Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2024. gada 15. maija saistošos noteikumus "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rīgā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.51

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.46, 10.§)
Par pašvaldības nodevu par reklāmas un sludinājumu izvietošanu Rīgā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 7.punktu
un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 12.punktu un 16.1apakšpunktu
(Rīgas domes 14.05.2013. saistošo noteikumu Nr.217 redakcijā)
Lietotie termini

(Nodaļa grozīta ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48; Rīgas domes 13.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.65; Rīgas domes 19.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.127; Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

Digitālais ekrāns — jebkuras formas vai jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots digitālās vai video reklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu.

Dinamiskais stends – reklāmas stends, kurā izvietoti vairāki reklāmas plakāti, kas kustīgi, periodiski mainās.

Eskorta pakalpojumu reklāma — reklāma, kurā par samaksu tiek piedāvāti personu — pavadoņu pakalpojumi (svinīgos pasākumos, izbraucienos, brīvā laika pavadīšanai, izklaidei u.tml.), ja šīs personas neveic noteiktus profesionālos pienākumus (gida, autovadītāja, aktiera, dziedātāja u.tml. pienākumus).

Reklāmas akcija – pasākums, kad publiski pilsētas vidē tiek izplatīta informācija, kuras mērķis ir radīt patērētājos un pircējos interesi par pārdodamo produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros noris tirdzniecība, par pakalpojumu sniegšanu vai arī citiem pasākumiem saimnieciskās darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai popularitātes palielināšanai.

Sociālā reklāma — nekomerciāla reklāma, kurā netiek reklamēts konkrētas izcelsmes (ražotāja) produkts vai pakalpojums un kura vērsta uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu dažādās jomās.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu (turpmāk – reklāma) izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā (turpmāk – nodeva).

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 229 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Pašvaldības budžetā no publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 217; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 229; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju — valsts un pašvaldības dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. (Svītrots ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 229)

5. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 217)

II. Nodevas maksātāji un objekts

6. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 217; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 229; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

7. Nodevas objekts ir reklāma, kas tiek izvietota Pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 217; Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 229; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

8. No nodevas tiek atbrīvota:

8.1. sociālā reklāma;

8.2. informācija par labdarības pasākumiem, ja labdarības pasākumu ietvaros tiek vākti līdzekļi, kuri tiek nodoti Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu;

8.3. informācijas par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

8.4. informācija par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

8.5. informācija par valsts un Pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros;

8.6. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā informācija;

8.7. (svītrots ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 229);

8.8. informācija par valsts vai Pašvaldības rīkotiem pasākumiem (valsts un pilsētas svētki, Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, sporta svētki un citi līdzīgi pasākumi);

8.9. informācija par valsts un Pašvaldības aģentūru rīkotiem pasākumiem, ja minēto pasākumu rīkošana ir aģentūru izveides galvenais mērķis;

8.10. Rīgas pilsētai nepieciešamā informācija – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

8.11. svētku noformējums;

8.12. informācija, ko sniedz Pašvaldības iestādes savu funkciju nodrošināšanai;

8.13. (svītrots ar Rīgas domes 19.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 127);

8.14. pašreklāmas plakāti uz tīkla reklāmas objektiem;

8.15. informācija par šķiroto atkritumu pieņemšanas punktiem, kuros tie tiek pieņemti bez maksas;

8.16. (svītrots ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 229).

(Rīgas domes 22.01.2008. saistošo noteikumu Nr. 108 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 162; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 48; Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 217; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

9. Izvietojot 8. vai 17.7.punktā norādīto vizuālo informāciju, ziņas par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20 % no kopējās vizuālās informācijas platības un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.

(Rīgas domes 23.12.2008. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)

10. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

11. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

12. (Svītrots ar Rīgas domes 22.01.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.108)

III. Nodevas likme, koeficienti, aprēķināšanas kārtība

13. Nodevas likmi nosaka Rīgas dome.

14. Ziņas, kas apliecina 8.punktā un 17.7.apakšpunktā noteikto, nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs vai izvietotājs, kas atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

(Rīgas domes 14.05.2013. saistošo noteikumu Nr.217 redakcijā)

14.1 (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

15. Nodevu aprēķina pēc formulas:

 

N =

B x L x Z x T x M x Zn

, kur: 
 

30

 

15.1. N – nodeva;

15.2. B – reklāmas nodevas bāzes likme:

15.2.1. standarta reklāmas nodevas bāzes likme 1,85 euro;

15.2.2. ja nodevas maksātājs investējis pašvaldības objektā vai nodrošinājis infrastruktūras objekta, kurš pašvaldībai būtu jānodrošina savā administratīvajā teritorijā, izbūvi, uz kura var tikt izvietota reklāma, tad reklāmas nodevas bāzes likme tiek aprēķināta pēc formulas: B–(I * 0,77/Nmax) euro,

kur:

I – vienreizējs investīciju apjoms, ko nodevas maksātājs ir investējis;

Nmax – maksimālais nodevas apmērs, ko pašvaldība varētu saņemt 10 gadu laikā no infrastruktūras objekta, uz kura izvietota vizuālā informācija;

0,77 – koeficients, ko Pašvaldība no standarta bāzes likmes var kompensēt no citiem ieņēmumiem;

15.2.3. ja investīciju apjoms (I) pārsniedz maksimālo nodevas apmēru (Nmax) 1,5 reizes, tad reklāmas nodevas bāzes likme tiek aprēķināta pēc formulas: B–1,16 euro;

15.3. L – reklāmas laukums:

15.3.1. ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru viens kvadrātmetrs;

15.3.2. ja reklāmas laukums pārsniedz divdesmit kvadrātmetrus, bet ne vairāk kā piecdesmit kvadrātmetrus, reklāmas laukums tiek noteikts pēc formulas:

0,68 x L + 6,6;

15.3.3. ja reklāmas laukums pārsniedz piecdesmit kvadrātmetrus, reklāmas laukums tiek noteikts pēc formulas:

0,31 x L + 24,33;

15.4. Z – zonas koeficents;

15.5. T – tematikas koeficents;

15.6. M – izvietošanas laiks dienās;

15.7. Zn – koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas objektam, kas izvietots uz pašvaldības zemes un ja līdz 2018. gada 31. decembrim:

15.7.1. reklāmas objektam izsniegta reklāmas objekta izvietošanas atļauja (koeficientu piemēro līdz atļaujas derīguma termiņa beigām);

15.7.2. reklāmas objekts iekļauts tīkla reklāmas izvietošanas līgumā (koeficientu piemēro līdz līguma darbības beigām).

(Rīgas domes 27.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 229; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

15.1 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

16. Zonas koeficienti:

16.1. 1.zona = 4;

16.2. 2.zona = 3;

16.3. 3.zona = 2;

16.4. 4.zona = 1.

Rīgas zonējums koeficienta piemērošanai noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

17. Tematikas koeficienti:

17.1. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli – 0,5;

17.2. vizuālā informācija par valsts un Pašvaldības finansiāli atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību, dabas aizsardzību vai sportu veicinošiem pasākumiem – 0,5;

17.3. digitālā un dinamiskā reklāma – 2;

17.4. eskorta pakalpojumu reklāma – 5;

17.5. pārējās reklāmas, sludinājumi un cita vizuālā informācija – 1;

17.6. ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 229 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

18. Koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām:

18.1. Zn = 1,15 — koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu 1.zonā;

18.2. Zn = 1,10 — koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu 2.zonā;

18.3. Zn = 1,05 — koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu 3.zonā;

18.4. Zn = 1,03 — koeficients par pašvaldības zemes izmantošanu 4.zonā.

Rīgas zonējums koeficienta piemērošanai noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

19. Izvietojot uz pašvaldības zemes 8. punktā noteikto vizuālo informāciju, kas tiek atbrīvota no nodevas, kā arī gadījumos, kad uz pašvaldības zemes izvietots reklāmas objekts bez vizuālās informācijas izvietošanas un līdz 2018. gada 31. decembrim šim reklāmas objektam ir izsniegta reklāmas objekta izvietošanas atļauja vai tas ir iekļauts tīkla reklāmas izvietošanas līgumā, attiecīgi līdz reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām vai tīkla reklāmas izvietošanas līguma darbības beigām, maksa par pašvaldības zemes izmantošanu tiek aprēķināta pēc formulas:

N=

B x L x Z x M x (Zn -1)

 

30

(Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 64 redakcijā)

20. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.162)

21. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

22. Mobilajai reklāmai un reklāmai uz sabiedriskā transporta tiek piemērots zonas koeficients 2,5.

22.1 Reklāmai, kas tiek izvietota publiska pasākuma laikā un organizēšanas vietā, noteikta nemainīga nodevas likme 7,11 euro dienā par katru reklāmu.

(Rīgas domes 14.05.2013. saistošo noteikumu Nr.217 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 27.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.23)

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

23. Maksāšanas paziņojums par nodevu tiek sagatavots un izsūtīts piecu darba dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas atļaujas sagatavošanas.

(Rīgas domes 14.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 217 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 29.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 229)

23.1 (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

24. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

24.1 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

25. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

26. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

27. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

28. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

29. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments koriģē nodevas maksājumus, veicot pārrēķinus likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 143; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)

30. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz motivētu maksātāja iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

31. Paziņojums par nodevu tiek izsniegts kopā ar maksājumu grafiku.

32. Maksāšanas paziņojumā par nodevu tiek uzrādīta nodevas kopējā summa par visu periodu.

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.162 redakcijā)

33. Ja tiek sagatavots un izsniegts paziņojums par nodevu, bet reklāma netiek izvietota vai arī noņemta pirms paziņojumā noteiktā termiņa beigām, nodevas maksātājs nekavējoties rakstveidā par to informē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu. Paziņojumu par nodevu koriģē no dienas, kad iesniegums saņemts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, ja pārbaudot konstatēts, ka reklāma ir demontēta vai netiek izvietota.

(Rīgas domes 14.05.2013. saistošo noteikumu Nr.217 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)

34. Patvaļīga reklāmas izvietošana un administratīvā soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 229 redakcijā)

35. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aprēķina nodevu no fakta konstatēšanas brīža līdz reklāmas demontāžai vai reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic nodevas maksājums paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 229 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)

35.1 Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu pēc reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aprēķina nodevu par periodu no reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām līdz patvaļīgi izvietotās reklāmas demontāžai vai jaunas reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic nodevas maksājums paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 229 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)

35.2 Gadījumos, kad Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments konstatējis faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu, reklāmas izvietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu par patvaļīgi izvietotās reklāmas demontāžu.

(Rīgas domes 29.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 229 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)

36. (Svītrots ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

37. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, saņemot nodevas maksātāja iesniegumu, var izdarīt izmaiņas maksājumu grafikā.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)

38. Nodeva ieskaitāma Pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

(Rīgas domes 19.05.2011. saistošo noteikumu Nr.127 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-146-sn)

39. Nodevas maksājumus kontrolē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Īstenojot nodevas maksājumu kontroli, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam ir visas tiesību aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 143; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)  

V. Nodevas aprēķināšanas un maksāšanas kārtība tīkla reklāmas uzņēmumiem

40. Paziņojumu par nodevu tīkla reklāmas objektu izvietotājam sagatavo katra mēneša beigās atbilstoši iesniegtajai informācijai par reklāmas plakātiem un to izvietošanas vietām. Nodeva jāsamaksā maksāšanas paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā un apmērā.

(Rīgas domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.48 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

41. (Svītrots ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

42. Ja tiek demontēti vai uzstādīti jauni reklāmas objekti, mainītas to izvietojuma vietas, reklāmas izvietotājam nekavējoties jāiesniedz informācija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, norādot demontāžas vai uzstādīšanas datumu, reklāmas objekta adresi un vietas kodu.

(Rīgas domes 23.12.2008. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)

42.1 (Svītrots ar Rīgas domes 13.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.65)

42.2 (Svītrots ar Rīgas domes 13.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.65)

VI. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

43. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par šo noteikumu izpildes novērošanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 143; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)

44. (Svītrots ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

45. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā. Par nodevas maksāšanā pieļautajiem pārkāpumiem iestājas likumā paredzētā atbildība.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta amatpersonu pieņemto lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Rīgas domes 22.01.2008. saistošo noteikumu Nr.108 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.143; Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 64)

Noslēguma jautājumi

47. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Balss” nedēļas laikā pēc to reģistrācijas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 01.07.1997. saistošos noteikumus Nr.3 “Par pašvaldības nodevu par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rīgā, kā arī to izvietošanas kārtību”, Rīgas domes 26.08.1997. saistošos noteikumus Nr.6 “Par grozījumiem Rīgas domes 01.07.1997. sais­tošajos noteikumos Nr.3 “Par pašvaldības nodevu par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rīgā, kā arī to izvietošanas kārtību””, Rīgas domes 08.06.1999. saistošos noteikumus Nr.30 “Par grozījumiem Rīgas domes 01.07.1997. saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pašvaldības nodevu par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rīgā, kā arī to izvietošanas kārtību”” un Rīgas pilsētas izpilddirektora 07.11.1997. rīkojumu Nr.RD-97-482-ir “Par Rīgas domes 01.01.1997. lēmuma Nr.3924 darbībai nepieciešamo dokumentu apstiprināšanu”.

49. Saistošo noteikumu 15.punktā paredzētā reklāmas nodevas bāzes likme 0,3 piemērojama reklāmām tajās sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, kuras uzstādītas pēc Rīgas domes 2012.gada 6.novembra saistošo noteikumu Nr.194 "Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā" stāšanās spēkā.

(Rīgas domes 06.11.2012. saistošo noteikumu Nr.194 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.217)

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
1.pielikums
Rīgas domes 01.08.2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.51
Rīgas zonējums nodevas aprēķināšanai un maksas par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām noteikšanai*

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 31.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.162)

1.zona

Vecrīga

11.novembra krastmala – Krišjāņa Valdemāra iela – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris – Aspazijas bulvāris – 13.janvāra iela.

2.zona

Ja reklāma izvietota 2.zonā, bet eksponēta pret 1.zonas teritoriju, piemērojams 1.zonas koeficients.

Centrs

Daugavas krastmala no Vanšu tilta līdz Eksportostai – Eksporta iela – Hanzas iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Alojas iela – Tallinas iela – Aleksandra Čaka iela – Matīsa iela – Avotu iela – Lāčplēša iela – dzelzceļš – Gogoļa iela – Turgeņeva iela – Daugavas krastmala – 13.janvāra iela – Aspazijas bulvāris – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris – Krišjāņa Valdemāra iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, šim ielas posmam piemērojams 1.zonas koeficients.

Mežaparks

Meža prospekts – Ezermalas iela – Cimzes iela – Ķīšezera krasts – Ķīšezera iela – Kokneses prospekts – Glika iela – Stendera iela – Visbijas prospekts – Inčukalna iela.

Daugavgrīvas osta

Daugavas krasts – Rīgas jūras līča krasts – Flotes iela–Daugavgrīvas cietoksnis – Buļļupes ieteka Daugavā.

Ielas

13.janvāra ielas posms no Aspazijas bulvāra virzienā uz Marijas ielu

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Aleksandra Čaka iela

Andreja Saharova iela

Anniņmuižas bulvāris

Augusta Deglava iela

Bāriņu iela

Barona ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Biķernieku ielas posms no Brīvības gatves līdz Juglas ielai

Brīvības gatve

Brīvības ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Bruņinieku iela

Dārzciema iela

Daugavgrīvas iela

Daugavgrīvas šoseja

Duntes iela

Dzelzavas iela

Dzirnavu iela

Džutas iela

Eksporta iela

Ezermalas iela

Firsa Sadovņikova iela

Flotes iela

Gaigalas iela

Ganību dambis

Gogoļa iela

Gunāra Astras iela

Ģertrūdes iela

Hanzas iela

Ieriķu iela

Ilūkstes iela

Jaunciema gatve

Juglas iela

Jūrmalas gatve

Kalnciema ielas posms no Slokas ielas līdz Lielirbes ielai

Kārļa Ulmaņa gatve

Krasta iela

Krišjāņa Valdemāra iela

Krustpils iela

Kurzemes prospekts

Ķīšezera iela

Lāčplēša iela

Lielirbes iela

Lielvārdes iela

Lokomotīves iela

Lubānas ielas posms no Slāvu apļa līdz Augusta Deglava ielai

Lugažu iela

Mārupes iela

Maskavas iela

Matīsa iela

Mīlgrāvja iela

Mūkusalas iela

Pērnavas iela

Piedrujas iela

Piestātnes iela

Pildas iela

Pulkveža Brieža iela

Raņķa dambis

Ropažu iela

Salaspils iela

Satekles iela

Skanstes iela

Slokas ielas posms no Uzvaras bulvāra līdz Kalnciema ielai

Senču iela

Sergeja Eizenšteina iela

Slāvu iela

Stabu iela

Tallinas iela

Tilta iela

Ulbrokas iela

Uzvaras bulvāris

Vairoga iela

Valmieras iela

Vestienas iela

Vienības gatve

Viestura prospekts

Viskaļu iela

Ziepniekkalna iela

Zirņu iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, šim ielas posmam piemērojams 1.zonas koeficients.

Tilti

Akmens tilts

Salu tilts

Vanšu tilts

3.zona

Ja reklāma izvietota 3.zonā, bet eksponēta pret 1. vai 2.zonas teritoriju, piemērojams attiecīgi 1. vai 2.zonas koeficients.

Centram piegulošā teritorija

Daugavgrīvas iela līdz Ziemeļu tilta trasei (Bukultu iela – Spilves iela) – Eksportosta – dzelzceļa loks gar Brasas staciju un Zemitānu staciju līdz Matīsa ielai – Mazā Matīsa iela – dzelzceļa stacija “Vagonu parks” – dzelzceļš – Slāvu iela – Dienvidu tilta trase – Daugavas krasts – Bieķengrāvis – Mūkusalas ielas gals – Bauskas iela – Kārļa Ulmaņa gatve – Lielirbes iela – Kalnciema iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

Teika

Brīvības gatve – Šmerļa iela – Stāmerienas iela – Stūrīša iela – Dzērbenes iela – Lielvārdes iela – Biķernieku iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

Aplokciems

Ķīšezera krasts – Aplokciema ielas abas puses – Viestura prospekts – Lēdurgas iela – Mores iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

Ielas

Āgenskalna iela

Aizsaules iela

Albatrosu iela

Alises iela

Anniņmuižas iela

Apuzes iela

Asītes iela

Atlantijas iela

Augusta Dombrovska iela

Baložu ielas posms no Āgenskalna ielas līdz Kalnciema ielai

Baseina iela

Bauskas iela

Bebru iela

Berģu iela

Biķernieku ielas posms no Juglas ielas līdz pilsētas robežai

Braslas iela

Buļļu ielas posms no Daugavgrīvas ielas līdz Kleistu ielai

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Dagmāras iela

Dambja iela

Dammes iela

Dzintara iela

Dzirciema iela

Emmas iela

Ezera iela

Gaiļezera iela

Gaujas iela

Gobas iela

Gramzdas iela

Granīta iela

Graudu iela

Grenču iela

Ģimnastikas iela

Hipokrāta iela

Ilūkstes iela

Jūrkalnes iela

Kaivas iela

Kalnciema ielas posms no Lielirbes ielas līdz Mūkupurva ielai

Kandavas iela

Kantora iela

Kapteiņu iela

Kastrānes iela

Katlakalna iela

Kleistu iela

Kreimeņu iela

Kristapa iela

Krustabaznīcas iela

Kuldīgas iela

Lēdurgas iela

Lidoņu iela

Lielā iela

Liepājas iela

Lizuma iela

Lubānas ielas posms no Rēznas ielas līdz Salaspils ielai

Malienas iela

Mālu iela

Mangaļu prospekts

Mārkalnes iela

Meldru iela

Melnsila iela

Murjāņu iela

Nīcgales iela

Ojāra Vācieša iela

Ozolciema iela

Pakalniešu iela

Parādes iela

Priedaines ielas posms no Mūkupurva ielas līdz Zolitūdes ielai

Prūšu iela

Rātsupītes iela

Rostokas iela

Rucavas iela

Rušonu iela

Saulkalnes iela

Sesku iela

Silciema iela

Silikātu iela

Slokas ielas posms no Kalnciema ielas līdz Kurzemes prospektam

Spilves iela

Stārķu iela

Stāvvadu iela

Stirnu iela

Stūrmaņu iela

Šampētera iela

Šmerļa iela

Tadaiķu iela

Taisnā iela

Tēriņu iela

Tvaika iela

Upesciema iela

Upesgrīvas ielas posms no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai

Vaidavas iela

Valdeķu iela

Varoņu iela

Veiksmes iela

Vecāķu prospekts

Ventspils iela

Vietalvas iela

Vīlipa iela

Višķu iela

Volguntes iela

Zentenes iela

Zolitūdes iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1. vai 2.zonas teritorijā, šim ielas posmam piemērojams attiecīgi 1. vai 2.zonas koeficients.

4.zona

Ja reklāma izvietota 4.zonā, bet eksponēta pret 2. vai 3.zonas teritoriju, piemērojams attiecīgi 2. vai 3.zonas koeficients.

Pārējā Rīgas pilsētas teritorija

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2. vai 3.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams attiecīgi 2. vai 3.zonas koeficients.

* Saskaņā ar pievienoto karti “Rīgas zonējums nodevas aprēķināšanai un maksas par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām noteikšanai”.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
Rīgas zonējums nodevas aprēķināšanai un maksas par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām noteikšanai

(Rīgas domes 31.03.2009. saistošo noteikumu Nr.162 redakcijā)

2.pielikums
Rīgas domes 01.08.2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.51
Rīgas domes Kultūras departamenta pakļautībā esošās iestādes

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 17.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par reklāmas un sludinājumu izvietošanu Rīgā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 01.08.2006.Stājas spēkā: 22.09.2006.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151, 21.09.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
143975
{"selected":{"value":"20.07.2022","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.07.2022","iso_value":"2022\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-19.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2013","iso_value":"2013\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2012","iso_value":"2012\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2012.-28.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.01.2012","iso_value":"2012\/01\/25","content":"<font class='s-1'>25.01.2012.-27.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-24.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2010","iso_value":"2010\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2010.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2010","iso_value":"2010\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2010.-11.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2009","iso_value":"2009\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2009.-19.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2008","iso_value":"2008\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2008.-13.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2008","iso_value":"2008\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2008.-23.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2006","iso_value":"2006\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2006.-19.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.07.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"