Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumus Nr. 236 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.429

Rīgā 2006.gada 30.maijā (prot. Nr.30 18.§)

Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 24.panta otro daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts kase budžeta finansētajām institūcijām piešķir asignējumus un nodrošina to izpildi atbilstoši apropriācijai, kas noteikta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam (turpmāk - valsts budžeta likums).

 

II. Asignējumu piešķiršana

2. Piecu darbdienu laikā pēc valsts budžeta likuma pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk - ministrija) sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus par dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem sadalījumu pa saimnieciskā gada mēnešiem (turp­māk - dotācijas sadalījums) atbilstoši maksājumu termiņiem, ņemot vērā šādus nosacījumus:

2.1. atalgojumu un pārējos kārtējos regulāros izdevumus plāno atbilstoši izmaksu laika grafikiem;

2.2. subsīdijas un dotācijas, kas piešķirtas Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto vai finansēto projektu un pasākumu finansēšanai, plāno atbilstoši noteiktajiem maksājumu grafikiem;

2.3. iemaksas starptautiskajās organizācijās plāno atbilstoši maksājumu grafikiem;

2.4. kapitālās iegādes plāno saskaņā ar prognozēto valsts iepirkumu procedūru gaitu;

2.5. investīcijas plāno atbilstoši prognozētajiem darba grafikiem un maksājumu grafikiem par izpildītajiem darbiem.

3. Finanšu ministrija apkopo ministriju iesniegtos priekšlikumus par dotācijas sadalījumu. Ja tiek konstatētas neprecizitātes, Finanšu ministrija par to informē attiecīgo ministriju, un ministrija precizē dotācijas sadalījumu. Finanšu ministrs pieņem lēmumu par ministrijas dotācijas sadalī­jumu, un Finanšu ministrija divu darbdienu laikā pēc valsts budžeta likuma izsludināšanas nosūta minēto lēmumu Valsts kasei un ministrijai.

4. Finanšu ministrs pieņem lēmumu par PHARE un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu līdzekļu sadali starp projektiem programmu (apakšpro­grammu) ietvaros saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, un Finanšu ministrija piecu darbdienu laikā pēc valsts budžeta likuma izsludināšanas nosūta minēto lēmumu Valsts kasei un ministrijai.

5. Ministrijas vadītājs, ņemot vērā finanšu ministra lēmumu par dotācijas sadalījumu, kā arī ministrijai valsts budžeta likumā apstiprināto apropriāciju, nosaka padotībā esošajām budžeta finansētajām institūcijām - programmu un apakšprogrammu izpildītājām - gada resursu un izdevumu apjomu, norādot dotācijas sadalījumu, un iesniedz Valsts kasē informāciju par noteiktajiem programmu un apakšprogrammu izpildītājiem.

6. Budžeta finansētās institūcijas saskaņā ar ministrijas noteikto gada resursu un izdevumu apjomu sagatavo budžeta finansēto institūciju un pasā­kumu finansēšanas plānu projektus sadalījumā pa mēnešiem, nosakot resursus izdevumu segšanai un izdevumus atbilstoši finansēšanas plāna rādītājiem (pielikums).

7. Budžeta finansētās institūcijas atsevišķus finansēšanas plānu projektus izstrādā, ja:

7.1. piešķirta apropriācija vairāku programmu un apakšprogrammu izpildei;

7.2. projekta īstenošanai paredzēta ārvalstu finanšu palīdzība;

7.3. PHARE projekta īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums;

7.4. Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai valsts budžeta līdzdalība noteikta attiecināmos un neattiecināmos izdevumos;

7.5. paredzēta apropriācija valsts investīciju projekta īstenošanai;

7.6. Eiropas Savienības fondu un citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta īstenošanai pēc noslēgtajiem līgumiem paredzēta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

7.7. projekta īstenošanai paredzēts Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums;

7.8. piešķirta apropriācija pārējo saistību izpildei;

7.9. apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

8. Budžeta finansētās institūcijas sagatavotos finansēšanas plānu projektus iesniedz ministrijā, kurai valsts budžeta likumā noteikta apropriācija attiecīgajai valsts budžeta programmai vai apakšprogrammai.

9. Ministrija akceptē katru budžeta finansētās institūcijas vai pasākuma finansēšanas plāna projektu un ne vēlāk kā astoņas darbdienas pirms saimnieciskā gada sākuma vai piecas darbdienas pirms kārtējā mēneša sākuma elektroniski iesniedz to Valsts kasē saskaņošanai, kā arī elektroniski iesniedz Valsts kasē programmu un apakšprogrammu kopsavilkumus, pievienojot finansēšanas plānu projektu un to kopsavilkumu sarakstu.

10. Valsts kase pārbauda ministrijas iesniegto budžeta finansēto institūciju un pasākumu finansēšanas plānu projektu un to kopsavilkumu atbilstību valsts budžeta likumam. Ja tiek konstatētas neprecizitātes finansēšanas plānu projektos, Valsts kase par to elektroniski informē ministriju. Attiecīgā institūcija atkārtoti sagatavo un iesniedz precizētus budžeta finansēto institūciju un pasākumu finansēšanas plānu projektus, kā arī programmu un apakšprogrammu kopsavil­kumus.

11. Valsts kase reģistrē pārbaudītos budžeta finansēto institūciju un pasākumu finansēšanas plānu projektus un to kopsavilkumus, izdrukā tos un ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms saimnieciskā gada vai kārtējā mēneša sākuma iesniedz ministrijā apstiprināšanai.

12. Ministrijas vadītājs apstiprina katru budžeta finansētās institūcijas vai pasākuma finansēšanas plānu un ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms saimnie­ciskā gada vai kārtējā mēneša sākuma iesniedz Valsts kasē.

13. Katram finansēšanas plānam Valsts kase atver atsevišķu budžeta kontu un nākamajā darbdienā informē attiecīgo budžeta finansēto institūciju par konta atvēršanu.

14. Valsts kase, pamatojoties uz budžeta finansēto institūciju un pasākumu finansēšanas plāniem, mēneša pirmajā darbdienā piešķir:

14.1. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem;

14.2. mēneša asignējumus.

15. Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā valsts budžeta likums, Finanšu ministrija nosaka finansēšanas plānu iesniegšanas termiņu.

 

III. Asignējumu izpilde

16. Budžeta finansētā institūcija iesniedz Valsts kasē ministrijas vai pašvaldības vadītāja apstiprinātu parakstu paraugu kartīti, kas apliecina amat­personu pilnvaras rīkoties ar finanšu līdzekļiem atvērtajos kontos.

17. Budžeta finansētā institūcija:

17.1. veic izdevumus, izmantojot budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "e-Kase" vai iesniedzot Valsts kasē maksājuma uzdevumus (divos eksemplāros), kuros norādīti maksātāja un saņēmēja rekvizīti, pārskaitījuma summa (cipariem un vārdiem), ekonomiskās klasifikācijas kods atbilstoši finansēšanas plānam un maksājuma mērķim, kā arī maksājuma mērķis;

17.2. maksājumu uzdevumus, kas saistīti ar valsts noslēpuma objektiem, klasificē kā informāciju dienesta vajadzībām, lietojot normatīvajos aktos noteik­tos speciālos apzīmējumus un norādot atbilstošu ekonomiskās klasifikācijas kodu.

18. Valsts kase, pamatojoties uz budžeta finansētās institūcijas iesnieg­tajiem maksājuma dokumentiem, nodrošina budžeta finansētās institūcijas finansēšanas plāna izpildi, nepieļaujot izdevumus, kas pārsniedz piešķirto asig­nējuma apjomu (tai skaitā pārsniedz uzturēšanas izdevumu un izdevumu kapitāl­ieguldījumiem apjomu), un nepārsniedzot no gada sākuma attiecīgo mēnešu plānoto apjomu un gada plānā noteiktos rādītāju apjomus, kā arī tās rīcībā esošos resursus. Nākamajā darbdienā pēc iepriekšējās darbdienas slēguma Valsts kase nodrošina budžeta finansētajai institūcijai konta izrakstu par iepriekšējā darbdienā veiktajiem darījumiem.

19. Valsts kase katra mēneša pirmajā darbdienā nodrošina budžeta finansēto institūciju ar konta kopsavilkuma pārskatu par kases ieņēmumiem un veiktajiem izdevumiem ekonomiskās klasifikācijas griezumā par laikposmu no gada sākuma līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai. Budžeta finansētā institūcija salīdzina institūcijas grāmatvedības uzskaites datus un līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam iesniedz Valsts kasē apstiprinātu kopsavilkuma pārskatu. Ja minētais termiņš netiek ievērots, Valsts kase līdz dienai, kad saņemts pārskats, var noteikt attiecīgā konta lietošanas ierobežojumus.

20. Valsts kase līdz attiecīgā laikposma septītajai darbdienai nodrošina ministrijai kopsavilkuma pārskatu par katru ceturksni un saimniecisko gadu. Ja ministrija piekrīt kopsavilkuma pārskata datiem, tā divu darbdienu laikā iesniedz Valsts kasē saskaņotu kopsavilkuma pārskatu. Ja ministrija nepiekrīt kopsa­vilkuma pārskata datiem, tā triju darbdienu laikā iesniedz Valsts kasē pamatotu vēstuli par kopsavilkuma pārskatā konstatētajām neatbilstībām ar norādītiem labojumiem. Ja minētais termiņš netiek ievērots, Valsts kase līdz dienai, kad saņemts pārskats, var noteikt attiecīgā konta lietošanas ierobežojumus.

21. Budžeta finansētās institūcijas var iesniegt Valsts kasē pamatotus priekšlikumus, lai pārskata periodā veiktos izdevumus varētu ieskaitīt kā kases izdevumu korekcijas šādos gadījumos:

21.1. kļūdaini pārskaitītas maksājumu summas;

21.2. norēķini ar darbiniekiem (audzēkņiem) vienas budžeta iestādes ietvaros;

21.3. summas, kas normatīvajos dokumentos noteiktajos gadījumos un kārtībā atmaksātas ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanas gaitā;

21.4. pārmaksas (debitoru parādu atmaksas), kas radušās kārtējā budžeta gada laikā. Debitoru parādu summu atmaksu par iepriekšējo budžeta gadu ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

22. Budžeta finansētās institūcijas izstrādā grozījumus finansēšanas plānos, ja:

22.1. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem neatbilst finansēšanas plānā mēnesim apstiprinātajam apjomam un ir nepieciešams palielināt vai samazināt mēneša asignējumus;

22.2. nepieciešams pārdalīt mēnesī noteikto dotācijas apjomu no vispārē­jiem ieņēmumiem likumā noteiktās programmas vai apakšprogrammas ietvaros;

22.3. saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu ir palielināta apropriācija;

22.4. ir izdarīti grozījumi valsts budžeta likumā;

22.5. ar Ministru kabineta lēmumu ir samazināti vai aizkavēti asignējumi;

22.6. saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu ir veikta līdzekļu pārdale atbilstoši valsts budžeta likumam.

23. Grozījumus finansēšanas plānos šo noteikumu 22.punktā minētajos gadījumos pārbauda un apstiprina šo noteikumu 9., 10., 11. un 12.punktā noteiktajā kārtībā.

24. Ja budžeta finansētā institūcija programmas vai apakšprogrammas izpildē konkursa kārtībā iesaista citas ministrijas padotībā esošu budžeta finansēto institūciju un citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, tad tā iesaistītajai institūcijai sastāda atsevišķu finansēšanas plānu, vienlaikus koriģējot esošo attiecīgās programmas vai apakšprogrammas finansēšanas plānu. Finan­sēšanas plānus apstiprina ministrija, kurai valsts budžeta likumā noteikta apropriācija attiecīgajai programmai vai apakšprogrammai.

25. Ministrija un Finanšu ministrija katru mēnesi izvērtē ministrijas pro­grammu un apakšprogrammu izpildi. Ja izdevumu izpilde ir mazāka par 85 pro­centiem no finansēšanas plānā apstiprinātā izdevumu apjoma, reizi ceturksnī, pamatojoties uz izpildes novērtējumu, ministrija iesniedz finansēšanas plānu grozījumus. Finanšu ministrija var pieprasīt ministrijai iesniegt finansēšanas plānu grozījumus nākamajiem mēnešiem atbilstoši veicamo darbu vai pasākumu izpildes termiņiem.

26. Valsts kase, pamatojoties uz budžeta finansētās institūcijas iesnie­gumu, slēdz kontus saimnieciskā gada laikā, ja tajos nav atlikuma.

27. Budžeta finansēto institūciju pamatbudžeta kontos esošos līdzekļu atlikumus uz 31.decembri, kas radušies no to ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem, Valsts kase saskaņā ar valsts budžeta likumu un budžeta finansēto institūciju iesniegumiem līdz 10.janvārim iegrāmato nākamajam saimnieciskajam gadam atvērtajos kontos Valsts kasē, ja minēto ieņēmumu atlikums nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru. Speciālā budžeta kontu atlikumus Valsts kase, pamatojoties uz budžeta finansēto institūciju iesniegumiem, līdz 10.janvārim iegrāmato nākamajam saimnieciskajam gadam atvērtajos kontos pilnā apmērā.

28. Ministrijas valsts sekretārs nodrošina finansēšanas plānu sagatavošanu atbilstoši valsts budžeta likumam un to savlaicīgu iesniegšanu Valsts kasē saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību. Budžeta izpildītāji nodrošina piešķirto asignējumu izpildi valsts budžeta likumā noteiktajai apropriācijai saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 3.jūniju.Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.429

Pielikums

ZIP 136 kb

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 429Pieņemts: 30.05.2006.Stājas spēkā: 03.06.2006.Zaudē spēku: 14.04.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 02.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
136497
03.06.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)