Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 15. aprīļa noteikumus Nr. 169 "Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.434

Rīgā 2000.gada 19.decembrī (prot. Nr.60, 20.§)

Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 34.panta trešo daļu
un 39.panta trešo un sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. Meža valsts reģistra uzturēšanas kārtību;

1.2. meža inventarizācijas kārtību;

1.3. meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniedzamo informāciju un informācijas iesniegšanas kārtību:

1.3.1. apliecinājuma izsniegšanas kārtību;

1.3.2. pieteikumā apliecinājuma saņemšanai iekļaujamo informāciju;

1.4. kārtību un termiņus, kādā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas (turpmāk - administrācija) sniedz informāciju par izsniegtajiem apliecinājumiem.

II. Meža valsts reģistra uzturēšanas kārtība

2. Meža valsts reģistrā tiek uzturēta šāda informācija:

2.1. meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju iesniegtā informācija:

2.1.1. meža inventarizācijā iegūtā informācija;

2.1.2. pieteikumos sniegtā informācija - Meža likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;

2.1.3. pārskatos sniegtā informācija - Meža likuma 29.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;

2.2. Valsts meža dienesta informācija:

2.2.1. pārbaudēs iegūtā informācija;

2.2.2. nogabala aprakstā saglabājamā speciālā informācija:

2.2.2.1. atzīmes par dabas aizsardzības objektiem un meža monitoringa punktiem;

2.2.2.2. atzīmes par meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem;

2.2.2.3. atzīmes par meža reproduktīvā materiāla izcelsmi;

2.2.2.4. atzīmes par plantāciju mežiem;

2.2.2.5. atzīmes par atjaunojamo platību.

3. Informācijas ievietošanu un aktualizēšanu Meža valsts reģistrā un tās izslēgšanu no reģistra dokumentē. Glabāšanas termiņš dokumentiem, uz kuru pamata izdara grozījumus Meža valsts reģistrā, ir šāds:

3.1. meža inventarizācijas datu izdrukām - līdz nākamajā inventarizācijā iegūtās informācijas reģistrēšanai Meža valsts reģistrā;

3.2. meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegtajiem pieteikumiem un pārskatiem - pieci gadi.

4. Valsts meža dienesta speciālo meža inventarizāciju dokumentācijas glabāšanas termiņus nosaka Valsts meža dienests.

5. Valsts meža dienests nodrošina Meža valsts reģistrā ievietotās informācijas pastāvīgu glabāšanu elektroniskā veidā vēsturiskā secībā pa meža inventarizācijas periodiem, kā arī iespēju iegūt informāciju par notikušajām pārmaiņām un izdarītajiem grozījumiem.

6. Meža inventarizācijas informāciju iesniedz attiecīgajā Valsts meža dienesta valsts virsmežniecībā. Ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas vairāku mežniecību teritorijā, informāciju iesniedz sadalījumā pa mežniecībām.

7. Pieteikumus un pārskatus iesniedz attiecīgajā Valsts meža dienesta valsts virsmežniecības mežniecībā, kuras teritorijā atrodas meža īpašums vai tiesiskais valdījums. Ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas kādā no Meža likuma 39.panta otrajā daļā minētajām teritorijām, pieteikums jāiesniedz attiecīgās teritorijas administrācijā.

8. Iesniedzot pārskatu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (pilnvarota persona) ar parakstu apliecina, ka ir informējis Valsts meža dienestu par visām mežniecības uzraugāmajā teritorijā konkrētajā īpašumā veiktajām darbībām, par kurām saskaņā ar Meža likumu un šiem noteikumiem viņam jāinformē minētais dienests. Ja meža īpašnieks vienā gadā iesniedz vairākus pārskatus, attiecīgo norādi atzīmē pēdējā pārskatā.

9. Pārskatu iesniedz arī tajos gadījumos, kad apliecinājums ir saņemts, bet attiecīgā darbība nav veikta.

10. Iesniegto informāciju reģistrē saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.99 "Noteikumi par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedību valsts un pašvaldību institūcijās".

11. Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un pārbaudes dabā Valsts meža dienests iesniegto informāciju reģistrē Meža valsts reģistrā vai mēneša laikā iesniedzējam sniedz rakstisku motivētu atteikumu.

12. Valsts meža dienests sagatavo apliecinājumu, pieteikumu un pārskatu veidlapu paraugus.

13. Administrācijas, kas izsniedz apliecinājumus saskaņā ar Meža likuma 39.panta otro daļu, katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Valsts meža dienesta valsts virsmežniecībā, kura uzrauga attiecīgo teritoriju, informāciju par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pieteikumiem un izsniegtajiem apliecinājumiem. Informāciju iesniedz elektroniskā veidā (datu bāze) kopā ar iestādes vadītāja apstiprinātu kopsavilkumu. Datu bāzes struktūru un kopsavilkumā norādāmās informācijas saturu nosaka Valsts meža dienests pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

III. Meža inventarizācijas kārtība

14. Meža inventarizācijas objekts ir meža zeme. Mazākā inventarizējamā platība ir zemesgabals, kuram piešķirts konkrēts kadastra apzīmējums.

15. Inventarizējamais objekts iedalāms meža zemju kategorijās (iedalījuma vienības zemju klasificēšanai atbilstoši to lietošanas veidam meža apsaimniekošanā):

15.1. mežs, ieskaitot plantāciju mežu;

15.2. purvi;

15.3. lauces;

15.4. pārplūstoši klajumi;

15.5. zeme, uz kuras atrodas meža infrastruktūras objekti:

15.5.1. ceļi;

15.5.2. stigas;

15.5.3. grāvji;

15.5.4. citi infrastruktūras objekti.

16. Veicot meža inventarizāciju, mežu sadala nogabalos - inventarizācijas pamatvienībās, ja daļā platības atšķiras kāds no šo noteikumu 1.pielikumā norādītajiem parametriem.

17. Inventarizējamie objekti, kas atbilst kādai no šo noteikumu 15.2., 15.3. un 15.4.apakšpunktā minētajām meža zemju kategorijām, tiek sadalīti vairākos nogabalos, ja tie nav savstarpēji saistīti.

18. Visiem nogabaliem nosaka platību ar precizitāti līdz 0,1 ha.

19. Katram nogabalam piešķir identifikatoru (papildus nogabala identifikatoram norāda pagasta kodu), kas ietver:

19.1. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

19.2. kvartāla numuru;

19.3. nogabala numuru;

19.4. mežniecības kodu.

20. Mežaudzes, purvus, lauces un pārplūstošus klajumus numurē kvartāla ietvaros no 1 līdz 99 - no kvartāla ziemeļrietumu stūra pa rindām uz dienvidaustrumiem.

21. Nogabaliem - meža infrastruktūras objektiem - numurus piešķir pēc tam, kad ir piešķirti numuri šo noteikumu 20.punktā minētajiem nogabaliem.

22. Mežu sadala kvartālos, ja:

22.1. inventarizējamajā teritorijā ir vairāki zemesgabali ar atšķirīgiem kadastra apzīmējumiem;

22.2. tie atrodas dažādās administratīvajās teritorijās;

22.3. nogabalu skaits pārsniedz deviņdesmit deviņus.

23. Nodalot kvartālus, ņem vērā esošo kvartālstigu tīklu un dabiskās robežas. Kvartālam meža īpašuma ietvaros piešķir numuru no 1 līdz 999.

24. Katram nogabalam norāda tā identifikatoru, meža zemes kategoriju un inventarizācijas gadu. Par katru nogabalu ievāc un apkopo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem nogabalu aprakstošajiem rādītājiem, nepārsniedzot pieļaujamo novirzi.

25. Nogabalu aprakstā saglabā Meža valsts reģistrā iekļauto informāciju, kas atbilst šo noteikumu 2.2.2.apakšpunktā minētajai speciālajai informācijai.

26. Meža inventarizācija ietver nogabalu aprakstošo rādītāju noteikšanu un inventarizējamā meža īpašuma meža zemju plāna (kartogrāfisks materiāls mērogā 1:10000, kurā attēlotas robežas, nogabalu kontūras un infrastruktūras objekti) izgatavošanu.

27. Pamatojoties uz nogabalu aprakstošajiem rādītājiem, veic aprēķinus un nosaka:

27.1. mežaudzes krāju;

27.2. biezību mežaudzēm, kuru vidējais augstums ir lielāks par 12 m;

27.3. sugu sastāva koeficientus (koku sugas krājas vai koku skaita īpatsvars mežaudzē veselos desmitos procentu);

27.4. valdošās sugas bonitāti.

28. Meža zemju plāna veidošanai izmanto Valsts zemes dienesta apstiprinātu zemes robežu plānu vai konkrētā meža īpašuma iepriekšējā inventarizācijā izgatavoto meža zemju plānu (mērogs 1:10000).

29. Meža zemju plānā attēlo:

29.1. zemes vienības robežu;

29.2. meža ārējās robežas;

29.3. nogabalu robežas;

29.4. kvartālu robežas;

29.5. infrastruktūras objektus (ceļus, stigas, grāvjus, trases);

29.6. ūdeņus (upes, strautus, dabisku vai mākslīgu ūdenskrātuvju krasta līnijas);

29.7. aizsargājamo dabas teritoriju robežas.

30. Meža valsts reģistra kārtošanai un uzturēšanai Valsts meža dienests izstrādā un nodod meža inventarizācijas veicējiem inventarizācijas datu ievades programmatūru, datu bāzes struktūru, klasifikatorus (sistematizācijas pazīmju kopums nogabalu, dabas aizsardzības objektu un reproduktīvā materiāla klasificēšanai), algoritmus mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanai un kodu tabulas.

31. Meža inventarizācijas veicējs Valsts meža dienestā iesniedz elektroniskā veidā atbilstoši šo noteikumu 30.punkta prasībām sagatavotus inventarizācijas datus, kā arī atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam noformētas meža inventarizācijas aprakstu izdrukas un inventarizēto platību meža zemju plānus, izmantojot šo noteikumu 4.pielikumā norādītos apzīmējumus.

32. Valsts meža dienests meža inventarizācijas datus nepieņem, ja:

32.1. inventarizācijas saturs neatbilst šo noteikumu prasībām;

32.2. pārbaudē dabā konstatēts, ka taksācijas elementu un nogabalu izdalīšanas precizitāte pārsniedz normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo novirzi vai tie neatbilst klasifikatoriem;

32.3. konstatēta meža zemju plāna un nogabala aprakstošo datu neatbilstība.

33. Valsts zemes dienests:

33.1. nodrošina zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju ar zemes vienību robežu kartogrāfiskajiem materiāliem;

33.2. pēc meža inventarizācijas darbu pabeigšanas veic meža robežu un platību korekcijas kadastra materiālos.

34. Valsts meža dienesta attiecīgā valsts virsmežniecība izsniedz meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam Valsts meža dienesta izdalīto mikroliegumu un meža monitoringa punktu sarakstus un shēmas, kā arī informāciju par reģistrētajiem meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem.

IV. Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniedzamā informācija un informācijas iesniegšanas kārtība

35. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs inventarizācijas informāciju iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 6., 7., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktu.

36. Pieteikumā apliecinājuma saņemšanai norādāma šāda informācija:

36.1. pieteikuma iesniedzējs - fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs;

36.2. ja pieteikuma iesniedzējs nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, - pilnvarotās personas vārds un uzvārds, personas kods, pilnvaras numurs, izdošanas datums un pilnvaras izdevēja iestāde;

36.3. visos gadījumos norādāms saimniecības (struktūrvienības) nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums, pagasts un pēdējās meža inventarizācijas gads.

37. Pieteikumā par koku ciršanu papildus šo noteikumu 36.punktā minētajai informācijai norādāms cirtes veids (galvenajai cirtei papildus norāda cirtes izpildes veidu - kailcirte vai izlases veida cirte), cirsmas numurs (numurējot pieteikuma ietvaros), kvartāla numurs, nogabala numurs, platība (ha), valdošā suga (pēc inventarizācijas datiem). Ja ir pieteikums kailcirtei, jānorāda atstājamo priedes sēklinieku skaits, izcērtamais koksnes apjoms (m3), galvenajai cirtei un rekonstruktīvajai cirtei papildus iesniedz cirsmas skici (mērogs 1:10000). Citai cirtei meža zemju transformācijas gadījumos pievieno meža zemju transformācijas atļauju.

38. Pieteikumā par koku ciršanu citā cirtē ainavas veidošanai papildus šo noteikumu 37.punktā minētajai informācijai pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu ainavu plānojumu.

39. Pieteikumā par meliorācijas sistēmu būvi vai citu būvju celšanu, vai rekonstrukciju papildus šo noteikumu 36.punktā minētajai informācijai pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu meliorācijas sistēmas būves vai rekonstrukcijas projektu.

40. Pieteikumā par uzņēmumu ceļu būvi papildus šo noteikumu 36.punktā minētajai informācijai pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu ceļu būves projektu. Pieteikums nav nepieciešams pievešanas vai treilēšanas ceļu ierīkošanai no cirsmas līdz augšgala krautuvei.

41. Pieteikumā reproduktīvā materiāla ieguvei papildus šo noteikumu 36.punktā minētajai informācijai norāda kvartāla numuru, nogabala numuru, koku sugu, reproduktīvā materiāla veidu, mērvienību un apjomu.

42. Pieteikumā par minerālmēslu un pesticīdu lietošanu papildus šo noteikumu 36.punktā minētajai informācijai norāda kvartāla numuru, nogabala numuru, platību (ha), lietošanas mērķi, ķimikālijas nosaukumu, devu (kg/ha) un lietošanas paņēmienu. Ja tiek lietoti pesticīdi, norāda arī apdraudēto koku sugu un kaitīgo (apkarojamo) organismu.

43. Pārskatos par darbībām, kurām nepieciešams apliecinājums, norāda apliecinājuma numuru un izdošanas datumu, kā arī papildus šo noteikumu 36.punktā minētajai informācijai šādu informāciju:

43.1. par koku ciršanu - kvartāla numuru, nogabala numuru, cirtes veidu, izcirsto platību (ha), izcirsto apjomu (m3), izcirstā apjoma uzmērīšanas veidu (augošu koku uzmērīšana, sagatavotu kokmateriālu uzmērīšana vai izcirstā apjoma norāde pēc inventarizācijas datiem). Galvenajai cirtei papildus tiek norādīts faktiskais cirtes izpildes veids - kailcirte vai izlases cirte;

43.2. par meliorācijas sistēmu vai citu būvju celšanu (rekonstrukciju) - gada laikā izrakto grāvju kopgarums (km);

43.3. par uzņēmumu ceļu būvi - gada laikā izbūvēto ceļu garums (km);

43.4. par meža reproduktīvā materiāla ieguvi - ievāktā reproduktīvā materiāla apjoms;

43.5. par minerālmēslu un pesticīdu lietošanu - ķimikālijas nosaukums, apstrādātā platība (ha) un izlietoto ķimikāliju apjoms.

44. Pārskatos par darbībām, kurām nav nepieciešams apliecinājums, papildus šo noteikumu 36.punktā minētajai informācijai norāda šādu informāciju:

44.1. pārskatā par meža bojājumiem - kvartāla numurs, nogabala numurs, bojātā platība (ha), bojājumu apjoms (%), bojājuma cēlonis, norādot vienu no šādiem bojājumu cēloņiem:

44.1.1. vējgāze (snieglauze);

44.1.2. uguns;

44.1.3. ūdens;

44.1.4. dzīvnieki;

44.1.5. slimības;

44.1.6. kaitēkļi;

44.2. bojājumu apjomu, ja tas pārsniedz 10 procentu, norāda veselos desmitos procentu no valdaudzes koku skaita;

44.3. pārskatā par meža atjaunošanu - kvartāla numurs, nogabala numurs, platība (ha), galvenais atjaunošanas veids (mākslīga vai dabiska atjaunošana), valdošā koku suga un reproduktīvā materiāla izcelsmes avota reģistrācijas numurs;

44.4. pārskatā par meža ieaudzēšanu - kvartāla numurs, nogabala numurs, platība (ha), galvenais ieaudzēšanas veids (mākslīga vai dabiska ieaudzēšana), valdošā koku suga un reproduktīvā materiāla izcelsmes avota reģistrācijas numurs. Ja mežs ieaudzēts, lai izveidotu plantāciju mežu, to norāda atzīmē par plantāciju mežu;

44.5. pārskatā par jaunaudžu kopšanu - kvartāla numurs, nogabala numurs un izkoptā platība (ha).

V. Noslēguma jautājums

45. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri

1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.434

Meža sadalīšanai nogabalos piemērojamie parametri

Nr.
p.k.
Parametri Nosacījumi
1. Konkrēti mežaudzes apsaimniekošanas ierobežojumi Ja daļai platības papildus vispārējām dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā ir noteikti speciāli apsaimniekošanas ierobežojumi un par to ir pieņemts atbildīgās institūcijas lēmums
2. Mežaudzes sastāvs Atšķirīga valdošā suga vai valdošās sugas īpatsvars % no krājas, ja vidējais augstums visām viena stāva koku sugām Hvid. > 12 m vai Dvid. > 10 cm,
vai
īpatsvars % no koku skaita, ja vidējais augstums visām viena stāva koku sugām Hvid. ≤ 12 m vai Dvid. ≤ 10 cm audzē atšķiras vairāk nekā par 20 % vai pārējo sugu īpatsvars atšķiras vairāk nekā par 30 %
3. Mežaudzes stāvs Ir izdalāms otrais mežaudzes stāvs
4. Mežaudzes vecums Valdaudzes vidējais vecums atšķiras vairāk nekā par vienu vecumklasi
5. Meža augšanas apstākļu tips Klasificējami kā dažādi
6. Bonitāte Klasificējama kā dažāda
7. Biezība Ja faktiskā un normālā šķērslaukuma vai faktiskā un normālā koku skaita attiecību starpība pārsniedz 2/10

Piezīmes.

1. Dvid. - mežaudzes koku vidējais caurmērs;

Hvid. - mežaudzes koku vidējais augstums.

2. Mežaudzes stāvs - koku kopa, kuras augstumu atšķirības no koku vidējā augstuma nepārsniedz 20 %. Mežaudžu taksācijā otro stāvu izdala, ja tā koku augstums nav mazāks par vienu ceturtdaļu no pirmā stāva koku augstuma (seši metri un vairāk) un krāja ir vismaz 30 m3/ha.

3. Vecumklase - iedalījuma vienība mežaudžu klasificēšanai pēc vecuma. Skuju kokiem un cietajiem lapu kokiem viena vecumklase aptver 20 gadu, mīkstajiem lapu kokiem - 10 gadu, bet baltalksnim - piecus gadus.

4. Biezība - faktiskā koku skaita attiecība pret normālo koku skaitu vai faktiskā šķērslaukuma attiecība pret normālo šķērslaukumu.

5. Normālais šķērslaukums - šķērslaukuma skaitliskā vērtība pilnas biezības (biezība 1,0) audzēs.

Zemkopības ministrs A.Slakteris

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.434

Nogabalu aprakstošie rādītāji

Nr.
p.k.
Rādītājs Mērvienība Pieļaujamā novirze
1. Nogabala platība ha +/-0,1
2. Meža augšanas apstākļu tips Meža augšanas apstākļu tipa kods atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai Blakus esošais meža augšanas apstākļu tips augšanas apstākļu grupas ietvaros
3. Koku suga
(sugām, kuru koku krājas vai koku skaita īpatsvars audzē ir vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 5 sugas I stāvam un 3 sugas II stāvam atsevišķi pa stāviem):
Sugas kods Atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai
3.1. vecums:
3.1.1. līdz 40 gadiem Gadi +/-5
3.1.2. 41 gads un vairāk Gadi +/-10
3.2. vidējais augstums m +/-10 %
3.3. vidējais caurmērs cm +/-10 %
3.4. šķērslaukums, ja vidējais augstums visām audzi veidojošajām viena stāva sugām Hvid. > 12 m vai vidējais caurmērs Dvid. > 10 cm, m2/ha +/-10 %
vai
3.5. koku sugas sastāva koeficients audzes formulā, ja vismaz vienai stāvu veidojošajai sugai vidējais augstums Hvid. ≤ 12 m vai vidējais caurmērs Dvid. ≤ 10 cm +/-10 %
4. Biezība:
4.1. faktiskā un normālā koku skaita attiecība audzēm, kur vismaz vienai audzes sastāva sugai vidējais augstums Hvid. ≤ 12 m vai vidējais caurmērs Dvid. ≤ 10 cm +/-10 %
4.2. faktiskā un normālā šķērslaukuma attiecība pārējos gadījumos +/-10 %
5. Koku suga (sugām, kuru īpatsvars audzē ir 5 % un mazāks): Sugas kods atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai
5.1. vecums Gadi
5.2. koksnes apjoms Kopējā apjoma (m3) grupa atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai
6. Atmirušās koksnes apjoms Kopējā apjoma (m3) grupa atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai
7. Audzes izcelšanās veids Mākslīga vai dabiska

Piezīme.

Dvid. - mežaudzes koku vidējais caurmērs;

Hvid. - mežaudzes koku vidējais augstums.

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 434

Meža inventarizācijas apraksts
Lieta Nr. ___

Zemkopības ministrs A.Slakteris

4. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 434

Meža zemju inventarizācijas plānā lietojamie apzīmējumi 

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 434Pieņemts: 19.12.2000.Stājas spēkā: 01.01.2001.Zaudē spēku: 18.04.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 466/469, 22.12.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
13853
01.01.2001
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"