Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.971

Rīgā 2011.gada 20.decembrī (prot. Nr.75 23.§)
Valsts zemes dienesta nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests) ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 593 redakcijā)

II. Dienesta funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Dienestam ir šādas funkcijas:

2.1. nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;

2.2. nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;

2.3. nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību;

2.4. nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību;

2.5. veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu;

2.6. piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā;

2.7. veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.

3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, dienestam ir šādi uzdevumi:

3.1. nekustamā īpašuma kā īpašuma objektu kopuma, zemes vienības, būves, telpu grupas, zemes vienības daļas un to raksturojošā teksta un telpisko datu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

3.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;

3.3. Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes uzturēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

3.3.1 nekustamā īpašuma tirgus cenu un nomas maksu uzskaite un analīze, nekustamā īpašuma cenu līmeņa noteikšana;

3.4. datu izplatīšanas sistēmas uzturēšana un dienesta uzturēto datu pieejamības nodrošināšana sabiedrībai tiešsaistes datu pārraides režīmā;

3.5. adresācijas objektu teksta un telpisko datu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā;

3.6. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;

3.7. administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību robežu datu uzturēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā un publicēšana dienesta tīmekļvietnē;

3.8. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide, uzturēšana un pilnveidošana;

3.9. apgrūtināto teritoriju un objektu datu reģistrācija un aktualizācija Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā;

3.10. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes izveide, uzturēšana un pilnveidošana;

3.11. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsts teritoriju Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;

3.12. vērtību zonējumu un kadastrālo vērtību bāzes izstrāde;

3.13. kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;

3.14. speciālo vērtību noteikšana ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

3.15. lēmumu pieņemšana par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu lauku apvidos;

3.16. (zaudējis spēku ar 01.07.2022.; sk. 18. punktu)

3.17. zemes robežu strīdu izskatīšana lauku apvidos līdz zemes vienības pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā;

3.18. zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem;

3.19. zemes reformas procesa pabeigšanas nodrošināšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.20. būvju un telpu grupu teksta un telpisko datu iegūšana reģistrācijai un aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

3.21. (svītrots ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 593);

3.22. kadastrālās uzmērīšanas, augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas un zemes ierīcības metodiska vadība;

3.23. dienesta arhīva uzturēšana, nodrošinot dienesta kompetencē esošo dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu;

3.24. priekšlikumu iesniegšana Tieslietu ministrijā projektu un viedokļu veidā ārējo normatīvo aktu, attīstības plānošanas dokumentu, Ministru kabineta rīkojumu, Ministru kabineta sēdes protokollēmumu, informatīvo ziņojumu un citu dokumentu projektu izstrādes un pilnveidošanas procesā atbilstoši dienesta kompetencei;

3.25. informācijas sagatavošana un izsniegšana no dienesta uzturētajām informācijas sistēmām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.25.1 sertificēšanas institūcijai deleģētā uzdevuma uzraudzība zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;

3.26. citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšana.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 435; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 593)

4. Dienests atbilstoši kompetencei ir tiesīgs:

4.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt dienesta uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. izveidot padomes, komisijas un darba grupas, kuru sastāvā ir citu valsts pārvaldes iestāžu, kā arī biedrību un nodibinājumu speciālisti (pēc vienošanās ar attiecīgo institūciju vadību);

4.3. sniegt šādus publiskos pakalpojumus ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā:

4.3.1. informācijas reģistrēšana un datu aktualizācija dienesta uzturētajās informācijas sistēmās un informācijas izsniegšana;

4.3.2. atzinumu, izziņu un citu dokumentu sagatavošana un izsniegšana normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.3.3. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;

4.4. atbilstoši kompetencei sadarboties un slēgt līgumus publisko pakalpojumu jomā ar fiziskām un juridiskām personām;

4.5. iestāties un izstāties no starpvalstu un starptautiskajām organizācijām, atbilstoši kompetencei sadarboties un slēgt sadarbības līgumus ar ārvalstu iestādēm, starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām;

4.6. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;

4.7. pasūtīt pētījumus, kas nepieciešami dienesta funkciju un uzdevumu veikšanai, un atbilstoši kompetencei sadarboties ar zinātniskās pētniecības institūcijām;

4.8. pārvaldīt dienesta funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo turējumā un valdījumā esošo un saņemto valsts īpašumu.

III. Dienesta struktūra un amatpersonu kompetence

5. Dienestam ir centrālais aparāts un teritoriālās struktūrvienības. Teritoriālās struktūrvienības, to darbības teritorijas un atbildības sadalījumu nosaka ģenerāldirektors.

(MK 05.08.2014.2014. noteikumu Nr. 435 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 593)

6. Dienesta darbu vada dienesta ģenerāldirektors. Ģenerāldirektoru pēc attiecīgās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata tieslietu ministrs.

7. Teritoriālās struktūrvienības darbu vada attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājs.

8. Teritoriālās struktūrvienības vadītājs, pildot likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 16. panta otrās daļas 2. punktā noteikto uzdevumu, kā arī citos gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos zemes reformas jomā, izdod administratīvos aktus un ir atbildīgs par to tiesiskumu un lietderību.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 593 redakcijā)

IV. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana

9. Dienesta darbības tiesiskumu nodrošina ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Ģenerāldirektoram ir tiesības atcelt dienesta amatpersonas pieņemto lēmumu vai izdoto iekšējo normatīvo aktu, izņemot šo noteikumu 8.punktā minētos administratīvos aktus.

11. Dienesta amatpersonas izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Šo noteikumu 8.punktā minētos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

12. Ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12.1 Dienestu kasācijas instances tiesā civillietā pārstāv ģenerāldirektors, ģenerāldirektora vietnieks, Juridiskā departamenta direktors vai tā nodaļas vadītājs.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 593 redakcijā)

V. Dienesta darbības finansēšana un pārskatu sniegšana

13. Dienestu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumiem par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

14. Dienests sagatavo un iesniedz tieslietu ministram gada pārskatu par dienesta funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

VI. Noslēguma jautājumi

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumus Nr.439 "Valsts zemes dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 86.nr.; 2009, 104., 203.nr.).

16. Noteikumu 3.18.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

17. Noteikumu 3.25.apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 593 redakcijā)

18. Noteikumu 3.16. apakšpunkts ir spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 593 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.971
Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas

(Pielikums svītrots ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.435)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts zemes dienesta nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 971Pieņemts: 20.12.2011.Stājas spēkā: 24.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 23.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
241861
{"selected":{"value":"01.07.2022","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2021","iso_value":"2021\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2014","iso_value":"2014\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2014.-02.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2012","iso_value":"2012\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2012.-08.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2011","iso_value":"2011\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2011.-01.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"