Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumus Nr. 208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.483

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 12.§)
Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka elektromagnētiskās saderības prasības, kas piemēro­jamas visām tirgū piedāvātajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (turpmāk - iekārtas), kuras var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuru darbību šādi traucējumi var ietekmēt, kā arī nosaka iekārtu atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības kārtību un tirgus uzraudzības institūcijas.

2. Iekārta ir jebkurš šāds aparāts vai stacionārs komplekss:

2.1. aparāts - jebkura gatava ierīce vai to kombinācija, kas ir komerciāli pieejama kā viena funkcionāla vienība, kura paredzēta patērētājam un kura var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuras darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi;

2.2. stacionārs komplekss - dažādu veidu aparātu un citu ierīču noteikta kombinācija, kuru montē un uzstāda iepriekš noteiktā vietā, kur to paredzēts lietot pastāvīgi.

3. Elektromagnētiskā saderība ir iekārtas spēja normāli darboties elektro­magnētiskā vidē, neradot nepieņemamus elektromagnētiskus traucējumus citām iekārtām šajā vidē.

4. Elektromagnētiski traucējumi ir jebkura elektromagnētiska parādība, kas var pasliktināt iekārtas darbību. Elektromagnētiskie traucējumi var būt elektromagnētisks troksnis, nevēlams signāls vai pārmaiņas pašā elektromagnētisko viļņu izplatības vidē.

5. Noteikumi neattiecas uz:

5.1. radioiekārtām, elektronisko sakaru tīkla galiekārtām un aero­navigācijas iekārtām, kurām normatīvajos aktos noteiktas īpašas elektro­magnētiskās saderības prasības;

5.2. radioiekārtām, kuras izmanto radioamatieri, ja vien radioiekārtas netiek piedāvātas tirgū;

5.3. iekārtām, kuras fizisko parametru dēļ nespēj radīt vai papildināt elektromagnētisko starojumu, kas ir augstāks par līmeni, kādā darbojas radio­iekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas, un to darbību nespēj vērā ņemami pasliktināt, ja, lietojot šīs iekārtas, rodas elektromagnētiskie traucējumi.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

6. Iekārtas projektē un ražo tādas, lai, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, nodrošinātu, ka tās atbilst šādām būtiskajām prasībām:

6.1. to ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nepārsniedz līmeni, virs kura radioiekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs nespēj darboties, kā paredzējis ražotājs;

6.2. to noturība pret elektromagnētiskiem traucējumiem, kas sagaidāmi, lietojot iekārtas paredzētajā veidā, ir pietiekama, lai tās varētu darboties bez nepieņemama pasliktinājuma.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

7. Ekonomikas ministrija informē Standartizācijas biroju par Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajiem piemērojamiem standartiem iekārtu elektromagnētiskās saderības jomā. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicē Standartizācijas biroja mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto standartu sarakstu (turpmāk – piemērojamie standarti), kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

8. Ja iekārtas ražotas atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskatāms, ka iekārtas atbilst šo noteikumu 6. un 32.punktā noteiktajām prasībām, kuras aptver šie standarti.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

9. Atļauts laist un piedāvāt tirgū, kā arī nodot lietošanā tikai tādas iekārtas, kas, uzstādītas vai izmantotas atbilstoši paredzētajiem mērķiem, atbilst šo noteikumu prasībām.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

10. Gadatirgos, izstādēs un līdzīgos pasākumos atļauts izstādīt iekārtas, kuras neatbilst šo noteikumu prasībām, tikai tādā gadījumā, ja ir labi saredzama zīme, kas skaidri norāda, ka šādas iekārtas nedrīkst piedāvāt tirgū un ekspluatēt, kamēr nav nodrošināta atbilstība šo noteikumu prasībām. Iekārtas drīkst demonstrēt tikai tad, ja ir veikti piemēroti pasākumi elektromagnētisko traucē­jumu novēršanai.

11. Tirgus uzraudzības funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – tirgus uzraudzības iestāde). Elektronisko sakaru likumā noteiktā institūcija, kas atbild par radiotraucējumu avotu noskaidrošanu un pieņem lēmumus par traucējumu novēršanu (turpmāk – uzraudzības institūcija), uzrauga stacionāros kompleksus, kuri var radīt radiosakaru traucējumus.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

12. Iekārtu elektromagnētiskās saderības atbilstību var novērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir paziņojusi Eiropas Komisijai (turpmāk – paziņotā institūcija), vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotā institūcija iekārtu elektromagnētiskās saderības jomā.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

13. Paziņotā institūcija atbilst šādām minimālajām prasībām:

13.1. tās rīcībā ir personāls un tehniskais aprīkojums tehnisko un adminis­tratīvo uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar elektromagnētiskās saderības pārbaužu procedūrām;

13.2. tās personālam ir atbilstoša profesionālā un tehniskā sagatavotība pārbaudes procedūru veikšanai, kā arī pieredze pārskatu, ziņojumu un sertifikātu noformēšanā;

13.3. tās vadītājs un personāls, kas ir atbildīgs par elektromagnētiskās saderības atbilstības novērtēšanu un atbilstības apliecināšanas procedūrām, nav pārbaudāmo iekārtu projektētājs, izgatavotājs, piegādātājs vai uzstādītājs vai arī minēto personu pilnvarotais pārstāvis. Šis aizliegums neliedz iespēju apmainīties ar tehnisko informāciju starp ražotāju un paziņoto institūciju;

13.4. tās personāla atalgojums nav atkarīgs no pārbaužu vai testu daudzu­ma un rezultātiem;

13.5. tās personāls ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko ieguvis, pildot darba uzdevumus, izņemot informāciju, kas pēc pamatota pieprasījuma tiek sniegta tirgus uzraudzības iestādei;

13.6. tā nodrošina savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz darbībām, ko tā tiesīga veikt;

13.7. tā piedalās vai nodrošina deleģētā pārstāvja dalību nacionālās standartizācijas institūcijas izveidotajā attiecīgajā standartizācijas tehniskajā komitejā;

13.8. tā rakstiski informē Ekonomikas ministriju par:

13.8.1. tirgus uzraudzības iestādes un uzraudzības institūcijas pieprasīto informāciju saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām;

13.8.2. atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas saskaņā ar šiem noteikumiem, un pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma – arī par citām veiktajām darbībām;

13.9. tā sniedz citām paziņotajām institūcijām, kuras veic iekārtu elektromagnētiskās savietojamības atbilstības novērtēšanu, informāciju par negatīviem un pēc pieprasījuma – arī par pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

14. Akreditācijas birojs, kas ir novērtējis paziņotās institūcijas kompetenci, pārbauda šo noteikumu 13.punktā ietverto prasību izpildi.

2. Prasības aparātiem un to atbilstības novērtēšana

15. Aparāti atbilst šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām. Aparātu atbilstību šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām apliecina, veicot šo noteikumu 2.1.apakšnodaļā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru (iekšējo ražošanas kontroli) vai pēc ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izvēles – arī šo noteikumu 2.2.apakšnodaļā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

16. Uz katra aparāta norāda tipu, partiju, sērijas numuru vai jebkuru citu informāciju, kas ļauj aparātu identificēt. Aparātam pievieno informāciju par ražotāja nosaukumu un adresi vai, ja ražotājs nav reģistrēts Eiropas Savienībā, tā pilnvarotā pārstāvja vai tās personas nosaukumu un adresi, kas laidusi aparātu Eiropas Savienības tirgū.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

16.1 Ražotājs sniedz informāciju par jebkuriem īpašiem piesardzības pasākumiem, kas jāievēro, montējot, uzstādot un lietojot aparātu vai veicot tā apkopi, lai lietošanas laikā nodrošinātu aparāta atbilstību šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām. Aparāta lietošanas instrukcijā iekļauj informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu aparāta lietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

16.2 Ja aparāta atbilstība šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām nav nodrošināta dzīvojamos rajonos, aparātam un, ja iespējams, tā iepakojumam pievieno skaidru norādi par lietošanas ierobežojumiem.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

2.1. Iekšējā ražošanas kontrole

17. Ražotājs, izgatavojot aparātu, novērtē tā elektromagnētiskās saderības atbilstību šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām. Pareiza attiecīgo piemērojamo standartu lietošana nodrošina aparāta atbilstību šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām un ir līdzvērtīga aparāta elektromagnētiskās saderības novērtējumam.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

18. Novērtējot aparāta elektromagnētisko saderību, ņem vērā visus paredzētos darbības apstākļus. Ja aparātu var lietot dažādās konfigurācijās, elektromagnētiskās saderības novērtējums apliecina aparāta atbilstību šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām visās tā paredzētajās konfigurācijās.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

19. Lai apliecinātu aparāta atbilstību šo noteikumu prasībām, ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 20.punktā noteiktajām prasībām.

20. Tehniskajā dokumentācijā ietver:

20.1. aparāta vispārīgu aprakstu;

20.2. ražotāja apliecinājumu par aparāta atbilstību piemērojamiem standartiem un to uzskaitījumu, ja ražotājs tos ir piemērojis pilnībā vai daļēji;

20.3. aprakstus un skaidrojumus visiem pasākumiem, kas veikti, lai ievērotu šo noteikumu 6.punkā noteiktās prasības (tai skaitā elektromagnētiskās saderības novērtējuma aprakstu, projekta aprēķina rezultātus, ziņas par veiktajām pārbaudēm), ja ražotājs nav izmantojis piemērojamos standartus vai izman­tojis tos daļēji;

20.4. paziņotās institūcijas izsniegtu atzinumu, ja aparāta atbilstība novērtēta paziņotajā institūcijā.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

20.1 Ražotājs nodrošina, ka aparāti tiek izgatavoti atbilstoši šo noteikumu 19.punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

21. Lai apliecinātu aparāta atbilstību šo noteikumu prasībām, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis noformē EK atbilstības deklarāciju atbilstoši šo noteikumu 22.punktā noteiktajām prasībām.

22. EK atbilstības deklarācijā ietver šādu informāciju:

22.1. atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 15.decembra Direktīvu 2004/108/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu;

22.2. aparāta identifikācija atbilstoši šo noteikumu 16.punktā noteiktajām prasībām;

22.3. ražotāja nosaukums un adrese, kā arī ražotāja pilnvarotā pārstāvja, ja tāds ir, nosaukums un adrese;

22.4. datēta atsauce uz parametriem, ar kuriem saskaņā ražotājs deklarējis aparāta atbilstību šo noteikumu prasībām;

22.5. EK atbilstības deklarācijas sastādīšanas datums;

22.6. ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

23. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis glabā tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc aparāta izgatavošanas un, ja nepie­ciešams, uzrāda tos tirgus uzraudzības iestādei. Ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis neveic komercdarbību Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju glabā un tirgus uzraudzības iestādei uzrāda persona, kas aparātu piedāvā tirgū.

2.2. Aparātu atbilstības novērtēšana paziņotajā institūcijā

24. Ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pirms aparāta piedāvāšanas tirgū vēlas veikt aparāta atbilstības novērtēšanu paziņotajā institūcijā, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nodod paziņotās institūcijas rīcībā aparāta tehnisko dokumentāciju. Lai pārbaudītu aparāta elektromagnētisko saderību, norāda, kādi šo noteikumu 6.punktā minēto būtisko prasību aspekti paziņotajai institūcijai jānovērtē.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

25. Paziņotā institūcija pārbauda aparāta tehnisko dokumentāciju un novērtē, vai tehniskā dokumentācija pietiekami parāda aparāta atbilstību tiem šo noteikumu 6.punktā minēto būtisko prasību aspektiem, kas tiek vērtēti.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

26. Pēc aparāta atbilstības novērtēšanas paziņotā institūcija izsniedz ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim atzinumu, apliecinot aparāta atbilstību tiem šo noteikumu 6.punktā minēto būtisko prasību aspektiem, ko paziņotā institūcija vērtējusi.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

27. Ja paziņotā institūcija pieņem lēmumu neizsniegt šo noteikumu 26.punktā minēto atzinumu, tā rakstiski sniedz pamatotu atteikumu ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

3. Aparātu marķēšana

28. Aparātus, kuri atbilst šo noteikumu prasībām, ražotājs marķē ar CE marķējumu (pielikums) atbilstoši šo noteikumu 29. un 30.punktā noteiktajām prasībām.

29. Ja aparātam jāatbilst arī citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas paredz CE marķējumu, aparātu drīkst marķēt tikai tad, ja tas atbilst arī šīm prasībām. CE marķējums norāda uz atbilstību tiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem saskaņā aparāts ir ražots.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

30. CE marķējumu piestiprina pie aparāta vai tā datu plāksnītes, bet, ja tas nav iespējams, uz iepakojuma un pie pavaddokumentiem.

31. Uz aparāta, tā iepakojuma vai lietošanas instrukcijas nedrīkst izvietot tādu marķējumu, kas var maldināt attiecībā uz CE marķējuma nozīmi un formu. Citas zīmes drīkst piestiprināt aparātam, iepakojumam vai lietošanas instrukcijai tikai tad, ja netiek samazināta CE marķējuma redzamība un salasāmība.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

4. Stacionāru kompleksu uzstādīšana

32. Stacionārus kompleksus uzstāda, izmantojot labu inženierpraksi (kuru dokumentē) un precīzi ievērojot ražotāja instrukcijas un informāciju, kas sniegta par kompleksa sastāvdaļu (aparātu un ierīču) paredzēto lietošanu, lai nodrošinātu stacionārā kompleksa atbilstību šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

33. Aparātiem, kurus piedāvā tirgū un kurus var iekļaut stacionārā kom­pleksā, piemēro visas šajos noteikumos noteiktās prasības, kas attiecas uz aparātiem.

34. Ja aparāti, kurus paredzēts iekļaut konkrētā stacionārā kompleksā, nav citādi komerciāli pieejami, attiecībā uz šiem aparātiem atļauts nepiemērot šo noteikumu prasības. Tādos gadījumos aparātu pavaddokumentos norāda konkrēto stacionāro kompleksu un tā elektromagnētiskās saderības parametrus, kā arī:

34.1. katra aparāta identifikāciju (tipu, partiju, sērijas numuru vai citu informāciju, kas dod iespēju aparātu identificēt);

34.2. ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja vārdu un uzvārdu (vai nosaukumu) un adresi;

34.3. piesardzības pasākumus, kas jāveic, lai aparātu iekļautu stacionārā kompleksā, neapdraudot attiecīgā kompleksa atbilstību.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

35. (Svītrots ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

36. (Svītrots ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

37. (Svītrots ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

38. Persona, kuras valdījumā ir stacionārs komplekss (turpmāk – valdītājs):

38.1. glabā šo noteikumu 32.punktā minēto dokumentāciju tik ilgi, kamēr darbojas stacionārais komplekss, un uzrāda to tirgus uzraudzības iestādei vai uzraudzības institūcijai pēc tirgus uzraudzības iestādes vai uzraudzības institūcijas pieprasījuma. Ja dokumentācija netiek uzrādīta, uzskata, ka stacionārais komplekss neatbilst šo noteikumu prasībām;

38.2. sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi un uzraudzības institūciju un, ja tās pieprasa, veic korektīvas darbības attiecībā uz valdījumā esošo stacionāro kompleksu.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

38.1 Ja valdītājs pats neuzstāda stacionāro kompleksu, stacionārā kompleksa uzstādītājs nodrošina valdītāju ar šo noteikumu 32.punktā minēto dokumentāciju.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

5. Tirgus uzraudzība

39. Veicot tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas:

39.1. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo aparātu atbilstību šo noteikumu prasībām, apmeklējot aparātu tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas, kā arī pārbaudot preču paraugus (veicot priekštestēšanu), tai skaitā atverot iepakojumu un testējot paraugu;

39.2. pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju (tai skaitā EK atbilstības deklarāciju, paziņotās institūcijas atzinumu, testēšanas pārskatus), kas nepieciešama tirgus uzraudzības veikšanai atbilstoši šo noteikumu prasībām;

39.3. pieprasīt un bez maksas saņemt aparāta paraugu un organizēt tā ekspertīzi, lai noteiktu aparāta atbilstību šo noteikumu prasībām.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

40. Izdevumus par iekārtu ekspertīzi sedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

41. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka aparāts nepamatoti marķēts ar CE marķējumu, neievērojot šo noteikumu prasības, tirgus uzraudzības iestāde uzdod ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim noteiktā termiņā novērst konstatēto neatbilstību.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

42. Ja šo noteikumu 41.punktā minētā neatbilstība noteiktajā termiņā netiek novērsta, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu, aizliedzot aparātu laišanu un piedāvāšanu tirgū, uzdodot izņemt aparātu no tirgus vai to atsaukt.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

42.1 Tirgus uzraudzības iestāde, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 21.pantā noteikto samērīguma principu, ir tiesīga uzdot attiecīgajam ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim, importētājam vai izplatītājam veikt korektīvas darbības aparāta neatbilstības novēršanai.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

42.2 Attiecīgā ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākums ir veikt atbilstošas korektīvas darbības attiecībā uz aparātu, ko tas ir laidis un piedāvājis tirgū, lai nodrošinātu tā atbilstību šo noteikumu prasībām.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

42.3 Ja attiecīgais ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs neveic atbilstošas korektīvas darbības, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu, aizliedzot aparāta laišanu vai piedāvāšanu tirgū un uzdodot izņemt aparātu no tirgus vai to atsaukt.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

42.4 Attiecīgais ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

42.5 Ja tirgus uzraudzības iestāde aizliedz aparāta laišanu vai piedāvāšanu tirgū, jo aparāts neatbilst šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām, tirgus uzraudzības iestāde ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu aparātu konstatēšanu un veiktajiem pasākumiem, norādot lēmuma pamatojumu, kā arī informē, vai neatbilstība ir saistīta ar aparāta neatbilstību piemērojamiem standartiem, ar trūkumiem piemērojamos standartos vai šo standartu nepareizu piemērošanu, ja ražotājs tos ir piemērojis.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

42.6 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par neatbilstošu aparātu konstatēšanu un tirgus uzraudzības iestādes veiktajiem pasākumiem.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

43. Tirgus uzraudzības iestāde vai uzraudzības institūcija var pieprasīt no stacionārā kompleksa valdītāja pierādījumus par stacionārā kompleksa atbilstību un, ja nepieciešams, uzdot stacionārā kompleksa valdītājam nodrošināt atbilstības novērtēšanu paziņotajā institūcijā, ja stacionārā kompleksa pazīmes liecina, ka tas neatbilst šo noteikumu prasībām vai ja ir saņemtas sūdzības par stacionārā kompleksa radītiem traucējumiem.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

44. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē stacionārā kompleksa neatbilstību, tā tirgus uzraudzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic pasākumus, lai nodrošinātu stacionārā kompleksa atbilstību šo noteikumu 6.punktā noteiktajām būtiskajām prasībām.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.115)

44.1 Uzraudzības institūcija var pieprasīt no stacionārā kompleksa valdītāja pierādījumus par stacionārā kompleksa atbilstību šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām, ja stacionārais komplekss ir radiosakaru traucējumu avots.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

44.2 Ja uzraudzības institūcija konstatē, ka stacionārais komplekss rada traucējumus radiosakariem, tā atbilstoši normatīvajiem aktiem radiosakaru jomā var pieprasīt valdītājam veikt pasākumus, lai nodrošinātu stacionārā kompleksa atbilstību šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.115 redakcijā)

6. Noslēguma jautājumi

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumus Nr.188 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 201./204.nr.).

46. Pēc šo noteikumu spēkā stāšanās atļauts ekspluatēt un brīvi tirgot iekārtas, kuras atbilst Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumiem Nr.188 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi" un kuras ievietotas tirgū līdz 2009.gada 20.jūlijam.

47. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 20.jūliju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 15.decembra Direktīvas 2004/108/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.483
CE atbilstības marķējums

1. CE marķējumu, kas apliecina iekārtas atbilstību elektromagnētiskās saderības prasībām, veido lielie burti "CE":

04.JPG (5427 bytes)

2. Ja CE marķējuma izmērs tiek samazināts vai palielināts, ievēro paraugā noteiktās proporcijas.

3. Marķējuma vertikālais izmērs nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 483Pieņemts: 20.06.2006.Stājas spēkā: 20.07.2007.Zaudē spēku: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 22.06.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
138154
{"selected":{"value":"24.02.2012","content":"<font class='s-1'>24.02.2012.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.02.2012","iso_value":"2012\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2012.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2007","iso_value":"2007\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2007.-23.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.02.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)