Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr. 910 Rīgā 2000. gada 14. decembrī

Par Baltijas kopējā tranzīta (T1B) procedūru

Sakarā ar Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru ieviešanu no 2001. gada 1. janvāra:

1. Apstiprināt "Baltijas kopējā tranzīta (T1B) VAD formulāru aprites, tranzīta procedūras noslēgšanas un pretenziju iesniegšanas kārtību".

2. Rīkojums stājas spēkā ar 2001. gada 1. janvāri.

3. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

Baltijas kopējā tranzīta (T1B) VAD formulāru aprites, tranzīta procedūras noslēgšanas un pretenziju iesniegšanas kārtība

Lietotie termini un saīsinājumi:

Principāls - persona, kura pati vai tās pilnvarotais pārstāvis piesaka preces muitas procedūrai-tranzīts un ir atbildīgs par noteikumu ievērošanu saskaņā ar Līgumu par Baltijas kopējo tranzīta procedūru.

Tranzīta iestāde - līgumslēdzējpuses, kura nav nosūtītāja līgumslēdzēja puse, ievešanas muitas iestāde.

Kompetentā iestāde - muitas iestāde vai cita iestāde, kura ir atbildīga par tranzīta procedūras piemērošanu saskaņā ar Līgumu par Baltijas kopējo tranzīta procedūru.

Nosūtītāja muitas iestāde - kompetenta muitas iestāde, kurā tiek uzsākta muitas procedūra - tranzīts.

Saņēmēja muitas iestāde - kompetenta muitas iestāde, kurā ir jāuzrāda preces, kurām tiek piemērota tranzīta procedūra, lai pabeigtu muitas procedūru - tranzīts.

Iekšējā robeža - divu līgumslēdzēju pušu savstarpēja robeža.

VAD - vienotais administratīvais dokuments.

Pilnvarotais saņēmējs - persona, kas atbilst Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 112.pantā minētiem nosacījumiem:

- regulāri saņem preces saskaņā ar Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru noteikto kārtību;

- kuru komerciālie dokumenti dod iespēju veikt pārbaudi par notikušajām tranzīta operācijam;

- kuras nav izdarījušas smagus vai atkārtotus muitas vai nodokļu likumdošanas pārkāpumus.

1. Baltijas kopējā tranzīta (T1B) VAD formulāru aprite

1.1. Ja T1B procedūra sākas Latvijā:

1.1.1. Nosūtītāja muitas iestāde pēc muitas procedūras - tranzīts noformēšanas VAD formulārus Nr.1 uzglabā saņēmējā muitas iestādē vai kopā ar pavaddokumentiem nogādā uzglabāšanai reģionālajā vai teritoriālajā muitas iestādē;

1.1.2. Vienreizējā galvojuma iesniegšanas gadījumā galvojumu nogādā reģionālajā vai teritoriālajā muitas iestādē nogādāšanai Galvenajā muitas pārvaldē;

1.1.3. VAD formulārus Nr.4 un Nr.5 nodod pārvadātāja rīcībā, lai tos iesniegtu deklarācijā norādītajā Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas saņēmējā muitas iestādē;

1.1.4. Galvenās muitas pārvaldes Tranzīta kontroles daļas Muitas dokumentu apstrādes nodaļa (turpmāk tekstā MDAN) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienas pēc formulāru Nr.5 saņemšanas no Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas saņēmējas muitas iestādes nosūta tos nosūtītājas muitas teritoriālajai vai reģionālajai muitas iestādei. VAD formulāriem Nr.5 pievieno VAD formulāru sarakstu 2 eksemplāros. Sarakstu paraksta MDAN priekšnieks.

1.2. Ja T1B procedūra sākas Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā:

1.2.1. Tranzīta muitas iestāde principāla vai tā pārstāvja iesniegtos tranzīta paziņojuma dokumentus TC-10 (1.pielikums), sakārtotus pēc datumiem, nogādā uzglabāšanai reģionālajā vai teritoriālajā muitas iestādē;

1.2.2. Gadījumā, ja preces tiek izvestas no līgumslēdzējpuses teritorijas, uzreiz tās neievedot citas līgumslēdzējpuses teritorijā, dokuments TC-10 tiek iesniegts šīs līgumslēdzējpuses izvešanas muitas iestādē;

1.2.3. Saņēmēja muitas iestāde pēc tranzīta procedūras pabeigšanas VAD formulārus Nr.4 uzglabā saņēmējā muitas iestādē vai teritoriālajā, vai reģionālajā muitas iestādē;

1.2.4. VAD formulārus Nr.5 nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienas pēc to saņemšanas nogādā reģionālajā vai teritoriālajā muitas iestādē, kurai pakļauta saņēmēja muitas iestāde. VAD formulāriem Nr.5 pievieno VAD formulāru sarakstu 2 eksemplāros. Sarakstu paraksta maiņas vecākais vai cita atbildīgā amatpersona;

1.2.5. Reģionālā vai teritoriālā muitas iestāde salīdzina VAD formulārus Nr.5 ar sarakstā uzrādītajiem un pārbauda saņēmējas muitas iestādes amatpersonu izdarītās atzīmes;

1.2.6. VAD formulārus Nr.5 un pievienotos sarakstus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienas pēc to saņemšanas nogādā MDAN. Sarakstiem pievieno reģionālās vai teritoriālās muitas iestādes priekšnieka parakstītu pavadvēstuli. Pavadvēstulē norāda, kādā laika periodā GMP vai nosūtītājas muitas iestādes reģionālajā vai teritoriālajā muitas iestādē nogādājamie dokumenti ir formēti, un VAD formulāru skaitu;

1.2.7. MDAN saņemtos formulārus Nr.5 salīdzina ar sarakstā uzrādītajiem un pārbauda saņēmējas muitas iestādes amatpersonu izdarītās atzīmes, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienas pēc to saņemšanas, nosūta uz Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas centrālo muitas iestādi.

2.Tranzīta procedūras noslēgšana

2.1. Ja T1B procedūra sākas Latvijas Republikā, VID teritoriālo iestāžu muitas apkopo datus par nenoslēgtajiem tranzīta VAD.

2.2. Ja nosūtītājā muitas iestādē netiek saņemts VAD eksemplārs Nr.5 30 dienu laikā (5 nedēļas pēc procedūras uzsākšanas), VID teritoriālā muitas iestāde sazinās ar principālu (2.pielikums).

2.3. Ja tiek saņemts viens no 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3. punktā minētajiem dokumentiem, VID teritoriālā muitas iestāde nosūta TC-21 (10. pielikums) attiecīgajai kompetentajai iestādei, lai apstiprinātu saņemtās informācijas patiesumu.

2.4. Ja saņemtā informācija ir pietiekama, lai apstiprinātu T1B procedūras pabeigšanas faktu, VID teritoriālā muitas iestāde noformē T1B dokumentu.

2.5. Ja saņemtā informācija nav pietiekama, lai apstiprinātu T1B procedūras pabeigšanas faktu, teritoriālā muitas iestāde sagatavo materiālus un nosūta tos Galvenās muitas pārvaldes Tranzīta kontroles daļas Pretenziju nodaļai (turpmāk tekstā PN) - attiecīgā VAD, vēstules principālam, principāla iesniegtas informācijas kopijas un visas sarakstes kopijas.

2.6. Ja 56 dienu laikā (8 nedēļas pēc procedūras uzsākšanas) principāls neiesniedz teritoriālajā muitas iestādē vienu no dokumentiem, kas minēti Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru (turpmāk tekstā BKTPL) II pielikuma 50.pantā:

2.6.1. Kompetentās iestādes apstiprinātais muitas vai komerciālais dokuments vai kopija, kas pierāda, ka attiecīgās preces bijušas uzrādītas saņēmējā muitas iestādē;

2.6.2. Kompetentās iestādes apstiprinātais muitas vai komerciālais dokuments vai kopija, kas pierāda, ka attiecīgās preces bijušas uzrādītas pilnvarotajam saņēmējam;

2.6.3. Trešās valsts, kas pakļauj preces muitas procedūrai, muitas dokuments vai kopija, kas apliecina tranzīta procedūras pabeigšanu; teritoriālā muitas iestāde nekavējoties nosūta PN - attiecīgā VAD un vēstules principālam kopijas.

2.7. PN 63 dienu laikā (9 nedēļas pēc procedūras uzsākšanas) nosūta pieprasījumu TC-20 (3.pielikums) saņēmējai muitas iestādei:

2.7.1. Ja informācija, ko sniedz nosūtītāja muitas iestāde, nav pietiekama, lai sniegtu pieprasīto informāciju, saņēmēja muitas iestāde nosūta TC-20 atpakaļ nosūtītājai muitas iestādei, norādot vajadzīgo papildu informāciju II ailē;

2.7.2. 2.7.1. punktā minētajā gadījumā nosūtītāja muitas iestāde aizpilda III aili un nosūta TC-20 saņēmējai muitai.

2.8. Ja 105 dienu laikā (15 nedēļas pēc procedūras uzsākšanas,) saņēmēja muitas iestāde nav sniegusi informāciju, PN nosūta atgādinājumu TC -22 (4.pielikums) iestādei, kuras pakļautībā atrodas saņēmēja muitas iestāde. TC-22 nosūta kopā ar T1B dokumenta un TC- 20 kopijām.

2.9. Ja PN 126 dienu laikā (18 nedēļas pēc procedūras uzsākšanas) nav saņēmusi atbildi TC-22 pieprasījumam, paziņo galvotājam par tranzīta procedūras nepabeigšanu (5.pielikums).

2.10. Ja PN 140 dienu laikā (20 nedēļas) no procedūras uzsākšanas nav saņēmusi atbildi no saņēmēja muitas iestādes vai arī informāciju no nosūtītāja muitas iestādes vai principāla, PN nosūta principālam paziņojumu par tranzīta procedūras noslēgšanas pierādījumu iesniegšanas nepieciešamību vai informācijas iesniegšanu par vietu, kur noticis pārkāpums vai atkāpe no spēkā esošās kārtības (6.pielikums).

2.10.1. Vienlaikus PN sazinās ar tranzīta iestādēm, lai noskaidrotu, kurā valstī ir izdarīts pārkāpums vai atkāpe no spēkā esošās kārtības (TC-20).

2.11. Ja PN 186 dienu laikā (26 nedēļas) pēc procedūras uzsākšanas nav saņēmusi pierādījumus, ka tranzīta procedūra ir pabeigta, PN veic nepieciešamos pasākumus, lai iekasētu muitas maksājumus un citus attiecīgus maksājumus. Minēto pasākumu veikšanas kārtība noteikta 3.punktā.

2.11.1. Ja ir zināma valsts, kuras teritorijā ir noticis pārkāpums vai atkāpe no spēkā esošās kārtības, muitas maksājumus iekasē tās valsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā noticis pārkāpums.

2.11.2. Ja nevar precīzi noteikt vietu, kur noticis pārkāpums vai atkāpe no spēkā esošās kārtības, tiek piemērots BKTPL I pielikuma 34.panta 2.punkts un tiek uzskatīts, ka pārkāpums ir izdarīts:

- ja pārkāpums tiek atklāts tranzīta iestādē, kas atrodas uz iekšējās robežas, tad tiek uzskatīts, ka pārkāpums noticis līgumslēdzēju puses teritorijā, kuru transportlīdzeklis vai preces ir tikko atstājušas;

- ja pārkāpums ir atklāts līgumslēdzējas puses teritorijā citur, nevis tranzīta iestādē, tad tiek uzskatīts, ka pārkāpums noticis līgumslēdzēju puses teritorijā, kurā tas tiek atklāts;

- ja preces netiek uzrādītas saņēmējā iestādē, tad tiek uzskatīts, ka pārkāpums noticis pēdējā līgumslēdzējā pusē, kuras tranzīta paziņojuma dokumentā (TC-10) norādīts, ka preces tajā ir ievestas;

- ja pārkāpums ir atklāts pēc tranzīta procedūras noslēgšanas, tad tiek uzskatīts, ka pārkāpums noticis līgumslēdzējā pusē, kurā tas tika atklāts.

2.12. Ja muitas maksājumus iekasē citas valsts kompetentā iestāde, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde (turpmāk tekstā VID GMP) apkopo un nosūta šīs valsts kompetentajām iestādēm:

- T1B dokumenta 5.formulāra vai 1.formulāra kopiju;

- TC 20 dokumenta kopiju;

- tranzīta paziņojuma dokumenta (TC-10) kopiju;

- visu nepieciešamo informāciju par precēm;

- informāciju par galvinieku;

2.13. Kompetentā iestāde, kurai noteikts iekasēt muitas maksājumus, informē nosūtītāju muitas iestādi par veiktajām darbībām.

2.14. Ja tiek saņemts paziņojums, ka lieta par pārkāpumu vai atkāpi no spēkā esošās kārtības ir slēgta, PN par to informē nosūtītāju muitas iestādi.

2.15. Ja nosūtītājas muitas iestādē pēc dokumentu (attiecīgā VAD un vēstules principālam kopijas) nosūtīšanas PN saņem informāciju no principāla par tranzīta procedūras pabeigšanu, par to tiek informēta PN.

3. Pretenziju iesniegšanas kārtība

3.1. Ja principāls ir Latvijas Republikā reģistrēta persona:

3.1.1. PN sagatavo lēmuma projektu un VID GMP pieņem lēmumu (7.pielikums) par tranzīta procedūras nepabeigšanu un muitas parāda rašanos, kuru nosūta principālam;

3.1.2. Ja principāls 30 dienu laikā nav nomaksājis muitas parādu, VID GMP nosūta vēstuli VID teritoriālajai iestādei, kurā reģistrēts principāls, ar prasību iesniegt bankā inkaso rīkojumu par muitas parāda summas norakstīšanu no principāla konta. Ja VID teritoriālā iestāde konstatē, ka muitas parāda norakstīšana no principāla konta nav iespējama, PN sagatavo un VID nosūta galviniekam prasību (9.pielikums) 30 kalendāra dienu laikā veikt maksājumus principāla muitas parāda segšanai.

3.2. Ja principāls nav LR reģistrēta persona:

3.2.1. VID GMP pieņem lēmumu (7.pielikums) par tranzīta procedūras nenoslēgšanu un muitas parāda rašanos, kuru nosūta principālam;

3.2.2. Ja muitas parāds netiek nomaksāts 30 dienu laikā, VID GMP nosūta pieprasījumu par muitas parāda atlīdzināšanu (8.pielikums) līgumslēdzējpuses kompetentai iestādei, kuras teritorijā ir reģistrēts principāls.

3.3. Ja principāls nav atrodams bankrota, likvidācijas vai citu iemeslu dēļ (piedziņa nav iespējama), ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no tranzīta procedūras uzsākšanas, PN nosūta galviniekam prasību (9.pielikums) 30 kalendāra dienu laikā veikt visus maksājumus principāla muitas parāda segšanai.

4. Pēcmuitošanas pārbaude

4.1. Lai atklātu un novērstu nelikumīgu rīcību, teritoriālās muitas iestādes veic pārbaudi:

4.1.1. Ja ir konstatēta acīmredzama kļūda vai ir pamats šaubīties par dokumentos sniegtās informācijas atbilstību, teritoriālā muitas iestāde, kuras pakļautībā atrodas nosūtītāja muitas iestāde, veic pēcmuitošanas pārbaudi, nosūtot saņēmējai muitas iestādei TC-21 veidlapu (10.pielikums);

4.1.2. Teritoriālā muitas iestāde, kuras pakļautībā atrodas nosūtītāja muitas iestāde, reizi mēnesī izlases veidā veic pārbaudi ne mazāk kā 4 no 1000 T1B dokumenta atpakaļnosūtāmo 5.eksemplāru, kam tranzīta procedūra ir noslēgta savlaicīgi un atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktai kārtībai. Pārbaudei tiek izmantotas pieprasījuma TC-21 veidlapa (10.pielikums);

4.1.3. Teritoriālā muitas iestāde, kuras pakļautībā atrodas tranzīta muitas iestāde, reizi mēnesī izlases veidā veic pārbaudi ne mazāk kā 4 no 1000 iesniegto T1B dokumentu.

5. Pārējie nosacījumi

5.1.Vienu saraksta eksemplāru, kas pievienots VAD formulāriem Nr.5, ar Galvenās muitas pārvaldes amatpersonas atzīmēm par attiecīgo muitas dokumentu saņemšanu nogādā reģionālajai vai teritoriālajai muitas iestādei, otru atstāj VID Galvenās muitas pārvaldes Tranzīta kontroles daļas MDAN.

5.2. Persona, kas nogādā T1B dokumentu kopā ar attiecīgo kravu saņēmējā muitas iestādē, pēc pieprasījuma var saņemt kvīti TC-11 (11.pielikums), kas liecina, ka T1B dokuments ar attiecīgo kravu tika uzrādīts saņēmējā muitas iestādē.

5.3. Visa sarakste ar principālu un galvinieku veicama ierakstītās vēstulēs pa pastu.

5.4. Ja nepieciešams noskaidrot attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas adresi un citus datus, tiek sūtīts informācijas pieprasījums attiecīgās līgumslēdzējpuses (kuras teritorijā ir reģistrēta juridiskā persona) kompetentai iestādei.

1.pielikums
1PIEL.GIF (37303 BYTES)

2.pielikums
2PIEL.GIF (72607 BYTES)

3.pielikums
3PIEL.GIF (145079 BYTES)

4.pielikums
4PIEL1.GIF (64504 BYTES)
4PIEL2.GIF (23077 BYTES)

5.pielikums
5PIEL.GIF (75038 BYTES)

6.pielikums
6PIEL.GIF (101255 BYTES)

7.pielikums
7PIEL1.GIF (123649 BYTES)
7PIEL2.GIF (40246 BYTES)

8.pielikums
8PIEL.GIF (121560 BYTES)

9.pielikums
9PIEL.GIF (115006 BYTES)

10.pielikums
10PIEL.GIF (120682 BYTES)

11.pielikums
11PIEL.GIF (34683 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Baltijas kopējā tranzīta (T1B) procedūru Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 910Pieņemts: 14.12.2000.Stājas spēkā: 01.01.2001.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 460/464, 20.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
13768
01.01.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"