Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumus Nr. 193 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.636

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 48.§)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk- kadastra informācijas sistēma), kas ietver:

1.1. kadastra objekta identifikatora veidošanas principus, piešķiršanas kārtību un klasifikāciju;

1.2. personas identifikatora piešķiršanas vai maiņas kārtību personai, kura ierosina kadastra objekta formēšanu un kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēts piešķirt personas identifikatoru;

1.3. kadastra datu saturu un to labošanas un uzturēšanas kārtību;

1.4. kadastra kartes veidošanas kārtību, attēlojamo datu saturu, mēroga noteiktību, attēlošanas un uzturēšanas kārtību un pieļaujamās nesaistes robežas, izlīdzinot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas robežu datus;

1.5. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācijas un aktualizācijas kārtību;

1.6. kārtību, kādā ieraksta nekustamā īpašuma nodokļa objektu un ierakstāmās ziņas;

1.7. kārtību, kādā dzēš ierakstu par kadastra objektu;

1.8. kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kritērijus, kārtību un iesniedzamos dokumentus.

2. Sadalot kadastra objektu, kadastra informācijas sistēmā reģistrē vairākus jaunus kadastra objektus, kuriem piešķir jaunus kadastra identifikatorus (kadastra apzīmējumu vai kadastra numuru). Vienlaikus aktualizē reģistrēto (atlikušo) kadastra objektu, saglabājot tā kadastra numuru vai apzīmējumu.

3. Ja apvieno divus vai vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus, pēc īpašnieka izvēles nekustamā īpašuma objektam saglabā vienu no esošajiem kadastra apzīmējumiem vai piešķir jaunu.

4. Ja apvieno vairākus vienai personai piederošus nekustamos īpašumus, saglabā vienu no esošajiem kadastra numuriem.

5. Kadastra informācijas sistēmā par kadastra subjektu var reģistrēt īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju (atkarībā no īpašuma tiesību statusa). Vienam nekustamajam īpašumam var reģistrēt vairākus kadastra subjektus ar atšķirīgiem īpašuma tiesību statusiem. Kadastra informācijas sistēmā par kadastra subjektu ieraksta nekustamā īpašuma:

5.1. īpašnieku, kas īpašuma tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem nostiprinājis zemesgrāmatā vai īpašuma tiesības ieguvis Civillikuma 1477.pantā noteiktajos gadījumos;

5.2. tiesisko valdītāju, kas tiesiski ieguvis nekustamo īpašumu un kura īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā;

5.3. lietotāju, kuram normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos piešķirtas lietojuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

6. Uzsākot kadastrālo uzmērīšanu, tās veicējs pieprasa un Valsts zemes dienests sagatavo informāciju no kadastra informācijas sistēmas kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienībā.

7. Vienlaikus ar šo noteikumu 6.punktā minēto pieprasījumu iesniedz kadastra subjekta iesniegumu par kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā. Iesniegumam pievieno vietējās pašvaldības lēmumu vai lēmuma izrakstu par detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu.

8. Kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai kadastra subjekts iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

9. 10 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas Valsts zemes dienests izvērtē kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī to, vai iesniegtie dokumenti satur reģistrācijai vai aktualizācijai nepieciešamās ziņas un vai tās nav pretrunīgas.

10. Kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas atbilst šādu valsts informācijas sistēmu datiem:

10.1. nekustamā īpašuma objekta adrese - Valsts adrešu reģistra datiem;

10.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods - Iedzīvotāju reģistra datiem;

10.3. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs - komercreģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta datiem;

10.4. nekustamā īpašuma piederība - Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem;

10.5. meža (kā zemes lietošanas veida) robežas - Meža valsts reģistra datiem;

10.6. meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes robežas - Meliorācijas kadastra datiem.

11. Valsts zemes dienests, izvērtējot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, pārliecinās, vai zemes vienības un zemes vienības daļas zemes robežu plāns ir saskaņots ar normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un vietējo pašvaldību, kā arī pārliecinās, vai:

11.1. zemes vienības robežas un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, detālplānojumam vai zemes ierīcības projektam - ja zemes vienība tiek sadalīta;

11.2. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi atbilst iepriekšējās kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem vai pašvaldības teritorijas plānojumam - ja zemes vienība tiek atkārtoti uzmērīta;

11.3. kadastrālās uzmērīšanas dati ir savietojami ar kadastra informācijas sistēmas datiem un kadastrālajai uzmērīšanai izmantota Valsts zemes dienesta izsniegtā kadastra informācija, tai skaitā nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības, būves kadastra apzīmējums;

11.4. zemes vienības robežpunktu koordinātu un iepriekš uzmērīto zemes vienību robežpunktu koordinātu novirzes nepārsniedz kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamo lielumu;

11.5. zemes robežu plānā ierakstītās zemes vienības platības un dokumentos norādītās platības atšķirība nepārsniedz kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamo;

11.6. zemes vienība un zemes vienības daļa uzmērīta Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92.

12. Kadastrālais uzmērītājs ir atbildīgs par reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā iesniegto kadastrālās uzmērīšanas dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem.

13. Pēc tam kad izvērtēta iesniegto dokumentu atbilstība šo noteikumu 9., 10. un 11.punkta nosacījumiem, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu par kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju. Ja konstatēta neatbilstība, kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju atliek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu.

14. Pēc iesniegto dokumentu saņemšanas Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība 10 darbdienu laikā veic kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju vai paziņo dokumentu iesniedzējam par kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu.

2. Kadastra objekta reģistrācija
2.1. Zemes vienības reģistrācija

15. Jaunu zemes vienību kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja kadastra subjekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosina zemes vienības noteikšanu, sadalot kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes vienību. Jauno zemes vienību reģistrē tā nekustamā īpašuma sastāvā, kurā atrodas sadalītā zemes vienība.

16. Zemes vienības reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

16.1. kadastra subjekta iesniegumu;

16.2. vietējās pašvaldības lēmumu vai lēmuma izrakstu par detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu;

16.3. zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu;

16.4. vietējās pašvaldības lēmumu par adreses piešķiršanu zemes vienībai;

16.5. vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

17. Zemes vienības reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ietver:

17.1. zemes vienības reģistrācijas ierosināšanu;

17.2. pirmsreģistrāciju;

17.3. zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentu ziņu reģistrāciju;

17.4. telpisko zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datnes ievietošanu kadastra informācijas sistēmā;

17.5. zemes vienības attēlošanu kadastra kartē;

17.6. vietējās pašvaldības un valsts institūciju ziņu ierakstīšanu;

17.7. apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma objekta - zemes vienības - reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā.

18. Zemes vienības pirmsreģistrāciju Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība veic piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas.

19. Veicot zemes vienības pirmsreģistrāciju kadastra informācijas sistēmā:

19.1. plānotajai zemes vienībai piešķir kadastra apzīmējumu;

19.2. kadastra kartē attēlo zemes vienības plānoto robežu atbilstoši detālplānojumam vai zemes ierīcības projektam;

19.3. ieraksta zemes vienības plānoto platību;

19.4. reģistrē vietējās pašvaldības lēmumu, ar kuru apstiprināts detālplānojums vai zemes ierīcības projekts;

19.5. sagatavo informāciju no kadastra informācijas sistēmas kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienībā.

20. Kadastra informācijas sistēmā no zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem un datnēm reģistrē:

20.1. zemes vienības platību un platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem;

20.2. šo noteikumu 111.punktā noteiktās ziņas par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

20.3. kadastrālā uzmērītāja vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru.

21. No zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem un datnēm kadastra kartē attēlo šo noteikumu 131.1., 131.2., 131.3. un 131.7.apakšpunktā noteiktos telpiskos zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas datus.

22. Kadastrālas uzmērīšanas datu reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā apliecina ar spiedogu uz zemes robežu plāna un uz zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas.

23. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šādas vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās ziņas:

23.1. zemes vienības adresi, ja tā reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;

23.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā;

23.3. atzīmi par zemes vienības piekritību valstij vai pašvaldībai.

24. Ierosinātājs ir tiesīgs iesniegt Valsts zemes dienestā šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minētās ziņas saturošu dokumentu pirms ziņu saņemšanas no vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas.

25. Ja kopā ar kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem nav iesniegtas ziņas par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā, kadastra informācijas sistēmā reģistrē sadalāmajai zemes vienībai iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

26. Pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentu ziņu un vietējās pašvaldības un valsts institūciju ziņu ierakstīšanas kadastra informācijas sistēmā reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināto zemes vienības kadastrālo vērtību. Zemes vienības reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ir pabeigta pēc kadastrālās vērtības reģistrācijas.

27. Pēc zemes vienības reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā un pēc pieprasījuma izsniedz kadastra subjektam.

28. Apliecinājumā par nekustamā īpašuma objekta - zemes vienības - reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

28.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numuru, kura sastāvā ir zemes vienība;

28.2. zemes vienības kadastra apzīmējumu;

28.3. zemes vienības adresi;

28.4. zemes vienības platību;

28.5. tās būves kadastra apzīmējumu, kas atrodas uz zemes vienības;

28.6. zemes vienības robežas un izvietojumu;

28.7. zemes vienības reģistrācijas datumu.

29. Kadastra subjekta iesniegumu, zemes vienības reģistrācijai iesniegtos dokumentus, izņemot kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, un apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā ievieto nekustamā īpašuma kadastra lietā.

2.2. Zemes vienības daļas reģistrācija

30. Zemes vienības daļu kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja kadastra subjekts vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk - Kadastra likums) 24.panta otrās daļas 2.punktā noteiktajos gadījumos - vietējā pašvaldība nodala daļu no zemes vienības, neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu.

31. Zemes vienības daļu kadastra informācijas sistēmā reģistrē, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu par zemes vienības daļas reģistrāciju un tā grafisko pielikumu - zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa.

32. Zemes vienības daļas reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ietver:

32.1. zemes vienības daļas reģistrācijas ierosināšanu;

32.2. kadastra apzīmējuma piešķiršanu zemes vienības daļai;

32.3. ziņu ierakstīšanu no ierosinātāja iesnieguma un grafiskā pielikuma;

32.4. zemes vienības daļas attēlošanu kadastra kartē;

32.5. vietējās pašvaldības un valsts institūciju ziņu ierakstīšanu.

33. Atbilstoši ierosinātāja iesniegumam un tam pievienotajam grafiskajam pielikumam kadastra informācijas sistēmā reģistrē zemes vienības daļas platību un tās sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem. Kadastra kartē attēlo šo noteikumu 131.5.apakšpunktā noteiktos datus atbilstoši grafiskajam pielikumam.

34. Saskaņā ar vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtajām ziņām zemes vienības daļai reģistrē atbilstošo zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienības daļā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekritīgās platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem zemes vienības daļā.

35. Pēc zemes vienības daļas noteikšanas dokumentu ziņu ierakstīšanas kadastra informācijas sistēmā reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināto zemes vienības daļas kadastrālo vērtību.

36. Kadastra subjekta iesniegumu un zemes vienības daļas reģistrācijai iesniegtos dokumentus ievieto tā nekustamā īpašuma kadastra lietā, kura sastāvā ir zemes vienība.

2.3. Būves un telpu grupas reģistrācija

37. Būves reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā nereģistrētai būvei ierosina:

37.1. nekustamā īpašuma (zemes) īpašnieks;

37.2. persona, kurai ir tiesības zemes vienībā esošās būves reģistrēt kā patstāvīgu nekustamo īpašumu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantā noteiktajos gadījumos;

37.3. vietējā pašvaldība Kadastra likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajos gadījumos.

38. Būvi un tajā esošās telpu grupas kadastra informācijas sistēmā reģistrē vienlaikus.

39. Telpu grupa uzskatāma par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu, ja dzīvojamo māju, kurā atrodas telpu grupa, sadala nekustamajos īpašumos ar tam piederošu kopīpašuma domājamo daļu.

40. Būves reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā šo noteikumu 37.punktā minētās personas, pasūtot būves kadastrālo uzmērīšanu, iesniedz šādus dokumentus:

40.1. iesniegumu;

40.2. dokumentu, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu;

40.3. būvprojektu, aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai citu normatīvajos aktos noteiktu dokumentu par būves likumīgu celtniecību, ja to paredz normatīvie akti;

40.4. vietējās pašvaldības lēmumu par adreses piešķiršanu.

41. Būves reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ietver:

41.1. būves reģistrācijas ierosināšanu;

41.2. būves pirmsreģistrāciju;

41.3. kadastrālās uzmērīšanas ziņu reģistrāciju;

41.4. telpisko būves kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datnes ievietošanu kadastra informācijas sistēmā;

41.5. vietējās pašvaldības un valsts institūciju ziņu ierakstīšanu;

41.6. būves attēlošanu kadastra kartē;

41.7. būves īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegto dokumentu ziņu ierakstīšanu;

41.8. apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma objekta - būves - reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā.

42. Veicot būves pirmsreģistrāciju:

42.1. būvei piešķir kadastra apzīmējumu;

42.2. kadastra kartē attēlo būves atrašanās vietu zemes vienībā;

42.3. atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem vai kadastra subjekta iesniegumam pievienotajam būvprojektam ieraksta apbūves laukumu, stāvu skaitu un norāda, vai tā ir dzīvojamā vai nedzīvojamā būve.

43. Kadastra informācijas sistēmā veic būves pirmsreģistrāciju zemes vienības kadastrālajā uzmērīšanā konstatētajai būvei atbilstoši kadastrālā uzmērītāja iesniegtajai informācijai.

44. Ja persona ierosina kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas būves noteikšanu par nekustamā īpašuma objektu, Valsts zemes dienesta reģionālā struktūrvienība veic būves pirmsreģistrāciju saskaņā ar iesniegumam pievienoto būvprojektu un sagatavo informāciju no kadastra informācijas sistēmas kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienībā.

45. Telpu grupai kadastra apzīmējumu piešķir, reģistrējot šo noteikumu 46.punktā noteiktās ziņas par būvi, ja tajā ir telpu grupa, vai kadastra informācijas sistēmā reģistrētā būvē ir uzmērīta jauna telpu grupa.

46. Atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem un datnēm kadastra informācijas sistēmā reģistrē:

46.1. būves platību un tās sadalījumu pa telpu grupu lietošanas veidiem;

46.2. būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas datus;

46.3. atzīmi par patvaļīgas būvniecības pazīmēm;

46.4. kadastrālā uzmērītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu.

47. Atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem un datnēm kadastra kartē attēlo šo noteikumu 131.3. un 131.4.apakšpunktā minētos telpiskos kadastrālās uzmērīšanas datus.

48. Atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra informācijas sistēmā ieraksta būvei funkcionāli nepieciešamo zemes platību, ja būve ir atsevišķs īpašuma objekts vai daudzdzīvokļu māja, ko sadala dzīvokļa īpašumos.

49. (Svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1271)

50. Ja būve neietilpst kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā, atbilstoši īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegtajiem būves piederību apliecinošajiem dokumentiem ieraksta:

50.1. būves īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu - fiziskajai personai vai nosaukumu, reģistrācijas numuru - juridiskajai personai;

50.2. būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piederošās būves domājamās daļas.

51. Par kadastra subjektu kadastra informācijas sistēmā ieraksta būves īpašnieku, kurš:

51.1. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zemes vienība un uz kuras atrodas būve, ir nostiprinājis zemesgrāmatā;

51.2. īpašuma tiesības uz būvi ieguvis atbilstoši Kadastra likuma 7.panta otrās daļas 3.punktam.

52. Atbilstoši Valsts adrešu reģistra ziņām kadastra informācijas sistēmā ieraksta vietējās pašvaldības piešķirto būves vai telpu grupas adresi.

53. Pēc būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentu ziņu, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegto dokumentu, kā arī vietējās pašvaldības un valsts institūciju ziņu ierakstīšanas kadastra informācijas sistēmā reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināto būves kadastrālo vērtību. Būve ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā, ja tai ir aprēķināta un reģistrēta kadastrālā vērtība.

54. Pēc būves reģistrācijas Valsts zemes dienests sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā un ievieto nekustamā īpašuma kadastra lietā. Otru apliecinājuma eksemplāru sagatavo un izsniedz pēc kadastra subjekta pieprasījuma.

55. Apliecinājumā par nekustamā īpašuma objekta - būves - reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

55.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numuru, kura sastāvā ir būve;

55.2. tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, uz kuras atrodas būve;

55.3. būves kadastra apzīmējumu;

55.4. būves adresi;

55.5. būves ārējo kontūru un izvietojumu zemes vienībā;

55.6. būves reģistrācijas datumu.

56. Telpu grupai apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju Valsts zemes dienests sagatavo, ja telpu grupa ir nekustamā īpašuma atsevišķais īpašuma objekts. Apliecinājumu pēc pieprasījuma izsniedz kadastra subjektam.

57. Apliecinājumā par nekustamā īpašuma objekta - telpu grupas - reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

57.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numuru, kura sastāvā ir telpu grupa;

57.2. būves kadastra apzīmējumu;

57.3. tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, uz kuras atrodas būve;

57.4. telpu grupas kadastra apzīmējumu;

57.5. telpu grupas adresi;

57.6. telpu grupas reģistrācijas datumu.

58. Būves un telpu grupas noteikšanas ierosinātāja iesniegumu, iesniegtos dokumentus un apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā (izņemot kadastrālās uzmērīšanas dokumentus) ievieto nekustamā īpašuma kadastra lietā.

59. Ja būve neietilpst kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā, reģistrācijai iesniegtos dokumentus ievieto tā nekustamā īpašuma kadastra lietā, kuras sastāvā ir zemes vienība, uz kuras atrodas būve.

2.4. Nekustamā īpašuma reģistrācija

60. Jaunu nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja:

60.1. pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, no nekustamā īpašuma atdala vienu vai vairākus nekustamā īpašuma objektus;

60.2. nekustamo īpašumu veido no nekustamā īpašuma objektiem, kuri neietilpst kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā;

60.3. dzīvokļa īpašumu īpašnieks apvieno vienā nekustamajā īpašumā visus vienā daudzdzīvokļu mājā esošos dzīvokļa īpašumus.

61. Reģistrējot nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā:

61.1. nekustamajam īpašuma piešķir kadastra numuru;

61.2. norāda nekustamā īpašuma kadastra subjektu;

61.3. nekustamajam īpašumam piesaista kadastra subjekta iesniegumā norādītos nekustamā īpašuma objektus;

61.4. ieraksta ziņas no dokumentiem;

61.5. sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā;

61.6. veido nekustamā īpašuma kadastra lietu.

62. Nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā ierosina:

62.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, no kura nekustamā īpašuma objektiem veido jaunu nekustamo īpašumu;

62.2. persona, kura tiesiski ieguvusi nekustamā īpašuma objektu;

62.3. valsts institūcija vai pašvaldība pirms valstij vai pašvaldībai piekrītošas zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda.

63. Nekustamā īpašuma reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

63.1. ierosinātāja iesniegumu;

63.2. vietējās pašvaldības lēmumu par īpašuma nosaukumu (lauku apvidū).

64. Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju ierosina iesniegumā par jauna nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai iesniedz iesniegumu Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā pēc nekustamā īpašuma objekta reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā.

65. Ja jaunu nekustamo īpašumu veido no nekustamā īpašuma objekta, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā, iesniegumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda nekustamā īpašuma objekta:

65.1. kadastra apzīmējumu;

65.2. īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu - fiziskām personām vai nosaukumu un reģistrācijas numuru - juridiskām personām.

66. Ja nekustamo īpašumu veido, sadalot zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu, iesniegumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

66.1. kadastra informācijas sistēmā reģistrētā nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemesgrāmatas nodalījuma numuru un īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu - fiziskām personām vai nosaukumu un reģistrācijas numuru - juridiskām personām;

66.2. nekustamā īpašuma objekta(-u) kadastra apzīmējumu(-us).

67. Reģistrējot jaunu nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā, par kadastra subjektu ieraksta sadalāmā īpašuma īpašnieku, ieraksta tam piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu un īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma numuru.

68. Reģistrējot jaunu nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā, par jaunā nekustamā īpašuma kadastra subjektu ieraksta tiesisko valdītāju, kurš ieguvis īpašuma tiesības, un tam piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu.

69. Pēc nekustamā īpašuma izveidošanas kadastra informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķina un reģistrē nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību un novērtējumu kadastrā. Nekustamā īpašuma reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ir pabeigta pēc kadastrālās vērtības reģistrācijas.

70. Pēc nekustamā īpašuma reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā un izsniedz to kadastra subjektam.

71. Apliecinājumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

71.1. nekustamā īpašuma kadastra numuru;

71.2. nekustamā īpašuma nosaukumu (lauku apvidū);

71.3. nekustamā īpašuma sastāvu;

71.4. nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu;

71.5. reģistrācijas datumu.

72. Pēc jauna nekustamā īpašuma reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā veido nekustamā īpašuma kadastra lietu. Nekustamā īpašuma kadastra lietā kārto nekustamā īpašuma un tā sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu reģistrācijai iesniegtos dokumentus (izņemot nekustamā īpašuma objektu kadastrālās uzmērīšanas dokumentus) un apliecinājumus par nekustamā īpašuma un tā objektu reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā.

2.5. Dzīvokļa īpašuma reģistrācija

73. Dzīvokļa īpašumus veido, sadalot daudzdzīvokļu māju vai dzīvokļa īpašumu.

74. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sadala daudzdzīvokļu māju dzīvokļa īpašumos, aprēķina to kopīpašuma domājamo daļu un kadastra informācijas sistēmā reģistrē jaunus dzīvokļa īpašumus.

75. Jaunu dzīvokļa īpašumu reģistrē, ja kadastrāli uzmērīta (sagatavota telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) un kadastra informācijas sistēmā reģistrēta telpu grupa - dzīvokļa īpašuma atsevišķais objekts.

76. Reģistrējot dzīvokļa īpašumu kadastra informācijas sistēmā:

76.1. dzīvokļa īpašumam piešķir kadastra numuru;

76.2. norāda dzīvokļa īpašuma kadastra subjektu;

76.3. piesaista dzīvokļa īpašuma atsevišķo objektu - telpu grupu;

76.4. piesaista dzīvokļa īpašuma kopīpašuma objektus;

76.5. aprēķina dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu;

76.6. ieraksta dokumentos norādītās ziņas;

76.7. sagatavo apliecinājumu par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā;

76.8. veido dzīvokļa īpašuma kadastra lietu.

77. Dzīvokļa īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā ierosina:

77.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, kurš sadala daudzdzīvokļu māju dzīvokļa īpašumos;

77.2. dzīvokļa īpašuma īpašnieks, kurš vienu dzīvokļa īpašumu sadala vairākos dzīvokļa īpašumos.

78. Lai dzīvokļa īpašumu reģistrētu kadastra informācijas sistēmā, iesniedz šādus dokumentus:

78.1. kadastra subjekta iesniegumu;

78.2. zemes vienības robežu plānu, kurā attēlota daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai funkcionāli nepieciešamā zemes robeža, ja dzīvokļa īpašumos sadala daudzdzīvokļu māju.

79. Nekustamā īpašuma īpašnieks iesniegumā par daudzdzīvokļu mājas sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu reģistrāciju norāda:

79.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numuru un zemesgrāmatas nodalījuma numuru, kura sastāvā ir daudzdzīvokļu māja;

79.2. dzīvokļa īpašumos sadalāmās daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējumu;

79.3. ar dzīvokļa īpašumiem funkcionāli saistītas būves kadastra apzīmējumu;

79.4. daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu.

80. Dzīvokļa īpašuma īpašnieks, kurš vēlas sadalīt vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos, iesniegumā norāda:

80.1. dzīvokļa īpašuma kadastra numuru, zemesgrāmatas nodalījuma numuru;

80.2. sadalāmā dzīvokļa īpašuma telpu grupu kadastra apzīmējumus;

80.3. jaunā dzīvokļa īpašuma telpu grupas kadastra apzīmējumu.

81. Reģistrējot jaunu dzīvokļa īpašumu kadastra informācijas sistēmā, par kadastra subjektu ieraksta sadalāmā īpašuma īpašnieku, ieraksta tam piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu un īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma numuru.

82. Reģistrējot jaunu dzīvokļa īpašumu kadastra informācijas sistēmā, par jaunā dzīvokļa īpašuma kadastra subjektu ieraksta tiesisko valdītāju, kurš ieguvis īpašuma tiesības, un tam piederošo dzīvokļa īpašuma domājamo daļu.

3. Kadastra datu aktualizācijas kārtība
3.1. Kadastra datu aktualizācijas vispārīgie jautājumi

83. Kadastra datu aktualizācija kadastra informācijas sistēmā ietver:

83.1. kadastra datu aktualizācijas ierosināšanu;

83.2. iesniegto dokumentu ziņu reģistrāciju;

83.3. valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšanu;

83.4. telpisko kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datnes ievietošanu un kadastra kartes aktualizāciju, ja iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti;

83.5. nekustamā īpašuma kadastra lietas papildināšanu.

84. Kadastra datu aktualizāciju kadastra subjekts ierosina, iesniedzot Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu un izmaiņas apliecinošu dokumentu.

85. Kadastra datus kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

85.1. kadastra subjekta iesniegums;

85.2. zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta;

85.3. vietējās pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu vai maiņu;

85.4. vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;

85.5. vietējās pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukuma (lauku apvidos) piešķiršanu vai maiņu.

86. Valsts zemes dienests kadastra informācijas sistēmā aktualizē kadastra datus, ja saņemtas ziņas no vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas, neinformējot kadastra subjektu.

87. Pēc kadastra datu aktualizācijas kadastra informācijas sistēmā aktualizē kadastra objekta kadastrālo vērtību.

88. Kadastra subjekta iesniegumu un kadastra objekta datu aktualizācijai iesniegtos dokumentus, izņemot kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, ievieto nekustamā īpašuma kadastra lietā.

89. Reģistrējot jaunu dzīvokļa īpašumu daudzdzīvokļu mājā, kas ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, kadastra informācijas sistēmā aprēķina jaunā dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu. Vienlaikus pārrēķina visu daudzdzīvokļu mājā reģistrēto dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu, ja ir mainījusies kopīpašumā esošo objektu platība. Kopīpašuma domājamo daļu summai ir jāveido viens vesels.

3.2. Zemes vienības datu aktualizācija

90. Zemes vienības datu aktualizācijas kritēriji:

90.1. notikušas izmaiņas zemes vienības robežās un platībā;

90.2. notikušas izmaiņas zemes lietošanas veidos un to platībā;

90.3. mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

90.4. noteikts jauns vai mainīts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums;

90.5. veikta jauna meža inventarizācija;

90.6. veiktas izmaiņas meliorācijas sistēmā.

91. Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra informācijas sistēmā aktualizē:

91.1. zemes vienības robežas un platību;

91.2. zemes lietošanas veidus un to platību;

91.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus;

91.4. būves izvietojumu zemes vienībā.

92. Divu blakus esošu zemes vienību kadastra datus aktualizē vienlaikus, ja no zemes vienības atdalīta daļa un tā pievienota blakus esošajai zemes vienībai, un ir iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti abām zemes vienībām.

93. Kadastra informācijas sistēmā aktualizē zemes vienības datus atbilstoši šādām valsts informācijas sistēmām:

93.1. atbilstoši Meža valsts reģistram:

93.1.1. mežaudzes vērtību (latos);

93.1.2. zemes vienības meža platību;

93.1.3. zemes vienības meža zemes ballhektāru summu;

93.1.4. jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platību;

93.1.5. jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summu;

93.1.6. jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summas samazinājumu;

93.1.7. ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo meža zemes platību;

93.1.8. ar nodokli apliekamās meža zemes platības ballhektāru summas samazinājumu;

93.2. atbilstoši Meliorācijas kadastram - meliorēto lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību zemes vienībā;

93.3. atbilstoši Valsts adrešu reģistram - zemes vienības adresi;

93.4. atbilstoši valsts informācijas sistēmām, kas uztur informāciju par aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un citiem objektiem, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus - apgrūtinātās teritorijas robežu un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas kodu.

94. Atbilstoši vietējās pašvaldības dokumentiem aktualizē šādus datus:

94.1. zemes vienības adresi, ja noteikta jauna adrese;

94.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā;

94.3. pazīmi par zemes vienības neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli".

95. Atbilstoši Kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā minēto institūciju iesniegtajiem dokumentiem kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību.

3.3. Zemes vienības daļas datu aktualizācija

96. Zemes vienības daļas datus aktualizē, ja zemes vienības daļa kadastrāli uzmērīta vai zemes vienībai, kurā noteikta zemes vienības daļa, mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.

97. Atbilstoši zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem aktualizē:

97.1. zemes vienības daļas platību un tās sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem;

97.2. kadastra kartē - šo noteikumu 131.5.apakšpunktā noteiktos zemes vienības daļas vektordatus;

97.3. kadastrālā uzmērītāja vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru.

98. Kadastra informācijas sistēmā ievieto zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datni.

99. Atbilstoši vietējās pašvaldības vai Kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā minēto institūciju dokumentiem aktualizē zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienības daļā.

3.4. Būves un telpu grupas datu aktualizācija

100. Būves datu aktualizācijas kritēriji:

100.1. notikusi būves, telpu grupas pārbūve, rekonstrukcija, renovācija;

100.2. mainīts būves vai telpu grupas lietošanas veids;

100.3. būvei kā atsevišķam nekustamā īpašuma objektam uzlikts vai noņemts atsavināšanas aizliegums;

100.4. notikušas izmaiņas būves nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumā;

100.5. noteikta vai mainīta būves vai telpu grupas adrese;

100.6. mainīta atzīme par patvaļīgas būvniecības pazīmēm;

100.7. mainīta pazīme par būves vai telpu grupas neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli".

101. Atbilstoši vietējās pašvaldības dokumentiem aktualizē šādus būves vai telpu grupas datus:

101.1. adresi, ja noteikta jauna adrese;

101.2. būves vai telpu grupas lietošanas veidu;

101.3. atzīmi par patvaļīgas būvniecības pazīmēm;

101.4. pazīmi par būves vai telpu grupas neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli".

102. Atbilstoši valsts informācijas sistēmām aktualizē šādus būves vai telpu grupas datus:

102.1. atbilstoši Valsts adrešu reģistram - adresi, ja mainīta esošā adrese;

102.2. atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas reģistram - nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu, ja būvei noteikts valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss.

3.5. Nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datu aktualizācija

103. Nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datu aktualizācijas kritēriji:

103.1. pēc darījuma mainījies kadastra subjekts vai kadastra subjektam piederošā nekustamā īpašuma domājamā daļa;

103.2. notikušas izmaiņas kadastra subjekta personas datos;

103.3. mainīts nekustamā īpašuma nosaukums (lauku apvidū);

103.4. nodots lietošanā nekustamais īpašums;

103.5. iznomāts nekustamais īpašums vai tā daļa;

103.6. nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā un tam piešķirts nodalījuma numurs.

104. Atbilstoši kadastra subjekta iesniegumam un darījuma aktam kadastra informācijas sistēmā aktualizē šādus nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datus:

104.1. kadastra subjektu un tam piederošo nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma domājamo daļu;

104.2. nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma sastāvu.

105. Atbilstoši valsts informācijas sistēmām kadastra informācijas sistēmā aktualizē šādus nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datus:

105.1. atbilstoši Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai - nekustamā īpašuma nodalījuma numuru un īpašnieku;

105.2. atbilstoši Iedzīvotāju reģistram - kadastra subjekta - fiziskās personas - vārdu, uzvārdu, adresi;

105.3. atbilstoši komercreģistram vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistram - kadastra subjekta - juridiskās personas - nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi.

106. Atbilstoši vietējās pašvaldības dokumentiem kadastra informācijas sistēmā aktualizē šādus nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datus:

106.1. nekustamā īpašuma nosaukumu (lauku apvidū);

106.2. nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju;

106.3. iznomāto pašvaldības nekustamo īpašumu vai tā daļu un nomnieku.

107. Atbilstoši valsts institūciju dokumentiem kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus par iznomāto valsts institūcijas nekustamo īpašumu (valdījumu) vai tā daļu un nomnieku.

108. Visu daudzdzīvokļu mājā reģistrēto dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu Valsts zemes dienests pārrēķina, ja ir mainījusies kopīpašumā esošo objektu platība. Kopīpašuma domājamo daļu summai ir jāveido viens vesels.

4. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācija un aktualizācija

109. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu - zemes vienības teritoriju vai būvi, kurā saskaņā ar normatīvo aktu, līgumu vai tiesas nolēmumu ir noteikts lietošanas tiesību aprobežojums vai saimnieciskās darbības ierobežojums.

110. Kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus reģistrē atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, dokumentiem par ceļa servitūta un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu un atbilstoši valsts informācijas sistēmām, kuras uztur aizsargjoslas un īpaši aizsargājamās teritorijas un citus objektus, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

111. Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra informācijas sistēmā par apvidū uzmērītu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrē šādas ziņas:

111.1. kārtas numuru zemes vienībā;

111.2. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas kodu un aprakstu;

111.3. konkrētā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma aprakstu un apgrūtinājumu izraisošā objekta nosaukumu;

111.4. konkrētā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma teritorijas platību un tās mērvienību;

111.5. telpiskos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma datus - robežu (kontūru).

112. Bez kadastrālās uzmērīšanas kadastra informācijas sistēmā ieraksta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu, ja:

112.1. kadastra subjekts reģistrācijai iesniedz dokumentu par ceļa servitūta nodibināšanu un tā grafisko pielikumu - zemes robežu plānu, kurā iezīmēta ceļa servitūta atrašanās vieta;

112.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sniedz ziņas par kultūras pieminekļa statusu būvei;

112.3. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālās vides pārvalde sniedz ziņas par zemes vienības atrašanos piesārņotā teritorijā.

113. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu no valsts informācijas sistēmām, kas uztur aizsargjoslas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citus objektus, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, Valsts zemes dienests nosaka digitāli, savietojot apgrūtināto teritoriju robežu karti ar kadastra informācijas sistēmas datiem. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē:

113.1. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas kodu un aprakstu;

113.2. zemes vienības nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma teritorijas platību un tās mērvienību;

113.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma robežu (kontūru).

114. Digitāli noteiktos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus izmanto kadastrālajai vērtēšanai un informācijas sagatavošanai kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienībā.

115. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma ierakstīšanai zemesgrāmatā sagatavo kadastra izziņu par šo noteikumu 111. un 112.punktā minētajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem.

116. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus aktualizē, ja iesniegti:

116.1. kadastrālās uzmērīšanas dokumenti vai dokumenti par ceļa servitūta nodibināšanu;

116.2. dati no valsts informācijas sistēmām, kuras uztur aizsargjoslas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citus objektus, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

117. Ierakstu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja:

117.1. kadastrālās uzmērīšanas dokuments nesatur ziņas par kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

117.2. dati no valsts informācijas sistēmām, kuras uztur aizsargjoslas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citus objektus, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, nesatur ziņas par iepriekš kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

117.3. iesniegts dokuments par ceļa servitūta izbeigšanu.

5. Kadastra objekta identifikatora veidošanas principi

118. Kadastra objektu identifikācijas nodrošināšanai Valsts zemes dienests nosaka kadastrālās teritorijas, kas sadalītas kadastra grupās:

118.1. kadastrālā teritorija ir kadastra informācijas sistēmā reģistrēta un kadastra kartē attēlota nosacīta teritorija atbilstoši Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.maiju;

118.2. kadastra grupa ir kadastrālās teritorijas daļa.

119. Kadastra apzīmējumus veido saskaņā ar hierarhijas principu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 120., 121., 122. un 123.punktam.

120. Kadastra apzīmējumu zemes vienībai veido no 11 cipariem:

120.1. kadastrālās teritorijas četrciparu koda;

120.2. kadastra grupas trīsciparu koda;

120.3. zemes vienības kārtas numura kadastra grupā (četrciparu kods).

121. Kadastra apzīmējumu būvei veido no 14 cipariem:

121.1. tās zemes vienības kadastra apzīmējuma, uz kuras atrodas būve reģistrācijas brīdī;

121.2. būves kārtas numura zemes vienībā (trīsciparu kods).

122. Kadastra apzīmējumu telpu grupai veido no 17 cipariem:

122.1. tās būves kadastra apzīmējuma, kurā atrodas telpu grupa;

122.2. telpu grupas kārtas numura būvē (trīsciparu kods).

123. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu veido no 15 cipariem:

123.1. tās zemes vienības kadastra apzīmējuma, kurā izveidota zemes vienības daļa;

123.2. norādes uz zemes vienības daļu (cipars 8);

123.3. zemes vienības daļas kārtas numura zemes vienībā (trīsciparu kods).

6. Personas identifikatora piešķiršanas kārtība

124. Personām, kuras ierosina kadastra objekta formēšanu un kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepiešķir personas identifikatoru, to piešķir kadastra informācijas sistēmā.

125. Personas identifikatoru, kas piešķirts kadastra informācijas sistēmā, maina pēc informācijas saņemšanas no Iedzīvotāju reģistra.

7. Kadastra datu saturs un kadastra karte

126. Kadastra informācijas sistēmā uzturamo kadastra datu saturs norādīts šo noteikumu 1.pielikumā.

127. Kadastra karti veido kā digitālu pārskata karti par zemes vienību, būvju, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu un zemes vienību daļu savstarpējo izvietojumu teritorijā un telpu grupu izvietojumu būvē. Tās veidošanai izmanto digitālos nekustamā īpašuma objektu kadastrālās uzmērīšanas datus vektordatu formā.

128. Kadastra kartes taisnleņķa koordinātu tīkls atbilst Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai LKS-92.

129. Kadastra objektus kadastra kartē attēlo atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas precizitātei.

130. Kadastra kartes mēroga noteiktība pilsētās un ciemos ir 1:2000 un lauku apvidos - 1:10000.

131. Kadastra kartē norāda kadastra objekta kadastra apzīmējumu un attēlo šādus telpiskos datus:

131.1. zemes vienības robežas;

131.2. zemes vienības robežpunktus;

131.3. būves ārējo kontūru un izvietojumu zemes vienībā;

131.4. telpu grupas ārējo kontūru un izvietojumu būvē;

131.5. zemes vienības daļas robežas;

131.6. zemes vienības daļas robežpunktus;

131.7. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma aizņemtās teritorijas robežu un identifikatoru.

132. Kadastra kartē attēlo kadastrālo teritoriju un kadastra grupu robežas, nosaukumus, kodus un numurus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

8. Kadastra datu labošanas kārtība

133. Valsts zemes dienests kadastra datus kadastra informācijas sistēmā labo, ja persona konstatē neatbilstību kadastra datos vai kadastra dokumentos ar Valsts zemes dienestā iesniegto dokumentu ziņām.

134. Ja šo noteikumu 133.punktā minēto neatbilstību konstatē pašvaldība vai valsts institūcija, tā informē Valsts zemes dienestu vai Valsts zemes dienesta teritoriālo struktūrvienību.

135. Ja šo noteikumu 133.punktā minēto neatbilstību konstatē kadastra subjekts, viņš Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu, kam pievienots kadastra dokumenta oriģināls.

136. Kadastra subjekts iesniegumā norāda:

136.1. adresātu (attiecīgās Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības nosaukumu);

136.2. fiziska persona - iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai juridiska persona - nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru;

136.3. konstatēto kadastra datu neatbilstību kadastra dokumentā;

136.4. dokumentu, kas satur atbilstošās ziņas, uz kuru pamata jālabo dati kadastra informācijas sistēmā.

137. Ja Valsts zemes dienests konstatē, ka kadastra dati ir kļūdaini, tos nekavējoties labo un, ja nepieciešams, sagatavo jaunu kadastra dokumentu, vienlaikus anulējot iepriekš izsniegto kadastra dokumentu.

138. Ja pēc personas iesniegtā dokumenta un nekustamā īpašuma lietā esošo dokumentu pārbaudes konstatēts, ka kadastra informācijas sistēmas dati atbilst Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem dokumentiem, par to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē personu un atdod iesniegto dokumentu.

9. Kadastra datu uzturēšanas kārtība

139. Valsts zemes dienests nodrošina kadastra informācijas sistēmas darbību un kadastra datu drošību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

140. Kadastra informācijas sistēma datus uztur centralizētā datu bāzē.

141. Kadastrālo vērtību bāzi uztur kadastra informācijas sistēmā.

142. Uz katra gada 1.janvāri sagatavo pilnu kadastra informācijas sistēmas kadastra datu kopiju un līdz 15.janvārim nodod Valsts zemes dienesta arhīvā.

143. Katram kadastra informācijas sistēmas lietotājam Valsts zemes dienests piešķir tiesības darbam ar kadastra datiem saskaņā ar līgumu.

144. Datus par valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšanu kadastra informācijas sistēmā saglabā kadastra informācijas sistēmā.

10. Nekustamā īpašuma nodokļa objekta ierakstīšanas kārtība un ierakstāmās ziņas

145. Nekustamā īpašuma nodokļa objekts kadastra informācijas sistēmā ir kadastra objekts vai tā daļa atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli", ja no vietējās pašvaldības nav saņemtas ziņas par pazīmi "ar nodokli neapliek".

146. Atbilstoši vietējās pašvaldības sniegtajām ziņām zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai kadastra informācijas sistēmā ieraksta vai noņem pazīmi "ar nodokli neapliek".

147. Atbilstoši normatīvajiem aktiem kadastra informācijas sistēmā ieraksta nekustamā īpašuma nodokļa prognozes datus pazīmes veidā:

147.1. politiski represēta persona;

147.2. maksātnespējīgs uzņēmums (uzņēmējsabiedrība);

147.3. privatizējams uzņēmums (uzņēmējsabiedrība);

147.4. speciālā ekonomiskā zona vai brīvosta;

147.5. ar nodokli neapliek.

11. Ieraksta par kadastra objektu dzēšanas kārtība

148. Ierakstu par nekustamā īpašuma objektu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja to ierosina kadastra subjekts, apvienojot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā. Ierakstu par būvi kadastra informācijas sistēmā dzēš arī, ja kadastrālajā uzmērīšanā konstatēta būves neesība dabā.

149. Ierakstu par kadastra objektu dzēš, veicot šādas darbības:

149.1. ierosina dzēst ierakstu par nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļu;

149.2. sagatavo aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra apzīmējuma vai numura anulēšanu kadastra informācijas sistēmā;

149.3. dzēš ierakstu par kadastra objektu;

149.4. anulē dzēstā nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

149.5. papildina nekustamā īpašuma kadastra lietu.

150. Aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra apzīmējuma anulēšanu kadastra informācijas sistēmā pievieno tā nekustamā īpašuma kadastra lietai, kura sastāvā ir dzēstais objekts.

151. Lai dzēstu ierakstu par zemes vienību, iesniedz kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja apvieno divas vai vairākas kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības.

152. Ieraksta par zemes vienības daļu dzēšanas pamatojums ir iesniegums par zemes vienības daļas dzēšanu, ko iesniedz tā nekustamā īpašuma īpašnieks (ja tāda nav - tiesiskais valdītājs), kura sastāvā ir zemes vienības daļa.

153. Ieraksta par būvi dzēšanas pamatojums ir būves kadastrālā uzmērītāja sagatavotais akts par būves neesību, kuru parakstījis būves īpašnieks (ja tāda nav - tiesiskais valdītājs).

154. Ja būves īpašnieks (ja tāda nav - tiesiskais valdītājs) nav parakstījis aktu par būves neesību, kadastra informācijas sistēmā būvei reģistrē pazīmi "Kadastrālajā uzmērīšanā būve dabā nav konstatēta".

155. Telpu grupai aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra apzīmējuma anulēšanu kadastra informācijas sistēmā sagatavo, ja telpu grupa ir dzīvokļa īpašuma atsevišķais objekts.

156. Ierakstu par telpu grupu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja apvieno divas vai vairākas telpu grupas vienā telpu grupā vai dzēš ierakstu par būvi, kuras sastāvā ir telpu grupa.

157. Ierakstu par nekustamo īpašumu vai dzīvokļa īpašumu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja saņemts Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas paziņojums vai zemesgrāmatas nodaļas izsniegts nodalījuma noraksts par nekustamo īpašumu apvienošanu vai nekustamā īpašuma nodalījuma slēgšanu.

158. Aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra numura anulēšanu kadastra informācijas sistēmā pievieno nekustamā īpašuma kadastra lietai, izdarot atzīmi, ka kadastra informācijas sistēmā dzēsts ieraksts par nekustamo īpašumu.

12. Noslēguma jautājumi

159. Zemes reformas laikā valstij un pašvaldībai piekrītošo un lietošanā nepiešķirto zemi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" reģistrē kadastra informācijas sistēmā kā nekustamo īpašumu.

160. Par pašvaldībai piekrītošās zemes kadastra subjektu kadastra informācijas sistēmā ieraksta to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas zemes vienība.

161. Par valstij piekrītošās zemes kadastra subjektu kadastra informācijas sistēmā ieraksta valsts institūciju, uz kuras vārda nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegto Ministru kabineta rīkojumu. Ja dokumenti nav iesniegti, kadastra subjektu kadastra informācijas sistēmā neieraksta.

162. Zemes reformas laikā, pamatojoties uz vietējās pašvaldības lēmumu par zemes piešķiršanu lietošanā, kadastra informācijas sistēmā reģistrē nekustamo īpašumu un ieraksta kadastra subjektu (lietotāju). Atbilstoši minētajam lēmumam un tā grafiskajam pielikumam kadastra informācijas sistēmā reģistrē projektētās zemes vienības un attēlo tās kadastra kartē.

163. Līdz visu zemes vienību kadastrālajai uzmērīšanai, attēlojot tās kadastra kartē, zemes vienību robežas aktualizē, ņemot vērā augstākas precizitātes kadastrālās uzmērīšanas datus un ievērojot šādas prioritātes:

163.1. uzmērīta zemes vienība;

163.2. ierādīta zemes vienība;

163.3. projektēta zemes vienība.

164. Zemes reformas laikā kadastra informācijas sistēmā personas datus ieraksta atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem. Ja dokumenta sagatavošanas vai iesniegšanas dienā personai nav piešķirts personas kods, personu ieraksta ar kadastra informācijas sistēmas piešķirtu identifikatoru.

165. Līdz privatizācijas procesa pabeigšanai, lai sagatavotu ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo objektu prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu, kadastra informācijas sistēmā ieraksta pazīmi "Privatizējams uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)".

166. Līdz visu ēkā esošo telpu grupu reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā vai, ja vietējās pašvaldības rīcībā nav šādas informācijas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu sarakstu sagatavošanai kadastra informācijas sistēmā uztur ziņas par platību, kas apliekama ar nekustamā īpašuma nodokli.

167. Zemes reformas laikā būves kadastra informācijas sistēmā reģistrē, pamatojoties uz kadastrālās uzmērīšanas vai ēku masveida apsekošanas dokumentiem. Ja kadastra subjekts nav iesniedzis būves piederību apliecinošus dokumentus, kadastra informācijas sistēmā lietotāju ieraksta atbilstoši vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtajām ziņām vai ieraksta atzīmi, ka būves piederība nav noskaidrota.

168. Ja zemes reformas laikā būve kadastra informācijas sistēmā reģistrēta, pamatojoties uz ēku masveida apsekošanas dokumentiem, un tās piederība nav noskaidrota, un, veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve dabā nav konstatēta, ierakstu par būvi kadastra informācijas sistēmā dzēš, pamatojoties uz kadastrālās uzmērīšanas veicēja sagatavoto dokumentu.

169. Līdz zemes reformas pabeigšanai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību par valstij piekrītošo zemi kadastra informācijas sistēmā ieraksta atbilstoši dokumentam, kuru iesniedz valsts institūcija, kuras personā uz valsts vārda zeme ierakstāma zemesgrāmatā.

170. Privatizācijas procesā iegūtos dzīvokļa īpašumus reģistrē kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem vai privatizāciju veicošās institūcijas iesniegtajām ziņām.

171. Līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā ierakstu par nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja dzēsti visi ieraksti par nekustamā īpašuma objektiem vai nekustamā īpašuma objekti pievienoti citam nekustamajam īpašumam un ja iesniegts:

171.1. pašvaldības vai valsts iestādes lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atbilstoši likuma "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" 33.pantam;

171.2. pašvaldības vai valsts iestādes lēmums par visu nekustamā īpašuma objektu pievienošanu citam nekustamajam īpašumam;

171.3. akts par būves neesību, ja būve, par kuru tas sastādīts, ir vienīgais ēku (būvju) īpašuma objekts un aktu par būves neesību ir parakstījis būves īpašnieks;

171.4. lēmums par divu vai vairāku dzīvokļa īpašumu apvienošanu vienā dzīvokļa īpašumā;

171.5. lēmums, kas atceļ agrāk pieņemtu lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos.

172. Šo noteikumu 113.punktā noteikto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrāciju un aktualizāciju atbilstoši valsts informācijas sistēmām kadastra informācijas sistēmā uzsāk no 2009.gada 1.janvāra.

173. Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra informācijas sistēmā reģistrē līdz 2007.gada 1.novembrim.

174. Apliecinājumu par nekustamā īpašuma un nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā sagatavo no 2007.gada 1.marta.

175. Līdz dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, kadastra informācijas sistēmā dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamajai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, uzliek vai noņem pazīmi par atsavināšanas aizliegumu.

176. Līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, būvei uzliek vai noņem pazīmi par atsavināšanas aizliegumu.

177. Ja būvei vai dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts atsavināšanas aizliegums, pēc informācijas saņemšanas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā atsavināšanas aizliegumu kadastra informācijas sistēmā dzēš.

178. Telpu grupas kadastra kartē attēlo no 2008.gada 1.jūlija.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.636
Kadastra informācijas sistēmas kadastra datu saturs

Nr.
p.k.

Kadastra objekts

Kadastra datu grupa

Kadastra dati

1

2

3

4

1.

Zemes vienība

1.1.

zemes vienības dati

1.1.1.

kadastra apzīmējums

1.1.2.

Valsts adrešu reģistra adreses kods un adreses dati

1.1.3.

administratīvi teritoriālo vienību klasifikācijas kods

1.1.4.

zemes vienības īpašuma tiesību statusa kods un apraksts

1.1.5.

zemes vienības iegūšanas veida kods un apraksts

1.1.6.

pazīme "ar nodokli neapliek"

1.1.7.

kadastrālā vērtība

1.1.8.

nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība

1.1.9.

mežaudzes vērtība

1.1.10.

norāde uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst zemes vienība

1.1.11.

norāde uz kadastrālo teritoriju un kadastra grupu

1.1.12.

pazīme "speciālā ekonomiskā zona vai brīvosta"

1.1.13.

norāde uz kadastra karti

1.2.

dati par plānotas zemes vienības pirmsreģistrāciju

1.2.1.

numurs

1.2.2.

kadastra apzīmējums

1.2.3.

plānotā platība

1.2.4.

norāde uz zemes vienību

1.3.

zemes vienības kadastra kartes dati

1.3.1.

kadastra apzīmējums

1.3.2.

robeža

1.3.3.

robežpunkti

1.3.4.

norāde uz zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datni

1.4.

zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne

2.

Zemes vienības daļa

2.1.

zemes vienības daļas dati

2.1.1.

kadastra apzīmējums

2.1.2.

kadastrālā vērtība

2.1.3.

nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība

2.1.4.

pazīme "ar nodokli neapliek"

2.1.5.

norāde uz zemes vienību

2.1.6.

norāde uz kadastra karti

2.2.

zemes vienības daļas kadastra kartes dati

2.2.1.

kadastra apzīmējums

2.2.2.

robeža

2.2.3.

robežpunkti

2.2.4.

norāde uz zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datni

2.3.

zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne

3.

Kadastra dati, kas raksturo zemes vienību un zemes vienības daļu

3.1.

platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācija)

3.1.1.

platība

3.1.2.

lauksaimniecībā izmantojamā zeme

3.1.3

aramzeme

3.1.4.

augļu dārzi

3.1.5.

ganības

3.1.6.

pļavas

3.1.7.

meži

3.1.8.

krūmāji

3.1.9.

purvi

3.1.10.

zem ūdeņiem

3.1.11.

zem zivju dīķiem

3.1.12.

zem ēkām un pagalmiem

3.1.13.

zem ceļiem

3.1.14.

pārējās zemes

3.1.15.

meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme

3.1.16.

norāde uz zemes vienību, zemes vienības daļu vai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

3.2.

dati par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

3.2.1.

klasifikācijas kods un nosaukums

3.2.2.

piekritīgā platība zemes vienībā vai zemes vienības daļā

3.2.3.

pazīme "ar nodokli neapliek"

3.2.4.

platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācija)

3.3.

dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu

3.3.1.

numurs

3.3.2.

noteikšanas datums

3.3.3.

klasifikācijas kods un apraksts

3.3.4.

apraksts zemes robežu plānā

3.3.5.

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam piekritīgā platība zemes vienībā

3.3.6.

norāde uz dokumentu

3.3.7.

norāde uz nekustamā īpašuma objektu

3.4.

dati par zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu

3.4.1.

uzmērītā platība

3.4.2.

mērniecības metode

3.4.3.

kadastrālās uzmērīšanas datums

3.4.4.

kadastrālā uzmērītāja sertifikāta numurs

3.4.5.

kadastrālā uzmērītāja vārds, uzvārds

3.5.

kadastrālās vērtēšanas dati

3.5.1.

zemes kadastrālo vērtību bāze

3.5.2.

apgrūtinājumu korekcijas koeficients

3.5.3.

piesārņojuma korekcijas koeficients

3.5.4.

dzīvojamās mājas ietekmes konstante

3.5.5.

zemes vienības starpgabalainības koeficients

3.5.6.

zemes vienības novietojuma koeficients

3.5.7.

meža zemes novietojuma koeficients

3.5.8.

pagasta meža zemes vidējais novērtējums ballēs

3.5.9.

zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs

3.5.10.

zemes vienības meža zemes ballhektāru summa

3.5.11.

jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summa

3.5.12.

jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summas samazinājums

3.5.13.

jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platība

3.5.14.

ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes platība

3.5.15.

ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes platības ballhektāru summas samazinājums

3.5.16.

kadastrālās vērtības noteikšanas datums

3.5.17.

nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības noteikšanas datums

4.

Būve

4.1.

būves dati

4.1.1.

kadastra apzīmējums

4.1.2.

Valsts adrešu reģistra adreses kods un adreses dati

4.1.3.

būves piederības statuss (pieder zemes īpašniekam, nepieder zemes īpašniekam, jaukta būves piederība, ietilpst ēku (būvju) īpašuma sastāvā, nenoskaidrota būves piederība)

4.1.4.

vēsturiskais liters

4.1.5.

vēsturiskais nosaukums

4.1.6.

ēkas kadastrālā vērtība

4.1.7.

inženierbūves vērtība

4.1.8.

nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība

4.1.9.

pazīme "ar nodokli neapliek"

4.1.10.

norāde uz zemes vienību, uz kuras atrodas būve

4.1.11.

norāde uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst būve

4.1.12.

norāde uz kadastra subjektu

4.1.13.

norāde uz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu

4.1.14.

norāde uz atsavināšanas aizliegumu

4.1.15.

norāde uz dokumentu

4.1.16.

ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamā platība

4.2.

būves kadastrālās uzmērīšanas dati

4.2.1.

nosaukums

4.2.2.

ēkas tips un tā kods

4.2.3.

ēkai - galvenā lietošanas veida klasifikācijas kods un apraksts

4.2.4.

inženierbūvei - lietošanas veida klasifikācijas kods un apraksts

4.2.5.

kopējā platība

4.2.6.

apbūves laukums

4.2.7.

ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits

4.2.8.

ārsienu materiāls un tā kods

4.2.9.

ēkas telpu grupu skaits

4.2.10.

pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads

4.2.11.

būves fiziskais stāvoklis

4.2.12.

kadastrālās uzmērīšanas datums

4.2.13.

atzīme par patvaļīgas būvniecības pazīmēm

4.2.14.

norāde uz zemes vienību, uz kuras atrodas būve

4.2.15.

būves tipa klasifikācijas kods un nosaukums

4.2.16.

konstruktīvā elementa nosaukums

4.2.17.

konstruktīvā elementa materiāls

4.2.18.

inženierbūves elementa kārtas numurs

4.2.19.

inženierbūves elementa nosaukums

4.2.20.

inženierbūves elementa materiāls

4.2.21.

inženierbūves elementa apjoms un apjoma mērvienība

4.2.22.

ēkas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem, kas norādīti ēkas projekta dokumentācijā, un platības mērvienība

4.3.

būves kadastrālās vērtēšanas dati

4.3.1.

ēku kadastrālo vērtību bāze

4.3.2.

inženierbūvju vērtību bāze

4.3.3.

apgrūtinājuma koeficients

4.3.4.

kadastrālās vērtības noteikšanas datums

4.3.5.

nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības noteikšanas datums

4.4.

būves kadastra kartes dati

4.4.1.

kadastra apzīmējums

4.4.2.

būves ārējā kontūra un izvietojums zemes vienībā

4.4.3.

norāde uz būves kadastrālās uzmērīšanas datu datni

4.4.4.

būves kadastrālās uzmērīšanas datu datne

5.

Telpu grupa

5.1.

telpu grupas dati

5.1.1.

kadastra apzīmējums

5.1.2.

Valsts adrešu reģistra adreses kods un adreses dati

5.1.3.

norāde uz būvi, kurā atrodas telpu grupa

5.1.4.

norāde uz dzīvokļa īpašumu, kura atsevišķā īpašuma objekts ir telpu grupa

5.1.5.

pazīme "ar nodokli neapliek"

5.1.6.

kadastrālā vērtība

5.2.

telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas dati

5.2.1.

nosaukums

5.2.2.

lietošanas veida kods un apraksts

5.2.3.

ēkas stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa

5.2.4..

telpu skaits telpu grupā

5.2.5.

kopējā platība

5.2.6.

patvaļīgas būvniecības pazīme

5.2.7.

telpu grupas vidējais augstums

5.2.8.

kadastrālās uzmērīšanas datums

5.3.

telpas, no kurām sastāv telpu grupa

5.3.1.

telpas kārtas numurs telpu grupā

5.3.2.

telpas piesaistes stāvs

5.3.3.

telpas nosaukums

5.3.4.

telpas veids

5.3.5.

telpas platība

5.3.6.

telpas augstums

5.4.

telpu grupas kadastra kartes dati

5.4.1.

kadastra apzīmējums

5.4.2.

norāde uz būvi

5.4.3.

norāde uz telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datni

5.5.

telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne

6.

Nekustamais īpašums

6.1.

nekustamā īpašuma dati

6.1.1.

kadastra numurs

6.1.2.

nosaukums (lauku apvidū)

6.1.3.

zemesgrāmatas nodalījuma numurs un dati par nekustamā īpašuma ierakstīšanu un ieraksta grozīšanu zemesgrāmatā

6.1.4.

apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas nosaukums

6.1.5.

norāde uz zemesgrāmatas ierakstam piesaistītiem nekustamā īpašuma objektiem

6.1.6.

nekustamā īpašuma sastāvs - norāde uz nekustamajā īpašumā ietilpstošajiem objektiem (zemes vienības, būves (ēkas vai inženierbūves), telpu grupas)

6.1.7.

nekustamā īpašuma veids (zemes un būvju īpašums, ēku (būvju) īpašums, dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieku darbnīca un nedzīvojamās telpas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)

6.1.8.

pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma būves domājamā daļa

6.1.9.

pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma zemes domājamā daļa

6.1.10.

ar nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) funkcionāli saistīta nekustamā īpašuma objekta kopīpašuma domājamā daļa

6.1.11.

nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība

6.1.12.

nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā

6.1.13.

nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība

6.1.14.

norāde uz kadastra subjektu

6.1.15.

norāde uz atsavināšanas aizliegumu (dzīvoklim, mākslinieku darbnīcai un nedzīvojamajām telpām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)

6.1.16.

norāde uz dokumentu

6.2.

dati par kadastra subjektu

6.2.1.

personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un Iedzīvotāju reģistra vai Uzņēmumu reģistra dati par īpašnieku

6.2.2.

kadastra subjektam piederošās nekustamā īpašuma vai būves domājamā daļa

6.2.3.

kadastra subjekta īpašumtiesību statuss (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs)

6.2.4.

norāde uz kadastra subjektu - nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju

6.2.5.

norāde uz kadastra subjektam piederošu nekustamo īpašumu vai būvi

6.2.6.

pazīme "politiski represēta persona"

6.2.7.

pazīme "maksātnespējīgs uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)"

6.2.8.

pazīme "privatizējams uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)"

6.3.

dati par dokumentu

6.3.1.

datums

6.3.2.

numurs

6.3.3.

izdevējs

6.3.4.

dokumenta apraksts

6.4.

dati par atsavināšanas aizliegumu

6.4.1.

datums

6.4.2.

apraksts

6.4.3.

norāde uz dokumentu

6.5.

dati par iznomātiem nekustamā īpašuma objektiem

6.5.1.

norāde uz nomas objektiem

6.5.2.

nomnieka personas kods vai uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un Iedzīvotāju reģistra vai Uzņēmumu reģistra dati par nomnieku

6.5.3.

nomas sākuma datums

6.5.4.

nomas beigu datums

6.5.5.

norāde uz dokumentu

6.6.

dati par pirkuma un nomas darījumiem

6.6.1.

darījuma datums

6.6.2.

darījuma summa

6.6.3.

norāde uz kadastra objektu - darījuma objektu

6.7.

dati par arhīva lietu

6.7.1.

norāde uz nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu

6.7.2.

norāde uz arhīva lietas veidu

6.7.3.

norāde uz arhīva glabātavu

6.7.4.

arhīva lietas numurs

6.7.5.

arhīva lietas nodošanas datums arhīvā

6.7.6.

lapu skaits arhīva lietā

6.7.7.

arhīva lietas anulēšanas datums

6.7.8.

arhīva lietas anulēšanas pamatojums

7.

Kadastrālo vērtību zonējums

7.1.

zonējuma apzīmējuma kods

7.2.

vērtību zonas robeža

7.3.

vērtību zonas numurs

7.4.

prognozētā vērtību zonas robeža

7.5.

prognozētās vērtību zonas numurs

8.

Kadastrālo vērtību bāze

8.1.

apbūves zemes bāzes vērtība

8.2.

lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtība katrai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai

8.3.

meža zemes bāzes vērtība katrai meža zemes kvalitātes grupai

8.4.

zemes standartplatība

8.5.

standartplatības korekcijas koeficients

8.6.

ēkas tipa bāzes vērtība

8.7.

ēkas standartapjoms

8.8.

ēkas apjoma korekcijas koeficients

8.9.

inženierbūves tipa bāzes vērtība

8.10.

tirgus izmaiņu korekcijas koeficients

9.

Kadastrālo teritoriju un kadastra grupu telpiskie kadastra kartes dati

9.1.

kadastrālās teritorijas robeža

9.2.

kadastrālās teritorijas kods

9.3.

kadastrālās teritorijas nosaukums

9.4.

kadastra grupas robeža

9.5.

kadastra grupas kods

9.6.

kadastra grupas nosaukums

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.636
Kadastra kartes objektu saraksts

Kadastra kartes objekta elementa numurs

Kadastra kartes objekta elementa nosaukums

Objekta īss apraksts

Līmenis (LV)

Krāsa (CO)

Stils (LC)

Biezums
(WT)

Fonts
(FT)

Tips

Teksta augstums

Pielipšanas punkts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Kadastrālās teritorijas robeža

Kadastrālās teritorijas robeža

33

11

2

3

line, lstring

2.

Kadastrālās teritorijas kods

Kadastrālās teritorijas kods

37

11

0

1

1

text

TX = 200

LB

3.

Kadastrālās teritorijas nosaukums

Kadastrālās teritorijas nosaukums

35

11

0

1

1

text

TX = 200

LB

4.

Kadastra grupas robeža

Kadastra grupas robeža

34

5

1

2

line, lstring

5.

Kadastra grupas numurs

Kadastra grupas numurs

38

5

0

1

1

text

TX = 100

LB

6.

Kadastra grupas nosaukums

Kadastra grupas nosaukums

36

5

0

1

1

text

TX = 100

LB

7.

Kadastra apzīmējums (U)

Uzmērītās zemes vienības pilns kadastra apzīmējums

59

0

0

0

71

text

TX= 2

LB

8.

Robežpunkts uzmērīts
(1:10000)

Uzmērīts un dabā nostiprināts robežpunkts
(1:10000)

10

0

0

0

Cell [R = 5]

9.

Robežpunkts uzmērīts (1:500)

Uzmērīts un dabā nostiprināts robežpunkts (1:500)

10

0

0

0

Cell [R = 0,25]

10.

Robežpunkta numurs

Uzmērīta un dabā nostiprināta robežpunkta numurs

55

22

0

1

1

text

TX = 1,25

LB

11.

Robeža uzmērīta

Uzmērītā zemes vienības robežlīnija

24

7

0

1

line, lstring

12.

Robeža uzmērīta (F)

Fotogrammetriski uzmērīta robežlīnija starp robežpunktiem

27

114

2

1

line, lstring

13.

Robeža uzmērīta (BKS)

Brīvā koordinātu sistēmā uzmērīta robežlīnija starp robežpunktiem

26

114

0

1

line, lstring

14.

Robeža uzmērīta (GPS)

Uzmērīta robežlīnija starp robežpunktiem, izmantojot globālo pozicionēšanas sistēmu

25

87

0

1

line, lstring

15.

Dabiska robežlīnija (U)

Uzmērīta robežlīnija pa dabas elementiem

25

2

3

1

line, lstring

16.

Kadastra apzīmējums (I)

Ierādītās zemes vienības kadastra apzīmējums

59

0

0

0

81

text

TX = 15

LB

17.

Robežpunkts ierādīts
(1:10000)

Ierādīts un dabā nostiprināts robežpunkts

(1:10000)

11

10

0

0

Cell [R = 5]

18.

Robeža ierādīta

Ierādītas zemes vienības robeža

30

10

0

1

line, lstring

19.

Robeža ierādīta (Orto)

Uz ortofoto pamata ierādīta robežlīnija starp robež­punktiem

22

2

0

1

line, lstring

20.

Robeža ierādīta (Foto)

Uz fotoplāna pamata ierādīta robežlīnija starp robežpunktiem

20

10

0

1

line, lstring

21.

Ierādīta pa ūdeņiem

Ierādīta robežlīnija pa ūdeņiem

21

7

3

1

line, lstring

22.

Ierādīta pa ceļa vidu

Ierādīta robežlīnija pa ceļa vidu

21

6

4

1

line, lstring

23.

Ierādīta pa ceļa malu

Ierādīta robežlīnija pa pašvaldības ceļa malu

21

150

2

1

line, lstring

24.

Ierādīta pa ceļa joslu

Ierādīta robežlīnija pa ceļa joslu

21

5

3

1

line, lstring

25.

Ierādīta pa krauju

Ierādīta robežlīnija pa krauju

21

12

2

1

line, lstring

26.

Dabiska robežlīnija (I)

Ierādīta robeža pa dabas elementiem

21

1

3

1

line, lstring

27.

Kadastra apzīmējums (P)

Projektētās zemes vienības kadastra apzīmējums

59

7

0

1

1

text

TX = 10

LB

28.

Robeža projektēta

Projektētās zemes vienības robežlīnija

13

7

1

2

line, lstring

29.

Kadastra apzīmējums (Pl)

Plānotās zemes vienības kadastra apzīmējums

1

114

0

0

1

text

TX= 5

LB

30

Robežu plānota

Plānotās zemes vienības robežu daudzstūris

2

114

0

0

shape

31.

Būves kadastra apzīmējums (U)

Uzmērītas būves kadastra apzīmējums

41

3

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

32.

Būves daudzstūris (U)

Uzmerītas būves kontūra

42

3

0

2

shape

33.

Būves kadastra apzīmējums (S)

Stereovektorizētas būves kadastra apzīmējums

41

117

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

34.

Būves daudzstūris (S)

Būves kontūra iezīmēta, izmantojot stereoinstrumentu

42

117

0

2

shape

35.

Būves kadastra apzīmējums (V)

Vektorizētas būves kadastra apzīmējums

41

5

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

36.

Būves daudzstūris (V)

Būves kontūra iezīmēta, izmantojot skanēto materiālu

42

5

0

2

shape

37.

Būves kadastra apzīmējums (KU)

Kadastrālajā uzmērīšanā konstatētās būves kadastra apzīmējums

41

0

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

38.

Būves daudzstūris (KU)

Kadastrālajā uzmērīšanā konstatētās būves kontūra

42

0

0

2

shape

39.

Būves kadastra apzīmējums (T)

Kadastra apzīmējums būvei- "trīsstūrim"

41

36

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

40.

Būve - "trīsstūris"

Būve - "trīsstūris" (grūti identificējama būve)

42

36

0

2

shape

41.

Apgrūtinājuma identifikators

Apgrūtinājuma identifikators

39

3

0

0

2

text

TX= 1

LB

42.

Apgrūtinājuma robeža

Apgrūtinājumu ietverošais daudzstūris

38

51

6

2

shape

43.

Kadastra apzīmējums (N)

Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums

14

6

0

1

2

text

TX= 2

LB

44.

Zemes vienības daļas robeža

Zemes vienības daļas daudzstūris

15

6

0

1

shape

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 636Pieņemts: 01.08.2006.Stājas spēkā: 17.08.2006.Zaudē spēku: 01.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 16.08.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
141771
{"selected":{"value":"11.11.2009","content":"<font class='s-1'>11.11.2009.-28.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.11.2009","iso_value":"2009\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2009.-28.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2006","iso_value":"2006\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2006.-10.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.11.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)