Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumus Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.439

Rīgā 2006.gada 30.maijā (prot. Nr.30 35.§)
Valsts zemes dienesta nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Valsts zemes dienests (turpmāk - dienests) ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Dienesta funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Dienestam ir šādas funkcijas:

2.1. piedalīties zemes reformas īstenošanā;

2.2. nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;

2.3. nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;

2.4. nodrošināt aizsargjoslu informācijas sistēmas darbību.

3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, dienestam ir šādi uzdevumi:

3.1. nekustamā īpašuma kā īpašuma objektu kopuma, zemes vienības, būves, telpu grupas, zemes vienības daļas un to raksturojošo datu (tai skaitā zemes lietošanas veidu un to izmaiņu) reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;

3.2. nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana;

3.3. nekustamo īpašumu vērtēšana, kas saistīta ar zemes reformu, privatizāciju, atsavināšanu un nomu;

3.4. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;

3.5. zemes robežu strīdu izskatīšana (līdz zemes vienības pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā);

3.6. lauku zemes izpirkšanas procesa nodrošināšana un Lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšana;

3.7. (svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.665);

3.8. (svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1544);

3.9. nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes uzturēšana;

3.10. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas teksta un grafisko datu uzturēšana;

3.11. administratīvo teritoriju robežu aprakstu un grafisko datu sagatavo­šana un aktualizēšana;

3.12. aizsargjoslu informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;

3.13. kadastrālās uzmērīšanas informācijas un dienestā iesniegtās augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas informācijas (mēroga noteiktība – 1:500 un lielāka) uzkrāšana un uzmērīšanas veikšanai nepieciešamo datu izsniegšana;

3.14. dienesta kompetencē esošo dokumentu uzkrāšana un glabāšana dienesta arhīvā, līdz dokumenti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek nodoti glabāšanā valsts arhīvam;

3.15. informācijas (tai skaitā zemes pārskata) sagatavošana un izsniegšana no dienesta uzturētajām informācijas sistēmām un no arhīva dokumentiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.16. lauku apvidos esošo nekustamo īpašumu sagatavošana (formēšana) to pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā;

3.17. teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu sagatavo­šana un atzinumu sniegšana par izstrādātajiem teritorijas plānojumiem;

3.18. (svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.665);

3.19. citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšana.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.665)

4. Lai nodrošinātu šo noteikumu 3.punktā minēto uzdevumu izpildi, dienests ir tiesīgs:

4.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt dienesta uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. izveidot padomes, komisijas un darba grupas, kuru sastāvā ir citu valsts pārvaldes iestāžu, kā arī nevalstisko un profesionālo organizāciju speciālisti (pēc vienošanās ar attiecīgo iestāžu vadību);

4.3. sniegt publiskos pakalpojumus nekustamo īpašumu dokumentu sagatavošanā to reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatās, būvju un telpu grupu kadastrālajā uzmērīšanā, kā arī - ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - juridisko un fizisko personu nodrošināšanā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastrā esošo informāciju un citu dienesta rīcībā esošo informāciju;

4.4. pasūtīt zinātniskās pētniecības darbus, kas nepieciešami dienesta funkciju un uzdevumu veikšanai;

4.5. atbilstoši savai kompetencei sadarboties un slēgt sadarbības līgumus ar ārvalstu iestādēm, starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām;

4.6. pārvaldīt dienesta funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo turējumā un (vai) valdījumā esošo un saņemto valsts īpašumu;

4.7. ārējos normatīvos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;

4.8. atbilstoši savai kompetencei sadarboties un slēgt līgumus publisko pakalpojumu jomā ar fiziskām un juridiskām personām par topogrāfiskās un ģeodēziskās informācijas saņemšanu, reģistrēšanu un izsniegšanu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.665)

III. Dienesta struktūra un amatpersonu kompetence

5. Dienestam ir centrālais aparāts un teritoriālās struktūrvienības.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.665 redakcijā)

6. Dienesta darbu vada dienesta ģenerāldirektors. Ģenerāldirektoru pēc attiecīgās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata tieslietu ministrs.

7. Teritoriālās struktūrvienības darbu vada attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājs.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.665 redakcijā)

8. Teritoriālās struktūrvienības vadītājs zemes reformas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus un ir atbildīgs par to tiesiskumu un lietderību.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.665 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.665.)

IV. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana

10. Dienesta darbības tiesiskumu nodrošina ģenerāldirektors. Ģenerāl­direktors ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Ģenerāldirektoram ir tiesības atcelt dienesta amatpersonas pieņemto lēmumu vai izdoto iekšējo normatīvo aktu, izņemot šo noteikumu 8.punktā minētos administratīvos aktus.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.665 redakcijā)

12. Dienesta amatpersonas izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Šo noteikumu 8.punktā minētos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.665 redakcijā)

13. Ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

V. Dienesta darbības finansēšana

14. Dienestu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumiem par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

VI. Pārskats par dienesta darbību

15. Dienests ne retāk kā reizi gadā sniedz tieslietu ministram pārskatu par dienesta funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo publisko gada pārskatu.

16. Tieslietu ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par dienesta darbību.

VII. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumus Nr.92 "Valsts zemes dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 38., 135.nr.).

18. Valsts zemes dienests līdz 2010.gada 31.decembrim nodrošina zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos licencētu personu uzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.734 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā".

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1544 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts zemes dienesta nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 439Pieņemts: 30.05.2006.Stājas spēkā: 03.06.2006.Zaudē spēku: 24.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 02.06.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
136514
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-23.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-23.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2009","iso_value":"2009\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2006","iso_value":"2006\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2006.-04.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)