas viņa vainas dēļ radušies cilvēkiem, īpašumam un videi.

(43.1. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2002., sk. 47.punktu)

44. Drošības konsultants (padomnieks):

44.1. nodrošina normatīvo aktu prasību ievērošanu kravu iekraušanas un izkraušanas vietās un pārvadājuma laikā;

44.2. organizē mācības uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbiniekiem atbilstoši viņu atbildībai un pienākumiem, kā arī apkopo attiecīgos datus;

44.3. reizi gadā sagatavo ziņojumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pasākumiem bīstamo kravu pārvadājumu jomā un iesniedz to uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadībai. Šos ziņojumus glabā piecus gadus, un tie ir pieejami valsts institūcijām pēc to pieprasījuma;

44.4. nodrošina incidentu, nelaimes gadījumu vai bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā konstatēto pārkāpumu izmeklēšanu un attiecīgu atskaišu sagatavošanu, organizē pasākumus, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos;

44.5. veic profilakses pasākumus, lai paaugstinātu bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas un izkraušanas drošību, novērstu iespējamos negadījumus un vides piesārņojuma draudus;

44.6. uzrauga vides piesārņojuma un citu avārijas seku likvidēšanu, ja tas saistīts ar bīstamo kravu pārvadāšanu, iekraušanu vai izkraušanu;

44.7. atbild par speciālo prasību ievērošanu, iegādājoties autotransporta līdzekļus un aprīkojumu, kā arī nodrošina bīstamo kravu pārvadāšanas speciālo prasību un normatīvo aktu ievērošanu, izvēloties apakšuzņēmējus vai trešo personu;

44.8. organizē autotransporta līdzekļa drošības aprīkojuma un nepieciešamo dokumentu pārbaudi;

44.9. atbild par bīstamo kravu transportēšanā, iekraušanā un izkraušanā iesaistīto darbinieku nodrošināšanu ar precīzām instrukcijām.

45. Autotransporta līdzekļa vadītājs:

45.1. nodrošina kravas pavadzīmes, nosūtītāja deklarācijas un avārijas kartes esamību autotransporta līdzeklī;

45.2. aprīko autotransporta līdzekli ar pazīšanas un bīstamības zīmēm;

45.3. atbild par autotransporta līdzekļa aprīkojuma atbilstību attiecīgās bīstamās kravas pārvadāšanai;

45.4. ievēro kravas iekraušanas aizliegumu, ja nav nepieciešamo kravas pārvadāšanas dokumentu vai tie aizpildīti nepareizi;

45.5. savas kompetences ietvaros atbild par kravas izvietošanu un nostiprināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

45.6. izvēlas autotransporta līdzekļa stāvēšanas vietu un nodrošina tā uzraudzību atbilstoši šo noteikumu prasībām;

45.7. ievēro pasažieru pārvadāšanas aizliegumu.

(Grozīts ar MK 09.01.2001. noteikumiem Nr. 12)

X. Noslēguma jautājumi

46. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

47. Šo noteikumu 42.1. un 43.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

(Grozīts ar MK 09.01.2001. noteikumiem Nr. 12)

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 401
Noteiktu bīstamo kravu vielu pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikāts

Certificate of approval for vehicles carrying certain dangerous goods

1. ADR sertifikāts Nr. ___________________

Certificate

apliecina, ka attiecīgais transportlīdzeklis atbilst Eiropas valstu nolīguma par bīstamu kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasībām un ir izmantojams bīstamu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

testifying that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) for its acceptance for the international carriage of dangerous goods by road.

2. Izgatavotājs un transportlīdzekļa tips ________________________________

Manufacturer and type of vehicle

3. Reģistrācijas numurs (ja таз ir) un šasijas numurs ________________________

Registration number ( if any) / chassis number

4. Pārvadātāja, vadītāja vai īpašnieka nosaukums un adrese ______________________________

Name and business address of carrier. operator or owner _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Attiecīgais transportlīdzeklis ir izturējis Eiropas valstu nolīguma par bīstamu kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) B pielikuma 10282./10283.* marginālijā noteiktās pārbaudes un atbilst prasībām, kādas noteiktas šādu klašu un apakšklašu bīstamo vielu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem (ja nepieciešams, jāuzrāda arī vielu vai vielas nosaukums un identifikācijas numurs):

The vehicle specified above has undergone the inspections prescribed in ADR. Annex B, marginal: 10282/10283.‘ and fulfils the conditions required for its acceptance for the international carriage by road of dangerous goods of the following classes. items numbers and letters (where necessary the name of the substances identification number shall be given):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Piezīmes ___________________________________________________

Remarks _____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Derīgs līdz __________________________

Valid until

Izsniegšanas vieta, paraksts, zīmogs ________________________________

Signature and stamp of service at

Datums ___________________

Date

* Nevajadzīgo svītrot
* Delete where not applicable

8. Derīguma termiņš pagarināts līdz _____________________________

Validity extended until

Izsniegšanas vieta, paraksts, zīmogs ________________________________

Signature and stamp of service at

9. Derīguma termiņš pagarināts līdz _____________________________

Validity extended until

Izsniegšanas vieta, paraksts, zīmogs ________________________________

Signature and stamp of service at

10. Derīguma termiņš pagarināts līdz _____________________________

Validity extended until

Izsniegšanas vieta, paraksts, zīmogs ________________________________

Signature and stamp of service at

Šo sertifikātu atdod iestādei, kas to izsniegusi, ja transportlīdzeklis vairs netiek izmantots, ja transportlīdzeklis ir nodots citam pārvadātājam, lietotājam vai īpašniekam, kas nav norādīts 4. punktā, ja beidzies sertifikāta derīguma termiņš vai būtiski mainījušies transportlīdzekļa svarīgākie tehniskie parametri.

This Certificate must be returned tu the issuing service when the vehicle is taken out of service: if the vehicle is transferred to another carrier, operator or owner, as specified in item 4; on expire of the validity of the certificate; and if there is a material change in one or more essential characteristics of the vehicle.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
2. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 401
Noteiktu bīstamo vielu iekšzemes pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikāts

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
3. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 401
Bīstamās kravas, kurām tiek nodrošināta nepārtraukta autotransporta līdzekļa uzraudzība stāvēšanas laikā
Nr.
p.k.
KlasePozīcijas numursMasa (kg)
1.1Sprāgstvielu karavaslielāka par 50
2.4.141 un 42lielāka par 500
3.5.2.11 un 12lielāka par 500
4.7Visas vietas*neatkarīgi no masas
  
 
  

* Izņemot vielas, kuru licencē, kas izdota saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.223 "Kārtība, kādā izsniedzamas licences un atļaujas darbībām ar radioaktīvajām vielām un citiem jonizējošā starojuma avotiem", ir noteikts, ka stāvēšanas iespējas atļauts meklēt saskaņā ar šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4.apakšpunkta nosacījumiem.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
4. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 401
Bīstamās kravas
Nr.
p.k.
KlasePozīcijas numursMasa (kg)
1.21T, TF, TC, TO, TFC, TOClielāka par 1000
  2T, TF, TC, TO, TFC, TOClielāka par 1000
  3Flielāka par 1000
  2Flielāka par 10000
  3Alielāka par 10000
  3Olielāka par 10000
2.31(a) un (b), 2(a) un (b), 3(a) un (b), 4(a) un (b), 5(a) un (b), 7(b), 21, 22, 23, 24, 25, 26 un 411lielāka par 10000
  6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28 un 412lielāka par 5000
3.4.121, 22, 23, 24, 25lielāka par 1000
  26lielāka par 100
  31, 32, 43 un 44lielāka par 1000
  33, 34, 45 un 46lielāka par 2000
  35, 36, 37 un 48lielāka par 5000
4.4.222 un vielas ar (a)lielāka par 10000
5.4.3Vielas ar (a)lielāka par 10000
6.5.15 un vielas ar (a)lielāka par 10000
7.5.21, 2, 13 un 14lielāka par 1000
  3, 4, 15 un 16lielāka par 2000
  5, 6, 17 un 18lielāka par 5000
8.6.11, 2, 3, 4, 5 un vielas ar (a) pie pārējiem numuriemlielāka par 1000
  Vielas ar (b)lielāka par 5000
9.6.213neatkarīgi no masas
  23lielāka par 100
10.8Vielas ar (a)lielāka par 10000
  14 (broms)lielāka par 1000
11.913(b)lielāka par 1000
  Pārējās vielas ar (b), izņemot 35(b)lielāka par 5000

Piezīmes.

1 Mazāk indīgas vielas.

2 Indīgas vai ļoti indīgas vielas.

3 Uzraudzība nav nepieciešama, ja kravas telpa ir aizslēgta vai iesaiņojumi aizsargāti pret neatļautu izkraušanu.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bīstamo kravu autopārvadājumu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 401Pieņemts: 07.12.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 09.08.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 408/409, 09.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
14453
{"selected":{"value":"01.01.2002","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-08.08.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-08.08.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2001","iso_value":"2001\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2001.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-12.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2002
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"