Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 208

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 2. §)
Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7. panta pirmo un otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka elektromagnētiskās saderības būtiskās prasības tirgū piedāvātajām iekārtām un šo prasību ievērošanas uzraudzības mehānismu, kā arī institūcijas, kuras veic tirgus uzraudzību, un kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iekārta – jebkurš aparāts vai stacionārs komplekss;

2.2. aparāts – jebkura gatava ierīce vai to kombinācija, kas ir piedāvāta tirgū kā viena funkcionāla vienība, kura paredzēta galalietotājam un kura var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuras darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi;

2.3. stacionārs komplekss – dažādu veidu aparātu un attiecīgos gadījumos citu ierīču noteikta kombinācija, ko montē un uzstāda iepriekš noteiktā vietā, kur to paredzēts lietot pastāvīgi;

2.4. elektromagnētiska saderība – iekārtas spēja darboties elektromagnētiskā vidē, neradot šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētos elektromagnētiskos traucējumus citām iekārtām šajā vidē;

2.5. elektromagnētiski traucējumi – jebkura elektromagnētiska parādība, kas var pasliktināt iekārtas darbību; elektromagnētisks traucējums var būt elektromagnētisks troksnis, nevēlams signāls vai pārmaiņas pašā elektromagnētisko viļņu izplatības vidē;

2.6. imunitāte – iekārtas spēja elektromagnētisko traucējumu klātbūtnē bez traucējumiem darboties, kā paredzēts;

2.7. drošuma vajadzības – vajadzības sargāt cilvēka dzīvību vai īpašumu;

2.8. elektromagnētiskā vide – visas elektromagnētiskās parādības, kas novērojamas kādā konkrētā vietā;

2.9. piedāvāt tirgū – saimnieciskās darbības ietvaros piegādāt aparātu par atlīdzību vai bez tās izplatīšanai vai lietošanai Eiropas Savienības tirgū;

2.10. laist tirgū – pirmo reizi piedāvāt Eiropas Savienības tirgū aparātu;

2.11. ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kura ražo aparātu vai kuras uzdevumā aparāts tiek projektēts vai ražots un kura laiž tirgū šo aparātu ar savu nosaukumu vai preču zīmi;

2.12. pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Eiropas Savienībā un ir saņēmusi ražotāja rakstisku pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

2.13. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā un laiž Eiropas Savienības tirgū kādas trešās valsts aparātu;

2.14. izplatītājs – fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas aparātu piedāvā tirgū;

2.15. iesaistītās personas – ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

2.16. tehniskā specifikācija – dokuments, kas nosaka tehniskās prasības, kurām atbilst iekārta;

2.17. paziņotā institūcija – nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta aparāta atbilstības novērtēšanas institūcija, kura ir paziņota Eiropas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas paziņota aparāta atbilstības novērtēšanas institūcija;

2.18. atsaukšana – ikviens pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ aparātu, kas jau ticis piedāvāts galalietotājam;

2.19. izņemšana no tirgus – ikviens pasākums, kura mērķis ir novērst piegādes ķēdē esošu aparātu piedāvāšanu tirgū;

2.20. CE atbilstības marķējums – zīme, ar kuru ražotājs norāda, ka aparāts atbilst piemērojamām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri paredz šā marķējuma uzlikšanu.

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. iekārtām, uz kurām attiecas normatīvie akti par radioiekārtām, un elektronisko sakaru tīkla galiekārtām;

3.2. radioiekārtām, kuras izmanto radioamatieri, ja vien radioiekārtas netiek piedāvātas tirgū;

3.3. iekārtām, kuras fizisko parametru dēļ nespēj radīt vai papildināt elektromagnētisko starojumu, kas ir augstāks par līmeni, kādā darbojas radioiekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas, un kuru darbību nespēj vērā ņemami pasliktināt, ja, lietojot šīs iekārtas, rodas elektromagnētiskie traucējumi;

3.4. pēc individuāla pasūtījuma izgatavotiem novērtēšanas komplektiem, kas paredzēti izmantošanai vienīgi pētniecības un izstrādes objektos;

3.5. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto radioiekārtu sastāvdaļu komplektiem, kas paredzēti izmantošanai (montēšanai) radioamatieriem, kā arī iekārtām, kuras piedāvātas un kuras radioamatieri pārveidojuši savām vajadzībām (tās neuzskata par iekārtām, kas piedāvātas tirgū);

3.6. aviācijas iekārtām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (turpmāk – Regula (ES) Nr. 2018/1139), un kuras ir paredzētas izmantošanai vienīgi:

3.6.1. gaisa kuģos, kas nav bezpilota gaisa kuģi, kā arī saistītos dzinējos, propelleros, daļās un neuzstādītās ierīcēs;

3.6.2. bezpilota gaisa kuģos, kā arī saistītos dzinējos, propelleros, daļās un neuzstādītās ierīcēs, kuru konstrukcija ir sertificēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1139 56. panta 1. punktu un kurus paredzēts ekspluatēt tikai tajās frekvencēs, kas saskaņā ar Starptautiskās Telesakaru savienības Radionoteikumiem piešķirtas aizsargātai izmantošanai gaisa kuģniecības vajadzībām.

(Grozīts ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 84)

4. Piemērojot šos noteikumus, par aparātiem uzskata arī:

4.1. sastāvdaļas vai montāžas mezglus, kuri paredzēti tam, lai galalietotājs tos iekļautu aparātā, un kuri var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuru darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi;

4.2. pārvietojamus kompleksus, kas ir aparātu un attiecīgos gadījumos citu ierīču kombinācijas, kuras paredzēts pārvietot vai lietot vairākās vietās.

5. Iekārta, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskatāma par atbilstošu šajos noteikumos minētajām būtiskajām prasībām, kuras aptver šie standarti vai to daļas.

6. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē piemērojamo standartu sarakstu, kas adaptēti nacionālo standartu statusā.

7. Tirgus uzraudzības iestāde, kas veic aparātu tirgus uzraudzību, šo noteikumu izpratnē ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Uzraudzības institūcija, kas uzrauga stacionāros kompleksus, kuri var radīt radiosakaru traucējumus, šo noteikumu izpratnē ir Elektronisko sakaru likumā noteiktā institūcija, kas atbild par radiotraucējumu avotu noskaidrošanu un pieņem lēmumus par traucējumu novēršanu.

2. Būtiskās prasības iekārtām

8. Projektējot un ražojot iekārtas, ņem vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, lai nodrošinātu, ka tās atbilst šādām būtiskajām prasībām:

8.1. to ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nepārsniedz līmeni, virs kura radioiekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs nespēj darboties, kā paredzējis ražotājs;

8.2. to noturība pret elektromagnētiskiem traucējumiem, kas sagaidāmi, lietojot iekārtas paredzētajā veidā, ir pietiekama, lai tās varētu darboties bez pasliktinājuma.

9. Stacionāros kompleksus montē, izmantojot labu tehnoloģijas praksi (nozares profesionālo organizāciju ieteikto tehnoloģiju izmantošanu ražošanā), kuru dokumentē, kā arī precīzi ievērojot ražotāja instrukcijas un informāciju, kas sniegta par kompleksa sastāvdaļu (aparātu un ierīču) paredzēto lietošanu, lai nodrošinātu stacionārā kompleksa atbilstību šo noteikumu 8. punktā noteiktajām būtiskajām prasībām.

10. Atļauts laist un piedāvāt tirgū, kā arī nodot lietošanā tikai tādas iekārtas, kas, uzstādītas vai izmantotas atbilstoši paredzētajiem mērķiem, atbilst šo noteikumu prasībām.

11. Gadatirgos, izstādēs un līdzīgos pasākumos atļauts izstādīt iekārtas, kuras neatbilst šo noteikumu prasībām, tikai tādā gadījumā, ja ir labi saredzama zīme, kas skaidri norāda, ka šādas iekārtas nedrīkst piedāvāt tirgū un ekspluatēt, kamēr nav nodrošināta atbilstība šo noteikumu prasībām. Iekārtas drīkst demonstrēt tikai tad, ja ir veikti piemēroti pasākumi elektromagnētisko traucējumu novēršanai.

3. Iesaistīto personu pienākumi

12. Iesaistītās personas pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par aparātu, norādot:

12.1. visas citas iesaistītās personas, kuras tām piegādājušas aparātu;

12.2. visas citas iesaistītās personas, kurām tās piegādājušas aparātu.

13. Iesaistītās personas nodrošina šo noteikumu 12. punktā norādītās informācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc tam, kad tām piegādāti vai tās piegādājušas aparātus.

3.1. Ražotāja pienākumi

14. Šo noteikumu izpratnē importētāju un izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šajā nodaļā noteiktie pienākumi, ja ražotājs laiž tirgū aparātu ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laistos aparātus tā, ka tas var ietekmēt aparātu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

15. Laižot tirgū aparātus, ražotājs nodrošina, ka tie ir projektēti un ražoti atbilstoši šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām būtiskajām prasībām.

16. Ražotājs sagatavo šo noteikumu 1. pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju un veic šo noteikumu 4. nodaļā noteikto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina, ka tā ir veikta.

17. Ja ar atbilstības novērtēšanas procedūru ir pierādīts, ka aparāts atbilst piemērojamām prasībām, ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju un marķē aparātu ar CE atbilstības marķējumu.

18. Ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju un atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū.

19. Sērijveida ražošanā ražotājs izstrādā kontroles procedūras, lai nodrošinātu aparātu pastāvīgu atbilstību šo noteikumu prasībām, un pienācīgi ņem vērā izmaiņas aparātu konstrukcijā vai raksturlielumos, kā arī piemērojamajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kurām pamatojoties ir apliecināta aparātu atbilstība šo noteikumu prasībām.

20. Ražotājs nodrošina, ka tirgū laistie aparāti ir marķēti, norādot tipa, partijas vai sērijas numuru.

21. Ražotājs uz aparāta norāda savu nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar to var sazināties. Ja tas nav iespējams, kontaktadresi norāda uz iepakojuma vai aparātam pievienotajā dokumentā.

22. Ražotājs nodrošina, ka aparātam ir pievienota lietošanas instrukcija un šo noteikumu 7. nodaļā minētā informācija valsts valodā. Lietošanas instrukcija un informācija, kā arī cita uz aparāta norādītā informācija ir skaidra un saprotama.

23. Ražotājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka aparāts, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvās darbības, lai nodrošinātu aparāta atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu to no tirgus. Ja aparāts rada risku, ražotājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajām korektīvajām darbībām.

24. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu aparātu atbilstību šo noteikumu prasībām.

25. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto aparātu radīto risku.

3.2. Pilnvarotie pārstāvji

26. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi. Pilnvarā neiekļauj šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā minētos pienākumus. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

26.1. 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādei pieejamu atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

26.2. pēc pamatota tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu aparāta atbilstību;

26.3. ievērojot pilnvarojumu, pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu aparāta radītos riskus.

3.3. Importētāja pienākumi

27. Importētājs laiž tirgū šo noteikumu prasībām atbilstošus aparātus.

28. Pirms aparāta laišanas tirgū importētājs nodrošina, ka ražotājs ir veicis šo noteikumu 4. nodaļā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru, sagatavojis atbilstošo tehnisko dokumentāciju, marķējis aparātu ar CE atbilstības marķējumu, pievienojis nepieciešamo dokumentāciju, kā arī ir izpildījis šo noteikumu 20. un 21. punktā minētos pienākumus.

29. Importētājs, kurš uzskata vai kuram ir iemesls uzskatīt, ka aparāts neatbilst būtiskajām prasībām, aparātu nelaiž tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Ja aparāts rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

30. Importētājs uz aparāta norāda savu nosaukumu, reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar to var sazināties. Ja tas nav iespējams, minēto informāciju norāda uz iepakojuma vai aparātam pievienotajā dokumentā.

31. Importētājs nodrošina, ka aparātam ir pievienota lietošanas instrukcija un šo noteikumu 55. punktā minētā informācija valsts valodā.

32. Importētājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par aparātu, tā uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē aparāta atbilstību šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām būtiskajām prasībām.

33. Importētājs, kurš uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka aparāts, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvās darbības, lai nodrošinātu aparāta atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu to no tirgus. Ja aparāts rada risku, importētājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstībām un veiktajām korektīvajām darbībām.

34. Importētājs 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu atbilstības deklarācijas kopiju, kā arī pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina pieejamību tehniskajai dokumentācijai.

35. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu aparātu atbilstību šo noteikumu prasībām.

36. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto aparātu radīto risku.

3.4. Izplatītāja pienākumi

37. Piedāvājot tirgū aparātu, izplatītājs rīkojas ar atbilstošu rūpību, lai ievērotu šo noteikumu prasības.

38. Pirms aparāta piedāvāšanas tirgū izplatītājs pārliecinās, ka aparāts ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu, tam ir pievienota nepieciešamā dokumentācija, lietošanas instrukcija un šo noteikumu 7. nodaļā minētā informācija valsts valodā, kā arī ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 20. un 21. punktā minētās prasības un importētājs ir ievērojis šo noteikumu 30. punktā minētās prasības.

39. Izplatītājs, kurš uzskata vai kuram ir iemesls uzskatīt, ka aparāts neatbilst šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām būtiskajām prasībām, nepiedāvā tirgū aparātu, līdz nav panākta atbilstība. Ja aparāts rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādi.

40. Izplatītājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par aparātu, tā uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē aparāta atbilstību šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām būtiskajām prasībām.

41. Izplatītājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka aparāts, kuru tas ir piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nodrošina, ka tiek veiktas nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu aparāta atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu to no tirgus. Ja aparāts rada risku, izplatītājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstībām un veiktajām korektīvajām darbībām.

42. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma izplatītājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu aparāta atbilstību šo noteikumu prasībām.

43. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma izplatītājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū piedāvātā aparāta radīto risku.

4. Atbilstības novērtēšanas procedūras

44. Aparāta atbilstību šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām būtiskajām prasībām ražotājs apliecina, izmantojot vienu no šajā nodaļā norādītajām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

44.1. iekšējā ražošanas kontrole, kas izklāstīta šo noteikumu 1. pielikumā;

44.2. ES tipa pārbaude, kurā nosaka atbilstību tipam, kas pamatota ar šo noteikumu 1. pielikumā izklāstīto iekšējo ražošanas kontroli.

45. Ražotājs var izvēlēties ierobežot šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētās procedūras piemērošanu un attiecināt to tikai uz dažiem pamatprasību aspektiem ar nosacījumu, ka attiecībā uz citiem pamatprasību aspektiem tiek piemērota šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minētā procedūra.

5. Atbilstības deklarācija

46. Atbilstības deklarācijā norāda, ka ir pierādīta aparāta atbilstība šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām būtiskajām prasībām.

47. Atbilstības deklarāciju sagatavo atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā ietvertajam paraugam. Atbilstības deklarāciju papildina ar nepieciešamo informāciju, kas izriet no attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras, un to regulāri atjauno. Atbilstības deklarāciju sagatavo tās Eiropas Savienības dalībvalsts valodā (vai valodās), kurā aparāts tiek laists vai piedāvāts tirgū.

48. Ja uz aparātu attiecas vairāk nekā viens normatīvais akts, kurā pieprasīta atbilstības deklarācija, sagatavo vienu atbilstības deklarāciju attiecībā uz visiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka saskaņotus preču tirdzniecības nosacījumus. Atbilstības deklarācijā norāda attiecīgos normatīvos aktus, kuri nosaka saskaņotus preču tirdzniecības nosacījumus, un atsauces uz to publikācijām.

49. Sagatavojot atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par aparātu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

6. Marķēšana

50. Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – regula Nr. 765/2008), 30. pantā.

51. CE atbilstības marķējumu viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā norāda uz katra aparāta vai tā informācijas plāksnes. Ja marķējums nav iespējams vai attaisnojams aparāta īpatnību dēļ, to norāda uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem.

52. CE atbilstības marķējumu uz aparāta norāda pirms tā laišanas tirgū.

7. Aparātam pievienojamā informācija

53. Aparātam pievieno informāciju par visiem īpašajiem piesardzības pasākumiem, kas – montējot, uzstādot, lietojot aparātu vai veicot tā apkopi – jāievēro, lai nodrošinātu, ka aparāts, laižot to ekspluatācijā, atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām pamatprasībām.

54. Aparātam, kura atbilstība šo noteikumu 8. punktā minētajām pamatprasībām nav nodrošināta dzīvojamos rajonos, pievieno skaidru norādi (attiecīgos gadījumos arī uz iepakojuma), ka tā lietojums ir šādā veidā ierobežots.

55. Informāciju, kas vajadzīga, lai aparātu varētu lietot atbilstoši paredzētajiem mērķiem, iekļauj aparātam pievienotajā instrukcijā.

8. Stacionāri kompleksi

56. Aparātam, kuru piedāvā tirgū un kuru var iekļaut stacionārā kompleksā, piemēro visas attiecīgās prasības, kuras attiecībā uz aparātiem paredzētas šajos noteikumos.

57. Šo noteikumu 3., 4., 5., 6. un 7. nodaļā noteiktās prasības nav obligātas attiecībā uz aparātu, ko paredzēts iekļaut konkrētā stacionārā kompleksā un kas citādā veidā nav piedāvāts tirgū.

58. Ja aparātu paredzēts piedāvāt tirgū, iekļaujot to stacionārā kompleksā, pavaddokumentos īpaši norāda stacionāro kompleksu un tā elektromagnētiskās savietojamības parametrus, kā arī piesardzības pasākumus, kas veicami, lai aparātu iekļautu stacionārajā kompleksā, neapdraudot attiecīgā kompleksa atbilstību. Norādē ietver arī šo noteikumu 20., 21. un 30. punktā minēto informāciju.

59. Persona, kuras valdījumā ir stacionārs komplekss (turpmāk – valdītājs):

59.1. glabā šo noteikumu 9. punktā minēto dokumentāciju tik ilgi, kamēr darbojas stacionārais komplekss, un uzrāda to uzraudzības institūcijai pēc uzraudzības institūcijas pieprasījuma. Ja dokumentācija netiek uzrādīta, uzskata, ka stacionārais komplekss neatbilst šo noteikumu prasībām;

59.2. sadarbojas ar uzraudzības institūciju un pēc tās pieprasījuma veic korektīvās darbības attiecībā uz valdījumā esošo stacionāro kompleksu, lai nodrošinātu stacionārā kompleksa atbilstību šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām būtiskajām prasībām.

60. Ja valdītājs pats neuzstāda stacionāro kompleksu, stacionārā kompleksa uzstādītājs nodrošina valdītājam šo noteikumu 9. punktā minēto dokumentāciju.

9. Prasības paziņotajai institūcijai

61. Paziņotā institūcija atbilst šādām prasībām:

61.1. institūcijai ir juridiskās personas statuss, un tā darbojas kā trešā persona, kas ir neatkarīga no saimnieciskās darbības veicēja (to apvienības), kura aparātu tā novērtē;

61.2. institūcija ir pierādījusi tās neatkarību un interešu konflikta neesību, ja tā ir tādas biedrības vai nodibinājuma biedre (locekle), kas saistīts ar novērtējamo aparātu projektēšanu, ražošanu, piegādi, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi;

61.3. institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav ne vērtējamo aparātu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, ne arī to pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz viņiem izmantot novērtētos aparātus atbilstības novērtēšanas institūcijas darbībā vai personiskiem mērķiem;

61.4. institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav tieši saistīti ar šo aparātu projektēšanu, ražošanu vai būvniecību, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

61.5. institūcijas vadība un darbinieki neiesaistās darbībās (it īpaši konsultēšanā), kas var būt pretrunā ar viņu lēmuma neatkarību un godīgumu saistībā ar institūcijai noteiktajām novērtēšanas darbībām;

61.6. institūcija nodrošina, ka tās filiāļu un apakšuzņēmēju darbība neietekmē atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti un taisnīgumu;

61.7. institūcija un tās darbinieki atbilstības novērtēšanu veic profesionāli, godprātīgi un ir tehniski kompetenti. Attiecīgais personāls ir brīvs no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas) attiecībā uz viņu lēmumiem vai atbilstības novērtēšanas rezultātiem, īpaši no to personu vai personu grupu ietekmes, kuras ir ieinteresētas atbilstības novērtēšanas rezultātā;

61.8. institūcija spēj veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri minēti šo noteikumu 1. pielikuma 2. un 3. nodaļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati institūcija, vai tie tiek veikti tās vārdā, institūcijai uzņemoties atbildību;

61.9. institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un novērtējamiem aparātu veidiem ir:

61.9.1. nepieciešamie darbinieki ar tehniskajām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu nepieciešamās atbilstības novērtēšanas darbības;

61.9.2. to procedūru apraksts, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā struktūra, ir nodalīti no pārējās darbības;

61.9.3. darbības veikšanas procedūras, kurās ņem vērā saimnieciskās darbības veicēja lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tā struktūru, attiecīgā aparāta izgatavošanas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

61.10. institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un tai ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām;

61.11. institūcijas darbinieki, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu, ir:

61.11.1. tehniski un profesionāli apmācīti visās attiecīgajās atbilstības novērtēšanas darbībās;

61.11.2. ieguvuši zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamajām atbilstības novērtēšanas darbībām un atbilstošas pilnvaras tās veikt;

61.11.3. ieguvuši zināšanas un izpratni par būtiskajām prasībām, piemērojamiem standartiem, attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī normatīvajiem aktiem, kas nosaka saskaņotus preču tirdzniecības nosacījumus;

61.11.4. spēj sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un atbilstības novērtējuma ziņojumus;

61.12. tiek nodrošināta institūcijas, tās vadības un darbinieku objektivitāte, veicot atbilstības novērtēšanas darbības;

61.13. institūcijas vadības un to darbinieku atalgojums, kuri veic atbilstības novērtēšanas darbības, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

61.14. institūcijai ir apdrošināta civiltiesiska atbildība attiecībā uz darbībām, ko tā ir tiesīga veikt;

61.15. atbilstības novērtēšanas institūcijas darbinieki ievēro profesionālo konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot atbilstības novērtēšanas darbības, izņemot informāciju, kura tiek sniegta tirgus uzraudzības iestādēm;

61.16. institūcija piedalās standartizācijas aktivitātēs un Eiropas Komisijas organizētajās paziņoto institūciju darba grupās par aparātiem vai nodrošina, ka informācija par minētajām aktivitātēm ir pieejama tās darbiniekiem. Institūcija savā darbībā kā pamatnostādnes izmanto paziņoto institūciju darba grupas sagatavotos lēmumus un dokumentus.

62. Ja paziņotā institūcija apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 61. punktā minētajām prasībām, ciktāl piemērojamie standarti aptver šīs prasības.

63. Ja paziņotā institūcija slēdz līgumu ar apakšuzņēmēju par konkrētu atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu vai šo uzdevumu izpildes nodošanu filiālei, tā nodrošina, ka apakšuzņēmējs un filiāle atbilst šo noteikumu 62. punktā minētajām prasībām un informē par to paziņošanas komisiju, kas tiek izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā. Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja un filiāles darbību.

64. Paziņotā institūcija nodod konkrētas atbilstības novērtēšanas darbības veikšanu apakšuzņēmējam vai filiālei, ja tam piekrīt klients.

65. Paziņotā institūcija glabā dokumentus par apakšuzņēmēja un filiāles kompetences novērtēšanu un to veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām, lai dokumenti būtu pieejami paziņošanas komisijai.

66. Paziņotā institūcija veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 2. un 3. nodaļā noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

67. Paziņotā institūcija atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, izvairoties no liekiem apgrūtinājumiem iesaistītajām personām, ņemot vērā darbības nozari, organizatorisko struktūru, attiecīgā aparāta sarežģītības pakāpi un ražošanas procesa masveida vai sērijveida raksturu, tomēr saglabājot tādu prasību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai aparāts atbilstu šo noteikumu prasībām.

68. Ja paziņotā institūcija konstatē, ka ražotājs nav ievērojis būtiskās prasības vai atbilstošo piemērojamo standartu, vai citās tehniskajās specifikācijās izklāstītās pamatprasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus pasākumus neatbilstību novēršanai, un neizsniedz sertifikātu.

69. Ja, uzraugot aparāta atbilstību šo noteikumu prasībām pēc attiecīga sertifikāta izsniegšanas, paziņotā institūcija konstatē, ka aparāts vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus pasākumus neatbilstību novēršanai, un, ja tiek apdraudēta patērētāju veselība un drošība, aptur vai atsauc sertifikātu.

70. Ja netiek veiktas korektīvās darbības vai tās nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc sertifikātu.

71. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par:

71.1. katra sertifikāta atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu;

71.2. jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

71.3. jebkuriem tirgus uzraudzības iestāžu informācijas pieprasījumiem attiecībā uz atbilstības novērtēšanas darbībām;

71.4. veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām paziņotajā sfērā un citām darbībām, tai skaitā pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

72. Paziņotā institūcija sniedz attiecīgu informāciju par negatīviem un – pēc pieprasījuma – arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem citām paziņotajām institūcijām, kuras veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kas attiecas uz tādiem pašiem aparātiem.

10. Tirgus uzraudzība

73. Aparātu tirgus uzraudzību veic šo noteikumu 7. punktā noteiktā institūcija.

74. Aparātu tirgus uzraudzībā piemērojami Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 15. panta 3. punktā un 16.–29. pantā noteiktās prasības.

75. Ražotājs un importētājs pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina tehniskās dokumentācijas vai tās daļu tulkojumu valsts valodā. Tirgus uzraudzības iestāde, pieprasot iesniegt tehniskās dokumentācijas, kā arī tās daļu tulkojumu, nosaka 30 dienu iesniegšanas termiņu, ja nav nepieciešams noteikt īsāku termiņu nopietna un tūlītēja riska konstatēšanas dēļ.

76. Paziņotā institūcija pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par sertifikātiem, ko tā ir piešķīrusi, atsaukusi vai atteikusi, tai skaitā sniedz testēšanas pārskatus un tehnisko dokumentāciju.

77. Attiecīgajai iesaistītajai personai ir pienākums tirgus uzraudzības iestādes noteiktā termiņā (kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku) novērst neatbilstības, ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē kādu no šādām administratīva rakstura neatbilstībām:

77.1. CE atbilstības marķējums neatbilst šo noteikumu 6. nodaļā noteiktajām prasībām;

77.2. trūkst CE atbilstības marķējuma;

77.3. trūkst šo noteikumu 20. un 21. punktā noteiktā marķējuma vai tas ir neatbilstošs;

77.4. nav sagatavota vai ir neatbilstoši sagatavota atbilstības deklarācija;

77.5. nav pieejama tehniskā dokumentācija vai tā ir nepilnīga;

77.6. šo noteikumu 20. un 30. punktā noteiktā informācija nav norādīta, tā ir kļūdaina vai nepilnīga;

77.7. nav izpildīta kāda cita šo noteikumu 3.1. un 3.3. apakšnodaļā noteiktā administratīva rakstura prasība.

78. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka aparāts rada risku sabiedrības interesēm, tā, ņemot vērā aparāta radīto risku, veic attiecīgo aparātu novērtēšanu, aptverot visas šajos noteikumos noteiktās attiecīgās prasības. Iesaistītajām personām ir pienākums minētajā novērtēšanā sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādi.

79. Iesaistītajai personai pēc tirgus uzraudzības iestādes norādījumiem un tās noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, ir pienākums veikt visas nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu aparātu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, atsauktu vai izņemtu tos no tirgus, kā arī informēt par konstatēto faktu attiecīgo paziņoto institūciju, ja, veicot šo noteikumu 78. punktā minēto aparātu novērtēšanu, tirgus uzraudzības institūcija konstatē vienu no šādām situācijām:

79.1. aparāts neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

79.2. aparāts atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tomēr rada risku sabiedrības interesēm.

80. Ja attiecīgā iesaistītā persona tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, nenovērš šo noteikumu 77. punktā minēto neatbilstību vai nepilda šo noteikumu 79. punktā noteiktos pienākumus, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu, aizliedzot aparātu laišanu vai piedāvāšanu tirgū vai, ja nepieciešams, atsaucot vai izņemot tos no tirgus.

11. Sadarbība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm

81. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka aparāts, kuram veikts šo noteikumu 78. punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tas neatbilst šo noteikumu prasībām, tiek piedāvāts arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tirgus uzraudzības iestāde, iegūstot visu nepieciešamo informāciju, nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktā novērtējuma rezultātiem un tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem veicamajiem pasākumiem, norādot visas nepieciešamās ziņas, tai skaitā:

81.1. aparāta identificēšanai nepieciešamo informāciju;

81.2. ziņas par aparāta izcelsmi;

81.3. neatbilstības būtību un radīto risku;

81.4. informāciju par noteikto veicamo pasākumu būtību un ilgumu, kā arī attiecīgās iesaistītās personas sniegtos paskaidrojumus un argumentus;

81.5. informāciju par neatbilstības būtību (aparāta neatbilstība būtiskajām prasībām vai trūkumi piemērojamos standartos).

82. Ja triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 81. punktā minētās informācijas sniegšanas neviena Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav iebildusi pret tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem veicamajiem pasākumiem, tos uzskata par pamatotiem.

83. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu, ka tirgus uzraudzības iestādes noteiktie pasākumi ir nepamatoti, tie ir atceļami.

84. Ja tirgus uzraudzības iestāde saņem šo noteikumu 81. punktā noteikto informāciju no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un sniedz tās rīcībā esošo informāciju par attiecīgā aparāta neatbilstību, kā arī informē par saviem iebildumiem, ja tā nepiekrīt citas Eiropas Savienības tirgus uzraudzības iestādes noteiktiem veicamajiem pasākumiem.

12. Noslēguma jautājumi

85. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 483 "Noteikumi par elektromagnētisko saderību" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 97. nr.; 2012, 31. nr.).

86. Iekārtas, kuras laistas tirgū līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, drīkst piedāvāt tirgū, ja tās atbilst Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 483 "Noteikumi par elektromagnētisko saderību".

87. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtie sertifikāti un lēmumi, ko paziņotās institūcijas ir izsniegušas saskaņā ar 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 483 "Noteikumi par elektromagnētisko saderību", ir spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām.

88. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 20. aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 208
Atbilstības novērtēšanas procedūras

1. Iekšējā ražošanas kontrole (A modulis)

1. Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kuru īstenojot ražotājs izpilda šā pielikuma 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā paredzētos pienākumus, kā arī uz savu atbildību nodrošina un apliecina, ka attiecīgais aparāts atbilst šo noteikumu prasībām.

2. Izgatavotājs novērtē aparāta elektromagnētisko saderību, pamatojoties uz šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajām būtiskām prasībām, lai izpildītu šo noteikumu 8. punktā minētās pamatprasības.

3. Novērtējot elektromagnētisko saderību, ņem vērā visus normālos paredzētos lietošanas apstākļus. Ja aparātam ir iespējamas dažādas konfigurācijas, elektromagnētiskās savietojamības novērtējums apstiprina to, vai aparāts atbilst drošuma pamatprasībām visās iespējamās konfigurācijās, ko ražotājs uzrāda kā tādas, kas raksturo paredzēto lietojumu.

4. Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju. Dokumentācija ļauj novērtēt aparāta atbilstību attiecīgajām prasībām un ietver atbilstīgu apdraudējuma(-u) analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā ietver iekārtas projektēšanu, ražošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja iespējams, ir vismaz šādi elementi:

4.1. aparāta vispārīgs apraksts;

4.2. skiču projekts un ražošanas rasējumi, sastāvdaļu, mezglu, strāvas slēgumu un citas shēmas;

4.3. apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, kā arī aparāta darbības izpratnei;

4.4. to pilnībā vai daļēji piemēroto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja minētie piemērojamie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas piemēroti, lai aparāti atbilstu šo noteikumu būtiskajām prasībām, ieskaitot citu attiecīgo tehnisko specifikāciju uzskaitījumu. Ja piemērojamie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

4.5. veikto projekta aprēķinu un pārbaužu, kā arī citi rezultāti;

4.6. testēšanas pārskati.

5. Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavoto aparātu atbilstību šā pielikuma 4. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un šajos noteikumos minētajām prasībām, kas uz to attiecas.

6. Ražotājs CE atbilstības marķējumu uzliek katram atsevišķam aparātam, kas atbilst šajos noteikumos piemērojamām prasībām.

7. Ražotājs rakstiski sagatavo un glabā aparāta modeļa ES atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību valsts iestādēm 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē iekārtas modeli, kuram tā sagatavota.

8. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

9. Pilnvarotais pārstāvis ražotāja uzdevumā un atbildībā var pildīt ražotāja pienākumus, kas izklāstīti šā pielikuma 6., 7. un 8. punktā, ar noteikumu, ka tie ir norādīti pilnvarā.

2. ES tipa pārbaude (B modulis)

10. ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā institūcija projektēšanas posmā pārbauda aparāta tehnisko projektu un pārliecinās un apliecina, ka aparāta tehniskais projekts atbilst šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētajām prasībām.

11. ES tipa pārbaudi veic kā aparāta tehniskā projekta atbilstības novērtējumu, izvērtējot šā pielikuma 12. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus, neveicot parauga pārbaudi (projekta tips).

12. Pieteikumu ES tipa pārbaudei ražotājs iesniedz tikai vienā paziņotajā institūcijā pēc savas izvēles. Pieteikumā iekļauj šādu informāciju un dokumentāciju:

12.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, viņa nosaukumu un adresi;

12.2. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats iesniegums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

12.3. tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt aparāta atbilstību šo noteikumu piemērojamām prasībām, un tā ietver riska atbilstīgu analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver aparāta projektēšanu, ražošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja piemērojams, ir iekļauti vismaz šādi elementi:

12.3.1. vispārīgs aparāta apraksts;

12.3.2. skiču projekts un ražošanas rasējumi, sastāvdaļu, mezglu, strāvas slēgumu un citas shēmas;

12.3.3. apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu, shēmu un aparāta darbības izpratnei;

12.3.4. to pilnībā vai daļēji piemēroto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie piemērojamie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas piemēroti, lai atbilstu šo noteikumu būtiskajām prasībām, ieskaitot citu attiecīgo tehnisko specifikāciju uzskaitījumu. Ja piemērojamie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

12.3.5. veikto projekta aprēķinu un pārbaužu, kā arī citi rezultāti;

12.3.6. testēšanas pārskati.

13. Paziņotā institūcija attiecībā uz aparātu pārbauda tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus, lai novērtētu aparāta tehniskā projekta atbilstību.

14. Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šā pielikuma 13. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neierobežojot savus pienākumus pret paziņojošām iestādēm, paziņotā institūcija tikai ar ražotāja piekrišanu pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu.

15. Ja tips atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Sertifikātā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus, ja tādi ir, un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamo informāciju.

16. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi. ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto aparātu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā.

17. Ja tips neatbilst tām šo noteikumu prasībām, kas attiecas uz aparātiem, paziņotā institūcija atsaka izdot ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot atteikuma iemeslus.

18. Paziņotā institūcija apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips turpmāk varētu neatbilst šo noteikumu piemērojamām prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama tālāka izpēte. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju.

19. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura glabā tehnisko dokumentāciju par ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt aparāta atbilstību šo noteikumu būtiskajām prasībām vai minētā sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām ir vajadzīgs papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

20. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai jebkuriem to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi vai atsaukusi, un iesniedz Ekonomikas ministrijā to sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

21. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī institūcija ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

22. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un/vai tā papildinājumu kopijas.

23. Pēc pieprasījuma Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās dokumentācijas (arī ražotāja iesniegtās dokumentācijas) kopijas līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

24. Ražotājs nodrošina ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju (kopā ar tehnisko dokumentāciju) pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc aparātu laišanas tirgū.

25. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šā pielikuma 12. punktā minēto pieteikumu un pildīt pienākumus, kas izklāstīti šā pielikuma 18., 19. un 24. punktā, ar noteikumu, ka tie ir norādīti pilnvarā.

3. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli (C modulis)

26. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šajā nodaļā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina, ka attiecīgais aparāts atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šiem noteikumiem, un apliecina savu atbildību par to.

27. Ražotājs veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto aparātu atbilstību apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, un šiem noteikumiem.

28. Ražotājs ar CE atbilstības marķējumu marķē katru atsevišķu aparātu, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šajos noteikumos piemērojamām prasībām.

29. Ražotājs rakstiski sagatavo un glabā katra aparāta modeļa ES atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību valsts iestādēm 10 gadus pēc aparāta laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē aparāta modeli, kuram tā sagatavota.

30. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

31. Pilnvarotais pārstāvis ražotāja uzdevumā un atbildībā var pildīt ražotāja pienākumus, kas izklāstīti šā pielikuma 28., 29. un 30. punktā, ar noteikumu, ka tie ir norādīti pilnvarā.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr.208
Atbilstības deklarācija

1. Aparāta modelis/aparāts (produkts, tips, partijas vai sērijas numurs).

2. Ražotāja un – attiecīgā gadījumā – pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese.

3. Apliecinājums, ka atbilstības deklarācija ir izdota, paredzot vienīgi ražotāja atbildību.

4. Deklarācijas priekšmets (aparāta identifikācija, nodrošinot aparāta izsekojamību; ja nepieciešams, identifikācijai var pievienot aparāta attēlu).

5. Apliecinājums, ka minētais aparāts atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

6. Atsauces uz piemērojamiem standartiem vai citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība.

7. Informācija par iesaistīto paziņoto institūciju, norādot institūcijas nosaukumu un numuru, institūcijas veiktās atbilstības novērtēšanas darbības un izsniegtos sertifikātus.

8. Papildu informācija.

9. Informācija par atbilstības deklarācijas sagatavošanu:

9.1. izsniegšanas vieta un datums;

9.2. sagatavotāja vārds, uzvārds, amats un paraksts.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 208Pieņemts: 12.04.2016.Stājas spēkā: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 14.04.2016. OP numurs: 2016/72.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
281513
{"selected":{"value":"14.02.2020","content":"<font class='s-1'>14.02.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.02.2020","iso_value":"2020\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2016","iso_value":"2016\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2016.-13.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.02.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"