Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.179

Rīgā 2001.gada 30.aprīlī (prot. Nr. 21, 5.§)
Kārtība, kādā finanšu ministrs valsts vārdā sniedz galvojumus

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finansu vadību 37.panta otro daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā finanšu ministrs valsts vārdā sniedz galvojumus.

(Grozīts ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

2. Juridiskā persona, par kuras saistībām tiek sniegts galvojums (turpmāk — aizņēmējs), iesniedz Finanšu ministrijā šajos noteikumos paredzētos dokumentus līdz saimnieciskā gada 15.oktobrim. Ja pēc attiecīgā datuma gadskārtējā valsts budžeta likumā ir izdarīti grozījumi, kas paredz jaunu galvojumu sniegšanu, minētos dokumentus iesniedz pēc likuma par attiecīgiem grozījumiem stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā līdz saimnieciskā gada 1.decembrim.

(Grozīts ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

3. Lai saņemtu galvojumu, aizņēmējs iesniedz Finanšu ministrijā šādus dokumentus:

3.1. galvojuma sniegšanas pieprasījumu;

3.2. auditētu iepriekšējā gada pārskatu un pēdējā ceturkšņa finanšu pārskatu;

3.3. projekta biznesa plānu, kura īstenošanai tiks izmantots galvojamais aizdevums;

3.4. nozares ministrijas atzinumu, kurā raksturota projekta tautsaimnieciskā nozīme, izteikts atbalsts projekta realizācijai un galvojuma sniegšanai, kā arī sniegta informācija par nozares ministrijas politiku projekta realizēšanas atbalstam;

3.5. informāciju par paredzamo galvojuma nodrošinājumu;

3.6. uzņēmējsabiedrības statūtus un reģistrācijas apliecību vai citus organizācijas darbību reglamentējošus dokumentus;

3.7. audita atzinumu par projekta biznesa plāna kvalitāti, projekta realizācijas iespējām, aizņēmēja finansiālo stāvokli un spēju atmaksāt galvojamo aizdevumu;

3.8. līguma projektu ar aizdevēju, kurš noteikts konkursa kārtībā (pirms konkursa tā nolikumu saskaņo ar Finanšu ministriju un konkursa komisijā iekļauj Finanšu ministrijas pārstāvi).

(Grozīts ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

4. Finanšu ministrijai, ja nepieciešams, ir tiesības pieprasīt no aizņēmēja šādus papildu dokumentus:

4.1. līgumus, kas noslēgti, lai veicinātu projekta realizāciju (sadarbības līgumi, pirkuma līgumi, nodomu protokoli un cita veida vienošanās ar piegādātājiem, pircējiem un sadarbības partneriem);

4.2. aizņēmēja īpašuma novērtējumu, lai noteiktu tirgus vērtību aizņēmēja īpašumam, kuru paredzēts izmantot kā galvojuma nodrošinājumu;

4.3. izziņu par aizņēmēja īpašuma apgrūtinājumiem.

(Grozīts ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

5. Šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus aizņēmējs iesniedz 20 dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.

6. Pēc galvojuma sniegšanai nepieciešamā pamatojuma izskatīšanas Finanšu ministrija analizē kredītrisku, nosaka riska procentu likmi un paziņo to aizņēmējam.

(Grozīts ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

7. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas finanšu ministrs paraksta galvojuma līgumu un galvojuma apkalpošanas līgumu ar aizņēmēju vai pieņem lēmumu nesniegt galvojumu.

(Grozīts ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

7.1 Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc galvojuma līguma parakstīšanas (izņemot gadījumus, ja galvojumi piešķirti šo noteikumu 8. un 11.punktā noteiktajā kārtībā) Finanšu ministrija informāciju par aizņēmēju (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un galvojuma līguma parakstīšanas datums) nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam iekļaušanai pasūtītāju reģistrā.

(MK 26.10.2004. noteikumu Nr. 892 redakcijā)

8. Galvojums kredītiestādēm par studējošo saistībām atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" nosacījumiem tiek sniegts pēc Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināta kredīta ņēmēju kopsavilkuma saraksta saņemšanas Finanšu ministrijā.

(MK 03.07.2001. noteikumu Nr. 304 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

9. Izglītības un zinātnes ministrija kredīta ņēmēju kopsavilkuma sarakstā iekļauj šādu informāciju:

9.1. informāciju par kredīta ņēmējiem;

9.2. informāciju par kredīta summu;

9.3. informāciju par galviniekiem (norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai pašvaldības nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru) vai informāciju par ķīlu (vērtspapīriem norāda to nosaukumu, skaitu un tirgus vērtību, nekustamajam īpašumam — tirgus vērtību).

(MK 03.07.2001. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

10. Pēc kredīta ņēmēju kopsavilkuma saraksta saņemšanas finanšu ministrs paraksta galvojuma līgumu ar kredītiestādi un galvojuma apkalpošanas līgumu, kuru noslēdz Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un kredītiestāde.

(MK 03.07.2001. noteikumu Nr. 304 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

11. Galvojumu par mājokļu kredīta ņēmēja saistībām kredītiestādēm Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas Mājokļu projektā (turpmāk — projekts), kas izstrādāts sadarbībā ar Starptautisko rekonstrukcijas un attīstības banku, saimnieciskā gada ietvaros sniedz:

11.1. par fiziskas personas saistībām, kuras rodas sakarā ar hipotekārā kredīta ņemšanu mājokļa pirkšanai vai renovācijai ar kredīta ņēmēja sākotnējo iemaksu ne mazāku par 10 procentiem no ieķīlātā īpašuma novērtētās tirgus vērtības (turpmāk — samazināta sākotnējā iemaksa);

11.2. par tām dzīvokļu īpašnieku sabiedrības saistībām vai dzīvokļu īpašnieku saistībām, kuras rodas sakarā ar kredīta ņemšanu daudzdzīvokļu mājas renovācijai, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic, pamatojoties uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgtiem līgumiem (turpmāk — dzīvokļu īpašnieku sabiedrība);

11.3. par pensionāra saistībām, kuras rodas sakarā ar hipotekārā kredīta ņemšanu mājokļa renovācijai.

(MK 11.07.2002. noteikumu Nr. 232 redakcijā)

12. Katram projektā paredzētajam mājokļu kredīta veidam ir noteikts šāds sniegtā galvojuma apmērs:

12.1. hipotekārajam kredītam ar samazinātu sākotnējo iemaksu galvojumu par kredīta pamatsummu sniedz līdz 20 procentiem no nekustamā īpašuma tirgus vērtības;

12.2. kredītam dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai galvojumu par kredīta pamatsummu sniedz līdz 70 procentiem no izsniegtā kredīta;

12.3. hipotekārajam kredītam pensionāram galvojumu sniedz līdz 100 procentiem no izsniegtā kredīta.

(MK 11.07.2002. noteikumu Nr. 232 redakcijā)

13. Kredītiestādei sniegtā galvojuma apmēru, kreditēšanas un galvojuma apkalpošanas nosacījumus nosaka sadarbības līgumā par mājokļu kredītu izsniegšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu (turpmāk — līgums). Par katru projektā paredzēto mājokļu kredīta veidu Finanšu ministrija ar kredītiestādi noslēdz atsevišķu līgumu.

(MK 11.07.2002. noteikumu Nr. 232 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

14. Lai saņemtu galvojumu mājokļu kredītam projektā, kredītiestāde iesniedz Finanšu ministrijā kredīta ņēmēju sarakstu, pievienojot šādus dokumentus:

14.1. fiziskas personas hipotekārajam kredītam ar samazinātu sākotnējo iemaksu:

14.1.1. kredīta pieteikumu;

14.1.2. kredīta novērtējuma ziņojumu un lēmumu par kredīta piešķiršanu ar norādi par nepieciešamo galvojumu;

14.1.3. nekustamā īpašuma novērtējumu, kuru ne agrāk kā sešus mēnešus pirms kredīta pieteikuma iesniegšanas datuma veicis sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs;

14.2. kredītam dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai daudzdzīvokļu mājas renovācijai:

14.2.1. kredīta pieteikumu;

14.2.2. kredīta novērtējuma ziņojumu un lēmumu par kredīta piešķiršanu ar norādi par nepieciešamo galvojumu;

14.2.3. zemesgrāmatu nodalījuma norakstu vai Valsts zemes dienesta izziņu par mājā esošo dzīvokļu īpašumu skaitu;

14.2.4. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu vai Civillikuma noteiktajā kārtībā dzīvokļa īpašnieku savstarpēji noslēgto līgumu. Kopsapulces protokolā vai dzīvokļa īpašnieku savstarpēji noslēgtajā līgumā jābūt norādītam kredīta mērķim, apjomam, termiņam, atmaksas grafikam, kredīta atmaksas līdzekļu avotam un attiecīgajam pilnvarojumam noslēgt aizdevuma līgumu ar kredītiestādi;

14.3. hipotekārajam kredītam pensionāram:

14.3.1. kredīta pieteikumu;

14.3.2. kredīta novērtējuma ziņojumu un lēmumu par kredīta piešķiršanu ar norādi par nepieciešamo galvojumu;

14.3.3. nekustamā īpašuma novērtējumu, kuru ne agrāk kā sešus mēnešus pirms kredīta pieteikuma iesniegšanas datuma veicis sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs;

14.3.4. izziņu par pensionāra mājoklī pierakstītajām personām.

(MK 11.07.2002. noteikumu Nr. 232 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

15. Finanšu ministrijai, ja nepieciešams, ir tiesības pieprasīt no kredītiestādes šādus papildu dokumentus:

15.1. fiziskas personas hipotekārajam kredītam ar samazinātu sākotnējo iemaksu:

15.1.1. aizdevuma līguma projektu;

15.1.2. ķīlas līguma projektu;

15.1.3. kredīta ņēmēja ienākumus apstiprinošus dokumentus;

15.2. kredītam dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai daudzdzīvokļu mājas renovācijai:

15.2.1. izziņas par dzīvokļu īpašnieku veiktajiem maksājumiem dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai mājas apsaimniekotājam un dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai mājas apsaimniekotāja maksājumiem pakalpojumu sniedzējiem par pēdējiem sešiem mēnešiem;

15.2.2. naudas plūsmas aprēķinu kredīta, sniegto pakalpojumu un mājas apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

15.2.3. dzīvokļu īpašnieku sabiedrības finanšu pārskatus;

15.2.4. dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūtus vai dzīvokļu īpašnieku savstarpēji noslēgtos līgumus;

15.2.5. aizdevuma līguma projektu;

15.3. hipotekārajam kredītam pensionāram:

15.3.1. aizdevuma līguma projektu;

15.3.2. ķīlas līguma projektu.

(MK 11.07.2002. noteikumu Nr. 232 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

16. Finanšu ministrija kredīta ņēmēja kredīta pieteikumu un kredītiestādes kredīta novērtējuma ziņojumu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija triju darba dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas sniedz atzinumu par galvojuma sniegšanu.

(MK 11.07.2002. noteikumu Nr. 232 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

17. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniegusi pozitīvu atzinumu, Finanšu ministrija 15 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas izvērtē kredīta ņēmēja kredītrisku un kredīta nodrošinājuma atbilstību līguma nosacījumiem, un finanšu ministrs pieņem lēmumu sniegt galvojumu mājokļu kredītam projektā vai pieņem lēmumu nesniegt galvojumu.

(MK 11.07.2002. noteikumu Nr. 232 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 892)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā —
īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar
starptautiskajām finansu institūcijām R..Zīle
1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 30. aprīļa
noteikumiem Nr. 178

Finansu ministra vietā —
īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar
starptautiskajām finansu institūcijām R..Zīle
2. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 30. aprīļa
noteikumiem Nr. 178

Finansu ministra vietā —
īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar
starptautiskajām finansu institūcijām R..Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā finanšu ministrs valsts vārdā sniedz galvojumus Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 179Pieņemts: 30.04.2001.Stājas spēkā: 05.05.2001.Zaudē spēku: 01.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 04.05.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
14133
{"selected":{"value":"29.10.2004","content":"<font class='s-1'>29.10.2004.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.10.2004","iso_value":"2004\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2004.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2002","iso_value":"2002\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2002.-28.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2001","iso_value":"2001\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2001.-04.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.05.2001","iso_value":"2001\/05\/05","content":"<font class='s-1'>05.05.2001.-13.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.10.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)