Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumus Nr. 590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.169

Rīgā 2003.gada 15.aprīlī (prot. Nr.21, 5.§)

Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 34.panta otro un trešo daļu un 39.panta trešo un sesto daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Meža valsts reģistra uzturēšanas kārtību;

1.2. meža inventarizācijas kārtību;

1.3. apliecinājuma izsniegšanas kārtību un pieteikumā apliecinājuma saņemšanai iekļaujamo informāciju;

1.4. meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniedzamo informāciju un tās iesniegšanas kārtību;

1.5. profesionālās kvalifikācijas prasības meža inventarizācijas veikšanai un meža apsaimniekošanas plānošanai.

 

II. Meža valsts reģistra uzturēšanas kārtība

2. Meža valsts reģistrā tiek uzturēta šāda informācija:

2.1. meža īpašnieku un tiesisko valdītāju iesniegtā informācija:

2.1.1. meža inventarizācijā iegūtā informācija;

2.1.2. pieteikumos apliecinājuma saņemšanai (turpmāk - pieteikums) sniegtā informācija - Meža likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;

2.1.3. pārskatos sniegtā informācija - Meža likuma 29.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;

2.2. Valsts meža dienesta informācija:

2.2.1. pārbaudēs iegūtā informācija;

2.2.2. nogabala aprakstā saglabājamā speciālā informācija:

2.2.2.1. atzīmes par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, vides un dabas resursu aizsargjoslām, teritorijām, kurām ir noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi saskaņā ar dabas aizsardzības noteikumiem un meža monitoringa punktiem;

2.2.2.2. atzīmes par meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem;

2.2.2.3. atzīmes par meža reproduktīvā materiāla izcelsmi;

2.2.2.4. atzīmes par plantāciju mežiem;

2.2.2.5. atzīmes par atjaunojamo platību;

2.3. Valsts meža dienestam Meža valsts reģistra uzturēšanai nodotā Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācija:

2.3.1. īpašuma kadastra numurs;

2.3.2. īpašuma nosaukums;

2.3.3. zemes vienības kadastra apzīmējums;

2.3.4. zemes vienības platība (ha);

2.3.5. zemes vienības meža kopplatība (ha);

2.3.6. zemes vienības adrese;

2.3.7. administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora administratīvās teritorijas un teritoriālās vienības septiņzīmju kods (turpmāk - administratīvās teritorijas un teritoriālās vienības kods);

2.3.8. fiziskajai personai - personas kods vai juridiskajai personai -reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā;

2.3.9. fiziskajai personai - vārds un uzvārds vai juridiskajai personai - nosaukums;

2.3.10. statuss;

2.3.11. meža īpašnieka adrese;

2.3.12. digitālā kadastra karte.

3. Informācijas ievietošanu un aktualizēšanu Meža valsts reģistrā un tās izslēgšanu no reģistra dokumentē. Dokumentiem, uz kuriem pamatojoties izdara grozījumus Meža valsts reģistrā, ir šāds glabāšanas termiņš:

3.1. meža inventarizācijas datiem - līdz nākamajā inventarizācijā iegūtās informācijas reģistrēšanai Meža valsts reģistrā;

3.2. meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegtajiem pieteikumiem un pārskatiem - pieci gadi.

4. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā noteiktās informācijas un dokumentu glabāšanas termiņus nosaka Valsts meža dienests.

5. Valsts meža dienests nodrošina Meža valsts reģistrā ievietotās informācijas pastāvīgu glabāšanu elektroniskā veidā hronoloģiskā secībā pa meža inventarizācijas periodiem, kā arī iespēju iegūt informāciju par notikušajām izmaiņām un izdarītajiem grozījumiem. Reizi gadā Valsts meža dienests nodod Latvijas Valsts arhīvā Meža valsts reģistra datu kopiju saskaņā ar savstarpēju vienošanos par nododamo datu saturu un struktūru.

6. Pēc šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto dokumentu pārbaudes un pārbaudes dabā Valsts meža dienests iesniegto informāciju reģistrē Meža valsts reģistrā vai mēneša laikā rakstiski sniedz meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam motivētu reģistrācijas atteikumu.

7. Administrācijas, kas izsniedz apliecinājumus saskaņā ar Meža likuma 39.panta otro daļu, katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Valsts meža dienesta valsts virsmežniecībā, kura uzrauga attiecīgo teritoriju, informāciju par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pieteikumiem un izsniegtajiem apliecinājumiem. Informāciju iesniedz elektroniskā veidā kopā ar iestādes vadītāja apstiprinātu rakstisku kopsavilkumu. Informācijas struktūru un kopsavilkumā norādāmo informāciju pēc saskaņošanas ar Vides ministriju nosaka Valsts meža dienests.

8. Valsts zemes dienestam Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra uzturēšanai nodod šādu Meža valsts reģistra informāciju:

8.1. zemes vienības meža kopplatība (ha);

8.2. zemes vienības meža kopplatības ballhektāru summa;

8.3. jaunaudzes un apmežojumi jaunaudžu vecumā, platība (ha);

8.4. jaunaudzes un apmežojumi jaunaudžu vecumā, platības ballhektāru summa;

8.5. jaunaudzes un apmežojumi jaunaudžu vecumā, platības ballhektāru summas samazinājums;

8.6. ar nodokli apliekamā meža platība (ha);

8.7. ar nodokli apliekamās meža platības ballhektāru summas samazinājums;

8.8. mežaudzes vērtība (latos);

8.9. datnes (faila) sagatavošanas datums.

 

III. Meža inventarizācijas kārtība

9. Meža inventarizācija tiek veikta, lai:

9.1. iegūtu informāciju Meža valsts reģistra uzturēšanai un mežsaimnieciskās darbības plānošanai un kontrolei konkrētajā īpašumā. Šajā gadījumā meža inventarizāciju veic fiziskā persona, kura atbilst šo noteikumu 40.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām un ir reģistrējusies Valsts meža dienestā (turpmāk - inventarizācijas veicējs);

9.2. iegūtu statistisko informāciju par meža resursu stāvokli valstī. Šajā gadījumā meža inventarizāciju veic Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava" saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu.

10. Meža inventarizācijas objekts ir meža zeme. Mazākā inventarizējamā platība ir zemesgabals, kuram piešķirts konkrēts kadastra apzīmējums.

11. Inventarizējamos objektus iedala šādās meža zemju kategorijās (1.pielikums):

11.1. mežs;

11.2. purvs;

11.3. lauce;

11.4. pārplūstošs klajums;

11.5. meža zeme, uz kuras atrodas meža infrastruktūras objekti:

11.5.1. ceļi;

11.5.2. stigas;

11.5.3. grāvji;

11.5.4. citi infrastruktūras objekti.

12. Meža inventarizāciju Meža valsts reģistra uzturēšanai un mežsaimnieciskās darbības plānošanai un kontrolei konkrētajā īpašumā veic šādā kārtībā:

12.1. meža zemi sadala inventarizācijas pamatvienībās - nogabalos, ņemot vērā šo noteikumu 2.pielikumā minēto parametru atšķirības attiecīgajās platībās;

12.2. inventarizējamie objekti, kas atbilst šo noteikumu 11.2., 11.3. vai 11.4.apakšpunktā noteiktajai meža zemju kategorijai, tiek sadalīti vairākos nogabalos, ja inventarizējamie objekti nav savstarpēji saistīti;

12.3. katram nogabalam nosaka platību ar precizitāti līdz 0,1 ha;

12.4. katram nogabalam piešķir identifikatoru, kas ietver:

12.4.1. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

12.4.2. kvartāla numuru;

12.4.3. nogabala numuru;

12.4.4. mežniecības kodu;

12.5. katram nogabalam norāda administratīvās teritorijas un teritoriālās vienības kodu;

12.6. nogabalus, kas atbilst šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3. vai 11.4.apakšpunktā noteiktajai meža zemju kategorijai, numurē kvartāla ietvaros no 1 līdz 99 - no kvartāla ziemeļrietumu stūra pa rindām uz dienvidaustrumiem;

12.7. nogabaliem - meža infrastruktūras objektiem - numurus piešķir pēc tam, kad ir piešķirti numuri šo noteikumu 12.6.apakšpunktā minētajiem nogabaliem;

12.8. meža zemi sadala kvartālos, ja:

12.8.1. inventarizējamā teritorijā ir vairāki zemesgabali ar atšķirīgiem kadastra apzīmējumiem;

12.8.2. inventarizējamā teritorija atrodas dažādās administratīvajās teritorijās;

12.8.3. nogabalu skaits ir lielāks par 99;

12.9. sadalot kvartālos, ņem vērā esošo kvartālstigu tīklu un dabiskās robežas. Kvartālam meža īpašuma ietvaros piešķir numuru no 1 līdz 999;

12.10. katram nogabalam norāda identifikatoru, meža zemes kategoriju un inventarizācijas gadu;

12.11. nogabala aprakstā saglabā Meža valsts reģistrā iekļaujamo speciālo informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.2.2.apakšpunktam;

12.12. par katru nogabalu iegūst un apkopo informāciju saskaņā ar noteiktajiem nogabalu raksturojošajiem rādītājiem, nepārsniedzot pieļaujamo novirzi (3.pielikums);

12.13. nosaka nogabalu raksturojošos rādītājus un izgatavo inventarizējamā meža īpašuma meža zemju plānu (kartogrāfisks materiāls mērogā 1:10000, kurā attēlotas robežas, nogabalu kontūras un infrastruktūras objekti). Var izmantot Valsts zemes dienesta apstiprinātu zemes robežu vai situācijas plānu, kas nav vecāks par gadu, vai konkrētā meža īpašuma iepriekšējā inventarizācijā izgatavoto meža zemju plānu (mērogā 1:10000). Meža zemju plānā atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem apzīmējumiem attēlo:

12.13.1. zemes vienības robežu;

12.13.2. meža zemes ārējās robežas;

12.13.3. nogabalu robežas;

12.13.4. kvartālu robežas;

12.13.5. infrastruktūras objektus (ceļus, stigas, grāvjus, trases);

12.13.6. ūdeņus (upes, strautus, dabisku vai mākslīgu ūdenskrātuvju krasta līnijas);

12.13.7. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas.

13. Valsts meža dienests izstrādā un nodod inventarizācijas veicējam inventarizācijas datu ievades programmatūru, datu bāzes struktūru, klasifikatorus (sistematizācijas pazīmju kopums nogabalu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, vides un dabas resursu aizsargjoslu, teritoriju, kurām saskaņā ar dabas aizsardzības noteikumiem ir noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi, un reproduktīvā materiāla klasificēšanai), algoritmus mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanai un kodu tabulas.

14. Pēc meža inventarizācijas pabeigšanas inventarizācijas veicējs sagatavo šādu informāciju:

14.1. meža inventarizācijas dati rakstiski (5.pielikums) un elektroniskā veidā atbilstoši Valsts meža dienesta izstrādātajai inventarizācijas datu ievades programmatūrai, datu bāzes struktūrai un klasifikatoriem;

14.2. inventarizēto platību meža zemju plāni. Ja meža zemju plāns papildus tiek iesniegts digitālā veidā, Meža valsts reģistrā iesniedzamā digitālā kartogrāfiskā materiāla rezultāti attiecināmi uz Latvijas 1992.gada koordinātu sistēmu LKS 92, kuru nosaka šādi ģeodēziskie sākumdati: transversālā Merkatora koordinātu plakne ar ass meridiānu 24° A.g., abscisu ass vērsta uz ziemeļiem, ordinātu ass vērsta uz austrumiem un ordinātas palielinātas par 500 km, attāluma sagrozījumu mērogs uz ass meridiāna ir 0,9996;

14.3. zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem, ja meža inventarizācijas veicējs konstatējis, ka meža faktiskā platība atšķiras no zemes robežu vai situācijas plāna eksplikācijā norādītās meža platības.

15. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs šo noteikumu 14.punktā minēto informāciju iesniedz attiecīgajā Valsts meža dienesta valsts virsmežniecībā. Ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas vairāku mežniecību teritorijā, informāciju sadala pa mežniecībām.

16. Valsts meža dienests pēc meža inventarizācijas datu pārbaudes tos nepieņem, ja:

16.1. inventarizācijas saturs neatbilst šo noteikumu 10., 11., 12., 14. un 15.punktā noteiktajām prasībām;

16.2. pārbaudē dabā konstatēts, ka:

16.2.1. nav ievēroti nosacījumi meža sadalīšanai nogabalos atbilstoši šo noteikumu 12.1.apakšpunktam;

16.2.2. nogabalu raksturojošo rādītāju noteikšanas precizitāte pārsniedz šo noteikumu 12.12.apakšpunktā noteikto pieļaujamo novirzi;

16.3. meža inventarizācijas dati neatbilst Meža valsts reģistrā izmantotajiem klasifikatoriem;

16.4. meža inventarizācijas datos un meža zemju plānā konstatēta nogabalu skaita, platības, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežu, kā arī zemes vienību kadastra apzīmējumu neatbilstība.

17. Valsts meža dienests pēc šo noteikumu 14.3.apakšpunktā noteiktās informācijas pārbaudes dabā un tās akceptēšanas nosūta Valsts zemes dienestam meža zemju plāna un eksplikācijas (ar norādi par veiktajām izmaiņām) kopiju.

18. Valsts meža dienests ir tiesīgs pieprasīt meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam saskaņot ar attiecīgo reģionālo vides pārvaldi iesniegto meža inventarizācijas datu atbilstību normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām un teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem (ja attiecīgajai teritorijai tādi ir izstrādāti).

19. Valsts zemes dienests:

19.1. izsniedz zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam zemes robežu vai situācijas plānu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma valsts kadastru;

19.2. pēc meža inventarizācijas pabeigšanas koriģē meža robežas un platības kadastra materiālos.

20. Valsts meža dienesta attiecīgā valsts virsmežniecība izsniedz meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam mikroliegumu un meža monitoringa punktu sarakstus un shēmas, kā arī informāciju par reģistrētajiem meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem attiecīgajā teritorijā.

21. Meža inventarizāciju statistiskās informācijas iegūšanai par meža resursu stāvokli valstī veic šādā kārtībā:

21.1. zemkopības ministrs apstiprina meža inventarizācijas veikšanas un mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanas metodiku;

21.2. Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava", kas veic meža inventarizāciju statistiskās informācijas iegūšanai par meža resursu stāvokli valstī, ir atbildīgs par inventarizācijas datu patiesumu un bez saskaņošanas ar Zemkopības ministriju nav tiesīgs nodot inventarizācijas datus trešajai personai;

21.3. Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava" katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Zemkopības ministrijā iepriekšējā gada inventarizācijā iegūto informāciju. Informācijas saturu un iesniegšanas veidu (rakstiski vai elektroniski) nosaka Zemkopības ministrija.

22. Zemkopības ministrija katru gadu organizē inventarizācijas datu pārbaudi pēc nejaušības principa ne mazāk kā 5 % apmērā no kārtējā gadā veiktā inventarizācijas apjoma.

23. Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava" nodrošina inventarizācijas datu pastāvīgu glabāšanu elektroniskā veidā hronoloģiskā secībā pa meža inventarizācijas periodiem.

24. Personām, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā veic meža inventarizāciju, pildot darba pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties mežā.

 

IV. Apliecinājumu izsniegšanas kārtība un pieteikumā iekļaujamā informācija

25. Valsts meža dienests sagatavo pieteikumu, apliecinājumu un pārskatu veidlapu paraugus.

26. Pieteikumā norāda šādu informāciju:

26.1. pieteikuma iesniedzēja - fiziskās personas - vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai pieteikuma iesniedzēja - juridiskās personas - nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā;

26.2. ja pieteikuma iesniedzējs nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, - pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, pilnvaras numurs, izdošanas datums un iestāde, kas izdevusi pilnvaru;

26.3. saimniecības (struktūrvienības) nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums, pagasts (administratīvās teritorijas un teritoriālās vienības kods) un pēdējās meža inventarizācijas gads.

27. Pieteikumā par koku ciršanu papildus šo noteikumu 26.punktā noteiktajai informācijai norāda cirtes veidu (galvenajai cirtei - arī cirtes izpildes veidu - kailcirte vai izlases cirte), cirsmas numuru (pieteikuma ietvaros), kvartāla numuru, nogabala numuru, platību (ha), valdošo koku sugu (pēc inventarizācijas datiem), izcērtamo koksnes apjomu (m3). Pieteikumā par kailcirti norāda atstājamo priedes sēklinieku skaitu un apjomu (m3). Pieteikumam par galveno cirti un rekonstruktīvo cirti pievieno cirsmas skici (mērogā 1:10000). Pieteikumā par citu cirti, ja paredzēta meža zemes transformācija, pievieno meža zemes transformācijas atļauju.

28. Pieteikumam par meliorācijas sistēmu būvi vai citu būvju celšanu (rekonstrukciju) pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu meliorācijas sistēmas būves vai rekonstrukcijas projektu.

29. Pieteikumam par uzņēmumu ceļu būvi pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu ceļu būves projektu. Pieteikums nav nepieciešams pievešanas vai treilēšanas ceļu ierīkošanai no cirsmas līdz augšgala krautuvei.

30. Pieteikumā par reproduktīvā materiāla ieguvi papildus šo noteikumu 26.punktā noteiktajai informācijai norāda koku sugu, reproduktīvā materiāla veidu, mērvienību, apjomu, plānoto ievākšanas laiku, kā arī norāda informāciju par reproduktīvā materiāla sertificēšanu.

31. Pieteikumā par minerālmēslu un pesticīdu lietošanu papildus šo noteikumu 26.punktā noteiktajai informācijai norāda kvartāla numuru, nogabala numuru, platību (ha), lietošanas mērķi, ķimikālijas nosaukumu, devu (kg/ha) un izmantošanas paņēmienu. Ja paredzēts lietot pesticīdus, norāda arī apdraudēto koku sugu un kaitīgo (apkarojamo) organismu.

 

V. Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniedzamā informācija un tās iesniegšanas kārtība

32. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs meža inventarizācijas informāciju iesniedz atbilstoši šo noteikumu 15.punktam.

33. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pieteikumus un pārskatus iesniedz tajā Valsts meža dienesta valsts virsmežniecības mežniecībā, kuras teritorijā atrodas meža īpašums vai tiesiskais valdījums. Ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas Meža likuma 39.panta otrajā daļā norādītajā teritorijā, pieteikumu iesniedz attiecīgās teritorijas administrācijā.

34. Iesniedzot pārskatu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (tā pilnvarota persona) ar parakstu apliecina, ka ir informējis Valsts meža dienestu par visām konkrētajā īpašumā veiktajām darbībām, par kurām saskaņā ar Meža likumu un šiem noteikumiem viņam ir jāinformē minētais dienests. Ja meža īpašnieks vienā gadā iesniedz vairākus pārskatus, minēto norādi paraksta pēdējā pārskatā.

35. Pārskatu iesniedz arī tad, ja apliecinājums ir saņemts, bet attiecīgā darbība nav veikta.

36. Iesniegto informāciju Valsts meža dienests reģistrē saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.99 "Noteikumi par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedību valsts un pašvaldību institūcijās".

37. Pārskatos par darbībām, kurām ir nepieciešams apliecinājums, norāda apliecinājuma numuru un izdošanas datumu, kā arī papildus šo noteikumu 26.punktā noteiktajai informācijai norāda šādu informāciju:

37.1. pārskatā par koku ciršanu - kvartāla numurs, nogabala numurs, cirtes veids, izcirstā platība (ha), izcirstais koksnes apjoms (m3), izcirstā apjoma noteikšanas veids (augošu koku uzmērīšana, sagatavotu kokmateriālu uzmērīšana vai izcirstā apjoma norāde pēc inventarizācijas datiem). Galvenajai cirtei papildus norāda cirtes izpildes veidu - kailcirte vai izlases cirte;

37.2. pārskatā par meliorācijas sistēmu vai citu būvju celšanu (rekonstrukciju) - gada laikā izrakto grāvju kopgarums (km);

37.3. pārskatā par uzņēmumu ceļu būvi - gada laikā izbūvēto ceļu garums (km);

37.4. pārskatā par meža reproduktīvā materiāla ieguvi - ievāktā reproduktīvā materiāla apjoms;

37.5. pārskatā par minerālmēslu un pesticīdu lietošanu - ķimikāliju nosaukums, apstrādātā platība (ha) un izlietoto ķimikāliju apjoms.

38. Pārskatā par darbībām, kurām nav nepieciešams apliecinājums, papildus šo noteikumu 26.punktā noteiktajai informācijai norāda šādu informāciju:

38.1. pārskatā par meža atjaunošanu - kvartāla numurs, nogabala numurs, platība (ha), galvenais atjaunošanas veids (mākslīga vai dabiska atjaunošana) un valdošā koku suga. Mākslīgi atjaunotajam mežam papildus norāda reproduktīvā materiāla ieguves avota reģistrācijas numuru;

38.2. pārskatā par meža ieaudzēšanu - kvartāla numurs, nogabala numurs, platība (ha), galvenais ieaudzēšanas veids (mākslīga vai dabiska ieaudzēšana) un valdošā koku suga. Mākslīgi ieaudzētajam mežam papildus norāda reproduktīvā materiāla ieguves avota reģistrācijas numuru. Ja mežs ieaudzēts, lai izveidotu plantāciju mežu, to norāda atzīmē par plantāciju mežu;

38.3. pārskatā par jaunaudžu kopšanu - kvartāla numurs, nogabala numurs un izkoptā platība (ha).

39. Pārskatā par meža bojājumiem papildus šo noteikumu 26.punktā noteiktajai informācijai norāda šādu informāciju:

39.1. kvartāla numurs;

39.2. nogabala numurs;

39.3. bojātā platība (ha);

39.4. bojājumu apjoms (%); ja bojājumu apjoms ir lielāks par 10 procentiem, norāda veselos desmitos procentu no valdaudzes koku skaita;

39.5. bojājuma cēlonis, norādot vienu no šādiem bojājumu cēloņiem:

39.5.1. vējgāze (snieglauze);

39.5.2. uguns;

39.5.3. ūdens;

39.5.4. dzīvnieki;

39.5.5. slimības;

39.5.6. kaitēkļi;

39.5.7. citi cēloņi.

 

VI. Profesionālās kvalifikācijas prasības meža inventarizācijas veikšanai un meža apsaimniekošanas plānošanai

40. Meža inventarizācijas veikšanai un meža apsaimniekošanas plānošanai fiziskajai personai ir nepieciešama šāda profesionālā kvalifikācija:

40.1. augstākā vai profesionālā vidējā izglītība. Ja minētā izglītība nav iegūta mežsaimniecības jomā, - mācību kursi mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā, par kuru sekmīgu beigšanu saņemts atbilstošs Latvijā akreditētas izglītības iestādes izsniegts dokuments;

40.2. meža inventarizācijas veikšana atbilstošā kvalitātē - kalendāra gada laikā inventarizācijas veicējs saņēmis atteikumu atbilstoši šo noteikumu 6.punktam ne vairāk kā par 10 % inventarizēto zemes vienību.

41. Lai varētu veikt meža inventarizāciju un plānot meža apsaimniekošanu, fiziskā persona iesniedz Valsts meža dienestā dokumentus, kas apliecina tās atbilstību šo noteikumu 40.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Ja persona atbilst minētajām prasībām, Valsts meža dienests to reģistrē.

42. Valsts meža dienests katru gadu līdz 30.janvārim izvērtē inventarizācijas veicēju atbilstību šo noteikumu 40.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

43. Ja Valsts meža dienests konstatē, ka inventarizācijas veicēja kvalifikācija neatbilst šo noteikumu 40.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām, Valsts meža dienests pieņem pamatotu lēmumu anulēt inventarizācijas veicēja reģistrāciju un rakstiski informē par to meža inventarizācijas veicēju. Inventarizācijas veicējs, kura neatbilstību šo noteikumu prasībām konstatējis Valsts meža dienests, var atkārtoti reģistrēties ne agrāk kā gadu pēc lēmuma pieņemšanas par meža inventarizācijas veicēja reģistrācijas anulēšanu.

 

VII. Noslēguma jautājumi

44. Noteikumu 21., 22. un 23.punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

45. Atzīt par spēku zaudējušiem:

45.1. Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumus Nr.434 "Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 466./469.nr.);

45.2. Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumus Nr.109 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas prasībām meža inventarizācijai un meža apsaimniekošanas plānošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 39.nr.).

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 18.aprīli.

1-169 COPY.GIF (164487 bytes)

2-1-169 COPY.GIF (195543 bytes)

2-2-169 COPY.GIF (154324 bytes)

3-1-169 COPY.GIF (134230 bytes)

3-2-169 COPY.GIF (152376 bytes)

3-3-169 COPY.GIF (100572 bytes)

4-169 COPY.GIF (57740 bytes)

5-1-169 COPY.GIF (93525 bytes)

5-2-169 COPY.GIF (73901 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 169Pieņemts: 15.04.2003.Stājas spēkā: 18.04.2003.Zaudē spēku: 06.09.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 17.04.2003.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
73954
18.04.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)